Міністерство культури і туризму України Державний заклад


ЗАГАЛЬНІ ПРАЦІ ДО ВСЬОГО ПЕРІОДУСторінка30/56
Дата конвертації23.10.2016
Розмір9.41 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   56

2. ЗАГАЛЬНІ ПРАЦІ ДО ВСЬОГО ПЕРІОДУ


 1. Бойко О. Д. Формування території української незалежної держави в часи Української революції (1917-1921 рр.). – К., 2007. – 62 с.
 1. Гай-Нижник П. П. Приватні банківські та кредитові установи в Україні 1917-1918 рр. // Зб. наук. пр. Наук.-дослід. ін-ту українознавства. – 2005 . – Т. ІV. – С. 394-404.
 1. Карпенко Н. М. „Китайский легион» : участие китайцев в революционных событиях на территории Украины (1917-1921 гг.) : монография / Луган. нац. пед. ун-т им. Т. Шевченко. – Луганск : Альма-матер, 2007. – 391 с.: ил.
 1. Лозовий В. С. Селянство та інтелігенція в добу Української революції 1917-1921 рр. // Освіта, наука і культура на Поділлі. – 2006. – Т. 6. – С. 47-54.
 1. Особливості становлення української державності в добу національно-демократичного відродження (1917-1920 рр.) / М. І. Бушин, В. М. Лазуренко, А. Ю. Лега. – Черкаси : Черкас. ЦНТЕІ, 2007. – 203 с.: іл., портр.
 1. Попович М. Україна : незалежність здобута і втрачена // Пам’ять століть. – 2007. – № 4-5. – С. 5-29.
 1. Проблеми вивчення історії української революції 1917-1921 рр. Вип. 2. / редкол. : В. Ф. Верстюк (відп. ред.) та ін. ; НАН України, Ін-т історії України. – К., 2007. – 258 с. : табл.
 1. Стецюк В. Б. Професійні спілки земських працівників Поділля в період національно-демократичної революції (1917-1920 рр.) // Наук. пр. / Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. Іст. науки. – 2006. – Т. 16. – С. 240-245.

Див. також № : 1295, 1307.


3. 1917 РІК В УКРАЇНІ


 1. Бикова Т. Крим в 1917 році : національно-політичні процеси та події в контексті взаємовідносин з Центральною Радою // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 17. – С. 29-48. – Бібліогр.: 81 назва.
 1. Букіна І. В. Створення та діяльність громадських комітетів на Сумщині (березень-липень 1917 р.) // Сум. старовина. – 2006. – № ХХ. – С. 178-185.
 1. Гусєв В. Бунд робить свій вибір : разом з українською демократією (березень-листопад 1917 р.) // Іст. журн. – 2007. – № 6. – С. 24-33.
 1. Дутчак В. В. Українська революція на Катеринославщині та Херсонщині (огляд подій 1917-1918 рр.) // Грані. – 2007. – № 5 (55). – С. 19-24.
 1. Єврейсько-більшовицький переворот 1917 року як передумова червоного терору та українських голодоморів : матеріали ІV Міжнар. наук. конф., Київ, 25 листоп. 2005 р. / ред. Т. М. Коліна ; Міжрег. акад. упр. персоналом. – К., 2006. – 292 с.
 1. Єврейсько-більшовицький режим : витоки, сутність, персональний склад. – К.: МАУП, 2006. – 168 с.: іл. – (Б-ка журн. „Персонал”).
 1. Ковальчук М. Лютнева революція 1917 р. в Україні // Визвол. шлях. – 2007. – № 5. – С. 59-82.
 1. Ковальчук М. А. Лютнева революція 1917 р. в українській провінції // Укр. іст. журн. – 2007. – № 4. – С. 91-102. – Бібліогр.: 75 назв.
 1. Кульчицький С. Драматичний листопад 17-го. Петроград і Київ : порівняльний аналіз // Сучасність. – 2007. – № 10. – С. 138-142.
 1. Кульчицький С. В. Російська (русская) революція 1917 р. : реальність і міф // Укр. іст. журн. – 2007. – № 2. – С. 4-23. – Бібліогр.: 34 назви.
 1. Лозовий В. Створення волосних земств в Україні (1917 р.) // Іст. журн. – 2007. – № 6. – С. 14-24.
 1. Лосєв І. Таємна історія ВОСР // Сучасність. – 2007. – № 10. – С. 134-137.
 1. Магурчак А. Микола Порш у вирі революційних подій 1917 р. // Київ. старовина. – 2007. – № 3. – С. 150-160.
 1. Машкін А. „Зречемося ми світу старого !..”, або дещо про характер Української національно-демократичної революції 1917 року // Історія в шк. – 2007. – № 2. – С. 1-5.
 1. Петренко І. Діяльність Павла Скоропадського щодо українізації частин російської армії в 1917 році // Персонал. – 2007. – № 8. – С. 34-40.
 1. Сич О. Жовтень 1917-го : революція чи переворот ? // Історія в шк. України. – 2007. – № 9-10. – С. 47-54.
 1. 1917 год : к 90-летию Февральской и Октябрьской революций : сб. – М.: Воениздат, 2007. – 432 с., 12 л. ил.
 1. Федюшин О. С. Украинская революция, 1917-1918. – М. : Центр-полиграф, 2007. – 334 с.: ил.
 1. Щукина Т. В. Два путча : 1917 год и 1991 год / Т. В. Щукина, С. Б. Солтус // Вестн. Академии / Моск. акад. предпринимательства при Правительстве Москвы. – 2006. – № 4. – С. 120-123.4. ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ ТА РУХИ


 1. Андрусишин Б. І. УСС на великій Україні : соціально-психологічний аспект взаємного пізнання // Україна Соборна. – 2006. – Вип. 4, т. 1. – С. 37-41.
 1. Бабічева О. С. Боротьба отаманських формувань України проти німецьких і австро-угорських окупантів в добу громадянської війни // Грані. – 2007. – № 3 (53). – С. 27-32.
 1. Бебик В. Територіальний патріотизм – передумова державотворення (звертаючись до поглядів В’ячеслава Липинського) / В. Бебик, О. Самойленко // Віче. – 2007. – № 7-8. – С. 65-67. – Джерела : 7 назв.
 1. Благовісний С. Українські політичні партії : боротьба за відновлення державності (1917 р.) // Вісн. Акад. управління МВС. – 2007. – № 1. – С. 162-167. – Бібліогр.: 9 назв.
 1. Боровик М. Проблема економічних перетворень в ідеології українського анархізму 1917-1921 рр. // Іст. журн. – 2007. – № 1. – С. 43-51. – Бібілогр.: 40 назв.
 1. Боровик М. Уроки революції : теоретичні дискусії в анархістському русі України (1920-1921 рр.) // Іст. журн. – 2007. – № 6. – С. 72-79.
 1. Геращенко Т. С. Діяльність Української партії самостійників-соціалістів у період Української Держави // Вісн. Київ. нац. лінгвіст. ун-ту. Серія „Історія, економіка, філософія”. – К., 2006. – Вип. 11-12. – С. 34-44. – Бібліогр.: 59 назв.
 1. Громадсько-політична діяльність Володимира Винниченка (до 125-річчя від дня народж.) : зб. ст. – К.: Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень, 2006. – 280 с.
 1. Елизаров М. А. Революционные матросы и анархистское движение Н. И. Махно. 1917-1919 гг. // Воен.-ист. журн. – 2007. – № 6. – С. 36-41.
 1. Ковальчук М. Євген Коновалець на чолі Січових стрільців (1918-1919) // Укр. визвол. рух. – 2006. – № 8. – С. 24-75.
 1. Ковальчук О. Питання війни та миру в програмах українських національних партій доби Центральної Ради // Наук. зап. / Нац. ун-т „Остроз. акад.” Іст. науки. – 2006. – Вип. 7. – С. 407-425. – Бібліогр.: 45 назв.
 1. Кукса О. Взаємовідносини національно-демократичних рухів Білорусії й України (березень 1917 – січень 1919 рр.) // Укр. іст. зб. – 2007. – Вип. 10. – С. 139-145. – Бібліогр.: 19 назв.
 1. Курас Д. Альтернативи форм національної державності у визвольній концепції Микити Шаповала // Пам’ять століть. – 2007. – № 1. – С. 230-234.
 1. Лебедєва Г. О. Стан наукової розробки діяльності загальноросійських партій меншовиків та есерів в добу Української національно-демократичної революції 1917-1920 років // Грані. – 2007. – № 2 (52). – С. 13-19.
 1. Леонтьев Я. В. Персональный состав ЦК партии левых эсеров (проблемы реконструкции) // Отеч. история. – 2007. – № 2. – С. 121-139.
 1. В’ячеслав Липинський в історії, теорії та практиці українського державотворення : матеріали Міжнар. конф., 26-27 квіт. 2007 р. / уклад. А. Г. Шваб. – Луцьк : Вежа, 2007. – 572 с.
 1. В’ячеслав Липинський у сучасному прочитанні : матеріали наук. конф., присвяч. 125-річчю від дня народж. В. Липинського, (29-30 берез. 2007 р.) / за заг. ред. А. В. Арістової. – К.: НТУ, 2007. – 72 с.
 1. Любовець О. Політичні альтернативи 1917-1920 рр. та українські партії // Іст. журн. – 2007. – № 2. – С. 3-12.
 1. Макаренко Т. П. Національне питання у теорії політичних партій України періоду Центральної Ради // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – К., 2006. – Вип. ХІІ. – С. 66-70. – Бібліогр.: 22 назви.
 1. Маркітан Л. Володимир Винниченко – політик і літератор (за кінофотодокументами) // Спеціальні історичні дисципліни : питання теорії та методики : зб. наук. пр. – К., 2006. – Чис. 13, ч. 1. – С. 343-352.
 1. Муха Д. Діяльність Української партії самостійників-соціалістів (грудень 1917 – квітень 1918 року) // Вісн. Історія / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 2007. – Вип. 89-90. – С. 26-29.
 1. Пасатюк В. Д. Організаційне оформлення УПЛСР (боротьбистів) // Грані. – 2007. – № 4 (54). – С. 21-25.
 1. Петриченко К. Витоки та причина походження українського інтегрального націоналізму // Самост. Україна. – 2007. – Річ. LІХ (59), ч. 1. – С. 31-36; ч. 2. – С. 53-58.
 1. Пікуляк М. Б. Економічна програма УРП-УСРП : (1918-1939 рр.) // Україна Соборна. – 2006. – Вип. 4, т. 1. – С. 181-187.
 1. Проскура О. Старшина січових стрільців Євген Коновалець (14.06.1891 – 23.05.1938) // Зона. – 2007. – № 21. – С. 108-117.
 1. Рум’янцев В. О. Ідея українського монархізму в творах В’ячеслава Липинського / В. О. Рум’янцев, М. М. Страхов // Держ. буд-во та місц. самоврядування. – 2007. – Вип. 13. – С. 72-77.
 1. Скальський В. Відображення революційних очікувань українців на національних губернських з’їздах 1917 – початку 1918 рр. // Укр. іст. зб. – 2007. – Вип. 10. – С. 128-138. – Бібліогр.: 58 назв.
 1. Солдатенко В. Ф. Винниченко і Петлюра : політичні портрети революційної доби. – К.: Світогляд, 2007. – 621 с., 16 с. іл.
 1. Стрельський Г. О. Г. Лотоцький і його мемуари // Спеціальні історичні дисципліни : питання теорії та методики : зб. наук. пр. – К., 2006. – Чис. 13, ч. 1. – С. 293-306. – Бібліогр.: 23 назви.
 1. Чоп В. Махновсько-Петлюрівський альянс (вересень 1919 р.) // Музеї України. – 2007. – № 4. – С. 16-19 ; № 5. – С. 19-22 ; № 6. – С. 36-39.

Див. також № : 4068, 4073.


Селянський повстанський рух


 1. Атоян О. М. Протомахновщина : генеза повстанства // Вісн. Запоріз. юрид. ін-ту. – 2005. – № 2. – С. 235-243.
 1. Веллер М. И. Махно. – М.: АСТ Москва ; Тверь : АСТ, 2007. – 303 с.
 1. Гусейнов Г. Д. Піщаний Брід і його околиці : [про Ю. Тютюнника, Н. Махна, М. Григор’єва]. – Дніпропетровськ : Арт-Прес, 2007. – 491 с. : іл., портр.
 1. Дробышевский Д. В. Женщины в махновском движении // Новый исторический въстникъ. – 2007. – № 1. – С. 154-159.
 1. Котляр Ю. Виступи представників національних меншин в типології селянського повстанського руху на Півдні України // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 17. – С. 199-207. – Бібліогр.: 28 назв.
 1. Котляр Ю. В. Військові формування отамана Григор’єва на Півдні України (грудень 1918 – березень 1919 рр.) // Історія України : маловідомі імена, події, факти : зб. ст. – К., 2006. – Вип. 33. – С. 361-371. – Бібліогр.: 38 назв.
 1. Котляр Ю. В. Селянські повстання релігійного характеру на Півдні України (1919-1930 рр.) // Гілея. – 2006. – Вип. 5. – С. 13-18.
 1. Пугач О. Отаман Гонта 1920 року : (героїзм і трагедія останніх гайдамаків Чорнухинщини). – Полтава, 2006. – 373 с.
 1. Трубчанінов С. В. Історико-географічне вивчення повстанського руху в Наддніпрянській Україні : постановка проблеми // Наук. пр. / Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. Іст. науки. – 2006. – Т. 16. – С. 94-102. – Бібліогр.: 25 назв.5. УТВОРЕННЯ УНР. ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ


 1. Бевз Т. Проблеми й особливості формування української політичної еліти у добу Центральної Ради // Іст. журн. – 2007. – № 6. – С. 86-100.
 1. Бій відлунав... : на відзначення 89-ої роковини трагедії під Крутами / упоряд. В. О. Рог. – Чернігів : Деснян. правда, 2006. – 96 с.
 1. Білорус М. Член Української Центральної Ради Леонард Бочковський (8 липня 1895 – 26 січня 1918) // Зона. – 2007. – № 21. – С. 139.
 1. Верстюк В. Ф. Українська Центральна Рада : період становлення // Укр. іст. журн. – 2007. – № 2. – С. 23-46. – Бібліогр.: 93 назви.
 1. Войцехівська І. В’ячеслав Прокопович // Пам’ять століть. – 2007. – № 1. – С. 163-164.
 1. Гай-Нижник П. П. Грошова (емісійна) політика уряду Української держави 1918 року // Фінанси України. – 2007. – № 4. – С. 136-145.
 1. Гай-Нижник П. День Українського Національного фонду – перший революційний добровільний податок Центральної Ради // Пам’ять століть. – 2007. – № 1. – С. 107-114. – Бібліогр.: 34 назви.
 1. Гай-Нижник П. Запровадження гривні в УНР і емісійна політика уряду у 1918 р. // Київ. старовина. – 2007. – № 2. – С. 109-129.
 1. Гай-Нижник П. Заснування і діяльність Українського Державного Банку УНР за Центральної Ради (1917-1918) // Пам’ять століть. – 2007. – № 4-5. – С. 30-37.
 1. Гай-Нижник П. Заснування Центральної Ради та її перші заходи у фінансовій сфері (березень – червень 1917 р.) // Київ. старовина. – 2006. – № 6. – С. 27-35. – Бібліогр.: 47 назв ; Зб. наук. пр. Наук.–дослід. ін-ту українознавства. – 2007. – Т. ХІV. – С. 411-421.
 1. Глущенко К. В. Деякі аспекти забезпечення прав національних меншин у період відродження української державності в 1917-1918 рр. (Центральна Рада) // Зб. наук. пр. Наук.–дослід. ін-ту українознавства. – 2005. – Т. VІ. – С. 366-371.
 1. Дзейко Ж. Становлення законодавчої техніки в нормотворчості Української Народної Республіки періоду Української Центральної Ради // Вісн. Юрид. науки / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 2006. – Вип. 72-73. – С. 9-13. – Бібліогр.: 25 назв.
 1. Здоров А. Хто підняв збройне повстання в Києві в січні 1918 р.? // Київ. старовина. – 2007. – № 4. – С. 104-112.
 1. Ковальчук М. Центральна Рада і розгортання українського національного руху // Пам’ять століть. – 2007. – № 6. – С. 77-96.
 1. Ковальчук М. Центральна Рада і розгортання українського національного руху наприкінці березня 1917 р. // Визвол. шлях. – 2007. – № 11. – С. 75-86 ; № 12. – С. 51-61.
 1. Крути : 29 січня 1918 р. / упоряд. О. Бойко ; передм. І. Юхновського. – К.: Вид-во ім. О. Теліги, 2007. – 96 с.: іл.
 1. Лебедєва І. М. Політична криза в УНР напередодні 29 квітня 1918 р. // Вісн. Київ. нац. лінгвіст. ун-ту. Сер. „Історія, економіка, філософія”. – К., 2006. – Вип. 11-12. – С. 25-33. – Бібліогр.: 58 назв.
 1. Лозовий В. Народ і влада : криза адміністративних структур у період Центральної Ради (1917-1918 рр.) // Київ. старовина. – 2007. – № 3. – С. 108-116.
 1. Лозовий В. С. Проблеми політичної культури українського селянства в добу Центральної Ради (1917-1918 рр.) // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – К., 2006. – Вип. ХІІ. – С. 166-174. – Бібліогр.: 32 назви.
 1. Лозовий В. С. Продовольче становище в Україні в період Центральної Ради : політика влади і реакція селянства // Наук. пр. / Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. Іст. науки. – 2006. – Т. 16. – С. 69-83. – Бібліогр.: 35 назв.
 1. Папакін А. Участь польських військових формувань у оборонних боях у Києві у лютому 1918 р. // Київ. старовина. – 2007. – № 3. – С. 67-78.
 1. Пиріг Р. Я. Центральна Рада й німецьке військове командування в Україні : проблеми взаємовідносин (лютий – квітень 1918 р.) // Укр. іст. журн. – 2007. – № 2. – С. 47-63. – Бібліогр.: 95 назв.
 1. Рум’янцев В. О. Конституція УНР 1918 року – важливий крок у розвитку конституційного законодавства України / В. О. Рум’янцев, Д. В. Лученко // Держ. буд-во та місц. самоврядування. – 2006. – Вип. 11. – С. 165-174.

Див. також № : 378, 1156.


6. УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА ГЕТЬМАНА П. СКОРОПАДСЬКОГО


 1. Акунов В. «Германский прихвостень» или «Московский запроданец» [гетман П. Скоропадский ] // Рейтар. – 2007. – № 1. – С. 82-100.
 1. Антонишин А. Соціально-економічні перетворення на Поділлі за гетьманату П. Скоропадського // Іст. журн. – 2007. – № 3. – С. 46-53. – Бібліогр.: 57 назв.
 1. Валігурська І. Прихід до влади Павла Скоропадського у порівнянні з Європейською Реставрацією ХVІІ-ХХ століть : історіософія проблеми // Київ. старовина. – 2006. – № 5. – С. 42-49. – Бібліогр.: 34 назви.
 1. Верстюк В. М. П. Василенко : ходіння у владу (громадсько-політична та урядова діяльність 1917-1918 рр.) // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 16. – Ч. 1. – С. 116-133. – Бібліогр.: 40 назв.
 1. Гай-Нижник П. За що Петро Болбочан був представлений до звання полковника армії Української держави // Київ. старовина. – 2007. – № 6. – С. 155-157.
 1. Горбатюк М. В. Створення першого уряду Української Держави // Вісн. Київ. нац. лінгвіст. ун-ту. Сер. „Історія, економіка, філософія”. – К., 2006. – Вип. 11-12. – С. 61-72. – Бібліогр.: 80 назв.
 1. Діденко І. Боротьба Української Держави за приєднання Криму : економічна блокада півострова у липні-листопаді 1918 р. // Київ. старовина. – 2007. – № 5. – С. 64-78.
 1. Діденко І. Павло Скоропадський і проблема автономізації Криму у 1918 р. // Університет. – 2007. – № 5. – С. 101-110.
 1. Засєкін В. Д. Українську незалежну державу гетьмана Павла Скоропадського знищили жидо-масони / В. Д. Засєкін, Л. М. Осауленко. – Луцьк : Твердиня, 2007. – 68 с.: іл., портр.
 1. Карамаш С. Ю. Життя і діяльність Юлія Вагнера – міністра праці в уряді П. Скоропадського / С. Ю. Карамаш, С. І. Вировий // Вісн. Київ. нац. лінгвіст. ун-ту. Сер. „Історія, економіка, філософія”. – К., 2006. – Вип. 11-12. – С. 96-101. – Бібліогр.: 42 назви.
 1. Корновенко С. В. Аграрна реформа П. Скоропадського // Вісн. Київ. нац. лінгвіст. ун-ту. Сер. „Історія, економіка, філософія”. – К., 2006. – Вип. 11-12. – С. 77-81. – Бібліогр.: 37назв.
 1. Кривець Н. В. Кримське питання в політиці Української Держави гетьмана П. Скоропадського // Проблеми балканістики, сходознавства та міжнародних відносин : зб. наук. пр. пам’яті д-ра іст. наук, проф. Пархомчука С. М. – К., 2007. – С. 61-68.
 1. Луговський О. Особовий склад військового міністерства Української Держави (за архівними документами) // Військ.–іст. альм. – 2006. – Чис. 2. – С. 25-29. – Прим.: 36 назв.
 1. Лупандін О. І. Громадсько-політична та державна діяльність Дмитра Дорошенка // Укр. іст. журн. – 2007. – № 3. – С. 36-46. – Бібліогр. : 32 назви.
 1. Малиновський Б. В. Австро-угорські та німецькі війська в Україні (1918 р.) : взаємовідносини з органами влади Української Держави // Вісн. Київ. нац. лінгвіст. ун-ту. Сер. „Історія, економіка, філософія”. – К., 2006. – Вип. 11-12. – С. 120-131. – Бібліогр.: 72 назви.
 1. Масненко В. В. Гетьманат Павла Скоропадського у координатах етнодержавознавчої парадигми // Вісн. Київ. нац. лінгвіст. ун-ту. Сер. „Історія, економіка, філософія”. – К., 2006. – Вип. 11-12. – С. 18-24. – Бібліогр.: 30 назв.
 1. Міяковський В. В. П. Науменко (1852-1919) // Хроніка-2000. – 2007. – Вип. 71. – С. 629-634.
 1. Подковенко Т. Діяльність Міністерства юстиції за часів Гетьманату Павла Скоропадського // Підприємництво, гоподарство і право. – 2007. – № 7. – С. 11-14.
 1. Ралдугіна Т. П. Федераційна грамота Павла Скоропадського : внутрішні та зовнішні чинники її проголошення // Вісн. Київ. нац. лінгвіст. ун-ту. Сер. „Історія, економіка, філософія”. – К., 2006. – Вип. 11-12. – С. 112-119. – Бібліогр.: 38 назв.
 1. Рафаловський Є. П. Основні напрямки продовольчої політики Української Держави 1918 року // Вісн. Київ. нац. лінгвіст. ун-ту. Сер. „Історія, економіка, філософія”. – К., 2006. – Вип. 11-12. – С. 82-87. – Бібліогр.: 51 назва.
 1. Ромащенко В. В. Військове будівництво періоду гетьманату П. Скоропадського в 1918 р. .) // Україна Соборна. – 2006. – Вип. 4, т. 2. – С. 90-93.
 1. Тучинський В. А. Створення центральних органів виконавчої влади Української Держави Гетьмана Павла Скоропадського (структурно-функціональний аспект) // Вісн. Київ. нац. лінгвіст. ун-ту. Сер. „Історія, економіка, філософія”. – К., 2006. – Вип. 11-12. – С. 73-76.
 1. Чухліб Т. В. Український гетьманат : проблеми міжнародного утвердження. – К.: Наш час, 2007. – 156 с.
 1. Шамара С. О. Українська Держава : геополітичний аспект // Вісн. Київ. нац. лінгвіст. ун-ту. Сер. „Історія, економіка, філософія”. – К., 2006. – Вип. 11-12. – С. 102-111.– Бібліогр.: 27 назв.
 1. Ярмошик І. І. Місцеві органи влади Волинської губернії в період Гетьманату Павла Скоропадського (травень-грудень 1918 року) // Вісн. Київ. нац. лінгвіст. ун-ту. Сер. „Історія, економіка, філософія”. – К., 2006. – Вип. 11-12. – С. 88-95. – Бібліогр.: 55 назв.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   56
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка