Міністерство культури і туризму України Державний закладСторінка5/56
Дата конвертації23.10.2016
Розмір9.41 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56

Конгреси

 1. Пришляк В.В. ІІІ Міжнародний науковий конгрес українських істориків "Українська історична наука на шляху творчого поступу" [17-19 трав. 2006 р., Луцьк] // Укр. іст. журн. – 2007. – № 1. – С. 226-227.
 1. Річні загальні збори Ради Директорів Світового Конгресу Українців (Україна, Донецьк, 20-21 серпня 2007 р.). – Донецьк, 2007. – 188 с.
 1. ІІІ Міжнародний науковий конгрес українських істориків "Українська історична наука на шляху творчого поступу". Луцьк, 17-19 трав. 2006 р. : доп. та повід. : в 3-х т. / голов. ред. І. Коцан; відп. ред.: С. Гаврилюк та ін.; Укр. іст. т-во, Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки та ін. – Луцьк : РВВ "Вежа", 2007.

Т. 1. – 390 с.


 1. Українська освіта у світовому просторі : матеріали Другого Міжнар. конгресу (м. Київ, 25-27 жовт. 2007 р.) / упоряд. О.Б. Ярошинський; Наук.-дослід. ін-т українознавства. – К. : Укр. агенство інформації та друку "Рада", 2007 –

Кн. 1. – 2007. – 592 с.
Див. також № : 5434, 5947.

Симпозіуми

 1. "Н.П. Румянцев : славянское культурное наследие и современность" : международный симпозиум // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. – 2007. – № 3. – С. 28.
 1. Титаренко В. Суботів – 2007 : [Всеукр. симпозіум нар. мистецтва. Черкащина, 4-15 верес. 2007 р.] // Нар. мистецтво. – 2007. – № 3-4. – С. 46-48.
 1. Бруно Шульц і культура Пограниччя : матеріали двох перших едицій Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі / наук. ред. В. Меньок; Польський Ін-т у Києві та ін. – Дрогобич, 2007. – 378 с. : іл.


З’їзди

 1. Гірник Г. Роздуми після з’їзду : [про ІІІ-й Міжнар. з’їзд писанкарів, с. Космач Ів.-Франків. обл., 30 квіт. – 1 трав. 2007 р.] // Нар. мистецтво. – 2007. – № 3-4. – С. 70-71.


Форуми

 1. "Інформаційне забезпечення навчального процесу у Вищій школі" : матеріали І міжнар. форуму, Одеса, 19-21 квіт. 2007 р. / орг. ком.: В.П. Малахов (голова) та ін. – Одеса : Наука і техніка, 2007. – 300 с.
 1. Молодіжний екологічний форум. Вип. 1 / уклад. Т.М. Таньчук, В.Б. Тарчевська. – Хмельницький : ПП Пришляк, 2007. – 102 с.
 1. Павлова Н.П. Пять дней одного лета : (Международный Крымский форум 2007 года) // Науч. и техн. б-ки. – 2007. – № 12. – С. 35-52.
 1. Україна в нас єдина : матеріали засідань наук. секцій IV Всесвіт. форуму українців, Київ, 18-20 серп. 2006 р. / редкол. : Д. Павличко, В. Зуєв, Л. Кононко. – К. : Екопаксервіс, 2007. – 294 с.


Семінари

 1. Михайлюк М. Науково-методологічний семінар "Окупаційний режим на території України" // Іст. журн. – 2007. – № 3. – С. 125-127.

Див. також № : 30, 50, 5193.Сесії

 1. Наукове т-во ім. Т.Г. Шевченка. Осередок у Черкасах. Наук. сесія (17; 2006; Черкаси). Сімнадцята наукова сесія Осередку Наукового т-ва ім. Шевченка у Черкасах : матеріали доп. на засід. секцій і коміс., 14-24 берез. 2006 р. – Черкаси : Осередок НТШ у Черкасах, 2007. – 215 с. ; іл., табл.


Читання

 1. Академік І.М. Францевич : матеріали наук. читань з циклу "Видатні конструктори України" / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Держ. політехн. музей. – К. : ПП "ЕКСМО", 2006. – 67 с. : іл., портр.
 1. Багаліївські читання в НУА : Д.І. Багалій про стан та шляхи розвитку української культури : прогр. і матеріали VII Багаліїв. читань, 7 листоп. 2006 р., Харків / редкол.: В.І. Астахова (голов. ред.) та ін. – Х.: НУА, 2006. – 106 с.
 1. Батуринські читання 2007 : зб. наук. пр. / [редкол. : О.Б. Коваленко (відп. ред.) та ін.]. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. – 301 с. : іл., портр.
 1. Воронцовы и русское дворянство : VIII Крым. Междунар. науч. чтения, [Алупка, 2005 г.] : сб. докл. / [сост. : Г.Г. Филатова]. – Симферополь : Бизнес-Информ, 2006. – 160 с. : ил., портр.
 1. Гончар О. VI Костомарівські читання [Чернігів, 29-30 трав. 2007 р.] // Іст. журн. – 2007. – № 4. – С. 120-122.
 1. Костаков Г.І. VIІ Багаліївські читання [7 листоп. 2006 р.] // Укр. іст. журн. – 2007. – № 2. – С. 235-236.
 1. На шляху до суверенності української держави : матеріали наук. читань [Білоцерків. краєзнав. музею] присвяч. 90-річчю Центр. ради та початку Укр. революції, трав. 2007 / [редкол. : Л.М. Діденко, В.А. Коломієць]. – Біла Церква, 2007. – 114 с.: табл.
 1. Науково-історичні читання, присвячені 140-річчю з дня народження М.С. Грушевського (Мінськ, 22 грудня 2006 р.) / за заг. ред. О.А. Яновського, В.М. Бойка; Білоруський держ. ун-т. – Ніжин : ТОВ "Вид-во "Аспект-Поліграф", 2007. – 156 с.
 1. ХІ Сходознавчі читання А. Кримського : тези доп. міжнар. наук. конф., м. Київ, 7-8 черв. 2007 р. / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – К., 2007. – 219 с.
 1. Педагогічна спадщина М.М. Дарманського в контексті сучасних реалій : перші пед. читання пам’яті М.М. Дарманського, 11 квіт. 2006 р., Хмельницький / редкол. : В.Є. Берена (голова) та ін. – Хмельницький : ХТПА, 2006. – 152 с.: іл., табл., портр.
 1. Перевезій В. Другі Курасівські читання [Київ, 3 жовт. 2006 р.] // Іст. журн. – 2007. – № 2. – С. 118-123.
 1. Світленко С.І. Наукові читання, присвячені пам’яті професора А.М. Черненка, "Актуальні питання політичної історії України та Росії ХІХ-ХХ ст." / С.І. Світленко, О.Б. Шляхов // Укр. іст. журн. – 2007. – № 1. – С. 230-231.
 1. Софійські читання : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. "Пам’ятки Національного заповідника "Софія Київська" та сучасні тенденції музейної науки", м. Київ, 24-25 листоп. 2005 р. / редкол. : Г.І. Шаповалов та ін.; наук. ред. Н.М. Нікітенко; Нац. заповідник "Софія Київська". – К.: Академперіодика, 2007. – 516 с.


"Круглі столи"

 1. Крим на шляху до стабільності й розвитку : проблеми та перспективи : матеріали круглого столу [Севастополь, 26-27 жовт. 2006 р.] / за ред. А.В. Мальгіна; Регіон. філ. Нац. ін-ту стратег. дослідж. в м. Сімферополі. – Сімферополь : СФ НІСД; Таврія, 2006. – 136 с. : іл. – (Серія дод. до наук. журн. "Кримський архів").
 1. Прокопчук В.С. Всеукраїнський круглий стіл "Петро Іванович Холодний (1876-1930) : життя в ім’я України" // Укр. іст. журн. – 2007. – № 1. – С. 231-232.
 1. "Рома в Україні. Історичний та етнокультурний розвиток циган (рома) України (XV-XX ст.)", круглий стіл (2006; Донецьк). Круглий стіл "Рома в Україні. Історичний та етнокультурний розвиток циган (рома) України (XV-XX ст.)" : з листоп. 2006 р., м. Донецьк. – Севастополь : Вебер, 2006. – 126 с.
 1. Філософія серця Григорія Сковороди і сучасність : матеріали міжнар. круглого столу, м. Київ, МАУП, 2-3 груд. 2005 р. / [відп. ред. В.М. Чирков]. – К. : МАУП, 2006. – 135 с. : іл., портр.
 1. Швидкий В.П. Круглий стіл "Голод 1946-1947 рр. : ретроспективний погляд істориків (до 60-річчя трагедії)" // Укр. іст. журн. – 2007. – № 3. – С. 228-229.

Див. також № 5800.Архіви

 1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення протидії незаконному обігу архівних документів : закон України від 22 груд. 2006 р. № 534-V // Офіц. вісн. України. – 2007. – № 1. – С. 55-57 (ст. 15).
 1. Про утворення Центрального державного електронного архіву України та Центрального державного архіву зарубіжної україніки : розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 трав. 2007 р. № 279-р // Офіц. вісн. України. – 2007. – № 37. – С. 240 (ст. 1499).

* * * 1. Архів Києво-Печерської лаври та заповідника. Вип. 1 : ЦДІАК України. Фонд 128, Києво-Печерська лавра : Іменний покажчик / упоряд. С.Р. Кагамлик. – К.: НКПІКЗ "Фенікс", 2007. – 384 с.
 1. Архіви України : Путівник / Держ. ком. арх. України, Український наук.-дослід. ін-т архівної справи та документознавства. – К.: Горобець, 2007. – 184 с. : іл.
 1. Бабюх В.А. Регламентація використання архівних матеріалів в контексті створення системи політичної цензури в Україні (1920-1930-ті рр.) // Історія України : Маловідомі імена, події, факти : зб. ст. – К., 2006. – Вип. 33. – С. 139-151. – Бібліогр. : 50 назв.
 1. Бобко Т.Г. Інформативні можливості документів архіву Черкаської області для дослідження історії православної церкви на Херсонщині : 20-ті рр. ХХ ст. // Півд. архів. – 2006. – Вип. 22. – С. 116-119.
 1. Вовченко В. Архівна спадщина і бібліотека Миколи Васильовича Левитського (1859-1936) як джерело з історії українського просвітницького руху кінця ХІХ – 20-х років ХХ ст. // Бібл. вісн. – 2007. – № 1. – С. 36-41.
 1. Горенко Л. Українські архіви у зібраннях Бібліотеки Російської Академії наук : (культурол. огляд) // Мистецтвознавчі записки. – 2007. – Вип. 11. – С. 117-125.
 1. Гузенков С. До питання особливості архівного зберігання метричних книг (на матеріалах державного архіву Запорізької області) // Наук. зап. / Нац. ун-т "Остроз. акад.". Іст. науки. – 2006. – Вип. 7. – С. 200-215. – Бібліогр. : 19 назв.
 1. Державний архів Полтавської області : анот. реєстр описів / [авт.-упоряд.: В.В. Гудим, В.В. Коротенко]; Держ. ком. арх. України. – Полтава : АСМІ, 2006. –

Т. 2, ч. 1 : Фонди радянського періоду. – 2006. – 798 с.


 1. Державний архів Херсонської області : анот. реєстр описів / [авт.- упоряд. Ю. Коник]; Держ. ком. арх. України, Держ. архів Херсон. обл. – Херсон : ХМД, 2006. – 136 с.
 1. Державний архів Черкаської області : анот. реєстр описів / [авт.- упоряд. : Т. Клименко, О. Пурис]. – К., 2006. ––

Т. 1: Фонди дорадянського періоду. – 358 с.


 1. Державний архів Чернівецької області : путівник / [авт.-упоряд. : М. Никирса та ін.]; Держ. ком. арх. України, Держ. архів Чернів. обл. – Чернівці, 2006. ––

Т. 1 : Фонди дорадянського періоду / [редкол. : Г. Боряк (голова) та ін.]. – 2006. – 427, [26] с. : іл.


 1. Державний архів в Автономній Республіці Крим : анотований реєстр описів. Т. 1 : Фонди дорадянського періоду. – Сімферополь : АнтиквА, 2007. – 388 с.
 1. Карамаш С. Державному архіву міста Києва – 75 років // Пам’ять століть. – 2007. – № 4-5. – С. 180-183.
 1. Клименко Т. Склад і зміст фондів держархіву Черкаської області, їх наукове і практичне значення // Півд. архів. – 2006. – Вип. 22. – С. 129-134.
 1. Матяш І.Б. Архівна та рукописна україніка : зміст та обсяг поняття проблема інкорпорації до національного архівного фонду України (на прикладі архівів Канади) // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2007. – № 1. – С. 17-46. – Бібліогр. : 69 назв.
 1. Матяш І.Б. Архівна та рукописна україніка як складова національного архівного фонду : зміст та обсяг поняття // Сум. іст.-арх. журн. – 2007. – № ІІ-ІІІ. – С. 16-28. – Бібліогр. : 35 назв.
 1. Роговий В. Празький архів про допомогу українському студентству : (джерело до вивчення жертовності нашого народу в ім’я освіти) // Пам’ять століть. – 2007. – № 6. – С. 27-39.
 1. Сергеев И.П. Документы государственного архива Харьковской области как источник по истории взаимоотношений между государственной властью и лютеранами в Украине (XIX – 30-тые гг. ХХ вв.) / И.П. Сергеев, А.Д. Каплин // Півд. архів. – 2006. – Вип. 22. – С. 97-103.
 1. Сергєєва І. Архівна спадщина Семена Ан-ського у фондах Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. – К. : Дух і літера, 2006. – 544 с.
 1. Сокирська В.В. Архівний фонд Григорія Юхимовича Храбана // Півд. архів. – 2006. – Вип. 22. – С. 119-125.
 1. Таборанський В. Архіви Середнього Подніпров’я в історико-краєзнавчих дослідженнях // Університет. – 2007. – № 1. – С. 76-84.
 1. Татарченко О.Б. Фонди державного архіву Херсонської області, як джерело дослідження регіональної церковної проблематики періоду 1917-1938 рр. // Півд. архів. – 2006. – Вип. 22. – С. 178-182.
 1. Шандра В.С. История государственных учреждений – ключ к реконструкции утраченных фондов // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2007. – № 2. – С. 38-42.

Див. також № : 312, 4776, 5221.Музеї

 1. Басиста Н. Воскресіння [Канівського] музею народного декоративного мистецтва // Музеї України. – 2007. – № 2-3. – С. 26.
 1. Басова М. Украинские чудотворные Богородичные иконы в России (по материалам коллекции Государственного музея истории религии в Санкт-Петербурге) Софійські читання : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. "Пам’ятки Національного заповідника "Софія Київська" та сучасні тенденції музейної науки", м. Київ, 24-25 листоп. 2005 р. – К., 2007. – С. 48-76.
 1. Біксей Л. Золоті фонди музею : 115-та річниця від дня народження народного художника СРСР Йосипа Бокшая // Образотворче мистецтво. – 2007. – № 1. – С. 14-16.
 1. Білокінь С.І. Музеї України (Збірка П. Потоцького) : дослідження, матеріали. Монографія / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, НАН України. Ін-т історії України, Центр культурол. студій. – 3-тє вид., доп. – К., 2006. – 476 с.
 1. Борщенко Л. Історія створення Луганського обласного художнього музею і його колекції // Художня культура. Актуальні проблеми : наук. вісник. – К., 2006. – Вип. 3. – С. 356-380.
 1. Брижицька С. Рушники в зібранні Шевченківського національного заповідника // Нар. творчість та етнографія. – 2007. – № 3-4. – С. 9-13.
 1. Василюк І. Використання матеріалів Київського літературно-меморіального будинку-музею Т. Шевченка при вивченні біографії поета // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2007. – № 8. – С. 38-40.
 1. Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею / редкол. : В.В. Солодова (голов. ред.) та ін.; Одес. іст.-краєзн. музей. – Одеса : Астропринт, 2005. – 99 с.
 1. Воронова Л. М. Музеї України в системі туристичної діяльності в 60-80-х рр. ХХ ст. // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – 2007. – Вип. 21. – С. 70-77. – Бібліогр. : 21 назва.
 1. Горак Я. Автографи українських музикантів у фондовій добірці Літературно-меморіального музею Івана Франка у Львові // Художня культура. Актуальні проблеми : наук. вісник. – К., 2006. – Вип. 3. – С. 602-614. – Бібліогр. : 25 назв.
 1. Гуць М. Український центр народної культури „Музей Івана Гончара” // Нар. творчість та етнографія. – 2007. – № 5. – С. 48-54.
 1. Дворкін І.В. До історії Полтавського природничо-історичного музею (1891-1917 рр.) // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – 2007. – Вип. 19. – С. 54-60.
 1. Дворкін І. Музеї України на сторінках часописів „Киевская старина” (1882-1906) та „Археологическая летопись Южной России” (1903-1905) // Київ. старовина. – 2006. – № 5. – С. 92-98. – Бібліогр. : 50 назв.
 1. Дмитренко Н. М. Ніжинський окружний музей 20-30-х років ХХ ст. // Праці Центру пам’яткознавства. – 2006. – Вип. 9. – С. 61-67.
 1. Запорізький художній музей : альбом. – Запоріжжя : Дике Поле, 2007. – 208 с.
 1. Івано-Франківський художній музей : експлікація буття : історія формування колекції, експозиційно-виставкова діяльн., бібліогр. публ., 1980-2005 / авт.–упоряд. В. Мельник ; Івано-Франків. обл. худож. музей. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2005. – 49 с. : іл., портр.
 1. Івченко Н. Невідомий Яготин // Музеї України. – 2007. – № 4. – С. 24-30.
 1. Кепін Д. Музейне джерелознавство як складова музеєзнавства // Софійські читання : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. "Пам’ятки Національного заповідника "Софія Київська" та сучасні тенденції музейної науки", м. Київ, 24-25 листоп. 2005 р. – К., 2007. – С. 314-320.
 1. Кузнецова Т. Свердловський краєзнавчий музей – перлина історії Луганщини // Музеї України. – 2007. – № 5. – С. 32-33.
 1. Легасова Л. Головний музейний осередок історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. / Л. Легасова, Н. Шевченко // Воєнна історія. – 2006. – № 1-3. – С. 75-83.
 1. Ликова О. Створення державних музеїв на основі приватних колекцій другої половини ХХ століття (на керамологічних матеріалах) // Музеї України. – 2007. – № 1. – С. 22-24.
 1. Літературний музей Уласа Самчука в Рівному : путівник / [авт. тексту та упоряд. І. Нагорна]; Рівнен. обл. краєзнав. музей. – Рівне : Волин. обереги, 2007. – 14 с.: іл., портр.
 1. Літопис Національного музею у Львові імені Андрія Шептицького. – Львів, 2007. – Вип. 5 (10). – 188 с.
 1. Лихачева С. Повоєнна історія Чернігівського історичного музею у спогадах О.Д. Повод // Скарбниця української культури : зб. наук. пр. – Чернігів, 2006. – Вип. 7. – С. 172-190. – Бібліогр. : 34 назви.
 1. Львівський історичний музей : бібліогр. покажч. публ. співробітників Львів. іст. музею (1945-2004). – Львів : Новий Час, 2005. – 133 с.
 1. Маньковська Р.В. Велика Вітчизняна війна 1941-1945 рр. в музейних збірках України // Краєзнавство. – 2006. – № 1-4. – С. 73-75.
 1. Маньковська Р. В. Сучасний музей в соціокультурній динаміці // Історія України : маловідомі імена, події, факти : зб. ст. – К., 2006. – Вип. 33. – С. 106-118. – Бібліогр. : 34 назви.
 1. Мельничук Ю. Україна Івана Гончара : [про музей І.М. Гончара] // Міжнар. туризм. – 2006. – № 2. – С. 94-99.
 1. Мисечко А. До історії музею "Степова Україна" / А. Мисечко, А. Шабашов // Софійські читання : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. "Пам’ятки Національного заповідника "Софія Київська" та сучасні тенденції музейної науки", м. Київ, 24-25 листоп. 2005 р. – К., 2007. – С. 332-337.
 1. Музейні читання : матеріали наук. конф. 2002-2003 рр. / редкол. : Л.В. Строкова та ін.; Нац. музей історії України. – К., 2006. – 208 с.
 1. Музейні читання : матеріали наук. конф. "Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки", 5-6 груд. 2005 р. /редкол. : Л.В. Строкова та ін.; Нац. музей історії України. – К., 2006. – 202 с.
 1. Мулявко Л.Д. Паросток батьківського саду : Зацвіт Шевченкової долі : [до 70-річчя літ.-мемор. музею Т.Г. Шевченка в с. Шевченкове Звенигород. р-ну Черкас. обл.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2006. – 156 с. : іл.
 1. Наумова Н. Без музею мені не жити // Чумац. шлях . – 2007. – № 5. – С. 12-15.
 1. Осауленко Є. М. Японське зібрання Музею Ханенків // Схід. світ. – 2007. – № 3. – С. 146.
 1. Попельницька О. Скарб XVI-XVII ст. з колекції О. Бобринського у зібранні Національного музею історії України // Слов’ян. обрії : міждисциплінар. зб. наук. пр. – 2006. – Вип. 1. – С. 362-369.
 1. Прокопчук В. С. Краєзнавчі музеї 30-х років ХХ ст. в умовах зростаючого ідеологічного тиску // Наук. пр. / Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. Іст. науки. – 2005. – Т. 15. – С. 196-201. – Бібліогр. : 21 назва.
 1. Сапун-гора : путеводитель / Музей героич. обороны и освобождения Севастополя. – Симферополь : Изд-во "ПолиПРЕСС", 2006. – 160 с. : ил.
 1. Севастопольській панорамі 100 років / авт. кол. : Ю.І. Мазепов та ін.; Музей героїчної оборони та визвол. Севастополя. – [Б. м.], 2006. – 304 с.
 1. Симоненко І. М. Перспектива створення Музею політичних репресій в Україні у контексті формування історичної пам’яті // Стратегічні пріоритети : наук.–аналіт. щокварт. зб. – 2007. – № 3 (4). – С. 41-47.
 1. Синельник І. Колекція культових предметів у збірці Чернігівського історичного музею ім. В. В. Тарновського : з історії формування та вивчення // Спеціальні історичні дисципліни : питання теорії та методики : зб. наук. пр. – К., 2006. – Чис. 13, ч. 2. – С. 178-188. – Бібліогр. : 33 назви.
 1. Ситий І. Запорозькі печатки. З фондів Чернігівського обласного історичного музею ім. В.В. Тарновського // Пам’ятки України : історія та культура. – 2007. – № 2. – С. 80-85.
 1. Соломонова Т.Р. Становлення музейної мережі Поділля 1890-1924 рр. : проблеми формування і збереження музейної колекції // Історія України : Маловідомі імена, події, факти : зб. ст. – К., 2006. – Вип. 33. – С. 17-29. – Бібліогр. : 67 назви.
 1. Стадниченко В. Він живе і мислить, як Сковорода. Труди і дні Михайла Івановича Сікорського у щоденних світлинах // Укр. культура. – 2007. – № 4. – С. 20-22.
 1. Старченко О. Золото історії : [про Музей іст. коштовностей України] // Міжнар. туризм. – 2006. – № 5. – С. 96-101.
 1. Стрільчук В. Музейна справа на Бродівщині : історія та сучасність // Музеї України. – 2007. – № 6. – С. 20-21.
 1. Сумський обласний художній музей ім. Н. Онацького / авт. тексту та уклад. Г.В. Ареф’єва. – Суми : ВТД "Університетська книга", 2006. – 36 с.
 1. Тоїчкін Д. Зразки козацької холодної зброї в музейних збірках : підвалини зброєзнавчого дослідження // Пам’ятки України : історія та культура. – 2007. – № 2. – С. 58-79.
 1. У світі чарівної музики : кабінет-музей Віктора Степановича Косенка / уклад. Л. Івахненко. – К.: Кий, 2007. – 150 с.: іл.
 1. Український музей. Збірник 1 / ред. рада : С.П. Кролевець (голова), В.М. Колпакова (відп. ред.) та ін.; Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – Репр. перевид. 1927 р. – К. : НКПІКЗ : "Фенікс", 2007. – 478 с. – (Пам’ятки історії. ХХ століття).
 1. Уманець О.М. Земські природничо-історичні музеї України : історія виникнення та діяльності // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – 2007. – Вип. 19. – С. 39-44.
 1. Уманець О.М. Наукова та практична діяльність українських музеїв у ХІХ – на початку ХХ ст. // Грані. – 2007. – № 4 (54). – С. 7-11.
 1. Хлівнюк О. В. Олександр Полканов – організатор музейної справи та охорони культурної спадщини Криму // Праці Центру пам’яткознавства. – 2006. – Вип. 9. – С. 102.
 1. Ходак І. До історії створення Музею книги і друкарства України // Мистецькі обрії ’ 2005-2006. – 2006. – Вип. 8-9. – С. 360-370. – Бібліогр. : 15 назв.
 1. Художній музей : зб. ст. і матеріалів [присвяч.85-й річниці створення Сум. обл. худож. музею ім. Н. Онацького] / редкол. : Г. Ареф’єва (голова) та ін. – Суми : Університетська книга, 2005. – 170 с.
 1. Чуєва К. До історії вивчення колекції старожитностей Музею мистецтв ім. Б.І. та В.Н. Ханенків (1900 – 1930-ті роки) // Софійські читання : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. "Пам’ятки Національного заповідника "Софія Київська" та сучасні тенденції музейної науки", м. Київ, 24-25 листоп. 2005 р. – К., 2007. – С. 383-388.
 1. Якубова Л. Д. Грецький відділ Маріупольського музею краєзнавства : з досвіду краєзнавчої роботи в середовищі етнічних меншин 1920-1930-і рр. // Історія України : маловідомі імена, події факти : зб. ст. – К., 2006. – Вип. 33. – С. 54-76. – Бібліогр. : 56 назв.
 1. Якубовський В.І. Музеєзнавство : навч. посібник-практикум. – Кам’янець-Подільський : ПП Мошак М.І., 2006. – 272 с.
 1. Яременко В. Орлиця („Шістдесятниці” Лідії Орел – 70) // Нар. творчість та етнографія. – 2007. – № 3-4. – С. 106-111.
 1. Ярова Г. Музей гетьманства / Г. Ярова, М. Павлишин // Чумацький шлях. – 2007. – № 1. – С. 8-12.

Див. також № : 259, 389, 605, 646, 837, 1130, 1564, 1773, 2929.Бібліотеки

 1. Библиотеки национальных академий наук : проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теорет. зб. / редкол. : А.С. Онищенко (пред.) и др.; Междунар. ассоциация академий наук. – К.

Вып. 4. – 2006. – 438 с.

Вып. 5. – 2007. – 446 с.
 1. Бібліотеки України загальнодержавного значення : історія і сучасність : зб. ст. / редкол. : О.С. Онищенко (гол.) та ін.; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського; Асоціація б-к України. – К., 2007. – 253 с.
 1. Бібліотечна Буковина : довідник / уклад. В.В. Найда; Чернів. обл. універс. б-ка ім. М. Івасюка. – Чернівці : Рута, 2007. – 182 с. : фото.
 1. Вергунов В. Науково-методична діяльність Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки Української академії аграрних наук : історія, здобутки, перспективи // Бібл. вісн. – 2007. – № 5. – С. 48-53.
 1. Гнатенко Л. Слов’янська кирилична рукописна книга XVI ст. : З фондів Ін-ту рукопису Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського : каталог кодиколого-орфограф. дослідження. Палеографічний альбом / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – К., 2007. – 264 с.
 1. Кириличні рукописні книги у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України : каталог. Т. 1 : ХІ- XVI ст. / уклад. : М.М. Кольбух (голов. ред.) та ін.; НАН України. ЛНБ ім. В. Стефаника. – Львів, 2007. – XLVI, 552 с., 24 кол. іл.
 1. Ковальчук Г. Рідкісні українські книги в бібліотечних фондах : пам’яткознавчий аспект // Бібл. вісн. – 2007. – № 5. – С. 29-36.
 1. Колеснікова В. Бібліотека Інституту археології / В. Колеснікова, Н. Михайлова // Наук. пр. Нац. б-ки ім. В.І. Вернадського. – 2006. – Вип. 15. – С. 155-174. – Бібліогр. : 45 назв.
 1. Маслакова Н. Історико-бібліотекознавчі дослідження на новому етапі розвитку України (1991-2006) // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. – 2006. – Вип. 16. – С. 404-414. – Бібліогр. : 49 назв.
 1. Міжнародна наукова конференція "Інтранет/екстранет-ресурси в наукових бібліотеках" [Київ, 9-10 жовт. 2007 р.] // Бібл. вісн. – 2007. – № 6. – С. 17-47.
 1. Міщук С.М. Рукописні та книжкові зібрання Волині у фондах Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – К., 2007. – 242 с.
 1. Муха Л. Бібліотека Інституту історії України / Л. Муха, І. Азарх // Наук. пр. Нац. б-ки ім. В.І. Вернадського. – 2006. – Вип. 15. – С. 247-255.
 1. Онищенко О. Головна академічна бібліотека України (Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського) в контексті ХХ ст. / О. Онищенко, Л. Дубровіна // Наук. пр. Нац. б-ки ім. В.І. Вернадського. – 2006. – Вип. 15. – С. 11-21.
 1. Сак О. Зібрання рідкісних і цінних видань у фондах Херсонської ОУНБ ім. О. Гончара (до 135-річчя заснування книгозбірні) // Бібл. вісн. – 2007. – № 5. – С. 42-47.
 1. Шрайберг Я.Л. Библиотеки, электронная информация и меняющееся общество в информационном веке : ежегод. докл. Междунар. конф. "Крым" : [2006] / Я.Л. Шрайберг // Науч. и техн. б-ки / ГПНТБ России. – 2007. – № 1. – С. 25-55.

Див. також № 1023.


Пам’ятки історії та культури. Їх охорона

 1. Питання історико-архітектурної пам’ятки-музею „Київська фортеця” : указ Президента України від 3 трав. 2007 р. № 371/2007 // Офіц. вісн. України. – 2007. – № 33. – С. 8 (ст. 1329).
 1. Про додаткові заходи з підготовки і випуску багатотомного енциклопедичного видання „Звід пам’яток історії та культури України” : указ Президента України від 28 листоп. 2007 р. № 1156/2007 // Офіц. вісн. України. – 2007. – № 37. – С. 54-55 (ст. 961).
 1. Про Державний історико-меморіальний заповідник „Бабин Яр” : постанова Кабінету Міністрів України від 1 берез. 2007 р. № 308 // Офіц. вісн. України. – 2007. – № 16. – С. 24 (ст. 594).
 1. Про затвердження Порядку надання та використання у 2007 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для збереження історичної забудови міст, об’єктів історико-культурної спадщини, впорядкування історичних населених місць : постанова Кабінету Міністрів України від 31 січ. 2007 р. № 102 // Офіц. вісн. України. – 2007. – № 8. – С. 80-82 (ст. 309).
 1. Про невідкладні заходи щодо подальшого розвитку Національного історико-меморіального заповідника „Биківнянські могили” : постанова Кабінету Міністрів України від 13 черв. 2007 р. № 820 // Офіц. вісн. України. – 2007. – № 44. – С. 77 (ст. 1795).

* * * 1. Адруг А. Будинок полкової канцелярії в Чернігові. – Чернігів : ЦНТЕІ, 2007. – 32 с.
 1. Акчуріна-Муфлієва Н. Різьблені мусульманські надгробки Криму ХІІІ-ХІХ ст. // Студії мистецтвознавчі. – 2006. – Чис. 3. – С. 40-50.
 1. Армарчук Е. А. Конское снаряжение из могильников Северо-Восточного Причерноморья Х-ХІІІ веков. – М.: ИА, 2006. – 226 с.: ил.
 1. Бартош Є. Трапезна церква Києво-Печерської лаври // Укр. культура. – 2007. – № 9. – С. 30-32.
 1. Бесєдіна Н. В. Пам’яткоохоронна робота на Полтавщині наприкінці 50-х – 80-х роках ХХ ст. // Історія України : маловідомі імена, події факти : зб. ст. – К., 2006. – Вип. 33. – С. 83-95. – Бібліогр. : 41 назва.
 1. Бєликова Г. Ікона "Собор преподобних Печерських" // Пам’ятки України : історія та культура. – 2007. – № 1. – С. 69-75.
 1. Бобровський Т.А. Нововідкрита печерна церква з фресками візантійського часу в Південно-Західному Криму (попередні результати першого сезону досліджень) / Т.А. Бобровський, К.Є. Чуєва // Пр. Наук.-дослід. ін-ту пам’яткоохоронних досліджень. – К., 2005. – Вип. 1. – С. 132-151.
 1. Бондаренко Р.І. Вулиця історично сформованого міста як комплексна пам’ятка історії та культури // Укр. іст. журн. – 2007. – № 4. – С. 122-137. – Бібліогр. : 62 назви.
 1. Бритюк А. Древности вокруг нас : роль общественности в их своевременном выявлении, охране и защите. – Луганск : Янтарь, 2007. – 84 с.
 1. Брошеван В.М. Спасение панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 гг." // Военно-исторический архив. – 2007. – № 7. – С. 172-179.
 1. Вечерський В. Повоєнна відбудова історичних міст України : пам’яткоохоронний аспект // Українська академія мистецтва. – 2005. – Вип. 12. – С. 193-201.
 1. Вечерський В.В. Тетраконхові храми у Візантії та в Україні // Пр. Наук.- дослід. ін-ту пам’яткоохоронних досліджень. – К., 2005. – Вип. 1. – С. 34-54.
 1. Гальченко С. Доля спадщини Володимира Винниченка // Музеї України. – 2007. – № 4. – С. 20-21.
 1. Гетьман В. Національний парк "Сколівські Бескиди" // Наука і суспільство. – 2007. – № 9-10. – С. 2-6.
 1. Гирич І. "Історичний шлях" у київських монументах : спадок минулого і сьогоденні проблеми // Пам’ятки України : історія та культура. – 2007. – № 1. – С. 122-138.
 1. Гнідець Р. Архітектура українських церков. Конструкція і форми : навч. посібник. – Львів : Вид-во "Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2007. – 140 с. : іл.
 1. Горелик А.Ф. Чуринга из Шахтерска (Донецкая область, Украина) / А.Ф. Горелик, М.Л. Швецов // Рос. археология. – 2007. – № 4. – С. 95-101.
 1. Гудченко З. Бушанські мури // Нар. творчість та етнографія. – 2007. – № 6. – С. 81-86.
 1. Гуцуляк Р. Консерваційно-реставраційні роботи в Хортицькому заповіднику / Р. Гуцуляк, Ю. Глоба, Н. Поляцькова // Пам’ятки України : історія та культура. – 2007. – № 1. – С. 36-45.
 1. Гуцуляк Р. Нові відомості до історії храму Спаса на Берестові / Р. Гуцуляк, Ю. Коренюк, Ю. Глоба // Пам’ятки України : історія та культура. – 2007. – № 3. – С. 10-19. 1. Дедлов В.Л. Киевский Владимирский собор; Школьные воспоминания / [предисл. А. Ужанова, Д. Давиденко, с. 5-32]. – М., 2007. – 235, [2] с., [8] л. ил.
 1. Демиденко О. Діяльність Українського товариства охорони пам’яток історії та культури зі збереження об’єктів козацької доби (друга половина 1960-х – 1980-ті рр.) // Історико-географічні дослідження в Україні : зб. наук. пр. – К., 2006. – Ч. 9. – С. 409-425. – Бібліогр. : 34 назви.
 1. Денисенко Г.Г. Визволення Києва у пам’ятках історії та культури / Г.Г. Денисенко, О.А. Денисенко // Краєзнавство. – 2006. – № 1-4. – С. 76-78.
 1. Еманов А. Г. Неизданные лапидарные памятники генуэзских поселений Крыма XІV-XV вв. // Вопр. эпиграфики. – М., 2006. – Вып. 1. – С. 140-159.
 1. Жукова О.В. Окремі аспекти організації збереження пам’яток фортифікаційного будівництва в Україні // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – 2007. – Вип. 20. – С. 33-40. – Бібліогр. : 28 назв.
 1. Жукова О.В. Специфіка музеєфікації видового комплексу пам’яток (на прикладі замкових комплексів ХІІ-XVII ст. Хмельницької області) // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – 2007. – Вип. 19. – С. 61-68.
 1. Журавлев Д.В. Светильники VI – первой половины III в. до н. э. Т. 1. / Д.В. Журавлев, Н.В. Быковская, А.Л. Желтикова. – К. : Мистецтво, 2007. – 308 с. : ил. – (Из собрания историко-культурного заповедника).
 1. Задорожнюк А. Казанський собор у Кам’янці-Подільському / А. Задорожнюк, С. Копилов, М. Петров. – Кам’янець-Подільський : ПП Мошек М.І., 2007. – 52 с.
 1. Залозецький В. Задачі консерваторської праці для охорони пам’яток мистецтва на Підкарпатській Русі // Пам’ятки України : історія та культура. – 2007. – № 3. – С. 52-60.
 1. Замки та фортеці : альбом / вступ. ст., комент. та упорядкув. Л. Прибєги. – К. : Мистецтво, 2007. – 352 с. : іл. – (Архіт. перлини України).
 1. Звездина Ю.Н. Некоторые особенности изучения аллегорических композиций на полях списков образа "Богоматерь Ильинская Черниговская" 1696 года // Древняя Русь. – 2007. – № 3. – С. 38-39.
 1. Зленко С.М. Где древние шумели паруса… : [о подвод. археологии] // Судоходство. – 2007. – № 6. – С. 66-69.
 1. Зубарь В.М. История и методика раскопок античного некрополя Херсонеса Таврического // Сугдейский сборник. – 2005. – Вип. ІІ. – С. 670-707.
 1. Ивакин Г.Ю. Архитектурно-археологические исследования Успенского собора Киево-Печерской лавры в 1997-2000 гг. / Г.Ю. Ивакин, С.А. Балакин // Рос. археология. – 2007. – № 2. – С. 108-119.
 1. Ивакин Г.Ю. Погребения в шиферных саркофагах Успенского собора Киево-Печерской лавры / Г.Ю. Ивакин, С.А. Балакин // Сугдейский сборник. – 2005. – Вип. ІІ. – С. 88-104.
 1. Ібрагімова А.М. Кирк-Єр-Бахчисарай. Постановка проблеми ранньотатарських пам’яток за результатами польових досліджень 2000-2005 рр. – 2007. – № 2. – С. 36-47.
 1. Івашко Ю. Історичні передумови формування дерев’яної церковної архітектури Київщини давньоруського періоду // Українська академія мистецтва. – 2005. – Вип. 12. – С. 146-148.
 1. Івченко Н. Одісея Михайлівських фресок : [Київ] // Музеї України. – 2007. – № 5. – С. 4-5.
 1. Ієвлєва В.П. Охорона нерухомої спадщини у сфері науки і техніки в Україні // Пр. Наук.-дослід. ін-ту пам’яткоохоронних досліджень. – К., 2005. – Вип. 1. – С. 204-214.
 1. Ізотов А. Троїцька церква Китаївської пустині : образно-просторова еволюція храму // Українська академія мистецтва. – 2005. – Вип. 12. – С. 249-263. – Бібліогр. : 22 назви.
 1. Калашник Є.С. Білицька фортеця XVII-XVIII ст. // Археологічний літопис Лівобережної України. – 2007. – № 1-2. – С. 85-87.
 1. Калугін П.М. Пам’ятники морської слави в Україні // Пр. Наук.-дослід. ін-ту пам’яткоохоронних досліджень. – К., 2005. – Вип. 1. – С. 159-176.
 1. "Кам’янець", нац. історико-архітектурний заповідник (Кам’янець-Подільський). Національний історико-архітектурний заповідник "Кам’янець" : історія, сьогодення, перспективи / [за ред. В.В. Фенцура]. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д.Г., 2007. – 45 с. : іл., табл.
 1. Кепін Д. Перлина Волинського краю : [Свято-Успенська Почаївська лавра] // Вісн. Кн. палати. – 2007. – № 7. – С. 39-41.
 1. Києво-Печерська лавра – пам’ятка історії та культури України : моногр. вид. / ред.-упоряд. Ю.О. Іванченко; Нац. Києво-Печерський іст.-культ. заповідник. – К., 2006. – 426 с.: іл.
 1. Київська фортеця : історико-архітектурна пам’ятка-музей. – К. : ВАТ "Укрбланквидав", [Б. р.]. – [14] с.; карт.
 1. Клад боспорских стажеров 234-253 гг. н.э. из Керчи (1988 г.) / М.Г. Абрамзон, Н.А. Фролова, Т.Н. Смекалова, А.В. Куликов // Вестник древней истории. – 2007. – № 2. – С. 60-109.
 1. Клименко І. Оцінка пам’яток історії, архітектури та містобудування / І. Клименко, С. Смольнікова. – К. : Вид-во "Арт Ек", 2006. – 264 с.
 1. Кобалія Д. Хортиця : археологічне вивчення // Пам’ятки України : історія та культура. – 2007. – № 2. – С. 14-29.
 1. Кожушко О.А. Проблеми охорони об’єкта культурної спадщини – садиба В.І. Немировича-Данченка в с. Нескучному Донецької області / О.А. Кожушко, В.П. Ієвлєва // Пр. Наук.-дослід. ін-ту пам’яткоохоронних досліджень. – К., 2005. – Вип. 1. – С. 177-192.
 1. Козлов О.М. Вознесенська церква і родинний склеп Драгомирових [у м. Конотоп] // Сум. іст.-арх. журн. – 2007. – № ІІ-ІІІ. – С. 168-174. – Бібліогр. : 32 назви.
 1. Коренюк Ю. Микільський собор : зруйнування, потреба й можливість відтворення / Ю.Коренюк, Ю. Лосицький // Пам’ятки України : історія та культура. – 2007. – № 1. – С. 16-21.
 1. Коренюк Ю. Стінопис ХІ століття Михайлівського собору Видубицького монастиря в Києві // Студії мистецтвознавчі. – 2006. – Чис. 1. – С. 21-37.
 1. Косенко И.С. Национальный дендрологический парк "Софиевка" / НАН Украины. – Умань : Ремарк, 2006. – 208 с. : ил., портр.
 1. Кудренко І.К. Розвиток ботанічних садів як відображення інтродукційного процесу // Наука та наукознавство. – 2006. – № 1. – С. 82-89.
 1. Кутинський М. Некрополь України : довідник про місце поховання або смерті історичних і культурних діячів України від давнини до сучасності / М. Кутинський, І. Шишов. – Дніпро. – 2007. – № 1-2. – С. 142-144; № 5-6. – С. 142-144; № 9-10. – С. 142-144; № 11-12. – С. 142-144.
 1. Кучерук О. Десятинна церква : історія князівських поховань у джерелах і традиції // Пам’ятки України : історія та культура. – 2007. – № 3. – С. 20-33.
 1. Лаврський альманах. Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури : зб. наук. пр. Вип. 15, спецвип. 6 : До 80-річчя Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника / ред. рада : В.М. Колпакова (відп. ред.) та ін. – К.: Фенікс, 2006. – 212 с. : іл.
 1. Лаврський альманах. Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури : зб. наук. пр. Вип. 16 / ред. рада : В.М. Колпакова (відп. ред.) та ін.; Нац. Києво-Печерський іст.-культ. заповідник. – К.: Фенікс, 2006. – 188 : іл.
 1. Лаврський альманах. Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури : зб. наук. пр. / ред. рада : В.М. Колпакова (відп. ред.) [та ін.] ; редкол. К.К. Крайній (відп. за вип.) [та ін.] ; Києво-Печерський іст.-культ. заповідник. – К.: Фенікс, 2007.

Вип. 17. – 275 с. : іл.

Вип. 18. – 115 с. : іл.Вип. 19. – 198, [1] с. : іл.


 1. Ленченко В. Замок Дмитра Вишневецького. Історія і проект реконструкції // Пам’ятки України : історія та культура. – 2007. – № 2. – С. 46-51.
 1. Лєсков О.М. Гряда А могильника кизил-кобинської культури Уркуста І у Південно-Західному Криму / О.М. Лєсков, Е.А. Кравченко // Археологія. – 2007. – № 4. – С. 11-21.
 1. Ливадийский дворец-музей : сборник, 2004-2006 / [под ред. С.В. Юрченко]; М-во культуры и искусства Авт. Респ. Крым, Крым. респ. учреждение "Ливад. дворец-музей". – Симферополь : Крым, 2006. – 141 с.: ил., табл.
 1. Литвинчук Ж.Г. Андріївська церква ; путівник / Нац. заповідник "Софія Київська". – К.: Купріянова О.О., 2006. – 64 с.: іл., портр.
 1. Логвин Н. Шедевр на Берестовому в Києві // Пам’ятки України : історія та культура. – 2007. – № 3. – С. 2-9.
 1. Лосицький Ю.Г. До питання архітектурних копій у відтворенні національного архітектурного спадку // Пр. Наук.-дослід. ін-ту пам’яткоохоронних досліджень. – К., 2005. – Вип. 1. – С. 69-79.
 1. Майко В.В. Кырк-Ерский клад городища Чуфут-Кале в юго-западном Крыму. – К.: Академпериодика, 2007. – 190 с.: ил.
 1. Майко В.В. Средневековые некрополи Судакской долины. – К.: Академпериодика, 2007. – 273 с.
 1. Макаренко Е. На родине последняго гетмана Запорожского П. Ив. Калнишевского // Сум. старовина. – [2006]. – № ХХ. – С. 21-25.
 1. Манаєв О.Ю. Пам’ятки середньовічного "печерного міста" Мангуп-Кале в Криму : проблеми збереження // Праці Центру пам’яткознавства. – 2006. – Вип. 9. – С. 33-45. – Бібліогр. : 39 назв.
 1. Материалы исследований городища "Чайка" в Северо-Западном Крыму : сб. науч. тр. : [к юбилею И.В. Яценко] / отв. ред. : В.Л. Янин, Ю.Л. Щапова; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Ист. фак. – М., 2007. – 367, [1] с.: ил.
 1. Маярчак С.П. Археологічні пам’ятки ІХ-ХІІІ ст. Лівобережжя Середнього Подністров’я / НАН України, Ін-т археології, Кам’янець-Поділ. держ. ун-т, Центр дослідж. історії Поділля. – Кам’янець-Подільський : Мошак, 2006. – 95 с. : іл., табл.
 1. Мельник В. Перлина Європи – Шацькі озера / В. Мельник, В. Найда, В. Матейчик. – Луцьк : Твердиня, 2007. – 62 с. – (Серія „Волинь унікальна”).
 1. Мельник О. На Аскольдовій могилі // Укр. культура. – 2007. – № 2. – С. 32-33.
 1. Мельниченко О.В. Пам’яткоохоронна робота на Черкащині в роки незалежності України : (1991-2005) // Україна Соборна. – 2006. – Вип. 4, т. 2. – С. 236-240.
 1. Мицик Ю. З документів до історії Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві XVII-XVIII ст. // Сіверян. літопис. – 2007. – № 5. – С. 28-43.
 1. Мороз П. Найстаріший Національний парк ["Софіївка"] // Наука і суспільство. – 2007. – № 5-6. – С. 24-25.
 1. Настасієнко Т.М. Романтизм у садово-парковому мистецтві України кінця XVIII – початку ХІХ ст. // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – 2007. – Вип. 21. – С. 84-90.
 1. Непомнящий А.А. Подвижники крымоведения / Республ. ком. Авт. Респ. Крым по охране культ. наследия, Науч. центр ист.-краевед. исслед. и Свода памятников Украины по Авт. Респ. Крым, Центр памятниковедения НАН Украины и Укр. о-во охраны памятников истории и культуры. – Симферополь : СГГ, 2006. – 319 с. : ил., портр.
 1. Нефедов В. Підводні археологічні дослідження поблизу Хортиці / В. Нефедов, М. Остапенко // Пам’ятки України : історія та культура. – 2007. – № 2. – С. 30-35.
 1. Нікітенко Н. Головний іконостас Софії Київської як історико-культурний феномен // Пам’ятки України : історія та культура. – 2007. – № 1. – С. 22-46.
 1. Нікітенко Н. Софійський собор : путівник. – К.: ПВП "Задруга", 2007. – 88 с.: іл. – (Б-ка "Софії Київської").
 1. Оляніна С. Іконостаси Микільського собору (Великого Миколи) в Києві // Пам’ятки України : історія та культура. – 2007. – № 1. – С. 47-54.
 1. Онищенко В. Щаслива історія пам’ятки [іконостаса монастиря Скита Манявського (церква Воздвиження Чесного Хреста)] // Визвольний шлях. – 2007. – № 5. – С. 55-58.
 1. Осадчий Р.М. Укріплене поселення біля с. Корнин // Пр. Наук.-дослід. ін-ту пам’яткоохоронних досліджень. – К., 2005. – Вип. 1. – С. 128-131.
 1. Оцінка культурних цінностей / кер. проекту В.В. Індутний; М-во фінансів України, Держ. гемологічний центр України. – 2-ге вид. – К.: ТОВ "АЯКС ПРІНТ", 2006. – 608 с. : іл.
 1. Пам’ятки і пам’ятні місця історії та культури міста Житомира і Житомирського району : зб. ст. / ред. О. М. Іващенко ; Житомир. обл. орг. укр. т-ва охорони пам’яток історії та культури, Житомир. обл. редколегія зводу пам’яток історії та культури України. – Житомир : Полісся, 2005 –

Вип. 6. – 2006. – 306 с.


 1. Пам’ятки і пам’ятні місця історії та культури на Житомирщині : Коростен., Лугин., Овруц. р-ни : [зб. ст. / ред.] О.М. Іващенко; Житомир. обл. орг. укр. т-ва охорони пам’яток історії та культури України. – Житомир : Полісся, 2005. –

Вип. 7. – 2006. – 293 с.


 1. Пам’ятки історії та культури Івано-Франківської області : інформ. бюл. жовт.-груд. 2007 р. / уклад. В.Р. Дволітка; Івано-Франків. обл. універс. б-ка ім. І. Франка. – Івано-Франківськ, 2007. – 15 с.
 1. Пам’яткознавчі студії в Україні : теорія і практика / відп. ред. В. О. Горбик ; редкол. : Г. Г. Денисенко та ін. ; Ін-т історії НАН України, Укр. т-во охорони пам’яток історії та культури, Центр пам’яткознавства НАНУ та УТОПИК. – К., 2007. – 335 с.
 1. Памятники Киево-Печерской лавры : геолого-геофизические наблюдения и использование их результатов для сохранения заповедника / В.И. Старостенко, В.Ф. Рыбин, С.Т. Звольский и др. // Геофиз. журн. – 2006. – Т. 28, № 6. – С. 3-28.
 1. Парамонова А.Ф. К проблеме сохранения памятников истории Изюмского уезда Харьковской губернии. (По материалам экспедиции Харьк. частного музея город. усадьбы, весна-лето 2003 г.) // Сум. старовина. – [2006]. – № XVIII - XIX. – С. 137-142.
 1. Петровський О. Нормативно-правові та організаційно-методичні засади становлення справи охорони пам’яток історії та культури в західних областях України в повоєнний час : (На прикл. Терноп. обл.) // Україна Соборна. – 2006. – Вип. 4, т. 2. – С. 269-274.
 1. Покас П.М. Зелений Гай І / П.М. Покас, Є.М. Осадчий, В.В. Приймак. – Полтава : Техсервіс, 2007. – 88 с.
 1. Полюшко Г. Давня робота українських золотарів. Напрестольний хрест XVI століття з Києво-Печерської лаври // Пам’ятки України : історія та культура. – 2007. – № 1. – С. 80-85.
 1. Полюшко Г. Дукачі. Збірка Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника // Пам’ятки України : історія та культура. – 2007. – № 3. – С. 96-107; у додатку каталог : с. 101-107.
 1. Поп Д.І. Подорож архітектурними пам’ятками Підкарпатської Русі : путівник / Д.І. Поп, І.І. Поп. – Ужгород, 2007. – 184 с.
 1. Попельницька О. Десятинна церква та її довкілля у XV-XVIII ст. за писемними картографічними та археологічними джерелами (історико-топографічний нарис) // Спеціальні історичні дисципліни : питання теорії та методики : зб. наук. пр. – К., 2006. – Чис. 13, ч. 2. – С. 4-36. – Бібліогр. : 84 назви.
 1. Правова охорона культурної спадщини. Нормативна база : зб. док. / авт.-упоряд. М. Левада, М. Пархоменко, О. Титова. – 2-ге вид. – К.: ХІК, 2006. – 596 с.
 1. Преловська І. Володимирський патріарший кафедральний собор : 110 років від часу освячення (1896-2006) // Православний вісн. – 2006. – № 7-8. – С. 54-60. – Бібліогр. : 55 назв.
 1. Прибєга Л.В. До питання типологічної класифікації пам’яток дерев’яної храмової архітектури України // Пр. Наук.-дослід. ін-ту пам’яткоохоронних досліджень. – К., 2005. – Вип. 1. – С. 91-102. – Бібліогр. : 15 назв.
 1. Проблеми охорони та дослідження української етнографічної спадщини : зб. ст. / редкол. : Г. Скрипник (голов. ред.) та ін.; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклор. та етнол. ім. М.Т. Рильського; Держ. музей нар. архітектури та побуту України. – К., 2005. – 204 с.
 1. Проблемы сохранения историко-архитектурных памятников в заповеднике "Древний Киев" / В.Ф. Рыбин, Ю.Ф. Руденко, В.А. Куцыба и др. // Геол. журн. – 2006. – № 1. – С. 88-97.
 1. Пуцко В. Невідома Софія Київська // АНТ. – 2005. – № 13-15. – С. 35-38. – Бібліогр. : 13 назв.
 1. Романченко О.Д. Дерев’яний костел німців-колоністів у Гросс-Вердері на Чернігівщині // Пр. Наук.-дослід. ін-ту пам’яткоохоронних досліджень. – К., 2005. – Вип. 1. – С. 80-90. – Літ. : 9 назв.
 1. Руденок В.Я. Тайны монастырских подземелий. – 4-е изд., дополн. – Чернигов : РИК "Деснянська правда", 2007. – 64 с.
 1. Самойленко О.Г. Роль и специфика деятельности национальных заповедников как особого типа учреждений культуры в сохранении культурного и природного наследия Украины / О.Г. Самойленко, М.П. Галисеева // Сугдейский сборник. – 2005. – Вип. ІІ. – С. 605-609.
 1. Сердюк О.М. Музеєфікація комплексних пам’яток на основі досвіду розроблення програми науково-проектних, реставраційних та реабілітаційних робіт із консервації пам’яток археології, музеєфікації та відновлення пам’ятних місць, пов’язаних із історією запорозького козацтва о. Хортиця / О.М. Сердюк, Е.Ю. Градун // Пр. Наук.-дослід. ін-ту пам’яткоохоронних досліджень. – К., 2005. – Вип. 1. – С. 242-252.
 1. Сердюк О. Програма музеєфікації пам’яток Національного заповідника "Хортиця" : зміст і перші кроки реалізації // Пам’ятки України : історія та культура. – 2007. – № 2. – С. 4-13.
 1. Скржинская Е.Ч. Судакская крепость. История – археология – эпиграфика : сб. работ и материалов / [сост. : Л.Г. Климанов, А.В. Джанов]; Нац. заповедник "София Киевская" и др. – К.: Изд. дом "Академпериодика", 2006. – 379 с. : ил., табл.
 1. Славинський М. І сьогодні – Хортиця // Віче. – 2007. – № 17. – С. 68-76.
 1. Супруненко О.Б. Давньоугорське поховання у кургані в пониззі Псла / О.Б. Супруненко, С.В. Маєвська // Археологічний літопис Лівобережної України. – 2007. – № 1-2. – С. 32-45.
 1. Супруненко О.Б. Обстеження території Галещинського родовища залізистих кварцитів у Кременчуцькому і Козельщинському районах на Полтавщині / О.Б.Супруненко, В.В. Шерстюк // Археологічний літопис Лівобережної України. – 2007. – № 1-2. – С. 53-80.
 1. Толочко Л. Історія спорудження пам’ятника святому рівноапостольному князю Володимиру в Києві // Київ. старовина. – 2007. – № 2. – С. 30-35.
 1. Толочко Л.І. Пам’ятник святому князю Володимиру в Києві / Л.І. Толочко, О.В. Грибовська. – К.: Техніка, 2007. – 144 с.: іл. – (Нац. святині України).
 1. Травкіна О. Мазепина брама : царські срібні ворота іконостасу колишнього кафедрального Борисоглібського собору м. Чернігова. – Чернігів, 2007. – 34 с.
 1. Харлан О. Дерев’яна Покровська церква містечка Нікополь // Художня культура. Актуальні проблеми : наук. вісник. – К., 2006. – Вип. 3. – С. 461-472. – Бібліогр. : 27 назв.
 1. Хлівнюк А.В. Вивчення та охорона пам’яток історії та культури Криму в ХІХ – на початку ХХ сторіччя у краєзнавчій діяльності служителів культів // Україна Соборна. – 2006. – Вип. 4, т. 2. – С. 301-305.
 1. Хлівнюк О. Основні напрямки роботи з охорони культурної спадщини в Криму в 20-ті рр. ХХ ст. // Історико-географічні дослідження в Україні : зб. наук. пр. – К., 2006. – Ч. 9. – С. 400-408.
 1. Храпунов И.Н. Керамические сосуды в виде баранов из могильника Нейзац : [Крым] // Рос. археология. – 2007. – № 1. – С. 167-175.
 1. Чепіга І. Дві яскраві дати української національної святині : [про Пересопницьке Євангеліє] // Укр. мова. – 2006. – № 4. – С. 3-7.
 1. Чернихівський Г. І. Почаївська Святоуспенська Лавра / авт. англ. тексту О. Свідерська. – 2-ге вид., допов. – Тернопіль : Новий колір, 2007. – 47 с.: іл.
 1. Чернікова І.В. Вовчанський повітовий комітет охорони пам’яток мистецтва, старовини й природи : внесок у пам’яткоохоронний рух Харківщини 20-х рр. ХХ ст. // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – 2007. – Вип. 19. – С. 45-54. – Бібліогр. : 37 назв.
 1. Чернікова І.В. Проблеми охорони пам’яток історії та культури на Харківщині у 20-30-х рр. ХХ ст. // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – 2007. – Вип. 20. – С. 25-33. – Бібліогр. : 44 назви.
 1. Чобіт А. Олеська твердиня : [про Олес. замок на Львівщині] / А. Чобіт, Д. Чобіт. – Броди : Просвіта, 2006. – 16 с. : іл.
 1. Чумаченко В. Про що мовчать пам’ятники, але промовляють документи // Пам’ятки України. – 2007. – № 3. – С. 42-51.
 1. Шабаровський В.В. Деражно : Хрестовоздвиженська церква на тлі історії : іст.-краєзн. нарис. – Рівне : Азалія, 2006. – 150 с.: іл., портр.
 1. Шліхта Н.В. Державний заповідник "Києво-Печерська лавра" в повоєнне десятиліття (до питання про пам’яткоохоронну діяльність в Українській РСР) / Наук. зап. / Нац. ун-т " Києво-Могил. акад.". – 2007. – Т. 65 : Іст. науки. – С. 50-55. – Бібліогр. : 43 назви.
 1. Шульц І. Лаврська скарбниця : [про виставку коштовностей в Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповіднику] / І. Шульц, К. Герелес // Міжнар. туризм. – 2007. – № 2. – С. 136-141.
 1. Южнобережный дом Романовых и вопросы сохранения культурно-исторического наследия Ливадии : материалы междунар. науч. конф., Крым, г. Ялта, Ливад. дворец-музей, 27-29 сент. 2006 г. / [редкол. : Л.Ю. Вертепова и др.]. – Симферополь : Крым, 2006. – 206 с. : ил., табл.
 1. Ященко О. Ф. Принципи стильового розвитку архітектури православних храмів Чернігівщини другої половини 19 – початку 20 ст. // Містобудування та територіальне планування. – 2007. – Вип. 27. – С. 379-385.

Див. також № : 358, 512, 1143, 1324, 1458, 1519, 1566, 1677, 1830, 1836, 1861, 1862, 1909, 1965, 1981, 2102, 2377, 2771, 2772, 2775, 2873, 2904, 3023, 3288, 3535, 3566, 3931, 3972, 4727, 5198, 5199, 5316, 5439, 5642, 5752, 6145.Повернення культурних та історичних цінностей

 1. Угода між Урядом України та Урядом Угорської Республіки про співробітництво у справі повернення культурних цінностей, що потрапили під час другої світової війни та в наступні роки на територію іншої країни від 4 квіт. 1995 р. // Офіц. вісн. України. – 2007. – № 34. – С. 94-95 (ст. 1374).

* * * 1. Акуленко В.І. Реституція культурних цінностей між Україною та Польщею (за Мирним договором 1921 р.) // Праці центру пам’яткознавства. – 2006. – Вип. 9. – С. 3-20. – Бібліогр. : 28 назв.
 1. Гетьман Д. Діяльність паритетної комісії із взаємообміну музейними цінностями між РСФСР та УСРР в 1931-1936 рр. // Київ. старовина. – 2007. – № 1. – С. 81-96.
 1. Кот С. "Михайлівський" детектив // Україна. – 2007. – № 8-9. – С. 98-100.
 1. Кот С. Шукаючи втрачені клейноди. У справі повернення й реституції культурних цінностей українського козацтва // Пам’ятки України : історія та культура. – 2007. – № 8. – С. 86-119.

Див. також № 4815.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка