Міністерство аграрної політики України Івано-Франківський коледж лнау паке т контрольних робіт з предмета «економічний аналіз»Сторінка1/4
Дата конвертації24.12.2017
Розмір0.65 Mb.
  1   2   3   4
Міністерство аграрної політики України

Івано-Франківський коледж ЛНАУ

П А К Е Т

контрольних робіт з предмета

«ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ»

для студентів спеціальності

«ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ ВЕДЕННЯ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА»

Викладач: Мельник М.Р.
Затверджено: цикловою комісією

економічних дисциплін

Протокол № __ від ________ 2012 р.

Голова циклової комісії

______________О. М. Досин

-2012-
Міністерство аграрної політики України

Івано-Франківський коледж ЛНАУ


З А В Д А Н Н Я

для написання обов’язкової

контрольної роботи з предмета

«ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ»

студентами спеціальності 5.03060101

«Організація виробництва»


Викладач: Мельник М. Р.

Затверджено: цикловою комісією

Економічних дисциплін

Протокол № __ від ________2011 р.

Голова циклової комісії

______________О. М. Досин


-2011-
ЗАВДАННЯ 1


 1. Економічний аналіз як галузь економічної науки.

 2. Аналіз продуктивності праці

 3. Аналіз рослинництва.

 4. Задача.

За наведеними даними проаналізувати показники використання землі в господарстві, зробити висновок.


Аналіз показників використання землі


Показники

Одиниця виміру

Мину-лий рік

Звітний рік

Звітний рік в % до минулого

Вихідні дані:

1. Вартість валової продукції /в порівняних цінах/

тис. грн.

2680,5

2750,3
2. Чистий доход

-//-

750,0

839,0 839,0
3. Виробництво продукції:

- молока


- м’яса (жива вага)

 • зерна

 • яєць

ц

ц-//-

тис. шт.

58530

900


23262

175

60166

910


24157

188

4. Наявність землі:

- с. г. угідь

- ріллі

- посіви зерновихга

-//-


-//-

-//-

5255

3270


1450

5266


3281

1500

Показники використання землі:

 1. Припадає на 100 с.-г. угідь:

 • молока

 • - м’яса

Валової продукції

Чистого доходу


ц

цтис. грн.

тис. грн

2. Припадає зерна на 100 га ріллі

ц


3. Припадає яєць на 100 га зернових

шт

Література:

(1, с. 4-5; 2, с. 6-10; 3, 15-17)

(1, с. 63-73; 2, с. 309-332; 3, с. 60-62)

(1, с. 89-101)

ЗАВДАННЯ 2
1. Економічний аналіз в умовах ринкової економіки, його завдання.

2. Аналіз використання фонду оплати праці

3. Аналіз тваринництва.

4. Задача.

Проаналізувати показники чисельного складу працівників господарства, зробити висновок.

Таблиця 1Аналіз чисельного складу працівників

Категорії працівників


Кількість працівників


Забезпе-


ченість

робочою


силою, %

Відхилення /+,-/ фактичної кількості працівників від
Звітний рік

Кількості за планом

Кількості минулого року

Мину-лий

Мину-


лий

рік

За пла-

номФак-

тично


тично

Постійні робітники

рік 1270

1190

1188


Сезонні робітники

110

115

120


Інженерно-технічні робітники

45

50

52


Службовці

37

39

39


Молодший обслуговуючий персонал

10

11

11Разом: 1472 1405 1410

Працівники підсобних промислових підприємств

80

90

90Працівники культурно-побутових організацій

20

21

21


Робітники, які виконують капітальний ремонт будівель та споруд

18

20

20Робітники дитячих закладів, громадського харчування

90

95

95


Разом: 1680 1631 1636

Література:

(1, с. 4-5; 2, с. 6-10; 3, 15-17)

(1, с. 63-73; 2, с. 309-332; 3, с. 60-62)

(1, с. 101-112)
ЗАВДАННЯ 3


 1. Основні категорії економічного аналізу.

 2. Зміст і завдання аналізу інвестиційної діяльності підприємства.

 3. Аналітичний метод економічного аналізу.

 4. Задача.

За даними річного звіту с.-г. підприємства визначити економічні показники інтенсивності виробництва та провести їх економічний аналіз, зробити висновок.

Таблиця 1Економічний аналіз інтенсивності виробництва

ПоказникиОдини-ця виміру

Мину-лий

рік


Звіт-ний

рік


Звітний рік в % до минулого

1. Валова продукція порівняних цінах

тис. грн.

2076,7

1854,9
2. Наявність сільськогосподарських угідь

га

5581

5589
3. Середньорічна вартість основних фондів сільськогоспо-дарського призначення

тис. грн.

6483,4

6528,3
4. Енергетичні ресурси

К.С.

11442

11669
5. Виробничі затрати

тис. грн.

2846,3

2683,2
6. Середньорічна кількість колгоспників

Чол.

683

687
7. Чистий дохід

тис. грн.

487,6

609,8
8. Затрати праці

Люд./год

918861

1010200
І. Показники рівня інтенсивності. Припадає на 100 га с.-г. угідь: основних виробничих фондів с.-г. призначень енергетичних ресурсів.

К.С.Виробничих витрат

тис. грн.


Затрат праці

Люд./год


ІІ. Показники економічної ефективності інтенсифікації. Припадає валової продукції на: 100га с.-г. угідь

тис. грн.
100 грн. основних виробничих фондів

тис. грн.

Література:

(1, с. 4-5; 2, с. 6-10; 3, 15-17)

(1, с. 73-89; 2, с. 220-240; 3, с. 60-62)

(1, с. 4-32; 2, с. 54-59; 3, с. 25-27)

ЗАВДАННЯ 4


 1. Види економічного аналізу, їх класифікація та місце економічного аналізу в системі економічних наук. Фінансово-економічний аналіз.

2 . Завдання і джерела даних аналізу виробництва продукції рослинництва.

3. Балансовий метод.

4. Задача.
Визначити темпи росту продуктивності праці по господарству і по галузях.

Таблиця 1.


Аналіз темпів росту продуктивності праці по господарству і по галузях

ПоказникиВиробництво валової продукції на одного працівника за рік, грн.

Оплата праці одного працівника за рік, грн.

Випередження темпів росту, відсоток

Мину-

лий


Звіт-

ний


Звіт-ний до мину-лого, %

Мину-

лий


Звіт-

ний


Звітний до мину-лого,

%


Продук-тивність над оплатою

Оплата

над про-дуктив-ністю1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. По госпо-дарству

4840 4840

5380

-

1380

1520


2. По рослин-ництву

3795

3820

-

1210

1385


3. По тварин-ництву

5942

6455

-

2200

2400

Зробити висновки.

Література:

(1, с. 4-32; 2, с. 36-54; 3, 18-21)

(1, с. 89-101)

(1, с. 4-32; 2, с. 70-73; 3, с. 28-29)ЗАВДАННЯ 5


 1. Види економічного аналізу, їх класифікація та місце економічного аналізу в системі економічних наук. Техніко-економічний аналіз. Статистико-економічний аналіз.

 2. Аналіз виробництва продукції рослинництва за обсягом, асортиментом, якістю.

 3. Економічний аналіз в умовах ринкової економіки.

 4. Задача.

На конкретних матеріалах двох господарств розрахувати структуру енергоресурсів та показники забезпеченості енергоресурсами. Визначити показники використання енергетичних ресурсів.

Таблиця 1

Аналіз показників використання енергетичних ресурсів.


Показники

Одиниця виміру

СТОВ

«Надія»

«Нива»

1

2

3

4

1. Площа с.-г. угідь

га

2935

2359

2. Середньорічна чисельність працівників

осіб

918

814


3. Енергетичні ресурси

К.С.

31216

29145


в т. ч. електропотужність

кВт

4419

4122

Визначити:


- енергозабезпеченість господарства


- ененргоозброєність праці


- електрозабезпеченість господарства


- електрозабезпеченість праці

Зробити висновки.


Література:

(1, с. 4-32; 2, с. 36-54; 3, 21-24)

(1, с. 90-96)

(1, с. 4-5; 2, с. 22-26; 3, с. 17-18)ЗАВДАННЯ 6


 1. . Види економічного аналізу, їх класифікація та місце економічного аналізу в системі економічних наук. Порівняльний (міжгосподарський) аналіз. Функціонально-вартісний аналіз.

 2. Резерви збільшення виробництва продукції рослинництва і поліпшення її якості.

 3. Основні категорії економічного аналізу.

 4. Задача.

Визначити структуру енергоресурсів.

Таблиця 1

Аналіз структури енергоресурсів

Види енергоресурсівОди-ниця вимі-ру

СТОВ

«Мир»

«Нива»

к.с.

Струк-тура, відсо-ток

к.с.

Структура, відсоток

1. Двигуни автомобілів

к.с.

111310
10154
2. Двигуни тракторів

к.с.

7812
6914
3. Двигуни самохідних комбайнів

к.с.

4314
39
4. Електродвигуни

кВт

6014
5748
5. Інші механічні двигуни

к.с.

713
914
6. Робоча худоба

Гол.

184
192
7. Інші потужності

к.с.

-
1235
8. Разом енергоресурсів

к.с.

31216

100

29145

100

9. У т. ч. потужність механічних та електричних двигунів

к.с.

16853

Х

17654

Х


10. Коефіцієнт механізації

Коеф.

?

Х

?

Х

Зробити висновки.


Література:

(1, с. 4-5; 2, с. 6-10; 3, 15-17)

(1, с. 63-73; 2, с. 309-332; 3, с. 60-62)

(1, с. 89-101)


ЗАВДАННЯ 7


 1. Інформаційна база економічного аналізу.

 2. Завдання і джерела даних аналізу виробництва продукції тваринництва.

 3. Економічний аналіз як галузь економічної науки.

 4. Задача.

Проаналізувати динаміку випуску продукції в натуральному вираженні. При цьому слід врахувати, що виробничі потужності даного підприємства за останні 5 років суттєво не змінилися.

Таблиця 1.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка