Міністерство культури і туризму України Державний закладСторінка42/56
Дата конвертації23.10.2016
Розмір9.41 Mb.
#442
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   56
Мова


 1. Білик Б. І. Проблеми державної мови в Україні (1989-2004 рр.) // Зб. наук. пр. Наук.–дослід. ін-ту українознавства. – 2005. – Т. VІ. – С. 160-164.
 1. Корж А. Політико-правові засади утвердження української мови як державної в Україні // Українознавство. – 2006. – № 1. – С. 136-143.
 1. Котигоренко В. О. Мовний аспект державної етнополітики в Україні // Стратегічні пріоритети : наук.–аналіт. щокварт. зб. – 2007. – № 2 (3). – С. 137-146.
 1. Мовний баланс України / упоряд. О. Медведєв // Сучасність. – 2007. – № 9. – С. 69-89.
 1. Погрібний А. Жива душа Донбасівського краю : [аналіз мовної ситуації] // Українознавство. – 2006. – № 1. – С. 194-200 ; № 2. – С. 144-152.
 1. Позняк Д. Проблема україномовного спілкування серед молоді південного сходу країни // Соціальна психологія. – 2007. – № 3. – С. 67-77.
 1. Савойська С. В. Законодавчо-нормативні проблеми впровадження української мови як державної у сферу освіти України : (на матеріалах вищих навчальних закладів. 90-ті роки ХХ ст. – початок ХХІ ст.) // Зб. наук. пр. Наук.–дослід. ін-ту українознавства. – 2005. – Т. VІ. – С. 165-170.
 1. Солоіденко Г. Словнику Грінченко – 100 років // Бібл. вісн. – 2007. – № 4. – С. 40-44.
 1. Ткаченко Є. В. Правовий режим мов національних меншин : порівняльне дослідження // Державне будівництво та місцеве самоврядування. – 2007. – Вип. 13. – С. 127-137.
 1. Фігурний Ю. Сучасний стан і перспективи розвитку української мови на теренах України у ХХІ столітті // Українознавство. – 2006. – № 2. – С. 153-161.
 1. Фомин А. И. Русский язык на Украине // Свободная мысль. – 2007. – № 7. – С. 115-124.

Див. також № 5394.


Освіта


 1. Освіта в Україні : нормативна база. – 3-є вид., змін. та допов. / Є. К. Пашутинський. – К.: КНТ, 2007. – 520 с.

* * * 1. Академія мистецтв України : історія і сьогодення // Мистецькі обрії ’ 2005-2006. – 2006. – Вип. 8-9. – С. 24-27.
 1. Андрущенко В. П. Роздуми про освіту : статті, нариси, інтерв’ю. – К.: Знання України, 2005. – 804 с.
 1. Гривко А. Проблема мовної освіти в пострадянському просторі : (на прикл. України, Словаччини, Білорусі та Литви) // Українознавство. – 2006. – № 2. – С. 169-173.
 1. 10 років діяльності Львівського міського осередку ім. Костянтини Малицької Крайового Товариства „Рідна школа” 1995-2005 рр. / Львів. осередок ім. К. Малицької Крайового Т-ва „Рідна школа”, Львів. обл. будинок учителя. – Львів, 2006. – 228 с.
 1. Добрускін М. О. Школа України очима соціолога / М. О. Добрускін, В. Г. П’ятенко // Культура України : зб. наук. пр. – Х., 2007. – Вип. 18. – С. 71-81.
 1. Клімова Г. П. Головні тенденції розвитку сучасної освіти // Культура України : зб. наук. пр. – Х., 2005. – Вип. 16. – С. 4-10.
 1. Коваленко О. Міжнародний конгрес „Українська освіта у світовому просторі” : [Київ, 2007] // Університет. – 2007. – № 6. – С. 94-98.
 1. Кононенко П. Українська освіта : стан, проблеми, перспективи в Україні і в світі // Українознавство. – 2006. – № 1. – С. 6-16.
 1. Кононенко П. П. Українська освіта у світовому часопросторі / П. П. Кононенко, Т. П. Кононенко. – К.: Знання України, 2007. – 592 с. – (Б-ка українознавця).
 1. Павленко А. Культурологічна система координат розвитку сучасної фізичної освіти в Україні / А. Павленко, Т. Попова // Шлях освіти. – 2007. – № 1. – С. 7-12.
 1. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія : зб. ст. Вип. 9. Ч. 1 / редкол. : О. В. Глузман та ін. – Ялта, 2006. – 264 с.
 1. Сучасна економічна освіта : Україна і Болонський процес / за ред. В. Д. Базилевича. – К.: Знання, 2006. – 326 с.
 1. Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : зб. наук. пр. Вип. 2 : Мистецька освіта в Україні : проблеми розвитку в контексті Болонського процесу (Київ – Харків) / редкол.: В. Д. Сидоренко (голова) та ін.; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – К.: Вид. дім А+С, 2006. – 192 с.
 1. Фігурний Ю. С. Українська освіта – один із вагомих чинників вітчизняного етнонаціонального державотворення // Зб. наук. пр. Наук.–дослід. ін-ту українознавства. – 2007. – Т. ХІІІ. – С. 51-63.
 1. Чешков О. А. Витоки кризи в українській освіті та її зміст // Зб. наук. пр. Наук.–дослід. ін-ту українознавства. – 2005. – Т. ІV. – С. 244-255.
 1. Шевченко В. Стан української освіти в Україні : (відповіді на питання анкети НДІ українознав. МОН України) // Українознавство. – 2006. – № 4. – С. 207-213.

Див. також № : 2491, 5397.


Вища


 1. Про затвердження Статуту Київського національного університету імені Тараса Шевченка : постанова Кабінету Міністрів України від 14 берез. 2007 р. № 443 // Офіц. вісн. України. – 2007. – № 20. – С. 57-66 (ст. 799).

* * * 1. Болонський процес : модернізація системи вищої освіти України : матеріали VІ Міжнар. наук. конф., 20 трав. 2006 р., Судак та Всеукр. наук.–практ. конф., 14 груд. 2006 р., Київ / відп. ред. В. М. Чирков. – К.: МАУП, 2007. – 328 с.: іл.
 1. Гуменюк Б. Дипломатична академія України : історія та перспективи розвитку // Пам’ять століть. – 2007. – № 2. – С. 203-214.
 1. Дементьєв В. Донецький національний технічний університет : стратегія формування потенціалу / В. Дементьєв, О. Кратт // Вища шк. – 2006. – № 2. – С. 39-48.
 1. Дмитриченко М. Ф. Вища освіта і Болонський процес : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Знання України, 2007. – 440 с.
 1. Добрянський І. Приватний сектор вищої освіти в Україні: стан і перспективи // Рід. шк. – 2007. – № 3. – С. 3-4.
 1. Дробноход М. Українська вища школа : стан, проблеми, перспективи // Українознавство. – 2006. – № 4. – С. 162-169 ; Зб. наук. пр. Наук.–дослід. ін-ту українознавства. – 2007. – Т. ХІІІ. – С. 426-440.
 1. З поглядом у майбутнє : до 30-річчя кафедри обліку аналізу та аудиту в АПК. 1977-2007 / упоряд.: Л. М. Трохименко, В. Г. Лінник ; Держ. вищ. навч. закл. „Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана”. – К.: КНЕУ, 2007. – 98 с.: іл. – (Ювілейне видання).
 1. Завальнюк О. М. Кам’янець-Подільський державний університет : курсом зростання (2002-2006 рр.) / О. М. Завальнюк, О. Б. Комарніцький. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2006. – 300 с.: іл.
 1. Завальнюк О. М. Кам’янець-Подільський державний університет (1981-2007 рр.) : іст. нарис / О. М. Завальнюк, О. Б. Комарніцький. – 5-те вид., доопрац. і допов. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2007. – 228 с.: іл.
 1. Ковальов В. І. Харківський національний автомобільно-дорожний університет : іст. нарис. – Х.: ХНАДУ, 2007. – 103 с.: іл., портр. – Бібліогр.: 23 назви.
 1. Кононенко П. П. Українська освіта у світовому часо-просторі // Зб. наук. пр. Наук.–дослід. ін-ту українознавства. – 2007. – Т. ХІІІ. – С. 8-51.
 1. Корсак К. В. Вища освіта і Болонський процес : навч. посібник / К. В. Корсак, І. О. Ластовченко. – К.: МАУП, 2007. – 352 с.: іл.
 1. Крижанівський Є. І. Нафтогазова освіта України : минуле і сьогодення / Є. І. Крижанівський, Ф. В. Козак // Нафтова і газова промисловість. – 2007. – № 3. – С. 3-7.
 1. Крок до позитивних змін : матеріали ІV Конференції Всеукраїнської студентської ради, Київ, 15-17 черв. 2007. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2007. – 81 с.
 1. Крук А. Школа відважних : [60-річчя Львів. держ. ун-ту безпеки життєдіяльності] // Надзвичайна ситуація. – 2007. – № 10. – С. 18-20.
 1. Масальський В. Діяльність Донецького національного університету з входження в сучасний європейський освітній простір // Схід. – 2007. – № 1. – С. 75-80.
 1. Мишечкін Г. Вища історична освіта в незалежній Україні : досвід, проблеми, стратегія подальшого розвитку // Схід. – 2007. – № 1. – С. 69-72.
 1. Парієнко Г. К. Обліково-економічний факультет Одеського державного економічного університету : історія / Г. К. Парієнко та ін.; за ред. М. І. Звєрякова. – Одеса : Астропринт, 2007. – 216 с.: іл.
 1. Петренко К. Кафедрі теорії і методики гімнастики ЛДІФК – 60 років / К. Петренко, О. Бубела, А. Сениця // Теорія та методика фіз. виховання. – 2006. – № 4. – С. 22-26.
 1. Психолого-педагогічні кафедри вищих навчальних закладів України / уклад.: В. І. Даниленко та ін. – К.: Знання, 2006. – 302 с.
 1. Салига Т. Слово про ректора І. О. Вакарчука // Дзвін. – 2007. – № 3. – С. 86-89.
 1. Славинський М. Залишатися самим собою, або Він був слюсарем і знає... : мозаїка роздумів, спостережень і спогадань [В. Брюховецького] // Віче. – 2007. – № 13. – С. 46-47.
 1. Таланчук П. Університет „Україна” – поняття міжнародне // Пам’ять століть. – 2007. – № 6. – С. 8-14.
 1. Той. хто відродив Могилянку : зб. до 60-ліття В’ячеслава Брюховецького / упоряд.: В. Моренець, В. Панченко, Т. Ярошенко. – К.: Києво-Могилян. акад., 2007. – 704 с., 64 арк. іл.
 1. Філіпчук Г. Міжнародна Слов’янська академія освіти ім. Я. А. Коменського : точка зору вченого // Неперервна професійна освіта : теорія і практика. – 2007. – Вип. 1-2. – С. 211-218.

Див. також № : 332, 2507.


Середня


 1. Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми „Школа майбутнього” на 2007-2010 роки : розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 квіт. 2007 р. № 160-р // Офіц. вісн. України. – 2007. – № 28. – С. 61-64 (ст. 1119).

* * * 1. Луганський обласний багатопрофільний ліцей. 10 років у творчому пошуку. – Луганськ, 2007. – 72 с.: іл., портр.
 1. Шатило В. В. Вінницький будівельний технікум. Сторінки історії : до 85-річчя з дня заснування. – Вінниця : Книга : Вега, 2006. – 127 с.: іл., портр.Література


 1. Баранов В. П’ятнадцять років з Петром Перебийносом // Київ. – 2007. – № 6. – С. 11-13.
 1. Баранов В. Якби розповісти про все прожите...: (кілька штрихів до портрета Анатолія Дімарова з нагоди його 85-ліття) // Київ. – 2007. – № 5. – С. 3-8.
 1. Білоцерківець Н. Поет Ющенко із села Хоружівка. Старійшині української літератури Олексі Яковичу Ющенку виповнилося 90 // Укр. культура. – 2007. – № 8. – С. 20.
 1. Бровченко В. „Спрага світла не мина” / розмову вів А. Михайленко // Дніпро. – 2007. – № 1-2. – С. 47-55.
 1. Булаховська Ю. Залюблений у далі слобожанські : декілька слів з нагоди 70-річчя Віктора Гамана // Вітчизна. – 2007. – № 11-12. – С. 118-120.
 1. Великий подвижник [літературознавець А. Погрібний (1942-2007)] // Визвол. шлях. – 2007. – № 10. – С. 98-99.
 1. Власенко І. Микола Руденко – письменник-провидець // Укр. культура. – 2007. – № 11. – С. 38-41.
 1. Власенко І. Формула Сонця Миколи Руденка // Дивосвіт. – 2007. – № 1. – С. 6-11.
 1. Галич О. Ярослав Кремінський. Штрихи до творчого портрета // Вітчизна. – 2007. – № 3-4. – С. 140-154.
 1. Галич О. „Світитиму я Україні...” : штрихи до творч. портр. Я. Кремінського : до 70-річчя від дня народж. письм. // Українська література в загальноосвітній школі. – 2007. – № 10. – С. 5-8.
 1. Гижа О. Житейський путівець та історичні візії Валерія Гужви // Вітчизна. – 2007. – № 9-10. – С. 156-163.
 1. Голобородько Я. Ель класіко : формація Тараса Федюка. – К.: Факт, 2007. – 104 с.
 1. Гужва В. Розкопки архіваріуса : знайомий незнайомий Андрій Крижанівський // Вітчизна. – 2007. – № 7-8. – С. 153-159.
 1. Затонский Д. В. История одной судьбы : Повести. Рассказ : [автобиогр. проза]. – К.: Изд. Дом Дмитрия Бураго, 2007. – 356 с.
 1. Звиняцковский В. Я. Русский мир Украины : изучение, сохранение и развитие его идентичности : (к постановке проблемы) // Рус. яз. и лит. в учеб. заведениях. – 2006. – № 3. – С. 2-9.
 1. Зуева Т. Б. П. Кирдан – исследователь народных украинских дум // Нар. творчість та етнографія. – 2007. – № 3-4. – С. 102-105.
 1. Іванишина Л. „У синьому небі я висіяв ліс” : [про М. Вінграновського] // Кіно-Театр. – 2007. – № 3. – С. 49-50.
 1. Кушніренко І. К. Василь Діденко – поет, громадянин, редактор / І. Кушніренко, В. Жилінський. – Запоріжжя : Дніпр. металург, 2007. – 223 с.: іл., портр.
 1. Люлько Г. Людина з казковим прізвищем : [про письм. М. Г. Невидайла] // Свічадо. – 2006. – № 2. – С. 73-75.
 1. Марко В. Уроки Івана Чендея : до 85-річчя від дня народж. // Дзвін. – 2007. – № 5-6. – С. 143-146.
 1. Олійник Б. Його талан і талант : [до 70-річчя від дня народж. М. Шудрі] // Укр. культура. – 2007. – № 10. – С. 48.
 1. Рязанцева Т. Бранець вічності : аспекти поетичної творчості Олекси Стефановича. – К.: Києво-Могилян. акад., 2007. – 106 с.: фото.
 1. Салига Т. „Я родом з міста, що його нема...” : Богданові Мельничуку – 70 ! // Дзвін. – 2007. – № 2. – С. 127-128.
 1. Скрипник А. На планеті людей : [про поета Л. Вишеславського] // Київ. – 2007. – № 4. – С. 165-180.
 1. Слабошпицький М. Поміж дерев і людей наодинці з собою : (Євген Гуцало : літературна біографія на тлі епохи) // Київ. – 2007. – № 2. – С. 131-143.
 1. Славинський М. Олекса Ющенко : „Я поет, а не родич Президента” // Віче. – 2007. – № 21-22. – С. 51-52.
 1. Тебешевська О. У гостину до „Сивого вітру” : [про збірку А. Содомори] // Дзвін. – 2007. – № 11-12. – С. 162-165.
 1. Унгурян Т. Музика, яка мене врятувала : [про письм. А. Зубанича] // Вітчизна. – 2007. – № 11-12. – С. 127-132.
 1. Чугай М. Не втрачені ілюзії Віктора Гамана : книга-есе письменника, який повернувся з політики в літературу. – К.: Логос, 2007. – 263 с.: іл., портр.

Див. також № : 2554, 5411.


Бібліотечна справа


 1. Про затвердження Інструкції з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах : наказ Міністерства культури і туризму України від 3 квіт. 2007 р. № 22 // Офіц. вісн. України. – 2007. – № 38. – С. 157-160 (ст. 1534).
 1. Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс бібліотечних ідей : наказ Міністерства культури і туризму України від 7 лют. 2007 р. № 3 // Офіц. вісн. України. – 2007. – № 12. – С. 126-127 (ст. 461).
 1. Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс бібліотечних інтернет-сайтів : наказ Міністерства культури і туризму України від 7 лют. 2007 р. № 2 // Офіц. вісн. України. – 2007. – № 12. – С. 124-125 (ст. 460).

* * * 1. Організація роботи бібліотеки науково-дослідної установи Національної академії наук України : зб. док. і матеріалів. Вип. 4 / уклад.: Т. Л. Кулаковська, А. А. Свобода, Н. І. Смаглова, Г. І. Солоіденко. – К., 2006. – 153 с.

* * * 1. Андрущенко О. А. Сучасний стан бібліотечно-інформаційного забезпечення фізичної культури і спорту в Україні // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – 2007. – Вип. 20. – С. 121-128.
 1. Антонова Т. Колекція Габсбургів : [із фондів від. рідкісних і цінних книг Наук. б-ки Чернів. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича] / Т. Антонова, І. Твердохліб // Бібл. форум України. – 2007. – № 3. – С. 47-49.
 1. Бакан С. Ф. Справочно-информационное обслуживание в Национальной парламентской библиотеке Украины // Вестн. БАЕ. – 2007. – № 2. – С. 61-64.
 1. Березная Т. И. Принципы Джона Паттерсона и опыт дистрибуции системы ИРБИС в Украине // Науч. и техн. б-ки . – 2007. – № 11. – С. 80-85.
 1. Бібліотечна Житомирщина : історія і сучасність : зб. матеріалів обл. наук.–практ. конф., м. Житомир, 26-27 верес. 2006 р. / уклад. : В. А. Пивоваров та ін. – Житомир : Полісся, 2006. – 181 с.
 1. Вергунов В. А. Національна сільськогосподарська бібліографія як форма збереження культурно-історичної пам’яті нації та інформаційний ресурс // Вісн. аграр. науки. – 2007. – № 2. – С. 82-85.
 1. Вилегжаніна Т. 2007 рік – Рік української книги // Бібл. планета. – 2007. – № 1. – С. 4-6.
 1. Вінниччина бібліотечна в цифрах і фактах 2005-2006 рр. / підгот.: О. Зіньковська та ін.; Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця, 2007. – 34 с.
 1. Голоха Л. Державна політика в галузі бібліотечної справи : питання понятійно-категоріального апарату // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 1 (23). – С. 21-32. – Бібліогр.: 25 назв.
 1. Григаш Л. Публічні бібліотеки як осередки сприяння розвитку і зберігання культур національних та етнічних груп Закарпаття // Бібл. планета. – 2007. – № 4. – С. 32-34.
 1. Дивногорцев А. Л. Книга о старейшей университетской библиотеке Украины // Вестн. БАЕ. – 2007. – № 4. – С. 82-86.
 1. Загуменна В. В. Вітаємо ювіляра : (до 75-річчя Василя Степановича Бабича) // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2007. – № 1. – С. 88-91.
 1. Залиток Л. М. Библиотечные подходы к воплощению идей В. А. Сухомлинского в педагогике Украины // Вестн. БАЕ. – 2007. – № 2. – С. 85-88.
 1. Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника / редкол.: М. М. Романюк (відп. ред.) та ін.; НАН України, Львів. нац. б-ка ім. В. Стефаника. – Львів, 2006. – Вип. 14. – 537 с.
 1. Збереження бібліотечно-інформаційних ресурсів України : нова політика і нові технології : матеріали Всеукр. наук.–практ. конф., 20-22 листоп. 2006 р. / уклад.: В. В. Мірошникова, О. П. Куніч ; Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Х., 2007. – 184 с.
 1. Кулай Г. Мирослав Бутрин (1926-2000) – український бібліограф, літературознавець, педагог // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника. – Львів, 2006. – Вип. 14. – С. 515-521.
 1. Литвин В. Глобальне науково-інформаційне середовище і електронні ресурси бібліотек // Бібл. вісн. – 2007. – № 6. – С. 48-53. – Прим.: 24 назви.
 1. Морозюк Ю. Нова Могилянська бібліотека ім. Тетяни та Омеляна Антоновичів // Бібл. форум України. – 2007. – № 3. – С. 42-44.
 1. Провідні бібліотеки України : довідник 2006/2007 / уклад.: В. Г. Дригайло, Є. М. Шмельов. – К.: Шмельов, 2006. – 152 с.
 1. Рогова П. І. П’ять років діяльності ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського : здобутки і перспективи // Педагогіка і психологія. – 2006. – № 2. – С. 140-151.
 1. Савина З. И. Национальная парламентская библиотека Украины – центр научно-библиографической работы // Вестн. БАЕ. – № 4. – С. 49-51.
 1. Свобода А. Бібліотечна мережа НАН України : історія, сучасний стан / А. Свобода, Н. Смаглова // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2006. – Вип. 15. – С. 64-76.
 1. Серегина О. М. Роль ГНБ-ГПНТБ СССР в создании и развитии ГРНТБ Украины // Науч. и техн. б-ки. – 2007. – № 10. – С. 41-47.
 1. Соловйова М. В. Прибуткова діяльність бібліотек України : сучасний стан та тенденції розвитку // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – 2007. – Вип. 21. – С. 124-131.
 1. Соляник А. А. Розвиток організаційно-правових засад міжнародного документообліку наукових бібліотек України // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – 2007. – Вип. 19. – С. 83-90.
 1. Тодорова Є. М. Історико-методичний аспект концепції ретроспективної національної бібліографії (РНБ) України // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – 2007. – Вип. 21. – С. 152-162.
 1. Турбанист Т. Н. Организационно-методическая деятельность библиотек для детей в Украине // Вестн. БАЕ. – 2007. – № 1. – С. 76-79.
 1. Хроніка Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка : інформ. бюлетень 2006 р. Вип. 4 (32) / уклад.: О. П. Куніч, А. М. Перепеча ; Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Х., 2007. – 62 с.
 1. Хроніка Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка : інформ. бюлетень 2007 р. Вип. 1 (33) / уклад.: О. П. Куніч, А. М. Перепеча ; Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Х., 2007. – 26 с.
 1. Чмільова С. В. Бібліотека на селі як один із доступних засобів самоосвіти : (на прикладі 1990-х років) // Зб. наук. пр. Наук.–дослід. ін-ту українознавства. – 2007. – Т. ХІV. – С. 328-332.

Див. також № : 1336, 1337, 2029, 2583, 2588, 2593, 2998, 3589.


Засоби масової інформації


 1. Біланич Г. „Карпати” : відкриття молодих талантів // Вісн. Кн. палати. – 2007. – № 10. – С. 6-8.
 1. Будь на земле человеком : кн. памяти Б. Ф. Деревянко [ред. газ. «Вечерняя Одесса» / сост. Л. Г. Бурчо]. – Одесса : Астропринт, 2007. – 303 с.: ил., портр.
 1. Буряк С. Випуск друкованої продукції 2005 року // Друкарство. – 2006. – № 4. – С. 5-10.
 1. Вакаренко Е. Г. Современный этап издательской деятельности Национальной академии наук Украины : (1996-2005 гг.) // Библиотеки НАН : проблемы функционирования, тенденции развития. – 2006. – Вып. 4. – С. 269-278.
 1. Голубка С. Економічні аспекти національної гідності : (до 11-річчя відродження журналу „Економіст”) // Економіст. – 2007. – № 12. – С. 15-17.
 1. Грет Г. П. Книговидання в незалежній Україні : організаційний та тематичний аспекти / Г. П. Грет, К. А. Хемчян // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2007. – № 1. – С. 13-17.
 1. Жива історія : [газ. „Вісті” – 15 років] / упоряд.: Б. Шинкарук, Т. Власюк. – К.: Ред. газ. „Вісті”, 2007. – 488 с.: іл.
 1. Життєдайний вогонь „Холодного Яру” : огляд часопису черкаських письменників // Вітчизна. – 2007. – № 9-10. – С. 165-167.
 1. Журналу „Народне мистецтво” – 10 років // Нар. мистецтво. – 2007. – № 3-4. – С. 4-11.
 1. [Журналу „Слово і час” – 50 років] // Слово і час. – 2007. – № 1. – С. 3-23.
 1. Зеленина Г. Еврейские книгоиздания в России и Украине сегодня : реалии и тенденции / Г. Зеленина, В. Лихачев // Евроазиатский еврейский ежегодник, 2005/2006. – К., 2006. – 5766. – С. 245-255.
 1. Івшина Л. Мої університети / упоряд. Н. Тисячна. – К.: Укр. прес-група, 2006. – 204 с. – (Б-ка газети „День”).
 1. Мельничук А. Його кредо – справедливість : [про журналіста І. В. Сподаренка] // Дніпро. – 2007. – № 1-2. – С. 63-69.
 1. Остролуцька Л. Четверта влада й жінка. Фемінізація української журналістики та її вплив на розвиток громадянського суспільства // Україна в нас єдина : матеріали засідань наук. секцій ІV Всесвіт. форуму українців. Київ, 18-20 серп. 2006 р. – К., 2007. – С. 74-78.
 1. Радченко А. Перший ювілей „Академперіодики” // Вісн. НАН України. – 2007. – № 3. – С. 38-40.
 1. Сенченко М. Фондам Книжкової палати України – 90 років // Вісн. Кн. палати. – 2007. – № 4. – С. 3-4.
 1. Телебачення і радіомовлення України : Державний реєстр телерадіоорганізацій. – Х.: Прапор, 2007. – 422 с.
 1. Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / за ред. М. М. Романюка ; Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. – Львів, 2006. – Вип. 13. – 576 с.
 1. Українське телебачення : вчора, сьогодні, завтра / М. М. Карабанов та ін.; ред. Є. М. Карабанова. – К.: „Дирекція ФВД”, 2006. – 648 с.: іл.
 1. Шаповал Ю. Г. Національна журналістика : наук. пр. : у 2 т. – Львів : ППДМ, 2006.

Т. 1. – 2006. – 687 с.


 1. Яблоновська Н. В. Історія і сучасність вірменської преси Криму // Держава та регіони. Сер. Гуманіт. науки. – 2006. – № 3. – С. 109-114.Мистецтво


 1. Про затвердження Державної програми збереження, відродження і розвитку народних художніх промислів на період до 2010 р. : постанова Кабінету Міністрів України від 23 трав. 2007 року № 768 // Офіц. вісн. України. – 2007. – № 39. – С. 47-59 (ст. 1555).
 1. Про надання Державному центру театрального мистецтва імені Леся Курбаса статусу національного : указ Президента України від 23 лют. 2007 р. № 141/2007 // Офіц. вісн. України. – 2007. – № 18. – С. 32 (ст. 695).

* * * 1. Анатоленко Г. Художник Олександр Івахненко // Чумац. шлях. – 2007. – № 1. – С. 21-23.
 1. Барна Н. Іміджмейкерство як різновид мистецької діяльності в аспекті масової культури // Мистецтвознавчі записки. – 2006. – Вип. 10. – С. 136-141.
 1. Білоус Л. Музикант універсального таланту : до 60-річчя від дня народж. Засл. арт. України А. Кирпаня (1947-1998) // Укр. культура. – 2007. – № 1. – С. 38-40.
 1. Білоусов Є. В. Чарівна голка Віри Роїк : худож.–докум.. повість для дітей про творчість Віри Роїк та історію укр. вишивки. – Сімферополь : СОНАТ, 2007. – 80 с.: іл.
 1. Білоцерківець Н. Художник зі станції „Тараса Шевченка” : Борису Плаксію – 70 // Укр. культура. – 2007. – № 8. – С. 22-24.
 1. Богданівський-Столярчук М. Тетяна Перенчук : записки, спілкування, діалоги : [життєвий і творч. шлях співачки, педагога]. – Рівне : О. Зень, 2007. – 245 с.: нот., іл., портр.
 1. Волинський осередок Національної спілки композиторів України : навч. посіб. / А. Т. Єфіменко, О. І. Коменда. – Луцьк : Вежа, 2006. – 216 с.
 1. Гайдабура В. Театральні автографи часу : (дослідження, рецензії, творчі портрети, інтерв’ю, „фото-сайти”). – К.: Факт, 2007. – 292 с.: іл.
 1. Головащенко М. І. (1923-2006). Феномен Олександра Кошиця. – К.: Муз. Україна, 2007. – 587 с., 16 арк. іл.: іл., нот. іл., портр.
 1. Гончаренко Т. На щедрій творчій ниві. Виповнилося 85 років відомій мисткині Марфі Тимченко // Укр. культура. – 2007. – № 5. – С. 22-23.
 1. Гусарчук Т. Її бароковий сад // Укр. культура. – 2007. – № 12. – С. 38-39.
 1. Данчук Л. І. Слов’янські театральні зустрічі (кінця ХХ – початку ХХІ ст.) : на прикладі культур. зв’язків Житомир. обл. муз.–драм. театру ім. І. Кочерги / Л. Данчук, П. Данчук. – Житомир : Полісся, 2007. – 237 с.: іл, портр. – Бібліогр.: 104 назви.
 1. Доріченко О. Понад стилями й течіями : [про композитора Є. Станковича] // Київ. – 2007. – № 6. – С. 190-192.
 1. Жаворонков В. П. Декоративний таріль / В. П. Жаворонков, Д. М. Курик, П. В. Жаворонков. – Вижниця : Черемош, 2007. – 32 с.: іл.
 1. Захожа Г. Стан Станковича // Україна. – 2007. – № 11. – С. 102-104.
 1. Зінькевич О. Музичне свідоцтво буття. Валентину Сільвестрову – 70 // Укр. культура. – 2007. – № 9. – С. 6-7.
 1. Календар ювілейних і пам’ятних дат театрального життя на 2008 рік / упоряд. О. Долечек ; Нац. спілка театр. діячів України. – К.: Логос, 2007. – 115 с.
 1. Коменда О. Духовні теми і жанри в українській музиці кінця ХХ століття – початку ХХІ століття // Студії мистецтвознавчі. – 2006. – Чис. 4. – С. 51-55.
 1. Косів В. Графічний дизайн в Україні : проблеми становлення національного стилю // Мистецтвознавчі записки. – 2006. – Вип. 10. – С. 99-108.
 1. Кульова В. Двоє у вільному польоті : [про худож. Г. Дюговську та В. Балибердіна] // Київ. – 2007. – № 3. – С. 187-189.
 1. Лемешко Т. Трипілля – мистецька колиска : [про М. Горлового] // Київ. – 2007. – № 12. – С. 184-185.
 1. Лисюк О. Пам’яті майстра гончарного мистецтва : (до 85-річчя від дня народж. заслуж. майстра народ. творч. О. Луцишина) // Нар. творчість та етнографія. – 2007. – № 5. – С. 94-96.
 1. Макогон І. Життя і творчість : альбом / упоряд., ст. до розд. І. І. Макогона ; вступ. сл. В. А. Щербака. – К.: Мистецтво, 2007. – 176 с.: іл.
 1. Мистецтво незалежної України : навч. посіб. / Л. В. Анучина, О. В. Бурлука, В. С. Немцова та ін.; за ред. Л. В. Анучиної. – Х.: Нове слово, 2007. – 83 с. – Бібліогр.: 35 назв.
 1. Мистецька палітра : інформ. бюл. / Івано-Франкків. обл. універс. наук. б-ка ім. І. Франка. – Івано-Франківськ, 2007.

Вип. І / уклад. Р. Кузнєцова. – 11 с.

Вип. ІІ / уклад. Р. Кузнєцова. – 10 с.

Вип. ІІІ / уклад. : Г. Пристай, В. Хімейчук. – 12 с.

Вип. ІV. / уклад. : Г. Пристай, І. Копчук. – 10 с.
 1. Молчанова Т. Vivat. Славо ! : [про Ярославу Матюху] // Дзвін. – 2007. – № 9. – С. 99-105.
 1. Національна Спілка Композиторів України : довідник / ред.–упоряд. Т. С. Невінчана. – К.: Гроно, 2006. – 127 с.
 1. Онищенко В. Богині Василя Корчового // Укр. культура. – 2007. – № 11. – С. 24-25.
 1. Орлова Т. Сучасний театр : нові параметри теорії // Мистецтвознавчі записки. – 2006. – Вип. 10. – С. 58-62.
 1. Полтавська Ю. Шляхи митця : пам’яті заслуж. діяча мистецтв України Віталія Сівка // Укр. культура. – 2007. – № 10. – С. 28-29.
 1. Пошивайло О. М. Українська академічна керамологія ХХІ сторіччя : теорія, історія, сучасний ужинок, майбутній поступ / НАН України, Ін-т керамології – від-ня Ін-ту народознав. НАН України, Нац. музей-заповідник укр. гончарства в Опішному. – Опішне : Укр. народознав., 2007 –

Кн. 1 : (2001-2005). – 2007. – 775 с.: іл., портр. – Бібліогр.: 474 назви.


 1. Про мости кленові, про його літа...: життя і творчість самодіяльного композитора Ярослава Калюха / упоряд. Л. А. Бондар. – Житомир : Рута, 2006. – 39 с., 8 арк. іл.: нот. іл., портр.
 1. Роменська В. Проходять болем серця... // Укр. культура. – 2007. – № 2. – С. 24-25.
 1. Рута О. Очима добра і любові : [про Л. Задорожну] // Київ. – 2007. – № 10. – С. 181-184.
 1. Ситник А. Пам’яті подвижника : [Олесь Силин] // Пам’ятки України : історія та культура. – 2007. – № 2. – С. 124-127.
 1. Скалецький К. Г. Художник Володимир Васильович Гнипа. – Полтава : АСМІ, 2007. – 77 с.: іл., портр.
 1. Слоневский А. Ю. Удивительная жизнь художника Адольфа Медвецкого // Воен.-ист. архив. – 2007. – № 8. – С. 64-75.
 1. Сорока П. На рівні душі : до 70-річчя від дня народж. художника [Є. Удіна] // Дзвін. – 2007. – № 5-6. – С. 163-170.
 1. Стадніченко О. „З гордістю сина я про те, що мати мені – Україна”: [про композитора А. Сердюка] // Дніпро. – 2007. – № 3-4. – С. 131-138.
 1. Станішевський Ю. Сучасний балетний театр України в європейському та світовому культурному контексті // Студії мистецтвознавчі. – 2006. – Чис. 2. – С. 51-59.
 1. Старюк Н. Стасій Гречаний. У колі двадцятиліття (1977-1997) // Хроніка-2000. – 2007. – Вип. 73. – С. 590-630.
 1. Степовик Д. Закарпатський Страдиваріус [М. Сядристий] // Укр. культура. – 2007. – № 11. – С. 12-13.
 1. Судьїн В. Легінь українського театру [О. Шаварський]// Укр. театр. – 2007. – № 1. – С. 4-6.
 1. Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : зб. наук. пр. з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / редкол.: В. Д. Сидоренко (голова) та ін.; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – К.: Вид. дім А+С, 2006. – Вип. 3. – Ч. 2. – 245 с.: іл.
 1. Тимків Б. Традиції та інновації в мистецтві Прикарпаття : про творчість Дмитра Сивака // Нар. мистецтво. – 2007. – № 1-2. – С. 32-35.
 1. Титаренко В. Живопис Віктора Наконечного // Нар. мистецтво. – 2007. – № 1-2. – С. 14-18.
 1. Український народний музичний інструментарій на межі тисячоліть : мистецтвознавчі записки відділу українських народних музичних інструментів Музею театрального, музичного та кіномистецтва України / авт.–упоряд. Л. М. Черкаський. – К.: ДАКККіМ, 2007. – 264 с.
 1. Фурман В. Михайло Китриш : [до 70-річчя з дня народж.] // Нар. мистецтво. – 2007. – № 1-2. – С. 38-39.
 1. Валерія Чайковська : знову народити себе / бесіду вів В. Грицук // Кіно-Театр. – 2007. – № 3. – С. 56-58.
 1. Чекан Ю. Спів, запозичений у світу : [про В. Сильвестрова] // Критика. – 2007. – № 11. – С. 26-27.
 1. Шарварок О. Артист : він грав, як жив, та в життя ніколи не грав... : [про В. Розстального] // Київ. – 2007. – № 4. – С. 181-183.
 1. Шевчук А. Свистунці Людмили Никитюк // Укр. культура. – 2007. – № 9. – С. 26-27.
 1. Шевчук А. Сонцедайна душа у злакових стеблах : [про М. Климовича] // Нар. мистецтво. – 2007. – № 1-2. – С. 66-68.
 1. Щербак В. Славетна Марфа Тимченко // Нар. мистецтво. – 2007. – № 1-2. – С. 4-8.
 1. Яремчук А. Ада Роговцева : любов не має схем і законів // Укр. культура. – 2007. – № 11. – С. 22-23.
 1. Яремчук А. Розгорнуті крила . Видатна актриса театру і кіно Лариса Кадочникова у днях минулих і теперішніх // Укр. культура. – 2007. – № 9. – С. 22-23.
 1. Яремчук А. Щоб душу дістати із дна : [про Б. Ступку] // Укр. культура. – 2007. – № 2. – С. 4-5.

Див. також № : 1125, 1788, 5524.


Кіно


 1. Безп’ятчук Ж. Слава – героям, а пророкам... анафема : [до ювілею Ю. Іллєнка] // Кіно-Театр. – 2006. – № 1. – С. 53-55.
 1. Брюховецька Л. Кіносвіт Юрія Іллєнка. – К.: Задруга : Журн. „Кіно-Театр”, 2006. – 287 с.: іл., портр.
 1. Брюховецька Л. Операторське мистецтво Юрія Іллєнка // Кіно-Театр. – 2006. – № 1. – С. 49-52.
 1. Веселка С. Його мистецька обітниця : [про О. Гринька] // Кіно-Театр. – 2006. – № 1. – С. 60-61.
 1. Денисенко Г. Чуєш, брате мій... : [про В. Денисенка] // Кіно-Театр. – 2007. – № 3. – С. 35-37.
 1. Зубавіна І. Роман Балаян : польоти як еманація свободи // Художня культура. Актуальні проблеми : наук. вісн. – К., 2006. – Вип. 3. – С. 255-270.
 1. Зубавіна І. Історія вітчизняного кіно як поле сучасних наукових досліджень // Мистецькі обрії ’ 2005-2006. – 2006. – Вип. 8-9. – С. 464-467.
 1. Іллєнко М. Щорічний національний кінофестиваль українського кіно „Майстер-фест” // Мистецькі обрії ’ 2005-2006. – 2006. – Вип. 8-9. – С. 472-478.
 1. Григорій Кохан про час і про себе / зап. Н. Ільченко // Кіно-Театр. – 2007. – № 3. – С. 38-42.
 1. Віталій Савчук : „Актор – категорія радше душевна, ніж духовна” / Л. Бондарчук // Кіно-Театр. – 2007. – № 3. – С. 59-61.
 1. Танюк Л. Кость Степанков як українська проблема // Кіно-Театр. – 2006. – № 1. – С. 20-24 ; Київ. – 2007. – № 1. – С. 174-184.
 1. Татарский А. Умер один из лучших отечественных мультипликаторов Александр Татарский / С. Капков // Новое время. – 2007. – № 25. – С. 48-53.
 1. Михайло Ткачук – останній романтик нашого кіно / розмову веде Л. Брюховецька // Кіно-Театр. – 2007. – № 3. – С. 46-48.
 1. Чи довго бути молодим ? Проблема другого фільму : [„Круглий стіл”, Київ, 8 листоп. 2005] // Кіно-Театр. – 2006. – № 1. – С. 3-7.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   56
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка