Міністерство культури і туризму України Державний заклад


ІХ. УКРАЇНА НА ПОЧАТКУ ХХ ст. (1900-1917 рр.)Сторінка28/56
Дата конвертації23.10.2016
Розмір9.41 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   56

ІХ. УКРАЇНА НА ПОЧАТКУ ХХ ст. (1900-1917 рр.)
1. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА ІСТОРІОГРАФІЯ
Джерела


 1. „ М. Аркас і його „Історія України – Русі”” у листах автора до Василя Доманицького (1907-1908 рр.) / публ. підгот. І. Старовойтенко // Іст. журн. – 2007. – № 6. – С. 112- 123.
 1. Вернадский В. И. Письма Н. Е. Вернадской, 1909-1940 / сост.: Н. В. Филиппова, В. С. Чесноков ; отв. ред. Б. В. Левшин ; Рос. акад. наук, Арх. РАН. – М.: Наука, 2007. – 299 с.
 1. До історії видання „Малоросійського гербовника”. (Листи В. К. Лукомського до В. Л. Модзалевського) / публ., передм., комент. В. Шульги // Хроніка-2000. – 2007. – Вип. 59. – С. 152-171. – Прим.: 38 назв.
 1. Історична записка К. А. Воєнського. (Подана начальником Головного управління у справах друку 12 листопада 1900 р. у справі обмежень українського письменства) // Хроніка-2000. – 2007. – Вип. 71. – С. 672-677.
 1. Латко І. Із епістолярної спадщини Любара Нідерле / І. Латко, П. Пеняк. – Ужгород, 2006. – 23 с.
 1. Магурчак А. Листи Симона Петлюри до Андрія Жука // Пам’ять століть. – 2007. – № 4-5. – С. 43-51.
 1. Меморандум Комісії у справі знесення заборон українського друкованого слова / передм. М. Грушевського // Хроніка-2000. – 2007. – Вип. 71. – С. 678-719.
 1. Модзалевський В. Щоденник : фрагменти / вступ І. Гирич ; публ. В. Баран // Хроніка-2000. – 2007. – Вип. 59. – С. 125-151.
 1. Україна : хроніка ХХ століття : довідк. видання / ред. рада : В. М. Литвин (голова) та ін.; редкол. : В. А. Смолій (голова) та ін.; НАН України, Ін-т історії України. – К.: Ін-т історії України, 2005 –

Роки 1911-1916 / О. Донік, В. Молчанов, В. Любченко, Б. Янишин. –2007. – 146 с.

Рік 1939 / В. А. Гриневич. – 2007. – 226 с.
 1. Эпистолярное наследие Николая Константиновича Рериха : письма-автографы / сост. О. Петренко. – Одесса : Астропринт, 2007 . – 144 с, 8 л. ил. – (Сер. «Архивы. Исследования». Вып. І).

* * * 1. Ваврик В. Р. Геноцид карпато-русских «москвофилов» - намеренно замолчанная трагедия ХХ века : воспоминания узника концентрац. лагеря «Талергоф» В. Ваврика. – М. : Консерватив клуб, 2007. – 144 с.
 1. Вислоцький І. Спомини розвідника з часів першої світової війни. Австрійська армія, Київські Січові Стрільці і Українська Галицька Армія / упоряд. О. Вислоцька-Тритяк. – Львів : Галиц. видав. спілка, 2007. – 227 с.
 1. Дорошенко Д. І. (1882-1951). Мої спомини про давнє минуле (1901-1914 роки). – К.: Темпора, 2007. – 271 с.: іл., портр.
 1. Дорошенко Д. І. (1882-1951). Мої спомини про недавнє минуле (1914-1920 роки) : в 4 ч. – К.: Темпора, 2007. – 630 с.: іл., портр.
 1. Щербаківський В. Мемуари : [1876-1922 рр.] / упоряд.: О. Рибалко, О. Голинська, А. Жихорська // Пам’ятки України : історія та культура. – 2007. – № 4. – С. 22-292.

Див. також № : 2864, 3748, 3749.


Огляди джерел


 1. Василюк О. Д. Листування Івана Франка й Агатангела Кримського стосовно перекладу Клоустона // Східний світ. – 2007. – № 2. – С. 67-74.
 1. Геревець А. Українська візія ольстерської проблеми напередодні Першої світової війни (за матеріалами української преси) // Наук. зошити іст. ф-ту / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – 2005. – Вип. 7. – С. 248-254. – Бібліогр.: 37 назв.
 1. Демченко Т. Документи Чернігівської міської думи як джерело до вивчення революції 1905-1907 рр. // Спеціальні історичні дисципліни : питання теорії та методики : зб. наук. пр. – К., 2006. – Чис. 13, ч. 2. – С. 68-85. – Бібліогр.: 53 назви.
 1. Жванко Л. Джерело з історії вивчення проблеми біженства першої світової війни в Російській імперії : („керівні положення по влаштуванню біженців”) // Київ. старовина. – 2006. – № 6. – С. 113-123. – Бібліогр.: 33 назви.
 1. Зеленцова С. М. Джерела з історії анархізму в Україні 1903-1914 рр. // Грані. – 2007. – № 5 (55). – С. 16-19.
 1. Магурчак А. Огляд джерельної бази до вивчення громадсько-політичної діяльності Миколи Порша (1900-1921 рр.) // Сіверян. літопис. – 2007. – № 3. – С. 50-54. – Бібліогр.: 30 назв.
 1. Миронець Н. Епістолярний діалог Володимира Винниченка з Розалією Ліфшиць (1911-1918) // Слово і час. – 2007. – № 9. – С. 48-56 ; № 10. – С. 62-69.
 1. Сергєєва І. А. Семен Ан-ський – письменник, етнограф, громадський діяч (за документами періоду Першої світової війни з архівів Києва та Москви) // Рукописна та книжкова спадщина України : археогр. дослідж. унік. архів. та бібл. фондів. – К., 2005. – Вип. 10. – С. 139-154. – Бібліогр.: 34 назви.
 1. Сергійчук В. Турецький вектор українських самостійників // Іст. журн. – 2007. – № 1. – С. 95-106.
 1. Старовойтенко І. М. Епістолярна спадщина Євгена Чикаленка // Укр. іст. журн. – 2007. – № 1. – С. 104-117. – Бібліогр.: 51 назва.
 1. Старовойтенко І. М. Призабута особистість українського національного руху. Листи до Сергія Шелухина // Пам’ять століть. – 2007. – № 6. – С. 15-26.
 1. Сусоров С. В. Жандармські документи із фондів ЦДІАУ про діяльність соціалістів-революціонерів в українському селі (1907-1914 рр.) // Гілея. – 2007. – Вип. 7. – С. 288-299.
 1. Танана Р. Микола Лисенко і Шевченкова могила // Дзвін. – 2007. – № 3. – С. 92-98.
 1. Шульгіна В. Джерелознавчі аспекти вивчення української мистецької спадщини початку ХХ ст. : (на прикл. діяльності О. Кошиця) // Мистецтвознав. записки. – 2006. – Вип. 9. – С. 3-7.

Див. також № : 476, 4002.


Історіографічні дослідження


 1. Реєнт О. Україна в Першій світовій війні : сучасні науково-методологічні акценти // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 16. – Ч. 1. – С. 88-103. – Бібліогр.: 33 назви.
 1. Реєнт О. Україна в першій світовій війні : сучасні науково-методологічні акценти // Terra cossacorum : студії з давньої і нової історії України : наук. зб. на пошану д-ра іст. наук, проф. В. Степанкова. – К., 2007. – С. 528-544.
 1. Трембіцький А. М. Наукова і громадсько-просвітницька діяльність Євфимія Сіцінського : історіогр. проблеми // Наук. пр. / Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. Іст. науки. – 2006. – Т. 16. – С. 434-452. – Бібліогр.: 77 назв.

Див. також № : 3764-3766.


2. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК


 1. Андрос Б. Заповіти великого земляка, або Чи не пора згадати подади теоретика української кооперації Бориса Мартоса // Україна . – 2006. – № 1.–4. – С. 27-28.
 1. Арбенин Е. Столетие столыпинской судебной реформы : 6 марта 1907 г. // Посев. – 2007. – № 3. – С. 31-34.
 1. Власюк І. М. Селянська кооперація Правобережної України в період проведення столипінської аграрної реформи (1906-1914 рр.) // Зб. наук. пр. Наук.-дослід. ін-ту українознавства. – 2005 . – Т. VІІ. – С. 344-353.
 1. Горохов С. В. Поширення земствами агрономічних знань у Харківській губернії на початку ХХ ст. // Сум. старовина. – 2006. – № ХVІІІ-ХІХ. – С. 161-167.
 1. Каюн В. Життєвий рівень непривілейованих станів Полтавщини і Чернігівщини у роки столипінської аграрної реформи // Сіверян. літопис. – 2007. – № 1. – С. 86-91.
 1. Каюн В. Становлення агрономічної служби на Полтавщині в роки столипінських реформ // Київ. старовина. – 2007. – № 2. – С. 98-108.
 1. Кузіна Б. С. Й. Волошиновський – редактор „Світової Зірниці”, піонер і подвижник подільської кооперації : (до 100-річчя від дня виходу газети „Світова Зірниця” та 140-річчя утворення першого споживчого кооперативу в Україні) / Б. С. Кузіна, В. С. Кузина. – Хмельницький : Вид. А. А. Цюпак, 2006. – 28 с.
 1. Максимів А. Стельмаський промисел у Київській та Подільській губерніях України на початку ХХ ст. // Наук. зошити іст. ф-ту / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – 2005. – Вип. 7. – С. 132-140. – Бібліогр.: 40 назв.
 1. Овдин А. В. Аграрный вопрос и его обсуждение в екатеринославских комитетах о нуждах сельскохозяйственной промышленности (1902-1903 гг.) // Грані. – 2007. – № 4 (54). – С. 16-20.
 1. Пилипенко О. Політика російського уряду щодо використання іноземної робочої сили в промисловості України на початку ХХ ст. // Україна ХХ ст. : культура, ідеологія, політика. – 2007. – Вип. 11. – С. 72-85.
 1. Радиш Я. Ф. До проблеми державного управління охороною здоров’я та правового регулювання медичної діяльності в Україні на початку ХХ століття / Я. Ф. Радиш, Н. Б. Мєзєнцева // Економіка та держава. – 2007. – № 9. – С. 48-51.
 1. Рахно О. Голова Чернігівської губернської земської управи В. М. Хижняков : віхи життя та громадської діяльності // Сіверян. літопис. – 2007. – № 5. – С. 110-114.
 1. Сидоровнин Г. П. Петр Аркадьевич Столыпин : жизнь за Отечество. – М.: Поколение, 2007. – 713 с.: ил.
 1. Ходак І. Данило Щербаківський про Першу південноросійську кустарну виставку : стратегія дій // Нар. творчість та етнографія. – 2007. – № 2. – С. 49-58.
 1. Хожило І. Становлення системи державного регулювання надання медико-санітарної допомоги населенню Східної України (до 1917 р.) // Актуал. пробл. держ. упр. – 2006. – Вип. 3. – С. 16-24.
 1. Шевченко В. Реформа П. А. Столипіна та її вплив на еволюцію поземельних відносин в Україні (1906-1916 рр.) // Сіверян. літопис. – 2007. – № 1. – С. 91-101.

Див. також № : 1404, 3650, 3653, 3770, 3771, 3775, 3777, 3780, 3781, 3785, 3788-3794, 3798-3801, 3804, 3807, 3808, 3810, 3973.


3. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ


 1. Возняк С. М. У пошуках суспільного ідеалу : (І. Франко і соціалізм) : монографія. – Івано-Франківськ : Вид.–дизайнер. відділ ЦІТ, 2006. – 170 с.
 1. Горбаль Т. Етнонаціональні меншини України : проблеми суспільної консолідації (1900-1917 рр.) // Наук. вісн. Чернів. ун-ту : зб. наук. пр. – Чернівці, 2006. – Вип. 325-326. – С. 39-43. – Бібліогр.: 20 назв.
 1. Гречка А. Лівобережна молодь і національні нелегальні гуртки та групи у 1907-1917 рр. // Пам’ять століть. – 2007. – № 1. – С. 39-52. – Бібліогр.: 43 назви.
 1. Донченко С. П. Чисельність політичних партій України початкуХХ ст. // Грані. – 2007. – № 3 (53). – С. 22-27.
 1. Клименко І. В. Передплатницький контингент газети „Рада” як джерело для вивчення українського національного руху в Україні початку ХХ століття // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2007. – № 2. – С. 43-50.
 1. Колесник В. Програми українських ліберально-демократичних партій у Росії початку ХХ ст. / В. Колесник, Л. Могильний // Іст. журн. – 2007. – № 3. – С. 54-78. – Бібліогр.: 116 назв.
 1. Коломієць С. Організації есерів-максималістів на Чернігівщині (1904-1917 рр.) // Укр. іст. зб. – 2007. – Вип. 10. – С. 122-127.
 1. Коник О. О. Селянські депутати з України і Петербурзький український парламентський клуб (1906-1907 рр.) // Півд. архів. – 2006. – Вип. 21. – С. 60-70.
 1. Кудрявцев Л. Апостол української державності [Микола Міхновський] // Наука і суспільство. – 2007. – № 11-12. – С. 10-13.
 1. Кузнець Т. В. Родина Саббатовських в національно-духовному житті України початку ХХ ст. // Гілея. – 2007. – Вип. 7. – С. 227-234.
 1. Лисенко О. В. Роль національних українських сил у боротьбі з великоросійським чорносотенним шовінізмом на початку ХХ ст. // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – К., 2006. – Вип. ХІІ. – С. 200-213. – Бібліогр.: 31 назва.
 1. Магурчак А. Громадсько-політична діяльність Миколи Порша // Пам’ять століть. – 2007. – № 4-5. – С. 175-179.
 1. Мищак І. Актуалізація досвіду діяльності Державної думи Російської імперії в процесі розбудови українського парламентаризму // Право України. – 2007. – № 12. – С. 121-125.
 1. Міхновський М. (1873-1924). Самостійна Україна. Справа української інтелігенції / упоряд. і передм. В. Яременко. – К.: МАУП, 2007. – 349 с.: портр.
 1. Наумов С. О. З початків українського націоналізму : виникнення та перші кроки діяльності УНП (1902-1904 рр.) // Зб. наук. пр. Наук.–дослід. ін-ту українознавства. – 2005. – Т. VІІ. – С. 75-90.
 1. Омельянчук И. В. Черносотенное движение в Росийской империи (1901-1914) : монография. – К.: МАУП, 2007. – 738 с.
 1. Осташко Т. С. В’ячеслав Липинський : постать на тлі доби // Укр. іст. журн. – 2007. – № 2. – С. 113-130. – Бібліогр.: 92 назви.
 1. Пилипенко О. Приєднання Росії до Брюссельської конвенції 1907 р. та його наслідки для України // Університет. – 2007. – № 1. – С. 61-66.
 1. Пушкарева И. М. Возвращение к забытой теме : массовое рабочее движение в начале ХХ века // Отеч. история. – 2007. – № 2. – С. 101-120.
 1. Савельєв В. Фундатор українського консерватизму (до 125-річчя від дня народження В’ячеслава Липинського) // Персонал. – 2007. – № 5. – С. 6-9.
 1. Сарнацький О. П. Микола Міхновський : деякі штрихи правничої діяльності у справі захисту представників української інтелігенції в роки столипінської реакції // Вісн. Запоріз. юрид. ін-ту. – 2005. – № 4. – С. 229-237.
 1. Старовойтенко І. Євген Чикаленко та Ілля Шраг на спільній ниві громадського життя // Сіверян. літопис. – 2007. – № 5. – С. 3-8.
 1. Терещенко Ю. І. В’ячеслав Липинський та Іван Франко // Вісн. Київ. нац. лінгвіст. ун-ту. Сер. „Історія, економіка, філософія”. – К., 2006. – Вип. 11-12. – С. 3-10. – Бібліогр.: 32 назви.
 1. Устименко В. М. Етнополітичні процеси в Україні на початку ХХ ст. : стан та особливості. – К.: Ін-т історії України НАНУ, 2007. – 82 с.
 1. Щербак М. Цензура і преса в Києві на початку ХХ ст. / М. Щербак, Н. Щербак // Сучасність. – 2007. – № 9 . –С. 141-146.
 1. Щербак Н. Діяльність цензури в українських губерніях на початку ХХ ст. // Іст. журн. – 2007. – № 6. – С. 58-65.

Див. також № : 2031, 3513, 3524, 3760, 3812, 3815-3817, 3823, 3829, 3833.


4. УКРАЇНА НАПЕРЕДОДНІ І В РОКИ РЕВОЛЮЦІЇ 1905-1907 рр.


 1. Демченко Т. Небезпека провалу підлоги, або грудневі [1905 р.] баталії у Чернігівській міській думі // Сіверян. літопис. – 2007. – № 1. – С. 60-65.
 1. Магась В. О. Народні вчителі України в організаціях Всеросійського селянського союзу (1905-1907 рр.) // Наук. пр. / Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. Іст. науки. – 2005. – Т. 15. – С. 98-103. – Бібліогр.: 34 назви.

Див. також № 189.


5. УКРАЇНА В ПЕРІОД ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

(1914-1916 рр.)


 1. Дзагалов А. Воины-украинцы Кавказской туземной конной дивизии на фронтах Первой мировой войны 1914-1918 гг. // Укр. іст. зб. – 2006. – Вип. 9. – С. 173-183. – Бібліогр.: 35 назв.
 1. Жванко Л. М. Харківська губернія у роки першої світової війни : процес формування органів соціального захисту біженців // Історія України : маловідомі імена, події, факти : зб. ст. – К., 2006. – Вип. 33. – С. 341-361. – Бібліогр.: 80 назв.
 1. Задунайський В. Використання „лави” козацькою і польською кавалерією напередодні та під час Першої світової війни // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – К., 2006. – Вип. ХІІ. – С. 262-267. – Бібліогр.: 21 назва.
 1. Кобута Л. Ідейно-політичні погляди В. Липинського на український політичний рух у роки Першої світової війни // Історико-політичні проблеми сучасного світу : зб. наук. ст. – Чернівці, 2006. – Т. 12-13. – С. 182-187. – Бібліогр.: 25 назв.
 1. Кривошеєва Л. М. Релігійне життя військовополонених українців часів Першої світової війни // Грані. – 2007. – 2007. – 6 (56). – С. 9-176.
 1. Кураєв О. Нові акценти політики центральних держав щодо українських земель після літнього наступу 1915 р. // Міжнар. зв’язки України : наук. пошуки і знахідки. – К., 2006. – Вип. 15. – С. 204-214. – Бібліогр.: 47 газв.
 1. Кураєв ОО. Українські землі в системі стратегічного планування Центральних держав у вересні-жовтні 1915 р. // Проблеми балканістики, сходознавства та міжнародних відносин : зб. наук. пр. пам’яті д-ра іст. наук, проф. Пархомчука С. М. – К., 2007. – С. 53-60.
 1. Лазарович М. В. Легіон Українських січових стрільців : ідея, формування, боротьба. – Тернопіль : Джура, 2005. – 590 с.: іл., портр.
 1. Лукіянович Д. Маківка – гора стрілецької невмиручої слави / упоряд. Р. Дзюбан ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. – Львів : ЛНБ ім. В. Стефаника, 2005. - 151 с., [3] с., [13] арк. іл. портр.
 1. Науменко А. Прорив Південно-Західного фронту Російської армії у 1916 році та його воєнно-політичні наслідки // Воєнна історія. – 1006. – № 1-3. – С. 43-54.
 1. Науменко К. Царицинська доба Євгена Коновальця // Укр. визвол. рух. – 2006. – № 8. – С. 11-23.
 1. Оськин М. В. Штурм Карпат : зима 1915 г. – М.: Цейхгауз, 2007. – 47 с.: ил. – (Фонд военного искусства). (Сражения Великой войны).
 1. Падюка Н. Розселення українців на німецьких етнокартах періоду Першої світової війни // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника. – Львів, 2006. – Вип. 14. – С. 283-308. – Бібліогр.: 32 назви.
 1. Сарнацький О. П. Про утворення й діяльність Особливої комісії при воєнному генерал-гебернаторові Галичини в роки Першої світової війни // Вісн. Запоріз. юрид. ін-ту. – 2005. – № 3. – С. 219-230. – Бібліогр. : 17 назв.
 1. Симоненко Р. Г. З історії російсько-румунських та українсько-румунських відносин в роки Першої світової війни (1914-1918) // Проблеми балканістики, сходознавства та міжнародних відносин : зб. наук. пр. пам’яті д-ра іст. наук, проф. Пархомчука С. М. – К., 2007. – С. 175-207.
 1. Усенко П. Г. Воєнні дії на Чорному морі у 1914-1917 рр. / НАН України, Ін-т історії України. – К., 2007. – 86 с.


6. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ


 1. Аркуша О. Польські націонал-демократи та українське питання в Галичині на початку ХХ століття // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. іст. – 2005. – Вип. 39-40. – С. 149-202. – Бібліогр.: 229 назв.
 1. Булахтин М. А. Краковские консерваторы и демократические вызовы в начале ХХ века // Вопр. истории. – 2007. – № 8. – С. 145-150.
 1. Булахтин М. А. Краковские консерваторы и украинский политический лагерь в Галиции в начале ХХ в. // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 8 : История. – 2007. – № 2. – С. 68-79.
 1. Дутчак І. Товариство „Український Сокіл у Чернівцях” (1903-1908 рр.) // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології : зб. наук. пр. – Чернівці, 2006. – Т. 1 (21). – С. 179-183. – Бібліогр.: 19 назв.
 1. Карпинець І. І. Галичина : військова історія 1914-1921 / упоряд. : Ф. Стеблій, Б. Якимович ; НАН України, Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича. Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Наук. б-ка. – Львів : Вид. дім „Панорама”, 2005. – 407 с.:іл., портр.
 1. Кошетар У. П. Суспільно-політичні та християнські виміри галицького консерватизму (1899-1939 рр.) : монографія. – К.: ДАКККіМ, 2007. – 215 с.
 1. Кріль М. Українське товариство „Міщанське братство” у Львові (1909-1939) / М. Кріль, Н. Лешкович // Наук. зошити іст. ф-ту / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – 2005. – Вип. 7. – С. 283-295. – Бібліогр.: 29 назв.
 1. Матейко Р. М. Роль товариства „Просвіта” у становленні та розвитку української молочарської кооперації Східної Галичини (1904-1914 рр.) // Зб. наук. пр. Наук.–дослід. ін-ту українознавства. – 2005. – Т. VІ. – С. 255-264.
 1. Уська У. Замах М. Січинського на А. Потоцького в оцінках офіційного Відня та галицької громадськості // Наук. зошити іст. ф-ту / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – 2005. – Вип. 7. – С. 225-236. – Бібліогр.: 56 назв.
 1. Шевчук Г. Й. Фахово-господарська та культурно-освітня діяльність товариства „Сільський господар” (1899-1944) : монографія. – Львів : ПА ІС, 2007. – 184 с.

Див. також № : 3837, 3840, 3842, 3844, 3845, 3851, 3905, 3921, 3978.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   56
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка