Міжнародна економічна система план семінарського заняттяСкачати 276.35 Kb.
Дата конвертації30.12.2017
Розмір276.35 Kb.
#36709
  Навігація по даній сторінці:
 • Задачі
ТЕМА 1. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА

План семінарського заняття

 1. Сутність та структура міжнародної економічної системи.

 2. Форми та рівні міжнародних економічних відносин.

 3. Суб’єкти міжнародних економічних відносин та принципи їхньої взаємодії.

 4. Середовище розвитку міжнародних економічних відносин: структуризація та особливості.


Проблемні питання

 1. Відомо, що визначення «міжнародна економіка» — дискусійне і певною мірою збігається з категорією «міжнародні еко­номічні відносини». В чому полягають їх спільні риси і від­мінності?

 2. У чому, на вашу думку, проявляється взаємозв’язок між формами МЕВ? Наведіть конкретні приклади.

 3. Вам відомі різні підходи до систематизації (угруповання) країн світу. Яке теоретичне і практичне значення такої систематизації? Які з ознак систематизації країн ви вважаєте найважливішими і чому?

 4. Традиційно виділяють політико-правове, економічне, соціально-культурне та інфраструктурне середовище розвитку МЕД. Поміркуйте над іншими варіантами структуризації середовища.

 5. Спробуйте навести приклади з міжнародної економічної діяльності, які б відповідали тому чи тому рівню розвитку МЕВ. Чи обов’язкова чітка послідовність у рівнях розвитку МЕВ?

 6. Відомо, що розвитку МЕВ притаманна сукупність суперечностей. Спробуйте систематизувати їх за певними критеріями і ознаками.

 7. Продуктивність праці в японському машинобудуванні приб­лизно така ж, як і в американському, хоча США мають переваги у продуктивності праці у сфері послуг. Проте більшість послуг не залучили до міжнародного обміну. Деякі вчені вважають, що це створює перешкоди для США, оскільки їх порів­няльні переваги стосуються товару, який не продається на світових ринках. В чому, на вашу думку, помилковість даного твердження?

 8. Виходячи з особливостей культури і ментальності українського народу, сформулюйте основні характеристики культури України порівняно із західною та східною (табл. 1.1).

Таблиця 1.1

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РІЗНИХ КУЛЬТУР

Культура

Основні характеристики

Західна

Індивідуалізм;

Неформальність;

Матеріалізм;

Самоцінність часуСхідна

Пріоритет групи і співробітництво;

Традиції і формальності;

Естетичний бік та духовність;

Безкінечність часу;Українська

?

 1. Визначте сучасний рівень інтернаціоналізації української економіки.

 2. Які фактори визначають сучасну міжнародну спеціалізацію країн та їхню диспозицію на світових ринках?


Тематика індивідуальних завдань
студентів (есе, реферати, доповіді)


 1. Фактори та особливості розвитку сучасного світового господарства.

 2. Модифікація глобальної моделі міжнародного поділу праці.

 3. Типи класифікації країн за рівнем соціально-економічного розвитку.

 4. Суб’єкти МЕВ України.

 5. Принципи МЕВ та їхня роль у розвитку міжнародних економічних відносин.

 6. Політико-правове середовище розвитку міжнародних економічних відносин.

 7. Економічне середовище розвитку міжнародних економічних відносин.

 8. Вплив соціально-економічних факторів на розвиток МЕВ.

 9. Інфраструктурне забезпечення міжнародних економічних зв’язків.

 10. Принципи та стратегія зовнішньоекономічної діяльності України.Задачі
 1. Країни А і Б виробляють два товари спортивного асортимен­ту — велосипеди і тренажери. Витрати праці на виробництво цих товарів у країні А становлять 10 і 8 год відповідно; в країні Б — 5 і 6 год. Що характеризує дана ситуація?

 • Абсолютні переваги країни А у виробництві двох товарів.

 • Абсолютні переваги країни Б у виробництві двох товарів.

 • Порівняльні переваги країни А у виробництві велосипедів.

 • Порівняльні переваги країни Б у виробництві велосипедів.

 • Порівняльні переваги країни А у виробництві тренажерів.

 • Порівняльні переваги країни Б у виробництві тренажерів.

 1. На основі даних табл. 1.2 потрібно визначити ступінь відкритості національних економік — через розрахунок експортних квот, обсягу експорту на душу населення та питомої частки кожної країни у світовому експорті. Які з країн найбільшою мірою залежать від зовнішньоекономічної сфери і чи позитивним це є для національного господарства?

Таблиця 1.2

Країни

Обсяг експорту,
млрд дол.

ВВП, млрд дол.

Чисельність
населення,
млн чол.

США

625

7400

255,4

Німеччина

521

2497

80,6

Японія

411

5390

124,5

Франція

289

1585

57,4

Великобританія

260

1167

57,8

Італія

234

1112

57,0

Канада

201

575

27,4

Нідерланди

198

415

15,2

Росія

104

370,2

148,3

Україна

18

36

49,7

Світ в цілому

5690

41100

6200000

 1. У США, де земля є порівняно дешевою, співвідношення кількості землі та праці, які використовуються у тваринництві, значно вищі, ніж співвідношення землі та праці при вирощуванні пшениці. Але в густонаселених країнах, де земля — дорога, а праця — дешева, для вирощування великої рогатої худоби звичайно використовується менше землі та більше праці, ніж при вирощуванні пшениці в США. Чи можна на основі цих даних стверджувати, що при розведенні великої рогатої худоби фактор праці використовується інтенсивніше, ніж при вирощуванні пшениці? Обґрунтуйте свою відповідь.

Завдання для модульного контролю

 1. Національні економіки та особливості їхньої взаємодії за умов зростаючої глобалізації.

 2. Поглиблення міжнародного поділу праці як об’єктивна основа інтернаціоналізації господарського життя.

 3. Загальна характеристика підсистем світового господарства.

 4. Сучасна міжнародна спеціалізація країн.

 5. Світове господарство: природно-ресурсний потенціал та перспективи розвитку.

 6. Міжнародні економічні відносини, їх суб’єкти та взаємозв’язок основних форм.

 7. Характеристика основних складових середовища МЕВ.ТЕМА 2. МІЖНАРОДНІ ІНВЕСТИЦІЇ

План семінарського заняття

 1. Сутність, причини і основні форми міжнародного руху капіталу.

 2. Міжнародні інвестиції та їх систематизація.

 3. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасному розвитку МЕВ.

 4. Україна у світових інвестиційних процесах.Проблемні питання

 1. Обґрунтуйте привабливість прямих іноземних інвестицій для країн з перехідною економікою. Які негативні наслідки для таких економік можливі при нерегульованому залученні ПІІ?

 2. Розкрийте характер взаємодії міжнародного інвестиційного ринку з факторними, грошовими та кредитними ринками.

 3. В чому проявляється специфіка регулювання іноземної та зарубіжної інвестиційної діяльності у різних країнах (розвинутих; країнах, що розвиваються; країнах з перехідною економікою)?

 4. Розкрийте вплив глобалізації на тенденції міжнародного інвестування.

 5. Які фактори впливають на формування сприятливого інвестиційного клімату в країні? Відповідь проілюструйте конкретними прикладами.

 6. Чим зумовлені превалюючі обсяги міжнародного інвестування в розвинені країни світу?

 7. Розкрийте причини низької ефективності використання іноземних інвестицій в економіку України.

Тематика індивідуальних завдань
студентів (есе, реферати, доповіді)


 1. Роль іноземних інвестицій в трансформаційних процесах країн із перехідною економікою.

 2. Економічна діяльність іноземних компаній в країнах з перехідною економікою.

 3. Регіональні особливості залучення прямих іноземних інвестицій в умовах глобалізації.

 4. Особливості взаємодії ТНК з національними економіками-реципієнтами інвестиційного капіталу.

 5. Фактори підвищення ефективності міжнародної інвестиційної діяльності в Україні.

 6. Процеси злиття і поглинання у міжнародному бізнесі.

 7. Форми й методи регулювання міжнародного інвестування на національному і міжнародному рівнях.

 8. Основні домінанти та особливості інвестиційної стратегії України.

 9. Перспективи венчурного інвестування в економіку України.

 10. Роль вільних економічних зон і спільних підприємств в інтеграції України у світогосподарські зв’язки.Задачі
1. Які з вказаних форм інвестицій є прямими, а які — портфель­ними:

 • російська компанія «Лукойл» купила акції українського нафтопереробного підприємства на суму 20 млн дол. Загальна вартість випуску акцій становить 100 млн дол.;

 • американський банк «Сіті Бенк» купив будівлю у Києві, в якій відкрив своє представництво в Україні;

 • німецький автомобільний концерн «Шкода» збільшив свою частку у статутному капіталі розміщеного в Україні українсько-німецького спільного підприємства, яке займається збутом автомобілів на українському ринку з 50 до 80 %;

 • американська компанія «МакДоналдс» відкрила у Києві черговий ресторан швидкого обслуговування;

 • американський інвестиційний фонд розмістив в Україні 30 млн дол. в облігації зовнішньої державної позики.

2. Американська фірма планує відкрити свій філіал у Бразилії. З одного боку, бразильські закони, які стосуються регулювання імпорту, забороняють їй реалізовувати свою продукцію на бразильському ринку; з другого боку, сама американська компанія не бажає продавати свої патентні права бразильським фірмам, оскільки остерігається, що це в кінцевому підсумку позбавить її технологічних переваг на американському ринку. Яка ваша думка щодо розв’язання даної дилеми?

Завдання для модульного контролю

 1. Поняття міжнародного руху капіталу і характеристика його форм.

 2. Основні закономірності сучасних процесів міжнародного руху капіталу.

 3. Порівняльна характеристика форм руху підприємницького капіталу в сфері МЕВ.

 4. Масштаби і роль ТНК у міжнародних інвестиційних процесах.

 5. Міжнародна інвестиційна діяльність України.ТЕМА 3. МІЖНАРОДНИЙ КРЕДИТ

План семінарського заняття

 1. Сутність міжнародного кредиту як форми руху позикового капіталу, його функції в сучасному світовому господарстві.

 2. Форми міжнародних кредитів та фактори розвитку міжнародних кредитних відносин.

 3. Світовий фінансовий ринок і його структура.

 4. Євроринок та особливості його функціонування.

 5. Проблема зовнішньої заборгованості та способи її вирішення.


Проблемні питання

 1. Який вплив на економіку країн, що розвиваються, та нових незалежних країн здійснює зовнішнє фінансування у формі кредитів? Спробуйте на якісному рівні оцінити динаміку основних макроекономічних співвідношень з різними щорічними обсягами іноземного кредитування та інвестування української економіки.

 2. Відомо, що деякі держави скептично ставляться до залучення кредитних ресурсів Міжнародного валютного фонду, надаючи перевагу інвестиційним джерелам зовнішнього фінансування національних економік. Спробуйте, з погляду національ­них економічних інтересів, визначити та проаналізувати можливі загрози співробітництва країн з цією інституцією кредитного сприяння, зокрема в частині необхідності виконання державами вимог макроекономічної стабілізації, що висуваються МВФ.

 3. США на сьогодні є однією з найбільших країн — імпортерів капіталу у світовому господарстві. Які надходження капіталу, на вашу думку, формують зовнішній борг цієї країни?

 4. У 1970-х роках внутрішній борг деяких країн, що розвиваються, утворився за рахунок відпливу капіталу (як легального, так і нелегального) внаслідок очікування девальвації національних валют. (Уряди і центральні банки залучали позики в іноземних валютах для підтримки курсів національних валют.) Оскільки відплив капіталів призводить до зростання державного боргу, проте при цьому створюються компенсуючі валютні активи для громадян, які залучають кошти з-за кордону, таким чином, консолідований чистий борг країни в цілому залишається незмінним. Чи означає це, що країни, чий державний борг накопичений за рахунок відпливу капіталу, не мають проблем із заборгованістю? Відповідь обґрунтуйте.

 5. Значна частина запозичень, які здійснили країни, що розвиваються, у 1970-х роках припадало на державні компанії. Пізніше в деяких країнах було розпочато процес приватизації, який передбачав продаж державних підприємств приватним особам. Якби процес приватизації було започатковано раніше, які обсяги зов­нішніх кредитних ресурсів вдалося б залучити цим країнам?

 6. Якщо американський банк акцептує депозит від одного зі своїх закордонних філіалів, то даний депозит підпадає під дію резервних вимог Федеральної Резервної Системи США. Так само резервні вимоги застосовуються до будь-якої позики, яка надається резиденту США зарубіжним філіалом американського банку, або до будь-яких активів, що купуються філіалом в головного банку. Через які обставини, на ваш погляд, діють подібні процедури?

 7. Доведіть, що конкурентна перевага євробанків порівняно з американськими банками зростає в міру зростання відсоткової ставки в США.

 8. Після боргової кризи в країнах, що розвиваються, органи регулювання банківської системи США ввели жорсткий контроль за кредитною політикою американських банків і їх зарубіжних філій. Протягом 1980-х років частка американських банків в операціях лондонського фінансового центру постійно знижувалася. Спробуйте встановити зв’язок між цими двома подіями.


Тематика індивідуальних завдань
студентів (есе, реферати, доповіді)


 1. Міжнародний кредит як вираження інтернаціоналізації фінансово-кредитної сфери.

 2. Джерела зовнішнього фінансування країн з перехідною еко­номікою.

 3. Вплив кредитного капіталу на ринкові перетворення в постсоціалістичних країнах.

 4. Диверсифікація сучасних форм міжнародного кредитування.

 5. Синдикований кредит у сучасній практиці міжнародного кредитування.

 6. Сучасний ринок єврокредитів: особливості та закономірнос­ті розвитку.

 7. Роль МВФ в регулюванні сучасних фінансово-кредитних від­носин.

 8. Міждержавне та наднаціональне регулювання валютно-кре­дитних відносин.

 9. Співробітництво України з міжнародними фінансово-кредит­ними організаціями.

 10. Роль Паризького і Лондонського клубів кредиторів у вирішенні проблем зовнішньої заборгованості країн.Задачі
 1. Припустимо, що житель Великобританії, який має доларовий депозит у лондонському банку, вирішує переказати 10 тис. дол. у американський банк. Як дана операція позначиться на пропозиції євродоларів, на платіжних балансах США і Великобританії та на грошових базах двох країн?

 2. Компанії необхідне обладнання вартістю 100 тис. дол., яке експлуатуватиметься протягом 5-ти років. Після даного терміну залишкова вартість обладнання становитиме 15 тис. дол. Виробник обладнання пропонує компанії комісію за технічне обслуговування обладнання на суму 5 тис. дол. щорічно. Податки компанії становлять 40 %. Орендодавець забезпечує компанії технічне обслуговування.

Обладнання можна купити і за умови залучення банківського кредиту на суму 85 тис. дол. на 5 років під 15 % річних.

Яка форма кредиту буде вигіднішою для компанії — банківський кредит чи лізинг?

 1. Умови здійснення факторної операції такі: вартість — 200 тис. дол.; аванс — 90 %; комісія фактора — 3 %, плюс щомісячний відсоток за аванс — 2 %. Яку суму на рахунок отримає фірма, що продала фактору рахунки?

 2. Пряма облікова ставка 10 % за векселем на 1 млн дол. становить 100 тис. дол., при цьому облікова сума — 900 тис. дол. Скільки становитиме дохід форфейтингової компанії (у відсотках річних), якщо вексель буде погашено протягом одного року?

Завдання для модульного контролю

 1. Поняття, умови та функції міжнародного кредиту.

 2. Класифікація форм міжнародного кредиту.

 3. Сутність, закономірності розвитку та структура світового ринку позичкових капіталів.

 4. Кредити міжнародних валютно-фінансових організацій та їх роль у розвитку національних економік.

 5. Зовнішня заборгованість: критерії оцінки та діючі механізми реструктуризації зовнішніх боргів країн.ТЕМА 4. МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ
І ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС


План семінарського заняття

 1. Організаційні засади міжнародних розрахунків. Основні ха­рактеристики міжнародних розрахунків та фактори, що впливають на їх розвиток.

 2. Типи і види міжнародних розрахунків.

 3. Форми міжнародних розрахунків та їх порівняльна характеристика.

Платіжний баланс, його структура і методика складання
Проблемні питання

 1. Спробуйте визначити та охарактеризувати основні відмінності документарних і недокументарних форм міжнародних розрахунків. Які їхні переваги та недоліки?

 2. Відомо, що доходи банківської системи США значною мірою формуються за рахунок доларизації розрахунків за торговель­ними і некомерційними операціями, що здійснюються між різними країнами. Чому, на вашу думку, суб’єктам господарської діяльності будь-якої країни світу економічно вигідно провадити розрахунки в американських доларах через банківські уста­нови США?

 3. З погляду деяких учених, міжнародна платіжна позиція країни може вважатися стабільною лише у тому разі, якщо сальдо поточного і фінансового рахунків платіжного балансу позитивні. Яка ваша думка з цього приводу?

 4. Чи правильною є теза: оскільки в платіжному балансі кожному запису по кредиту відповідає належний запис по дебету, національний валютний ринок перебуватиме у стані рівноваги, якщо сальдо платіжного балансу в цілому дорівнює нулю?

 5. Розкрийте ступінь впливу платіжного балансу на динаміку економічного зростання країни.

 6. Чому, на вашу думку, при системі плаваючого валютного курсу неможливо точно визначити величину позитивного чи негативного сальдо платіжного балансу країни?

 7. Розкрийте вплив валютного курсу на динаміку торговельного балансу країни.

 8. У яких випадках значний дефіцит чи профіцит балансу рахунка поточних операцій повинні викликати занепокоєння держави?

 9. Чи може країна мати дефіцит балансу поточних операцій і одночасно позитивне сальдо платіжного балансу? Відповідь обґрунтуйте.

 10. Яких заходів у частині зміни загальних резервів може вжити центральний банк країни з метою збалансування платіжного ба­лансу?

Тематика індивідуальних завдань
студентів (есе, реферати, доповіді)


 1. Роль міжнародних розрахунків в обслуговуванні зовнішньоекономічних угод суб’єктів господарської діяльності.

 2. Банківська система в організації міжнародних розрахунків.

 3. Роль національних і колективних валют і золота в міжнарод­них розрахунках.

 4. Форми державного регулювання системи міжнародних розрахунків.

 5. Міжбанківські кореспондентські відносини та система міжбанківських комунікацій українських фінансово-кредитних установ.

 6. Інтеграція України в міжнародний ринок банківських послуг.

 7. Механізм функціонування системи міжнародних розрахунків в Україні.

 8. Правове регулювання організації та проведення міжнародних розрахунків в Україні.

 9. Міжнародні операції України та їх відображення в платіжному балансі країни.

 10. Механізми збалансування платіжного балансу України.Задачі
 1. Економіка країни характеризується такими даними:


п/п

Індикатори

Сума, тис. дол. США

1

Експорт товарів

19 650

2

Імпорт товарів

19 650

3

Доходи резидентів у формі дивідендного доходу від прямих зарубіжних інвестицій

3612

4

Процентні виплати уповноваженого урядом банку в рахунок обслуговування державної зовнішньої заборгованості країни

3502

Закінчення табл.

5

Витрати громадян на зарубіжний туризм

1919

6

Доходи країни від іноземного туризму

1750

7

Односторонні поточні трансферти за кордон

2388

8

Експорт капіталу за кордон

4174

9

Імпорт капіталу

6612

10

Обіг резервних коштів Центрального Банку на підтримання тимчасової нестабільності валютного курсу країни

5500

Використовуючи дані таблиці, розрахуйте: • сальдо поточного рахунка;

 • сальдо рахунка руху капіталу;

 • сальдо платіжного балансу країни;

 • зміну суми валютних резервів центрального банку країни.

Враховуючи, що уряд країни провадить політику валютного контролю, за якої експортери зобов’язані продавати державним органам 100 % валютної виручки (в доларах США) за офіційним курсом 5 одиниць національної валюти за 1 долар, розрахуйте її курс, за яким держава здійснює продаж іноземної валюти. Побудуйте відповідний графік, використовуючи необхідні дані, а також додаткову умову: чистий прибуток держави від його спекулятивних операцій становить 9825 тис. одиниць національної валюти.

 1. Дефіцит рахунка поточних операцій може бути профінансований:

 • шляхом продажу частини національних активів іноземцям;

 • за допомогою зовнішніх запозичень у іноземних банків;

 • за допомогою кредитів МВФ;

 • за рахунок зменшення величини валютних резервів країни;

 • всі перелічені варіанти правильні.

 1. Якщо Росія продає Україні 1 млн т нафти, то у платіжному балансі України ця угода буде показана як (виберіть правильну відповідь):

 • дебет по експорту товарів і кредит по імпорту;

 • дебет по експорту і кредит за статтею притоку короткотермінового капіталу;

 • дебет по експорту і кредит за статтею довготермінового капіталу;

 • дебет по експорту і кредит за статтею резервних активів;

 • немає правильної відповіді.

 1. Підприємство «Київ» в Україні перебуває у 100 %-му володінні американської компанії «Моторола». «Моторола» також воло­діє 100 % капіталу підприємства «Варшава» у Польщі. У 2003 році між цими трьома підприємствами відбувалися такі операції: «Моторола» робить внесок в статутний фонд підприємства «Київ» обладнанням вартістю 50 тис. дол. США. «Київ» надає кредит на 10 тис. дол. США підприємству «Варшава», за яким підприємство у Польщі сплачує 5 % річних. «Варшава» продає «Києву» товари вартістю 1 тис. дол. США на умовах товарного кредиту, за яким «Київ» сплачує 2 % річних. «Київ» купує облігації на суму 2 тис. дол. США, випущені «Моторолою» і отримує від них 3 % за облігаціями. Прибуток «Києва», який розподіляється у формі дивідендів, становить 25 тис. дол. Як в українському платіжному балансі відображатимуться ці операції?

Завдання для модульного контролю

    1. Сутність, основи організації та механізм міжнародних розрахунків.

    2. Класифікаційні ознаки видів і типів міжнародних розрахунків.

    3. Порівняльна характеристика документарних форм міжнародних розрахунків.

    4. Основні форми та переваги недокументарних розрахунків.

    5. Поняття платіжного балансу, вимоги МВФ до його складання.

Методи державного регулювання платіжного балансу


ТЕМА 5. МІЖНАРОДНА ТРУДОВА МІГРАЦІЯ

План семінарського заняття

 1. Сутність та основні причини міжнародної трудової міграції.

 2. Основні види міграції та міжнародні центри тяжіння робочої сили.

 3. Соціально-економічні наслідки трудової міграції.

 4. Державне і наддержавне регулювання міжнародної міграції робочої сили.

 5. Україна в сучасних міжнародних міграційних процесах.Проблемні питання

 1. Якщо розглядати робочу силу не як фактор виробництва,
  а як товар, і міжнародну трудову міграцію не як міжнародний рух фактору виробництва, а як звичайну міжнародну торгівлю, то у чому полягає специфіка такої торгівлі?

 2. На сьогодні поняття міжнародна міграція робочої сили — трохи застаріле. Чимало дослідників використовують термін «міграція людських ресурсів». У чому, на вашу думку, принципова відмінність між категоріями «робоча сила» та «людський ресурс»? Спробуйте охарактеризувати роль людських ресурсів у світовій економіці.

 3. Як відомо, міжнародна трудова міграція, з погляду її соціально-економічної форми, являє собою процес формування інтернаціональної вартості робочої сили, а також сукупність відносин економічної власності між різними суб’єктами з приводу присвоєння створеного нею необхідного і додаткового продукту. Спробуйте проаналізувати зміни, що відбуваються у процесі формування інтернаціональної вартості робочої сили, пов’язані з інтелектуалізацією, саєнтифікацією та соціалізацією сучасних виробничих відносин.

 4. У чому, на вашу думку, проявляється процес формування інтернаціональної вартості робочої сили в інтеграційному угрупованні Європейський Союз?

 5. Дослідники виокремлюють два основні типи відтворення населення: 1) «демографічна зима» (тип відтворення, який характеризується відносно невисокими показниками народжуваності, смертності та природного приросту); 2) «демографічна весна» (тип відтворення, який характеризується високими і дуже високими показниками народжуваності та природного приросту населення). Для яких груп країн, на вашу думку, характерний кожен тип відтворення?

 6. Спробуйте охарактеризувати основні проблеми економічного розвитку країн, пов’язані з різним типом відтворення населення в них.

 7. У табл. 5.1 наведено темпи приросту населення за регіонами світу протягом 1955—1984 рр. та подано прогноз на період до 2025 року. У чому, на вашу думку, полягає прикладне значення демографічних прогнозів для економіки окремих країн та світу в цілому?

Таблиця 5.1

ТЕМПИ ПРИРОСТУ НАСЕЛЕННЯ ЗА РЕГІОНАМИ СВІТУ (%)

Регіони

Період

Прогноз 2000—2025

1955—1984

1985—1999

Світ в цілому

1,9

1,6

1,2

Західна Європа

0,7

0,3

0,1

Азія

2,1

1,6

1,0

Африка

2,6

3,1

2,5

Північна Америка

1,3

0,8

0,6

Латинська Америка

2,0

2,0

1,4

Росія

1,3

0,8

0,6

 1. Як відомо, для групи промислово розвинених (постіндустріальних) країн характерною на сьогодні є тенденція старіння (флоридизація) націй. Які, на вашу думку, найважливіші наслідки може мати дана тенденція у соціально-економічному розвитку цієї групи країн та їхній участі у міжнародних міграційних процесах?

 2. У міжнародних міграційних процесах специфічне місце — за «відпливом умів». Спробуйте визначити сутність даного поняття та проаналізувати соціально-економічні наслідки цього явища для різних країн. Наведіть конкретні приклади.

 3. Чи справедливим є таке твердження: вплив імміграції на добробут громадян країни, що приймає іноземну робочу силу, не залежить від розмірів даної країни? Чому?


Тематика індивідуальних завдань
студентів (есе, реферати, доповіді)


 1. Особливості формування світового та регіональних ринків праці.

 2. Структурні зрушення в соціальній сфері та трансформація імміграційної політики постіндустріальних країн.

 3. Досвід західноєвропейських країн у залученні іноземної робочої сили.

 4. Роль структурних фондів у реалізації соціальної політики Європейського Союзу.

 5. Особливості регулювання міграційних процесів на регіональ­них ринках (на прикладі Шенгенської зони).

 6. «Відплив умів» у сучасних міграційних процесах.

 7. Вплив глобалізації на міжнародну міграцію робочої сили.

 8. Міжнародна організація праці: її завдання та напрями діяль­ності.

 9. Ефективна державна міграційна політика — передумова повноцінної інтеграції України у світовий ринок праці.

 10. Використання міжнародного людського потенціалу на підприємствах ТНК.  Задачі
       1. Які кроки уряду США призведуть до зростання міжнародної трудової міграції і чому:

 • лібералізація правил виїзду громадян своєї країни за кордон;

 • лібералізація правил в’їзду з-за кордону;

 • прийняття програми економічної допомоги країнам, що розвиваються;

 • прийняття програми диверсифікації географічної структури імміграції?

       1. В Україні та Росії існує два фактори виробництва — земля і праця, — за допомогою яких вирощується пшениця. В українському фермерському господарстві вирощуванням пшениці займається 11 працівників, у російському — 3. Зв’язок між кількістю зайнятих і граничним продуктом одного працівника в кожній країні, виражений у кількості одиниць товару, такий:

Кількість працівників

10

20

30

40

50

60

Граничний продукт

20

19

18

17

16

15

Кількість працівників

70

80

90

100

110
Граничний продукт

14

13

12

11

10Визначте: • граничний продукт в кожній країні;

 • в якій країні вищий рівень заробітної плати?

 • яким буде напрямок трудової міграції?

 • якими будуть масштаби трудової міграції?

 • коли трудова міграція вичерпається?

Завдання для модульного контролю

 1. Поняття та причини міжнародної міграції робочої сили як форми МЕВ.

 2. Якісна та кількісна оцінка сучасних міжнародних міграційних процесів.

 3. «Відплив умів», його причини, напрямки, кількісна та якісна оцінка.

 4. Формування і розвиток світових ринків робочої сили.

 5. Форми регулювання міжнародних міграційних процесів.

 6. Україна в процесах міжнародної трудової міграції.ТЕМА 6. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ТА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК


План семінарського заняття

 1. Сутність, основні ознаки та наслідки глобалізації.

 2. Форми прояву фінансової глобалізації.

 3. Класифікація глобальних проблем та шляхи їх вирішення.

 4. Нерівномірність соціально-економічного розвитку країн світу.

 5. Роль ООН у регулюванні глобальних проблем людства.


Проблемні питання

 1. Спробуйте систематизувати основні ознаки сучасних глобальних зрушень. Які з них, на вашу думку, є найсуттєвішими? Відповідь обґрунтуйте.

 2. Більшість учених розглядають глобалізацію як закономірний, об’єктивний процес розвитку людської цивілізації. З другого боку, часто доводиться чути, що глобалізація — це політика розвинених держав світу, тобто свідомий керований процес. Яка ваша думка з цього приводу?

 3. Асинхронність та диспропорційність освоєння різними країнами новітніх технологій докорінно змінює їхню диспозицію у глобальній структурі світового господарства. Таким чином, крім традиційної класифікації країн їх можна систематизувати і за інноваційно-технологічною ознакою. Якими, на вашу думку, індикаторами можна оцінити масштаби опанування країнами інноваційною моделлю розвитку? Які групи країн ви б виділили?

 4. У чому виявляє себе діалектичний характер сучасних глобалізаційних процесів?

 5. Розкрийте та проаналізуйте основні фактори конкуренто-
  спроможності країн за умовах глобалізації. Які, на вашу думку, фактори конкурентоспроможності притаманні Україні?

 6. Розкрийте сутність екологічної проблеми та висловіть свою думку з приводу можливих шляхів її вирішення.

    1. Обґрунтуйте необхідність існування єдиного міжнародного механізму регулювання глобальних проблем людства.

Тематика індивідуальних завдань
студентів (есе, реферати, доповіді)


 1. Економічна природа глобальних трансформацій.

 2. Глобалізаційні чинники трансформації національних еконо­мічних систем.

 3. Трансформація світового господарства та дуалізм нової гло­бальної моделі економічного розвитку.

 4. Співвідношення національно-державних та корпоративних інтересів за умов зростаючої глобалізації.

 5. Злиття і поглинання компаній як основа процесу глобалізації.

 6. Глобальні проблеми як об’єкт міжнародного співробітництва.

 7. Фактори глобалізації світових фінансових ринків.

 8. Місце України у вирішенні глобальних проблем людства.

 9. Глобалізація світового господарства та національна економічна безпека України.

 10. Формування глобальної регулятивної системи.

Завдання для модульного контролю

 1. Поняття, основні риси та наслідки глобалізації.

 2. Глобалізація світових фінансових ринків.

 3. Глобальні проблеми та шляхи їх вирішення.

 4. Диспропорції соціально-економічного розвитку країн світу за умов глобалізації.

ООН як інституція регулювання глобальних проблем людства.
Каталог: sites -> bdpu.org -> elearning -> feu -> kmo -> marchenko
marchenko -> Тема №1 Становлення та розвиток феодальної системи господарства
marchenko -> Тема предмет та функції економічної теорії сутність основ економічної теорії
marchenko -> Тема заняття та його план
kmo -> Тематика, зміст самостійної роботи студентів з курсу «Маркетинг» Самостійна робота студентів є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом навчальної дисципліни
feu -> Тематика самостійної роботи Теми рефератів
kmo -> Тема 3 Сучасна економіко-політична карта світу

Скачати 276.35 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка