Міністерство культури і туризму України Державний закладСторінка17/56
Дата конвертації23.10.2016
Розмір9.41 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   56

Наука

 1. Академик Александр Михайлович Ляпунов : к 150-летию со дня рождения : монография / Л.Л. Товажнянский, К.В. Аврамов, Е.Е. Александров и др.; под общ. ред. Л.Л. Товажнянского. – Х.: НТУ "ХПИ", 2007. – 288 с.: 4 с. ил.
 1. Академик В.И. Скок в воспоминаниях коллег и друзей / [под общ. ред. И.Н. Алексеевой, А.Н. Шевко]; НАН Украины, Ин-т физиологии им. А.А. Богомольца. – К.: Наук. думка, 2007. – 194 с., [21] л. ил.: портр.
 1. Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / редкол. : В.О. Соболь (відп. ред.) та ін.; Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка НАН України та ін. – К., 2005-2006.

Вип. Х. – 2005. – 456 с.

Вип. ХІ. Ч. 1. – 2006. – 336 с.Вип. ХІ. Ч. 2. – 2006. – 590 с.


 1. О.К. Антонов – многогранность таланта : к 100-летию со дня рождения / сост. В.Г. Анисенко. – 2-е изд., доп. – К.: АНТК им. О.К. Антонова: Изд. центр "Аэро Хобби", 2007. – 191 с.: ил., портр.
 1. Артемова Л.В. Історія педагогіки України : підруч. для студ. вищ. пед. навч. закл. – К.: Либідь, 2006. – 421 с.: іл., табл., портр.
 1. В.М. Бакуль : вибр. пр. : біографія : спогади сучасників / [упоряд. Н.Ф. Колесниченко, Е.О. Пугач]; НАН Украини, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля. – К.: ІНМ НАНУ, 2006. – 667 с.: іл., портр. – Бібліогр. : 303 назви.
 1. Безгін І.Д. Історія і проблеми українського мистецтвознавства / І.Д. Безгін, О.С. Мусієнко, О.М. Немкович // Наука і наукознав. – 2006. – № 4. – С. 74-86.
 1. Берзін П. Святий великомученик Юрій Новицький : трагічна доля талановитого представника вітчизняної школи кримінального права // Підприємництво, госп-во і право. – 2006. – № 11. – С. 63-64.
 1. Вергунов В.А. Харківський науковий центр з селекції сільськогосподарських культур : історія та сьогодення / В.А. Вергунов, В.П. Петренкова, В.М. Ожерельєва; Укр. акад. аграр. наук. – Х.: Магда, 2007. – 157 с.: іл., табл., портр. – Бібліогр. : 200 назв.
 1. Виленский Ю. Детский хирург Николай Ситковский. – Х.: Константа, 2007. – 112 с.
 1. Випускники Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця в Україні та за кордоном та сучасні досягнення в медицині. Кн. 1 / авт.-упоряд. В. Болгов; Ін-т біогр. досліджень. – К., 2006. – 256 с.
 1. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / редкол. : О. Явоненко (голов. ред.) та ін.; Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. – Чернігів, 2004.

Вип. 26. Серія : Філософські науки. – 120 с.


 1. Возняк Г.М. Математики – дійсні члени Наукового товариства імені Шевченка. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2006. – 128 с.
 1. Возняк Г.М. Микола Чайковський – видатний український математик і громадський діяч / Терноп. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка. – Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2007. – 95 с.: іл., портр. – Бібліогр.: 31 назва.
 1. Галів М. Мета й завдання формування характеру особистості у вітчизняній педагогіці (20-80-ті роки ХХ ст.) // Шлях освіти. – 2006. – № 4. – С. 43-47.
 1. Гомотюк О.Є. Злет і трагедія українознавства на зламі епох (90-ті рр. ХІХ – перша третина ХХ ст.) : монографія. – Тернопіль : Екон. думка, 2007. – 552 с.: портр.
 1. Гомотюк О.Є. Українське наукове товариство в Києві – провідний центр українознавства (1907-1921) // Зб. наук. пр. Наук.-дослід. ін-ту українознавства. – 2005. – Т. VI. – С. 297-309.
 1. Гончаренко І. Українська національна педагогіка в її історичному розвиткові // Хроніка-2000. – 2007. – Вип. 71. – С. 734-858.
 1. Горчакова О.А. Розвиток психолого-педагогічних наук на історико-філологічному факультеті Новоросійського університету // Зап. іст. ф-ту / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2005. – Вип. 16. – С. 351-357.
 1. Грабовський С. Шлях до зірок. Україна. ХХ століття // Сучасність. – 2007. – № 8. – С. 78-109.
 1. Грані педагогічної творчості : наукова школа Марії Миронівни Чепіль "Історія, теорія і практика української освіти і виховання" : наук.-метод. посіб. / [упоряд. О. Кобрій]; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич : ДДПУ, 2006. – 133 с.: іл., портр.
 1. Життя в науці і освіті : спогади про С.А. Волотковського [д-ра техн. наук / Г.Г. Півняк, В.Д. Трифонов та ін.; Ін-т гуманіт. пробл. Нац. гірн. ун-ту]. – Дніпропетровськ : НГУ, 2006. – 181, [1] с.: іл., портр.
 1. Життя, віддане науці : зб. спогадів про Б. Николина / [упоряд. І. Николин]. – Львів : Євросвіт, 2006. – 111 с., [8] арк. іл.
 1. Заика В.Е. Институт биологии южных морей НАН Украины и профессор Г.С. Трегубов : [к 135-летию ин-та биологии юж. морей] // Мор. екол. журн. – 2007. – Т. 6, № 1. – С. 88-91.
 1. Записки історико-філологічного товариства Андрія Білецького. Вип. IV. Кн. 2 / редкол.: Є. Чернухін (відп. ред.) та ін.; Київ. наук. іст.-філол. т-во Андрія Білецького. – К., 2006. – 270 с.
 1. Захарченко О.В. Історичний розвиток кримінально-процесуального інституту розшуку обвинуваченого // Вісн. Запоріз. юрид. ін-ту. – 2006. – № 1. – С. 228-234. – Бібліогр. : 12 назв.
 1. Зіменковський Б.С. Професори Львівського національного університету імені Данила Галицького : 1784-2006 / Б.С. Зіменковський, М.Р. Гжегоцький, О.Д. Луцик. – Львів : Вид. дім "Наутілус", 2006. – 389 с.: портр.
 1. Золотой век Мак НИИ : история создания, развития и становления (1907-2007) / под ред. А.М. Брюханова; Гос. Макеев. науч.-исслед. ин-т по безопасности работ в горной промышленности. – Донецк : ИПП "Промінь", 2007. – 416 с.: ил.
 1. Виктор Сергеевич Ивлев : к 100-летию со дня рождения : сб. воспоминаний / НАН Украины, Ин-т биологии юж. морей им. А.О. Ковалевского. – Севастополь : ЭКОСИ-Гидрофизика, 2007. – 81 с.: ил., портр.
 1. Исторический очерк об институте патологии позвоночиика и суставов имени профессора М.И. Ситенко АМН Украины : к 100-летию со дня основания / Н.А. Корж, Д.А. Яременко, В.Б. Таршис ; под ред. Н.А. Коржа, Д.А. Яременко. – Х.: ИППС им. проф. М.И. Ситенко АМН Украины, 2007. – 214 с.: табл., портр.
 1. История института [ортопедии и травматологии] : воспоминания о людях, судьбах, времени… / под ред. Н.А. Коржа. – Х.: Прапор, 2007. – 208 с.
 1. "Інститут аграрної економіки" нац. наук. центр (Київ). Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" : роки і люди : ювілейн. вид., присвяч. 50-річчю н.-д. установи : [у 2 ч.]. – К.: ННЦ "ІАЕ", 2006.

Ч. 1. – 485 с.: портр.

Ч. 2. – 504 с.: портр.
 1. Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України : історія та особистості / [ред. Ю.П. Зозуля, В.І. Цимбалюк]. – К., 2006. – 409 с.: іл., табл., портр. – Присвяч. 55-річчю створення ін-ту нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова.
 1. Інститут педагогіки 80 / [голов. ред. В.М. Мадзігон]; Акад. пед. наук України. – К.: Пед. думка, 2006. – 457 с., [7] арк. іл.: іл., портр.
 1. Історія філософії : теорія та методологія (до 110-річчя від дня народження В.Ф. Асмуса) : зб. наук. пр. – К.: Вид.- поліграф. центр "Київ. ун-т", 2006. – 162 с.
 1. Кавецкая-Мазепа Н.Р. О моем отце и близких ему людях : [жизнь и деятельность укр. патофизиолога-онколога Р.Е. Кавецкого] / НАН Украины. Ин-т эксперим. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого. – К.: ДИА, 2006. – 125 с.: ил., портр.
 1. Казанцева Л. Київське вікно у Всесвіт : історія Київської астрономічної обсерваторії в контексті історії розвитку національної та світової науки / Л. Казанцева, В. Кислюк. – К.: Наш час, 2007. – 197 с. – (Сер. "Невідома Україна").
 1. Калакура Я. Історичні засади українознавства. – К., 2007. – 381 с.
 1. Кислюк К. Українська історіософія : концепт і концепція // Філос. думка. – 2007. – № 4. – С. 75-93.
 1. Ковпаненко Н.Г. Внесок наукових товариств України в дослідження вітчизняної архітектурно-мистецької спадщини (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) // Історія України : Маловідомі імена, події, факти : зб. ст. – К., 2006. – Вип. 33. – С. 4-16. – Бібліогр. : 22 назви.
 1. Коломийська дослідна станція в нарисах і спогадах / уклад. : С.О. Яцик та ін.; наук. ред. В.А. Вергунов; Коломийс. досл. ст. Івано-Франків. ін-ту АПВ. – Чернівці : Прут, 2007. – 380 с.
 1. Костриця М.Ю. Педагог, учений, громадянин : І.Ю. Левицький. – 2-ге вид., виправ. і допов. / М.Ю. Костриця, П.П. Омельчак, Р.І. Сосса. – Житомир : М. Косенко, 2007. – 40 с.: іл. – (Вчені Житомирщини; Вип. 1).
 1. Кралюк П.М. "Білі плями" в історії української філософії : наук. нариси. – Луцьк : ПВД "Твердиня", 2007. – 164 с.
 1. Кралюк П.М. "Білі плями" в історії української філософії // Визвол. шлях. – 2007. – № 2. – С. 23-34; № 3. – С. 17-32; № 4. – С. 19-34; № 5. – С. 21-28; № 6. – С. 9-22; № 7. – С. 25-36; № 8. – С. 27-38; № 9. – С. 19-38; № 10. – С. 11-16.
 1. Кривонос І. До джерел української етнопсихології // Педагогіка і психологія. – 2007. – № 2. – С. 119-125.
 1. Агатангел Кримський у контексті української та світової культури : [зб. наук. пр. / редкол. : Г.Л. Аркушин та ін.]; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа, 2006. – 256 с.: портр.
 1. Кучинська І.О. Мотиви розвитку громадянського виховання в Україні : (друга половина ХІХ – ХХ ст.) // Педагогіка і психологія. – 2006. – № 2. – С. 115-119.
 1. Левчук М. Ханські ярлики як історичне джерело права // Вісн. Юрид. науки / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 2006. – Вип. 72-73. – С. 38-41. – Бібліогр. : 31 назва.
 1. Илья Михайлович Лифшиц. Ученый и человек / [редкол. : А.С. Бакай и др.]. – Х.: Синтекс, 2006. – 717 с., [11] л. ил.: ил., портр.
 1. Ляшко С. Українська наукова провінція другої половини ХІХ – 20-х років ХХ ст. : досвід колективної біографії // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. – 2005. – Вип. 14. – С. 728-743. – Бібліогр. : 18 назв.
 1. Міщук А.І. Участь Юліана Целевича в діяльності "Просвіти" та Наукового товариства імені Т. Шевченка // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – К., 2006. – Вип. ХІІ. – С. 237-245. – Бібліогр. : 66 назв.
 1. Нагірняк О. Нариси з історії українознавства у Наддніпрянській Україні (остання чверть ХІХ ст. – 1917 р.). – К.: П.П. Сергійчук М.І., 2007. – 652 с.
 1. Наукові записки : збірник / редкол. : І.Ф. Курас (голова) та ін.; Ін-т політ. і етнонац. досліджень. – К.: ІПіЕНД, 2004.

Вип. 26. – 347 с.


 1. Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів : в 3 т. / редкол. : О.М. Завальнюк (голова) та ін.; Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. – Кам’янець-Подільський, 2004.

Вип. 3, т. 1. – 308 с.


 1. Недюха М.П. Українознавство як наука і навчальна дисципліна // Зб. наук. пр. Наук.-дослід. ін-ту українознавства. – 2005. – Т. VII. – С. 13-19.
 1. Осягнувши найбільшу Любов : [про долю фізика і музиканта Р. Ковалюка : спогади рідних, друзів, колег / голов. ред. Г. Шопа. – 2-ге вид., допов.]. – Львів : Євросвіт, 2007. – 239 с., [8] арк. іл.: нот. іл.
 1. Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. Професори Одеського (Новоросійського) університету : біограф. словник : [у 4 т.] / Наук. б-ка. – 2-ге вид., допов. – Одеса : Астропринт, 2005.

Т. 1 : Ректори. – 2005. – 124 с., [64] с. іл.

Т. 3 : К-П. – 2005. – 597 с.: портр.
 1. Опережавший время. Книга о Н.Ф. Николаевском : [о жизни и творчестве укр. ученого-политолога и социолога / сост. : В.Н. Николаевский, Н.И. Сазонов]; Харк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Х.: ХНУ им. В.Н. Каразина, 2007. – 356 с.: ил., табл., портр.
 1. Потапенков А. Философская мысль Украины // Брега Тавриды. – 2007. – № 1. – С. 186-244.
 1. Сахновський Є. Семіотика як метод гуманітарних наук : (ще) нереалізована пропозиція // Ейдос. – 2006. – Вип. 2, ч. 1. – С. 217-224. – Бібліогр. : 32 назви.
 1. Сахнюк С.В. Історія розвитку кримінального законодавства УРСР щодо пом’якшення покарання в період з 1918 до 1959 рр. // Держава та регіони. Серія : Право. – 2007. – № 1. – С. 5-13.
 1. Селівачов М. Наукова робота в інституті : Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука // Образотворче мистецтво. – 2007. – № 2. – С. 118-119.
 1. Симоненко Л. Інститут української наукової мови : (до 85-річчя від дня заснування) // Укр. мова. – 2006. – № 4. – С. 8-17.
 1. Скрипніков М.С. Харківсько-полтавський період діяльності професора Івана Івановича Косіцина : (до 100-річчя від дня народж.) / М.С. Скрипніков, Ю.О. Максимук, Ю.П. Костиленко та ін. // Вісн. пробл. біології і медицини. – 2006. – Вип. 3. – С. 4-5.
 1. Смирнов В. Два генії – одна дорога до зір : [про К.Е. Ціолковського та Ю.В. Кондратюка] // Фізика та астрономія в шк. – 2006. – № 6. – С. 2-9.
 1. Стражнікова І.В. Педагогічні погляди та освітня діяльність Іванни Петрів (1892-1971 рр.). – Івано-Франківськ : Гостинець, 2007. – 231 с.: іл., табл., портр.
 1. Таньшина А.В. Институт теоретической физики имени А.И. Ахиезера : (ист. очерк) / Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т" НАН Украины. – Х.: Квант, 2006. – 111 с.
 1. Теорія літератури, компаративістика, україністика : зб. наук. пр. з нагоди сімдесятиріччя доктора філологічних наук, професора, академіка Академії вищої школи України Романа Гром’яка / упоряд. : М. Лановик, З. Лановик, І. Папуша, О. Лабащук, Я. Гринчишин та ін. // Studia methodologica. – Вип. 19. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – 400 с.
 1. Михайло Іванович Туган-Барановський : особистість, творча спадщина і сучасність / [О.О. Шубін, М.Г. Чумаченко, Д.М. Туган-Барановський та ін.]; ред. О.О. Шубін, А.А. Садєков; Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк : Каштан, 2007. – 355 с.: іл., табл., портр.
 1. Українська етнопедагогіка : історичний контекст / ред. Н. Лисенко; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, Наук.-метод. центр "Укр. етнопедагогіка і народознавство". – Івано-Франківськ : Плай, 2005. – 184 с.
 1. Улюкаєва І.Г. Історія суспільного дошкільного виховання в Україні : навч. посіб. – Бердянськ, 2007. – 172 с.
 1. Фундатор вітчизняної ендокринології : з нагоди 100-річчя від дня народж. акад. В.П. Комісаренка (1907-1993) // Вісн. НАН України. – 2007. – № 2. – С. 81-85.
 1. Хрестоматія з історії дошкільної педагогіки в Україні : навч. посібник / упоряд. І.Г. Улюкаєва. – Бердянськ, 2007. – 160 с.
 1. Черниш Н.І. Бібліографічна комісія НТШ як центр дослідження української книги, (1909-1939). – К.: Наук.-вид. центр "Наша культура і наука", 2006. – 215 с.
 1. Шабашов А.В. Етнологічна болгаристика в Одеському (Новоросійському) університеті : уроки і перспективи // Зап. іст. ф-ту / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2005. – Вип. 16. – С. 35-54. – Бібліогр. : 58 назв.
 1. Шендеровський В. Нехай не гасне світ науки : [47 нарисів про укр. вчених природнич. та гуманіт. наук] / ред. Е. Бабчук. – К.: Рада, 2006 –

Кн. 2. – 2006. – 327 с.: портр.


 1. Шулешко І.В. Метеорологічна обсерваторія Київського університету // Пр. Наук.-дослід. ін-ту пам’яткоохоронних досліджень. – К., 2005. – Вип. 1. – С. 118-126.

Див. також № : 430, 765, 1199, 1672, 5405.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   56
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка