Міністерство культури і туризму України Державний закладСторінка21/56
Дата конвертації23.10.2016
Розмір9.41 Mb.
#442
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   56

6. ДАВНІ СЛОВ'ЯНИ


 1. Асов А. И. Атланты, арии, славяне : история и вера. – М.: ФАИР, 2007. – 554 с.: ил.
 1. Войтович В. Генеалогія богів давньої України. – Рівне: Видавець В. Войтович, 2007. – 556 с.: іл.
 1. Довелесова книга : древнейшие сказания Руси / подгот. текстов, пер. и комент. Ю. В. Гнатюк, В. С. Гнатюк. – 2-е изд. – М.: Амрита-Русь, 2007. – 187 с.
 1. Крутиков Г. А. Предшественники Киевской Руси. – СПб.: Борей Арт, 2006. – 51 с.
 1. Кузнецов Е. В. Этногенез восточных славян : исторические очерки (ІV-ІХ вв.) / Арзамас. гос. пед. ин-т им. А. П. Гайдара. – 3-е изд., перераб. и доп. – Арзамас: АГПИ, 2006. – 225 с.: ил.
 1. Любомир М. Слов’яни VІІІ-Х ст. між Дніпром і Карпатами. – К.: Ін-т археології НАН України, 2007. – 300 с.
 1. Мироненко О. Україна : початок великого шляху. – К.: КВІЦ, 2007. – 528 с.: іл.
 1. Михайлина Л. П. Рільництво слов’яно-руського населення межиріччя верхнього Пруту та середнього Дністра / Л. П. Михайлина, Г. О. Пашкевич, С. В. Пивоваров // Археологія. – 2007. – № 2. – С. 57-66.
 1. Обломский А. М. Структура населения Лесостепного Поднепровья в VІІ в. н. э. // Археологічний літопис Лівобережної України. – 2007. – № 1-2. – С. 3-12.
 1. Огієнко І. Повстання азбуки і літературної мови у слов’ян // Хроніка-2000. – 2007. – Вип. 71. – С. 24-85. – Бібліогр.: 18 назв.
 1. Петрушенко В. Етнічна історія України напередодні утворення Давньоруської держави // Слов’ян. обрії : Міждисциплінар. зб. наук. пр. – 2006. – Вип. 1. – С. 164-171.
 1. Рудич Т. О. Роль населення черняхівської культури у формуванні антропологічного складу слов’янської людності України другої половини І – початку ІІ тис. н. е. // Археологія. – 2007. – № 3. – С. 47-57.
 1. Русанова И. П. Языческие святилища древних славян / И. П. Русанова, Б. А. Тимощук; [предисл. И. О. Гавритухина]; Ин-т археологии РАН. – [2-е изд., испр.]. – М.: Ладога-100, 2007. – 303 с.: ил.
 1. Свирин К. М. Конструкция языческих святилищ Восточной Европы VІ-ХІІІ вв. (к постановке проблемы) // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 8: История. – 2007. – № 1. – С. 119-133.
 1. Сегеда С. Найдавніші витоки слов’ян за даними антропології // Університет. – 2007. – № 6.– С. 41-51.
 1. Сказання про стародавні минувшини руські / пер. з рос. П. Юрика; склад.: Ю. Гнатюк, В. Гнатюк. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2007. – 232 с.
 1. Федь В.А. Демократична інтенція спілкування в культурі праукраїнських етносів // Вісн. ДАКККіМ. – 2007. – № 2. – С. 17-22.

Див. також № 3235.


IV. КИЇВСЬКА РУСЬ (ІХ-ХІІІ ст.)
1. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА ІСТОРІОГРАФІЯ
Джерела


 1. Велесова книга : Спогади про Семиріччя. – [К. Вид-во „Факт”, 2007]. – 82 с.
 1. Володимир Мономах. Повчання ; Статут Володимира Всеволодовича / Пер. із старослов’ян., упоряд. та передм. В. Яременка. – К.: МАУП, 2006. – 312 с. – (Б-ка українознавства ; Вип. 6). – Бібліогр.: с. 304-309.
 1. Повернення короля Данила до Львова : Док., фотогр., публ., відгуки, худож. твори / упоряд. Л. Кулик-Мурович. – Львів: Ліга-Прес, 2006. – 135 с. : іл., портр.
 1. Свято-Русские Веды. Книга Велеса / [пер., ред., обраб. древ. текстов, коммент. А. Асова]. – 3-е изд. испр. и доп. – М.: ФАИР, 2007. – 567,[8] с.
 1. Степенная книга царского родословия по древнейшим спискам : тексты и коммент.: в 3 т. / Ин-т истории Сиб. отд-ния РАН (Новосибирск) [и др. ; подгот.: О. Д. Журавель и др.]; изд. подгот. под рук. Н. Н. Покровского; отв. ред. Н. Н. Покровский, Г. Д. Ленхофф. – М.: Языки славян. культур (Кошелев А.), 2007 –

Т. 1: Житие св. княгини Ольги: степени І-Х. – 2007. – 596, [2] с.,[12] л. ил.: факс.


 1. Творения митрополита Никифора / РАН. Ин-т философии и др.; подгот. С. М. Полянский; отв. ред.: М. Н. Громов, С. М. Полянский. – М.: Наука, 2006. – 501 с.: ил. – (Памятники религ.-филос. мысли Древ. Руси).Огляди джерел


 1. Амплеева Т. Ю. По закону русскому : история уголов. судопроиз-водства Древ. Руси / Моск. гос. ун-т путей сообщ. (МИИТ), Юрид. ин-т. – М.: ЮИ МИИТа, 2006. – 227 с.
 1. Асов А. И. Тайны „Книги Велеса”. – М.: Вече : Вече 2000, 2007. – 415 с.: ил.
 1. Астахова А. А. „Слово о полку Игореве” как средневековый эпос // Рус. яз. и лит. в учеб. заведениях. – 2006. – № 5. – С. 7-14.
 1. Астахова А. А. Языческая мифология в „Слове о полку Игоревом” / А. А. Астахова, А. И. Олекса // Рус. яз. и лит. в учеб. заведениях. – 2006. – № 5. – С. 26-30.
 1. Белов А. И. Велес – бог русов : неизвест. история рус. народа. – М.: Амрита-Русь, 2007. – 263, [4] c.
 1. Брайчевський М. Літопис Аскольда // Хроніка-2000. – 2007. – Вип. 67-68. – С. 442-453.
 1. Вилкул Т. Л. „Людье” и князь в конструкциях летописцев ХІ-ХІІІ вв. / НАН Украины, Ин-т истории Украины, Центр исслед. истории Киев. Руси. – К.: Ин-т истории Украины НАН Украины, 2007. – 387 с.
 1. Виноградов Г. Семіологічно-нарративне підгрунтя процесу генези давньоруської державності : теоретико-методологічні аспекти // Наук. зап. / Нац. ун-т „Остроз. акад.” Іст. науки. – 2006. – Вип. 7. – С. 54-82. – Бібліогр.: 35 назв.
 1. Відомості про часи кн. Аскольда (за Никонівським літописом) // Хроніка-2000. – 2007. – Вип. 67-68. – С. 454-458.
 1. Вілкул Т. Л. Галицько-Волинський літопис про постриження литовського князя Войшелка // Укр. іст. журн. – 2007. – № 4. – С. 26-37.
 1. Гетманец М. Ф. Булгарская летопись и «Слово о полку Игореве» // Рус. яз. и лит. в учеб. заведениях. – 2007. – № 1. – С. 15-19.
 1. Гиппиус А. А. К проблеме редакций Повести временных лет. І // Славяноведение. – 2007. – № 5. – С. 20-44.
 1. Гиппиус А. А. Языковая гетерогенность и качество нарратива в «Повести временных лет» // Древняя Русь. Вопр. медиевистики. – 2007. – № 3. – С. 29-30.
 1. Голда Д. Вічно актуальне „Слово...” // Наука і суспільство. – 2007. – № 7/8. – С. 15-17.
 1. Головко О. Русь і руські князівства на сторінках польських нарративних джерел // Terra cossacorum : студії з давньої і нової історії України : наук. зб. на пошану д-ра іст. наук, проф. В. Степанкова. – К., 2007. – С. 358-382.
 1. Долгов В. Осмысление феномена Руси в древнерусской книжной культуре ХІ-ХІІ вв. : (На материалах „Повести временных лет”) // Слов’ян. обрії : міждисциплінар. зб. наук. пр. – 2006. – Вип. 1. – С. 302-308.
 1. Ідзьо В. С. Українська держава в час правління Великого київського князя Святослава Ігоревича через призму візантійських джерел у 60-70 роки Х століття // Зб. наук. пр. Наук.–дослід. ін-ту українознавства. – 2005. – Т. VІ. – С. 231-237. 1. Котляр Н. Ф. Повесть о Ростиславе Мстиславиче (в составе Киевской летописи ХІІ в.) // Древняя Русь. Вопр. медиевистики. – 2007. – № 3. – С. 53-54.
 1. Котляр М. Ф. Структура і джерела Київського літопису ХІІ ст. // Укр. іст. журн. – 2007. – № 5. – С. 4-17. – Бібліогр.: 81 назва.
 1. Купчинський О. Згадки про акти та документи Галицько-Волинського князівства ХІІІ – першої половини ХІV століть у тогочасних і пізніших документальних матеріалах : (до проблеми відтворення української середньовічної документальної спадщини) // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. іст. – 2005. – Вип. 39-40. – С. 351-374. – Бібліогр.: 86 назв.
 1. Купчинський О. А. Реконструйовані акти та документи Галицько-Волинського князівства ХІІІ – першої половини ХІV ст. // Рукописна та книжкова спадщина України : археогр. дослідж. унік. архів. та бібл. фондів. – К., 2005. – Вип. 10. – С. 155-162.
 1. Литвиненко О. А. «Слово о полку Игореве» и проблемы двоеверия в отечественной историографии второй половины ХХ в. // Гуманитарная мысль Юга России. – 2006. – № 2. – С. 159-169. – Библиогр.: с. 168-169.
 1. Ломов А. М. «Слово о полку Игореве» : к проблеме датировки // Филологические записки : вестн. литературоведения и языкознания. – 2006. 0 Вып. 25. – С. 30-53.
 1. Михеев С. М. Различия в описаниях событий и взаимоотношения текстов борисоглебского цикла // Славяноведение. – 2007. – № 5. – С. 3-19.
 1. Назаренко А. В. Был ли крещен киевский князь Ярополк Святославович , или кое-что об «исторической реальности» // Визант. временник. – М., 2006. – Т. 65 (90). – С. 66-72.
 1. Назаренко А. В. Митрополии Ярославичей во второй половине ХІ века // Древняя Русь. – 2007. – № 1. – С. 85-103.
 1. Настенко-Капалєт Л. Хто він, „старий Володимир”, в „Слові о полку Ігоревім”? // Дзвін. – 2007. – № 11-12. – С. 133-143.
 1. Охрименко О. П. „Слово о полку Игореве” на языках мира // Рус. яз. и лит. в учеб. заведениях. – 2006. – № 5. – С. 15-20.
 1. Печеранський І. „Ізборник” 1076 року – визначна пам’ятка духовної культури Київської Русі в контексті українознавства / І. Печеранський, Ю. Фігурний // Українознавство. – 2006. – № 3. – С. 206-208.
 1. Половець В. Половці і „Слово о полку Ігоревім” // Сіверян. літопис. – 2007. – № 5. – С. 9-14.
 1. Прицак О. Коли і ким було написано „Слово о полку Ігоревім”. – К.: Обереги, 2007. – 360 с. – (Київ. б-ка дав. укр. письменства: студії; т. 7).
 1. Пузанов В. В. «Киевское письмо» как источник по социальной и правовой истории Древней Руси // Вестн. Тюмен. гос. ун-та. – 2006. – № 2. – С. 154-160.
 1. Санакоєв Д. Б. Історичний аналіз розвитку законодавчих норм про „торгівлю людьми” в Україні Х-ХV століть // Вісн. Запоріз. юрид. ін-ту. – 2006. – № 2. – С. 207-214. – Бібліогр.: 10 назв.
 1. Славинський М. Пізнані й непізнані світи „Велесової книги” // Україна. – 2007. – № 1. – С. 48-50.
 1. Стефанович П. С. Володарь перемышльский в плену у поляков (1122 г.) : источник, факт, легенда, вымысел // Древняя Русь. Вопр. медиевистики. – 2006. – № 4. – С. 78-89.
 1. Стефанович П. С. «Дружина» в древнейшем русском летописании // Древняя Русь. Вопр. медиевистики. – 2007. – № 3. – С. 103-104.
 1. Толочко А. О времени создания Киевского свода «1200 г.» // Ruthenica. – 2006. – Т. V. – С. 73-87. – Библиогр. : 60 назв.
 1. Толочко П. Литовский князь Войшелк в русских летописях // Ruthenica. – 2006. – Т. V. – С. 116-127. – Библиогр.: 49 назв.
 1. Федорак Н. Поетика Галицько-Волинського літопису. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2005. – 116 с.
 1. Ющук І. Велесова книга : за і проти // Укр. мова. – 2006. – № 1. – С. 3-12.
 1. Яценко Б. І. Історія першого видання „Слова о полку Ігоревім” / Дослід. фундація ім. О. Ольжича в США. – К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 2006. – 319 с.: іл., портр.Історіографічні дослідження


 1. Бороздин М. Варяги и „норманская” теория // Ист.журн. 2007. – № 1. – С. 4-13.
 1. Лесной С. Откуда ты, Русь? : крах норман. теории. – М. : Алгоритм : Алгоритм-Книга, 2007. – 379 с.: ил. – (Древнейшая история Руси).
 1. Никонов С. «Борьба классов в Древней Руси»: формирование концепции, методов исследования в советской историографии 30-х гг. // Слов’ян. обрії : міждисциплінар. зб. наук. пр. – 2006. – Вип. 1. – С. 490-504.

Див. також № 118.


2. ЗАГАЛЬНІ ПРАЦІ ДО ВСЬОГО ПЕРІОДУ


 1. Баран В. Державотворчі та етнокультурні процеси в період Київської Русі // Слов’ян. обрії : міждисциплінар. зб. наук. пр. – 2006. – Вип. 1. – С. 23-39.
 1. Баран В. Д. Етнічні та державотворчі процеси у Київській Русі // Зб. наук. пр. Наук.–дослід. ін-ту українознавства. – 2007. – Т. ХІV. – С. 339-349.
 1. Войтович Л. В. Княжа доба на Русі : Портрети еліти / Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича НАН України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Біла Церква :Вид. О. В. Пшонківський, 2006. – 782 с. – Бібліогр.: 3105 назв.
 1. Волошин Л. Історичні постаті княжої добив творах Олекси Новаківського. – Львів : „Кольорове Небо”, 2007. – 50 с.
 1. Гумилев Л. Н. Древняя Русь и Великая степь. – М.: Айрис-пресс, 2007. – 763 с.: ил., карты. – (Библиотека истории и культуры).
 1. Жук С. М. Киевская Русь. – М.: Мир книги, 2007. – 236 с.: ил.
 1. Калашников В. И. Русь легендарная. – М.: Белый город, 2002 –

Кн.2 : Тайны Киевской Руси : [в 2 т.], т. 2 : Княжества Переяславское, Муромское и Рязанское, Русь Червонная, Холмская и Полянская. – 2006. – 215 с. : ил.


 1. Князький И. О. Славяне и Русь на Днестре и в Прикарпатье ( от Великого переселения народов до нашествия монголо-татар) / Моск. гос. техн. ун-т им. Н.И. Баумана, Калуж. фил. – М.: Изд-во МГТУ, 2007. – 215 с.
 1. Михайлов М. И. Русские князья. – М.: Игра слов, 2007. – 268, [2] c. : ил.
 1. Моця О. П. Київська Русь і країни Європи : характерні риси східно-слов’янської державності, рівні міжнародних відносин та напрями контактів // Укр. іст. журн. – 2007. – № 1. – С. 4-19. – Бібліогр.: 29 назв.
 1. Пензев К. А. Арии Древней Руси. – М.: Алгоритм : Алгоритм-Книга, 2007. – 269 с.
 1. Поляков А. Н. Древнерусская цивилизация : основы политического строя // Вопр. истории. – 2007. – № 3. – С. 50-69.
 1. Рыжов К. В. Монархи России : 600 крат. жизнеописаний. – М.: Вече : Вече 2000, 2007. – 575 с. : ил.
 1. Скляренко В. Г. Русь і варяги : іст.–етимол. дослідж. / НАН України, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні. – К.: Довіра, 2006. – 118 с.: портр.
 1. Сторожук С. В. Нація до націоналізму : зародження української державотворчої традиції // Вісн. ДАКККіМ. – 2007. – № 2. – С. 33-39. – Бібліогр.: 14 назв.
 1. Топальський В. Л. Можливі шляхи пересування давньоруського війська // Зб. наук. пр. Наук.–дослід. ін-ту українознавства. – 2005. – Т. VІ. – С. 331-339.3. ВИНИКНЕННЯ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ

І ПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК КИЇВСЬКОЇ РУСІ


 1. Бедина Н. Н. К вопросу о мариологических мотивах в образе св. княгини Ольги // Древняя Русь. Вопр. медиевистики. – 2007. – № 3. – С. 13-15.
 1. Божко О. Історичні реалії походу князя Олега на Константинополь 907 року // Історія в шк. України. – 2007. – № 1. – С. 37-39.
 1. Бороздин М. Святослав и его империя // Ист. журн. – 2007. – № 2. – С. 20-31.
 1. Вернадський Г. Київська Русь. Перепочинок : Ольга. Святослав. Володимир // Хроніка-2000. – 2007. – Вип. 67-68. – С. 553-590. – Бібліогр. : 56 назв.
 1. Возний І. Хронологія давньоруських укріплених поселень Х – першої половини ХІІІ ст. Сирето-Дністровського межиріччя // Наук. вісн. Чернів. ун-ту : зб. наук. пр. – Чернівці, 2006. – Вип. 323-324. – С. 115-124. – Бібліогр.: 103 назви.
 1. Войтович Л. Рюрик : легенди і дійсність. Стан дискусії на початку ХХІ ст. // Наук. зошити іст. ф-ту / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – 2005. – Вип. 7. – С. 25-35. – Бібліогр.: 47 назв.
 1. Гайденко П. И. Очерки истории церковно-государственных отношений в Киевской Руси : становление высш. церк. упр. – Казань : ТОПС. 2006. – 182 с.
 1. Головченко В. „Звідки пішла Руська земля...” (міжнародно-політичні обставини виникнення Київської держави) // Вісн. Міжнар. відносини / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2006. – Вип. 33-34. – С. 4-10. – Бібліогр.: 16 назв.
 1. Горнікова М. О. Залізні вироби з давньоруського Витачева / М. О. Горнікова, Д. П. Недопако // Археологія. – 2007. – № 3. – С. 86-92.
 1. Есенков В. Н. Ярослав Мудрый, князь Ростовский, Новгородский и Киевский. – Ярославль : Еще не поздно!, 2007. – 158 с., [10] л. ил.: ил
 1. Козлов М. Повстання волхвів. Віщий князь Всеслав // Пам’ять століть. – 2007. – № 6. – С. 55-69.
 1. Козак О. Д. Палеопатологія та діагностика цинги (на антропологічних матеріалах із давньоруського Києва) / О. Д. Козак, М. Шульц // Археологія. – 2007. – № 4. – С. 60-69.
 1. Колодочкина Е. Владимир – «великий в своей власти» // Ист. журн. – 2007. – № 2. – С. 4-19.
 1. Корбач І. М. Святослав – князь Березинський : іст. хроніка в оповідях. – К.: Знання України, 2007. – 120 с.
 1. Кузнецов А. А. Два эпизода из биографии Ярослава Владимировича // Древняя Русь. Вопр. медиевистики. – 2007. – № 3. – С. 56-57.
 1. Курочко М. М. Образ воина в Древней Руси // Социология образования. – 2007. – № 5. – С. 92-101.
 1. Лукин П. В. «Поточи Мьстиславъ Полотьскии князъ». Об одной из форм наказания в Древней Руси // Древняя Русь. Вопр. медиевистики. – 2007. – № 1. – С. 20-35.
 1. Мателешко Ю. П. Рівні, типи та функції руського посадництва (кін. ІХ – поч. ХІІ ст.) // Грані. – 2007. – № 3(53). – С. 8-12.
 1. Мателешко Ю. П. „Старці градські” та „старійшини города” як категорії осіб з різним владним статусом у Київській Русі Х століття // Грані. – 2007. – № 5 (55). – С. 6-9.
 1. Михеев С. Эймунд-убийца Бориса, Ингвар Путешественник и Анунд из Руси : к вопросу о шведах на Руси в ХІ веке // Ruthenica. – 2006. – Т. V. – С. 19-36. – Библиогр.: 70 назв.
 1. Нікітенко Н. Від Царгорода до Києва. – К.: Вид-во „Дельта”, 2007. – 264 с.
 1. Пензев К. А. Хан Рюрик : начальная история Руси. – М.: Алгоритм : Алгоритм-Книга, 2007. – 301 с.
 1. Перхавко В. Б. Дальние странствия древнерусских гостей // Моск. журн. – 2007. – № 2. – С. 58-64.
 1. Перхавко В. На пути «из варяг в греки» // Ист. журн. – 2007. – № 6. – С. 4-22.
 1. Петров И. В. Социально-политическая и финансовая активность на территории Древней Руси VІІІ-ІХ вв. : этапы обращения куфического дирхема в Вост. Европе и полит. структуры Древ. Руси . – СПб.: Лион, 2006. – 255 с.
 1. Поляков А. Н. Древнейшие русские города и начало цивилизации // Вестн. Оренбург. гос. ун-та. – 2007. – № 4. – С. 21-27.
 1. Ричка В. М. Про склад і структуру великокнязівського двору середньовічного Києва // Укр. іст. журн. – 2007. – № 3. – С. 4-16. – Бібліогр.: 79 назв.
 1. Рычка В. М. Христианские черты князя Владимира-крестителя // Древняя Русь. Вопр. медиевистики. – 2007. – № 3. – С. 91-92.
 1. Сидоренко О. В. Знахідка давньоруської печатки „від Ратибора” в околицях літописного міста Синець / О. В. Сидоренко, К. М. Мироненко // Археол. літопис Лівобережної України. – 2007. – № 1-2. – С. 46.
 1. Сніжко В. В. Семантичні образи Великої київської княгині Ольги та Київського собору Святої Софії // Зб. наук. пр. Наук.–дослід. ін-ту українознавства. – 2007. – Т. ХІV. – С. 504-524.
 1. Соловьев К. А. Культ Бориса и Глеба во властных отношениях Древней Руси : монография. – М.: Компания Спутник+, 2007. – 168 с.
 1. Стус Н. В. Источники регулирования расчетных отношений в Древнй Руси // Северо-Кавказский юрид. вестн. – 2007. – № 1. – С. 135-139.
 1. Титов С. Первые века русской конницы // Рейтар. – 2007. – № 2. – С. 6-23.
 1. Ульянова А. А. Влияние ранних представлений о власти на традиции управления в Киевской Руси // Троицкий вестн. – 2006. – № 1. – С. 6-17.
 1. Хроніка-2000 : укр. культур. альманах / Фонд сприяння розвитку мистецтв ; редкол.: Ю. Буряк та ін. ; авт. і кер. проекту В. Іванов. – К. : Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2007. – Вип. 67-68. – (Спецвип. „Ольга” підгот. в рамках проекту „Духовна скарбниця Православ’я”). („Хрестителі землі Руської”).
 1. Хроніка-2000 : укр. культур. альманах / Фонд сприяння розвитку мистецтв ; редкол.: Ю. Буряк та ін. ; авт. і кер. проекту В. Іванов. – К. : Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2007. – Вип. 69-70. – (Спецвип. „Володимир” підгот. в рамках проекту „Духовна скарбниця Православ’я”). („Хрестителі землі Руської”).
 1. Цыганков С. Борьба князя Ростислава Владимировича за Тмутаракань // Укр. іст. зб. – 2006. – Вип. 9. – С. 28-33.

Див. також № 2811.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   56
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка