Міністерство культури і туризму України Державний заклад


ЗАГАЛЬНІ ПРАЦІ ДО ВСЬОГО ПЕРІОДУСторінка24/56
Дата конвертації23.10.2016
Розмір9.41 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   56

2. ЗАГАЛЬНІ ПРАЦІ ДО ВСЬОГО ПЕРІОДУ


 1. Корнєєва О. В. Проблеми державного будівництва України (середина ХVІІ-ХVІІІ ст.) // Півд. архів. – 2006. – Вип. 21. – С. 44-47.

Див. також № 3166.


3. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК


 1. Бармак М. В. Повноваження та діяльність губернських правлінь Волинської, Подільської та Київської губерній (кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.) // Краєзнавство. – 2006. – № 1.–4. – С. 145-149.
 1. Волошин Ю. Государевы описные малороссийские раскольнические слободы (ХVІІІ в.) : ист.–демогр. аспект. – М.: Археодоксия, 2005. – 285 с.: схем.+ табл., схемы (37 с.). – Библиогр.: с. 265-280.
 1. Волошин Ю. В. Позашлюбні зв’язки у старообрядницьких слободах Малоросії (друга половина ХVІІІ ст.) // Наук. пр. / Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. Іст. науки. – 2005. – Т. 15. – С. 72-80. – Бібліогр.: 35 назв.
 1. Волошин Ю. Смертність і поширення хвороб серед старообрядців Стародубського полку : демографічне дослідження з історії Лівобережної України 1760-1780-х років // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. іст. – 2005. – Вип. 39-40. – С. 398-411.
 1. Гайдук С. Козацькі листоноші // Берегиня. – 2007. – № 4. – С. 83-85.
 1. Гребцова И. С. Становление государственного попечительства и общественной благотворительности в Одессе в конце ХVІІІ – 60-е гг. ХІХ ст. / И. С. Гребцова, В. В. Гребцова. – Одесса : Астропринт, 2006. – 320 с.
 1. Дегтярьов С. І. Повітові суди як елемент судової системи Російської імперії кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. // Сум. іст.–арх. журн. – 2007. – № ІІ-ІІІ. – С. 189-194.
 1. Демиденко Г. Г. Принципи формування органів публічної влади за Конституцією Пилипа Орлика // Держ. буд-во та місц. самоврядування. – 2006. – Вип. 11. – С. 37-44.
 1. Задихайло Д. В. Від Конституції Пилипа Орлика до конституційних засад правового господарського порядку // Держ. буд-во та місц. самовря-дування. – 2006. – Вип. 11. – С. 140-150.
 1. Кривошея І. Володіння бунчукового товариша Андрія Васильовича Борковського та його нащадків у ХVІІІ ст. // Сіверян. літопис. – 2007. – № 6. – С. 106-115.
 1. Литвинова Т. Ф. Соціально-економічні погляди й господарські інтереси Ф. Й. Туманського // Укр. іст. журн. – 2007. – № 1. – С. 70-94. – Бібліогр.: 131 назва.
 1. Лучицкий И. В. Гетман Мазепа и остерские общие земли (из истории землевладения в Левобережной Украине) // Українознавчі студії та мемуари Івана і Марії Лучицьких (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). – К., 2007. – С. 185-223.
 1. Лучицкий И. В. Крестьянское землевладение в Суражском уезде Черниговской губернии в 1767 и 1882 гг. // Українознавчі студії та мемуари Івана і Марії Лучицьких (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). – К., 2007. – С. 161-184.
 1. Лучицкий И. В. Следы общинного землевладения в Левобережной Украине ХVІІІ века // Українознавчі студії та мемуари Івана і Марії Лучицьких (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). – К., 2007. – С. 63-88.
 1. Мамотіна І. Шлюбний вибір та шлюбний договір як гендерна соціалізація молоді у звичаєвому праві // Нар. творчість та етнографія. – 2007. – № 5. – С. 68-75.
 1. Міронова І. С. Діяльність вільних пошт в Україні в кінці ХVІІІ-ХІХ ст. // Гілея. – 2007. – Вип. 8. – С. 220-228.
 1. Орлик В. М. Державні селяни в податковій політиці Російської імперії в кінці ХVІІІ – середині ХІХ ст. (на матеріалах українських губерній) // Укр. іст. журн. – 2007. – № 1. – С. 94-104. – Бібліогр.: 56 назв.
 1. Орлик В. М. Подушна система оподаткування в українських губерніях Російської імперії у кінці ХVІІІ – середині ХІХ ст. // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – К., 2006. – Вип. ХІІ. – С. 119-125. – Бібліогр.: 41 назва.
 1. Павлова Н. А. Київські війти другої половини ХVІІ – початку ХVІІІ ст. // Наук. зап. / Нац. ун-т „Києво-Могилян. акад.” – 2007. – Т. 65 : Іст. науки. – С. 8-16. – Бібліогр.: 59 назв.
 1. Пиріг П. Соціально-економічна політика Гетьмана Івана Мазепи // Сіверян. літопис. – 2007. – № 6. – С. 14-23.
 1. Пірко В. О. Галицьке село наприкінці ХVІІ – в першій половині ХVІІІ ст. (іст.–екон. нарис за матеріалами Перемишльської землі). – Донецьк : Донец. від-ня НТШ, 2006. – 164 с.: іл., табл., портр.
 1. Полторак В. Проблеми існування південно-східних паланок Війська Запорозького 1734-1746 рр. // Зап. іст. ф-ту / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2005. – Вип. 16. – С. 84-89.
 1. Полторак В. Торгівля між запорозьким та донським військами у 1734-1775 рр. та її роль у міжкозацьких взаєминах // Укр. іст. зб. – 2006. – Вип. 9. – С. 84-88.
 1. Полторак В. М. Торгівля між Російською і Османською імперіями за посередництва Запорожжя та Дону в середині ХVІІІ ст. // Наук. вісн. Миколаїв. держ. ун-ту. – 2005. – Вип. 11 : Іст. науки. – С. 118-123. – Бібліогр.: 28 назв.
 1. Решетченко Д. В. Правобережна Україна в міжнародній торгівлі зерном наприкінці ХVІІІ у першій половині ХІХ ст. // Укр. іст. журн. – 2007. – № 4. – С. 69-82. – Бібліогр.: 79 назв.
 1. Склокін В. Винокуріння військових обивателів Слобідської України 1765-1810 рр. : правовий аспект // Київ. старовина. – 2007. – №2. – С. 47-58.
 1. Сорокун І. М. Основи митної справи України за Конституцією Пилипа Орлика 1710 року // Держ. буд-во та місц. самоврядування. – 2006. – Вип. 11. – С. 231-233.
 1. Стороженко І. Коли ж виникли паланки на Запорізькій Січі? // Київ. старовина. – 2007. – № 3. – С. 22-30.
 1. Токарєв С. Коропська сотня Ніжинського полку у другій половині ХVІІ-ХVІІІ століть // Сіверян. літопис. – 2007. – № 2. – С. 36-43. – Бібліогр.: 86 назв.
 1. Філінюк А. Г. Торговельно-економічні зв’язки Правобережної України в умовах інкорпорації та геополітики Російської імперії (кінець ХVІІІ – 50-ті роки ХІХ століття) / А. Г. Філінюк, Т. В. Ігнатьєва. – Кам’янець-Подільський, 2006. – 315 с.: табл. – Бібліогр.: 568 назв.
 1. Шандра В. Генерал-губернаторства як форма управління українськими губерніями у складі Російської імперії // Регіональна історія України : зб. наук. ст. – К., 2007. – Вип. 1. – С. 155-166.
 1. Шевченко Н. В. Аграрна політика самодержавства в Новоросійській губернії у контексті дискусії з селянського питання у Законодавчій комісії 1767-1768 рр. // Наук. вісн. Миколаїв. держ. ун-ту. – 2005. – Вип. 11 : Іст. науки. – С. 133-140.
 1. Шершун Т. М. Купецтво Херсонської губернії в кінці ХVІІІ – першій половині ХІХ ст. : історія вивчення // Зап. іст. ф-ту / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2005 . – Вип. 16. – С. 89-99. – Бібліогр.: 37 назв.

Див. також № : 1201, 1748, 3319, 3321.


4. ПОЛІТИЧНЕ СТАНОВИЩЕ. СОЦІАЛЬНІ І НАЦІОНАЛЬНО-РЕЛІГІЙНІ РУХИ


 1. Бармак М. В. Формування владних інституцій Російської імперії на Правобережній Україні : кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ ст. – Тернопіль : Астон, 2007. – 511 с. : табл., карта.
 1. Борисенко В. Й. Еволюція українсько-російських відносин у другій половині ХVІІ ст. : монографія / В. Й. Борисенко, А. Г. Бульвінський, С. О. Візер. – К.: Вид-во „Старий світ” : Вид. Т. Мосієнко, 2006. – 256 с.
 1. Бороздин М. Степан Разин : «Я пришел дать вам волю» // Ист. журн. – 2007. – № 7. – С. 40-61.
 1. Воротиленко М. Заповіт Петра І. – К.: Новий друк, 2007. – 271 с.
 1. Газін В. Європейський вектор у зовнішній політиці Московської держави та козацька Україна (середина – друга половина 50-х рр. ХVІІ ст.) // Terra cossacorum : студії з давньої і нової історії України : наук. зб. на пошану д-ра іст. наук, проф. В. Степанкова. – К., 2007. – С. 141-154.
 1. Газін В. В. Московська дипломатія в 1654-1656 рр. : намагання легітимізувати українсько-московську угоду // Наук. пр. / Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. Іст. науки. – 2005. – Т. 15. – С. 44-52. – Бібліогр.: 23 назви.
 1. Галенко О. Зрадники-герої або український ідеал потурченця // Соціум : альм. соціал. історії. – 2006. – Вип. 6. – С. 203-231. – Бібліогр.: 48 назв.
 1. Горобець В. „Волимо царя східного...” : український Гетьманат та російська династія до і після Переяслава. – К.: Часопис „Критика”, 2007. – 462 с.: іл.
 1. Горобець С. Про втрати Чернігівського полку під час другого Чигиринського походу 1678 р. / С. Горобець, І. Ситий // Сіверян. літопис. – 2007. – № 6. – С. 3-13.
 1. Гурбик А. Основні етапи та наслідки походу українських військ в Польщу 1657 р. // Terra cossacorum : студії з давньої і нової історії України : наук. зб. на пошану д-ра іст. наук, проф. В. Степанкова. – К., 2007. – С. 196-222.
 1. Гурбик А. Похід військ Раднотської коаліції на Варшаву та повернення в Україну (1657 рік) // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.). – К., 2006. – Вип. 6. – С. 281-307. – Бібліогр.: 63 назви.
 1. Даниляк П. Г. Барська конфедерація : хід подій та наслідки // Укр. іст. журн. – 2007. – № 5. – С. 134-145. – Бібліогр.: 36 назв.
 1. Дідик С. Взаємини Новослобідського козацького полку із запорозьким козацтвом (1753-1764 роки) // Козацька спадщина. – 2006. – Вип. 3. – С. 200-204.
 1. Заруба В. М. Адміністративно-територіальний устрій та адміністрація Війська Запорозького у 1648-1782 рр. – Дніпропетровськ : Ліра ЛТД, 2007. – 380 с.: іл.
 1. Куташев І. В. Політична думка доби гетьманщини. – К.: Укр. центр духов. культури, 2007. – 319 с.
 1. Лапшин С. Характеристика української політики уряду імператриці Єлизавети Петрівни в 1741-1744 рр. // Укр. іст. зб. – 2006. – Вип. 9. – С. 77-83. – Бібліогр.: 33 назви.
 1. Литвин І. Соціальні конфлікти та виступи селян київських монастирів у другій половині ХVІІ-ХVІІІ ст. // Іст. журн. – 2007. – № 5. – С. 44-50.
 1. Машкін А. Українські „брати” всеросійської демократії // Історія в шк. – 2007. – № 3. – С. 9-13.
 1. Мільчев В. І. Поглинення вольностей Війська Запорозького Низового у 1775 р. : проекти, плани, реалізації // Півд. архів. – 2006. – Вип. 21. – С. 47-53.
 1. Москаленко Л. Кубанські контроверзи // Пам’ятки України : історія та культура. – 2007. – № 3. – С. 116-139.
 1. Мудрецов О. В. Андрусівське перемир’я як фактор загострення політичного конфлікту між Запорізькою Січчю та Росією // Наук. пр. / Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. Іст. науки. – 2005. – Т. 15. – С. 53-61. – Бібліогр.: 52 назви.
 1. Оглоблин О. Українсько-Московська угода 1654. – К.; Львів, 2005. – 131 с.
 1. Окладна М. Г. Політико-правові ідеї Конституції Пилипа Орлика і сучасна українська Конституція / М. Г. Окладна, М. Ш. Киян // Держ. буд-во та місц. самоврядування. – 2006. – Вип. 11. – С. 61-68.
 1. Павленко С. О. Загибель Батурина 2 листопада 1708 р. – К.: Києво-Могилян. акад. : Укр. Вид. Спілка, 2007. – 267 с.: іл., портр.
 1. Пазиніч Ю. М. Державність України кінця ХVІІ-ХVІІІ ст. на тлі європейського політичного процесу // Грані. – 2007. – № 1 (51). – С. 91-95.
 1. Пасемко І. „Віденська відсіч” і Юрій-Франц Кульчицький : гортаючи сторінки окремих творів європейських літератур (до 325-ої річниці „Віденської відсічі”) // Університет. – 2007. – № 4. – С. 84-98.
 1. Савич С. С. Система державних органів у Гетьманщині за Конституцією Пилипа Орлика // Матеріали Міжнар. наук.–практ. конф. „Дні науки” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки (18-22 квіт. 2005 р.) : зб. тез доп. та повідомл.. – Луцьк, 2006. – С. 210-213.
 1. Санин Г. А. Россия и Украина в Вестфальской системе международных отношений (1648-1702 гг.) // Наук. пр. / Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. Іст. науки. – 2006. – Т. 16. – С. 305-322. – Бібліогр.: 34 назви.
 1. Світленко С. Суспільний рух в Україні кінця ХVІІІ – початку ХХ століття : образи історичної дидактики // Ейдос. – 2006. – Вип. 2, ч. 1. – С. 307-316.
 1. Серьогіна С. Г. Особливості форми правління козацької держави за Конституцією Пилипа Орлика // Держ. буд-во та місц. самоврядування. – 2006. – Вип. 11. – С. 25-36.
 1. Синяк І. Л. Військовий писар на Запорожжі в добу Нової Січі (1734-1775) // Козацька спадщина. – 2006. – Вип. 3. – С. 207-212. – Бібліогр.: 37 назв.
 1. Сокирко О. Лицарі другого сорту : наймане військо Лівобережної Гетьманщини 1669-1726 рр. – К.: Темпора, 2006. – 279 с.: іл., табл., портр.
 1. Степанков В. Чуднівський вибір : втрачені можливості козацької старшини // Terra cossacorum : студії з давньої і нової історії України : наук. зб. на пошану д-ра іст. наук, проф. В. Степанкова. – К., 2007. – С. 187-195.
 1. Страхов М. М. Конституція Пилипа Орлика 1710 року // Держ. буд-во та місц. самоврядування. – 2006. – Вип. 11. – С. 10-17.
 1. Федорук Я. Проблема турецького протекторату Богдана Хмельницького у 1655 р. // Terra cossacorum : студії з давньої і нової історії України : наук. зб. на пошану д-ра іст. наук, проф. В. Степанкова. – К., 2007. – С. 155-186.
 1. «Чтобы мы вовеки всеедино были !» : отрывки из кн. ист. очерков «Под скипетром Романовых» (СПб., 1912) / публ.подгот. А. И. Миренков // Воен.-ист. журн. – 2007. – № 11. – С. 60-64 ; № 12. – С. 53-56.
 1. Чухліб Т. Кючук-Кайнарджийський мир 1774 р. : укр. рахунок // Воєн. історія. – 2006. – № 1-3. – С. 69-74.
 1. Чухліб Т. Українське гетьманство у війні європейської Священної Ліги з Османською імперією 1684-1699 рр. // Terra cossacorum : студії з давньої і нової історії України : наук. зб. на пошану д-ра іст. наук, проф. В. Степанкова. – К., 2007. – С. 233-260.
 1. Шитрюк В. Російсько-турецька війна 1768-1774 рр. і Буковинські землі // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології : зб. наук. пр. – Чернівці, 2006. – Т. 1(21). – С. 214-220.
 1. Щербак Н. О. Національне питання в політиці царизму у Правобережній Україні (кінець ХVІІІ – початок ХХ століття) : монографія. – К.: Ризографіка, 2005. – 616 с.

Див. також № : 1304, 1316.


Персоналії політичних діячів


 1. Костомаров Н. И. Преемники Богдана Хмельницкого. – К. : Радуга, 2007. – 208 с.
 1. Кривошея В. В. Родоводи козацької старшини (доба козацько-гетьманської держави) // Гілея. – 2007. – Вип. 8. – С. 263-273.

* * * 1. Кудрявцев Л. Іван – син грому ! : [Про І. Богуна] // Дивосвіт. – 2007. – № 4. – С. 32-34.
 1. Лещук Є. С. Вічність Івана Богуна : Поезіофотоальбом. – Львів : Ліга-Прес, 2006. – 170, [5] с.: іл., нот. іл., портр.
 1. Кудрявцев Л. Гуцульський Робін Гуд : [О. Довбуш] // Дивосвіт. – 2007. – № 1. – С. 32-33.
 1. Степанков В. Петро Дорошенко : шлях до булави // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.). – К., 2006. – Вип. 6. – С. 308-360. – Бібліогр.: 136 назв.
 1. Таирова-Яковлева Т. Отправка бывшего гетмана Петра Дорошенко в Москву // Terra cossacorum : студії з давньої і нової історії України : наук. зб. на пошану д-ра іст. наук, проф. В. Степанкова. – К., 2007. – С. 223-232.
 1. Чухліб Т. В. Гетьманування Петра Дорошенка : причини „вірності” та „зради” королю, султану й царю (1665-1676 рр.) // Укр. іст. журн. – 2007. – № 1. – С. 39-61. – Бібліогр.: 131 назва.
 1. Андрєєва С. С. „Кримський вектор” зовнішньої політики П. Калнишевського (штрихи до біографії останнього кошового отамана Нової Запорозької Січі, 1756-1764 роки) // Козацька спадщина. – 2006. – Вип. 3. – С. 166-169.
 1. Грибовський В. В. Петро Калнишевський : у вимірі політики та повсякденності // Козацька спадщина. – 2006. – Вип. 3. – С. 146-165. – Бібліогр.: 86 назв.
 1. Звагельський В. Б. На батьківщині останнього кошового [П. І. Калнишевського] // Сум. старовина. – 2006. - № ХХ. – С. 7-20.
 1. Посунько О. М. П. Калнишевський і боротьба Січі з гайдамаччиною // Козацька спадщина. – 2006. – Вип. 3. – С. 169-174. – Бібліогр.:12 назв.
 1. Репан О. А. Полтавський полковник В. В. Кочубей у Російсько-турецькій війні 1735-1739 рр. // Козацька спадщина. – 2006. – Вип. 3. – С. 187-190. – Бібліогр.: 35 назв.
 1. Журавльов Д. В. Мазепа : людина, політик, легенда. – Х.: Фоліо, 2007. – 382 с. – (Історичне досьє).
 1. Ковалевська О. О. Нові підходи до пошуку достовірних зображень гетьмана Івана Мазепи. (До 320-ї річниці обрання І. С. Мазепи на гетьманство) // Укр. іст. журн. – № 3. – С. 152-167. – Бібліогр.: 34 назви.
 1. Мельник Л. Державний геній [І. Мазепа] // Пам’ять століть. – 2007. – № 1. – С. 183-185.
 1. Мицик Ю. Фрагменти до біографії І. Мазепи // Сіверян. літопис. – 2007. – № 3. – С. 12-16.
 1. Плохій С. В ім’я милої вітчизни : вірність та зрада Івана Мазепи // Соціум : альм. соціал. історії. – 2006. – Вип. 6. – С. 267-281. – Бібліогр.: 60 назв.
 1. Поцулко Е. А. Благотворительность гетмана Мазепы // Наука. Релігія. Суспільство. – 2007. – № 4. – С. 24-29.
 1. Сергийчук В. Кого предал гетман Мазепа. – К.: Изд. центр „Просвіта”, 2006. – 159 с.: портр.
 1. Таирова-Яковлева Т. Г. Мазепа. – М.: Молодая гвардия, 2007. – 269, [2] с., [16] л. ил.
 1. Гончаренко В. Д. Пилип Орлик – гетьман в еміграції // Держ. буд-во та місц. самоврядування. – 2006. – Вип. 11. – С. 18-24.
 1. Гончарук П. Провісник української конституційної державності : (до 335-річчя від дня народження Пилипа Орлика) // Київ. старовина. – 2007. – № 6. – С. 11-29.
 1. Кошлатий В. П. Остання битва Івана Сірка. – Запоріжжя : Дике Поле, 2007. – 184 с.
 1. Мільчев В. Петро Текелія : ескіз портрету // Украс : укр.–серб. зб. – К., 2006. – Вип. 1. – С. 95-112.
 1. Газін В. В. Гетьман Павло Тетеря : соціал.–політ. портр. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2007. – 196 с.
 1. Ганичев В. Н. Святой праведный Федор Ушаков. – М.: Молодая гвардия, 2006. – 558 с., [24] л. ил. – (Жизнь замечат. людей : сер. биогр.; Вып. 1231). – Библиогр.: с. 556-557.
 1. Овчинников В. Д. Сражения Черноморского флота под командованием Ф. Ф. Ушакова. – М.: Цейхгаус, 2007. – 55 с.: ил., факс.
 1. Евлахов А. А. Хмельницкий и Мазепа : мифы и факты воссоединения // Власть. – 2006. – № 10. – С. 78-87.
 1. Куташев І. Політичні погляди гетьманів Б. Хмельницького та І. Виговського : порівняльний аналіз // Політ. менеджмент. – 2007. – № 1. – С. 173-184.
 1. Новик М. Обставини поховання і місцезнаходження могили Богдана Хмельницького // Історико-географічні дослідження в Україні : зб. наук. пр. – К., 2006. – Ч. 9. – С. 204-210. – Бібліогр.: 14 назв.
 1. Ясь О. В. Історія як сюжет. Представлення образу Богдана Хмельницького в однойменній монографії М. І. Костомарова // Укр. іст. журн. – 2007. – № 2. – С. 89-106. – Бібліогр.: 100 назв.

Див. також № 2246.


5. ПІВНІЧНЕ ПРИЧОРНОМОР’Я В КІНЦІ ХVІІІ ст.


 1. Заморяхин А. В. Ранний период изучения области расселения крымских готов (конец ХVІІІ – 30-е гг. ХІХ в.) // Вестн. Пермского ун-та. – 2007. – Вып. 3. История и политология. – С. 149-160.
 1. Крючков А. В. Поземельные отношения в Крыму в конце ХVІІІ в. : к вопросу об освоении земель полуострова на начальном этапе // Вестн. Саратовского гос. социал.–эконом. ун-та. – 2006. – № 13. – С. 167-169.
 1. Маленко А. „То Бог, то Арлекин, то Марс, то Мом...”. Суворов и Крым / вступ. ст. О. Родивилова // Брега Тавриды. – 2007. – № 3. – С. 236-271.
 1. Старіцин О. В. Правоохоронні функції Таврійських татарських дивізіонів бешлейського війська (1784-1796 рр.) // Вісн. Запоріз. юрид. ін-ті. – 2005. – № 4. – С. 219-229. – Бібліогр.: 14 назв.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   56
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка