Міністерство аграрної політики та продовольства україни житомирський національний агроекологічний університетСкачати 480.12 Kb.
Сторінка3/4
Дата конвертації23.10.2016
Розмір480.12 Kb.
#480
ТипРобоча програма
1   2   3   4


4. Теми лекцій та їх короткий зміст

з/п


Назва теми та її короткий зміст

Кількість годин

денна форма

заочна форма

Модуль 1. Підприємство у сучасній системі господарювання

Змістовний модуль 1.Теоретико-методологічні основи «Економіки підприємств»

1

Предмет і метод курсу "Економіка підприємства".

Проблема вибору в аграрній економіці та шляхи її вирішення. Мета, завдання, структурна будова дисципліни "Економіка підприємства". Об'єкт і предмет науки. Специфічні методи дослідження економіки підприємств.1

0,2

2

Підприємство як суб’єкт господарювання.

Поняття підприємства як самостійного суб'єкта господарювання. Загальна характеристика видів підприємств. "Малі" підприємства. Види об’єднань та їх характеристика. Економічні засади функціонування підприємств різних організаційно-правових форм власності.1

0,2

3

Ринкові відносини в АПК. Система сільського господарства і АПК України.

Різновидність форм власності і їх вплив на формування системи сільського господарства. Суть і значення інфраструктури сільського господарства. Класифікація та характеристика видів інфраструктури. Сучасна аграрна політика України. Суть ринку і ринкових відносин в сільському господарстві. Види ринків. Поняття внутрішнього та зовнішнього середовища господарювання підприємства1

0,2

4

Витрати виробництва і собівартість продукції (робіт, послуг) аграрних підприємств.

Економічна суть собівартості продукції її види та їх характеристика. Склад витрат за всіма видами діяльності підприємств. Групування операційних витрат за економічними елементами та статтями. Поняття валових витрат. Класифікація витрат. Постійні і змінні витрати, їх особливості та застосування. Основні шляхи зниження собівартості продукції сільського господарства.1

0,2

5

Кінцеві результати діяльності аграрних підприємств.

Поняття валової продукції аграрних підприємств, методика її визначення. Товарна продукція і канали її збуту в умовах ринку. Кінцева продукція сільськогосподарських і агропромислових підприємств та об'єднань: суть і методика визначення. Чиста продукція аграрних підприємств.

Прибуток і методика його визначення.


1

0,2

Змістовний модуль 2. Ресурсне забезпечення підприємства

1.

Земельні ресурси та ефективність їх використання.

Земля як основний засіб сільськогосподарського виробництва та її особливості. Характеристика земельних ресурсів України та їх розподіл між землекористувачами. Земельна реформа в Україні. Основні положення Земельного кодексу. Земельний кадастр та грошова оцінка землі. Плата за землю. Оренда землі. Поняття, умови і особливості становлення ринку землі. Шляхи підвищення економічної ефективності використання землі.1

0,5

2.

Персонал аграрних підприємств, продуктивність праці та її оплата.

Поняття персоналу аграрних підприємств та його класифікація. Показники використання персоналу та методика їх визначення. Поняття та система показників продуктивності праці. Шляхи підвищення продуктивності праці в аграрних підприємствах. Сутність, функції і принципи організації заробітної плати на підприємстві. Форми і системи заробітної плати. Регулювання заробітної плати.1

0,5

3.

Основні фонди (основний капітал) і оборотні фонди аграрних підприємств.

Економічна суть виробничих фондів та оборотного капіталу в сільському господарстві. Класифікація і структура основних фондів та оборотних засобів. Грошова оцінка і амортизація основних засобів. Стан і рух основних фондів підприємства, їх використання для характеристики відтворювального процесу. Економічна ефективність використання основних виробничих фондів і шляхи її підвищення. Визначення і оцінка показників використання виробничої потужності аграрних підприємств. Методика визначення ефективності використання оборотного капіталу. Мінімізація потреби у виробничих запасах і фактори поліпшення використання оборотного капіталу.1

0,5

Модуль 2. Ефективність виробництва та антикризова система господарювання

Змістовний модуль 3. Економічні результати діяльності аграрних підприємств

1.

Ефективність діяльності підприємства.

Поняття валової продукції аграрних підприємств, методика її визначення.

Товарна продукція і канали її збуту в умовах ринку. Кінцева продукція: суть і методика визначення. Чиста продукція аграрних підприємств. Прибуток і методика його визначення. Поняття економічної ефективності сільськогосподарського виробництва. Рентабельність виробництва та методика визначення її показників. Графічний спосіб визначення беззбитковості виробництва. Показник норми беззбитковості. Методи оцінки ринкової позиції підприємства.


1

0,5

2.

Якість і конкурентоспроможність продукції.

Поняття якості та її значення для підвищення конкурентоспроможності продукції. Методи оцінювання якості продукції та і вплив її рівня на результати виробництва. Витрати на поліпшення якості продукції та напрями забезпечення її конкурентоспроможності за якістю. Стандартизація і сертифікація продукції.1

-

Змістовний модуль 4. Реструктуризація та ліквідація підприємства

1.

Реструктуризація й санація підприємств.

Загальна характеристика процесу реструктуризації підприємства. Практика здійснення та ефективність реструктуризації суб’єктів реструктуризації. Санація (фінансове оздоровлення) підприємства.1

0,5

2.

Банкрутство і ліквідація підприємств.

Сутність, причини та ознаки банкрутства. Основні етапи та процедура порушення справи про банкрутство. Причини та процедура ліквідації збанкрутілих підприємств. Наслідки ліквідації та черговість задоволення претензій кредиторів.1

0,5
Разом

12

4


5. Теми практичних занять

з/п


Назва теми та її короткий зміст

Кількість

годин


денна форма

заочна

Модуль 1. Підприємство у сучасній системі господарювання

Змістовний модуль 1.Теоретико-методологічні основи «Економіки підприємств»

1.

Предмет і метод курсу "Економіка підприємства"

Проблема вибору в аграрній економіці та шляхи її вирішення. Мета, завдання, структурна будова науки "Економіка підприємства". Об’єкт і предмет. Специфічні методи дослідження економіки підприємства. Тести1

-

2.

Підприємство як суб’єкт господарювання

Поняття підприємства як самостійного суб'єкта господарювання. Складові структурні ланки підприємств та їх взаємодія. Загальна характеристика видів підприємств. "Малі" підприємства. Характеристика об’єднань. Економічні засади функціонування особистих селянських господарств.1

-

3

Зовнішнє середовище діяльності підприємства. Методичні підходи до аналізу зовнішнього середовища підприємства. Тести

1

-

4

Витрати виробництва і собівартість продукції (робіт, послуг) аграрних підприємств.

Економічна суть собівартості продукції її види та їх характеристика. Склад витрат за всіма видами діяльності підприємств. Групування операційних витрат за економічними елементами та статтями. Поняття валових витрат. Класифікація витрат. Постійні і змінні витрати, їх особливості та застосування.

Основні шляхи зниження собівартості продукції сільського господарства. Практична частина: Тести. За даними річних звітів визначити:

структуру собівартості продукції рослинництва, тваринництва та виробництва в цілому; виробничу і повну собівартість 1ц основних видів сільськогосподарської продукції.1

0,5

5

Кінцеві результати діяльності аграрних підприємств

Поняття валової продукції аграрних підприємств, методика її визначення. Товарна продукція і канали її збуту в умовах ринку. Кінцева продукція сільськогосподарських і агропромислових підприємств та об’єднань: суть і методика визначення. Чиста продукція аграрних підприємств. Прибуток і методика його визначення. За даними річних звітів визначити: рівень товарності основних видів продукції; валовий дохід аграрного підприємства; прибуток (збиток) по основних видах сільськогосподарської продукції та підприємству в цілому.Практична частина: тести. За даними річних звітів визначити: прибуток (збиток) основних видів сільськогосподарської продукції; валовий прибуток, прибуток від звичайної діяльності підприємства до оподаткування, після оподаткування, операційний прибуток, чистий прибуток; валовий дохід.

1

0,5

Змістовний модуль 2. Ресурсне забезпечення підприємства

1.

Земельні ресурси та ефективність їх використання

Земля як основний засіб сільськогосподарського виробництва та її особливості.

Характеристика земельних ресурсів України та їх розподіл між землекористувачами. Земельна реформа в Україні. Основні положення Земельного кодексу України. 3емельний кадастр та грошова оцінка землі. Плата за землю. Оренда землі. Поняття, умови і особливості становлення ринку землі на Україні. Шляхи підвищення економічної ефективності використання землі.

Практична частина: тести. 3а даними річних звітів визначити: склад і структуру земельних та сільськогосподарських угідь; показник землезабезпеченості та ступінь використання сільськогосподарських угідь; структуру посівних площ; показники економічної ефективності використання земельних ресурсів підприємства.


1

0,5

2.

Персонал аграрних підприємств, продуктивність праці та її оплата

Поняття персоналу аграрних підприємств та його класифікація. Показники використання трудового потенціалу та методика їх визначення. Поняття та система показників продуктивності праці. Шляхи підвищення продуктивності праці в аграрних підприємствах.Практична частина: тести. За даними річних звітів визначити: забезпеченість господарства трудовими ресурсами, коефіцієнт використання трудових ресурсів; прямі і непрямі показники продуктивності праці в підприємстві, рослинництві, тваринництві; трудомісткість 1ц основних видів сільськогосподарської продукції; середньорічну та погодинну оплату праці у підприємстві, рослинництві, тваринництві.

1

0,5

3.

Основні фонди (основний капітал) і оборотні фонди аграрних підприємств

Економічна суть виробничих фондів в сільському господарстві. Класифікація і структура основних фондів (основного капіталу). Грошова оцінка і амортизація основних засобів.Практична частина: тести. За даними річних звітів визначити: показники фізичного стану та руху основних фондів; показники забезпеченості та економічної ефективності використання основних виробничих фондів.

1

0,5

Модуль 2. Ефективність виробництва та антикризова система господарювання

Змістовний модуль 3. Економічні результати діяльності аграрних підприємств

1.

Ефективність діяльності підприємства

Поняття ефективності аграрних підприємств, методика її визначення.

За даними річних звітів визначити: беззбитковість виробництва. Показник норми беззбитковості, показники економічної ефективності рослинництва;

показники економічної ефективності тваринництва; показники економічної ефективності сільськогосподарського виробництва в цілому; показники рентабельності виробництва основних видів с.-г.. продукції.1

0,5

2.

Якість і конкурентоспроможність продукції

Поняття якості та її значення для підвищення конкурентоспроможності продукції. Методи оцінювання якості продукції та і вплив її рівня на результати виробництва. Витрати на поліпшення якості продукції та напрями забезпечення її конкурентоспроможності за якістю. Стандартизація і сертифікація продукції.Практична частина

Методика визначення оцінки конкурентоспроможності зернової продукції на прикладі сільськогосподарських підприємств (за даними форми 50 с.-г.)1

0,5

Змістовний модуль 4. Реструктуризація та ліквідація підприємства

1.

Реструктуризація й санація підприємств.

Загальна характеристика процесу реструктуризації підприємства. Практика здійснення та ефективність реструктуризації суб’єктів реструктуризації. Санація (фінансове оздоровлення) підприємства.1

0,5

2.

Банкрутство і ліквідація підприємств

Сутність, причини та ознаки банкрутства. Основні етапи та процедура порушення справи про банкрутство. Причини та процедура ліквідації збанкрутілих підприємств. Наслідки ліквідації та черговість задоволення претензій кредиторів.Практична частина. Визначити імовірніть банкрутсва сільськогосподарського підприємства.

1

0,5
Разом

12

4

Скачати 480.12 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка