Міністерство культури і туризму України Державний заклад


АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМСторінка43/56
Дата конвертації23.10.2016
Розмір9.41 Mb.
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   56

10. АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ


 1. Волкогонова О. Д. Русская диаспора в Крыму : этнополитический аспект // Вестн. Моск. ун-та. Серия 12. Полит. науки. – 2007. – № 1. – С. 32-44.
 1. Григор’янць В. Є. Про деякі особливості інтеграції кримських мусульман в український соціум // В. Є. Григор’янць, О. Г. Шевчук, І. Г. Беднарський ; Регіон. філ. Нац. ін-ту стратегіч. дослідж. в м. Сімферополі. – Сімферополь : СФ НІСД, Таврія, 2006. – 36 с. – ( Серія дод. до наук. журн. „Кримський Архів”).
 1. Манаєв О. Ю. Основні напрямки роботи з охорони культурної спадщини в Автономній Республіці Крим на сучасному етапі // Україна Соборна. – 2006. – Вип. 4, т. 2. – С. 225-229.
 1. Неделько О. О. Вплив національно-етнічного чинника на організацію влади в Криму : історія та сучасність // Вісн. Запоріз. юрид. ін-ту. – 2006. – № 2. – С. 222-228.
 1. Новейшая история Украины. Автономная Республика Крым : Имена. Свершения. Творчество. – К.: Укр. науч. о-во геральдики и вексилологии : Укр. акад. геральдики, товар. знака и логотипа, 2006 –

Вып. 1. – 2006. – 165 с.: ил., портр.
Див. також № : 2785, 5711, 6075.

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ
ІСТОРИЧНІ НАУКИ
На ступінь доктора наук


 1. Василенко В.О. Політична історія Великого князівства Литовського (до 1569 р.) в східнослов’янських історіографіях ХІХ – першої третини ХХ ст.: (07.00.06) / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М.С. Грушевського. – К., 2007. – 36 с. – Бібліогр. : 27 назв.
 1. Волошин Ю. В. Розкольницькі слободи на території Північної Гетьманщини у ХVІІІ ст.: історико-демографічний аналіз: (07.00.01) / Нац. ун-т „Києво-Могилян. акад.”. – К., 2006. – 35 с. – Бібліогр.: 45 назв.
 1. Гарбар Г. А. Становлення і розвиток соціокультурного інституту гостинності в українському туризмі: остання третина ХІХ ст. – 1990 р. (на матеріалі Миколаївської області) : (17.00.01) / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – К., 2007. – 39 с. – Бібліогр.: 24 назви.
 1. Гедьо А. В. Соціальний статус і розвиток господарства грецьких громад України середини ХVІІ – ХІХ ст.: джерелознавчий аспект : (07.00.06) / Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – 37 с.
 1. Головко О. Б. Волинь і Галичина в державно-політичному розвитку Центрально-Східної Європи (ІХ – перша половина ХІІІ ст.) : (07.00.02) / НАН України, Ін-т українознав. ім.І. Крип’якевича, Ін-т народознав. – Львів, 2006. – 32 с. – Бібліогр.: 44 назви.
 1. Губа П. І. Періодична преса як джерело дослідження українського державотворчого процесу 1917-1920 рр. : (07.00.06) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2007. – 39 с. – Бібліогр.: 45 назв.
 1. Дзира І. Я. Козацькі літописи 30-80-х рр. ХVІІІ століття як історичне джерело та пам’ятки української історіографії: (07.00.06) / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського. – К., 2007. – 36 с. – Бібліогр.: 24 назви.
 1. Долинська М. Л. Історична топографія Львова ХІV-ХІХ ст.: (07.00.01) / НАН України, Ін-т українознав. ім. Івана Крип’якевича, Ін-т народознав. – Львів, 2007. – 36 с. – Бібліогр.: 27 назв.
 1. Дровозюк С. І. Історіографія національно-культурного та духовного життя українського селянства 20-30-х рр. ХХ ст.: (07.00.06) / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського. – К., 2006. – 35 с.
 1. Жерноклеєв О. С. Національні секції австрійської соціал-демократії в Галичині й на Буковині (1890-1918 рр.) : (07.00.02) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича . – Чернівці, 2007. – 32 с. – Бібліогр.: 38 назв.
 1. Зінько В. М. Сільська округа міст європейського узбережжя Боспору Кіммерійського (VІ-І ст. до н.е.) : (07.00.04) / НАН України, Ін-т археології. – К., 2006. – 32 с. – Бібліогр.: 50 назв.
 1. Змерзлий Б. В. Розвиток системи просвітництва кримських татар у 1921-1941 рр.: (07.00.02) / НАН України, Ін-т сходознав. ім. А. Кримського. – К.,2007. – 32 с. – Бібліогр.: 34 назви.
 1. Кислий О. Є. Історичні закономірності відтворення народонаселення: (07.00.02) / Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського. – К., 2006. – 32 с.
 1. Кулаковський П. М. Чернігово-Сіверщина у складі Речі Посполитої: (07.00.01) / Нац. ун-т „Києво-Могилян. акад.”. – К., 2007. – 36 с. – Бібліогр.: 30 назв.
 1. Кураєв О. О. Український фактор у політиці Німеччини та Австро-Угорщини періоду Першої світової війни: (07.00.02) / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського. – К., 2006. – 26 назв.
 1. Ластовський В. В. Православна церква в Україні наприкінці ХVІІ – у ХVІІІ-му ст.: історіографія: (07.00.06) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2007. – 28 с. – Бібліогр.: 39 назв.
 1. Легун Ю. В. Джерела з генеалогії селян Подільської губернії: стан збереження, інформативне наповнення, класифікація (1793-1917 рр.): (07.00.06) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2006. – 35 с.
 1. Наумов С. О. Регіональні структури українського політичного руху: становлення і діяльність, 90-ті рр. ХІХ ст. – лютий 1917 р. (на матеріалі Лівобережжя) : (07.00.01) / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2007. – 36 с. – Бібліогр.: 34 назви.
 1. Пивоваров С. В. Історичний розвиток населення межиріччя Верхнього Пруту та Середнього Дністра в ХІ – першій половині ХІІІ ст.: (07.00.01) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – 32 с. – Бібліогр.: 47 назв.
 1. Пономарьова І. С. Греки Приазов’я: етнонаціональні процеси в аспекті трансформації традиційної культури: (07.00.05) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2007. – 32 с. – Бібліогр.: 30 назв.
 1. Санжаров С. М. Східна Україна на рубежі середньо-пізньої бронзи: (07.00.04) / НАН України, Ін-т археології. – К., 2007. – 33 с. – Бібліогр.: 35 назв.
 1. Свистович С. М. Громадські об’єднання України в політиці більшовицького режиму (20-30-х рр. ХХ ст.) : (07.00.01) / Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – 35 с. – Бібліогр.: 22 назви.
 1. Стародубець Г. М. Українське повстанське запілля (друга половина 1943 – початок 1946 років) : (07.00.01) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – К., 2007. – Бібліогр.: 32 назви.
 1. Тортіка О. О. Алано-болгарське населення Північно-Західної Хазарії в етносоціальному та геополітичному просторі півдня Східної Європи: (07.00.02) / Харк. нац. ун-т ім. В. Каразіна. – Х., 2007. – 36 с.
 1. Якубова Л. Д. Етнічні меншини УСРР і влада: динаміка соціально-економічних, політичних і культурних перетворень: (07.00.01) / НАН України, Ін-т історії України. – К., 2007. – 35 с. – Бібліогр.: 34 назви.На ступінь кандидата наук


 1. Аксьонова Н. В. Міфо-ритуальні основи дитячих ігор (на матеріалах Слобожанщини кінця ХІХ – початку ХХ ст.) : (07.00.05) / Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. – К., 2007. – 20 с.
 1. Бакалець О. А. Монетні скарби як джерело вивчення грошового обігу Гетьманщини (1648-1764 рр.): (07.00.06) / НАН України, Ін-т історії України. – К., 2007. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв.
 1. Баран О. Я. Культура і побут української сільської інтелігенції Галичини (кінець ХІХ ст. – 1939 р.): (07.00.05) / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв.
 1. Басун О. П. Діяльність професора Б. Г. Іваницького в контексті розвитку агролісомеліоративної дослідної справи в Україні (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.): (07.00.07) // Укр. акад. аграр. наук, Держ. наук. с.–г. б-ка. – К., 2007. – 19 с.
 1. Берені А. Суспільно-політичне становище та культурний розвиток угорської національної меншини Закарпатської області (1991-2004 рр.): (07.00.01) / Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2007. – 20 с.
 1. Берестень О. Є. Суспільно-політична та культурно-просвітницька діяльність німецьких і менонітських колоністів Півдня України (1905-1914 рр.): (07.00.01) / Дніпропетр. нац. ун-т. – Дніпропетровськ, 2006. – 21 с.
 1. Бєльський О. В. Старообрядництво в Південній Україні: формування та розвиток у другій половині ХVІІІ – на початку ХХ ст.: (07.00.01) / Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2007. – 19 с.
 1. Бистра М. О. Система освіти в Донбасі в роки Великої Вітчизняної війни: (07.00.01) / Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв.
 1. Біланич Г. П. Діяльність видавництва „Карпати” в краєзнавчому русі України (1945-1991 рр.): (17.00.01) / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – К., 2007. – 20 с., табл.
 1. Білобровець О. М. Суспільно-політичний рух поляків Правобережної України у 1863-1914 рр.: (07.00.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2006. – 16 с.
 1. Бобкова О. М. Адміністративна та культурно-просвітницька діяльність А. Я. Фабра на Півдні України (30-ті – перша половина 60-х рр. ХІХ ст.): (07.00.01) / Дніпропетр. нац. ун-т. – Дніпропетровськ, 2007. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв.
 1. Бодак О. П. Документальна історико-бібліографічна спадщина М. Ю. Брайчевського (1924-2001) : (07.00.08) / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2007. – 19 с.
 1. Боднар Г. А. Міграція сільського населення до Львова в 50-80-х роках ХХ століття: (07.00.01) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – 19 с.
 1. Бойко Ю. О. Громадсько-політична діяльність Євгена Чикаленка: (07.00.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2007. – 19 с.
 1. Бондарчук-Чугіна І. Ю. Розвиток культурно-історичного туризму на Миколаївщині (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) : (17.00.01) / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – К., 2007. – 19 с.
 1. Бородін Є. І. Державна молодіжна політика України: процесс формування та розвитку (1991-2004 рр.): (07.00.01) / Дніпропетр. нац. ун-т. – Дніпропетровськ, 2007. – 34 с. – Бібліогр.: 45 назв.
 1. Боса Л. Г. Соціалізація української молоді кінця ХІХ – початку ХХІ ст.: (07.00.05) / НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – К., 2007. – 14 с. – Бібліогр.:12 назв.
 1. Булик Н. М. Археологічна наука у Львові у ХІХ – початку ХХ століття: (07.00.06) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – 20 с.
 1. Бурачок Л. В. Громадсько-політична діяльність Осипа Назарука (1883-1940 рр.): (07.00.01) / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2006. – 20 с.
 1. Бутенко А. П. Еволюція поглядів М. Міхновського на українську державність та шляхи їхньої практичної реалізації: (07.00.01) / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2006. – 20 с., табл.
 1. Василевич Ю. В. Культурно-просвітницька, релігійна та громадська діяльність Гавриїла Розанова (1781-1858): (07.00.01) / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – 20 с.
 1. Василенко О. М. Бібліотечна статистика в Україні: (1992-2005): (07.00.08) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2007. – 19 с.
 1. Василик І. Б. Громадсько-політична діяльність Костя Левицького (остання чверть ХІХ ст. – 1918 р.): (07.00.01) / НАН України, Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича, Ін-т народознав. – Львів, 2007. – 20 с.
 1. Васильчук Т. В. Відновлення та розвиток системи вищої освіти в Україні (1943-1950): (07.00.01) / Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2007. – 20 с.
 1. Васянович О. О. Народна метеорологія українців Центрального Полісся кінця ХІХ – початку ХХІ ст.: (07.00.05) / НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – К., 2007. – 20 с.
 1. Ващенко І. М. Історіографія історії польської національної меншини УРСР 1920-1930-х років: (07.00.06) / НАН України, Ін-т історії України. – К., 2006. – 19 с.
 1. Власенко С. І. Аграрна політика німецьких окупаційних властей на території військової зони України (1941-1943 рр.): (07.00.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2007. – 17 с.
 1. Вовченко В. Б. Архівна спадщина кооператора, державного і громадського діяча М. В. Левитського (1859-1936): історія, реконструкція, зміст: (07.00.10) / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2007. – 16.
 1. Волкова С. Л. Чехи на півдні України (60-ті рр. ХІХ – 30-ті рр. ХХ століття): (07.00.01) / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2007. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв.
 1. Володько В. В. Чиновники системи управління та судочинства Київського намісництва (80-ті – перша половина 90-х рр. ХVІІІ ст.): соціо-професійний портрет: (07.00.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2007. – 23 с. – Бібліогр.: 7 назв.
 1. Ворон О. П. Особливості розвитку Римо-Католицької церкви в сучасній Україні: (09.00.11) / Нац. ун-т „Остроз. акад.”. – Острог, 2007. – 20 с.
 1. Вус О. В. Військово-інженерне забезпечення оборонної політики Візантії у Північному Причорномор’ї (кінець ІV – початок VІІ ст.): (07.00.02) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – 18 с.
 1. Гайдукевич О. О. Природоохоронна діяльність Греко-католицької церкви в Галичині в 20-30-х роках ХХ століття: (07.00.01) / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – 20 с.
 1. Гальченко С. І. Міське населення центральних областей України в умовах нормованого постачання (1943-1947 рр.): (07.00.01) / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – 20 с.
 1. Гамалія К. М. Садово-паркові ансамблі України ХVІІІ-ХІХ століть в історико-природничому контексті: (07.00.07) / НАН України, Центр дослідж. наук.–техн. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва. – К., 2007. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв.
 1. Гарарук Л. В. Біржова торгівля України в період нової економічної політики (1921-1929 рр.): (07.00.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2006. – 20 с.
 1. Гіря К. С. Взаємостосунки Запорізьких і Донських козаків кінця ХV – початку ХVІІІ ст.: (07.00.06) / Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – 19 с.
 1. Голиш Л. Г. Функціонування спеціальних дитячих установ у 1943-1950 рр.: (07.00.01) / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – 20 с.
 1. Гончаров Г. В. Розвиток міждержавних відносин між Україною і Великою Британією у 1991-2005 рр.: (07.00.02) / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2006. – 20 с.
 1. Гончарова О. С. Національні меншини Харківщини в умовах здійснення політики коренізації (20-ті – початок 30-х років ХХ століття): (07.00.01) / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2007. – 19 с.
 1. Горбуров К. Є. Голод 1946-1947 років на території півдня УРСР: (07.00.01) / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – 20 с.
 1. Горло Н. В. Спорудження водосховищ Дніпровського гідрокаскаду: соціальний та економічний аспекти (50-70-ті рр. ХХ ст.): (07.00.01) / Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2007. – 20 с.
 1. Горошко Л. М. Знакові функції води в обрядах і віруваннях українців Карпат: (07.00.05) / НАН України, Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича, Ін-т народознав. – Львів, 2007. – 20 с.
 1. Готра О. Б. Науково-педагогічна й громадська діяльність М. Ф. Кащенка (1855-1935 рр.): (07.00.01) / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2007. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв.
 1. Гоцалюк А. А. Традиції та новації в різдвяно-новорічній обрядовості українців Карпатського регіону (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.): (17.00.01) / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – К., 2007. – 20 с.
 1. Гошко Т. Ю. Металообробка у населення Правобережної Лісостепової України за доби пізньої бронзи: (07.00.04) / НАН України, Ін-т археології. – К., 2007. – 22 с.
 1. Грачевська Т. О. Громадсько-політична, наукова та історико-літературна діяльність П. В. Феденка ( 1893-1981): (07.00.01) / Дніпропетр. нац. ун-т. – Дніпропетровськ, 2007. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв.
 1. Грибенко О. М. Державотворчі процеси в Наддніпрянській Україні 1917-1920 рр.: історичний аспект: (07.00.01) / Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2007. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв.
 1. Гриньох Н. В. Українські науково-історичні центри в Канаді в 50-80-х роках ХХ століття: основні напрями діяльності: (07.00.06) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – 17 с.
 1. Громова Н. О. Різдвяно-новорічна обрядовість українців Бойківщини (кінець ХХ – початок ХХІ століття): (07.00.05) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2007. – 18 с.
 1. Грубінко А. В. Українсько-британські відносини у 1991-2004 рр. (політичне та військове співробітництво): (07.00.01) / Київ. славіст. ун-т. – К., 2007. – 20 с.: іл. – Бібліогр.: 16 назв.
 1. Гулей А. М. Українсько-російські політичні відносини 1659-1668 рр.: (07.00.01) / Нац. ун-т „Києво-Могилян. акад.”. – К., 2006. – 19 с.
 1. Гуменюк Т. І. Західноукраїнські землі в 1939-1941 рр.: історіографічний аналіз: (07.00.06) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – 20 с.
 1. Гуцало Л. В. Національно-територіальне районування в УСРР (20-30-ті роки ХХ ст.): (07.00.05) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2007. – 16 с.
 1. Дараган М. М. Жаботинський етап раннього залізного віку Дніпровського Правобережного Лісостепу (за матеріалами Жаботинського поселення): (07.00.04) / НАН України, Ін-т археології. – К., 2006. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв.
 1. Дарованець О. Я. Політика польської влади щодо Української Військової Організації Українських Націоналістів на Волині (1927-1939): (07.00.01) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв.
 1. Дерейко І. І. Місцеві військові формування Збройних сил Німеччини на території Рейхскомісаріату „Україна” (1941-1944 роки): (07.00.01) / Нац. ун-т „Києво-Могилян. акад.” – К., 2006. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв.
 1. Дмитрушко В. М. Парламентаризм в Україні другої половини ХІХ ст. – 1920 р.: історіографія: (07.00.06) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2007. – 20 с.
 1. Добровольська В. А. Історія жіночої освіти півдня України (1901-1910 рр.): (07.00.01) / Дніпропетр. нац. ун-т. – Дніпропетровськ, 2006. – 20 с.
 1. Доманова Г. С. Чернігівський магістрат: статус, структура та основні напрями діяльності (друга половина ХVІІ-ХVІІІ ст.): (07.00.01) / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2007. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв.
 1. Домбровська С. М. Розвиток вищої школи в Харкові у період тимчасової лібералізації тоталітарної системи (друга половина 50-х – перша половина 60-х років ХХ ст.): (07.00.01) / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2006. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв.
 1. Дорохіна Т. Ф. Часопис „Визвольний шлях” в українській зарубіжній історичній та суспільно-політичній думці 1948-1991 рр.: (07.00.06) / Держ. ком. арх. України, Укр. наук.–дослід. ін-т арх. справи та документознав. – К., 2006. – 20 с.
 1. Дояр Л. В. Становлення системи морально-політичного виховання в УСРР (1921-1925 рр.): (07.00.01) / Дніпропетр. нац. ун-т. – Дніпропетровськ, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв.
 1. Дудник О. В. Національно-демократичні перетворення на Київщині в революційну добу (березень 1917-1920 рр.): (07.00.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2007. – 18 с.
 1. Еткіна І. І. Земельне питання в Чернігівській губернії (лютий 1917 – березень 1921 рр.): (07.00.01) / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2007. – 19 с.
 1. Жукова О. В. Замкові комплекси ХІІ-ХVІІ ст. Хмельницької області на сучасному етапі: стан, проблеми збереження і використання: (17.00.08) / Харк. нац. ун-т ім. В. Н.Каразіна. – Х., 2007. – 22 с. – Бібліогр.: 12 назв.
 1. Жуковський О. І. Національні меншини Правобережної України у 20-ті роки ХХ століття: суспільно-політичний та культурний розвиток: (07.00.01) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – 19 с.
 1. Журжа І. В. Становлення та розвиток слов’янознавства в Університеті св. Володимира (1834-1919 рр.): (07.00.06) / Укр. наук.–дослід. ін-т арх. справи та документознавства НАНУ. – К., 2006. – 20 с.
 1. Забзалюк Д. Є. Душпастирська служба українських військових формацій першої половини ХХ ст.: (20.02.22) / Нац. ун-т „Львів. політехніка”. – Львів, 2007. – 19 с.
 1. Заводовський А. А. Преса української соціал-демократії та українське питання в Російській імперії на початку ХХ ст.: (07.00.01) / НАН України, Ін-т історії України. – К., 2006. – 20 с.
 1. Заник Л. Д. Українська історіографія „Весни народів” 1848 р. в Галичині: (07.00.06) / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. – К., 2007. – 20 с.
 1. Заплотинська О. О. Інтелектуальний нонконформізм в Україні в 60-70-х рр. ХХ ст. (історико-культурний аспект): (07.00.01) / НАН України, Ін-т історії України. – К., 2006. – 20 с.
 1. Зінченко С. В. Візантійсько-Балканські впливи на розвиток інтролігаторства в монастирях та церквах Київської митрополії ХІV-ХVІІ ст.: (07.00.06) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв.
 1. Іваневич Л. А. Кость Широцький – науковець, громадсько-просвітницький та педагогічний діяч: (07.00.01) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – 20 с.
 1. Іваньков І. О. Окупаційна політика гітлерівської Німеччини стосовно етнічних німців у рейхскомісаріаті „Україна”: (07.00.02) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2007. – 17 с.
 1. Казьмирчук М. Г. Соціальна діяльність ломбардів підросійської України (1886-1917 рр.): (07.00.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2007. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв.
 1. Каравайко Д. В. Юхнівська культура: (07.00.04) / НАН України, Ін-т археології. – К.,2007. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв.
 1. Катуніна О. В. Політика партії та радянського уряду у відношенні релігійних культів у 40-60-ті роки ХХ століття (на матеріалах Криму): (07.00.01) / Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2007. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв.
 1. Киричок І. І. Професійно-педагогічна підготовка вчителів у Ніжинському історико-філологічному інституті (1875-1917 рр.): (13.00.01) / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих Акад. пед. наук України, [Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя]. – К., 2007. – 22 с. – Бібліогр.: 10 назв.
 1. Кісіль І. М. Соціально-економічне становище міщан Гетьманщини (друга половина ХVІІ – друга половина ХVІІІ ст.): (07.00.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2006. – 19 с.
 1. Коваль І. М. Наукова та громадська діяльність Ярослава Пастернака (1913-1969 рр.): (07.00.01) / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – 20 с.
 1. Колєватов О. О. Слобідсько-українські військові поселення російської армії в 1817-1832 рр.: адміністративно-господарська структура: (07.00.02) / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2007. – 18 с.
 1. Колісник Д. В. Преса української політичної еміграції як джерело вивчення гетьманського руху (міжвоєнний період): (07.00.06) / НАН України, Ін-т археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського. – К., 2007. – 20 с.
 1. Колосова Н. А. Благодійна діяльність в культурі України в контексті вітчизняних і європейських традицій (кінець ХХ – початок ХХІ ст.): (07.00.01) / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – К., 2006. – 19 с.
 1. Кондрач Я. С. Військово-історичні дослідження Івана Крип’якевича (1886-1967): (20.02.22) / Нац. ун-т „Львів. політехніка”. – Львів, 2007. – 20 с.
 1. Копилов С. А. Українська історична славістика нового часу: витоки, становлення і етапи розвитку: (07.00.06) / НАН України, Ін-т історії України. – К., 2006. – 36 с. – Бібліогр.: 28 назв.
 1. Костюк М. В. Становлення та розвиток сільськогосподарських освітніх закладів та дослідної справи Черкащини (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): (07.00.07) / Держ. вищ. навч. заклад „Переяслав-Хмельниц. держ. пед.–ун-т ім. Григорія Сковороди.” – Переяслав-Хмельницький, 2007. – 19 с.
 1. Кришина Н. В. Діяльність німецької військової адміністрації в Україні у 1918 році: (07.00.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2006. – 22 с.
 1. Кройтор В. К. Українське питання в політиці Румунії (1918-1927 рр.): (07.00.02) / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2007. – 20 с.
 1. Кузовова Н. М. Просвітницька діяльність земств Херсонської губернії (60-ті роки ХІХ – початок ХХ століття): (07.00.01) / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2007. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв.
 1. Кузьміна С. В. Шахтарський страйковий рух України в 1989-1999 роках: (07.00.01) / Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – 19 с.
 1. Кукурудза А. Р. Демократичні тенденції в українському православному житті 20-х рр. ХХ ст.: (09.00.11) / Нац. ун-т „Остроз. акад.”. – Острог, 2007. – 18 с.
 1. Куцаєва Т. О. Розвиток вищої освіти в УРСР (1965-1985 рр.): (07.00.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2007. – 22 с. – Бібліогр.: 11 назв.
 1. Кучина Н. І. Розвиток книговидавничої справи в незалежній Україні: (17.00.01) / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – К., 2007. – 20 с.
 1. Ладига Л. І. Джерела з історії судочинства серед національних меншин за часів політики коренізації в Україні: (07.00.06) / Держ. ком. архівів України, Укр. НДУ архів. справи та документознав. – К., 2007. – 20 с.
 1. Латиш Ю. В. Українська та російська історіографії декабристського руху в Україні (20-ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.): 07.00.06) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2007. – 20 с. Бібліогр.: 10 назв.
 1. Лимар А. О. Матвій Терентійович Симонов (Номис): життя, культурно-наукова, громадська та педагогічна діяльність: (07.00.01) / Дніпропетр. нац. ун-т. – Дніпропетровськ, 2006. – 20 с.
 1. Лобода М. К. Використання трудових ресурсів у відбудові важкої промисловості України (1943-1950 рр.): (07.00.01) / НАН України, Ін-т історії України. – К., 2007. – 20 с.
 1. Логвіна В. Л. Володимир Січинський в науковому, громадському і освітянському житті України та української еміграції (перші десятиріччя – початок 60-х рр. ХХ ст.): (07.00.01) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв.
 1. Лопацька Н. М. Дерманський монастир та міжконфесійна боротьба на Волині в кінці ХVІ – першій половині ХVІІ століття: (09.00.11) / Нац. ун-т „Остроз. акад.”. – Острог, 2007. – 20 с.
 1. Лось В. Е. Історія греко-уніатської церкви на Правобережній Україні кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.: джерелознавчий аспект: (07.00.06) / Укр. наук.-дослід. ін-т арх. справи та документознав. – К., 2007.– 20 с.
 1. Луньков А. В. Гарантування державної безпеки України: історичний досвід провідних держав та сучасність: (20.02.22) / Нац. ун-т „Львів. політехніка”. – Львів, 2007. – 19 с.
 1. Лупаренко Г. В. Історія становлення тракторобудування на території України в першій третині ХХ століття: (07.00.07) / Київ. ун-т економіки і технологій трансп. – К., 2007. – 20 с.
 1. Мазур О. О. Продовольча програма 1982 року в Україні: плани та реалії: (07.00.01) / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2006. – 20 с.
 1. Максимчук Є. С. Діяльність державних комісій з розслідування злочинів нацистів на території України (1941-1951 рр.): типо-видовий склад та інформаційний потенціал державного комплексу: (07.00.06) / Держ. ком. архівів України, Укр. НДІ архів. справи та документознав. – К., 2007. – 20 с.
 1. Малець Н. Б. Громадсько-політична діяльність Яцка Остапчука (1873-1959): (07.00.01) / НАН України, Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича, Ін-т народознав. – Львів, 2007. – 17 с.
 1. Малиновський Р. І. Суспільно-політична діяльність Комуністичної партії України (1993-2004 рр.): (07.00.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2007. – 17 с.
 1. Маложон О. І. Соціально-правова культура литовсько-польського періоду в історії України(ХІV- ХVІ ст.): (17.00.01) / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – К., 2007. – 16 с.
 1. Мартиненко Н. М. Діяльність РСДРП (меньшовиків) в Україні (1907-1914 рр.): (07.00.01) / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2007. – 16 с. – Бібліогр.: 12 назв.
 1. Марчук В. В. Особисті підсобні господарства в соціально-економічному житті України (ІІ половина 40-х – середина 60-х рр. ХХ ст.): (07.00.01) / Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2007. – 20 с.
 1. Матюшко Л. І. Галицьке москвофільство міжвоєнного періоду: (07.00.01) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – 18 с.
 1. Мелітаурі Л. М. К. М. Бестужев-Рюмін – історіограф, джерелознавець, археограф: (07.00.06) / Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – 18 с.
 1. Мельник М. М. Візантія і кочівники Північного Причорномор’я Х-ХІ с.: історіографія проблеми: (07.00.06) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – 18 с.
 1. Мельниченко О. В. Музейна справа та пам’яткоохоронна робота на Черкащині в другій половині ХХ – початку ХХі ст.: (07.00.01) / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв.
 1. Місостов Т. Ю. Розвиток історичного краєзнавства Лівобережної України (друга половина ХІХ – початок ХХ с.): (07.00.01) / арк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2006. – 21 с.
 1. Мокієнко М. М. Пізній протестантизм в Україні: інституційний та соціально-політичний аспекти (1991-2004 рр.): (07.00.01) / Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2007. – 20 с.
 1. Морозова О. С. Рух за впровадження української мови в навчальних закладах України в кінці ХІХ – на початку ХХ століття: (07.00.01) / Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – 20 с.
 1. Морозова С. А. Екологічний вимір землеробства в Україні (60-80-ті рр. ХХ ст.) : (07.00.01) / Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв.
 1. Мохнатюк І. О. Українська історія в творчій спадщині Івана Франка : (07.00.06) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2007. – 16 с.
 1. Набока С. В. Діяльність інституту мирових посередників у проведенні селянської реформи 1861 року на Правобережній Україні (1861-1914 рр.) : (07.00.01) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2006. – 20 с.
 1. Нагорна Т. В. Духовні християни в Україні наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ століть: (07.00.01) / Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2007. – 23 с.
 1. Нікітенко К. В. Недержавний сектор промисловості України в умовах нової економічної політики (1921-1928 рр.) : (07.00.01) / Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – 20 с. – Бібліогр. : 12 назв.
 1. Ніколаєнко О. О. „Органічна праця” на українських землях Російської імперії в 30-90-х рр. ХІХ ст.: (07.00.01) / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2006. – 20 с.
 1. Оболончик Н. Г. Кременецький ліцей в системі освіти Другої Речі Посполитої : (07.00.01) / Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2007. – 20 с.
 1. Одрін О. В. Ресурсний потенціал та структура господарської діяльності античних держав Північного Причорномор’я у V-ІІІ ст. до н.е. : (07.00.02) / НАН України, Ін-т історії України. – К., 2007. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв.
 1. Олешко Н. П. Український національно-визвольний рух у Галичині на початку ХХ ст. та українська преса Наддніпрянської України : (07.00.01) / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2006. – 16 с.
 1. Олійник О.Л. Запорозький зимівник в соціально-економічному розвитку Запорозький Вольностей (1734-1775 рр.) : (07.00.01) /запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2007. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв.
 1. Папуга Я. Б. Західна Україна і голодомор 1932-1933 рр.: морально-політична і матеріальна допомога населенню УСРР: (07.00.01) / НАН України, Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича, Ін-т народознав. – Львів, 2007. – 20 с.
 1. Парфіненко А. Ю. Проблема „ліквідації” університетів України в радянській журнальній публіцистиці 1920-х – початку 1930-х років : (07.00.06) / Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2007. – 20 с.
 1. Передерко В. П. Галичина в політиці Російської імперії (1900-1914 рр.) : (07.00.02) / Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2007. – 20 с.
 1. Перепелиця Є. А. Українсько-італійське міждержавне співробітництво в контексті європейської інтеграції (1991-2006 рр.) / НАН України, Ін-т історії України. – К., 2007. – 20 с.
 1. Петрик А. М. Боярство Галицько-Волинської держави (ХІІ-ХІV ст.) : (07.00.01) / НАН України, Ін-т українознав. ім. І Крип’якевича, Ін-т народознав. – Львів, 2007. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв.
 1. Половинчак Ю. М. Боротьба газети „Киевлянин” з українством наприкінці ХІХ – початку ХХ століть : (07.00.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2007. – 23 с.
 1. Полторак В. М. Взаємини запорозького та донського козацтва періоду Нової Січі (1734-1775 рр.) : політико-правовий і соціально-економічний аспект : (07.00.01) / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2007. – 16 с. – Бібліогр.: 13 назв.
 1. Пономаренко Р. О. Розвиток залізничного транспорту Півдня та Сходу України в другій половині ХІХ – на початку ХХ століть : (07.00.01) / М-во трансп. та зв’язку України, Київ. ун-т економіки і технологій трансп. – К., 2007. – 21 с. – Бібліогр.: 12 назв.
 1. Попова Н. О. Участь інтелігенції у реалізації українського проекту в 50-70-х рр. ХІХ ст. : (07.00.01) / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – 20 с.
 1. Потимко О. З. Розвиток медицини у Львові в ХІV-ХVІІІ ст. : історіографія проблеми: (07.00.06) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв.
 1. Привалко Т. В. Обліково-статистичні джерела з історії дворянства Лівобережної України кінця ХІХ – початку ХХ ст. : (07.00.06) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2007. – 18 с.
 1. Прилуцька Л.А. Боротьба з безробіттям у Харкові в 20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст. : (07.00.01) / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2007. – 20 с.
 1. Рафаловський Є. П. Продовольча політика урядів Української Держави гетьмана Павла Скоропадського : (07.00.01) / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К, 2007. – 19 с.
 1. Рєпін І. В. Східно-Карпатська операція та приєднання Закарпаття до СРСР (вересень 1944 р. – червень 1945 р.) : (20.02.22) / Нац. ун-т „Львів. політехніка”. – Львів, 2007. – 20 с.
 1. Рогожа М. М. Діяльність академіка О. М. Нікольського (1858-1942) в контексті розвитку біологічної науки : (07.00.07) / Київ. ун-т економіки і технології трансп. – К., 2007. – 20 с.
 1. Родінова Н. Л. Етнографічна діяльність Бориса Гринченка : (07.00.05) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2007. – 17 с.
 1. Рожкова Л. І. Здійснення політики українізації на Лівобережній Україні в 20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст. : (07.00.01) / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2006. – 20 с.
 1. Романовський В. С. Розвиток пам’яткознавства на Харківщині в ХІХ – на початку ХХ с. : (07.00.01) / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2007. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв.
 1. Романовський Я. Я. Культурно-виховна робота в Збройних Силах України (1991-2005 рр.) : історичний аспект : (20.02.22) / Нац. акад. оборони України. – К., 2007. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв.
 1. Русавська В. А. Гостинність в українській побітовій культурі ХІХ ст. : (17.00.01) / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – К., 2007. – 19 с.
 1. Савойська С.В. Впровадження української мови як державної у сферу освіти України в 90-ті роки ХХ – поч. ХХІ ст. : історичний аспект (на матеріалах вищих навчальних закладів) : (07.00.01) / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2007. – 20 с.
 1. Саєвич Й. Й. Військовополонені українці в таборах Австро-Угорщини і Німеччини в період Першої світової війни : вишкіл та організація побуту : (22.02.22) / Нац. ун-т „Львів. політехніка”. – Львів, 2007. – 20 с.
 1. Сегеда Р. А. Київ у державній системі Речі Посполитої 1569-1648 рр. : (07.00.01) / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2007. – 19 с.
 1. Сейдаметов Е. Х. Рух солідарності кримськотатарської діаспори у США з боротьбою співвітчизників за повернення на історичну батьківщину (1960-ті – початок 2000-х років) : (07.00.02) / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2007. – 20 с.
 1. Сергієнко С. С. Історико-науковий аналіз діяльності професора О. О. Коротнєва в контексті розвитку біологічної науки (остання чверть ХІХ – початок ХХ століття) : (07.00.07) / НАН України, Центр дослідж. наук.–техн. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва. – К., 2006. – 21 с.
 1. Серединський О. В. Чорноморські адміралтейські поселення (1790-1861 рр.) : (07.00.01) / Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв.
 1. Сиволапов В. О. Радянізація німецьких колоній в Україні у 20-х – 30-х рр. ХХ ст. : (07.00.01) / Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2007. – 20 с.
 1. Сидорович О. С. Споживча кооперація на Лівобережній Україні в другій половині ХІХ ст. – на початку ХХ ст. : історичний аспект : (07.00.01) / Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2006. – 20 с.
 1. Сидорук Т. В. Соціально-економічний розвиток ратненського староства у ХVІ-ХVІІ ст. (1500-1674 рр.) : (07.00.01) / Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2007. – 20 с.
 1. Синявська Л. І. Вплив русифікаторської політики на економічне, соціальне і культурне життя України у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття : (07.00.01) / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2007. – 20 с.
 1. Синяк І. Л. Джерела з історії діловодства запорізького козацтва доби Нової Січі (1734-1775) : (07.00.06) / НАН України, Ін-т укр. археогр. та джерелознав. ім. М. С. Грушевського. – К., 2006. – 20 с.
 1. Скиба А. В. Взаємовідносини слов’ян та кочовиків Південно-Східної Європи у 6-7 ст. (культурно-політичний аспект) : (07.00.04) / НАН України, Ін-т археології. – К., 2007. – 17 с.
 1. Скоморовський В. Б. Історико-краєзнавчі погляди Івана Франка : (07.00.01) / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2006. – 20 с.
 1. Скорич Л. В. УНР і ЗУНР : військово-політичне співробітництво у 1918-1919 рр. : (20.02.22) / Нац. ун-т „Львів. політехніка”. – Львів, 2007. – 19 с.
 1. Скоробогатов А. В. Харків у роки німецької окупації (1941-1943) : (07.00.01) / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2006. – 36 с.
 1. Скрипник А. Ю. Діяльність адміністративних установ Подільської губернії (1793-1914 рр.) : (07.00.01) / НАН України, Ін-т історії України. – К., 2007. – 20 с.
 1. Сливка Л. В. Етносоціальний розвиток дрібної шляхти в Галичині (1772-1914 рр.) : (07.00.05) / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – 20 с.
 1. Слободиська О. А. Діяльність академіка П. П. Сушкіна в контексті розвитку біологічної науки (остання чверть ХІХ – перша третина ХХ століть) : (07.00.07) / Укр. акад. аграр. наук, Держ. наук. с.–г. б-ка. – К., 2007. – 20 с.
 1. Совєцька Т. Г. Становлення та розвиток сільського підприємництва в Україні (середина 80-х років ХХ – початок ХХІ століття) : (07.00.01) / Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2007. – 20 с.
 1. Соколова Н. Д. Історіографічний потенціал наукових праць студентів-істориків Університету св. Володимира (1834-1920 рр.) : (07.00.06) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2007. – 15 с.
 1. Солодова В. В. Формування та розвиток документальних колекцій у складі фондів одеських музеїв (1825-2003 рр.) : (07.00.10) / Укр. наук.-дослід. ін-т арх. справи та документознав. НАНУ. – К., 2006. – 19 с.
 1. Солоіденко Г. І. Розвиток бібліотечної термінології в Україні у другій половині ХХ століття : (07.00.08) / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського НАНУ. – К., 2006. – 20 с.
 1. Спудка І. М. Німецька окупаційна політика у соціокультурній сфері в рейхскомісаріаті „Україна” (1941-1944 рр.) : (07.00.01) / Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2007. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв.
 1. Стадник О. О. Подільське село в роки НЕПу. Соціально-економічний та громадсько-політичний розвиток (1921-1928 рр.) : (07.00.01) / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького . – Черкаси, 2007. – 20 с.– Бібліогр.: 12 назв.
 1. Стасюк О. О. Деформація традиційної культури українців в кінці 20-х – на початку 30-х років ХХ ст. : (07.00.05) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2007. – 20 с.
 1. Стоянов Ф. Ф. Тимчасові козацькі формування Лівобережної України в ХІХ ст. : організація, склад, служба : (07.00.01) / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2007. – 20 с.
 1. Стоянова А. А. Намисто і підвіски населення Криму ІІІ с. до н.е. : (07.00.04) / НАН України, Ін-т археології. – К., 2007. – 20 с.
 1. Стромилюк Л. В. Боротьба таємної поліції Російської імперії проти українських політичних партій (1900-1914 рр.) : (07.00.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2007. – 16 с.
 1. Суровцева І. Ю. Меценатство в Україні другої половини ХІХ – початку ХХ ст. : (07.00.01) / Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – 19 с.
 1. Тараненко С. П. Протипожежна діяльність органів місцевого управління в Південній Україні в другій половині ХІХ – початку ХХ ст. : історичний аспект ( 07.00.01) / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв.
 1. Теліженко С. А. Пізній неоліт – енеоліт Сходу України (проблема міжкультурних контактів) : (07.00.04) / НАН України, Ін-т археології. – К., 2007. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва.
 1. Терещенко В. Д. Роль іпотечних банків у проведенні столипінської аграрної реформи в Україні (1906-1916 рр.) : (07.00.01) / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2006. – 20 с.
 1. Терещенко Т. В. Соціально-побутова сфера села центральних областей України в період відбудови (1943-1950 рр.) : (07.00.01) / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв.
 1. Тесленко І. А. Острозька волость у 1565 – 1608 роках : формування території, структура землеволодінь та механізм управління : (07.00.01) / Нац. ун-т „Києво-Могилян. акад.” – К., 2006. – 19 с.– Бібліогр. – 10 назв.
 1. Ткаченко І. В. Джерела з історії видавничої діяльності М. Грушевського в Києві (1907-1914 рр.) : (07.00.06) / Ін-т укр. археогр. та джерелознав. ім. М. Грушевського НАНУ. – К., 2006. – 20 с.
 1. Товстоляк Н. М. Меценати і суспільні діячі Тарновські, їхнє місце і роль в історії України ХІХ ст. : (07.00.01) / Дніпропетр. нац. ун-т. – Дніпропетровськ, 2006. – 16 с.
 1. Труфанов О. А. Хронологія могильників передгірного Криму І ст. до н. е. – ІІІ ст. н. е. : (07.00.04) / НАН України, Крим. філ. Ін-ту археології. – К., 2007. – 16 с.– Бібліогр.: 17 назв.
 1. Уварова О. О. Російська „політика покровительства” щодо греків – іммігрантів в кінці ХVІІІ – першій третині ХІХ ст. (на матеріалах Херсонської губернії) : (07.00.02) / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2007. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв.
 1. Удалова Т. М. Допомога трудівників Донбасу фронту в роки Великої Вітчизняної війни : (07.00. 01) / Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – 19 с.
 1. Файда О. В. Візантиністика в Київській духовній академії в 1819-1919 рр. : (07.00.06) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – 20 с.
 1. Федоренко М. О. Джерела з історії Церковно-історичного та археологічного товариства при Київській духовній академії 1872-1920 рр. : (07.00.06) / Держ. ком. арх. України. Укр. наук. дослід. ін-т арх. справи та документознав. НАНУ. – К., 2007. – 20 с.
 1. Филь О. М. Життєвий шлях та військова діяльність І. Д. Черняховського (1907-1945 рр.) : (13.00.06) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2006. – 18 с.
 1. Фесенко А. М. Православна церква в політиці радянської влади 20-х років ХХ ст. : на матеріалах Донеччини : (07.00.01) / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2007. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв.
 1. Фіщик Л. А. Виникнення та еволюція української козацької старшини Гетьманщини (1648-1782 рр.) : історіографія проблеми : (07.00.06) / НАН України, Ін-т укр. археогр. та джерелознав. ім. М. С. Грушевського. – К., 2007. – 20 с.
 1. Фомін А. В. Вплив нацистської окупації на соціальну сферу України (1941-1943 рр. За матеріалами Донецької, Луганської і Харківської області) : (07.00.01) / Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2007. – 20 с.
 1. Фролов С. В. Історична наука у вищих навчальних закладах м. Харкова у повоєнний період (1945-1955 рр.) : (07.00.06) / Дніпропетр. нац. ун-т. – Дніпропетровськ, 2007. – 18 с.
 1. Хаустова О. В. Розвиток благодійництва у Харкові у другій половині ХІХ – на початку ХХ століть : (07.00.01) / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2006. – 19 с.
 1. Хованцев Д. В. Політика партійно-державного керівництва Кримської АРСР щодо національних меншин (1921-1941 роки) : (07.00.01) / Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2005. – 20 с.
 1. Цвигун О. А. Демографічні процеси в грецькій меншині Донеччини (90-ті роки ХХ ст. – початок ХХІ ст.) : (07.00.01) / Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – 19 с.
 1. Цьомра Т. С. Сільська інтелігенція УСРР та її вплив на розвиток культури та продуктивних сил українського села в добу непу : (07.00.01) / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – 20 с.– Бібліогр.: 10 назв.
 1. Черниш О. О. Академік В. М. Ремесло (1907-1983) – вчений та організатор сільськогосподарської дослідної справи в Україні : (07.00.07) / Укр. акад. аграр. наук, Держ. наук. с.–г. б-ка. – К., 2007. – 22 с. – Бібліогр.: 12 назв.
 1. Чмир М. В. Символіка Збройних Сил України 1917-1920 рр. : (07.00.06) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2006. – 17 с. – Бібліогр.: 13 назв.
 1. Чуйко І. С. Громадська та парламентська діяльність Євгена Олесницького (1860-1917 рр.) : (07.00.01) / НАН України, Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича, Ін-т народознав. – Львів, 2007. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв.
 1. Шандра І. О. З’їзди гірничопромисловців Півдня Росії в системі державних та громадських установ (1874-1918 рр.) : (07.00.01) / Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2007. – 20 с.
 1. Шипко Л. В. Наукова та освітня діяльність Михайла Бережкова : (07.00.06) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2007. – 16 с.
 1. Шихненко І. М. Історичні погляди Олександра Грушевського : (07.00.06) / Ін-т укр. археогр. та джерелознав. ім. М. С. Грушевського НАНУ. – К., 2007. – 17 с.
 1. Шишкін І. Г. Українське питання в політиці польського еміграційного уряду та підпілля в роки Другої світової війни : (07.00.02) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – 20 с.
 1. Шкрібітько О. О. Господарська діяльність монастирів Степової України в ХVІ-ХVІІІ ст. : (07.00.01) / Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – 19 с.– Бібліогр.: 11 назв.
 1. Шкрібляк М. В. Роль Львівської та Перемиської єпархій в унійних процесах кінця ХVІ – початку ХVІІІ століть : (09.00.11) / Нац. ун-т „Остроз. акад.”. – Острог, 2007. – 20 с.
 1. Щебетюк Н. Б. Українська академія сільськогосподарських наук : становлення та діяльність (1956-1962 рр.) : (07.00.07) / Укр. акад. аграр. наук, Держ. наук. с.–г. б-ка. – К., 2007. – 22 с. – Бібліогр.: 11 назв.
 1. Щегельська Г. О. Союз українців у Великій Британії : етапи становлення, організація та діяльність (1945-1949 рр.) : (07.00.02) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – 20 с.
 1. Яремчук А. В. Фільваркові господарства східних регіонів Речі Посполитої в другій половині ХVІ – першій половині ХVІІ ст. (на прикладі Руського та Белзького воєводства) : (07.00.02) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – 19 с.
 1. Яценко В. Б. Інтеграція українського козацтва до соціальної структури Російської імперії у ХVІІІ ст. : (07.00.01) / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2007. – 23 с. – Бібліогр.: 12 назв.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   56
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка