Міністерство культури і туризму України Державний заклад


СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХСторінка27/56
Дата конвертації23.10.2016
Розмір9.41 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   56

4. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ


 1. Бевз Т. А. Олександр Стронін та його роль у становленні політичної науки в Україні // Укр. іст. журн. – 2007. – № 5. – С. 96-109. – Бібліогр.: 52 назви.
 1. Вертій О. Виміри української національної ідеї Великого Каменяра // Дзвін. – 2007. – № 8. – С. 140-149.
 1. Воробей Р. Благодійні та громадські організації у системі місцевих органів державного управління другої половини ХІХ – початку ХХ століть // Сіверян. літопис. – 2007. – № 1. – С. 116-119.
 1. Горенко Л. І. Новгород-Сіверський гурток „автономістів” кінця ХVІІІ- початку ХІХ ст. як осередок українського національного відродження // Вісн. ДАКККіМ. – 2007. – № 3. – С. 49-57.
 1. Гузенко Ю. І. Становлення і діяльність громадських благодійних об’єднань на Півдні України в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. ( на матеріалах Херсонської губернії) : монографія. – Миколаїв : Іліон, 2006. – 231 с.: табл.
 1. Демченко Т. Вибір шляху : українська доля Іллі Шрага // Сіверян. літопис. – 2007. – № 4. – С. 3-9.
 1. Демченко Т. Кількісний вимір учасників українського національно-визвольного руху на Чернігівщині на зламі ХІХ - ХХ ст. // Українознавство. – 2006. – № 1. – С. 56-60.
 1. Дудар О. „Черниговские ведомости” і Чернігівська громада : співпраця офіційного видання та опозиції // Сіверян. літопис. – 2007. – № 2. – С. 76-80.
 1. Казакевич О. Родина Алчевських в українському національному русі // Укр. іст. зб. – 2006. – Вип. 9. – С. 145-156. – Бібліогр.: 58 назв.
 1. Камінецький Я. Іван Франко – будівничий української державності // Педагогіка і психологія проф. освіти. – 2006. – № 4. – С. 165-177.
 1. Клюй А. І. Проблема державної самостійності в українській політичній думці ХІХ – початку ХХ ст. // Грані. – 2007. – № 6 (56). – С. 103-105.
 1. Колесник В. Ф. Політичні партії та суспільно-політичні рухи в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття : навч. посібник / В. Ф. Колесник, Л. П. Могильний . – К.: Київ. ун-т, 2007. – 279 с.
 1. Коляда І. Українська інтелігенція та національний рух 70-80-х рр. ХІХ ст. : особливості ідеології // Сіверян. літопис. – 2007. – № 3. – С. 3-11.– Бібліогр.: 39 назв.
 1. Коляда І. Український рух кінця 50-х – початку 60-х рр. ХІХ ст. : причини активізації, особливості, наслідки діяльності / І. Коляда, О. Куриленко // Історія в шк. – 2007. – № 2. – С. 6-11.
 1. Коляда І. Український рух 70-х – початку 80-х рр. ХІХ ст. / І. Коляда, О. Куриленко // Історія в шк. – 2007. – № 3. – С. 1-8.
 1. Коляда І. Український рух 80-х – початку 90-х рр. ХІХ ст. / І. Коляда, О. Куриленко // Історія в шк. – 2007. – № 5. – С. 6-12.
 1. Коробов О. Пантелеймон Куліш як речник української національної ідеї // Наук. зап. / Нац. ун-т „Остроз. акад.” Іст. науки. – 2006. – Вип. 7. – С. 338-361. – Бібліогр.: 86 назв.
 1. Мухіна І. Г. Участь представників національних меншин Харківщини в національно-визвольному русі в Україні в ХІХ –на початку ХХ ст. // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – 2007. – Вип. 20. – С. 57-64. – Бібліогр.: 22 назви.
 1. Панченко В. Формування світогляду І. П. Білоконського (1855-1931) // Сіверян. літопис. – 2007. – № 3. – С. 24-29.– Бібліогр.: 23 назви.
 1. Реєнт О. П. Духовні та культурні підстави соборності України у ХІХ – на початку ХХ ст. // Україна Соборна. – 2006. – Вип. 4, т. 1. – С. 3-8.
 1. Седляр О. Андрій Чайковський : формування світогляду і громадська діяльність (70- ті – початок 80-х рр. ХІХ ст.) // Наук. зошити іст. ф-ту / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – 2005. – Вип. 7. – С. 176-190. – Бібліогр.: 81 назва.
 1. Солоусов А. С. Национальный вопрос в России во второй половине ХІХ – начале ХХ вв. в трудах консерваторов // Науч.–техн. вестн. Санкт-Петербург. гос. ун-та информ. технологий, механики и оптики. – 2006. – Вып. 24. Гуманитар. и экон. проблемы. – С. 101-107.
 1. Тихонов А. К. Єврейські погроми 1881 р. в українських губерніях Російської імперії // Укр. іст. журн. – 2007. – № 5. – С. 65-74. – Бібліогр.: 36 назв.
 1. Швагуляк М. Бісмарк і українське питання // Вісн. Львів. ун-ту Сер. іст. – Вип. 39-40. – С. 277- 298. – Бібліогр.: 86 назв.
 1. Щербак Н. Єврейське питання в політиці царського уряду в епоху ліберальних реформ 60-70-х років ХІХ ст. // Сучасність. – 2007. – № 10. – С. 143-149.

Див. також № : 3660, 3661.


5. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ


 1. Гаюк В. Кандидат народу : [Про І. Франка] // Дзвін. – 2007. – № 7 . – С. 116-123.
 1. Дем’янюк О. Й. Український молодіжний рух Західної України : від зародження до боротьби за українську державність : монографія. – Луцьк: Твердиня, 2007. – 180 с.
 1. Заярнюк А. Ідіоми емансипації : „Визвольні” проєкти і галицьке село у середині ХІХ століття. – К.: Критика, 2007. – 335 с.
 1. Карпенко І. І. Іван Франко про промисловість Галичини у другій половині ХІХ століття // Грані. – 2007. – № 4 (54). – С. 3-7.
 1. Кліш А. Б. Роль Кирила Студинського в дослідженні національного відродження на західноукраїнських землях // Зб. наук. пр. Наук.–дослід. ін-ту українознавства. – 2005. – Т. ІV. – С. 199-209.
 1. Комаринська З. Іван Франко як дослідник банківництва Галичини // Вісн. Нац. банку України. – 2007. – № 6. – С. 39.
 1. Костюк В. В. Діяльність Михайла Павлика в контексті політизації національного руху в Галичині наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. // Україна Соборна. – 2006. – Вип. 4, т. 2. – С. 215-219.
 1. Лазнева І. О. Перша хвиля української еміграції до Канади та її передумови // Вісн. Запоріз. юрид. ін-ту. – 2005. – № 2. – С. 244-251.
 1. Монолатій І. Інтеграційний досвід національної політики Австро-Угорщині в Галичині (1867-1914 рр.) // Наук. вісн. Чернів. ун-ту : зб. наук. пр. – Чернівці, 2006. – Вип. 323-324. – С. 145-152. – Бібліогр.: 34 назви.
 1. Монолатій І. С. Регіональна толерантність Галичини і Буковини за доби автономізму (1867-1918 рр.) : етнополітичний вимір // Грані. – 2007. – № 5 (55). – С. 124-129.
 1. Мудрий М. Ідея польсько-української унії та „русини польської нації” в етнополітичному дискурсі Галичини 1859-1869 років // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. іст. – 2005. – Вип. 39-40. – С. 83-148. – Бібліогр.: 142 назви.
 1. Побережник І. Література антиалкогольного спрямування як один з факторів боротьби з пияцтвом на західноукраїнських землях у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології : зб. наук. пр. – Чернівці, 2006. – Т. 1(21). – С. 206-214. – Бібліогр.: 37 назв.
 1. Пронюк Є. Остап Терлецький в ідейній боротьбі в Галичині 70-х років ХІХ століття. – К. : Укр. Центр духов. культури, 2006. – 256 с. – Бібліогр.: с. 214-234.
 1. Равлюк В. Т. Спогади про „Покутську трійцю” / упорядкув., передм., прим., комент. В. Харитон. – Снятин : ПрутПринт, 2006. – 78 с.: іл., портр.
 1. Філіна Т. В. Діяльність русинсько-української інтелігенції Закарпаття та Пряшивщіни в період мадяризації // Вісн. ДАКККіМ. – 2007. – № 1. – С. 58-63.
 1. Чуйко І. С. Участь Євгена Олесницького у кооперативному русі // Зб. наук. пр. Наук.–дослід. ін-ту українознавства. – 2005. – Т. ІV. – С. 159-171.

Див. також № 1369.


6. НАУКА. ОСВІТА. КУЛЬТУРА


 1. Аврахов Г. Г. Леся Українка : проблеми текстології та історії друку (до двадцятитомного видання творів, 1975-1979). – Луцьк : Твердиня, 2007. – 228 с.
 1. Александров О. В. Історико-правовий аналіз діяльності та наукової спадщини Олександра Кониського : монографія. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. – 188 с. – Бібліогр.: с. 163-184 (299 назв).
 1. Александрова Г. А. Микола Дашкевич і розвиток порівняльно-історичної школи в українському літературознавстві кінця ХІХ – початок ХХ ст. // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. – К., 2005. – Вип. Х. – С. 233-239.
 1. Андріяшко В. Історичні передумови виникнення і розвитку київської школи художнього текстилю // Мистецькі обрії ’ 2005-2006. – 2006. – Вип. 8-9. – С. 344-350. – Бібліогр.: 18 назв.
 1. Баган О. Між раціоналізмом і християнізмом : до проблеми світоглядної еволюції Івана Франка // Визвол. шлях. – 2007. – № 8. – С. 53-72.
 1. Баган О. Художня історіософія Лесі Українки (на матеріялі діялогу „Три хвилини”) // Визвол. шлях. – 2007. – № 6. – С. 35-38.
 1. Баженова Г. Ю. Зміни у фаховій підготовці істориків у російських університетах 60-70-х рр. ХІХ ст. // Укр. іст. журн. – 2007. – № 5. – С. 41-54. – Бібліогр.: 60 назв.
 1. Баженова С. Е. М. Грабовський – представник „української школи” в польській літературі 40-60-х рр. ХІХ ст. // Освіта, наука і культура на Поділлі. – 2006. – Т. 6. – С. 134-139. – Бібліогр.: 33 назви.
 1. Бартко О. „Літературно-науковий вісник” : до проблеми періодизації // Слово і час. – 2007. – № 6. – С. 32-36.
 1. Бєлошицький О. Винахідники трамваю // Історія в шк. – 2007. – № 5. – С. 44-48.
 1. Білоцерківська Г. Василь Федорович Симиренко – меценат української культури // Бібл. вісн. – 2007. – № 3. – С. 35-38.
 1. Бондар Л. Становлення та діяльність приватної Харківської жіночої недільної школи Х. Д. Алчевської // Рідна школа. – 2007. – № 7. – С. 62-64.
 1. Бондар Л. Французька помана Івана Франка // Дзвін. – 2007. – № 4. – С. 134-137.
 1. Бондар М. Мудрість поезії Глібова : (до 180-річчя від дня народж. видат. укр. байкаря) // Світогляд. – 2007. – № 2. – С. 20-24.
 1. Брик І. Переклади сербських народніх пісень у „Русалці Дністровій” // Украс : укр.–серб. зб. – К., 2006. – Вип. 1. – С. 115-136.
 1. Брюгген В. Поет академічної праці [В. Гнатюк] // Київ. – 2007. – № 2. – С.173-176.
 1. Бушак С. Козак – душа правдива : [про картину „Козак Мамай”] // Образотворче мистецтво. – 2007. – № 3. – С. 24-26.
 1. Ваврик О. Безсмертний Кобзар Дармограй [Т. Шевченко] // Художня культура. Актуальні проблеми : наук. вісник. – К., 2006. – Вип. 3. – С. 561-564.
 1. Варварцев М. Італійські зодчі у Північному Причорномор’ї в ХІХ – на початку ХХ ст. // Міжнар. зв’язки України : наук. пошуки і знахідки. – К., 2006. – Вип. 15. – С. 421-432.
 1. Васькович Г. Емський указ і боротьба за українську школу // Хроніка-2000. – 2007. – Вип. 71. – С. 667-671.
 1. „Високе світло імені та слова...” : Леся Українка в дослідженнях О. Рисака : зб. наук. пр. / вступ. ст. Н. Сташенко. – Луцьк : Вежа, 2007. – 428 с.: іл.
 1. Вільшанська О. Л. Реклама на рубежі ХІХ-ХХ ст. у повсякденному житті населення України // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – К., 2006. – Вип. ХІІ. – С. 87-94. – Бібліогр.: 38 назв.
 1. Вірченко В. В. Жіночі навчальні заклади у м. Києві (1861-1920 рр.) / В. В. Вірченко, А. П. Коцур. – К.; Чернівці : Книги-ХХІ, 2007. – 196 с.
 1. Войцехівська І. Апологет європейського просвітництва [О. О. Котляревський (1837-1881)] // Пам’ять століть. – 2007. – № 1. – С. 188.
 1. Войцехівська І. Зберігаючи заповіт Кобзаря : [про В. В. Тарновського] // Пам’ять століть. – 2007. – № 1. – С. 186-187.
 1. Воропаев В. А. «Он как будто уснул…» : [о Н. Гоголе] // Моск. журн. – 2007. – № 3. – С. 49-53.
 1. Гейда О. „Черниговские епархиальные известия” : історія створення та діяльність (1861-1911 рр.) // Сіверян. літопис. – 2007. – № 2. – С. 49-59. – Бібліогр. : 25 назв.
 1. Гіптерс Х. Діяльність товариства „Просвіта” у справі розвитку освіти дорослих у Галичині : іст. аспект // Педагогіка і психологія проф. освіти. – 2006. – № 4. – С. 187-197.
 1. Гіщинський В. Підгорецькі ченці-василіяни душу „...усопшаго поета Тарасія Шевченька...” поминають // Слово і час. – 2007. – № 3. – С. 79-81.
 1. Гнатюк М. Діалог між епохами : Шевченко і Франко // Дзвін. – 2007. – № 3. – С. 112-119.
 1. Гнесь Н. Програмно-методичне забезпечення процесу фізичного виховання в українських народних школах Буковини кінця ХІХ – початку ХХ століття // Наук. вісн. Чернів. ун-ту : зб. наук. пр. – Чернівці, 2006. – Вип. 316. – С. 38-44.
 1. Горак Р. Цілком невідоме... : [про І. Франка] // Дзвін. – 2007. – № 9 . – С. 116-138 ; № 10. – С. 121-141.
 1. Горак Я. Анатоль Вахнянин і Наукове Товариство імені Т. Шевченка // Студії мистецтвознавчі. – 2006. – Чис. 4. – С. 40-44.
 1. Горбатова Н. О. Традиції класичного танцювального мистецтва в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) // Вісн. ДАКККіМ. – 2007. – № 2. – С. 90-97.
 1. Горбач Н. Дитинство, юність, молоді роки : розділ з неопублікованої книжки „Справжня постать Михайла Драгоманова” // Дзвін. – 2007. – № 7. – С. 101-106.
 1. Горбач Н. Філософія Памфіла Юркевича. – Львів : Каменяр, 2007. – 184 с.
 1. Градосельський В. Воспевая бесмертный подвиг русских моряков : [к 190-летию И. К. Айвазовского (1817-1900)] // Воен.-ист. журн. – 2007. – № 6. – С. 66-67.
 1. Грегуль Г. Соціальне походження Віктора Петрова : невідомі сторінки // Слово і час. – 2007. – № 8. – С. 40-43.
 1. Грєбцова І. С. Викладання російської історії в Новоросійському університеті // Зап. іст. ф-ту / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2005. – Вип. 16. – С. 342-351. – Бібліогр. : 22 назви.
 1. Грицак Я. Пророк у своїй вітчизні : Франко та його спільнота (1856-1886). – К.: Критика, 2006. – 630 с.: іл., табл., портр.
 1. Гуменюк В. І. Кримські мотиви в новій українській літературі (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). – Сімферополь : Таврія, 2007. – 317 с.
 1. Гуменюк В. Чуткость души и сила духа : Жизнь и творчество С. Руданского // Брега Тавриды. – 2007. – № 2. – С. 255-264.
 1. Гундорова Т. Невідомий Іван Франко : грані Ізмарагду. – К.: Либідь, 2006. – 360 с.: іл.
 1. Гундорова Т. Франко не Каменяр. Франко і Каменяр. – К.: Часопис „Критика”, 2006. – 350 с.: портр.
 1. Гундорова Т. „Я єсть мужик, пролог, не епілог...” : літературний портрет Івана Франка. – К.: Веселка, 2006. – 31 с.
 1. Довбня В. Філософсько-освітні погляди М. П. Драгоманова // Сіверян. літопис. – 2007. – № 1. – С. 152-161.
 1. Друг О. Один із засновників Київської консерваторії [О. Виноградський] // Пам’ять століть. – 2007. – № 4-5. – С. 169-171.
 1. Дяченко О. В. Олександр Якович Кониський і Наукове товариство ім. Т. Г. Шевченка // Наддніпрянська Україна : історичні процеси, події, постаті : зб. наук. пр. – 2006. – Вип. 4. – С. 246-254. – Бібліогр.: 23 назви.
 1. Желіба В. Зоряний час [математика] Георгія Вороного // Дивосвіт. – 2007. – № 1. – С.4-5.
 1. Жулинський М. Іван Франко : душа, дух, духовність, або що визначає суспільний поступ // Слово і час. – 2007. – № 1. – С. 37-50.
 1. Журавльова А. Є. Харківська громадська бібліотека : заснування та перші роки діяльності (80-ті рр. ХХ ст.) // Вісн. Харк. акад. культури. – 2007. – Вип . 21. – С. 179-186.
 1. З минулого в майбутнє : альбом фасадів і архітектурних елементів будинків кінця ХІХ – початку ХХ століть / передм. В. Г. Яцуби ; упоряд.: Є. М. Крижанова, О. П. Пацеля, Н. П. Шепітько, О. М. Шпаковський. – К. :Губернатор, 2007. – 68 с.: іл.
 1. Зарва В. А. Розвиток просвітницьких ідей у російській та українській прозі 60-80-х рр. ХІХ ст. : навч. посібник. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. – 151 с.
 1. Зибачинський І. В. Церковнопарафіяльні школи Північної Бессарабії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. // Наук. пр. / Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. Іст. науки. – 2006. – Т. 16. – С. 220-231.– Бібліогр.: 61 назва.
 1. Злупко С. Праці Івана Франка з регіоналістики // Регіон. економіка. – 2006. – № 2. – С. 7-14.
 1. Зозуляк К. Він стояв в обороні прав руського народу : [про Амвросія Яновського] // Дзвін. – 2007. – № 7. – С. 107-108.
 1. Іваненко О. Співробітництво Університету Св. Володимира з науково-освітніми центрами Франції в галузі гуманітарних наук (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) // Міжнар. зв’язки України : наук. пошуки і знахідки. – 2007. – Вип. 16. – С. 121-129. – Бібліогр.: 55 назв.
 1. Іванченко Р. Іван Франко і Михайло Драгоманов // Пам’ять століть. – 2007. – № 1. – С. 53-59. – Бібліогр.: 21 назва.
 1. Калита В. Пирогов в Одесі // Дивосвіт. – 2007. – № 2. – С. 16-17.
 1. Канцедал Л. Д. Українсько-словенські літературні взаємини кінця ХІХ – початку ХХ ст. – К.: Фоліант, 2005. – 176 с.
 1. Кобченко К. А. „Жіночий університет Святої Ольги” : історія Київських вищих жіночих курсів. – К.: МП Леся, 2007. – 271 с.
 1. Козар Л. Фольклористично-етнографічна діяльність Василя Горленка // Нар. творчість та етнографія. – 2007. – № 3. – С. 70-81.
 1. Колтачихіна О. Ю. 150 років з дня народження М. Д. Пильчикова // Наука та наукознавство. – 2007. – № 2. – С. 116-117.
 1. Коляда Н. М. Розвиток недільних шкіл в Україні : друга половина ХІХ – початок ХХ ст. : навч. посібник. – К: Наук. світ, 2007. – 208 с.: іл, табл., портр.
 1. Кононенко П. Вірити в силу духу і в свій народ : [до 150- річчя від дня народж. І. Франка] / П. Кононенко, Т. Кононенко // Українознавство. – 2006. – № 2. – С. 6-12.
 1. Костюк В. Наукова спадщина Михайла Павлика // Наук. вісн. Чернів. ун-ту : зб. наук. пр. – Чернівці, 2006. – Вип. 323-324. – С. 68-73. – Бібліогр.: 43 назви.
 1. Коцаренко Т. Амвросій Метлинський в контексті розвитку європейської та української фольклористики доби романтизму другої половини ХІХ століття // Київ. старовина. – 2006. – № 5. – С. 71-83. – Бібліогр.: 47 назв.
 1. Кропивницький І. Батько українського театру : (до 125 річчя заснування Марком Кропивницьким театру корифеїв) // Укр. культура. – 2007. – № 9. – С. 16-17.
 1. Кропивницький І. Так народилась безсмертна пісня : [„Реве та стогне Дніпр широкий...”] // Укр культура. – 2007. – № 7. – С. 29.
 1. Кузенко О. Й. Соціально-історичні умови розвитку українського шкільництва в Галичині кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Зб. наук. пр. Наук.–дослід. ін-ту українознавства. – 2005. – Т. ІV. – С. 256-268.
 1. Кузнецов Ю. Секрет Айвазовського : до 190- річчя від дня народж. // Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2007. – № 6. – С. 105-107.
 1. Кунанець Н. Наукові бібліотеки Львова (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) : спроба класифікації // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2006. – Вип. 15. – С. 112-122.
 1. Купчинська Л. Теофіл Копистинський і Ставропігійський інститут // Художня культура. Актуальні проблеми : наук. вісник. – К., 2006. – Вип. 3. – С. 416-426. – Бібліогр.: 28 назв.
 1. Лисий А. К. До історії Вінницького реального училища // Освіта, наука і культура на Поділлі. – 2006. – Т. 6. – С. 267-272. – Бібліогр.: 22 назви.
 1. Литвин О. Сторінки слідчої справи : до біографії одного з перших вітчизняних шевченкознавців Євгена Моссаковського / О. Литвин, С. Єкельчик // Наука і суспільство. – 2007. – № 3/4. – С. 18-22.
 1. Луців В. Педагогічна праця Тараса Шевченка // Хроніка-2000. – 2007. – Вип. 71. – С. 575-594. – Бібліогр.: 25 назв.
 1. Ляшко С. М. Біографічна довідкова справа в Україні (60-ті рр. ХІХ – 40-і рр. ХХ ст.) : нариси історії. – Запоріжжя : Дике Поле, 2006. – 84 с.: іл, портр.
 1. Михайло Максимович і Пантелеймон Куліш : до історії взаємин / уклад.: Н. Побірченко, О. Кравченко. – Умань: Софія, 2007. – 166 с.: портр.
 1. Марцінковський І. Б. Історія хвороби Тараса Григоровича Шевченка / І. Б. Марцінковський, Я. Ф. Радиш // Лікар. справа. – 2006. – № 4. – С. 88-99; № 5-6. – С. 82-96.
 1. Мастіпан О. Немає минулого – немає культури : [про книговидавця і письм. В. Г. Борщевського] // Бібл. планета.– 2007. – № 1. – С. 22-23.
 1. Матвієнко С. В. Етнографічні матеріали на сторінках „Земского сборника Черниговской губернии” // Сум. старовина. – 2006. – № ХVІІІ-ХІХ. – С. 143-149. .– Бібліогр.: 42 назви.
 1. Матійчин І. Василіянська піснетворчість кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. // Мистецтво та освіта. – 2006. – № 3. – С. 16-19.
 1. Мекшун Л. Роль української земської статистики у проведенні статистичних з’їздів і нарад у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. // Сіверян. літопис. – 2007. – № 5. – С. 71-74.
 1. Мекшун Л. М. Становлення методології української земської статистики у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. // Статистика України . – 2007. – № 3. – С. 96-99.
 1. Мельник Я. Іван Франко й Biblia Apocrypha. – Львів: Укр. католиц. ун-т, 2006. – 511 с.: іл.
 1. Мельниченко В. Прах Тараса Шевченка на Старому Арбаті // Дніпро – 2007. – № 3-4. – С. 85-96.
 1. Мисак Н. Українські народні вчителі в Галичині на рубежі ХІХ-ХХ ст. : правове становище та національна дискримінація (за матеріалами періодичних видань // Наук. зошити іст. ф-ту / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – 2005. – Вип. 7. – С. 191-200. – Бібліогр.: 44 назви.
 1. Мисюра О. Формування світогляду О. Кониського // Сіверян. літопис. – 2007. – № 4 . – С. 104-112.
 1. Михайляк У. С. Світоглядні засади Біблії у творчості Лесі Українки // Грані. – 2007. – № 5 (55). – С. 56-60.
 1. Нагачевська З. Виховно-освітній потенціал „жіночої” Шевченкіани : (західноукр. землі кінця ХІХ ст. – 30-х років ХХ ст.) // Шлях освіти. – 2006. – № 3. – С. 38-41.
 1. Нагірняк О. Спадщина Олександра Романовича Славатинського (1832-1910) // Пам’ять століть. – 2007. – № !. – 192-193.
 1. Надточій О. Видання та цензура драматичних творів, пов’язаних з іменем Тараса Шевченка, у кінці ХІХ – на початку ХХ сторіч // Друкарство. – 2006. – № 4. – С. 68-72.
 1. „Нам пора для України жить” : [посібник / уклад. і наук. ред. ] І. Лешнівська ; Львів. обл. універс. наук. б-ка. – Львів : Ліга-Прес, 2006. – 43 с. – (Поборники державності України).
 1. Науковий вісник Музею Івана Франка у Львові. Вип. 6 / редкол. : Р. Гром’як та ін. – Львів : Каменяр, 2006. – 350 с. – До 150-річчя від дня народж. І. Франка.
 1. Нахлік Є. К. Пантелеймон Куліш : особистість, письменник, мислитель : наук. монографія : у 2 т. – К.: Укр. письменник, 2007.

Т. 1 : Життя Пантелеймона Куліша : наук. біографія. – 462 с., [17] арк. іл.: портр.

Т. 2 : Світогляд і творчість Пантелеймона Куліша. – 461 с., [17] арк. іл.: портр.
 1. Новиков А. З історії українського професійного театру : (до 125-річчя заснування М. Кропивницьким театру корифеїв) // Укр. мова і л-ра в школі. – 2007. – № 6. – С. 37-41.
 1. Observator. Справа українсько-руського університету у Львові // Хроніка-2000. – 2007. – Вип. 71. – С. 635-666.
 1. Олійник В. В. Практика проведення свята деревосадіння у навчальних закладах України кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Наука. Релігія. Суспільство. – 2007. – № 1. – С. 139-141.
 1. Орловський М. Я. (1807-1887). Вибрані праці / упоряд. : А. М. Трембіцький, С. М. Єсюнін. – Хмельницький ; Кам’янець-Подільський : Сисин О. В., 2007.

Ч. 1. – 2007. – 276 с., [3] арк. портр.: іл.


 1. Остапенко С. В. Порівняльний метод вивчення історії права М. О. Максимейка // Сум. старовина. – 2006. – № ХХ. – С. 96-104..
 1. Павличко Д. В. „Зів’яле листя” Івана Франка : літ. дослідж. – К.: Веселка, 2006. – 22 с.: портр.
 1. Павличко Д. В. Іван Франко – будівничий української державності : есе. – К.: Веселка, 2006. – 38 с.
 1. Петлюра С. І. Франко – поет національної честі : есе. – К.: Веселка, 2006. – 23 с.
 1. Петренко О.М. З історії музичної освіти на півдні України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) // Вісн. ДАКККіМ. – 2007. – № 2. – С. 97-103. – Бібліогр.: 12 назв.
 1. Петренко О. М. Зміст і форми мистецького життя в культурі Півдня України кінця ХІХ ст. // Вісн. ДАКККіМ. – 2007. – № 1. – С. 90-95.
 1. Пилипенко О. Участь вчених українських університетів у міжнародному обміні науковими знаннями у ХІХ – на початку ХХ ст. // Київ. старовина. – 2006. – № 6. – С. 21-26. – Бібліогр.: 21 назна.
 1. Погребенник В. Ф. „Масова поезія” кінця ХІХ – початку ХХ століття та фольклор // Актуал. пробл. слов’ян. філол. – 2007. – Вип. 12. – С. 201-211.
 1. Подоляка Н. С. Постать Г. С. Чирікова в українській національній бібліографії другої половини ХІХ століття // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – 2007. – Вип. 19. – С. 157-162.
 1. Поліщук В. Т. Ідея єдності, соборності України в історичній прозі Михайла Старицького // Україна Соборна. – 2006. – Вип. 4, т. 1. – С. 18-21.
 1. Половець В. М. Федір Михайлович Уманець (1841-1917 рр.). – Чернігів : Просвіта, 2006. – 146 с.
 1. Потоцький П. „Буквар” Шевченка // Хроніка-2000. – 2007. – Вип. 71. – С. 571-574.
 1. Примак А. Ф. Архівна діяльність М. Ф. Біляшівського // Пр. Центру пам’яткознавства. – 2006. – Вип. 9. – С. 125-133.
 1. Присяжний Т. В. Нетрадиційний погляд на життя і творчість Каменяра : Франко – рибалка і художник слова ? : до 150-річчя від дня народж. / Т. Присяжний, П. Присяжний, В. Бандура. – Тернопіль : Астон, 2006. – 262 с.: іл., портр.
 1. Прохоров Д. Кримські татари в умовах реформування системи народної освіти „інородців” в Криму в другій половині ХІХ ст. // Етнічна історія народів Європи : зб. наук. пр. – К., 2006. – Вип. 21. – С. 65-69.
 1. Родінова Н. Етнографічний доробок Бориса Грінченка під час перебування на Чернігівщині // Етнічна історія народів Європи : зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 23. – С. 93-98. – Бібліогр.: 39 назв.
 1. Руда С. П. Професор В. В. Підвисоцький (до 150-річчя від дня народж.) // Наука та наукознавство. – 2007. – № 3. – С. 128-132.
 1. Савченко І. Наукова спадщина Павла Житецького з питань українського правопису // Київ. старовина. – 2007. – № 3. – С. 37-42.
 1. Самойлов О. Ф. Професорсько-викладацький корпус Харківського, Київського та Новоросійського університетів у ІІ половині ХІХ ст. // Наук. вісн. Миколаїв. держ. ун-ту. – 2005. – Вип. 11. Іст. науки. – С. 148-156. – Бібліогр.: 40 назв.
 1. Сейко Н. А. Доброчинність поляків у сфері освіти України (ХІХ – поч. ХХ ст.). Київський учбовий округ. – Житомир : Полісся, 2007. – 316 с.: іл., табл., портр.
 1. Сидун І. В „Новий світ” США та Канади у сприйнятті українських письменників другої половини ХІХ століття // Зап. іст. ф-ту / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2005. – Вип. 16. – С. 139-148. – Бібліогр.: 44 назви.
 1. Силин О. Остання оселя Тараса Шевченка в Києві // Укр. культура. – 2007. – № 2. – С. 28-29.
 1. Скиданова А. Підготовка працівників торгівлі комерційними навчальними закладами Харкова (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) // Київ. старовина. – 2007. – № 4. – С. 53-62. – Прим. 54 назви.
 1. Скрипник Г. Наукова спадщина О. О. Русова в контексті актуальних проблем української етнології // Нар. творчість та етнографія. – 2007. – № 2. – С. 9-13.
 1. Слабошпицький М. Василь „із пресвітлого роду Тарновських” // Музейний провулок. – 2005. – № 1. – С. 1:іл.
 1. Смольніцька М. К. Колегія Павла Галагана в національно-культурному житті України (1871-1920 рр.). – К.: Ін-т історії України, 2007. – 527 с. – Бібліогр.: 588 назв.
 1. Сорока М. Тридцять літ у Харківському університеті :[про хіміка М. Бекетова] // Дивосвіт. – 2007. – № 4. – С. 46-47.
 1. Стинська В. В. Система шкільництва в Галичині (кінець ХІХ – поч. ХХ ст.). – Івано - Франківськ: Гостинець, 2007. – 179 с.: табл.
 1. Сторчай О. Мистецтвознавча діяльність Адріана Прахова кінця 60-70 років ХІХ століття // Студії мистецтвознавчі. – 2006. – Чис. 1. – С.76-86.
 1. Струнина Л. Перші недільні школи в Києві // Хроніка-2000. – 2007. – Вип. 71. – С. 595-610.
 1. Ступак Ю. К. Д. Ушинський і Україна // Хроніка-2000. – 2007. – Вип. 71. – С. 611-615.
 1. Таран О. Федір Вовк – про місце в історії української антропології (до 160-річчя від дня народж.) // Нар. творчість та етнографія. - 2007. – № 2. – С. 4-8.
 1. Терлецький В. Таємниці кулішевознавства розкриваються ... (з нагоди 110-ої річниці від дня смерті Пантелеймона Куліша) // Сіверян. літопис. – 2007. – № 2. – С. 116-119.
 1. Тимошенко А. Участь Г. П. Галагана у роботі редакційних комісій (1859-1860 рр.) // Укр. іст. зб. – 2006. – Вип. 9. – С. 132-144. – Бібліогр.: 39 назв.
 1. Тимошик М. Цензура українського друкованого слова як чинник нищення українства: до 130- річчя Емського указу // Укр. мова. – 2006. – № 3. – С. 3-21.
 1. Тихолоз Н. Ізмарагди Франкового казкосвіту: літературознавче дослідження. – К.: Веселка, 2006. – 47 с.
 1. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця ХІХ – початку ХХ століття : [антологія / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. – К.: Грані-Т, 2007. – 190 с. : іл.
 1. Третяк Н. Псевдонім, який прославив Мукачів // Укр. культура. – 2007. – № 7. – С. 21.
 1. Улюра Г. „Наші письменниці”: С. І. Пономарьова у вітчизняній фемінології ХІХ ст. // Київ. старовина. – 2006. – № 6. – С. 157-162. – Бібліогр.: 33 назви.
 1. Федорук О. Наполеон Орда і ведута // Образотворче мистецтво. – 2007. – № 4. – С. 130-133.
 1. Фігурний Ю. С. Задунайська Січ та її видатний дослідник Хведір (Федір) Вовк у контексті українського етнонацієдержавотвочного процесу // Зб. наук. пр. Наук.–дослід. ін-ту українознавства. – 2005. – Т. VІІ. – С. 53-62.
 1. Іван Франко і Буковина: матеріали Міжнар. наук.–практ. конф., присвяч. 150- річчю від дня народж. Івана Франка, м. Чернівці, 22 верес. 2006 р. / редкол.: Н. Д. Бабич та ін. – Чернівці: Прут, 2006. – 463 с. : портр.
 1. Франко і музика : Матеріали наук.–практ. конф., присвяч. 150-річчю від дня народж. І. Франка. – Дрогобич : ДДПУ. 2006. – 143 с.
 1. Франко-Ключко А. (1892-1988). Писання : до 150-річчя від дня народж. Івана Франка / упоряд. М. Шалата ; Т-во „Просвіта”, Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич : Посвіт, 2006. – 376 с.: іл., портр.
 1. Іван Франко та митрополит Андрей : Мойсеї українського народу : міжнар. наук. конф., 1 груд. 2006 р., м. Київ / упоряд., заг. ред. В Сергійчук ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; Центр українознав., Патріархія Укр. Греко-Католиц. Церкви. – К.: Сергійчук М. І., 2006. – 256 с.: портр.
 1. Хаустова О. В. Харківські багодійні товариства для іноземців наприкінці ХІХ – на початку ХХ століть // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В. Каразіна – 2007. – № 762. Історія. – Вип. 39. – С. 76-89.
 1. Ховрич С. М. З історії розвитку вищої технічної освіти в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (на матеріалах Київського політехнічного інституту) // Укр. іст. журн. – 2007. – № 5. – С. 55-65. – Бібліогр.: 50 назв.
 1. Чуриліна Л. Місце Дениса Січинського в історії української музики // Україна Соборна. – 2006. – Вип. 4, т. 2. – С. 113-118.
 1. Шалашна Н. Історико-книгознавча тематика в діяльності Одеського товариства історії та старожитностей у другій половині ХІХ ст. // Бібл. вісн. – 2007. – № 5. – С. 37-41.
 1. Шара Л. Чернігівське виборне управління : здобутки в царині освіти (70-90-і роки ХІХ ст.) // Сіверян. літопис. – 2007. – № 6. – С. 24-34.
 1. Шендеровський В. Видатний бібліограф другої половини ХІХ століття [С. І. Пономарьов] // Пам’ять століть. – 2007. – № 4-5. – С. 141-145.
 1. Шологон Л. Епістолярна та публіцистична спадщина Івана Франка як джерело до вивчення національно-культурного життя українців Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. // Схід. – 2007. – № 4. – С. 58-62. – Бібліогр.: 54 назви.
 1. Шупик В. Творчість Пантелеймона Куліша в оцінці дослідників // Київ. старовина. – 2006. – № 6. – С. 167-173.
 1. Якимович Б. З. Іван Франко – видавець : книгознавчі та джерелознавчі аспекти. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 691 с.: іл., портр.
 1. Якимович Б. Іван Франко – співвидавець літературної спадщина Степана Руданського // Схід. – 2007. – № 1. – С. 58-61.
 1. Якимович Б. Іван Франко й видавнича серія „Хлопська бібліотека” // Наук. вісн. Чернів. ун-ту : зб. наук. пр. – Чернівці, 2006. – Вип. 323-324. – С. 90-95. – Бібліогр.: 16 назв.
 1. Якимович Б. Іван Франко та його „літературно-наукова бібліотека” // Схід. – 2007. – № 3. – С. 58-61.
 1. Ясь О. Історичні погляди Пантелеймона Куліша в світлі інтелектуальних метаморфоз 1870-80-х років // Історіогр. дослідж. в Україні. – 2007 – Вип. 17. – С. 78-105. – Бібліогр.: 123 назви.

Див. також № : 266, 896, 1207, 2448, 2544, 2721, 2765, 2831.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   56
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка