Міністерство культури і туризму України Державний закладСторінка23/56
Дата конвертації23.10.2016
Розмір9.41 Mb.
#442
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   56

ПОЛІТИЧНЕ СТАНОВИЩЕ
 1. Василенко В. Аналіз відомостей про литовсько-московські угоди 70-80-х рр. ХІV ст. // Історико географічні дослідження в Україні : зб. наук. пр. – К., 2006. – Ч. 9. – С. 426-438. – Бібліогр.: 30 назв.
 1. Виноградов А. В. Русско- крымские отношения, 50-е - вторая пол. 70- х гг. ХVІ в. – М.: ИРИ, 2007.

1. – 2007. – 197, [2] с.

2. – 2007. – 340, [2] с.
 1. Вінниченко О. Функціонування післясеймових сеймиків у світлі податкових актів сеймів Речі Посполитої (1633-1647) // Вісн. Львів ун-ту Сер. іст. – 2005. – Вип. 39-40. – С. 37-68. – Бібліогр.: 140 назв.
 1. Івангородський К. В. Проблема ясиру в контексті міжспільнотних взаємин України та Кримського ханства : (ХV-ХVІІ ст.) // Україна Соборна. – 2006. – Вип. 4, т. 2. – С. 3-12.
 1. Масан О. Участь рицарів з України у Великій війні 1409-1411 рр. // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології : зб. наук. пр. – Чернівці, 2006. – Т. 1(21). – С. 74-85.
 1. Пономаренко О. Специфіка політичних процесів в Україні ХVІІ ст. // Сіверян. літопис. – 2007. – № 1. – С. 32-39.
 1. Стороженко І. Кримське ханство кінця ХV – середини ХVІІ ст. як складова частина Великого Кордону України // Київ. старовина. – 2006. – № 5. – С. 3-12. – Бібліогр.: 43 назви.
 1. Черкас Б. Боротьба за Україну між Великим князівством Литовським і Кримським ханатом на переломі ХV-ХVІ ст.: причини, передумови, наслідки // Terra cossacorum : студії з давньої і нової історії України : наук. зб. на пошану д-ра іст. наук, проф. В. Степанкова. – К., 2007. – С. 404-414
 1. Черкас Б. Вільно і Кіркор у 1516 році – від протистояння до союзу // Укр. іст. зб. – 2006. – Вип. 9. – С. 34-43. – Бібліогр.: 68 назв.
 1. Черкас Б. Україна під час Стародубської війни 1534-1537 років // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.). – К., 2006. – Вип. 6. – С. 214-226. – Бібліогр.: 84 назви.

Див. також № : 394, 3499.
 1. ПРОБЛЕМИ ЕТНОГЕНЕЗУ І НАЦІОГЕНЕЗУ
 1. Баран В. Д. Етногенез українського народу : (короткий нарис) : наук. публ. пр. – К.: Знання України, 2007. – 147 с.: іл., портр.
 1. Білецький А. Як і коли з’явився український народ ? : роздуми історика // Дзвін. – 2007. – № 9. – С. 106-111.
 1. Бовгиря А. Етногенез українського народу крізь призму козацько-старшинського історіописання ХVІІІ ст. // Слов’янські обрії : міждисциплінар. зб. наук. пр. – 2006. – Вип. 1. – С. 276-280.
 1. Галицька Т. М. Ментальнісні чинники формування українського етносу //Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. ХVІІІ. – С. 142-149.
 1. Мединська Ю. Фемінні архетипи українського етносу. – Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – 202 с.
 1. Наливайко С. Етнічна історія Давньої України. – К.: Євшан-зілля, 2007. – 624 с.
 1. Павленко Ю. В. Формування засад української ментальності та національної культури // Наука та наукознавство. – 2007. – № 3. – С. 28-35.
 1. Соколовська К. Етногенез українців у контексті виховання нової генерації військовиків // Персонал. – 2007. – № 10. – С. 58-65.
 1. Терлецький Л. Етногенез українського народу. – Львів : Інтелект-Бізнес, 2007. – 616 с.
 1. Українська етнологія : навч. посібник / за ред. В. Борисенко. – К. : Либідь, 2007. – 400 с.
 1. Юсова Н. Концепт давньоруської народності : умови актуалізації в Україні // Ейдос. – 2006. – Вип. 2, ч. 1. – С. 353-380. – Бібліогр.: 153 назви.
 1. Янів В. (1908-1991). Нариси до історії української етнопсихології / упоряд. М. Шафовал. – 3-тє вид., стер. – К. : Знання, 2006. – 340 с.

Див. також № : 118, 1672, 5916.
 1. ЗАПОРОЗЬКЕ КОЗАЦТВО
 1. Брехуненко В. „Я бусурманин, але своєї присяги дотримуюсь” : про стереотипи взаємосприйняття українських козаків і татар у середині 1620-х рр. // Terra cossacorum : студії з давньої і нової історії України : наук. зб. на пошану д-ра іст. наук, проф. В. Степанкова. – К., 2007. – С. 84-92.
 1. Гайсинский А. М. Неизвестная история запорожских казаков. – Днепропетровск : Пороги, 2006. – 230 с.: ил.
 1. Горобець В. Інститут генеральних старшин Війська Запорозького як соціальна корпорація : персональний склад та стратегія службового зростання // Terra cossacorum : студії з давньої і нової історії України : наук. зб. на пошану д-ра іст. наук, проф. В. Степанкова. – К., 2007. – С. 93-140.
 1. Грива А. Козацтво від витоків до сьогодення : (іст. періоди). – 2-ге вид., допов. – К. : КИТ, 2007. – 373 с.
 1. Дутчак В. В. Вплив Запорозької Січі на формування національної ідеї державності України // Наука. Релігія. Суспільство. – 2007. – № 1. – С. 3-7.
 1. Історія українського козацтва : нариси : у 2-х т. / редкол. : В. А. Смолій (відп. ред.) та ін. – К. : Києво-Могилян. акад., 2007.

Т. 2. – 724 с.: іл.


 1. Каляндрук Т. Загадки козацьких характерників. – Львів : Піраміда, 2007. – 288 с.: іл.
 1. Куташев І. Політичні ідеї періоду становлення Козацької держави // Політ. менедж. – 2007. – № 2. – С. 176-186.
 1. Поцулко Е. А. Проблема миграции балканских славян на юг Украины в период формирования и развития Запорожской Сечи (ХVІ – начало ХVІІІ вв.) // Наука. Релігія. Суспільство. – 2007. – № 1. – С. 28-34.
 1. Сас В. Роставицька комісія та польсько-запорозька угода 1619 р. // Terra cossacorum : студії з давньої і нової історії України : наук. зб. на пошану д-ра іст. наук, проф. В. Степанкова. – К., 2007. – С. 48-83.
 1. Стороженко І. Історико-системний метод дослідження Запорізької Січі кінця ХVІ – середини ХVІІ ст. // Київ. старовина. – 2007. – № 4. – С. 3-24.
 1. Стороженко І. С. Богдан Хмельницький і Запорізька Січ кінця ХVІ – середини ХVІІ століть. – Дніпродзержинськ : Вид. дім „Андрій”, 1996 –

Кн. 2 : Генезис, еволюція та реформування організаційної структури Січі. – 2007. – 415 с. : іл., портр.


 1. Супруненко В. П. Запорожская вольница. – М.: Вече : Вече 2000, 2007. – 445 с., [8] л. ил. – (История казачества). – Библиогр.: с. 437-439.
 1. Федоровський Ю. Р. Історія українського козацтва : навч. посібник. – Луганськ : Глобус, 2006. – 122 с.
 1. Щербак В. Козацтво ХVІ – першої половини ХVІІ ст. як потенційний чинник українського державотворення // Terra cossacorum : студії з давньої і нової історії України : наук. зб. на пошану д-ра іст. наук, проф. В. Степанкова. – К., 2007. – С. 31-47.
 1. Щербак В. О. Українське козацтво : формування соціального стану : друга половина ХV – середина ХVІІ ст. – 2-ге вид. – К. : Києво-Могилян. акад., 2006. – 295 с. : портр.Персоналії політичних діячів


 1. Борисенко О. Є. Походження Петра Конашевича Сагайдачного // Пр. Наук.-дослід. ін-ту пам’яткоохоронних досліджень. – К., 2005. – Вип. 1. – С. 152-158.
 1. Сас П. М. Петро Конашевич-Сагайдачний : молоді роки. – К.: Ін-т історії України НАНУ, 2006. – 286 с.: іл., портр.
 1. Васьківська О. Сотник Чигиринського полку [Б. Хмельницький] // Вісн. Кн. палати. – 2007. – № 2. – С. 41-43.
 1. Тригуб В. Скарб Богдана Хмельницького // Музеї України. – 2007. – № 5. – С. 26-27.7. ВИЗВОЛЬНА БОРОТЬБА НАРОДНИХ МАС УКРАЇНИ

(ХІV – перша пол. ХVІІ ст.)


 1. Висіцька Т. Опришки : легенди та дійсність. – Ужгород : Поліграф-центр „Ліра”, 2007. – 312 с.
 1. Пиріг П. Становище народних мас і визвольна боротьба на Черні-гівщині в першій половині ХVІІ століття (до передумов Визвольної війни українського народу середини ХVІІ ст.) // Сіверян. літопис. – 2007. – № 5. – С. 14-27.
 1. Тюменцев И. Ю. Лжедмитрий І и вольные казаки Днепра, Дона, Терека и Яика // Вестн. Южного науч. центра / Рос. акад. наук. – 2006. – Т. 2, № 4. – С. 81-88.
 1. Ярошинський О. Б. Спрямованість і характер визвольної боротьби середини ХVІІ ст. на західноукраїнських землях (за матеріалами Волинського воєводства) // Зб. наук. пр. Наук.-дослід. ін-ту українознавства. – 2005 . – Т. VІ. – С. 237-254.8. ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ СЕРЕДИНИ ХVІІ ст.


 1. Васьківська О. Державотворча політика Богдана Хмельницького // Вісн. Кн. палати. – 2007. – № 3. – С. 38-39.
 1. Коваленко С. Геополітична доктрина Гетьмана Богдана Хмельницького // Персонал. – 2007. – № 7. – С. 38-43.
 1. Коваленко С. Україна під булавою Богдана Хмельницького : енциклопедія у 3-х т. – К.: Вид-во „Стікс-Ко”, 2007 –

Т. 1. – 2007. – 376 с.


 1. Оглоблин О. Українсько-Московська угода 1654. – К.; Львів, 2005. – 131 с.
 1. Степанков В. Зрада королю чи законне право на виступ ? : (козацьке повстання першої половини 1648 р. у сприйнятті Війська Запорозького) // Соціум : альм. соціал. історії. – 2006. – Вип. 6. – С. 249-256. – Бібліогр.: 26 назв.
 1. Степанков В. С. Проблеми Української революції ХVІІ ст. (1648-1676 рр.) : метод. поради для магістрантів іст. ф-ту / Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. – Кам’янець-Подільсткий, 2007. – 53 с.: табл.
 1. Степанков В. С. Селянська війна 1648-1652 рр. в Україні : основні проблеми дослідження // Наук. пр. / Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. Іст. науки. – 2005. – Т. 15. – С. 26-34. – Бібліогр.: 26 назв.
 1. Стороженко І. С. Нова версія територіальної локації Жовтоводської битви 1648 року // Наддніпрянська Україна : історичні процеси, події, постаті : зб. наук. пр. – 2006. – Вип. 4. – С. 5-16.
 1. Щербак В. О. Трансформація суспільного статусу козацької старшини в період Національно-визвольної війни 1648-1657 рр. // Наук. зап. / Нац. ун-т „Києво-Могилян. акад.” – 2007. – Т. 65. Іст. науки. – С. 4-8.
 1. Юга О. А. Політика уряду Богдана Хмельницького щодо шляхти : 1648-1657 рр. // Наук. пр. / Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. Іст. науки. – 2005. – Т. 15. – С. 34-44. – Бібліогр.: 50 назв.
 1. Ярошинський О. Б. Волинь у роки Української національної революції середини ХVІІ ст. – К. : Стилос, 2005. – 460 с.
 1. Ярошинський О. Б. Деякі нотатки до питання про хронологічні межі та динаміку розвитку Української національної революції в західноукраїнському регіоні // Зб. наук. пр. Наук.–дослід. ін-ту українознавства. – 2005. – Т. V. – С. 275-282.
 1. Ярошинський О. Б. Історичний феномен Української національної революції середини ХVІІ ст. // Зб. наук. пр. Наук.–дослід. ін-ту українознавства. – 2007. – Т. ХІV. – С. 380-386.
 1. Ярошинський О. Б. Участь населення Волині в національно-визвольній боротьбі українського народу середини ХVІІ ст. : 1648 рік // Зб. наук. пр. Наук.–дослід. ін-ту українознавства. – 2005. – Т. VІІ. – С. 243-260.9. НАУКА. ОСВІТА. КУЛЬТУРА


 1. Білоус Н. „Вірність” і „зрада” у світосприйнятті міщанства Київщини та Волині в ХVІ – першій половині ХVІІ ст. // Соціум : альм. соціал. історії. – 2006. – Вип. 6. – С. 141-160. – Бібліогр.: 52 назви.
 1. Васильєв О. Православні катехизиси кінця ХVІ – першій половині ХVІІ ст. : (суттєві особливості катехізичного вчення Степана і Лаврентія Зизаніїв та Петра Могили. Матеріал до порівняльного аналізу) // Історія в шк. – 2007. – № 6. – С. 46-48 ; № 7-8. – С. 61-64.
 1. Ворончук І. Подружні зради як наслідок практики укладання шлюбів в Україні в ХVІ-ХVІІ ст. (на матеріалах ранньомодерної Волині) // Соціум : альм. соціал. історії. – 2006. – Вип. 6. – С. 161-201. – Бібліогр.: 165 назв.
 1. Голубєв С. Домогилянський період Київської духовної академії // Хроніка-2000. – 2007. – Вип. 71. – С. 311-352. – Бібліогр.: 82 назви.
 1. Грінченко Б. Як ширилось у нас друкарство // Вісн. Кн. палати. – 2007. – № 2. – С. 40-41.
 1. Іванченко Н. Відродження Йоанна Георга Пінзеля // Музеї України. – 2007. – № 6. – С. 6-9.
 1. Ісаєвич Я. Іван Федоров в Україні // Хроніка-2000. – 2007. – Вип. 71. – С. 224-310.
 1. Кучерук О. Лаврська монастирська школа // Хроніка-2000. – 2007. – Вип. 71. – С. 353-364.
 1. Маложон О. І. Нормативно-правовий аспект мовної стилістики литовсько-польської законодавчої системи урядування на українських землях (ХІV-ХV ст.) // Вісн. ДАКККіМ. – 2007. – № 1. – С. 111-115.
 1. Петро Могила : діяльний, високоінтелектуальний / матеріал підгот. Т. Крижанівська // Вісн. Кн. палати. – 2007. – № 1. – С. 34-35.
 1. Мойсиенко В. М. Этноязыковая принадлежность «руськой мовы» во времена Великого княжества Литовского и Речи Посполитой // Славянове-дение. – 2007. – № 5. – С. 45.
 1. Мостова Л. Народоцентричні погляди Івана Вишенського // Іст.–літ. журн. – 2007. – № 13. – С. 82-88.
 1. Нагірняк О. Друкар, лексикограф, письменник [Памво Беринда] // Пам’ять століть. – 2007. – № 1. – С. 190-191.
 1. Назарко І. Братства і їх роль в історії української церкви та освіти // Хроніка-2000. – 2007. – Вип. 71. – С. 152-164.
 1. Петрук Н. К. Українські спільноти ХVІ-ХVІІ ст. як суб’єкт європейського освітнього процесу // Зб. наук. пр. Наук.–дослід. ін-ту українознавства. – 2007. – Т. ХІV. – С. 157-162.
 1. Підгорбунський М. А. Західноєвропейські впливи на розвиток богослужбової музики в Україні // Вісн. ДАКККіМ. – 2007. – № 4. – С. 61-63.
 1. Підгорбунський М. А. Становлення братських шкіл в Україні (ХVІ-ХVІІ ст.) // Вісн. ДАКККіМ. – 2007. – № 2. – С. 62-65.
 1. Попова Л. А. Грамматика Лаврентия Зизания // Омский науч. вестн. – 2006. – № 9. – С. 218-220.
 1. Прокопенко Л. Здійснення освітньої політики в Україні у ХVІ ст. // Актуал. пробл. держ. упр. – 2006. – Вип. 4. – С. 13-21.
 1. Путятицька О. Композиційні особливості жанру догматиків болгарського та українського церковних наспівів ХVІІ ст. (порівняльне дослідження) // Студії мистецтвознавчі. – 2006. – Чис. 4. – С. 16-23.
 1. Савченко С. Іван Вишенський : у пошуках автентичного образу // Київ. старовина. – 2007. – № 4. – С. 34-52.
 1. Скалецький М. П. Петро Могила та духовна атмосфера в Україні напередодні національно-визвольної війни українського народу під проводом Б. Хмельницького / М. П. Скалецький, Л. О. Мазур // Зб. наук. пр. Наук.–дослід. ін-ту українознавства. – 2005. – Т. VІІ. – С. 368-383.
 1. Стамеров К. К. Нариси з історії костюму / худож. М. Н. Грох. – К.: Мистецтво, 2007. – 432 с.: іл.
 1. Старченко Н. Стосунки пана і слуги „рукодайного” в контексті уявлень про вірність і зраду : (Волинь та Наддніпрянщина в кінці ХVІ – першій половині ХVІІ ст.) // Соціум : альм. соціал. історії. – 2006. – Вип. 6. – С. 85-129. – Бібліогр.: 128 назв.
 1. Тарасенко І. Ю. Поет-хроніст ХVІІ ст. Самуель Твардовський та його творчість // Укр. іст. журн. – 2007. – № 3. – С. 17-35. – Бібліогр.: 63 назви.
 1. Федь В. А. Демократична традиція спілкування в історії української культури ХVІ-ХVІІ століть //Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. ХVІІІ. – С. 88-95.
 1. Харлампович К. Острозьке училище // Хроніка-2000. – 2007. – Вип. 71. – С. 165-209. – Бібліогр.: 188 назв.
 1. Хауха Л. Видавнича діяльність Спиридона Соболя // Друкарство. – 2006. – № 6. – С. 85-88.
 1. Чебан О. Фольклорна інтерпретація образу Максима Кривоноса // Іст.–літ. журн. – 2007. – № 13. – С. 217-222.
 1. Шапиро І. Замойська академія та її роль у розвитку медичної освіти на західноукраїнських землях (ХVІ-ХVІІ ст.) // Хроніка-2000. – 2007. – Вип. 71. – С. 210-223. – Бібліогр.: 23 назви.
 1. Шевчук В. Себастіян Кленович і його поетична картина універсального бачення людини та близького йому світу // Сучасність. – 2007. – № 4-5. – С. 87-112 ; № 6. – С. 107-130.
 1. Шпик І. Болгарсько-українські книжково-літературні зв’язки та взаємовпливи (остання чверть ХІV – перша половина ХVІ ст.) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника. – Львів, 2006. – Вип. 14. – С. 3-36. – Бібліогр.: 128 назв.
 1. Яковець Л. М. Монастирське книгодрукування як основа збереження і передачі пам’яток християнської писемної культури в Україні //Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. ХVІІІ. – С. 104-112.
 1. Ярема С. Техніка книгодрукування : тенденції розвитку від зародження до початку ХХ ст. // Друкарство. – 2006. – № 6. – С. 93-96.

Див. також № : 564, 2355, 2624, 2626, 2805, 3257, 3264, 3267, 3586.


VІ. УКРАЇНА В ДРУГІЙ ПОЛ. ХVІІ – ХVІІІ ст.
1. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА ІСТОРІОГРАФІЯ
Джерела


 1. Генеральне слідство про маєтності Полтавського полку 1729-1730 / упоряд. І. Бутич. – Полтава : Вид-во „Полтава”, 2007. – 176 с.
 1. Гетман Иван Мазепа : док. из арх. собр. Санкт-Петербурга : [в 2 вып.] / сост. и авт. предисл. Т. Г. Таирова-Яковлева ; Рос. акад. наук, С.-Петерб. ин-т истории, С.-Петерб. гос. ун-т, Центр по изучению истории Украины. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007 –

Вып. 1 : 1687-1705 гг. – 2007. – 253 с.


 1. Гетьманщина мовою документів і матеріалів другої половини ХVІІ – ХVІІІ ст. : зб. док. і матеріалів : хрестоматія-посібник / уклад. В. І. Бєлашов ; Глухів. держ. пед. ун-т, Держ. іст.–культ. заповідник у м. Глухові. – Глухів : ГДПУ, 2006. – 182 с. : табл.
 1. Доба гетьмана Івана Мазепи в документах : зб. док. / упоряд. С. Павленко ; Черніг. іст. музей ім. В. В. Тарновського, Канад. ін-т укр. студій Альберт. ун-ту, Ін-т рукопису Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К.: Вид. дім „Києво-Могилян. акад.”, 2007. – 1142 с.
 1. Інвентарі Олицького замку ХVІІ – ХVІІІ століть : зб. док. / зібрав і підгот. до друку В. Александрович. – Луцьк : ПВД „Твердиня”, 2007. – 276 с. – (Серія „Джерела до історії культури і мистецтва” ; т. 1).
 1. Неопублікований опис Конотопа 1782 р. / передм., упоряд. та публ. О. Б. Коваленко, О. В. Гринь // Сум. старовина. – 2006. – № ХVІІІ-ХІХ. – С. 217-225.
 1. „Учреждение о конной почте в Малой Россіи...” : (до історії функціонування Київської духовної консисторії у ХVІІІ ст.) / підгот. і вступ О. Прокоп’юк // Київ. старовина. – 2007. – № 4. – С. 127-139.

Див. також № : 3273, 3274.


Огляди джерел


 1. Батуріна С. Українсько-російські взаємини другої половини ХVІІ століття в рукописі Федора Шевченка // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.). – К., 2006. – Вип. 6. – С. 439-452. – Бібліогр.: 52 назви.
 1. Волошин Ю. Родина Котляревських в Румянцевському описі Малоросії 1765-1769 років // Київ. старовина. – 2007. – № 5. – С. 149-158.
 1. Гедьо А. Топографічні описи як джерело з історії грецьких громад України (кін. ХVІІІ – поч. ХІХ ст.) // Історико-географічні дослідження в Україні : зб. наук. пр. – К., 2006. – Ч. 9. – С. 347-365. – Бібліогр.: 43 назви.
 1. Козирєв В. Запорізька спадщина Південної України останньої чверті ХVІІІ – початку ХІХ століття / Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. Грушевського НАН України, Запоріз. від-ня та ін. – Запоріжжя, 2006. – 415 с., [8] арк. іл.
 1. Коссаржецький К. Джерела Архіву Радзивілів (АГАД) про стосунки князя Богуслава Радзивіла з козацькою Україною в 1655- 1669 роках // Укра-їна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.). – К., 2006. – Вип. 6. – С. 548-568 – Бібліогр.: 50 назв.
 1. Кривошея В. В. Українська козацька старшина : ( огляд джерельної бази) // Гілея. – 2007. – Вип. 7. – С. 260-278. – Бібліогр.: с. 268-278.
 1. Лобко Н. Матеріали Генерального опису Лівобережної України (1765-1769) як генеологічне джерело // Іст. журн. – 2007. – № 4. – С. 60-68. – Бібліогр.: 34 назви.
 1. Любченко Д. Види злочинів у кримінальному праві Гетьманщини за універсалами другої половини ХVІІ- першої чверті ХVІІІ ст. // Право України. – 2007. – № 6. – С. 138-140.
 1. Маслійчук В. Про цехові звичаї з фонду Харківської полкової канцелярії (1764 р.) // Київ старовина. – 2006. – № 6. – С. 107- 112.
 1. Мицик Ю. Віршована хроніка (1682 р.) про похід на Сіверщину короля Яна – Казимира у 1663 - 1664 рр. // Сіверян. літопис . – 2007. – № 6. – С. 85-89.
 1. Мицик Ю. Деякі невідомі документи українських гетьманів // Terra cossacorum : студії з давньої і нової історії України : наук. зб. на пошану д-ра іст. наук, проф. В. Степанкова. – К., 2007. – С. 294-316.
 1. Петришин Г. П. „Карта Ф. фон Міга” (1779-1789 рр.) як джерело до містознавства Галичини. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту „Львів. політехніка”, 2006. – 292 с. – (Праці Укр. центру іст. містознавства. Вип. 5).
 1. Синяк І. Впровадження російської схеми діловодства у документообіг Коша Нової Січі // Наук. зап. / Нац. ун-т „Остроз. акад.” Іст. науки. – 2006. – Вип. 7. – С. 265-280. – Бібліогр.: 77 назв.
 1. Станіславський В. Взаємини Івана Мазепи з господарями Валахії та Молдови (за недрукованими листами гетьмана 1691-1700 рр.) // Terra cossacorum : студії з давньої і нової історії України : наук. зб. на пошану д-ра іст. наук, проф. В. Степанкова. – К., 2007. – С. 261-275.
 1. Станіславський В. Дніпровські походи 1697-1698 років в недрукованих листах Івана Мазепи до Петра І // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.). – К., 2006. – Вип. 6. – С. 489-508 – Бібліогр.: 53 назви.
 1. Сурева Н. Степова Україна в законодавчій Комісії 1767 року : про джерельну базу питання // Укр. іст. зб. – 2006. – Вип. 9. – С. 89-94. – Бібліогр.: 21 назва.

Див. також № : 899, 2793, 3287.


Історіографічні дослідження


 1. Кононенко Т. П. Ідейні настанови Григорія Сковороди в методологічній культурі нової філософії : (до джерел історіографії філософських методологій) // Зб. наук. пр. Наук.–дослід. ін-ту українознавства. – 2005. – Т. ІV. – С. 355-365.
 1. Машкін О. М. Участь вихідців з Європи в економічному житті Східної Наддніпрянщини кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. : українська радянська історіографія 1920-х рр. // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – К., 2006. – Вип. ХІІ. – С. 50-65. – Бібліогр.: 113 назв.
 1. Никифоренко Н. О. Мандрівні записки А. Й. Гільденштедта як джерело з історії України другої половини ХVІІІ ст. : історіогр. аспект // Зб. наук. пр. Наук.–дослід. ін-ту українознавства. – 2005. – Т. VІІ. – С. 260-278.

Див. також № 69.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   56
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка