Міністерство культури і туризму України Державний закладСторінка6/56
Дата конвертації23.10.2016
Розмір9.41 Mb.
#442
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56

3. ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ

 1. Агапова Е.А. К проблеме взаимодействия исторической науки и идеологии // Гуманитарные и социально-экономические науки. – 2006. – № 5. – С. 8-11.
 1. Аладьина Л.С. История отечественных правоохранительных органов : (1917 – нач. ХХI в.) : учеб. пособие / Л.С. Аладьина, Д.Л. Ерин, И.Н. Федотова; Владимир. юрид. ин-т Федер. службы исполн. наказаний. – Владимир : ВЮИ, 2006. – 122 с.
 1. Алейников М.В. Русь в период монголо-татарского ига : конспект лекций / Федер. агенство по образованию, Бийс. гос. пед. ун-т им. В.М. Шукшина. – Бийск : БПГУ, 2007. – 64 с. – Библиогр. : с. 64.
 1. Алексєєв Ю.М. Історія України : навч. посіб. для інозем. студ. – К., 2005. – 337 с.
 1. Анисимов Е.В. История России от Рюрика до Путина. Люди. События. Даты. – СПб. [и др.] : Питер : Питер Пресс, 2007. – 586, [1] с. : ил.
 1. Багнюк А.Л. Українська думка. Імена та ідеї (світоглядні портрети) : Княжа доба : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.]. – Тернопіль : Астон, 2007. – 203 с. : портр.
 1. Бачинська О.А. Історія українського козацтва XV-XX ст. : навч.-метод. посіб. для студ. іст. ф-ту / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т, Каф. історії України та ін. – Одеса : Астропринт, 2007.

Ч. 2 : Кінець XVIII-XX ст. – 2007. – 103 с. : іл.


 1. Бегунов Ю.К. История Руси : в 5 т. – СПб. : Политехника, 2007. –

Т. 1: С древнейших времен до Олега Вещего. – 2007. – 602 с. : ил., карты.


 1. Белебеха І.О. Україна : шлях до воскресіння. – К. : МАУП, 2007. – 520 с.
 1. Бердышев С.Н. Древняя Русь. – М. : Мир книги, 2007. – 236, [1] с. : ил. – (История России).
 1. Білоцерківський В.Я. Історія України : навч. посіб. – 2-ге вид., виправл. і допов. – Х.: ОВС, 2007. – 575 с.
 1. Бойко О. Д. Історія України : навч. посіб. – 3-тє вид., виправл. і допов. – К.: Академвидав, 2007. – 688 с.
 1. Большая российская энциклопедия : в 30 т. / науч.-ред. совет Ю.С. Осипов [и др.]. – М.: Большая рос. энцикл., 2005. –

Т. 1-9. – 2005-2007.


 1. Большая энциклопедия : в 62 т. / [гл. ред. С.А. Кондратов]. – М.: Терра, 2006. –

Т. 1-60.


 1. Бузина О.А. Тайная история Украины-Руси. – 2-е изд. – К.: Довіра, 2007. – 317 с. : ил., портр.
 1. Бычков А.А. Киевская Русь : страна, которой никогда не было? : легенды и мифы. – М.: Астрель : Олимп; Тверь: АСТ, печ. 2007. – 444, [1] с.: ил.
 1. Виговська В.І. Історія України : Дати, події, комент. Поняття і терміни. Підгот. до тестування : Посіб.-довід. для школярів, абітурієнтів, студ. – 4-те вид. – К.: Діал, 2006. – 192 с.
 1. Винокур І.С. Житомирщина : від ранніх слов’ян до Київської Русі : підручна кн. для учнів, студ., вчителів / І.С. Винокур, М.Ю. Костриця, О.О. Тарабукін; за ред. М.Ю. Костриці. – Житомир : Косенко, 2007. – 78 с.: іл., портр. – (Житомирщина : сторінки історії. Кн. 2).
 1. Власенко Д.И. История государства и права Украины : курс лекций. Образцы тест. заданий. – Одесса : Астропринт, 2006. – 202 с. : табл.
 1. Власов В.С. Історія України : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2007. – 204 с. : іл.
 1. Влялько В.А. Історія України : (терміни і поняття) : [навч. посібник] / Одес. держ. екол. ун-т. –Одеса : Екологія, 2006. – 39 с.
 1. Всемирная история : энциклопедия : в 14 т. / [науч. ред. совет : А.О. Чубарьян (пред.) и др.]. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2006. –

Т. 3: Гв – Ж. – 2007. – 238, [1] с. : ил.


 1. Выговская В.И. История Украины : Даты, события, коммент. Понятия и термины. тесты : Учеб. пособие. – [3-е изд., доп.]. – К.: Диал, 2006. – 191 с.
 1. Гетьмани України : [для дітей шк. віку / уклад. В.П. Товстий]. – Х.: Промінь, 2007. – 247 с. : іл., табл.
 1. Гирич І. Страсті навколо підручників з історії : підручник як головний засіб будівництва держави // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 16, ч. 1. – С. 243-252.
 1. Гісем О.В. Історія України в таблицях / О.В. Гісем, О.О. Мартинюк, О.Ф. Трухан. – Х.: Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2007. – 478 с. : іл., табл. – Бібліогр. : 61 назва.
 1. Голодомори ХХ століття на Україні : реком. матеріали на допомогу шк. програмі / підгот. С.В. Мазур; Сум.обл. універс. наук. б-ка. – Суми. 2007. – 18 с. – (Для тих хто бажає знати більше / Сум. обл. універс. наук. б-ка; вип. 3).
 1. Гончарук П.С. Історія України з найдавніших часів до початку ХХ століття : курс лекцій / Держ. акад. керів. кадрів культури та мистецтв. – К.: Центр навч. л-ри, 2005. – 524 с.
 1. Горбатенко В.П. Історія політичної думки в Україні : навч. посібник / В.П. Горбатенко, М.А. Остапенко, І.А. Горбатенко. – К. : МАУП, 2007. – 128 с.
 1. Горохівський П.І. Археологія України : семінарські заняття. – Умань : РВЦ "Софія", 2007. – 80 с.
 1. Грабовський С. Державне самоствердження України у другій половині ХХ століття : наук.-метод. розробка на допомогу лектору-викл. нар. ун-ту українознавства. – К.: Т-во "Знання" України, 2006. – 108 с. – (Б-ка українознавця). – Бібліогр. : с. 107.
 1. Гринів О.І. Історія України ХХ століття в навчальному процесі вищих навчальних закладів (проблеми концептуального підходу) // Зб. наук. пр. Наук.-дослід. ін-ту українознавства. – 2007. – Т. XIV. – С. 400-410.
 1. Гриценко З.І. Історія України : [посібник] / М-во аграр. політики України, Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – [2-ге вид., виправл. і допов.]. – Х. : Факт, 2006. – 255 с.: іл., табл., портр.
 1. Губарев В.К. Історія України : довід. школяра і студ. – Донецьк: ВКФ "БАО", 2006. – 639 с.
 1. Губарев В.К. Історія України : конспект лекцій для студ., викладачів. – Донецьк: ВКФ "БАО", 2007. – 348, [1] с.
 1. Губарев В.К. Історія України : універс. ілюстр. довід. – Донецьк: ВКФ "БАО", 2007. – 573 с., [8] арк. іл. : іл.
 1. Гузенков С. Україна в контексті "російської цивілізації" (за матеріалами російських підручників) // Історія в шк. – 2007. – № 10. – С. 6-11.
 1. Давлетов А.Р. Проблема освещения Холокоста в современных школьных учебниках по истории в ФРГ и на Украине : попытка сравнительного анализа // Вторая мировая война : уроки истории для Германии и России. – Кемерово; М., 2006. – С. 333-339. – Библиогр. : с. 338-339.
 1. Дикий А. Неизвестная история Украины-Руси : с древнейших времен до нач. XIX в. – М.: Самотека, 2007. – 511 с.
 1. Дикий А. Пропавшая грамота. Неизвращенная история Украины-Руси : от антов до запорожцев. – М.: Алгоритм : Алгоритм-Книга, 2007. – 446, [1] с. – (Исторический триллер). – Библиогр. : с. 439-443. – В прил. : Письма Богдана Хмельницкого царю Алексею Михайловичу.
 1. Довбня О.А. Короткий термінологічний і понятійний довідник з курсу "Історія України" / О.А. Довбня, Є.П. Ляшенко; Донбас. держ. машинобуд. акад. – Краматорськ : ДДМА, 2007. – 63 с.
 1. Дояр Л.В. Виховний потенціал історичних дисциплін у технічному університеті. – Кривий Ріг : "Вид. дім", 2007. – 59 с.
 1. Дояр Л.В. Практикум з курсу "Історія України" : (для студ. вищ. навч. закл. І-IV рівнів) / Криворіз. техн. ун-т, Каф. історії та українознав. – Кривий Ріг : "Вид. дім", 2007. – 111 с.
 1. Енциклопедія історії України : у 8 т. / редкол. : В.А. Смолій (голова) та ін. – К.: Наук. думка. 2007 –

Т. 4 : Ка-Ком. – 2007. – 528 с.: іл.


 1. Жадько В. Феномен історичної пам’яті в контексті творчої діяльності особистості // Вища освіта України. – 2006. – № 4. – С. 29-33.
 1. Жикаренцев В.В. Древняя мудрость Руси : сказки, летописи, былины. – М.; СПб : ДИЛЯ, 2007. – 211, [1] с. : ил. – Библиогр. : с. 197-200.
 1. Зайцев П.А. "Мужское" в историческом действии // Омский научный вестник. – 2006. – № 4. – С. 36-39. – Библиогр. : с. 39.
 1. Залізняк Л. Україна в колі світових цивілізацій : наук.-метод. розробка на допомогу лектору-викл. нар. ун-ту українознавства. – К.: Т-во "Знання" України, 2006. – 96 с. – (Б-ка українознавця). – Бібліогр. : с. 93-94.
 1. Заруба В.М. Держава і право Київської та Галицько-Волинської Русі (кінець VIII ст. – початок XIV ст.) : навч. посіб. / Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – К.: Істина, 2007. – 123 с.: іл., табл., портр. – Бібліогр. : 120 назв.
 1. Заруба В.М. Історія держави і права України : навч. посіб. / Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, Каф. теорії та історії держ. і права. – К.: Істина, 2006. – 413 с. : іл., схеми.
 1. Зашкільняк Л. Сучасна світова історіографія : посіб. для студ. іст. спеціальностей ун-тів / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ПАІС, 2007. – 312 с.
 1. Зеров М. Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка : лекції, нариси, статті. – Дрогобич : Видав. фірма "Відродження", 2007. – 568 с. – (Cogito : навчальна класика).
 1. Ильина Т.В. История искусств. Отечественное искусство : [учеб. для вузов]. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2007. – 405, [2] с.: ил.
 1. Иностранные источники по истории восточных славян : хрестоматия : учеб. пособие / [сост. : Е.В. Кузнецов и др.] ; Арзамас. гос. пед. ин-т им. А. Гайдара. – Арзамас : АГПИ, 2007. – 99 с.
 1. Іванченко Р. Історія без міфів : бесіди з історії укр. державності : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – 2-ге вид., прероб. і допов. – К.: МАУП, 2007. – 624 с.
 1. Іванченко Р.П. Історія без міфів : бесіди з історії укр. державності : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл] / Міжрегіон. акад. упр. персоналом. –2-ге вид., прероб. і допов. – К.: МАУП, 2006. – 622 с. – Бібліогр. : 276 назв.
 1. Іванченко Р.П. Україна. Історія : наук.-публіцист. пр. / Т-во "Знання" України, Центр "Українознавство", Координац. ком. допомоги Україні (США). – К.: Знання України, 2007. – 31 с.: портр.
 1. Ілюстрований шкільний словник з історії України / [упоряд. Л.І. Гайдай]. – Тернопіль : Газ. "Підруч. і посіб.", 2006 –

Т. 1. – 2006. – 447 с. : іл., портр.


 1. Історія вітчизняних соціологічних теорій і вчень : навч.-метод. посіб. / уклад. В.В. Білецький; Донец. держ. ун-т упр., Каф. соціології упр. – 2-ге вид. – Донецьк : ДОН ДУУ, 2007. – 135 с.: табл., портр.
 1. Історія вітчизняних теорій і вчень : навч.-метод. посіб. / уклад. В.В. Білецький. – Донецьк : ДОН ДУУ, 2007. – 136 с.
 1. Історія держави і права України в схемах і таблицях : для студ. І курсу / [уклад. : В.Д. Гончаренко та ін.]; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2007. – 34 с.
 1. Історія економічних учень : підручник у 2-х ч. Ч. 2 / ред. В.Д. Базилевич. – 3-тє вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2006. – 575 с.
 1. Історія України : кн. для чит. в 7 класі. Навч. посіб. для учнів загальноосвіт. навч. закл. / упорядкув. І.М. Довгаль. – К.: Грамота, 2007. -328 с. : іл.
 1. Історія України : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / О. Бажан, О. Білоусько, В. Власов, Ю. Мицик. – К.: Дельта, 2006. – 639 с.: карти.
 1. Історія України : навч. посіб. для студ. усіх спец. напряму підготов. 0921 "Будівництво" / В.Ф. Деревінський, А.В. Тороп; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – К.: КНУБА, 2006. – 152 с.
 1. Історія України : навч. посіб. для студ. заоч. форми навчання неіст. ф-тів / уклад. М.В. Потапенко; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2007. – 267 с. : іл., табл.
 1. Історія України : посіб. для абітурієнтів / авт.-упоряд. О.В. Гісем. – 3-тє вид., перероб. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2006. – 479, [1] с.
 1. Історія України від найдавніших часів до ХХ століття / упоряд. В. Газін, А. Пристай. – Кам’янець-Подільський : Аксіома. 2007. – 264 с. – (Серія "Старшокласнику та абітуруієнту").
 1. Історія України ХХ – початку ХХІ століття : навч. посіб. / упоряд. : В.В. Газін, А.В. Пристай. – Кам’янець-Подільський : Аксіома. 2007. – 176 с. – (Серія "Старшокласнику та абітуруієнту").
 1. Історія української суспільно-політичної думки : навч. посіб. / [уклад. В.В. Морозов]; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – К.: КНЕУ, 2006. – 180 с.
 1. Каппелер А. Мала історія України : пер. з нім. – К.: Вид-во "К.І.С.", 2007. – 264 с.: карти. – Хронол. табл. : с. 237-246.
 1. Кара-Мурза С.Г. Советская цивилизация. От начала до Великой Победы. – Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2007. – 637, [2] с.: ил., табл.
 1. Каравацька С.Б. Історія держави та права України : навч.-метод. посіб. / С.Б. Каравацька, С.Г. Меленко; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 2007. – 166 с.
 1. Князі України / [авт.-упоряд. Ф. Левітас]. – К. : Казка, 2006. – 61 с. : іл.
 1. Ковпак Л.В. Найближча історія : Україна 1945-2000 рр. – К. : Наш час, 2007. – 248 с. : іл.
 1. Комова О.С. Історія України : тренувал. тест завдання. – К.: Країна мрій, 2007. – 69 с. : іл., табл.
 1. Кондратюк К. Новітня історія України. 1914-1945 рр. : навч. посіб. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 262 с.
 1. Коцур В.П. Історія України в датах / В.П. Коцур, Г.Г. Коцур. – Переяслав-Хмельницький; Чернівці : Книги-ХХІ, 2007. – 144 с.
 1. Кудряченко А.І. Політична історія України ХХ століття : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / А.І. Кудряченко, І.І. Калінічева, А.А. Костриця; Межрегіон. акад. упр. персоналом. – К.: МАУП, 2006. – 695 с.: портр.
 1. Кузнець Т.В. Історія України з найдавніших часів до кінця XVIII століття : навч. посіб. – К.: Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т", 2007. – 247 с.
 1. Кукарцева М.А. Философия истории и историология : грани совпадения / М.А. Кукарцева, А. Мегилл // История и современность. – 2006. – № 2. – С. 24-46.
 1. Кулікова Л.Б. Шкільний підручник з історії в першій половині ХХ ст. // Педагогіка і психологія. – 2006. – № 2. – С. 86-99. – Бібліогр. : с. 98-99.
 1. Кульчицький В.С. Історія держави і права України : підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.С. Кульчицький, Б.Й. Тищик. – К.: Вид. Дім "Ін Юре", 2007. – 624 с.
 1. Лом’є Ш.-О. Історія ордену єзуїтів / пер. з фр. В.М. Шевченко; наук. ред. М.В. Поповича. – К.: Наук. думка, 2007. – 294 с.
 1. Лубченков Ю.Н. Подлинная история Рюриковичей. – М.: Вече: Вече 2000, печ. 2007. – 445, [1] с., [8] л. ил.
 1. Луняк Є.М. Минуле України в романтичних історіях. – Ніжин : Дизайн-студія "Міланік", 2007. – 327 с.
 1. Любар О.О. Історія української школи і педагогіки : навч. посіб. / О.О. Любар, М.Г. Стельмахович, Д.Т. Федоренко. – К.: Знання, 2006. – 447 с. : іл., табл.
 1. Майборода О.М. Світ сьогодні (сучасна історія 2001-2007) : додаток до підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2007. – 48 с.: іл.
 1. Малий В.В. Історія народів Росії (1861-початок ХХ ст.) : навч. посіб. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2006. – 464 с.: іл., портр., карти.
 1. Малинин В.Б. Тайны правителей России. – СПб. : Малинин, 2007. – 236 с.
 1. Маркова С.В. Історія України : навч.-метод. посібник / С.В. Маркова, В.О. Парандій. – К.: МАУП, 2007. – 266 с.: іл., [38] с. іл. – Бібліогр. : с. 213-220.
 1. Масненко В.В. Формування української нації : метод. рек. до семінар. занять і самост. роботи для студ. істориків / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2007. – 37 с. : табл. – Бібліогр. : 31 назва.
 1. Метелкин Н.В. Сокровища и ненайденные клады Украины. – М.: ОЛМА, 2006. – 191 с., [8] л. ил. – Библиогр. : с. 189-190.
 1. Молчанов А.И. Россия, Украина и Белоруссия от Н. Хрущова до "Беловежской пущи" : в 3 т. – СПб.: Владимир Даль, 2006 –

Т. 1. – 2006. – 715 с.


 1. Музиченко П. Історія держави і права України : навч. посіб. – 6-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. – 471 с.
 1. Навчально-методичні поради до вивчення теми : "Київська Русь" курсу "Історія України" для студентів гуманітарних факультетів / уклад. Ю.В. Латиш. – К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2007. – 34 с.
 1. Нагайник В.А. Короткий словник-довідник з дисципліни "Історія України" / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса : Екологія, 2007. – 80 с.
 1. Нагевичене В.Я. Мифологическая картина Древней Руси : учеб. пособие. – Челябинск : Изд-во ЮУрГУ, 2005. – 60, [1] с.: ил.
 1. Нартов В.В. Історія України з давніх-давен до сьогодення. – Х.: Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2007. – 349 с.
 1. Неживий О.І. Голодомори в Україні у ХХ столітті : навч. посіб. – К.: МАУП, 2007. – 328 с. – Бібліогр. : с. 309-316.
 1. Нечволодов А.Д. Сказание о Русской земле. – М. : Эксмо, 2007. – 1084, [3] с., [26] л. ил. : ил.
 1. Ніколаєнко В.І. Історія України : біогр. довід. : навч. посіб. / В.І. Ніколаєнко, С.І. Мешковая, С.С. Ткаченко; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Х.: НТУ "ХПІ", 2007. – 239 с.
 1. Новиков М.В. Трансформация общества и кризис методологии исторической науки / М.В. Новиков, В.В. Швецов // Ярославский педагогический вестник. – 2007. – № 1. – С. 74-78.
 1. Носовский Г.В. Русь и Рим : правильно ли мы понимаем историю Европы и Азии? : [в 2 кн.] / Г.В. Носовский, А.Т. Фоменко. – М.: Астрель; Тверь: АСТ, 2006 – 2007.

Кн. 1. – 2006. – 603, [2] с.: ил.

Кн. 2. – 2007. – 620, [1] с.: ил.
 1. Озерский В.В. Правители России : от Рюрика до Путина : история в портр. – 4-е изд. – Ростов н/Д : Феникс, 2007. – 346, [1] с.: портр. – (Наша история).
 1. Олійник С.В. Україна в період між двома світовими війнами : конспект лекцій / С.В.Олійник, С.В. Трубчанінов. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2006. – 191 с. : карти.
 1. Організація самостійної роботи студентів з вивчення курсу "Історія України" : метод. рек. для викладачів і студ. усіх спец. / уклад. В.І. Силантьєв; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Х.:"ХПІ", 2007. – 66 с. – Бібліогр. : 45 назв.
 1. Орлова Т.В. Історія сучасного світу : навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 551 с.
 1. Остап’юк М.Я. Історія бухгалтерського обліку : світ і Україна : курс лекцій : навч. посіб. / М.Я. Остап’юк, М.Р. Лучко, Й.Я. Даньків. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2006. – 170 с.
 1. Остафійчук В.Ф. Історія України : сучасне бачення. – К.: Знання-Прес, 2007. – 424 с.
 1. Панфилова Т.В. Проблема смысла истории // Вопросы философии. – 2006. – № 12. – С.11-23.
 1. Панченко П.П. Аграрна історія України : навч. посіб. для студ. і викл. / П.П. Панченко, Ю.Ф. Мельник, В.А. Вергунов. – К.: ВЦ "Просвіта", 2007. – 532 с.
 1. Печеранський І. Предмет та завдання історико-філософського українознавства : (до питання про теорію науки) // Українознавство. – 2006. – № 3. – С. 82-89.
 1. Підручники і навчальні посібники (1748-1917 рр.) з фондів Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В.О. Сухомлинського для початкових і середніх навчальних закладів : каталог / Акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського; [упоряд. : Н.Г. Мацібора та ін.]. – К.: Атіка, 2005. – 383 с.
 1. Половець В.М. Українознавство : курс лекцій : навч. посіб. для студ. вищих закладів освіти. – Чернігів : Просвіта, 2006. – 216 с.
 1. Пометун О. Методики навчання історії в школі / О.І. Пометун, Г.О. Фрейман. – К.: Генеза, 2006. – 328 с.
 1. Портнов А. Вісті з хорошої імперії : [аналіз книг з історії України, виданих у РФ] // Критика. – 2007. – № 9. – С. 10-15.
 1. Практикум з історії України для студентів усіх спеціальностей. Ч. 2 / уклад. Р.Г. Руденко; Харк. нац. екон. ун-т. – Х.: Вид. ХНЕУ, 2007. – 164 с.
 1. Прудников Б. Альтернативная история России ХХ века // Молодая гвардия. – 2007. – № 7-8. – С. 214-254.
 1. Реєнт О.П. Усі гетьмани України : легенди, міфи, біографії / О.П. Реєнт, І.А. Коляда. – Х.: Фоліо, 2007. – 414, [1] с.
 1. Рибак І.В. Історія народів Росії нової доби (початок ХІХ – ХХ ст.) : комплекс. навч. посіб. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2006. – 215 с.
 1. Рибак І.В. Новітня історія Росії радянської доби (1917-1991 рр.) : навч. посіб. / Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. – 2-ге вид., допов. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2006. – 287 с. : табл.
 1. Родина моя – Украина : [увлекат. путешествие в историю и культуру : для детей и взрослых / авт.-сост. М.В. Богатыренко]. – Донецк : ПКФ "БАО", 2006. – 64 с. : ил.
 1. Российский великокняжеский и царский дом 862-1676. – М.: Престиж Бук, 2007. – 383 с.: ил., [20] л.ил.
 1. Россия : полн. геогр. описание нашего Отечества : настол. и дорож. кн. для рус. людей / под ред. В.П. Семенова. – Екатеринбург : Урал. рабочий. 2005 –

Т. 7 : Малороссия / сост. : Б.Г. Карпов и др. – 2006. – 517 с. : ил., схемы. – [Репринт. переизд.].


 1. Руденко Ю.Д. Українська козацька педагогіка : витоки, духовні цінності, сучасність : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Ю. Руденко, О. Губко; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – К.: МАУП, 2007. – 343, [1] с., [16] арк. іл. : іл.
 1. Савченко Н.М. Історія України : модульний курс : [навч. посіб.] / Н.М. Савченко, М.К. Подольський; М-во освіти і науки України. – К.: Центр навч. л-ри : Фірма "ІНКОС", 2006. – 543 с.: іл., табл., портр.
 1. Сєрова Г. Етнологічні поняття в курсі історії України : відбір та методика вивчення // Історія в шк. – 2007. – № 10. – С. 12-15.
 1. Смощинський Б.В. Історія суспільно-політичної думки : курс лекцій / Європ. ун-т. – К.: Європ. ун-т, 2005. – 452 с. – Бібліогр. : 176 назв.
 1. Современная украинская энциклопедия. – Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2006. –

[Т.] 11 : Пе-Пу. – 2007. – 414 с.

[Т.] 12 : Пу-Св. – 2007. – 414 с.

[Т.] 13 : Св-Ст. – 2007. – 414 с. : ил.


 1. Современная украинская энциклопедия. – Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2006. –

[Т.] 13 : Св-Ст. – 2006. – 414 с. : ил.

[Т.] 14 : Ст-Ул. – 2006. – 414 с. : ил.

[Т.] 15 : Ул-Че. – 2006. – 413 с. : ил.

[Т.] 16 : Че-Яя. – 2006. – 414 с. : ил.
 1. Степанищев А.Т. История России IX-XVII веков : от рос. государственности до Рос. империи. – М.: URSS : КомКнига, 2007. – 582 с.: ил.
 1. Сучасний гуманітарний довідник школяра та студента / В.К. Губарев, З.В. Трофимова. – Донецьк : ТОВ ВКФ "БАО", 2007. – 1248 с.
 1. Тирская Е.А. История России. От Киевской Руси до конца ХIX века : учеб. пособие : [в 2-х ч.]. – Омск : Наука, 2006 –

Ч. 1 : IX-XVII вв. – 2006. – 217 с. – Библиогр. : с. 217.


 1. Тищенко В.М. Лаконічна Україна : тести і відповіді з історії Народу і Держави : від найдавніших часів до початку ХХІ ст. : іст. есе : навч. прогр. курсу історії України для вищ. закл. освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації : модул. завдання. – 4-те вид., зі змін. та допов. – Львів : Сполом, 2007. – 318 с.: портр.
 1. Ткачук М.П. Розвиток нової української літератури в контексті культурно-національного відродження народу перших десятиліть ХІХ століття : навч. посіб. для старшокласників, абітурієнтів, студ. та вчителів. – Тернопіль : ТНПУ, 2007. – 158 с.
 1. Торопцев А.П. Рюриковичи : становление династии. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2007. – 207 с., [8] л. ил.
 1. Україна : для дітей серед. шк. віку / [авт.-упоряд. : В.М. Скляренко та ін.]. – Х. : Фоліо, 2007. – 462, [1] с.: іл., портр.
 1. Українські традиції та звичаї : для дітей серед. шк. віку / [авт.-упоряд. : В.М. Скляренко та ін.]. – Х. : Фоліо, 2007. – 317 с.: іл.
 1. Уривалкін О.М. Загадки минулих часів : [історія України]. – К.: КНТ, 2007. – 367 с. : іл., табл., портр.
 1. Уривалкін О.М. Історія України. Кінець XVII-початок ХХІ століття : посібник. – К.: КНТ, 2007. – 436 с.: іл., табл., портр.
 1. Харитонов О.І. Історія України : навч.-метод. посіб. для студ. інж. та інж.-пед. спец. / О.І. Харитонов, І.В. Щербина: Укр. інж.-пед. акад. – Х.: УІПА, 2006. – 179 с.: табл.
 1. Хрестоматія з історії України XVII-ХХ ст. / [упоряд. : В.І. Ізюмов, В.М. Нікольський]. – Донецьк : Альфа-Прес, 2007. – 447 с.: портр.
 1. Шаповал Ю.І. УПА : сторінки історії : наук.-метод. розробка на допомогу лектору-викладачу нар. ун-ту українознав. / Т-во "Знання" України, Центр "Українознавство", координац. ком. допомоги Україні (США). – К.: Знання України, 2007. – 91 с.: портр.
 1. Шилов Ю. Давня історія України в контексті світової цивілізації : навч. посіб. – К.: МАУП, 2007. – 280 с.
 1. Штепа П. Московство. Його походження, зміст, форми й історична тяглість. – 6-те вид. – Дрогобич : Відродження, 2007. – 416 с.
 1. Шульженко Ф.П. Історія політичних і правових вчень : підручник / М-во освіти і науки України. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 463 с.
 1. Яковенко Н. Вступ до історії. – К.: Критика, 2007. – 376 с.
 1. Якушина Н.Г. Из истории культуры Древней Руси : учеб. пособие. – Омск : Омск. науч. вестн., 2006. – 66 с.: ил.

Див. також № : 520, 558, 1672, 1951, 1958, 2363, 2394, 2469, 2487, 2604, 2627, 3261, 3382, 4579, 4700, 5274, 5622, 5656.4. СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

 1. Бакалець О. Гроші та грошовий обіг на Поділлі XVII – XVIII ст. (за скарбовими матеріалами 1844 – 2005 р р.) // Спеціальні історичні дисципліни : питання теорії та методики : зб. наук. пр. – К., 2006. – Чис. 13, ч. 1. – С. 97-126. – Бібліогр.: 24 назви.
 1. Балушок В. Українська шляхта між польським та українським етносами // Нар. творчість та етнографія. – 2007. – № 6. – С. 11-25.
 1. Березовська Т. В. Історичний портрет Роду Аркасів. – Миколаїв: МДАУ, 2006. – 215 с.: іл., портр.
 1. Буряк Л. Українська історична фемінологія XIX – початку ХХ ст. в контексті історіографічного аналізу // Спеціальні історичні дисципліни : питання теорії та методики : зб. наук. пр. – К., 2006. – Чис. 13, ч. 2. – С. 162-176. – Бібліогр.: 28 назв.
 1. Буряк О. Стародавні карти України в колекції Томаша Нєводнічанського // Історико-географічні дослідження в Україні: зб. наук. пр. – К., 2006. – Ч. 9. – С. 151-162.
 1. Васильченко В. Український антропонімікон : прикметникове походження прізвищ // Визвол. шлях. – 2007. – № 6. – С. 53-62.
 1. Вербич С. Топонімікон Українських Карпат в історичній ретроспективі. // Укр. мова. – 2006. – № 4. – С. 73-83.
 1. Верменич Я. Адміністративно-територіальний устрій українських земель в історичній ретроспективі // Історія в шк. України. – 2007. – № 7. – С. 50-56.
 1. Верменич Я. Нова локальна історія та історична регіоналістика : експлікація термінів // Регіональна історія України : зб. наук. ст. – К., 2007. – Вип. 1. – С. 13-28. – Бібліогр. : 20 назв.
 1. Войтюк Т. С. Монетні та змішані скарби періоду середньовіччя чи XV – XVII ст. Південно-Східної Волині в колекціях Острозького Державного історико-культурного заповідника, Кременецького історичного та Волинського обласного краєзнавчого музеїв // Краєзнавство. – 2006. – № 1-4. – С. 164-168.
 1. Володько В. Службова діяльність родини Гудимів на території Київського намісництва в 80-х – першій половині 90-х рр. XVIII ст. // Укр. іст. зб. – 2006. – Вип. 9. – С. 95-104. – Бібліогр. : 86 назв.
 1. Гай-Нижник П. Народження карбованця // Київ. старовина. – 2007. – № 1. – С. 59-80.
 1. Горобець С. Родинний архів Шихуцьких : структура та іменний покажчик // Скарбниця української культури: зб. наук. пр. – Чернігів, 2006. – Вип. 7. – С. 59-94.
 1. Горобець С. Шихуцькі за “Любецьким синодиком” // Сіверян. літопис. – 2007. – № 2. – С. 31-35. – Бібліогр: 18 назв.
 1. Дегтярьов С. І. Матеріали повітових судів як джерело до генеалогічних досліджень // Сум. старовина. – [2006]. – № ХХ. – С. 68-86. – Прим. : 29 назв.
 1. Державні нагороди України. Кавалери та лауреати: довід.-енцикл. вид. / уклад.: В. В. Болгов та ін. – К. : Ін-т біографічних досліджень, 2006. – 736 с.
 1. Діброва С. Генеалогія роду як поштовх до історичних студій Якова Новицького // Київ. старовина. – 2007. – № 3. – С. 161-171.
 1. Дмитрієнко М. Великий і Малий Державні Герби України: історична традиція та сучасність / М. Дмитрієнко, Ю. Савчук // Світогляд. – 2007. – № 1. – С. 6-9.
 1. Дмитрієнко М. Гроші Нестора Махна // Спеціальні історичні дисципліни : питання теорії та методики : зб. наук. пр. – К., 2006. – Чис. 13, ч. 1. – С. 36-47. – Бібліогр. : 17 назв.
 1. Довженко І. Родина Довженків (до 100-річчя від народження Валер’яна Довженка // Студії мистецтвознавчі. – 2006. – Чис. 2. – С. 31-34.
 1. Домбровский Д. Ярослав Изяславич : еще раз о необходимости дальнейших исследований генеалогии Рюриковичей // Древняя Русь. Вопр. медиевистики. – 2007. – № 3. – С. 32-33.
 1. Євтушенко С. В. До біографії Данила Павловича Апостола // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В. Каразіна. – 2007. – № 762. Історія. – Вип. 39. – С. 322-335.
 1. Єрмоленко С. У власних назвах – історія України // Українознавство. – 2007. – № 2. – С. 192-193.
 1. Загреба М. Монети України, 1992 – 2007: каталог. – 3-є вид., допов. – К. : Логос, 2007. – 128 с. : іл. – (Б-ка журн. “Нумізматика і фалеристика”).
 1. Зайцев Б. П. Монети – джерело історії / Б. П. Зайцев, Б. К. Мигель. – Х.: Колорит, 2007. – 93, [2] с. : іл.
 1. История родов русского дворянства / сост. П. Н. Петров. – М. : Белый город, 2007. – 557, [2] с. : цв. ил.
 1. Іванченко Н. Доля Гетьманських нащадків. Голівуд відпочиває // Музей України. – 2007. – № 4. – С. 4-5.
 1. Іващенко В. Ю. Проблеми джерелознавчого аналізу мемуаристики в російській історіографії середини XIX – початку ХХ ст. // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В. Каразіна. – 2007. – № 762. Історія. – Вип. 39. – С. 208-216.
 1. Ігнатова І. Державний Гімн України // Світогляд. – 2007. – № 1. – С. 10-11.
 1. Історична географія: початок XXI сторіччя : зб. наук. пр. / редкол. : Шищенко П. Г. та ін. ; Вінниц. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського та ін. – Вінниця : Вид-во “Теза”, 2007. – 288, [4] с.
 1. Казьмирчук Г. Д. Історична бібліографія : Курс лекцій і метод. матеріалів для студ. іст. ф-ту / Київ. Нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 2-е вид., випр. і допов. – К. : Логос, 2007. – 67 с.

С. 35-36 : Державна історична бібліотека України.


 1. Калініч Т. Дореволюційний період вивчення історії територіального поділу Правобережної України кінця XVIII – початку XIX ст. // Укр. іст. зб. – 2007. – Вип. 10. – С. 346-353. – Бібліограф. : 35 назв.
 1. Ковалевська О. Перша публікація зображення герба гетьмана І. Мазепи // Сіверян. літопис. – 2007. – № 3. – С. 107-109.
 1. Козлов А. Былая слава: (родословная Харитоненко) // Скарбниця української культури : зб. наук. пр. – Чернігів, 2006. – Вып. 7. – С. 95-105. – Библиогр. : 45 назв.
 1. Козлов О. Родовід Линтварьових. – Суми: Вид.-вироб. підп-во “Мрія – 1 “ ТОВ, 2006. – 32 с. – Серія “Дворянство Сумщини”.
 1. Конюхова І. Конверти: історія, класифікація, технологія, дизайн // Друкарство. – 2006. – № 5. – С. 64-68.
 1. Корпанюк П. Мій рідний край : альбом-каталог листівок. – К. : Вид. дім “АДЕФ Україна”, 2007. – 384 с.
 1. Краса і велич України : регіони та адміністративні центри України на поштових марках : [фотоальбом] / редкол. : В. Худолій, А. Сірик. – К.: Укрпошта, 2006. – 119 с.
 1. Кривошия І. Генеалогія значкового товариства Миргородського полку: Авраменки, Короленки, Чапи // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця XVIII ст.). – К., 2006. – Вип. 6. – С. 585-592. – Бібліогр. : 34 назви.
 1. Кужільний І. З історії прізвищ села Звеничів Ріпкинського району // Сіверян. літопис. – 2007. – № 4. – С. 140-148.
 1. Легітимована правобережна шляхта (кінець XVIII – середина ХІХ ст.) : [довідник] / уклад. : С. Лисенко, Є.Чернецький; Держ. ком. арх. України, Центр. держ. іст. арх. України, м. Київ. – Біла Церква : Вид. О.В. Пшонківський, 2006 –

Т. 2: Список легітимованої шляхти Київської губернії.– 2006. – 223 с.


 1. Легун Ю. Перспективи досліджень селянської генеалогії в Україні : джерелознавчий аспект // Слов’ян. обрії : міждисциплінар. зб. наук. пр. – 2006. – Вип. 1. – С. 337-345.
 1. Лисенко С. Правобережна шляхта (кінець XVIII – перша половина XIX ст.) / С. Лисенко, Є. Чернецький. – 2-е вид., виправл. та допов. – Біла Церква : Вид. О. В. Пшонківський, 2007. – 448 с. – Архівні зібрання України.
 1. Лобко Н. Метричні книги церков як джерело генеалогічної інформації // ІІІ Міжнародний науковий конгрес українських істориків "Українська історична наука на шляху творчого поступу". Луцьк, 17-19 трав. 2006 р. : доп. та повід. : в 3-х т.– Луцьк, 2007. – Т. 1. – С. 232-237.
 1. Лоян М. Про назви сіл Придніпров’я : Випромінює пам’ять минуле / вступ З. Шевцова // Берегиня. – 2007. – № 1. – С. 4-9.
 1. Маловичко С. Тенденции и перспективы интеграции региональных исторических исследований / С. Маловичко, М. Мохначева // Регіон. історія України. – 2007. – Вип. 1. – С. 29-46.
 1. Марковані конверти України 2003 - 2006 років : каталог-довідник / авт.-уклад. М. Г. Середа.– К. : ВПП “Компас”, 2007. – 96 с.
 1. Матвеев Е. Т. Украина в зеркале филателии : (хронология укр. филателии) / Луган. гор. отд-ние Ассоц. филателистов Украины. – Луганск : Шико, 2006. –

[Т. 3]. – 2006. – 945 с. : ил., порт.


 1. Матяш І. Українська архівна наука на сучасному етапі : архівознавство в колі історичних дисциплін // ІІІ Міжнародний науковий конгрес українських істориків "Українська історична наука на шляху творчого поступу". Луцьк, 17-19 трав. 2006 р. : доп. та повід. : в 3-х т.– Луцьк, 2007. – Т. 1. – С. 31-38.
 1. Мельник О. Перстень у системі українських пам’ятних та військових нагород періоду національно-визвольної боротьби 1914-1952 рр. / О. Мельник, С. Пахолко, О. Мартин // Нумізматика і фалеристика. – 2007. – № 2. – С. 22-27.
 1. Мельник О. Ремінні пряжки українських військових формувань періоду національно-визвольної боротьби 1914 – 1956 рр. / О. Мельник, С. Пахолко // Нумізматика і фалеристика. – 2007. – № 4. – С. 21-27.
 1. Мельник О. Фалеристичні пам’ятки Першої української дивізії Української національної армії у британському полоні в Італії (Белярія-Ріміні 01.06.1945-10.05. 1947) / О. Мельник, С. Пахолко // Нумізматика і фалеристика. – 2007. – № 3. – С. 27-33.
 1. Мельник М. О. Геральдика. Нумизматика. Сфрагистика. Униформология : вспом. ист. дисциплины : учеб. пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сев.-зап. ин-т печати СПГУТД. – СПб. : Петерб. ин-т печати, 2006. – 319 с., 32 л. ил. : ил.
 1. Миронець Н. Просопографія як спеціальна історична дисципліна / Н. Миронець, І. Старовойтенко // ІІІ Міжнародний науковий конгрес українських істориків "Українська історична наука на шляху творчого поступу". Луцьк, 17-19 трав. 2006 р. : доп. та повід. : в 3-х т.– Луцьк, 2007. – Т. 1. – С. 247-252.
 1. Миронов Б.Н. Новая историческая демография имперской России (ч. 1) : аналит. обзор соврем. лит. // Вестн. Санкт-Петербург. ун-та. Серия 2, История. – 2006. – Вып. 4. – С. 62-90.
 1. Мірошниченко Л. Притягальна сила дитячих облич (з етюдів про фотографії з архіву Косачів) // Слово і час. – 2007. – № 7. – С. 68-72.
 1. Морозова А.В. Українські корені Д. С. Мережковського // Сум. старовина. – [2006].– № ХХ. – С. 87-89.
 1. Муравйов О. Головні символи нашого війська // Військ. іст. альм. – 2006. – Чис. 2. – С. 19-148.
 1. Мызгин К.В. Нумизматические данные о времени появления черняховской культуры на территории днепро-донецкой лесостепи // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В. Каразіна. – 2007. – № 762. Історія. – Вип. 39. – С. 299-312.
 1. Нагорна Л. Феномен регіоналізму і національна ідентичність в Україні : історичні витоки // Регіональна історія України : зб. наук. ст. – К., 2007. – Вип. 1. – С. 107-122. – Бібліогр. : 25 назв.
 1. Наконечний Р. Звідки назва міста “Київ”? // Дивосвіт. – 2007. – № 4. – С. 28-30.
 1. Огуй О. Грошовий обіг на Буковині часів Першої світової війни // Спеціальні історичні дисципліни : питання теорії та методики : зб. наук. пр. – К., 2006. – Чис. 13, ч. 1 – С. 48-86. – Бібліогр. : 142 назви.
 1. Огуй О. Монетно-лічильні найменування в документах Галицького губернаторства, призначених для Буковини // Наук. зошити іст. ф-ту / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, – 2005. – Вип. 7. – С. 121-131. – Бібліогр. : 63 назви.
 1. Олейников А.А. Атлас карт Украины XVII ст. французского инженера Гийома Левассера - де - Боплана. – К. : Радуга, 2006. – 22 с.
 1. Олейников А.А. Картографическое наследие Гийома Левассера - де – Боплана об Украине. – К. : Радуга, 2006. – 120 с. : ил.
 1. Оніщук О. Символіка в сучасній архітектурі Києва // Укр. акад. мистецтва. – 2005. – Вип. 12. – С. 302-308.
 1. Павленко С. Родовід гетьмана І. Мазепи // Сіверян. літопис. – 2007. – № 5. – С. 57-70.
 1. Паєвська Д. Далека близька Європа : [історія родини з Гуцульщини (рідної сестри Папи Пія ІХ)] // Укр. культура. – 2007. – № 9. – С. 42-44.
 1. Панченко В. Євангеліє від Миколи Ге // Київ. – 2007. – № 2. – С. 181-190.
 1. Пахолко С. Котильйон – відзнака-оберіг українських воїнів (1916 – 1050 рр.) / С. Пахолко, О. Мартин // Військ.-іст. альм. – 2006. – Чис. 2. – С. 155-158. – Прим. : 7 назв.
 1. Петрик О. Історія монетарного розвитку в Україні // Вісн. Нац. банку України. – 2007. – № 1. – С. 2-16.
 1. Петрова І.В. Методика упорядкування топографічних описів України останньої чверті XVIII ст. та її джерельна база // Наука. Релігія. Суспільство. – 2007. – № 1. – С. 15-27.
 1. Плошко В.В. Мій родовід : іст. дослідження. – Ніжин : ТОВ “Вид-во “Аспект-Поліграф”, 2007. – 244 с. : іл.
 1. Погорілець О. Про нові знахідки монет Подільського князівства / О. Погорілець, Р. Саввов // Нумізматика і фалеристика. – 2007. – № 4. – С. 28-31.
 1. Полетун Н. Нащадок славного роду : [Про рід О. М. Сполатбога] // Сіверян. літопис. – 2007. – № 3. – С. 49-50.
 1. Попик В. Пріоритети розвитку сучасної української біографістики : вчора, сьогодні і завтра // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. – 2005. – Вип. 14. – С. 717-727.
 1. Потомство Рюрика : полное относительно изданного до настоящего времени : перечень князей и дворян, потомков Рюрика – первого рус. князя, основателя династии Рюриковичей и рус. государственности / [сост. и авт. предисл. А. Н. Соколов]. – [2-е изд., испр. и доп.]. – Н. Новгород, 2007. – 934 с. : ил., карты.
 1. Правобережний гербівник / уклад. Є. Чернецький; Центр. держ. іст. арх. України, м. Київ та ін. – Біла Церква : Вид. О. В. Пшонківський, 2006 –

Т. 1 : Шляхта Васильківського, Таращанського та Звенигородського повітів. – 2006. – 152 с., [16] арк. іл. : іл., портр.

Т. 3 : Нотатки про легітимовану шляхту Київської губернії (1802-1810). – 2007. – 192 с.
 1. Решетняк Т. Козацька Україна на поштових марках // Чумацький шлях. – 2007. – № 1. – С. 24-25.
 1. Ринсевич В.П. Про Полуботків та їхні маєтності // Праці Центру пам’яткознавства. – 2006. – Вип. 9. – С. 112-124.
 1. Рід Шухевичів в історико-культурній спадщині України : матеріали міжнар. конф., с. Тишківці Городенків. р-ну, 10 лип. 2005 р. / [під заг. ред. І.О. Андрухіва та ін.]. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2007. – 343 с. : іл., портр.
 1. Ровенчак І.І. Початки української історичної картографії у творах Ісидора Шараневича 1860-х років / І. І. Ровенчак, Л. Ю. Цюцюра // Вісн. геодез. та картогр. – 2006. – № 3. – С. 45 – 48.
 1. Рогальська І. І. Фітоніми верба, калина, тополя як ключові концепти української культури // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. – К., 2006. – Вип. ХІ, ч. 1. – С. 288-298.
 1. Родина Колессів у духовному та культурному житті України кінця XIX – ХХ століття : зб. наук. пр. та матеріалів з нагоди 130-річчя від дня народж. акад. Ф. Колесси та 100-річчя від дня народж. акад. М. Колесси / [упоряд. А. Вовчан та ін.; редкол. : В. Івашків та ін.]; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2005. – 469 с. : іл., табл.
 1. Родовід Пачовських / [упоряд. А. Благітна ]; Львів міськ. осередок ім. К. Малицької крайов. т-ва “Рідна шк.”, Львів обл. Будинок учителя, Від. історії освіти Львівщини. – Львів, 2006. – 55 с. : іл., портр.
 1. Рубцова Є. Готські назви в топонімії Криму // Укр. мова. – 2007. – № 2. – С. 41-54.
 1. Рябченко П. Деньги Белых армий : регионы, эмитенты // Історико-географічні дослідження в Україні : зб. наук. пр. – Ч. 9. – С. 327-346.
 1. Савчук Ю. Державний Прапор України // Світогляд. – 2007. – № 1. – С. 4-5.
 1. Самохіна Н. Родина Лизогубів та її внесок у розвиток культури // Скарбниця української культури : зб. наук. пр. – Чернігів, 2006. – Вип. 7. – С. 42 – 58. – Бібліогр. : 74 назви.
 1. Ситий І. Сіверський слід походження роду Мазепи // Сіверян. літопис. – 2007. – № 5. – С. 44-52.
 1. Слуцкий В. Старинные деньги из меха и кожи // Исторический журнал. – 2007. – № 4. – С. 100-108.
 1. Смыслов О.С. История советских наград, 1918-1991 : во славу Отечества. – [2-е изд.]. – М. : Вече : Вече 2000, 2007. – 396 с. ил.
 1. Сосса Р. Бібліографія історії картографування території України // Пам’ять століть. – 2007. – № 6. – С. 192-198.
 1. Сосса Р. Історія картографування території України : підручник. – К. : Либідь, 2007. – 336 с.
 1. Спеціальні історичні дисципліни : метод. реком. до семінар. занять / уклад. І.А. Піддубний; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 2006. –

Ч. 2. – 2006. – 29 с. : табл.


 1. Спеціальні історичні дисципліни : питання теорії та методики : зб. наук. пр. Чис. 13 / редкол. : М. Ф. Дмитрієнко (відп. ред.) та ін. ; Ін-т історії України НАН України. – К., 2006.

Ч. 1. – 392 с.

Ч. 2. – 360 с.
 1. Старовойтенко І. Просопографія : підходи до трактування змісту наукової дисципліни в історіографії // Спеціальні історичні дисципліни : питання теорії та методики : зб. наук. пр. – К., 2006. – Чис. 13, ч. 1. – С. 6-27. – Бібліогр. : 27 назв.
 1. Стародубцев Н. Вексилология : Флаги. Знамена. Вымпелы. – Донецк, 2006. – 80 с.
 1. Таблиця етнічних типових поділів / А. Бровкін, Л. Головіна, І. Зарічняк; голов. ред. О. Онищенко ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. , 2007. – 284 с. – (Рубрикатор Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського).
 1. Тараненко О.О. На теми сучасної української ономастики // Мовознавство. – 2007. – № 1. – С. 6-22.
 1. Тоїчкін Д. Українська козацька шабля XVII – XVIII ст. : морфологічні типи й осередки виробництва // Військ.-іст. альм. – 2006. – Чис. 2. – С. 104-138. – Прим. : 88 назв.
 1. Томазов В. Практично-утилітарна доба генеалогії козацько-старшинських родів (друга половина XVII – перша половина XIX ст.) // Спеціальні історичні дисципліни : питання теорії та методики : зб. наук. пр. – К., 2006. – Чис.13, ч. 1. – С. 128-148. – Бібліогр. : 44 назви.
 1. Трубчанінов С. В. Матеріали до історичної топографії Поділля XV – XIX ст. та їх використання // Наук. пр. / Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. Іст. науки. – 2005. – Т. 15. – С. 366-372. – Бібліогр. : 23 назви.
 1. Турченко Г.Ф. Історична регіоналістика і краєзнавство в контексті національної історії (південноукраїнський аспект) // Краєзнавство. – 2006. – № 1-4. – С. 50-57. – Прим. : 27 назв.
 1. Філіппов О. Таємниця герба Підкарпатської Русі. – Ужгород : Карпати, 2006. – 46, [1] с. : іл.
 1. Фролова Н. А. Каталог монет царей династии Спартакидов II в. до н. э. (Гигиенонта, Спартока, Перисадов) // Вестн. древ. истории. – 2007. – № 4. – С. 70-113. – Прим. 216 назв.
 1. Ханко В. Генеалогічні нариси / упоряд. О. Ханко. – К. : Видавець О. Ханко, (2007).

Зшиток 1 : Будівничий Анатолій Луговий. – 80 с. : іл.

Зшиток 2 : Казкарка Параска Бутенко. – 56 с. : іл.

Зшиток 3 : Поет Володимир Бутенко. – 52 с. : іл.


 1. Хом’як К.Д. Славетна плеяда Корнійчуків. – К. : МП “Леся”, 2007. – 108 с.
 1. Хоптяр Ю.А. Родовід Хоптярів (вісім поколінь) : наук.- генеалогіч. вид. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2007. – 264 с.
 1. Хромов К. Правления ханов в Крымском Улусе Золотой Орды в 1419-1422 гг. по нумизматическим данным // Історико-географічні дослідження в Україні : зб. наук. пр. – К, 2006. – Ч. 9. – С. 366-372.
 1. Чернецький Є. Герб гетьмана Івана Мазепи : його зображення та походження // Сіверян. літопис. – 2007. – № 5. – С. 53-56.
 1. Чернецький Є.А. Правобережна шляхта за російського панування (кінець XVIII – початок ХХ ст.) : джерела, структура стану, роди / Білоцерків. рицар. коло. – Біла Церква : О. Пшонківський, 2007. – 170 с.
 1. Чернюк С. Графіті як культурний феномен. Житомирські графіті / С. Чернюк, К. Малиновська // Волинь-Житомирщина. – 2007. – № 16. – С. 200-207.
 1. Чмир М. Прапори на позначеннях місця розташування органів військового управління Галицької армії (серпень 1919 р.) // Військ.- іст. альм. – 2006. – Чис. 2. – С. 149-154. – Прим. : 18 назв.
 1. Шостопал А. Монети ХІV ст. карбовані на Поділлі // Нумізматика і фалеристика. – 2007. – № 3. – С. 24-26.
 1. Шуст Р. М. Нумізматика : історія грошового обігу та монетної справи в Україні : навч. посібник. – К. : Знання, 2007. – 371 с.
 1. Юшкова І. Документи особового архівного фонду Сергія Шелухина, як об’єкт генеалогічного дослідження // Спеціальні історичні дисципліни : питання теорії та методики : зб. наук. пр. – К., 2006. – Чис. 13, ч. 1. – С. 178-192. – Бібліогр. : 27 назв.
 1. Ярова Г. Щодо родового герба Гетьмана Пилипа Орлика // Музей України. – 2007. – № 2-3. – С. 20.
 1. Яценко Н. Становлення термінів на позначення назв військової форми одягу в українській мові // Київ. старовина. – 2007. – № 1. – С. 38-43.

Див. також № : 126, 1121, 1357, 1766, 1850, 3928, 3975, 4066, 4123, 4308, 4310.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка