Міністерство культури і туризму України Державний заклад


І. ІСТОРИЧНА НАУКА В УКРАЇНІСторінка2/56
Дата конвертації23.10.2016
Розмір9.41 Mb.
#442
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56

І. ІСТОРИЧНА НАУКА В УКРАЇНІ

 1. Антипова О.М. Про роботу Асоціації директорів інститутів історії академій наук країн СНД і спільної комісії істориків України та Росії (червень 2007 р.) // Укр. іст. журн. – 2007. – № 4. – С. 216-217.
 1. Баран В. Сучасний стан наукових досліджень з археології та давньої історії України // Українознавство. – 2006. – № 1. – С. 270-276.
 1. Білокінь С. Чернігівсько-Петербурзький історичний гурток (1908-1917) // Хроніка-2000. – 2007. – Вип. 59. – С. 116-124. – Бібліогр. : 35 назв.
 1. Білоконь С. Відродження української історичної науки : інтервью в кабінеті Сергія Білоконя / зап. І. Рябчий // Хроніка - 2000. – 2007. – Вип. 59. – С. 3-22.
 1. Вербиленко Г. Комісії порайонного дослідження історії України при ВУАН : створення, функції, архів // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 17. – С. 49-63. – Бібліогр. : 57 назв.
 1. Верменич Я. Парадигми "оновлення" в історичній науці : новий регіоналізм // Ейдос. – 2006. – Вип. 2, ч. 1. – С. 198-216.
 1. Верменич Я. Урбанізаційні процеси в УРСР як об'єкт дослідження у системі локальної історії // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 16. – С. 253-268. – Бібліогр. : 36 назв.
 1. Винар Л. Українське Історичне Товариство в контексті розвитку української історіографії // ІІІ Міжнародний науковий конгрес українських істориків "Українська історична наука на шляху творчого поступу". Луцьк, 17-19 трав. 2006 р. : доп. та повід. : в 3-х т. – Луцьк, 2007. – Т. 1. – С. 11-19.
 1. Водотика С. Наукові історичні школи і провідні тенденції розвитку української історичної науки на початку ХХ ст. // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 16, ч. 2. – С. 270-290. – Бібліогр. : 64 назви.
 1. Грон В.В. Історіографічні дослідження на сторінках "Українського історика" : (1965-1991 рр.) // Україна Соборна. – 2006. – Вип. 4, т. 1. – С. 80-84.
 1. Дьомін О.Б. Вивчення історії революцій XVI-XVIII століть в Одеському університеті // Зап. іст. ф-ту / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2005. – Вип. 16. – С. 304-314. – Бібліогр. : 39 назв.
 1. Інститут історії України НАН України, 1936-2006 / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; НАН України, Ін-т історії України. – К.: Ін-т історії України НАНУ, 2006. – 815, [3] с., [16] арк. іл. – До 70-річчя створення Ін-ту історії України.
 1. Інститут історії Україна НАН України : друге двадцятиріччя (1957-1977) : док. і матеріали / упоряд. О. С. Рубльов ; відп. ред. акад. В. А. Смолій ; НАН України, Ін-т історії України. – К.: Ін-т історії України НАНУ, 2007. – 464 с.
 1. Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України в 2006 році : інформ. бюл. / редкол. : Я. Ісаєвич (ред.) та ін. ; Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Львів, 2007. – 176 с.
 1. Історичні науки: зб. наук. пр. / редкол. : І.П. Мозговий (голов. ред.) та ін.; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2006. – 198 с.
 1. Кирчанів М. Регіональні дискурси української історії // Регіональна історія України : зб. наук. ст. – К., 2007. – Вип. 1. – С. 79-88. – Бібліогр. : 25 назв.
 1. Колесник І. Дніпропетровська історіографічна школа : спроба саморефлексії // Ейдос. – 2006. – Вип. 2, ч. 1. – С. 381-404. – Бібліогр. : 36 назв.
 1. Кондратенко О. Архівні фонди особового походження видатних українських вчених-істориків як джерело вивчення розвитку історичної науки в АН УРСР у 1944-1959 рр. // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. – 2005. – Вип. 14. – С. 685-695. – Бібліогр. : 35 назв.
 1. Кондратенко О. Історичні установи АН УРСР у 1944-1956 рр. : структура, кадрове та фінансове забезпечення // Укр. іст. зб. – 2007. – Вип. 10. – С. 177-188. – Бібліогр. : 101 назва.
 1. Копилов С.А. Головні етапи розвитку української історичної славістики нового часу // Наук. пр. / Кам'янець-Поділ. держ. ун-т. Іст. науки. – 2006. – Т. 16. – С. 365-378. – Бібліогр. : 25 назв.
 1. Куделко С.М. Підсумки наукової роботи історичного факультету [ХНУ ім. В. Каразіна] за 2006 рік / С.М. Куделко, Д.В. Журавльов // Вісн.Харк. нац. ун-ту ім. В. Каразіна. – 2007. – № 762. Історія. – Вип. 39. – С. 386-398.
 1. Кузнецова Е. И. Влияние советской политической системы на развитие исторической науки в 50-70-е гг. ХХ века // Известия Тульского государственного университета. Серия : Социология и политология. – 2006. – Вып. 7. – С. 57-72. – Библиогр.: с. 69-72.
 1. Куліков В.О. Нові інформаційні технології в історичних дослідженнях // Вісн.Харк. нац. ун-ту ім. В. Каразіна. – 2007. – № 762. Історія. – Вип. 39. – С. 217-228.
 1. Куций І. Українофільсько-народовська течія галицької науково-історичної думки ХІХ ст. : генеза історичної свідомості // ІІІ Міжнародний науковий конгрес українських істориків "Українська історична наука на шляху творчого поступу". Луцьк, 17-19 трав. 2006 р. : доп. та повід. : в 3-х т. – Луцьк, 2007. – Т. 1. – С. 128-133.
 1. Куций І.П. Українська науково-історична думка Галичини (1830-1894 рр.) : рецепція національної історії / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : Джура, 2006. – 219 с. – Бібліогр. : 507 назв.
 1. Лаврецький Р. Студії з давньої історії у Львівському університеті (1920-1939) // Наук. зошити іст. ф-ту / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – 2005. – Вип. 7. – С. 274-282. – Бібліогр. : 46 назв.
 1. Левченко В. В. Дослідження з історії України в Одеському інституті народної освіти // Зап. іст. ф-ту / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2005. – Вип. 16. – С. 171-176.
 1. Маврін О. Діяльність Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського під керівництвом члена-кореспондента НАН України П.С. Соханя (1991-2006 рр.) // Міжнар. зв'язки України : наукові пошуки і знахідки. – К., 2006. – Вип. 15. – С. 26-33.
 1. Макар Ю. Українське історичне товариство – оберіг української, суспільствознавчої науки // Історико-політичні проблеми сучасного світу : зб. наук. ст. – Чернівці, 2006. – Т. 12-13. – С. 13-20.
 1. Матеріали методологічного семінару "Нова українська історіографія : образи, методи, напрями", Київ, 17 січня 2006 р. // Ейдос. – 2006. – Вип. 2, ч. 1. – С. 9-16.
 1. Матях В. Відділ історії України середніх віків і раннього нового часу (1936-2006 роки) : до 70-річчя Інституту історії України НАН України // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця XVIII ст.). – К., 2006. – Вип. 6. – С. 17-64.
 1. Мельник А.І. Дослідження законів історії в новітній філософсько-історичній думці України // Гілея. – 2007. – Вип. 8. – С. 27-33.
 1. Мельник А. Стан дослідження законів історії в новітній філософсько-історичній думці України // Українознавство. – 2006. – № 3. – С. 91-94.
 1. Німенко Н. А. З історії археологічних досліджень на Сумщині у 20-х роках ХХ ст. // Сум. старовина. – 2006. – № ХХ. – С. 53-67. – Бібліогр. : 44 назви.
 1. Пастушенко Т.В. До створення Української асоціації усної історії // Укр. іст. журн. – 2007. – № 3. – С. 230-235.
 1. Пастушенко Т. Створення Української асоціації усної історії // Університет. – 2007. – № 2. – С. 12-21.
 1. Педич В. Науково-організаційна діяльність історичної школи Михайла Грушевського у Львові (1894-1914 рр.) // ІІІ Міжнародний науковий конгрес українських істориків "Українська історична наука на шляху творчого поступу". Луцьк, 17-19 трав. 2006 р. : доп. та повід. : в 3-х т.– Луцьк, 2007. – Т. 1. – С. 340-346.
 1. Петровський Е. П. Історичні дослідження на кафедрі історії України Одеського державного університету в 30-ті роки ХХ століття // Зап. іст. ф-ту / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2005. – Вип. 16. – С. 184-192. – Бібліогр. : 24 назви.
 1. Праці Інституту історії України НАН України, видані на власній поліграфічній базі (1988-2005 рр.). – К., 2006. –597 с.
 1. Присяжнюк Ю. Ментальність і ремесло історика : методологічна парадигма селянознавчих студій в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст. – Черкаси : "Вертикаль", ПП Кандич С.Г., 2006. – 122 с.
 1. Реєнт О.П. Історія України ХІХ – початку ХХ ст. : методологічний зріз і тематичні напрями наукового пошуку // Укр. іст. журн. – 2007. – № 6. – С. 218-232. – Бібліогр. : 18 назв.
 1. Рубльов О. Етапи славного шляху : [Ін-ту історії НАН України – 70 років] // Іст. журн. – 2007. – № 3. – С. 104-112.
 1. Рубльов О. У пошуках правди історії : Інститут історії України НАН України : друге двадцятиріччя 1957 – 1977 рр. // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 16, ч. 1. – С. 166-199. – Бібліогр. : 71 назва.
 1. Савенок Л. Вчений-історик і суспільство в УСРР часів непу : характер і наслідки взаємодії // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 16, ч. 2. – С. 291-307. – Бібліогр. : 67 назв.
 1. Святець Ю. Джерельна база історичного дослідження в інформаційному суспільстві // ІІІ Міжнародний науковий конгрес українських істориків "Українська історична наука на шляху творчого поступу". Луцьк, 17-19 трав. 2006 р. : доп. та повід. : в 3-х т.– Луцьк, 2007. – Т. 1. – С. 55-62.
 1. Ставицька Н. П. Регіональні аспекти діяльності Всеукраїнської наукової асоціації сходознавства // Історія України : маловідомі імена, події факти : зб. ст. – К., 2006. – Вип. 33. – С. 391-400. – Бібліогр. : 38 назв. 1. Сучасна наука про проблеми середньовічної України (зауваги провідних українських істориків) // Історія в шк. України. – 2007. – № 6. – С. 50-56.
 1. Таран Л.В. Проблеми епістемології історії : від позитивізму до постмодернізму (на прикладі французької, російської, української історіографії) // Укр. іст. журн. – 2007. – № 2. – С. 185-197. – Бібліогр. : 30 назв.
 1. Толочко П.П. Археология и древняя история : (в защиту ист. марксизма). – К.: Изд. дом "Академпериодика", 2007. – 103, [1] с. – (Библиотека журнала "Археологія").
 1. Удод О.А. Всеукраїнський семінар "Актуальні проблеми сучасної української історичної науки та її інтеграція з історичною освітою" // Укр. іст. журн. – 2007. – № 3. – С. 226-228.
 1. Українське історичне товариство. Матеріяли до історії Українського історичного товариства / ред. А. Атаманенко; Укр. Іст. Т-во, Нац. ун-т "Острозька акад.", Ін-т дослідж. укр. діяспори (Нью-Йорк). – Острог : Місіонер, 2006. – 383 с. : табл. – (Сер. "Історичні джерела"; Т. ІІ).
 1. Филипчук О. Питання тисячоліття хрещення Русі на сторінках „Українського історика” // Історико-політичні проблеми сучасного світу : зб. наук. ст. – Чернівці, 2006. – Т. 12-13. – С. 33-36.
 1. Циганкова Е. Сходознавчі установи в Україні (радянський період). – К.: Критика, 2007. – 290, [1] с.
 1. Черняк Ю.В. Львівська та київська історичні школи Михайла Грушевського // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Дні науки" Волинського державного університету імені Лесі Українки (18-22 квіт. 2005 р. : зб. тез доп. та повідомл. – Луцьк, 2006. – С. 73-76.
 1. Чорномаз Б. "Білі плями" у процесі сучасного розвитку української історичної науки // ІІІ Міжнародний науковий конгрес українських істориків "Українська історична наука на шляху творчого поступу". Луцьк, 17-19 трав. 2006 р. : доп. та повід. : в 3-х т.– Луцьк, 2007. – Т. 1. – С. 211-215.
 1. Шевченко В. Українознавство та історія України // Українознавство. – 2006. – № 3. – С. 63-71.
 1. Юркова О. "Україна" на історичному фронті : від наукового часопису українознавства до журналу циклу наук історичних // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 16, ч. 2. – С. 327-355. – Бібліогр. : 115 назв.

Див. також № : 285, 3999, 4906.


50-річчя заснування "Українського історичного журналу"

 1. Віднянський С.В. Рецепції всесвітньої історії на сторінках "Українського історичного журналу" // Укр. іст. журн. – 2007. – № 6. – С. 166-180. – Бібліогр. : 13 назв.
 1. Гуржій О.І. "Український історичний журнал" : півстоліття в науці / О.І. Гуржій, О.М. Донік // Укр. іст. журн. – 2007. – № 6. – С. 6-18. – Бібліогр. : 52 назви.
 1. Єфіменко Г.Г. Роль "Українського історичного журналу" у висвітленні "білих плям" історії України (1988-1991 рр.) // Укр. іст. журн. – 2007. – № 6. – С. 93-118. – Бібліогр. : 126 назв.
 1. Лаас Н.О. Проблеми історії України 1945-1991 рр. на сторінках "Українського історичного журналу" // Укр. іст. журн. – 2007. – № 6. – С. 142 -166. – Бібліогр. : 120 назв.
 1. Лисенко О.Є. Тематика Другої світової війни на сторінках "Українського історичного журналу" : історіографічна ретроспектива на суспільно-політичному тлі // Укр. іст. журн. – 2007. – № 6. – С. 119-142. – Бібліогр. : 72 назви.
 1. Матях В.М. Національний історичний процес за доби середньовіччя і раннього нового часу : тематична репрезентативність на сторінках "Українського історичного журналу" (1987-2007 рр.) // Укр. іст. журн. – 2007. – № 6. – С. 67-82. – Бібліогр. : 136 назв.
 1. Рубльов О.С. "Український історичний журнал" : історія офіційна і залаштункова (1957-1988 рр.) // Укр. іст. журн. – 2007. – № 6. – С. 18-55. – Бібліогр. : 155 назв.
 1. Удод О.А. Розробка проблем теорії та методології історичної науки на сторінках "Українського історичного журналу" (1957-2007 рр.) // Укр. іст. журн. – 2007. – № 6. – С. 55-67. – Бібліогр. : 51 назва.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка