Міністерство культури і туризму України Державний закладСторінка18/56
Дата конвертації23.10.2016
Розмір9.41 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   56

Мова

 1. Бідер Г. Галицькі та буковинські граматики української мови (1850-1918) / пер. з нім. І. Даценко // Укр. мова. – 2006. – № 2. – С. 15-29.
 1. Боярова Л.Г. Радянська мовна політика й українська термінологія // Лінгвістика. – 2006. – № 1. – С. 11-17.
 1. Волинь філологічна : текст і контекст : західнополіський діалект у загальноукраїнському та всеслов’янському контекстах : зб. наук. пр. Вип. 4 / [упоряд. Г.Л. Аркушина]. – Луцьк : РВВ "Вежа", 2007. – 428 с.
 1. Мацьків П. Концептосфера Бог в українському мовному просторі : монографія. – Дрогобич : Коло, 2007. – 332 с.
 1. Мова – народ. Висловлювання про мову та її значення в житті народу / упоряд. О. Тихий. – К.: Смолоскип, 2007. – 414, [1] с.: табл., портр.
 1. Савченко І. Історичні витоки української пунктуації // Київ. старовина. – 2006. – № 5. – С. 58-65. – Бібліогр. : 30 назв.
 1. Сергєєва О.Ю. Мова як важливий чинник у посиленні ролі національних меншин // Держава та регіони. Сер.: Держ. упр. – 2006. – № 3. – С. 169-172.
 1. Словник української мови XVI – першої половини XVII ст. / НАН України, Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2005.

Вип. 12 : З. – 244 с.


 1. Тищенко К. Мовні контакти : свідки формування українців. – К.: Аквілон-Плюс, 2006. – 416 с.
 1. Тищенко К.А. Утворення української мови в науковій концепції А.Ю. Кримського // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. – К., 2006. – Вип. ХІ, ч. 1. – С. 24-30.
 1. Ткач Л.О. Українська літературна мова на Буковині в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Ч. 2 : Джерела і соціокультурні чинники розвитку. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2007. – 704 с.

Див. також № : 187, 1236, 5394.Освіта

 1. Бригунець В.О. Історичний досвід становлення та розвитку відомчої системи освіти МВС України в радянський період // Наука. Релігія. Суспільство. – 2007. – № 3. – С. 41-46.
 1. І воїни, і педагоги : слово про ветеранів / [ред. рада : В.П. Андрущенко (голова) та ін.]; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – 3-тє вид., допов. та уточн. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2007. – 204 с.: іл., портр.
 1. Калініченко Н. Уроки історії : трудове становлення особистості в народній педагогіці // Труд. підготов. в закл. освіти. – 2006. – № 4. – С. 51-54.
 1. Козак С.В. История возникновения и развития морского образования в России, Украине и на берегах Черного моря // Наука і освіта. – 2007. – № 1-2. – С. 67-70.
 1. Макарська Н. Система підготовки фахівців-аграріїв України в першій половині ХХ століття // Вісн. Кн. палати. – 2007. – № 9. – С. 39-41.
 1. Мащенко С.Т. Філософський світ Миколи Маркова : [мислитель, педагог]. – Чернігів: ЦНТЕІ, 2006. – 67 с.: портр.
 1. Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції : зб. наук. пр. – Суми; К.: Сум. ДПУ ім. А.С. Макаренка, 2005. – 320 с.
 1. Поляков В.Є. Декотрі аспекти історії становлення світської освіти кримськотатарського народу // Педагогіка і психологія. – 2006. – № 2. – С. 131-136.
 1. Трипутіна Н.П. З історії геодезичної освіти в Україні : харківські сторінки / Н.П. Трипутіна, В.Д. Шипулін // Вісн. геодез. та картограф. – 2006. – № 3. – С. 36-41.
 1. Шеремета О. Володимир Гнатюк і питання української освіти в Галичині // Педагогіка і психологія проф. освіти. – 2006. – № 2. – С. 139-144.
 1. Ярмак Н.О. Освітня діяльність і педагогічні погляди О.Ф. Музиченка. – Ніжин : Міланік, 2007. – 191 с.: іл., табл., портр.

Див. також № : 765, 1391, 1411.Вища

 1. Афанасьєва З. До історії Київського політехнічного інституту імператора Олександра ІІ // Пам’ять століть. – 2007. – № 4-5. – С. 123-131.
 1. Багров М.В. Таврійський університет на рубежі третього тисячоліття. – К.: Либідь, 2007. – 248 с.: іл.
 1. Бакіров В.С. Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна : віхи історії // Краєзнавство. – 2006. – № 1-4. – С. 121-125.
 1. Без грифа "секретно". Физтех [Днепропетр. нац. ун-та]. Люди и судьбы / сост.: В.В. Вергунов, С.С. Кондрашова, Ю.И. Мошненко и др. – Днепропетровск : ИМА-пресс, 2007. – 434 с.
 1. Біографічні довідки деканів факультету журналістики та директорів Інституту журналістики // Пам’ять століть. – 2007. – № 3. – С. 85-94.
 1. О.Н. Благовидова : ст. и материалы к 100-летию со дня рождения [педагога, проф. Одес. консерватории] : по материалам науч.-творчес. конф. – Одесса : Печат. дом, 2005. – 136 с.: ил., нот.
 1. Випускники Одеського (Новоросійського) університету : енцикл. словник / відп. ред. В.А. Сминтина; упоряд. та бібліогр. ред. : М.О. Подрєзова, В.П. Пружина, В.В. Самодурова; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2005.

Вип. 1. – 2005. – 264 с.


 1. Доманицький В. Могилянська академія (1632-1982) // Хроніка-2000. – 2007. – Вип. 71. – С. 424-440.
 1. Єлінов І.М. Нариси з історії Національного гірничого університету. – Дніпропетровськ : НГУ, 2006. – 187 с.: іл., портр.
 1. Загородній А. Львівська політехніка : історія та сьогодення // Світогляд. – 2007. – № 2. – С. 28-35.
 1. Івченко В.К. 50 років Луганському державному медичному університету / В.К. Івченко, Ю.М. Вовк, В.Т. Германов; Луган. держ. мед. ун-т. – Луганськ : ЛДМУ, 2006. – 377 с.: іл., табл.
 1. Індустріально-педагогічний факультет : до 25-річчя від дня заснування / [упоряд. : О.М. Торубара та ін.]; Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів : [РВК "Деснян. правда"], 2007. – 18 с.: іл., портр.
 1. Інституту журналістики – 60! / [упоряд. В.Е. Шевченко]; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К.: Ін-т журналістики, 2007. – 48 с.: іл., портр.
 1. Історія Харківської державної зооветеринарної академії. 155 років / редкол. : Ю.Д. Рубан (голова) та ін.; М-во аграрної політики України. – Х.: Золоті сторінки, 2006. – 491, [4] арк. іл., табл., портр.
 1. Історія хімічного факультету. 1865-2005 / кол. авт. : С.А. Андронаті та ін.; відп. ред. В. Менчук; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2006. – 168 с.
 1. КПІ. Перше століття : іст. огляд / авт.-упоряд. В.І. Лиховодов та ін. – К. : Такі справи, 2007. – 384 с.: іл.
 1. Кредитно-економічний факультет Одеського державного економічного університету : іст. нарис / [Н.В. Агафонов, Л.Ф. Домбровська, В.М. Красовський та ін.]; ред. М.І. Звєряков. – Одеса : Астропринт, 2006. – 212 с., [6] арк. іл.: іл. портр.
 1. Львівський державний аграрний університет : [історія формування вищ. аграр. освіти та науки на Зах. Україні / авт. кол. : В.В. Снітинський, В.М. Боярчук, Г.В. Черевко та ін.]. – Львів : ЛДАУ, 2006. – 429, [4] с.: іл., табл., портр.
 1. Мартинюк С. "Тут усе залежить від таланту" : Косівський державний інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв // Образотворче мистецтво. – 2007. – № 3. – С. 32-36.
 1. Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Т. 1. Бердянська чоловіча гімназія (остання третина ХІХ століття) / упоряд. : В.М. Константінова, І.І. Лиман. – К.: Освіта України, 2006. – 528 с.
 1. Медичний факультет імператорського університету Св. Володимира. Морфологічні наукові школи : (до 165-річчя Нац. мед. ун-ту ім. О.О. Богомольця) / В.М. Благодаров, В.Г. Черкасов, З.В. Морозова, О.В. Миронова // Вісн. морфології. – 2006. – № 12. – С. 324-331.
 1. Міцан Т.В. Комплекс рукописних документів з історії Києво-Могилянської академії : до проблеми реконструкції // Рукописна та книжкова спадщина України : археограф. дослідж. унікальних архівних та бібліотечних фондів. – К., 2005. – Вип. 10. – С. 3-14.
 1. Мороз П. Один з найстаріших аграрних вузів [Уманський державний аграрний університет] // Наука і суспільство. – 2007. – № 3-4. – С. 5-7.
 1. На крутосхилах історії – 2 : "Час збирати каміння". Збірник / уклад. В.А. Гаврилюк. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2005. – 259 с. – (1955-1960. Присвячується студентам іст. ф-ту Львів. держ. ун-ту ім. І. Франка 1955-1960 рр. навчання з нагоди 50-річчя вступу до ун-ту).
 1. Нешков Н.С. Гордость университета – его выпускники : [о выпускниках Луган. гос. мед. ун-та]. – Луганск : Шико, 2006. – 253 с.: ил., портр.
 1. Одеський державний екологічний університет. Історія та сучасність. 1932-2007 / відп. ред. С.М. Степаненко. – Одеса : Екологія, 2007. – 528 с.
 1. Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. Хімічний факультет. Історія хімічного факультету, 1865-2005. – Одеса : Астропринт. 2006. – 167, [1] с.: іл., портр.
 1. Олашин М.В. Історичний факультет Ужгородського національного університету (1945-2007) : короткий історичний нарис та довідкові матеріали / відп. за вип. І. Мандрик; МОН України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : Гражда, 2007. – 124 с.
 1. Парієнко Г.К. Одеський державний економічний університет : історія. Ректори / ред. М.І. Звєряков. – Одеса : Астропринт. 2006. – 160 с.: іл., порьр.
 1. Пасєчніков С.П. До 165-річчя Національного медичного університету ім. акад. О.О. Богомольця : історія кафедри урології / С.П. Пасєчніков, В.Д. Байло, В.О. Попов // Урологія. – 2006. – Т. 10, № 2. – С. 75-78.
 1. Радзиховська О.О. Традиції антикознавства та медієвістики в Новоросійському - Одеському університеті : кафедра історії стародавнього світу та середніх віків / О.О. Радзиховська, Т.О. Ізбаш, С.Є. Березін // Зап. іст. ф-ту / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2005. – Вип. 16. – С. 321-327.
 1. Ректори Київського університету, 1834-2006 / В.В. Скопенко (кер. авт. кол.), В.А. Короткий, Т.В. Табенська та ін.; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К.: Либідь, 2006. – 335 с.: іл., портр. – Присвяч. 175-річчю Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка.
 1. Різун В. Київська школа журналістики : у просторі і часі // Пам’ять століть. – 2007. – № 3. – С. 5-20.
 1. Рудницький М. Острозька Русь-Україна : роман-симфонія. – Рівне, 2007. – 227 с.
 1. Слободян О. Інститут у Косові як осередок національної мистецької освіти : до 125-річчя художньо-промислового інституту на Гуцульщині // Образотворче мистецтво. – 2007. – № 4. – С. 62-64.
 1. Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського. Історія і сучасність, 1957-2007. – Тернопіль : ТДМУ, 2007. – 320 с.: іл., портр.
 1. Трубный институт : подвиг трудовой : бойцы Великой Отечественной, ветераны трубного института вспоминают / упоряд.: О.Г. Куриндін, А.С. Чернявський. – Дніпропетровськ : Пороги, 2007. – 442 с.
 1. Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, 1816-2006 : [нарис / авт. кол. : Р.І. Киричок (кер.) та ін.]; М-во аграр. політики України. – Х.: ХНАУ, 2006. – 366 с., [14] арк. портр.
 1. Щербина Т.О. Сходознавство у Київському Університеті Св. Володимира : 1834-1918 // Східний світ. – 2007. – № 1. – С. 89-97.
 1. Якухно І.І. Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти : історія та розвиток : (шлях довжиною у 70 років) / І. Якухно, М. Костриця, В. Денисенко. – Житомир : Полісся, 2007. – 112 с.: іл.

Див. також №: 402, 1787, 3601.


Середня

 1. Бердянська чоловіча гімназія (1901-1919 роки) / упоряд. І.І. Лиман, В.М. Константінова // Матеріали з історії Бердянського педагогічного університету. Т. ІІ. – К.: Освіта України, 2007. – 631 с.
 1. Бережанські гімназисти. Медики та природодослідники : іст.-краєзн. нариси / [упоряд. М. Проців]. – Тернопіль : Джура, 2006. – 180 с.: іл., табл., портр.
 1. Виноградник Т.І. Великої правди учитель : [розповідь про І.Ф. Федорака – нар. вчителя, письменника з Покуття / редкол. : Б. Гаврилів та ін.]; Наук. т-во ім. Т.Г. Шевченка, Івано-Франків. філ. – Снятин : Прут Принт, 2007.

Кн. 2 : Дорога у зоряний світ / І.Ф. Федорак. – 2007. – 204 с.


 1. Декерменджі Н. Сторінками історії : (до 140-річчя Одеського художнього училища) // Українська академія мистецтва. – 2005. – Вип. 12. – С. 109-116.
 1. Калініченко Н.А. Трудова підготовка учнів сільської школи в Україні. Друга половина ХІХ – ХХ століття : монографія / Кіровогр. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. В. Сухомлинського. – Кіровоград : Імекс – ЛТД, 2007. – 743 с.: іл., табл.
 1. Махорін Г.Л. Школа над Ростовицею : іст. Зарічан. шк. Ружин. р-ну на Житомирщині : іст.-краєзн. ілюстр. нарис. – Житомир : Волинь, 2006. – 75 с., [12] арк. іл.: табл.
 1. Містечко добра : 45-річчю Дніпропетр. спец. загальноосвіт. школи-інтернату № 2 з поглибленим проф.-труд. навчанням присвяч. / [редкол.: О.А. Удод та ін.]. – К.: Генеза, 2007. – 104 с.: іл., портр.
 1. Одеський педагогічний коледж Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського / упоряд. : Є.Л. Стоянова, Н.М. Білоус, В.В. Крохмаль; М-во освіти і науки України, Одес. обл. держ. адміністрація, Упр. освіти і наук. діяльності. – Одеса : Екологія, 2005. – 16 с.
 1. Пенішкевич Д. Омелян Попович – сподвижник і фундатор українського шкільництва Буковини (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. – Чернівці, 2006. – Вип. 316. – С. 100-109.
 1. Толстанов О.К. Від школи фельдшерів – до Інституту материнства, 1875-2006 рр. : [історія Житомир. баз. мед. коледжу] / О.К. Толстанов, М.В. Хададова, В.Й. Шатило. – Житомир : Полісся, 2006. – 171 с.: іл., табл., портр.


Література

 1. Апокрифи і легенди з українськиї рукописів / зібрав, упоряд. і пояснив І. Франко; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ін-т франкознав. – Репринт. вид. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2006 –

Т. 4 : Апокрифи есхатологічні. – 2006. – XLVII, 524 с.: портр.


 1. Бандурка І. Барвінковий словоцвіт Євгена Зозуляка : Письменник. Журналіст. Діяч культури : нарис творчості. – Тернопіль : Джура, 2005. – 176 с.: іл., портр.
 1. Барабаш Ю.Я. Вибрані студії : Сковорода. Гоголь. Шевченко. – К.: Вид. дім "Києво-Могилян. акад.", 2006. – 741 с.: портр.
 1. Бернадська Н.І. Українська література ХХ століття : довідник. – К.: Знання-Прес. 2007. – 272 с.
 1. Бібєрова Г.Ф. "Жіночий портрет". Поезії Лесі Українки і Оксани Забужко – діалог через століття // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. – К., 2005. – Вип. Х. – С. 395-402.
 1. Богданова М.М. Жанрові особливості українського історико-біографічного оповідання ХХ ст. про митців // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. – К., 2006. – Вип. ХІ, ч. 2. – С. 382-388.
 1. Бразов Л.П. (1916-1997). Батько: [біогр. письменника Л. Бразова, спогади про нього, бібліогр. творів / редкол. : В.О. Пащенко (голов. ред.) та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2006. – 401, [4] с.: іл., портр.
 1. Владимиров В.М. Історія української журналістики (1917-1991) : навч. посіб. – К.: МАУП, 2007. – 174 с.
 1. Голобородько Я. Ю. Артеграцид. Український літературний істеблішмент : [зб. ст.]. – К.: Факт, 2006. – 159 с.
 1. Гончаренко О.М. Інтерпретація постатей Богдана Хмельницького та Івана Мазепи в українському козацькому фольклорі // Зб. наук. пр. Наук.-дослід. ін-ту українознавства. – 2005. – Т. V. – С. 185-200.
 1. Давидюк В.Ф. Первісна міфологія українського фольклору. – Луцьк : Волин. кн., 2007. – 324 с.
 1. Жадько В.О. У пам’яті Києва : наук. фотоілюстрований довідник-посібник [про письменників Києва]. – К.: ПП "Вид-во "Фенікс", 2007. – 280 с.
 1. Життя, віддане Україні : спогади про І. Блажкевич : [письменниця, публіцист і громад. діяч] / упоряд. Я. Федик. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Тернопіль : Горлиця, 2006. – 159 с.: іл., портр.
 1. З фольклорної криниці Франкового села : народні пісні, перекази, спогади / зап. О. Ошуркевич. – Луцьк : Волин. кн., 2007. – 167 с.
 1. Забужко О. Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу. – 3-тє вид. – К.: Факт, 2006. – 148 с. – (Серія "Висока полиця").
 1. Задорожна Л.М. Риси етнотипу та етнохарактеристики в системі розвитку української літератури. Літописна спадщина : навч. посібник. – К.: Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т", 2006. – 140 с.
 1. Історія української літератури та літературно-критичної думки першої половини ХІХ століття : [підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О.А. Галич, І.Є. Бойцун, В.В. Кизилова та ін.]; Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К.: Центр навч. л-ри, 2006. – 390 с.
 1. Кедрина С.Д. Жить вопреки всему : тайна рождения и иайна смерти поэта Дмитрия Кедрина / сост. предисл. А. Ратнер. – Днепропетровск : Монолит, 2006. – 365 с.: ил., портр.
 1. Ковальова О.Ф. Українська народна творчість (від традицій до сучасності). – Миколаїв : Іліон, 2007. – 527 с. – Бібліогр.: 99 назв.
 1. Михед П. Слово художнє, слово сакральне... :зб. ст. і рецензій. – Ніжин : ТОВ "Вид-во "Аспект-Поліграф", 2007. – 180 с.
 1. На стику культур ; польський та український вірш : зб. наук. пр. – К.: Вид-поліграф. центр "Київ. ун-т", 2007. – 215 с.
 1. Насмінчук Г.Й. Еволюція українського історичного роману : навч. посібник. – Кам’янець-Поділ. держ. ун-т, ред.-видав. відділ, 2007. – 136 с.
 1. Панцир Д.Т. Неосяжна душа : [штрихи до портр. відомого укр. письменника М.І. Чабановського]. – Х.: Вид. Федорко М.Ю., 2006. – 94 с.: іл., портр.
 1. Панченко В. Неубієнна література : дослідницькі етюди. – К.: Твім інтер, 2007. – 440 с.
 1. Рева Л. Аспекти духовності та ментальності української літератури // Вісн. Кн. палати. – 2007. – № 3. – С. 48-52.
 1. Сокіл В. Народна проза про голодомор : питання традиції // Нар. творчість та етнографія. – 2007. – 2007. – № 6. – С. 87-91.
 1. Танюк Л. "Пророча" п’єса в українській драматургії : Леся Українка, В. Винниченко, М. Куліш. – Луцьк : РВВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Л. Українки, 2007. – 36 с.
 1. Таран О.І. Історія української літератури 20-40 рр. ХІХ століття : навч.-метод. посіб. для студ. філол. спец. / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім В. Винниченка, Каф. укр. л-ри та журналістики. – Кіровоград : КДПУ, 2007. – 104 с.
 1. Тиводар М.П. Життя і наукові пошуки Федора Потушняка : [до 95-річчя від дня народж. укр. письменника, вченого, педагога] / Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : Гражда, 2005. – 282 с.: іл., портр.

Див. також № : 1607, 1640, 1705.Бібліотеки

 1. Агаркова В. Портрети директорів в історії бібліотеки // Бібліотечний форум України. – 2007. – № 2. – С. 37-41.
 1. Березюк Н.М. Библиотека Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина за 200 лет (1805-2005) / Н.М. Березюк, И.Г. Левченко, Р.П. Чигринова. – Х.: Тимченко, 2006. – 390 с.: ил.
 1. Библиотека им. Л.Н. Толстого : коллективный портрет / сост.: О.Г. Захарова; ред.: Т.А. Эссин, Л.И. Демченко; Севастопол. гор. б-ка им. Л.Н. Толстого. – Севастополь, 2006. – 144 с.
 1. Бібліотека Степана Пилиповича Бевзенка у фондах Наукової бібліотеки Уманського педагогічного університету : бібліогр. довід. / Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини; упоряд. : П.Ю. Грищенко та ін. – Умань : Софія, 2006. – 114 с., [1] арк. портр.
 1. Бібліотечна орбіта Кіровоградщини : [зб. ст. / упоряд. В.А. Козлова]; Кіровогр. обл. універс. наук. б-ка ім. Д.І. Чижевського. – Кіровоград : Обл. універс. наук. б-ка ім. Д.І. Чижевського, 2006. – 141 с.: іл.
 1. Дениско Л.М. Бібліотека Київської духовної академії (1819-1919) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – К., 2006. – 222 с.: іл., портр.
 1. Житомирській обласній універсальній науковій бібліотеці – 140 років. (1866-2006) / уклад. В.А. Пивоваров. – Житомир, 2007. – 24 с.
 1. Захарова Н. Культурно-просвітницька діяльність Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : історія становлення і розвитку (1918-1964) // Бібл. вісник. – 2007. – № 3. – С. 20-27.
 1. Зелена Л. Головній бібліотеці Херсонщини – 135 : історичний зріз // Бібл. планета. – 2007. – № 3. – С. 30-32.
 1. Зубкова Н.М. Історико-культурні фонди бібліотек як комплексний об’єкт дослідження (на прикладі Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2007. – № 4. – С. 10-15.
 1. Історія освітянських бібліотек України : наук. зб. / редкол. : П.І. Рогова (голова) та ін.; Акад. пед. наук України. Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського. – К.: Вирій, 2006. – 402 с.: іл., табл., схема.
 1. Клименко Е.С. Специфіка кодикологічних досліджень півчих кириличних рукописних книг (на матеріалах фондів інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2007. – № 2. – С. 64-69.
 1. Ковальчук Г.И. К 80-летию отдела старопечатных и редких изданий Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского // Библиотеки НАН : проблемы функционирования, тенденции развития. – 2006. – Вып. 4. – С. 367-379.
 1. Медалієва О. Науковій бібліотеці Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького – 85 / О. Медалієва, Н. Силка // Бібл. планета. – 2007. – № 1. – С. 32-33.
 1. Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Гмирьова : історія, традиції, динаміка змін (1881-2006 рр.) / [редкол. : Н.Ф. Богза (голов. ред.) та ін.]. – Миколаїв : ПП Шамрай П.М., 2006. – 118, [1] с., [8] арк. іл., портр.
 1. Новікова Н.О. Дитячі бібліотеки в культурі України другої половини ХХ століття : монографія / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – К.: КНУКіМ, 2006. – 287 с.: табл., портр.
 1. Онищенко О. Проблеми дослідження історії бібліотек України // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. – 2006. – Вип. 15. – С. 5-10.
 1. Переступив рубеж столетий : Одесской центральной городской библиотеке им. И. Франко – 115 лет / [сост. Л.В. Московец и др.]. – Одеса : Астропринт, 2006. – 156 с., [12] л. ил.: ил., табл.
 1. Петрик З. ... Імені великого письменника : (до 110-ї річниці Ніжинської центральної міської бібліотеки імені М.В. Гоголя // Бібл. планета. – 2007. – № 3. – С. 32-34.
 1. Посуднєвська Т. Бібліотека Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. – 2006. – Вип. 15. – С. 255-281. – Бібліогр. : 68 назв.
 1. Пупченко В. До історії бібліотечної справи на Дніпропетровщині (1830-1917 рр.) : матеріали дослідження / упоряд. Л.З. Горпиняк. – Дніпропетровськ : ДОУНБ, 2007. – 51 с.
 1. Сосновська Т. Сторінки історії Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка / Т. Сосновська, В. Ярошик // Бібліотечний форум України. – 2007. – № 1. – С. 30-35.
 1. Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка. Події, факти : довідник. Ч. 1. (1886-1943) / уклад. : Г.М. Єрофєєва та ін.; редкол. : Л.П. Незнамова та ін.; Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка. – Х., 2006. – 132 с.
 1. Хмельницька обласна наукова медична бібліотека : (іст. нарис) / [уклад. Г.М. Козак]. – Хмельницький, 2006. – 22 с.: іл., табл., портр.
 1. Ціборовська-Римарович О.І. Родові бібліотеки Правобережної України XVIII століття (Вишневецьких-Мнішків, Потоцьких, Мікошевських) : історична доля та сучасний стан / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – К.: Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, 2006. – 394 с.: іл., портр.

Див. також № : 524, 1395.Засоби масової інформації

 1. Антонович М. "Киевская старина". (З приводу ювілеїв) // Хроніка-2000. – 2007. – Вип. 71. – С. 616-628. – Бібліогр. : 54 назви.
 1. Бубенин С.П. Журналисты : [воспоминания, ст.]. – Евпатория : Евпаторийс. гор. тип., 2006. – 203 с.: ил., портр.
 1. Бурховецька Ю.В. Світлий шлях "Нового шляху" : [ст., присвяч. 70-річному ювілею газети Добропіл. р-ну Донец. обл.]. – Донецьк : Донеччина, 2006. – 223 с., [8] арк. іл. – Бібліогр.: 149 назв.
 1. Журавльова Т. Радіо і телебачення на Чернігівщині (1920-2005 роки) // Скарбниця української культури : зб. наук. пр. – Чернігів, 2006. – Вип. 7. – С. 23-41. – Бібліогр. : 59 назв.
 1. Зображальна журналістика в газеті, журналі та книзі XVIII – першої половини ХІХ ст. : текст лекцій / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К.: ВПЦ "Київ. ун-т", 2006. – 215 с. : табл.
 1. Мітченко В.С. Естетика українського рукописного шрифту / вступ. сл. А.В. Чебикіна; слово про авт. О.К. Федорука. – К.: Грамота, 2007. – 208 с.
 1. Огієнко І. Історія українського друкарства / упоряд., авт. передм. М.С. Тимошик. – К.: Наша культура і наука, 2007. – 536 с. – (Видавничий проект Фундації ім. митрополита Іларіона (Огієнка) "Запізніле вороття". Серія 2. "Зарубіжні першодруки". Т. 6).
 1. Сенченко М. Шлях української книги в контексті світового книговидання // Вісн. Кн. палати. – 2008. – № 1. – С. 3-8; № 2. – С. 3-9; № 3. – С. 3-8.
 1. Середа Н. Тематичний спектр видань Якова Оренштайна // Друкарство. – 2006. – № 5. – С. 89-92.
 1. Чамара В. Укрінформ : рядки біографії // Пам’ять століть. – 2007. – № 3. – С. 164-177.

Див. також № 1396.Мистецтво

 1. Аветисян Т. Ностальгія : смуток чи радість? // Укр. театр. – 2007. – № 3. – С. 31-32; № 4. – С. 29-31.
 1. Алленов М.М. История русского искусства : [в 2 т.] / М. Алленов, Л. Лифшиц. – М.: Белый город, 2007 –

Т. 1 : Русское искусство Х – XVII веков. – 2007. – 343, [1] с.: ил. – Библиогр.: с. 341-344.


 1. Андріяшко В.Д. Формування та розвиток київської школи художнього текстилю в контексті європейської художньої традиції ХХ ст. // Зб. наук. пр. Наук.-дослід. ін-ту українознавства. – 2005. – Т. V. – С. 264-271.
 1. Андріяшко В. Характерні ознаки Київської школи художнього текстилю на різних етапах її розвитку (1920-1990-ті рр.) // Художня культура. Актуальні проблеми : наук. вісник. – К., 2006. – Вип. 3. – С. 199-220. – Бібліогр. : 20 назв.
 1. Безгін І.Д. Історія і проблеми українського мистецтвознавства / І.Д. Безгін, О.С. Мусієнко, О.М. Немкович // Наука і наукознавство. – 2006. – № 4. – С. 74-86.
 1. Волошенюк Г.Л. Жити, щоб малювати, або Слово про Івана Коваля : [худож. з с. Кирнасівка Тульчин. р-ну]. – Вінниця : Власюк, 2006. – 99 с., [8] арк. іл.: іл.
 1. Гах І. Світло вітражного "Вікна" : [мистецтво вітражів на теренах України] // Образотворче мистецтво. – 2007. – № 2. – С. 66-67.
 1. Горенко Л.І. Про набори українських співаків до Придворної імператорської капели (XVII-XIX ст.) // Зб. наук. пр. Наук.-дослід. ін-ту українознавства. – 2007. – Т. ХІV. – С. 306-318.
 1. Забашта В. Мої вчителі та друзі // Вітчизна. – 2007. – № 7-8. – С. 64-116.
 1. Забута музика. Забуті імена : з арх. розвідок про композиторів ХІХ – першої половини ХХ ст. / [упоряд. О.С. Козачук]; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2005. – 141 с.: нот., іл.
 1. Загайкевич М. Музичне життя творів Івана Франка // Мистецькі обрії’ 2005-2006. – 2006. – Вип. 8-9. – С. 172-177.
 1. Зинькевич Е.С. Mundus Musicae : тексты и контексты : избр. статьи : [статьи об истории и современ. укр. музыки]. – К.: [ТОВ "Задруга"], 2007. – 610 с.
 1. Зінків І. Деякі аспекти дослідження стародавніх українських цитр // Нар. творчість та етнографія. – 2007. – № 6. – С. 25-35.
 1. Знатокова В.С. Творчество любви : [воспоминания о композиторе Ю.В. Знатокове]. – Одесса : КП ОГТ, 2006. – 157 с.: ил., портр.
 1. Іванишина Л. Наші князі та гетьмани : видатні постаті української історії в кіно // Кіно-театр. – 2007. – № 5. – С. 3-7.
 1. Календар ювілейних і пам’ятних дат театрального життя на 2007 рік / упоряд. О.А. Долечек; Нац. спілка театр. діячів України. – К.: Логос, 2006. – 103 с.
 1. Кандаскалова Л. Українське козацтво в образотворчому мистецтві ХХ ст. // Мистецтвознавчі записки. – 2006. – Вип. 10. – С. 108-114.
 1. Кияновська Л.О. Галицька музична культура ХІХ – ХХ ст. : навч. посібник. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2007. – 424 с.
 1. Ковалевська О. Приречений на вічне прокляття : доля образу Мазепи на театральній сцені // Сіверян. літопис. – 2007. – № 1. – С. 74.
 1. Давид Копиця – митець і громадянин : спогади, листи, творча спадшина : до 100-річчя від дня народж. [кіносценариста, літературознавця, письменника / упоряд. : О. Довгоп’ят та ін.]. – К.: Вітчизна, 2006. – 332 с.: іл., портр.
 1. Корнійчук В.П. Роздуми про театр, музику, літературу... – К.: Фенікс, 2007. – 320 с.: іл.
 1. Криволапов М.О. Про мистецтво та художню критику України ХХ століття : вибр. ст. різних років. – К.: Вид. дім "А+С", 2006 –

Кн. 1 : Формування та розвиток національної мистецької школи і мистецтвознавчої науки в Україні ХХ століття. – 2006. – 266 с.: іл., портр.


 1. Кушнерик Г.Ф. Класик українського кобзарства : оповідь про життя і творчий шлях Ф.Д. Кушнерика / Г. Кушнерик, Ф. Кушнерик; літ. запис І. Западловський. – К.: ППС-2002, 2006. – 157 с.: іл.. портр.
 1. Леонова С.М. Відродження забутого мистецтва : українське художнє різблення по кістці та рогу : навч. посібник. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – 88 с.: іл.
 1. Ликова О. На основі приватних колекцій // Укр. культура. – 2007. – № 2. – С. 14-15.
 1. Лильо-Откович З. Український пейзажний живопис ХІХ – початку ХХ сторіччя. – К.: Балтія-Друк, 2007. – 120 с.: іл.
 1. Лоліна Н.А. Естетичний аналіз питання зв’язку орнаменту з народним мистецтвом на терені сучасної України // Зб. наук. пр. Наук.-дослід. ін-ту українознавства. – 2005. – Т. V. – С. 259-264.
 1. Лукань В. Начерки (із мистецької спадщини Михайла Фіголя) / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – 81 с.: іл.
 1. Мазепа Т. Лєшек Мазепа : біобібліографічні відомості та інші матеріали. – Львів : БаК, 2006. – 202 с.
 1. Найденова В. Фольклорні мотиви у тревненському та підкарпатському церковному малярстві ХVІІ-ХІХ століть // Художня культура. Актуальні проблеми : наук. вісник. – К., 2006. – Вип. 3. – С. 432-442. – Бібліогр. : 30 назв.
 1. Небесник І. Закарпатська художня школа і традиції спілчанського життя // Образотворче мистецтво. – 2007. – № 1. – С. 9-13.
 1. Небесник І. Творчість видатних художників Закарпаття: навч. посібник. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2005. – 76 с.: іл.
 1. Пам’яті Володимира Гошовського. 1922-1996 : зб. ст. та матеріалів / упоряд. В. Пасічник; НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника. – Львів, 2006. – 204 с.: іл.
 1. Петренко М. "Комарик" : [до 90-річчя Львівського Національного драматичного театру імені Марії Заньковецької] // Дзвін. – 2007. – № 11-12. – С. 122-132.
 1. Петренко Н.В. Історія виникнення і становлення першого держтеатру для дітей в Україні : зб. наук. пр. – Х., 2007. – Вип. 18. – С. 187-195. – Бібліогр. : 12 назв.
 1. Петренко Н. Театр юного глядача в Україні : історія виникнення та проблеми // Студії мистецтвознавчі. – 2006. – Чис. 4. – С. 63-66.
 1. Пилипчук Р. Франкова концепція історії українського театру // Мистецькі обрії’ 2005-2006. – 2006. – Вип. 8-9. – С. 131-144. – Бібліогр. : 51 назва.
 1. Пономаревська О.І. Народний іконопис північно-східного Полісся ХІХ ст. як один із аспектів вивчення духовної культури // Зб. наук. пр. Наук.-дослід. ін-ту українознавства. – 2005. – Т. V. – С. 241-248.
 1. Проскуряков В. Культурологія єврейського театру України в контексті часу, дії та архітектури. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2007. – 108 с.
 1. Радчук Ю.А. Духова музика в Україні (ХVІІІ-ХІХ ст.) : історико-музикознавче дослідження : монографія / Держ. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – К.: ДАКККіМ, 2006. – 227 с.: іл., нот. іл., табл. – Бібліогр. : 207 назв.
 1. Ріпко О. Театр – це їхнє життя : до 100-річчя від дня народження О. Ріпка та 90-річчя від дня народження Б. Антківа // Дзвін. – 2007. – № 11-12. – С. 117-121.
 1. Скляренко Г. На берегах. Нотатки до українського мистецтва ХХ століття : зб. ст. / передм. М.Р. Селівачова. – К.: Софія, 2007. – 336 с.
 1. Столярчук Б.Й. Контрабасисти України : енциклопед. довідник. – 2-е вид., перероб. і допов. – Рівне, 2007. – 208 с.: іл.
 1. Стратілат А. Думи в контексті виконавських традицій українського кобзарства // Пам’ять століть. – 2007. – № 6. – С. 124-132.
 1. Танюк Л.С. Мар’ян Крушельницький : школа образного перевтілення, заповідана Лесем Курбасом. – К.: Либідь, 2007. – 360 с.
 1. Тарас Я.М. Українська сакральна дерев’яна архітектура / НАН України, Ін-т народознав. – Львів : Ін-т народознав., 2006. – 582 с.: іл., портр.
 1. Трембіцький А. Євфимій Сіцінський і Володимир Січинський – дослідники українського гончарства, кераміки та порцеляни // Краєзнавство. – 2006. – № 1-4. – С. 45-49. – Прим. : 26 назв.
 1. Хоткевич Г. Бандура та її можливості / передм. В. Мішалова. – Х.: Глас-Майдан, 2007. – 92 с. – (Серія "Музична спадщина Гната Хоткевича". Вип. 1).
 1. Художник Н.П. Чехов / авт. текста А.Н. Подольский. – Сумы : ИТД "Унив. кн.", 2006. – 16 с.
 1. Художник Н.П. Чехов : [очерк жизни и творчества / авт. текста А.Н. Подольский]. – Сумы : Унив. кн., 2007. – 13 с.: ил., портр.
 1. Чеченя К.А. Скрипка та її попередники в Україні // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : зб. наук. пр. – К., 2006. – Вип. XVII. – С. 231-237. – Бібліогр. : 17 назв.
 1. Чуйко Т. Не скути душі живої. Живопис і графіка ІІ половини ХХ ст. в колекції Національного музею Тараса Шевченка (до проблем сприйняття та встановлення критеріїв визначення художньої вартості) // Укр. культура. – 2007. – № 3. – С. 16-17.
 1. Шаров І.Ф. Художники України : 100 видатних імен / І.Ф. Шаров, А.В. Толстоухов. – К.: "АртЕк", 2007. – 480 с.: іл.
 1. Шиманський П.Й. Музична культура Волині І половини ХХ ст.: монографія. – Луцьк : Вежа, 2005. – 170, [1] с.: іл., нот. іл., портр.
 1. Щербак В. Українська порцеляна ХХ століття : особливості розвитку, художні ознаки // Українська академія мистецтва. – 2005. – Вип. 12. – С. 205-213.
 1. Щербаківський В.М. Архітектура на Україні / [редкол. : Г.П. Білоус та ін.]; Полтав. краєзн. музей. – Полтава : Дивосвіт, 2006. – 58, [2] с.: іл., портр.
 1. Ющенко О. Бандуристи – орли сизі... – К.: Вид. центр "Просвіта", 2007. – 184 с.: іл. – Бібліогр. : с. 174-175.
 1. Ярошенко І. Роль буковинських митців ХІХ – першої половини ХХ століття в розвитку українського професійного хорового виконавства // Мистецтвознавчі записки. – 2006. – Вип. 10. – С. 19-21.

Див. також № : 1130, 1640, 1788, 1993, 2860, 2863.Господарсько-побутова культура населення України (господарство, промисли, побут, звичаї, обряди, народне мистецтво)

 1. Акчуріна-Муфтієва Н.М. Історіографія вивчення кримськотатарського народного декоративного мистецтва // Східний світ. – 2007. – № 1. – С. 16-22.
 1. Багнюк А.Л. Символи українства : худож.-інформ. довід. – Тернопіль : Новий колір, 2007. – 826 с.: іл., портр.
 1. Бойко Н. Ще як були ми чумаками // Укр. культура. – 2007. – № 4. – С. 39-41.
 1. Боряк О. Родинна обрядовість поліщуків : (за матеріалами експедиційного дослідження) // Нар. творчість та етнографія. – 2007. – № 5. – С. 59-64.
 1. Бутакова Є. Радянські фізкультурні та спортивні свята як об’єкт вивчення геортології : історико-джерелознавче дослідження на фотодокументах 20-х рр. ХХ ст. // Спеціальні історичні дисципліни : питання теорії та методики : зб. наук. пр. – К., 2006. – Чис. 13, ч. 1. – С. 194-212. – Бібліогр. : 51 назва.
 1. Васильченко В. Обрядові фразеологізми як носії етнокультурної інформації // Визвол. шлях. – 2007. – № 9. – С. 61-72.
 1. Васильченко В. Українська шлюбнообрядова дійсність у дзеркалі фразеології // Визвол. шлях. – 2007. – № 10. – С. 37-56. – Прим. : 95 назв.
 1. Васянович О. Деякі особливості обрядової та святкової їжі околичної шляхти Коростенщини // Волинь-Житомирщина. – 2007. – № 16. – С. 112-122.
 1. Войцеховський Ю. "... Поринути у вир давно минулих подій" або Що варто знати у Рік Кабана мисливцям за датами / Ю. Войцеховський, А. Машкін // Історія в шк. – 2007. – № 1. – С. 1-11.
 1. Воропай О. Зіичаї нашого народу : [етногр. нарис]. – Х.: Фоліо, 2007. – 507 с.: іл.
 1. Гарагатая М.В. Традиции свадебных обычаев и обрядов слобожан в XVIII-XIX вв. // Кондаковские чтения : проблемы культурной преемственности. – Белгород, 2005. – [Вып.] 1. – С. 231-235.
 1. Гарбар Г.А. Інститут гостинності як об’єкт історичного дослідження // Вісн. ДАКККіМ. – 2007. – № 2. – С. 103-109.
 1. Глуховцева К.Д. З історії переселенських лемківських говірок на Луганщині // Лінгвістика. – 2007. – № 2. – С. 75-81.
 1. Гоцалюк А. Внесок Івана Прокопіва у вивчення гуцульських колядок // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології : зб. наук. пр. – Чернівці, 2006. – Т. 1 (21). – С. 221-228. – Бібліогр. : 18 назв.
 1. Гоцалюк А.А. Традиції в обрядах гуцулів Карпатського регіону // Вісник ДАКККіМ. – 2007. – № 3. – С .104-109.
 1. Гошій І. Серединки – Вкраїни маленька перлинка : [історія, побут, звичаї, традиції та культура галицького села] / І. Гошій, М. Колоденна. – Тернопіль : Горлиця, 2005. – 104 с.: іл., портр.
 1. Громова Н. Святий вечір у сучасному бойківському селі // Етнічна історія народів Європи : зб. наук. пр. – К., 2006. – Вип. 21. – С. 89-96. – Бібліогр. : 52 назви.
 1. Грушевський М. [Марко]. Дитина у звичаях і віруваннях українського народу. – К.: Либідь, 2006. – 256 с.: іл.
 1. Давидюк В. Концепції і рецепції. – Луцьк : ПВД "Твердиня", 2007. – 288 с.
 1. Добрянська І. Настінні розписи лемківських хат // Нар. мистецтво. – 2007. – № 3-4. – С. 56-57.
 1. Екологічне виховання, народне оздоровалення. традиційне харчування в українській концепції національного здоров’я: українознавча монографія / В.В. Сніжко, М.П. Кононенко, Т.М. Присяжна та ін. – К.: НДІУ, 2007. – 438 с.
 1. Єфремова Л.О. Наспіви українських весільних пісень. – К.: Наук. думка, 2006. – 191 с.
 1. Жукова І.М. Золота енциклопедія родинних свят. – Донецьк : БАО, 2007. – 303 с.: іл.
 1. Зозуля Н. Виготовлення полотна в селі Кирнасівка на Вінничині (за творами самодіяльного художника Івана Коваля та листами до автора) // Нар. творчість та етнографія. – 2007. – № 6. – С. 62-65.
 1. Катернога М.Т. Українська криниця. – К.: Техніка, 2006. – 136 с.: іл. – (Народні джерела).
 1. Катоока Х. Духовний світ української та японської молоді в контексті весільного обряду // Сіверян. літопис. – 2007. – № 2. – С. 66-69.
 1. Кирдан Б. Кобзар Євген Адамцевич / Б. Кирдан, А. Омельченко // Пам’ять століть. – 2007. – № 4-5. – С. 229-231.
 1. Кислюк Н. "Іграшковий" родовід // Укр. культура. – 2007. – № 2. – С. 38.
 1. Кобальчицька Р. Гуцульське бондарство // Нар. мистецтво. – 2007. – № 3-4. – С. 38-43.
 1. Ковальова О.Ф. Відображення світогляду українського селянина в прислів’ях, приказках та прикметах // Науковий вісник Миколаївського державного університету. – 2005. – Вип. 11. Іст. науки. – С. 66-72.
 1. Ковальчук Н. Трансформація християнських уявлень у традиційній календарній обрядовості : (історико-етнографічне дослідження на матеріалах Волинського Полісся) // Нар. творчість та етнографія. – 2007. – № 2. – С. 105-112.
 1. Кожолянко Г. Весняні свята та обряди Буковини // Берегиня. – 2007. – № 1. – С. 52-65. – Бібліогр. : 29 назв.
 1. Кожолянко Г. Культ вогню в календарній обрядовості буковинців : традиція та сучасність // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології : зб. наук. пр. – Чернівці, 2006. – Т. 1 (21). – С. 89-99. – Бібліогр. : 23 назви.
 1. Кожолянко О. Рубіжні свята зими – весни : рідновірська і християнська традиції // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології : зб. наук. пр. – Чернівці, 2006. – Т. 1 (21). – С. 128-136. – Бібліогр. : 25 назв.
 1. Кожолянко О. Українська весільна обрядовість в історико-етнографічних дослідженнях ХХ ст. // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології : зб. наук. пр. – Чернівці, 2006. – Т. 1 (21). – С. 164-175. – Бібліогр. : 63 назви.
 1. Козюра І.В. "Од Києва до Лубен..." : історія рідного краю в нар. думах та піснях / І. Козюра, В. Козюра. – Полтава : АСМІ, 2007. – 48 с., [2] арк. іл. : портр.
 1. Колосова В.Б. Современная украинская свадьба в Черновицкой области // Живая старина. – 2007. – № 2. – С. 5-8.
 1. Кондратович О.П. Українські звичаї. Коса ж моя... – Луцьк : ВАТ "Волин. обл. друкарня", 2007. – 240 с.
 1. Коротя-Ковальська В. Світоглядна мудрість народної пісні // Укр. культура. – 2007. – № 11. – С. 34-35; № 12. – С. 34-35.
 1. Косміна О. Українське традиційне вбрання в сучасному урбаністичному середовищі (з досвіду етносоціологічного дослідження) // Етнічна історія народів Європи : зб. наук. пр. – К., 2006. – Вип. 21. – С. 29-34.
 1. Круковська В.І. Святкуймо Зелені свята. – Львів : Євросвіт, 2007. – 31 с.: іл.
 1. Круковська В.І. Святкуймо Різдво. – Львів : Євросвіт, 2007. – 63 с.: іл.
 1. Куєвда В. Міфологічні джерела української етнокультурної моделі : психологічний аспект : монографія. – Донецьк : Укр. культурол. центр, Донец. від-ня НТШ, 2007. – 264 с.: іл.
 1. Курочкін О. Нові горизонти святкової культури України // Університет. – 2007. – № 1. – С. 23-38.
 1. Кушпет В. Старцівство : мандрівні співці-музиканти в Україні (ХІХ – поч. ХХ ст.). – К.: Темпора, 2007. – 493, [2] с., [48] арк. іл., нот. іл., портр.
 1. Лабович Л. Народне весілля українців Північного Підляшшя // Берегиня. – 2007. – № 4. – С. 3-16.
 1. Лазуренко В.М. Хліборобські скарби : створення, удоскон. і застосув. землероб. інвентаря укр. селянством / В. Лазуренко, Ю. Вовкотруб. – Черкаси : Вертикаль, 2007. – 167 с.: іл., портр. – Бібліогр. : 80 назв.
 1. Матушенко В. Шляхи відродження та ретрансляція традиційної весільної обрядовості в сучасних умовах України // Мистецтвознавчі записки. – 2006. – Вип. 10. – С. 149-163.
 1. Найден О. Купальські обряди на Полтавщині та Вінниччині // Нар. мистецтво. – 2007. – № 3-4. – С. 58-61.
 1. Павленко И.Я. Полилог культур (на материале фольклора Нижнего Поднепровья) // Актуал. пробл. слов’ян. філол. – 2007. – Вип. 12. – С. 281-287.
 1. Петров В. Український фольклор : заговори, голосіння, обрядовий фольклор народно-календарного циклу // Берегиня. – 2007. – № 2. – С. 75-90.
 1. Петров В. Український фольклор : композиційна структура одночленних заговорів од хвороби // Берегиня. – 2007. – № 4. – С. 49-59.
 1. Петров В. Український фольклор : найдавніші звістки про заговори. Історія збирання // Берегиня. – 2007. – № 3. – С. 66-76.
 1. Петрова Н.В. Регіональні дослідження весільної обрядовості українців Південно-Західної України кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Зап. іст. ф-ту / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2005. – Вип. 16. – С. 72-83. – Бібліогр. : 45 назв.
 1. Пономаревська О. Історико-культурні аспекти побутування української народної ікони // Мистецькі обрії’ 2005-2006. – 2006. – Вип. 8-9. – С. 338-344. – Бібліогр. : 20 назв.
 1. Пономарьова І. Традиційна весняна обрядовість приазовських греків // Схід. – 2007. – № 1. – С. 61-63. – Бібліогр. : 21 назва.
 1. Радзієвський В.О. Фітокультура русичів // Вісн. ДАКККіМ. – 2007. – № 2. – С. 114-121. – Бібліогр. : 14 назв.
 1. Радович Р. Тимчасове житло українців // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. іст. – 2005. – Вип. 39-40. – С. 486-526. – Бібліогр. : 115 назв.
 1. Романів-Тріска О. Буковинські народні ікони (із львівських приватних збірок) // Нар. мистецтво. – 2007. – № 1-2. – С. 46-50.
 1. Руденко Н. Особливості календарної обрядовості українців Полісся // Університет. – 2007. – № 6. – С. 17-32.
 1. Савченко Р. Хореографічна культура українських євреїв в контексті весільної обрядовості (ХІХ – поч. ХХ ст.) // Мистецтвознавчі записки. – 2006. – Вип. 10. – С. 163-169.
 1. Селівачов М. Про українське народне мистецтво до ХІХ ст. // АНТ. – 2006. – № 16-18. – С. 42-53. – Бібліогр. : 22 назви.
 1. Скуратівський В. Народне цілительство // Берегиня. – 2007. – № 4. – С. 60-78.
 1. Стратілат А. Українське кобзарство як мистецьке явище // Університет. – 2007. – № 1. – С. 85-89.
 1. Супрун-Яремко Н. Кубанська музична фольклористика : етапи становлення // Нар. творчість та етнографія. – 2007. – № 5. – С. 11-18.
 1. Титаренко В. Миска, мисник, мискарі // Нар. мистецтво. – 2007. – № 1-2. – С. 19-21.
 1. Титаренко В. Миски Поділля / перед. сл. Є. Шевченко. – К.: Народні джерела, 2007. – 152 с.: іл.
 1. Трембіцький А. Релігійні мотиви українських "незрячих" мандрівних співців // Нар. творчість та етнографія. – 2007. – № 6. – С. 54-61.
 1. Українські традиції / упоряд. О.В. Ковалевський. – Х.: Фоліо, 2007. – 573 с. – (Перлини укр. культури).
 1. Федорчук О. Українські народні прикраси з бісеру. – Львів : Свічадо, 2007. – 120 с.: іл.
 1. Фігурний Ю.С. Відображення українських козацьких традицій у народних прислів’ях і приказках // Зб. наук. пр. Наук.-дослід. ін-ту українознавства. – 2005. – Т. IV. – С. 321-323.
 1. Цибульська О.О. Символіка образів наречених в українській весільній обрядовості та поезії // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. – К., 2006. – Вип. ХІ, ч. 2. – С. 572-581.
 1. Шкода М.Н. Традиції і свята українського народу. – Донецьк : ВКФ "БАО", 2007. – 383 с.: іл.
 1. Юрченко В. Ярмарковий репертуар кобзарів і лірників Поділля (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) // Етнічна історія народів Європи. – 2007. – Вип. 23. – С. 105-109. – Бібліогр. : 32 назви.
 1. Яринко Л.О. Звичаї українського весілля. – Тернопіль : Навч. кн.-Богдан, 2007. – 44 с.

Див. також № : 414, 1405, 1644, 3391, 3414.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   56
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка