Міністерство аграрної політики та продовольства україни житомирський національний агроекологічний університетСкачати 480.12 Kb.
Сторінка4/4
Дата конвертації23.10.2016
Розмір480.12 Kb.
#480
ТипРобоча програма
1   2   3   4


6. Самостійна робота

з/п


Назва теми, зміст

Кількість

годин


денна форма

заочна форма

Модуль 1. Підприємство у сучасній системі господарювання

Змістовний модуль 1.Теоретико-методологічні основи «Економіки підприємств»

1

Теорія підприємства та основи підприємництва.

Поняття теорії підприємництва, основний зміст класичної та неокласичної теорій. Інституціональні теорії. Види підприємництва. Поняття малого підприємництва6

9

2

Підприємство як суб’єкт господарювання

Економічні засади функціонування ТОВ, з додатковою відповідальністю, повного і командитного товариства. Економічні засади функціонування фермерських господарств, приватних підприємств. Розвиток сільськогосподарської кооперації та її організаційні форми16

11

3

Ринкові відносини в АПК. Поняття і структура АПК. Суть і значення інфраструктури сільського господарства Класифікація інфраструктури. Суть ринку і ринкових відносин в сільському господарстві. Види ринків. Поняття попиту і пропозиції на продукцію сільського господарства. Цінова еластичність попиту на сільськогосподарську продукцію. Сільськогосподарська проблема довгострокового періоду. Сучасна аграрна політика України.

6

11

4

Витрати виробництва і собівартість продукції (робіт, послуг) аграрних підприємств

Групування операційних витрат за економічними елементами та статтями. Відмінності у формуванні витрат і собівартості продукції в системі бухгалтерського і податкового обліку. Методика визначення собівартості переробних підприємств.8

11

5

Валові та фінансово-економічні результати діяльності аграрних підприємств.

Вплив обсягу пропонування товарної продукції на доходи аграрних підприємств.. продукція переробних підприємств: на стадії виробництва, готова продукції, товарна продукція, реалізована продукція. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства.6

11

Змістовний модуль 2. Ресурсне забезпечення підприємства

1

Земельні ресурси та ефективність їх використання.

Методика паювання сільськогосподарських угідь. Земельний кадастр і грошова оцінка землі. Плата за землю. Земельна реформа в Україні, основні етапи.3

5

2

Персонал аграрних підприємств, продуктивність праці та її оплата.

Поняття персоналу аграрних підприємств та його класифікація. Показники використання трудового потенціалу та методика їх визначення. Поняття та система показників продуктивності праці. Шляхи підвищення продуктивності праці в аграрних підприємствах.3

5

3

Основні фонди (основний капітал) і оборотні фонди аграрних підприємств.

Економічна суть виробничих фондів в сільському господарстві. Класифікація і структура основних фондів. Грошова оцінка і амортизація основних засобів.3

5

4

Матеріально-технічне забезпечення та виробнича логістика підприємств АПК. Функціональна роль матеріально-речових елементів основного виробничого капіталу та їх місце у формуванні енергетичних ресурсів. Витрати на утримання техніки та економічні підходи до визначення доцільності їх придбання. Тракторний парк та ефективність його використання. Ефективність використання комбайнового парку. Показники використання обладнання переробних підприємств. Транспортні засоби як важлива складова логістичної системи підприємства.

5

5
Оборотний капітал підприємств. Економічна сутність оборотного капіталу та його склад. Структура оборотного капіталу та оцінка запасів за їх виробничого споживання. Методика визначення ефективності використання оборотного капіталу та її факторний аналіз

5

5
Нематеріальні активи (ресурси) підприємств АПК. Поняття і види нематеріальних активів. Вартісна оцінка. Амортизація. Методичні підходи до визначення ринкової вартості нематеріальних активів.

5

5

Модуль 2. Ефективність виробництва та антикризова система господарювання

Змістовний модуль 3. Економічні результати діяльності аграрних підприємств

1

Ефективність діяльності підприємства.

Графічний і математичний спосіб визначення точки беззбитковості виробництва. Аналіз беззбитковості виробництва і прибутковості галузі4

6

2

Якість і конкурентоспроможність продукції.

Поняття якості та її значення для підвищення конкурентоспроможності продукції. Методи оцінювання якості продукції та і вплив її рівня на результати виробництва. Витрати на поліпшення якості продукції та напрями забезпечення її конкурентоспроможності за якістю. Стандартизація і сертифікація продукції.4

6

3

Інвестиції та оцінювання їх ефективності. Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності. Класифікація інвестицій. Джерела фінансування інвестицій. Методи зіставлення інвестицій у часі. Оцінка ефективності інвестицій за методом ЧПВ. Сутність фінансових інвестицій, напрями їх здійснення і показники оцінювання ефективності обігу цінних паперів.

6

6

4

Цінова політика підприємства. Ціна в ринковій економіці та характеристика її видів. Цінова конкуренція і цінова конкурентоспроможність. Цінова політика підприємства. Ціноутворення і ціни на продукцію. Методи визначення рівня ціни пропонування. Паритет цін і механізми його забезпечення.

6

6

5

Інноваційна діяльність підприємства. Поняття інновацій, інноваційного процесу та інноваційної діяльності. Загальна характеристика напрямів НТП. Методичні підходи до оцінювання економічної ефективності інновацій.

6

6

6

Спеціалізація та концентрація виробництва. Сутність та фактори спеціалізації та концентрації виробництва. Форми спеціалізації в сільського му господарстві та методика визначення виробничого напряму.. економічна концентрація та захист економічної конкуренції. Диверсифікація аграрних підприємств.

6

6

Змістовний модуль 4. Реструктуризація та ліквідація підприємства

1

Реструктуризація й санація підприємств.

Загальна характеристика процесу реструктуризації підприємства.

Практика здійснення та ефективність реструктуризації суб’єктів реструктуризації.

Санація (фінансове оздоровлення) підприємства.8

9

2

Банкрутство і ліквідація підприємств.

Сутність, причини та ознаки банкрутства.Основні етапи та процедура порушення справи про банкрутство. Причини та процедура ліквідації збанкрутілих підприємств. Наслідки ліквідації та черговість задоволення претензій кредиторів.

6

8
Разом

120

136


7. Індивідуальні завдання
Виконати реферат на тему:

 1. Місце і роль сільського господарства в економіці держави та формуванні ринкових відносин.

 2. Особливості сільського господарства та їх вплив на ефективність діяльності аграрних підприємств.

 3. Причини аграрної кризи в галузі. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку аграрного виробництва в Україні.

 4. Поняття попиту і пропозиції на продукцію сільського господарства.

 5. Різновидність форм власності і їх вплив на формування системи сільського господарства України.

 6. Функціональна роль та призначення виробничої інфраструктури сільського господарства.

 7. Соціальна інфраструктура сільського господарства: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку.

 8. Поняття, значення, функціональна роль та складові частини ринкової інфраструктури в АПК.

 9. Сучасна аграрна політика України.

 10. Основні етапи аграрної реформи.

 11. Загальна характеристика видів підприємств та їх об’єднань.

 12. Економічні засади функціонування фермерських господарств та особистих селянських господарств.

 13. Економічні засади функціонування господарських товариств.

 14. Економічні засади функціонування сільськогосподарських кооперативів та приватних (приватно-орендних) підприємств.

 15. Економічна суть собівартості продукції, її види та їх характеристика.

 16. Склад витрат за всіма видами діяльності аграрних підприємств. Поняття операційних і валових витрат.

 17. Класифікація витрат в сільському господарстві. Постійні і змінні витрати, особливості формування та застосування.

 18. Послідовність і методи визначення собівартості сільськогосподарської продукції.

 19. Поняття, оцінка, структура, методика визначення валової, товарної, кінцевої продукції сільськогосподарських підприємств.

 20. Земля як основний засіб сільськогосподарського виробництва та її особливості. Характеристика земельний ресурсів України та їх розподіл між землекористувачами.

 21. Земельна реформа в Україні, основні етапи її здійснення. Основні положення Земельного кодексу України.

 22. Земельний кадастр та грошова оцінка землі. Плата за землю.

 23. Поняття, умови і особливості становлення ринку землі на Україні.

 24. Оренда землі, особливості визначення орендної плати за земельну ділянку.

 25. Поняття і особливості праці в сільському господарстві.

 26. Показники використання трудового потенціалу та методика їх визначення.

 27. Механізація і автоматизація сільськогосподарського виробництва. Поняття і особливості використання машинно-тракторного парку.

 28. Використання транспорту в аграрному виробництві. Виробничі будівлі і споруди в аграрних підприємствах, їх значення та ефективність використання.

 29. Економічна суть та характеристика виробничих фондів в сільському господарстві.

 30. Класифікація і структура основних фондів в аграрних підприємствах.

 31. Грошова оцінка і амортизація основних засобів.

 32. Джерела і форми відтворення основних засобів. Лізинг.

 33. Економічна суть, склад і структура оборотного капіталу.

 34. Забезпеченість аграрних підприємств оборотним капіталом та його кругообіг.

 35. Поняття нематеріальних ресурсів і їх види.

 36. Економічна суть інвестицій. Джерела та основні напрями їх здійснення.

 37. Капіталовкладення аграрних підприємств.

 38. Суть НТП та інноваційної діяльності. Загальна характеристика напрямів НТП.

 39. Основні риси НТП в ринковій економіці та важливість переходу аграрної економіки на інноваційну модель розвитку.

 40. Сутність та показники інтенсифікації с.-г. виробництва.

 41. Основні напрями інтенсифікації та шляхи підвищення її ефективності.

 42. Суть ефективності, її види, їх характеристика і показники.

 43. Поняття, види і показники економічної ефективності сільськогосподарського виробництва.

 44. Рентабельність виробництва і методика визначення її показників.

 45. Суть, функції та фактори формування ціни. Цінова конкуренція і цінова конкурентоспроможність.

 46. Види цін на продукцію сільського господарства та їх характеристика.

 47. Методичні підходи до визначення цін на сільськогосподарську продукцію на сучасному етапі розвитку ринкової економіки.

 48. Паритет цін і механізм його забезпечення в ринковій економіці.

 49. Поняття якості, характеристика її показників і значення для підвищення конкурентоспроможності продукції.

 50. Методика визначення якості продукції сільського господарства і вплив її рівня на результати виробництва.

 51. Стандартизація і сертифікація продукції.

 52. Оцінка конкурентоспроможності продукції.

 53. Економічний зміст поняття спеціалізації сільськогосподарського виробництва: чинники, принципи та форми спеціалізації.

 54. Суть агропромислової інтеграції і закономірності її розвитку. Диверсифікація аграрних підприємств, її форми і види.

 55. Ринок зернових: значення галузі, сучасний рівень розвитку, попит і пропозиція, цінова ситуація, шляхи зростання ефективності.

 56. Ринок технічних культур: значення галузі, сучасний рівень розвитку, попит і пропозиція, цінова ситуація, шляхи зростання ефективності.

 57. Ринок картоплі: значення галузі, сучасний рівень розвитку, попит і пропозиція, цінова ситуація, шляхи зростання ефективності.

 58. Ринок молока: значення галузі, сучасний рівень розвитку, попит і пропозиція, цінова ситуація, шляхи зростання ефективності.

 59. Ринок м'ясного скотарства: значення галузі, сучасний рівень розвитку, попит і пропозиція, цінова ситуація, шляхи зростання ефективності.

 60. Ринок свинарства: значення галузі, сучасний рівень розвитку, попит і пропозиція, цінова ситуація, шляхи зростання ефективності.

 61. Шляхи підвищення еколого-економічної ефективності рослинництва в умовах ринкової трансформації економіки АПК.

 62. Шляхи підвищення еколого-економічної ефективності тваринництва в умовах ринкової трансформації економіки АПК.


8. Методи навчання

 1. Словесний.

 2. Наочний.

 3. Практичний.

 4. Пояснювально-ілюстративний.

 5. Демонстраційний.

 6. Перевірка та оцінювання знань, умінь і навичок.


9. Методи контролю

1. Тестова перевірка.

2. Перевірка та захист реферату.

3. Усне опитуванння.

4. Захист практичних розрахункових тем.

5. Написаня контрольних модульних робіт.


10. Розподіл балів, які отримують студенти


Поточний контроль та самостійна робота

Інд. завдання

(реферат )Сума балів

Сума балів за семестр

Підсумковий тест (екзамен

Модуль 1 (50 балів)

Модуль 2 (25 балів)

ЗМ 1

ЗМ 2

ЗМ 3

ЗМ 4

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т1

Т2

Т3

Т1

Т2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

15

90-100

35-59
60-73
74-89

30
20
10

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5


11. Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90-100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно

з можливістю повторного

складання


не зараховано

з можливістю повторного складання0-34

F

незадовільно

з обов’язковим повторним

вивченням дисципліни


не зараховано

з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

12. Методичне забезпечення


 1. Типова програма навчальної дисципліни (тимчасова типова програма навчальної дисципліни).

 2. Робоча навчальна програма навчальної дисципліни.

 3. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять.

 4. Робочий зошит з навчальної дисципліни.

 5. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів.

 6. Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання студента (курсової роботи, проекту тощо).

 7. Перелік запитань для тестової перевірки знань (контрольної роботи).

 8. Перелік запитань для підготовки до екзамену.

 9. Інше методичне забезпечення (на розсуд викладача).


13. Рекомендована література

Основна


 1. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств.: Підручник. – К.: КНЕУ, 2002. – 622с.

 2. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств.: Підручник. – 2-ге вид., доп. і перероб. - К.: КНЕУ, 2004. – 624с.

 3. Андрійчук В.Г. Економіка аграрного підприємства: Навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2000. – 356 с.

 4. Андрійчук В.Г. Ефективність діяльності аграрних підприємств: теорія, методика, аналіз: Монографія. – К.: КНЕУ, 2005. – 292 с.

 5. Бойчик І.М., Хорів П.М., Хопчан М.І. Економіка підприємств: Навч. посіб. – Львів: “Сполом”, 2000. – 212с.

 6. Бондар Н.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. – К.: вид-во А.С.К., 2004. – 400 с.

 7. Гаврилюк Л.І. Економіка підприємства: навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 152 с.

 8. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №18-22.

 9. Економіка підприємства / П.П. Русак, В.Г. Андрійчук, А.А. Ільєнко та ін.; За ред. П.П. Руснака. – Біла Церква, 2003. – 256с.

 10. Економіка підприємства: Підручник / М.Г. Грещак, В.М. Колот, А.П. Наливайко та ін.; За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2004. – 528 с.

 11. Економіка підприємства: Підручник / За ред. А.В.Шегди. – К.: Знання, 2006. – 614 с.

 12. Економіка підприємства: Зб. задач і конкретних ситуацій / П.П. Руснак, В.Г. Андрійчук, А.А. Ільєнко та ін.; За ред. П.П. Руснака. – Ч.1. – К., 2003. – 256 с.

 13. Економіка підприємства: Підручник / За ред. С.Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 2003. – 608с.

 14. Економіка підприємства: Структурно-логічний навч. посіб. / За ред. С.Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 2001. – 457с.

 15. Економіка підприємства: навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни / Г.О. Швиданенко, С.Ф. Покропивний і ін. – К.: КНЕУ, 2000. – 248 с.

 16. Економіка підприємства. Збірник практичних задач і конкретних ситуацій: Навч. посіб./За ред. С.Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 2000. – 328 с.

 17. Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств: навчальний посібник. / Чепурда Л.М., Бєляєва С.С., Плахотнікова М.В. та ін. – К.: ВД „Професіонал”, 2005. – 272 с.

 18. Економіка та підприємництво. Практикум: Навч. посібник. Салига С.Я., Желябін В.О., Бойко О.В. та ін. – К.: ВД «Професіонал», 2007. – ­ 752 с.

 19. Зубовський В. Економіка підприємств. –К.: УФІМБ, 1999. – 64 с.

 20. Економічний довідник аграрника / В.І. Дробот, Т.І. Зуб, М.П. Кононенко та ін.; За ред. Ю.Я. Лузана, П.Т. Саблука. – К.: ”Преса України”, 2003. – 800 с.

 21. Киперман Г. Экономика предприятия: Словарь. – М.: Юрист, 2000. – 272с.

 22. Мацибора В.І., Збарський В.К., Мацибора Т.В. Економіка підприємства: навчальний посібник. – К.: Каравела, 2008. – 312 с.

 23. Основи аграрної економіки: Підручник / В.П. Галушко, Гвідо Ван Хулєнбрук, О.А. Ковтун та ін. – К.: Вища освіта, 2003. – 399 с.

 24. Павловська Л.Д. Практикум з курсу "Економіка підприємств". Житомир: ДААУ, 1999.-125 с.

 25. Павловська Л.Д. Економіка підприємства: навчальний посібник Житомир: Ви-во ЖНАЕУ, 2009. – 640 с.

 26. Поточна кон’юнктура і прогноз ринків сільськогосподарської продукції та продовольства в Україні на перше півріччя 2004 року / За ред. О.М. Шпичака, А.В. Розгона. –К.: ІАЕ, 2003. Вип.11. – 190 с.

 27. Примак Т.О. Економіка підприємства: Навч. посібник. – К.: Вікар, 2001. –178 с.

 28. Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навчальний посібник. 2-е вид. – К.: Каравела, 2005. – 568 с.

Додаткова

 1. Агропромисловий комплекс України: стан, тенденції та перспективи розвитку: інформаційно-аналітичний збірник. Вип. 6. – К.: ІАЕ, 2003. – 763 с.

 2. Актуальні проблеми національної системи бухгалтерського обліку в Україні в період його реформування: Навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни / П.Т. Саблук, К.В. Колузанов, Н.О. Колузанова, Р.П. Саблук – К.: ІАЕ, 2002. – 397 с.

 3. Богиня Д.П., Грішнова О.А. Основи економіки праці: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2000. – 313 с.

 4. Внутрішній економічний механізм підприємства: Навч. посібник / М.Г. Грещак, О.М. Гребешкова, О.С. Коцюба; За. ред.М.Г. Грещака. – К.: КНЕУ, 2001. – 416с.

 5. Валентинов В.Л. Регулювання міжгалузевих відносин в системі аграрної політики. – К.: ІАЕ, 2003. – 330 с.

 6. Внутрішньогосподарські організаційно-економічні механізми забезпечення прибутковості сільськогосподарських підприємств: Метод. рекомендації / За ред. П.Т. Саблука. – К.:ІАЕ УААН, 2003. – 204 с.

 7. Дієсперов В.С. Економічна робота в господарстві. – К.: ІАЕ УААН, 2002. – 198 с.

 8. Коваленко Ю.С., Охріменко І.В., Демченко О.В. Концептуальні основи прогнозування собівартості продукції сільськогосподарських підприємств. К.: ННЦ ІАЕ УААН, 2004. 24с.

 9. Коваленко Ю.С., Охріменко І.В., Демченко О.В. Про стан аграрного ринку (аналітичний огляд і методичні аспекти формування). – К.: ІАЕ УААН, 2004. – 32c.

 10. Коваленко Ю.С. Сільськогосподарське підприємство в ринковому середовищі. – К.: ІАЕ УААН, 2000. – 200 с.

 11. Купалова Г.І. Ринок робочої сили в аграрному секторі економіки України. - К.: ІАЕ УААН, 1995. – 234 с.

 12. Малік М.Й., Федієнко П.М. Аграрна реформа і розвиток підприємництва. – К.: ІАЕ УААН, 2003. – 271c.

 13. Малік М.Й, Федієнко П.М. Аграрна реформа і розвиток підприємництва. – К.: ІАЕ УААН, 2003. – 271 с.

 14. Малік М.Й., Пулім В.А. Управління майном спільної часткової власності: Рекомендації. – К.:ІАЕ, 2003. – 44 с.

 15. Населення і трудові ресурси села: Навч. посіб. / За ред. П.Т.Саблука, М.К. Орлатого. – К.: ІАЕ, 2002. – 277 с.

 16. Організація інформаційно-консультаційного забезпечення АПК України / За ред. П.Т. Саблука – К.: ІАЕ УААН, 2003. – 439 с.

 17. Паювання сільськогосподарських земель та структурна перебудова в сільському господарстві України: Посіб./ За ред. П.Т. Саблука. – К., 2000. – 222 с.

 18. Посібник з переходу на нову систему бухгалтерського обліку. – К.: Агентство США з міжнародного розвитку "Проект реформи бухгалтерського обліку в приватному секторі України", 2000. – 301 с.

 19. Про особисте селянське господарство: Закон України від 18.07.2003 р. № 742-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №29. –с. 232.

 20. Реформування соціальної сфери села: організаційно-методичні засади / За ред. П.Т. Саблука. – К.: ІАЕ УААН, 2000. – 475 с.

 21. Саблук П.Т., Коваленко Ю.С. Обґрунтування та проект концепції адаптації управління аграрним підприємством до ринкових умов. – К.: ІАЕ УААН, 2003. – 22 с.

 22. Саблук П.Т., Малік М.Й.,. Валентинов В.Л. Формування міжгалузевих відносин: проблеми теорії та методології. – К.: ІАЕ, 2002. – 294 с.

 23. Саблук П.Т., Якуба К. І. Демографічні проблеми українського села. –К., 2002. – 36 с.

 24. Саблук П.Т.Аграрна економіка і політика в Україні: підсумки минулого і погляд в майбутнє. В 3-х т. – К.:ІАЕ УААН, 2001. – Т.1 – 430с.;Т.2 – 481с.; Т.3 – 485с.

 25. Соціальна інфраструктура села: Навч. посіб. /За ред. П.Т. Саблука, М.К. Орлатого.- К.:ІАЕ, 2002. – 465 с.

 26. Фінанси в період реформування агропромислового виробництва / За ред. М.Я Дем'яненка. – К.: ІАЕ УААН, 2002. – 645 с.

 27. Фінансовий словник-довідник / За ред. М.Я. Дем'яненка. – К. :ІАЕ УААН, 2003. – 555 с.

 28. Формування ринків матеріальних ресурсів АПК. За ред. чл.-кор. УААН Підлісецького Г.М. – К.: ІАЕ УААН, 2001. – 428 с.

 29. Формування та функціонування ринку агропромислової продукції (практичний посібник) / За ред. П.Т. Саблука. –: ІАЕ. – 2000. – 555 с.

 30. Формування нормативних витрат і доходів та баланси сільськогосподарської продукції в Україні та інших країнах світу / За ред. Шпичака О.М. – К.: ІАЕ, 2003. – 484 с.

 31. Ціноутворення в процесі реформування агропромислового комплексу України (1990-2001 рр.) / За ред. О.М. Шпичака. – К.: ІАЕ, 2002. – 499 с.

 32. Хорунжий М.Й. Організація агропромислового комплексу. – К.: КНЕУ,2001. – 340 с.

 33. Якуба К.І. Демографічні проблеми українського села. – К., 2002. –36с.

Журнали “Економіка України”, “Економіка АПК”, “Економіст”, „Актуальні проблеми економіки”, “Агроінком”, “Пропозиція”, "Бізнес", „Персонал”, "Україна: аспекти праці", “Регіональна економіка”, “Вісник ДАУ”, "Вісник НАУ" та ін.


14. Інформаційні ресурси

 1. Бібліотечно-інформаційний ресурс (книжковий фонд, періодика, фонди на електронних носіях тощо) бібліотеки ЖНАЕУ, Житомирської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олега Ольжича (http://www.lib.zt.ua/, 10014, м. Житомир, Новий бульвар, (0412) 37-84-33), Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua/, Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 3 +380 (44) 525-81-04) та інших бібліотек.

 2. http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/250 (Економіка України)

 3. http://polka-knig.com.ua/book.php?book=1 /Економіка аграрних підприємств - Андрійчук В.Г./

 4. http://polka-knig.com.ua/book.php?book=4 /Економічна енциклопедія/

 5. Інституційний репозитарій ЖНАЕУ (наукові статті, автореферати дисертацій та дисертації, навчальні матеріали, студентські роботи, матеріали конференцій, патенти, комп'ютерні програми, статистичні матеріали, навчальні об'єкти, наукові звіти).

Скачати 480.12 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка