Міністерство культури і туризму України Державний закладСторінка1/56
Дата конвертації23.10.2016
Розмір9.41 Mb.
#442
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56

Міністерство культури і туризму України

Державний заклад

Державна історична бібліотека України”

Історія України

Науково-допоміжний бібліографічний покажчик

за 2007 рікКиїв 2009

Міністерство культури і туризму України

Державний заклад

Державна історична бібліотека України”

Історія України

Науково-допоміжний бібліографічний покажчик

за 2007 рік

Виходить з 1968 р.Київ 2009


УДК 016. 94 (477)

ББК 91.9: 63.3 (4Укр)

І-90

Друкується за постановоюВченої Ради Державної

історичної бібліотеки України


Упорядники: Тетяна Приліпко, Наталія Вощевська, Оксана Марченко, Дарія Стегній


Редактори: Алла Скорохватова, Зейтуна Мусіна
Відповідальна за випуск Алла Скорохватова

І-90 Історія України : науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 2007 рік / Держ. іст. б-ка України; упоряд.: Т. Приліпко, Н. Вощевська, О. Марченко, Д. Стегній ; ред. А.Скорохватова, З. Мусіна. – К., 2009. – с.


УДК 016. 94 (477)

ББК 91.9: 63.3 (4Укр)Передмова
Державна історична бібліотека України забезпечує акумулювання, формування і суспільне використання інформаційних ресурсів з всесвітньої історії, в т.ч. з історії України. Об’єктивне вивчення історичного минулого допомагає орієнтуватися в проблемах сучасності завдяки використанню ретроспективної та поточної історичної бібліографії.

Незамінним помічником і популяризатором вітчизняної історичної науки, знань є видання бібліотеки – поточний науково-допоміжний бібліографічний покажчик „ Історія України”, котрий започатковано в 1968 р., як один з складових елементів створення фундаментальної національної бібліографії з історії України. На сьогодні вже маємо вагомий здобуток в галузі історичної поточної бібліографії – 40 випусків вказаного видання, що суттєво доповнює існуючий в Бібліотеці інформаційний центр „Історія України”. Впровадження новітніх комп’ютерних технологій в практику роботи науково - бібліографічного відділу сприяло формуванню електронної бази даних посібників з історії України за 1996-2007 роки.

Упродовж років структура та зміст посібника зазнавали понятійно-термінологічних, хронологічних змін і постійно вдосконалювалися відповідно до сучасних теоретичних і методологічних розробок української історичної науки. Зовнішній вигляд видання невпізнанно змінився, зріс рівень його поліграфічного виконання. Видавництвом „Арістей” здійснено художньо-технічне оформлення посібника з використанням логотипу бібліотеки, що надало продукції привабливого сучасного дизайну. Довідкове видання користується незмінним попитом в наукових установах, бібліотеках, вузах та інших інформаційно-комунікаційних організаціях.

До уваги користувачів репрезентовано історичний інформаційний матеріал сорокового ювілейного випуску щорічника „Історія України” за 2007 рік, де зібрано широкий спектр питань суспільно-політичного, економічного, наукового та культурного плану. Документальний масив за 2007 рік доповнюють бібліографічні описи книг, публікацій 2005-2006 років, які не було представлено в попередніх випусках покажчика.

В посібнику відображено книги, брошури, статті. Користувачі віднайдуть цікаві новинки наукової, офіційно-документальної, науково-популярної, масово-політичної, навчальної, довідкової, інформаційної, релігійної, документально-художньої літератури та автореферати дисертацій.

Зібраний матеріал видруковано в Україні та за її межами українською і російською мовами. Схема покажчика відображає розвиток наукових концепцій історії України в контексті сучасних державотворчих процесів.

Структурно видання складається з передмови упорядників, вступної статті доктора історичних наук, професора С.В. Кульчицького, шістнадцяти тематичних розділів, підрозділу авторефератів дисертацій, довідково-пошукового апарату, змісту.

Бібліографічні записи пронумеровано, загальна кількість їх становить 6495 позицій. Бібліографічний опис здійснено згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 „Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис: загальні вимоги та правила складання”, слова та словосполучення скорочено згідно з ДСТУ 3582-97 „Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила”, ГОСТ 7.12-93 „Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила”.

Документи згруповано в розділах за абеткою прізвищ авторів та назв, в окремих випадках – в логічній послідовності. За географічними назвами розміщено матеріал в підрозділах „Історія окремих регіонів”, „Історія міст і сіл”, „Історія підприємств”, „Окремі місцевості, міста і села у роки війни”. Відомості щодо згадуваних на сторінках покажчика осіб подано за абеткою прізвищ діячів в підрозділах „Персоналії”, „Персоналії істориків”, „Персоналії політичних діячів”, „Учасники Великої Вітчизняної війни”.

Визначні та пам’ятні події, ювілеї видатних суспільних, наукових та культурних діячів виділено в таких розділах:

Р. I – 50-річчя заснування „Українського історичного журналу”

Р. І. 1 – 75-річчя від дня народження Л. Р. Винара

– 190-річчя від дня народження М. І. Костомарова

– 70-річчя від дня народження С. В. Кульчицького

– 60-річчя від дня народження В. С. Степанкова

Р. ІІ. 4 – 180-річчя м. Бердянська

Р. VІ. 8 – 285-річчя від дня народження Г. С. Сковороди

Р. ХІ. 8 – 120-річчя від дня народження Л.С. Курбаса

Р. ХII. 5 – 100-річчя від дня народження Р. Шухевича

Р. XІV. 5 – 100-річчя від дня народження С. П. Корольова

Заслуговує на увагу інформаційний матеріал, що міститься в аналітично розписаних продовжуваних, серійних та тематичних виданнях відомчих і регіональних наукових установ, вузів (див. „Список переглянутих і розписаних джерел”).

У випадках, коли назва не розкриває змісту публікації, подано стислі довідкові, уточнюючі анотації, які допомагають під час добору та вивчення джерел з того чи іншого питання. Застосовано систему пов’язуючих посилань (див. також №).

Традиційно видання завершується довідково-пошуковим апаратом: іменний, географічний покажчики та покажчик назв, список переглянутих і розписаних джерел, зміст. Звертаємо увагу користувачів на зміни, що сталися в структурі підготовки іменного покажчика та покажчика назв.

Іменний покажчик подає відомості про авторів та інших осіб, вказаних у бібліографічному описі , а також згаданих у дослідженнях особистостей (персоналії). Номери, що стосуються прізвищ осіб, відображених за ознакою персоналії, наведено в іменному покажчику в круглих дужках.

Покажчик назв відображає бібліографічні записи видань, публікацій, що складено під назвою та загальною назвою.

Географічний покажчик містить відомості про села, міста, регіони України та інших держав.

Довідник стане у нагоді дослідникам, науковцям, викладачам, вчителям, аспірантам, студентам, учням, працівникам бібліотек, музеїв, краєзнавцям, фахівцям у галузі інформаційних технологій, широкому читацькому загалу.

В бібліотеці користувачі мають можливість замовити такі видання: бібліографічний покажчик „Історія України” за 1994-2007 роки на паперових носіях та електронну версію за 1996-2007 роки.

Зауваження, пропозиції та замовлення просимо надсилати на адресу:

Науково-бібліографічний відділ

Державна історична бібліотека України

вул. І. Мазепи (Січневого повстання), 21, корпус 24

01015, Київ-15

тел. 280-80-43

Е-mail: dibu-kiev@ukr.net
Вітчизняна історія

у випусках бібліографічного щорічника
Державна історична бібліотека України акумулює в собі унікальний склад джерел і наукової літератури з вітчизняної історії. Через це вона користується широкою популярністю серед науковців, вчителів, музейних і архівних працівників, всіх, хто цікавиться історією України.

Фахова бібліотека повинна співпрацювати з читачами не тільки наданням літератури, але й бібліографічними порадами. Робота в галузі створення бібліографії з історії України була розпочата у перші повоєнні роки (сама бібліотека організована за постановою Ради Народних Комісарів УРСР 4 вересня 1939 р.). У 60-х рр. бібліотека визначилася спочатку як методичний осередок з питань краєзнавчої роботи масових і наукових бібліотек, а потім – як координаційний центр в галузі історико-краєзнавчої бібліографії України. Природним наслідком такої спеціалізації став випуск щорічного науково-допоміжного бібліографічного покажчика – "Історія України". Перший випуск покажчика було започатковано у 1968 р. Нинішній, 40-ий випуск є ювілейним.

Структура покажчика за 40 років зазнала істотних змін, але підходи до анотування літератури залишилися незмінними. Перш за все, у покажчику систематизуються і бібліографічно описуються книги і статті з вітчизняної історії, які виходять в Україні і Росії українською і російською мовами. Вони розподілені по тематичних розділах, кількість і назви яких змінювалися разом з переглядом методологічних засад вітчизняної історії. Бібліографи бібліотеки постійно радилися із співробітниками Інституту історії України НАН України щодо структури щорічника, його тематичної наповненості. Серед співробітників інституту особливо велику допомогу упорядникам і редакторам надали в різні роки І.Слабєєв, В.Сарбей, О.Рубльов, П.Тронько, Є.Шаталіна та ін.

Істотну увагу упорядники і редактори щорічника приділяють історичній тематиці в кандидатських і докторських дисертаціях. Тепер анатуються дисертації по 14 напрямкам соціогуманітарних наук – історії, економіці, філософії, географії, праву, педагогіці, мистецтву, архітектурі, соціології, політології, державному управлінню тощо.

За чотири десятка років кадрові працівники Державної історичної бібліотеки нагромадили великий досвід опрацювання анотованих джерел. Підготовка щорічників базується на грунтовному перегляді інформаційних видань органів державної реєстрації книжкової продукції, періодики, продовжуваних видань з метою виявлення в них інформації з вітчизняної історії. Розроблені детальні методичні рекомендації щодо відбору й систематизації бібліографічної інформації. Схеми групування матеріалів, присвячених основним подіям і процесам в суспільстві, розроблялися упорядниками спільно з провідними істориками країни.

Цінність покажчика зросла в останні роки, коли в країні з'явилися центри оперативної поліграфії, які випускають історичну літературу накладом не більше 100-150 примірників. Важливо й те, що покажчик "Історія України" з 1996 р. існує не тільки у друкованому, але й в електронному вигляді. Інститут історії України почав розбудовувати в інтернеті свій веб-портал. Ми не відмовимося включити до нього колосальні напрацювання бібліографів Державної історичної бібліотеки.


Заст. директора Інституту

історії України НАН України,доктор іст. наук, проф.

С. КульчицькийПоділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка