Міністерство культури і туризму України Державний заклад


СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОКСторінка38/56
Дата конвертації23.10.2016
Розмір9.41 Mb.
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   56

2. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК


 1. Агапов В. Л. На пути к кризису : развитие угольной промышленности УССР в 50-80-е гг. ХХ столетия // Наука. Релігія. Суспільство. – 2007. – № 4. – С. 5-19.
 1. Гирич Я. Вплив містобудівної політики на урбанізацію в УРСР (друга половина 50-х – початок 60-х років ХХ століття) // Вісн. Історія / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 2007. – Вип. 89-90. – С. 73-76.
 1. Григоренко О. П. Сільська молодь України другої половини ХХ сто-ліття // Наук. пр. / Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. Іст. науки. – 2006. – Т. 16. – С. 148-156.
 1. Григоренко О. П. Участь молоді Поділля в сільськогосподарському виробництві : 1960-1980-ті роки // Наук. пр. / Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. Іст. науки. – 2005. – Т. 15. – С. 459-467.
 1. Есешкин М. М. Промышленная политика Н. С. Хрущева 1953-1964 гг. // Вопр. гуманит. наук. – 2007. – № 2. – С. 37-46.
 1. Кучер В. Основні екологічні наслідки сільськогосподарської діяльності радянської системи на Волині у 60-80-ті рр. ХХ ст. // Грані. – 2007. – № 1 (51). – С. 152-154.
 1. Орлова Т. Історія жіноцтва – важливий напрям нової соціальної історії // Вісн. Історія / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 2007. – Вип. 89-90. – С. 33-37. – Бібліогр.: 78 назв.
 1. Павлов О. Державна політика урбанізації сільських територій у 1960-1980-ті роки // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2006. – № 2. – С. 279-285.
 1. Хоменко Н. Матерільно-побутове становище студентів навчальних закладів Української РСР в 50-60-ті рр. ХХ ст. // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. – 2007. – Вип. 11. – С. 415-433.

Див. також № : 5228, 5236.


3. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ


 1. Аксютин Ю. В. «Оттепель» и борьба против «пережитков капита-лизма» : из хроники хрущевского времени // Вестн. Моск. гос. обл. ун-та. Серия : История и полит. науки. – 2007. – № 1. – С. 168-184.
 1. Аксютин Ю. В. «Товарищ Хрущев зазнался…» : к 50-летию июньского пленума ЦК КПСС 1957 г. // Свободная мысль. – 2007. – № 5. – С. 143-156.
 1. Гаман В. П. Коридори ЦК. – К.: Логос, 2007 –

Т. 1. – 2007. – 584 с.


 1. Деревінський В. Ф. Вісвітлення становища українців у СРСР у статтях шістдесятників // Зб. наук. пр. Наук.–дослід. ін-ту українознавства. – 2005. – Т. ІV. – С. 106-112.
 1. Десятов Д. Микита Хрущов як головний персонаж політичних анекдотів свого часу // Історія в шк. – 2007. – № 4. – С. 12-16.
 1. Дмитрук В. І. Настрої серед радянських військовослужбовців щодо подій 1968 року в Чехословаччині // Історія України : маловідомі імена, події, факти : зб. ст. – К., 2006. – Вип. 33. – С. 251-259. – Бібліогр.: 24 назви.
 1. Кобижча Ю. Реабілітаційний процес на Чернігівщині на початковому етапі викриття культу особи Сталіна : (за офіційними матеріалами) // Сіверян. літопис. – 2007. – № 2. – С. 60-66. – Бібліогр.: 38 назв.
 1. Красюк В. П. Бой у кишлака Дури : художеств.-публицист. повествование. – К.: Полиграфкнига, 2007. – 400 с.: ил.
 1. Мельников Д. О. Молодь України в управлінні державними справами : ілюзії та реальність (80-ті рр. ХХ ст.) // Наук. пр. / Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. Іст. науки. – 2006. – Т. 16. – С. 157-163.
 1. Мищак І. Зміна правовідносин між державою і громадянином у СРСР у 1950-х – першій половині 1960-х років та її значення для України // Право України. – 2007. – № 6. – С. 131-134.
 1. Погребняк Я. П. Записки секретаря ЦК КП Украины (1971-1987 гг.). – К.: Профінформ, ФПУ, 2006. – 312 с.:ил., портр.
 1. Подкур Р. Формування та функціонування обласної управлінської мережі в середині 1950-х – на початку 1960-х рр.: (на матеріалах Вінницького обкому КП України) // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 16. – Ч. 2. – С. 397-415. – Бібліогр.: 75 назв.
 1. Русанов Ю. А. …А превратились в белых журавлей : документ. повесть-реквием [о черниговчанах – участниках боевых действий в Афганистане]. – 3-е изд., испр. и доп. – Чернигов : Деснян. правда, 2007. – 176 с.
 1. Тонконог В. А. Записки советского тюремщика. – К.: МАУП, 2007. – 584 с.: ил.
 1. Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика : зб. ст. / редкол.: В. М. Даниленко (відп. ред.) та ін.; Ін-т історії України НАН України та ін. – К.: Ніка Центр, 2006.

Вип. 10 : Хрущовська „відлига” : передумови, реалії, наслідки (з приводу 50-річчя ХХ з’їзду КПРС) : матеріали „Круглого столу” 23 лют. 2006 р. – 236 с.


 1. Цветков В. Г. Месть Хрущева, или Правда о ХХ съезде КПСС. – Н. Новгород, 2006. – 37 с.
 1. Якунин В. К. Закрытый доклад Н. Хрущева о культе личности И. Сталина и 50-летию осмысления. (Часть ІІ) // Грані. – 2007. – № 2 (52). – С. 28-32 ; № 3 (53). – С. 55-60.

Див. також № : 2879, 5048, 5255, 5274, 5311.


Опозиційний рух 60-80 років :

дисиденти, правозахисники


 1. Бажан О. Традиції ОУН-УПА в дисидентському русі в Україні у другій половині 1950-х – на початку 1980-х рр. // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. – 2007. – Вип. 11. – С. 399-407.
 1. Барашков Г. М. Диссидентское движение в СССР (1969-1970-е годы) // Известия Саратовского университета. Новая серия. – 2007. – Т. 7. Серия: Экономика. Управление. Право. – Вып. 1. – С. 102-104.
 1. Бекірова Г. Післяювілейна гіркота // Критика. – 2007. – № 12. – С. 22-23.
 1. Власенко І. Формула сонця Миколи Руденка // Наука і суспільство. – 2007. – № 9-10. – С. 11-20.
 1. 12 січня – День українського політв’язня // Права людини. – 2007. – № 1. – 1-15 січ. – С. 11-12.
 1. Жайвори у тенетах : недруковане в Україні інтерв’ю з Надією Світличною / зап. В. Овсієнко //Березіль. – 2007. – № 1-2. – С. 130-158.
 1. Журбелюк Г. Наша пам’ять про Великого Українця і українська ментальність : (до 70-річчя Василя Стуса, 1938-1985) // Визвол. шлях. – 2007. – № 12. – С. 7-16.
 1. Зінчук Д. Боротьба Василя Романюка за права радянських політв’язнів (1972-1979 рр.) // Схід. – 2007. – № 3. – С. 73-76. – Бібліогр.: 38 назв.
 1. Зінчук Д. Судовий процес над Василем Романюком 1972 р. // Схід. – 2007. – № 2. – С. 75-78. – Бібліогр.: 44 назви.
 1. Зубарєв Д. Петро Григоренко – в’язень сумління : (до 100-річчя від дня народж.) / Д. Зубарєв, Г. Кузовкін // Дивосвіт. – 2007. – № 4. – С. 20-23.
 1. Куценко Г. П. Дякую тюрмі : худож.–докум. оповідь. – К.: Просвіта, 1998 –

Кн. 2 : Сходинки до свободи. – 2007. – 105 с.: іл., портр.


 1. Куценко Г. Сходинки до свободи // Сучасність. – 2007. – № 3. – С. 118-135 ; № 4. – С. 136-160.
 1. Лук’яненко Л. Г. З часів неволі. – К.: МАУП, 2005 –

Кн. 2. – 2007. – 368 с.: іл.


 1. Міжнародний біографічний словник дисидентів країн Центральної та Східної Європи й колишнього СРСР / уклад.: Є. Захаров, В. Овсієнко ; Харк. правозахис. група. – Х.: Права людини, 2006 –

Т. 1 : Україна, ч. 1. – 2006. – 514 с., 16 арк. портр.


 1. Морозов В. Організація правозахисного руху в Україні в 1960-1980-х рр. // Сіверян. літопис. – 2007. – № 2. – С. 8-13. – Бібліогр.: 20 назв.
 1. Обертас О. Дисидентський генерал. 100 років тому народився Петро Григоренко // Укр. культура. – 2007. – № 4. – С. 18-19.
 1. Рапп І. Олекса Тихий, Громадянин України / І. Рапп, В. Овсієнко // Права людини. – 2007. – № 2. – 15-31 січ. – С. 9-11.
 1. Рябий В. Свічка в пітьмі десятьох сонць, або останній з мандрівних поетів [Т. Мельничук] // Вітчизна. – 2007. – № 3-4. – С. 126-136.
 1. Слабошпицький М. Приватна справа дисидента в науці : вибрані місця з біографії Володимира Берсенєва // Березіль. – 2007. – № 9-10. – С. 108-153 ; № 11-12. – С. 107-153.
 1. Слєсар В. З когорти шістдесятників : навічно в серці з Україною : (до 70-річчя від дня народж. М. Вінграновського, Є. Гуцала, 75-річчя Г. Тютюнника та 30-річчя утворення Гельсінської спілки) // Вісн. Кн. палати. – 2007. – № 1. – С. 45-49.
 1. Соколов А. В. Два поколения советской интеллигенции : шестидесятники и восьмидесятники // Мир России. – 2007. – Т. 16, № 3. – С. 74-111.
 1. Стриж В. Доля генерала [П. Григоренка] // Сучасність. – 2007. – № 10. – С. 129-133.
 1. Творча молодь Дніпропетровська : протистояння тоталітаризмові // Хроніка-2000. – 2007. – Вип. 73. – С. 552-586.
 1. Українська Гельсінкська Група : до 30-річчя створення : історія, документи / упоряд.: О. Зінкевич, В. Овсієнко. – К.: Смолоскип, 2006. – 128 с. – Бібліогр.: с. 121-125.
 1. Чорновіл В. Твори : в 10-ти т. /упоряд. В. Чорновіл. – К.: Смолоскип, 2007 –

Т. 5 : Публіцистика, документи, матеріали „Справи № 196” (1970-1984). – 2007. – 912 с.


 1. Шестаков А. Винний у тому, що вільний : [про С. Параджанова] // Україна. – 2007. – № 12. – С. 88-90.

Див. також № : 43, 5632.


4. УКРАЇНА В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ


 1. Бабак О. І. Українсько-польські відносини (від 1980-х років до 2005 р.). – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченко, 2005. – 142 с.
 1. Военная стратегическая операция «Анадырь». Интернационалисты Николаевщины в Карибском кризисе (о. Куба 1962-1963 годов) / авт.-сост. В. Е. Бойчук ; Укр. союз воинов-интернационалистов «кубинцев» (УСВИК), Николаев. обл. орг. – Николаев : ЧП Шамрай П. Н., 2006. – 187 с.: ил., портр.5. НАУКА. ОСВІТА. КУЛЬТУРА


 1. Авраменко О. Жодна ніч не буває вічною : [про худож. В. Зарецького] // Україна. – 2007. – № 8-9. – С. 86-88.
 1. Ананченко Т. Назавжди молодий [І. Григурко] // Укр. культура. – 2007. – № 8. – С. 12-13.
 1. Бажан О. Мовне питання в Українській РСР у дзеркалі ХХ з’їзду КПРС // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 16. – Ч. 2. – С. 390-396.
 1. Бажан О. Г. Рух за поширення української мови в період „хрущовської відлиги” // Наук. зап. / Нац. ун-т „Києво-Могилян. акад.” – 2007. – Т. 65. Іст. науки. – С. 40-49.
 1. Безручко О. Відомий і невідомий учень Довженка [кінорежисер В. М. Іванов] // Сучасність. – 2007. – № 11-12. – С. 109-116.
 1. Березівська Л. Часткові внутрішньосистемні зміни шкільної освіти УРСР у контексті прихованої русифікації (1964-1984) // Рід. шк. – 2007. – № 9. – С. 60-64.
 1. Василишин О. М. Творча спадщина Володимира Івасюка. – Львів : Укр. акад. друкарства, 2007. – 270 с.
 1. Висоцький А. Поезія, перелита у пісню : [про А. Малишка] // Пам’ять століть. – 2007. – № 4-5. – С. 220-224.
 1. Віват Г. Ars poetica або про поетичне мистецтво ХХ століття : (на матеріалі творчості І. Світличного, В. Стуса, І. Калинця) // Іст.–літ. журн. – 2007. – № 13. – С. 132-138.
 1. Возна М. Олесь Гончар – про захист української мови // Друкарство. – 2006. – № 6. – С. 89-92.
 1. Вороніна Л. На іншому фронті тієї ж війни : [про Є. Гуцала] // Урок Української. – 2007. – № 4. – С. 48-50.
 1. Гаврилюк А. П. Інформаційні та аналітичні жанроутворення на вітчизняному телебаченні в 50-ті рр. // Культура України : зб. наук. пр. – Х., 2005. – Вип. 16. – С. 162-168.
 1. Гаєвська Л. Становлення державно-громадської системи управління освітою на місцевому рівні : (80-ті рр. ХХ – початок ХХІ ст.). – Умань : Софія, 2007. – 63 с.: іл., табл.
 1. Гарбар Г. А. Культура гостинності на матеріалі зарубіжного туризму Миколаївської області кінця 70-х – початку 80-х рр. ХХ століття // Грані. – 2007. – № 2 (52). – С. 36-40.
 1. Гарбар Г. А. Розвиток соціокультурного інституту гостинності в українському туризмі 60-х – 80-х рр. ХХ століття (на матеріалі Микола-ївської області) : монографія. – Миколаїв : Південнослов’ян. ін-т КСУ, 2007 . -265 с.
 1. Глебова А. Н. А. И. Кухтенко и его научная школа / А. Н. Глебова, Т. А. Кухтенко // Наука та наукознавство. – 2007. – № 4. – С. 87-114.
 1. Глебова А. Н. Научная школа В. С. Михалевича // Наука та наукознав-ство. – 2007. – № 4. – С. 162-182.
 1. Горбачук Д. Русифікаторська мовна політика в Україні у 70-80-х роках ХХ століття / Д. Горбачук, О. Зубарєв // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. – 2007. – Т. 16. – С. 175-188.
 1. Гризун А. Талан і талант, або дещо про творчу спадщину, яка подає голос з могили : [про поета М. Холодного] // Київ. – 2007. – № 4. – С. 36-42.
 1. Гринченко Т. А. Виктор Михайлович Глушков и его школа / Т. А. Гринченко, А. А. Стогний // Мат. машини і системи. – 2006. – № 4. – С. 3-14.
 1. Гуржій О. Річка його життя : до 110-річчя від дня народж. акад. О. В. Топачевського // Вісн. НАН України. – 2007. – № 3. – С. 41-50.
 1. Гутник Л. Інформаційний потенціал українського кіноплаката 1960-1970-х років (на матеріалах зібрання НБВУ) // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2005. – Вип. 14. – С. 612-628.
 1. 90-річчя академіка НАН України Ю. О. Митропольського // Вісн. НАН України. – 2007. – № 1. – С. 65.
 1. Дмитрук М. Із когорти фундаторів фізики напівпровідників [В. Ляшенко (1902-1975)] / М. Дмитрук, В. Козирський, В. Шендеровський // Дивосвіт. – 2007. – № 2. – С. 8-9.
 1. [До 100-річчя від дня народження І. Вільде] / Р. Іваничук, Б. Горинь, М. Ільницький, Р. Горак // Дзвін. – 2007. – № 5-6. – С. 121-142.
 1. Дуплищева О. М. Наставник инженеров и ученых [М. И. Дуплищев] / О. М. Дуплищева, А. М. Дуплищев. – Днепропетровск : АРТ-ПРЕСС, 2007. – 232 с.
 1. Жулинський М. Драматизм високої долі : [до 75-річчя від дня народж. І. М. Дзюби] // Світогляд. – 2007. – № 1. – С. 12-13.
 1. Івченко В. Повернення : [про журналістику 60-х рр.] // Журналіст України. – 2007. – № 8. – С. 36-40.
 1. Кагарлицький М. Листами, мов зорею, засвітилася : док. оповідь у листах художниці [К. Білокур], розповідях автора. – К.: Варта, 2007. – 464 с.: іл.
 1. Капітонова Ю. В. Великий українець В. М. Глушков та його наукова школа / Ю. В. Капітонова, Ю. О. Храмов // Наука та наукознавство. – 2007. – № 4. – С. 75-86.
 1. Клочек Г. Григір Тютюнник – людина, митець...: спроба „цитатного” життєпису / Г. Клочек, І. Оцабрик // Укр. мова й літ. в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2007. – № 6. – С. 82-95.
 1. Ковалевська Н. „Знову все перед очима...” : (особа і творчість Семена Жураховича : до 100-річчя від дня народж. письм.) // Київ. старовина. – 2007. – № 5. – С. 159-170.
 1. Кононенко В. До 110-річчя від дня народження Ф. Максименка // Бібл. планета. – 2007. – № 2. – С. 20-22.
 1. Кравець Д. [Г.] Чубай з роду Гетьманів : монографія. – Рівне : Волин. обреги, 2007. – 300 с.: іл.
 1. Крупницький Л. Коли кількість – ознака якості : (до 130-річчя з дня народж. худож. О. Кульчицької) // Визвол. шлях. – 2007. – № 10. – С. 57-60.
 1. Кувик П. Робити добро людям : [про кінорежисера Л. Осику] // Укр. культура. – 2007. – № 4. – С. 8-9.
 1. Культурне життя в Україні : Західні землі. Т. ІІІ. 1966-1971 / упоряд. : Т. Галайчак, О. Луцький. – Львів : Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича НАН України, 2006. – 856 с.
 1. Кучинська І. Виховні ідеї громадянськості в Україні у 1958-1985 рр. // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2007. – № 1. – С. 51-54.
 1. Лабінський М. З плеяди Леся Курбаса : [про В. Гаккебуша (1912-1984)] // Укр. театр. – 2007. – № 4. – С. 10-12.
 1. Литвин М. Любіть Україну... : [про худож. А. Наконечного] // Пам’ять століть. – 2007. – № 4-5. – С. 288-300.
 1. Лицар синіх очей весни : до 80-річчя Михайла Клименка : спогади, фітосвітлини, поезії / авт.–упоряд. М. Пасічник. – Житомир : Пасічник, 2006. – 307 с.: іл., портр.
 1. Лісовий В. Українська філософська думка 60-80-х років // Філос. думка. – 2007. – № 3. – С. 64-80 ; № 4. – С. 117-139.
 1. Лукашова А. Г. Творчество Сергея Параджанова как явление постмодернизма // Известия Рос. гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена. – 2007. – № 12. Аспирант. тетради. – С. 148-154.
 1. Лук’яненко О. Vita memoriae : [про І. Лозинського (1927-1992)] // Бібл. вісн. – 2007. – № 3. – С. 31-34.
 1. Лук’яненко О. Si fata sinant : (до 80-літнього ювілею Івана Лозинського) // Бібл. планета. – 2007. – № 3. – С. 36-37.
 1. Малиновский Б. Н. „Опередили время !” // Наука та наукознавство. – 2007. – № 4. – С. 205-217.
 1. Малюта І. Підіймав одеську хвилю : до 70-річчя письменника-правозахисника Олекси Різникова // Укр. культура. – 2007. – № 1. – С. 35-37.
 1. Матвійчук О. Біля витоків української біохімічної науки : [О. В. Палладін] / О. Матвійчук, Н. Струк // Пам’ять століть. – 2007. – № 4-5. – С. 252-253.
 1. Мельничук Б. „Інтелігент з мужицькими руками” : [про письм. М. Івасюка] // Дзвін. – 2007. – № 11-12. – С. 145-156.
 1. Міжнародний пленер присвячений 125-річчю від дня народження видатного українського художника, поета, критика і теоретика футуризму Давида Давидовича Бурлюка (1882-1967) / упоряд. С. Побожій. – Лебедин, 2007. – 28 с.
 1. Моисеев В. А. Олег Константинович Антонов : (к 100-летию со дня рожд.) // Наука та наукознавство. – 2006. – № 1. – С. 101-122.
 1. „Народе мій, до тебе я ще вернусь...” : (метод. матеріали до 70-річчя В. Стуса) / підгот. З. Димарчук ; ред. Н. Карплюк ; Житомир. обл. універс. наук. б-ка. – Житомир, 2007. – 18 с. – (Безсмертна скарбниця ; вип. 11).
 1. Онопрієнко В. І. Олександр Назарович Щербань : (до 100-річчя від дня народж.) // Наука та наукознавство. – 2006. – № 1. – С. 133-136.
 1. Осипчук О. Впровадження радянської обрядовості в 1970-х роках на Київщині // Етнічна історія народів Європи. – 2007. – Вип. 23. – С. 129-133.
 1. Пахоменко С. Проблеми збереження історико-культурної спадщини греків Приазов’я у середині 1950-х – першій половині 1980-х рр. // Міжнар. зв’язки України : наук. пошуки і знахідки. – 2007. – Вип. 16. – С. 59-67. – Бібліогр.: 26 назв.
 1. Пенчук І. Л. До питання вивчення історії телебачення // Держава та регіони. Серія : Гуманіт. науки. – 2007. – № 1. – С. 88-95.
 1. Пепа В. Трагедія української душі : [про М. М. Шестопала] // Київ. – 2007. – № 11. – С. 2-13.
 1. Перевальський В. Петро Юрченко і його остання праця // Пам’ятки України : історія та культура. – 2007. – № 3. – С. 61-65.
 1. Під тягарем хреста : метод.–бібліогр. матеріали до відзначення 70-річних роковин В. Стуса / підгот. В. Швець ; ред. І. Рудько ; Чернів. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Івасюка. – Чернівці, 2007. – 18 с.
 1. Пуцко В. Мистецтвознавча спадщина Павла Жовтовського : до століття від дня народж. // АНТ. – 2005. – № 13-15. – С. 175-180. – Бібліогр.: 11 назв.
 1. Рабинович З. Л. О Сергее Алексеевиче Лебедеве // Наука та наукознавство. – 2007. – № 4. – С. 218-231.
 1. Регідайло Н. Правда і кривда Михайла Стельмаха : (до 95-річчя від дня народження письменника) // Вісн. Кн. палати. – 2007. – № 6. – С. 38-40.
 1. Рожок В. І. Сонячний маестро : [про С. В. Турчака (1938-1988)] : монографія. – К.: Автограф, 2006. – 244 с., 20 арк. іл., табл., портр. – Бібліогр.: 296 назв.
 1. Романець О. В. Наукова діяльність ученого-генетика С. М. Гершензона в контексті суспільно-політичних умов : (до 100-річчя від дня народж.) // Наука та наукознавство. – 2006. – № 1. – С. 123-132.
 1. Роса в червону ніч : [про письм. Ф. Рогового, Григора Тютюнника, М. Булаха] / авт.–упоряд. Ю. Роговий. – Полтава : Дивосвіт, 2006. – 152 с.
 1. Рубінський О. Айсберг Віктора Афанасьєва : (спогад-роздум) // Укр. театр. – 2007. – № 2. – С. 13-19.
 1. Ружин З. Музика вічна і безкінечна...: видатному композитору сучасності Віталію Кирейку виповнилося 80 // Укр. культура. – 2007. – № 2. – С. 20-21.
 1. Селівачов М. Іван Гончар у 1960-1970-х роках // АНТ. – 2006. – № 16-18. – С. 189-197.
 1. Симоненко Р. Г. Про вченого, організатора науки й чудового товариша [С. М. Пархомчука] // Проблеми балканістики, сходознавства та міжнародних відносин : зб. наук. пр. пам’яті д-ра іст. наук, проф. Пархомчука С. М. – К., 2007. – С. 12-14.
 1. Синько Р. Український Мікельанджело : виповнилося 120 років від дня народження І. П. Кавалерідзе – скульптора, режисера і драматурга // Укр. культура. – 2007. – № 5. – С. 9.
 1. Сироїд І. Формування світогляду Олеся Гончара // Вісн. Історія / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 2007. – Вип. 89-90. – С. 101-104.
 1. Скалій Р. Мозаїка спогадів про Марію Капніст // Кіно-Театр. – 2007. – № 5. – С. 25-28.
 1. Скундзя Н. Мово рідна, слово рідне... : [про О. Маркуша] // Вісн. Кн. палати. – 2007. – № 10. – С. 45-48.
 1. Сов’як Р. Окрилений рідною піснею : до 100-річчя від дня народж. композитора Євгена Козака // Дзвін. – 2007. – № 5-6. – С. 88-93.
 1. Содомора А. Стежкою до себе : [до 70-річчя письм. Андрія Содомори] // Дзвін. – 2007. – № 11-12. – С. 157-161.
 1. Соловей Е. Невпізнаний гість : доля і спадщина Володимира Свідзинського. – К.: Наук. думка, 2006. – 222 с., 12 арк. іл., портр.
 1. Стріха М. Григорій Кочур – енциклопедист // Сучасність. – 2007. – № 10. – С. 103-124.
 1. Студенець Н. Марія Новицька. Життєвий шлях і наукова діяльність : ( до 110-річчя з дня народж.) // Студії мистецтвознавчі. – 2005. – Чис. 3. – С. 103-114. – Бібліогр.: 40 назв.
 1. Тимошик М. Загортований в борні [М. Шестопал] // Пам’ять століть. – 2007. – № 4-5. – С. 225-228.
 1. Третяк Л. Її життя – сцена : монографія [про оперну співачку Г. О. Туфтіну (1933-2007)]. – К.: Логос, 2007. – 72 с.
 1. Тронько П. Т. Олесь Гончар та мовне питання в Українській РСР (1950-1980-ті рр.) / П. Т. Тронько, О. Г. Бажан // Історія України : маловідомі імена, події, факти : зб. ст. – К., 2006. – Вип. 33. – С. 244-251. – Бібліогр.: 15 назв.
 1. У театрі та в кіно : [до 115-річчя з дня народж. актора В. Сокирка] / повід. Г. Заславець // Кіно-Театр. – 2007. – № 5. – С. 29.
 1. Федоренко Я. А. Розвиток кіномережі в селах України в середині 1950-х – на початку 1960-х рр. // Україна Соборна. – 2006. – Вип. 4, т. 2. – С. 105-106.
 1. Филатов Ю. И. Значение прошлого опыта и его востребованность сегодня : (на примере внедрения научной организации труда в Украине 1966-1970 гг.) / Ю. И. Филатов, И. А. Ступак // Наука. Релігія. Суспільство. – 2007. – № 3. – С. 77-81.
 1. Хоменко Н. Дозвілля студентів України в період літніх канікул (50-60 рр. ХХ ст.) // Укр. іст. зб. – 2006. – Вип. 9. – С. 271-281. – Бібліогр.: 50 назв.
 1. Чепурна О. В. „Загублена” українська людина у творчості письменників-шістдесятників (на матеріалі прози Г. Тютюнника) // Зб. наук. пр. Наук.–дослід. ін-ту українознавства. – 2005. – Т. V. – С. 212-221.
 1. Черніков І. Ф. Станіслав Максимович Пархомчук (1925-1975 рр.) // Проблеми балканістики, сходознавства та міжнародних відносин : зб. наук. пр. пам’яті д-ра іст. наук, проф. Пархомчука С. М. – К., 2007. – С. 5-12.
 1. Шкворець Ю. Ф. Координація фундаментальних досліджень в Україні у 70-80-х роках минулого сторіччя // Наука та наукознавство. – 2006. – № 4. – С. 22-26.
 1. Юрова І. Творча особистість І. Костецького у літературному дискурсі ІІ половини ХХ століття. – Донецьк : Норд-Прес, 2006. – 269 с. – Бібліогр.: 279 назв.

Див. також № : 43, 2763, 4859, 5201, 5277.


100-річчя від дня народження С. П. Корольова


 1. Біленко В. Головний конструктор // Дивосвіт. – 2007. – № 1. – С. 2-5.
 1. Бровко І. С. П. Корольов – людина і вчений // Світогляд. – 2007. – № 1. – С. 26-30.
 1. Бугров В. Е. Марсианский проект С. П. Королева. – М.: Рус. витязи, 2007. – 151 с., 24 л. ил.
 1. Голованов Я. К. Королёв : факты и мифы : в 2-х т. – 2-е изд., доп. и испр. – М.: Рус. витязи, 2007.

Т. 1. – 493 с.: ил.

Т. 2. – 701 с.: ил.
 1. Дернова В. Основоположник практичної космонавтики // Чумац. шлях. – 2007. – № 1. – С. 2-5.
 1. Дроботько Н. Через терни – до зірок // Вісн. НАН України. – 2007. – № 2. – С. 75-80.
 1. Ільченко М. Сергій Корольов : увертюра космічної ери / М. Ільченко, О. Копил, С. Тимченко // Світогляд. – 2007. – № 1. – С. 20-25.
 1. Копил О. А. Академік С. П. Корольов і ракетно-космічна техніка // Наука та наукознавство. – 2007. – № 1. – С. 132-139.
 1. С. П. Королев : к 100-летию со дня рожд. / Рос. акад. наук, Совет по космосу ; авт.–сост. : Н. С. Королева, Я. Н. Костюк. – М.: Наука, 2007. – 252 с.
 1. Сходження на космічний Олімп. С. П. Корольов : сторіччя від дня народж. / авт.–упоряд. З. І. Димарчук ; Житомир. обл. наук. б-ка. – Житомир, 2007. – 24 с. – (Б-ка краєзнавства ; вип. 15).

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   56
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка