Міністерство культури і туризму України Державний заклад


КНЯЗІВСТВА ДОБИ РОЗДРІБНЕНОСТІ (ХІІ-ХІІІ ст.)Сторінка22/56
Дата конвертації23.10.2016
Розмір9.41 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   56

4. КНЯЗІВСТВА ДОБИ РОЗДРІБНЕНОСТІ (ХІІ-ХІІІ ст.)


 1. Бредис М. А. Крестовый поход на Русь / М. Бредис, Е. Тянина. – М.: Алгоритм, 2007. – 414 с. – (Древнейшая история Руси). – Библиогр. : с. 410-412.
 1. Войтович Л. Король Данило Романович : загадки та дискусії // Terra cossacorum : студії з давньої і нової історії України : наук. зб. на пошану д-ра іст. наук, проф. В. Степанкова. – К., 2007. – С. 383-403.
 1. Галенко О. І. Українська колумбіана : работоргівля генуезької Кафи ХІІІ-ХV ст. і початки модерного колоніалізму // Проблеми балканістики, сходознавства та міжнародних відносин : зб. наук. пр. пам’яті д-ра іст. наук, проф. Пархомчука С. М. – К., 2007. – С. 115-144.
 1. Глухов В. А. Расширение церковной юрисдикции в период государственной раздробленности древнерусского государства ХІІ-ХІV вв. // Право и образование. – 2006. – № 6. – С. 207-211.
 1. Гонта А. Данило Галицький : на коні і під конем // Укр. культура. – 2007. – № 7. – С. 36-37.
 1. Дашкевич Я. Проблема державності на Галицько-Волинських землях (кінець Х – середина ХІV ст.) // Історія в шк. України. – 2007. – № 1. – С. 39-46.
 1. Житие, подвиги, чудеса святого благоверного князя Александра Невского. – М. : Ковчег, 2007. – 526 с.: ил.
 1. Котляр М. Княжий двір Романовичів : кілька вступних зауважень // Ruthenica. – 2006. – Т. V. – С. 88-105. – Бібліогр. : 57 назв.
 1. Котляр М. „Розвідка” на Русі в ХІІ-ХІІІ ст. // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 16. – Ч. 1. – С. 50-60. – Бібліогр.: 63 назви.
 1. Котляр М. Церемоніал, етикет і розваги княжого двору Романовичів // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.). – К., 2006. – Вип. 6. – С. 155-176. – Бібліогр.: 64 назви.
 1. Кудрявцев Л. Мудрий і хоробрий князь Данило // Дивосвіт. – 2007. – № 3. – С. 28-30.
 1. Литвина А. Ф. Христос Пантократор на печати Мстиславовой грамоты / А. Ф. Литвина, Ф. Б. Успенский // Древняя Русь. Вопр. медиевистики. – 2007. – № 1. – С. 5-14.
 1. Можейко И. В. Загадка 1185 года : Русь – Восток – Запад. – М. : Вече : Вече 2000, 2007. – 474 с.
 1. Панашенко С. Поїздка волинського князя Володимира Васильковича до Ногая у 1286 р. // Київ. старовина. – 2007. – № 2. – С. 3-16.
 1. Плахонін А. Друга волинська криза (1097-1100 роки) // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.). – К., 2006. – Вип. 6. – С. 177-213. – Бібліогр.: 124 назви.
 1. Речкалов А. П. Кто ты, Русь : первые времена и первых князей вспоминая… - К. : Книга, 2007. – 304 с.
 1. Русина О. Київські псевдокнязі ХІІІ-ХV століть // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. іст. – 2005. – Вип. 39-40. – С. 15-36. – Бібліогр. : 99 назв.
 1. Рябов А. Н. Святой благоверный великий князь Александр Ярославич Невский. – Н. Новгород, 2007. – 135 с. ил.
 1. Тайди Т. Ю. Союз черных клобуков (тюркское объединение на Руси в ХІ-ХІІІ вв.). – К., 2005. – 223 с.
 1. Трофимов Е. «Поищемъ сами в себе князя…» // Ист. журн. – 2007. – № 8. – С. 58-64.
 1. Юрасов М. К. Последствия женитьбы Калмана Книжника на Евфимии Владимировне для освоения русскими Закарпатья // Древняя Русь. Вопр. медиевистики. – 2007. – № 3. – С. 129.5. НАСЕЛЕННЯ ПРИЧОРНОМОРСЬКИХ СТЕПІВ В ІХ-ХІІІ ст.


 1. Половець В. Половці : господарство, торгівля та зброя (ХІ-ХІІІ ст.) // Сіверян. літопис. – 2007. – № 2. – С. 24-31.
 1. Половець В. Половці : суспільно-політичний устрій (ХІ-ХІІІ ст.) // Сіверян. літопис. – № 1. – С. 15-27.
 1. Смирнов І. О. Кочове населення Північно-Західного Причорномор’я в кінці ХІІ – І половині ХІІІ ст. // Наук. вісн. Миколаївського держ. ун-ту. – 2005. – Вип. 11. Іст. науки. – С. 61-65. – Бібліогр. : 20 назв.

Див. також № 3045.


6. КУЛЬТУРА


 1. Александрович В. Візантійські іконографічні взірці ХІ століття в українському малярстві ХІІІ-ХІV століть // Студії мистецтвознавчі. – 2006. – Чис. 1. – С. 38-49.
 1. Александрович В. Історія крізь призму історії культури : нові аспекти мистецтва Галицько-Волинського князівства ХІІІ століття // Історія в школах України. – 2007. – № 5. – С. 47-50.
 1. Аникин В. П. Отношение книжников Древней Руси к фольклору (к вопросу о характере устных традиций и о практике современных публикаторов) // Древняя Русь. Вопр. медиевистики. – 2007. – № 3. – С. 9-10.
 1. Бедина Н. Н. Образ святой княгини Ольги в древнерусской книжной традиции (ХІІ-ХVІ вв.) // Древняя Русь. Вопр. медиевистики. – 2007. – № 4. – С. 8-12.
 1. Білан С. Князь і дружина ІХ-ХІІ ст. : іконографія, стрій, типологія, художній образ. – Львів : Ліга-Прес, 2006. – 96 с., [95] с. іл. : портр. – Бібліогр.: 86 назв.
 1. Боньковська С. Художній метал Княжої доби // Студії мистецтвознавчі. – 2006. – Чис. 3. – С. 19-39. – Бібліогр.: 73 назви.
 1. Брайчевський М. Походження слов’янської писемності. – К.: Вид. дім „Києво-Могилянська акад.,” 2007. – 130 с.
 1. Гордієнко Д. Хрещення княгині Ольги в контексті обрядової практики візантійської церкви // Ruthenica. – 2006. – Т. V. – С. 12-18. – Бібліогр.: 41 назва.
 1. Долгов В. В. Быт и нравы Древней Руси : миры повседневности ХІ-ХІІІ вв. – М.: Яуза: Эксмо, 2007. – 510, [1] c.: ил.
 1. Иванов В. Принятие христианства на Руси : факты, легенды, гипотезы, противоречия и загадки // Ист. журн. – 2007. – № 1. – С. 14-29.
 1. Кабанец Е. П. К вопросу о роли Тмутараканской епархии в церковной истории Древней Руси конца ХІ вв. // Сугдейский сборник. – 2005. – Вып. ІІ. – С. 105-130.
 1. Кириллин В. М. Система и состояние образования в Древней Руси // Древняя Русь. Вопр. медиевистики. – 2007. – № 3. – С. 44-47.
 1. Козлов М. М. Місце і роль служителів язичницького культу в релігійному та політичному житті східних слов’ян (ІХ-ХІ ст.) : монографія. – Миколаїв, 2007. – 192 с.
 1. Костенко В. И. Влияние христианизации Руси на динамику культурно-политических процессов русского общества // Омский науч. вестн. – 2006. – № 9. – С. 23-25.
 1. Кралюк П. Хто був автором Галицько-Волинського літопису // Визвол. шлях. – 2007. – № 11. – С. 29-36.
 1. Лавровський М. Про давньоруські училища // Хроніка-2000. – 2007. – Вип. 71. – С. 86-107. – Бібліогр. : 68 назв.
 1. Марголина И. Е. Ктиторская композиция ХІІ в. Киево-Кирилловской церкви в контексте проблемы основания храма // Древняя Русь. Вопр. медиевистики. – 2007. – № 3. – С. 72-74.
 1. Михайлова Р. Д. Художня культура Галицько-Волинської Русі. – К., 2007. – 490 с.
 1. Могаричев Ю. М. Житие Иоанна Готского в контексте истории Крыма «хазарского периода» / Ю. М. Могаричев, А. В. Сазонов, А. К. Шапошников; Совет Министров АРК, Республикан. ком. АРК по охране культур. наследия, Крым. филиал Ин-та археологии НАНУ. – Симферополь : АнтиквА, 2007. – 345 с. : ил., табл.
 1. Никитенко Н. Н. Княжеский портрет в Софии Киевской в свете новых исследований фрески // Древняя Русь. Вопр. медиевистики. – 2007. – № 3. – С. 77-78.
 1. Палагин В. С. Крещение Руси как первый национальный мегапроект // Управление проектами и программами. – 2007. – № 1. – С. 46-60.
 1. Папина А. Ф. Происхождение славянской письменности : [учеб. пособие]. – 3-е изд., стер. – М.: URSS : Ком-Книга, 2007. – 204 с.: ил.
 1. Перхавко В. Збручский идол // Ист. журн. – 2007. – № 2. – С. 32-34.
 1. Пожидаева Г. А. Певческие традиции Древней Руси : очерки теории и стиля. – М.: Знак, 2007. – 876, [4] с., [24] л. ил.: ноты. – Библиогр.: с. 838-863.
 1. Половець В. Половці : культурне життя (ХІ-ХІІІ ст.) // Сіверян. літопис. – 2007. – № 4. – С. 14-23.
 1. Прозоров Л. Боги и касты языческой Руси : тайны Киев. Пятибожия. – М.: Яуза : Эксмо, 2006. – 319 с. – (Загадки и коды Древней Руси).
 1. Прозоров Л. Р. Язычники крещеной Руси. – М. : Яуза : Эксмо, 2006. – 318 с.: ил.
 1. Прокопенко Л. Освітня політика Давньоруської держави // Актуал. пробл. держ. упр. – 2006. – Вип. 2. – С. 3-13.
 1. Прокопенко Л. Освітня політика в Україні в другій половині ХІІІ – наприкінці ХV ст. // Актуал пробл. держ. упр. – 2006. – Вип. 3. – С. 3-11.
 1. Пуцко В. Доба утворення українського мистецтва // АНТ. – 2006. – № 16-18. – С. 36-41.
 1. Пуцко В. Київська пластика початку ХІІІ століття // Студії мистецтвознавчі. – 2005. – Чис. 3. – С. 42-58. – Бібліогр.: 64 назви.
 1. Радзієвський В. О. Кольори і семантика в добу Давньої Русі // Вісн. ДАКККіМ. – 2007. – № 4. – С. 109-115.
 1. Рябченко Е. В. Культура Древней Руси ІХ-ХІІІ веков : лекция. – Краснодар : КУ МВД России, 2007. – 27 с.
 1. Сагайдак М. Гражданская архитектура Киева домонгольского периода // АНТ. – 2006. – № 16-18. – С. 6-18.
 1. Сліпушко О. Література Києворуської держави (ХІ-ХІІІ століття) : актуальні проблеми сучасних студій // Слово і час. – 2007. – № 8. – С. 14-28.
 1. Солдатенко Т. Я. Жінка в середньовічному героїчному епосі // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. – К., 2005. – Вип. Х. – С. 446-453.
 1. Солонська Н. Остромирове Євангеліє в контексті давньоруського книжного багатства і фонду Бібліотеки Ярослава Мудрого // Вісн. Кн. палати. – 2007. – № 11. – С. 39-45.
 1. Тишкевич Б. Проповідництво в Київській Русі ХІ-ХІІ ст. // Право-славний вісн. – 2006. – № 5-6. – С. 55-60.
 1. Уткин А. В. Учительство как духовная традиция Руси конца Х-ХVII веков // Образование и наука / Изв. Урал. отд-ние Рос. акад. образования. – 2007. – № 2. – С. 94-106.
 1. Цайгер М. А. Арифметика у древних славян и в допетровской России // Вопр. истории естествознания и техники. – 2007. – № 2. – С. 20-40.
 1. Черняев А. Ф. Золотые сажени Древней Руси : второе изд. кн. «Золото Древ. Руси», перераб. – М.: Белые альвы, 2007. – 158 с.: ил.
 1. Шеков А. В. Заметки о черниговском летописании ХІІ в. // Древняя Русь. Вопр. медиевистики. – 2007. – № 3. – С. 125-126.
 1. Яковець Л. М. Генеза ранньохристиянської писемної культури Русі-України Х-ХІІ ст. // Культура і сучасність. – 2007. – № 1. – С. 57-63.

Див. також № : 827, 2611, 2975, 2989, 3094, 3197.


V. УКРАЇНА В ХІV – СЕРЕДИНІ ХVІІ ст.


 1. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА ІСТОРІОГРАФІЯ


Джерела


 1. Гваньїні О. Хроніка європейської Сарматії / упоряд. та пер. з пол. Ю. Мицика. – К.: Вид. дім „Києво-Могилян. акад.”, 2007. – 1006 с.
 1. Документи з фондів Сумського обласного краєзнавчого музею про землеволодіння путивльських служилих людей Карпових у ХVІІ ст. / передм. та публ. : Л. П. Сапухіна, Л. І. Бєлінська // Сум. старовина. – 2006. –№ ХVІІІ-ХІХ. – С. 207-216.
 1. Збірник козацьких літописів : Густинський, Саміла Величка, Грабянки / упоряд. та пер.: В. Крекотень та ін. – К.: Дніпро, 2006. – 967, [7] с.: іл., портр.
 1. Із табірного щоденника князя Януша Радзивілла / Авт. публ. і комент. Ю. Мицик // Укр. іст. журн. – 2007. – № 4. – С. 183-197.
 1. Князі Масальські : док. і матеріали ХVІ ст. Вип. 1 / підгот. до друку і автор. текст А. Блануци, Д. Ващука. – К.: Пульсари, 2007. – 176 с.
 1. Мемуари до історії південної Русі : Вип. 2. (перша половина ХVІІ ст.) / за ред. В. Антоновича; пер. з рос. І. С. Голуб; передм. В. С. Мороза. – Дніпропетровськ : Січ, 2006. – 439 с. – Пер. за вид. 1896 р.
 1. Могила П. Книга Душі, йменована Злото [1623 р.] // Хроніка-2000. – 2007. – Вип. 59. – С. 24-86.
 1. Русская и украинская дипломатия в международных отношениях в Европе середины ХVII в.: сб. док. / редкол.: М. С. Мейер и др. ; Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения, Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Ин-т стран Азии и Африки. – М.: Гуманитарий : Акад. гуманитар. исслед., 2007. – 579 с.Огляди джерел


 1. Батуріна С. Зборівський реєстр 1649 р. та міжнародні зв’язки України ранньомодерного періоду в науковій спадщині Федора Шевченка // Укр. іст. зб. – 2006. – Вип. 9. – С. 361-370. – Бібліогр.: 53 назви.
 1. Білецька О. В. „Казус Спитка” : до історії вивчення середньовічного Поділля (друга половина ХІV – перша половина ХV ст.) // Наук. вісн. Миколаїв. держ. ун-ту . – 2005. – Вип. 11. Іст. науки. – С. 93-102. – Бібліогр.: 32 назви.
 1. Блануца А. В. Князівський рід Масальських за матеріалами Литовської метрики (середина ХV – перша половина ХVІ ст.) / А. В. Блануца, Д. П. Ващук // Укр. іст. журн. – 2007. – № 4. – С. 37-51. – Бібліогр.: 104 назви.
 1. Блануца А. Надання та підтвердження Олександра Ягеллончика на українські землі Великого князівства Литовського // Terra cossacorum : студії з давньої і нової історії України : наук. зб. на пошану д-ра іст. наук, проф. В. Степанкова. – К., 2007. – С. 434-455.
 1. Гончарук П. Пантелеймон Куліш про історичну роль Богдана Хмельницького та Переяславської Ради 1654 р. // Київ. старовина. – 2007. – № 1. – С. 3-34.
 1. Дячок О. Оренда митних зборів на українських землях Великого князівства Литовського ( за матеріалами Литовської метрики) // ІІІ Міжна-родний науковий конгрес українських істориків „Українська історична наука на шляху творчого поступу”. Луцьк, 17-19 трав. 2006 р. : доп. та повідомл. : в 3 т. – Луцьк, 2007. – Т. 1. – С. 228-231.
 1. Карнаухов Д. В. История русских земель в «Описании европейской Сарматии» и «Хроники европейской Сарматии» Александра Гваньини // Вестн. НГУ. Сер.: История, филология / Новосиб. гос. ун-т. – 2006. – Т. 5, вып. 1. – С. 15-20.
 1. Корпанюк М. Слово. Хрест. Шабля (українське монастирсько-церковне, світське крайове літописання ХVІ – ХVІІІ ст., компіляції козацького літописання ХVІІІ ст. як історико-літературне явище). – К. : Смолоскип, 2005. – 903 с.: іл., портр.
 1. Кралюк П. Острозький літописець як українська писемна пам’ятка початку ХVІІ ст. // Наук. зап. / Нац. ун-т „Остроз. акад.” Іст. науки. – 2006. – Вип. 7. – С. 189-199.
 1. Мацьків Т. І. Хмельниччина в тогочасних західноєвропейських джерелах. – Острог : Нац. ун-т „Остроз. акад.” ; Нью-Йорк, 2007. – 183 с.: іл., портр. – (Серія „Історичні монографії ; т. 6).
 1. Мицик Ю. Опис Московської держави у хроніці О. Гваньїні // Іст. журн. – 2007. – № 1. – С. 106-111; № 3. – С. 98-103.
 1. Мицик Ю. Пилявці, Львів, Замостя : події початку Національно-визвольної війни на сторінках „Віршованої хроніки” // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.). – К., 2006. – Вип. 6. – С. 509-547.
 1. Нишпор М. В. Щоденне життя італійців у Львові наприкінці ХVІ – у першій половині ХVІІ ст. ( на матеріалах заповітів та інвентарів) // Укр. іст. журн. – 2007. – № 4. – С. 51-69. – Бібліогр.: 255 назв.
 1. Новікова Л. В. До питання про особливості епістолярних джерел до подій 1649 р. в Україні та їх значення для історичної реконструкції і в контексті своєї епохи // Зап. іст. ф-ту / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2005. – Вип. 16. – С. 293-303. – Бібліогр. : 44 назви.
 1. Тарасенко І. Облога Збаража (1649 р.) в описі польського хроніста ХVІІ ст. С. Твардовського // Іст. журн. – 2007. – № 6. – С. 48-57.
 1. Тарасенко І. Ю. Твори С. Твардовського як джерело до історії України ХVІІ ст. // Наук. пр. / Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. Іст. науки. – 2006. – Т. 16. – С. 378-384.
 1. Шаріпова Л. Скарб безсмертя : Петро Могила та його твір „Книга Души нарицаєма Злото” // Хроніка-2000. – 2007. – Вип. 59. – С. 87-115. – Бібліогр.: 89 назв.

Див. також № : 3127, 3128.


Історіографічні дослідження


 1. Вирський Д. Околиця Ренесансу : річпосполитська історіографія України (ХVІ – середина ХVІІ ст.). – К.: Ін-т історії НАНУ, 2007. – 326 с.
 1. Вирський Д. Околиця Ренесансу : річпосполитська історіографія України (ХVІ – середина ХVІІ ст.) : додатки. – К.: Ін-т історії НАНУ, 2007. – 175 с.
 1. Вирський Д. Ранньомодерна історіографія Україні : проблеми репрезентації // Ейдос. – 2006. – Вип. 2, ч. 1. – С. 225-234.
 1. Зазуляк Ю. Навколо полеміки про феодалізм на Галичині ХІV-ХV ст. // Ruthenica. – 2006. – Т. V. – С. 170-193. – Бібліогр.: 70 назв.
 1. Кузьменко В. В. Повстання козаків-невільників на турецьких суднах у ХVІІ ст. як одна з форм боротьби українського народу за незалежність (історіогр. аспект проблеми) // Вісн. Запоріз. юрид. ін-ту. – 2005. – № 4. – С. 213-218. – Бібліогр.: 17 назв.
 1. Музичко О. Є. Козацтво у процесі формування української ідентичності у ХVІ – першій половині ХVІІ ст.: стан вивчення проблеми у вітчизняній історіографії // Зап. іст. ф-ту / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2005. – Вип. 16. – С. 286-293.
 1. Романцова Н. Князь Д. Вишневецький – козак Байда : наукова дискусія з проблеми // Схід. – 2007. – № 4. – С. 66-69. – Бібліогр.: 42 назви.
 1. Романцова Н. Проблема гетьманства Д. Вишневецького (Байди) в українській історіографії // Схід. – 2007. – № 2. – С. 92-95. – Бібліогр.: 38 назв.
 1. Савченко С. В. Полемічна література ХVІ-ХVІІ ст. в українській історіографії // Укр. іст. журн. – 2007. – № 5. – С. 158-174. – Бібліогр.: 89 назв.
 1. Швайба Н. І. Доробок Н. Д. Полонської-Василенко з історії запорозького козацтва в контексті історіографічної ситуації 1920-1930-х рр. // Зап. іст. ф-ту / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2005. – Вип. 16. – С. 327-336.

Див. також № 82.
 1. ЗАГАЛЬНІ ПРАЦІ ДО ВСЬОГО ПЕРІОДУ
 1. Клепатский П. Г. Очерки по истории Киевской земли : Литовский период. – Біла Церква : Видавець Олександр Пшонківський, 2007. – 480 с., карти.
 1. Моця О. Як Русь ставала Україною // Terra cossacorum : студії з давньої і нової історії України : наук. зб. на пошану д-ра іст. наук, проф. В. Степанкова. – К., 2007. – С. 339-345.
 1. О. К. Роксолана : Настя Лісовська // Музейний провулок. – 2005. – № 1. – С. 52-57.
 1. Русіна О. Княгиня литовська Олена // Наука і суспільство. – 2007. – № 5/6. – С. 42-43.
 1. Шедель Г. Про європейську область Сарматію / відп. ред. В. Сминтина ; заст. відп. ред., кер. проекту М. Подрезова ; вступ. ст., пер., комент. О. Білецька. – Одеса : Астропринт, 2007. – 128 с., 12 арк. іл.

Див. також № : 3140, 3154, 3166.
 1. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК
 1. Атаманенко В. Системний підхід у вивченні волинських латифундій ХVІ – першої половини ХVІІ ст. // Наук. зап. / Нац. ун-т „Остроз. акад.” Іст. науки. – 2006. – Вип. 7. – С. 238-254. – Бібліогр.: 46 назв.
 1. Білоус Н. „Річ Посполита його королівської милості міста Києва”. З історії самоврядного життя в ХVІ – першій половині ХVІІ століття // Пам’ятки України : історія та культура. – 2007. – № 1. – С. 86-97.
 1. Блануца А. Земельні володіння волинської шляхти у другій половині ХVІ ст. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2007. – 248 с.: іл., табл.
 1. Блануца А. В. Зміни в структурі шляхетського землеволодіння на Волині у ХVІ ст. // Наук. пр. / Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. Іст. науки. – 2006. – Т. 16. – С. 30-39. – Бібліогр.: 36 назв.
 1. Блануца А. „Княжата головні” та „княжата-повітники” на Волині в ХVІ – першій половині ХVІІ століття // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.). – К., 2006. – Вип. 6. – С. 227-238. – Бібліогр.: 37 назв.
 1. Бойко І. Розвиток європейських традицій місцевого самоврядування у Галичині (ХІV-ХVІ ст.) // Право України. – 2007. – № 5. – С. 144-148.
 1. Ващук Д. „Старина” як інститут регулювання” економічних відносин у Великому князівстві Литовському (кінець ХV – перша третина ХVІ ст.) // Terra cossacorum : студії з давньої і нової історії України : наук. зб. на пошану д-ра іст. наук, проф. В. Степанкова. – К., 2007. – С. 415-433.
 1. Вихованець Т. Острозький ринок ХVІ-ХVІІІ ст. : топографія та соціальна структура // Наук. зап. / Нац. ун-т „Остроз. акад.” Іст. науки. – 2006. – Вип. 7. – С. 518-541. – Бібліогр.: 168 назв.
 1. Гуржій О. І. Український хутір ХV-ХVІІІ ст.: іст. нарис / НАН України, Ін-т історії України. – К., 2007. – 81 с.
 1. Диса К. Зрада і відданість у відносинах „пан – слуга” в контексті українських судів про чари ХVІ-ХVІІІ ст. // Соціум : альм. соціал. історії. – 2006. – Вип. 6. – С. 131-139. – Бібліогр.: 19 назв.
 1. Івангородський К. В. Етнодемографічні процеси на Великому Кордоні в контексті взаємин української та кримськотатарської спільнот (ХVІ-ХVІІ ст.) // Наддніпрянська Україна : історичні процеси, події, постаті : зб. наук. пр. – 2006. – Вип. 4. – С. 62-71. – Бібліогр.: 36 назв.
 1. Кобилецький М. Магдебурзьке право як джерело рецепції римського права в Україні // Право України. – 2007. – № 8. – С. 121-125.
 1. Ковальова С. Г. Доменіальні суди на українських землях Великого князівства Литовського // Наук. вісн. Миколаїв. держ. ун-ту. – 2005. – Вип. 11. Іст. науки. – С. 112-117. – Бібліогр. : 10 назв.
 1. Кулаковський П. Судочинство у Чернігівському воєводстві (1635-1648) // Наук. зошити іст. ф-ту / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – 2005. – Вип. 7. – С. 106-120. – Бібліогр.: 78 назв.
 1. Кулаковський П. Торгівля Чернігово-Сіверщини з Московською державою (1634-1648) // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. іст. – 2005. – Вип. 39-40. – С. 69-80. – Бібліогр.: 56 назв.
 1. Михайловський В. Формування латифундії Бедрика з Бедриховець у Подільському воєводстві у другій половині ХV ст. // Університет. – 2007. – № 6. – С. 11-16.
 1. Терський С. Стан гігієни на українських землях та у Львові ХІІІ- ХVІІ ст. // Наук. зошити іст. ф-ту / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – 2005. – Вип. 7. – С. 78-88. – Бібліогр.: 49 назв.
 1. Фадеева Т. Соколиная башня в Бахчисарае, или ловчие птицы в торговле Московского княжества и крымского ханства в ХІІІ- ХІV вв. // Київ. старовина. – 2007. – № 1. – С. 115-118.
 1. Целуйко О. Формування магнатської клієнтели на українських землях (на прикладі родини Даниловичів) // Наук. зошити іст. ф-ту / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – 2005. – Вип. 7. – С. 58-72. – Бібліогр.: 102 назви.

Див. також № 1410.


 1. Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   56
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка