Міністерство культури і туризму України Державний закладСторінка8/56
Дата конвертації23.10.2016
Розмір9.41 Mb.
#442
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   56

2. ЗАГАЛЬНІ ПРАЦІ

 1. Археологические исследования в Крыму. 1995 : сб. науч. ст. / Ин-т археологии НАН Украины, Крым. филиал; отв. ред. В.Л. Мыц. – Симферополь : СОНАТ, 2007. – 167 с.
 1. Багалій Д.І. Вибрані праці : у 6-ти т. Т. 5. Історія колонізації Слобідської України, ч. 1 / упоряд. В.В. Кравченко. – Х.: Вид-во НУА, 2007. – 576 с.
 1. Гаген М. фон. Повертаючися до історії України // Критика. – 2007. – № 6. – С. 11-15.
 1. Грушевський М.С. Твори : у 50-ти т. / редкол. : П. Сохань, Я. Дашкевич, І. Гирич та ін.; голов. ред. П. Сохань; Ін-т укр. археогр. та джерелознав. ім. М.С. Грушевського, Ін-т історії України. – Львів : Світ, 2002 ––

Т. 4. Кн. 1 : Серія "Суспільно-політичні твори (доба Української Центральної Ради березень 1917 – квітень 1918)". – 2007. – 432 с.


 1. Грушевський М.С. Твори : у 50-ти т. / редкол. : П. Сохань, Я. Дашкевич, І. Гирич та ін. – Львів : Світ, 2002 ––

Т. 8: Серія "Історичні студії та розвідки (1906-1916)". – 2007. – 776 с.


 1. Дві Руси / за заг. ред. Л. Івшиної. – 5-те вид., стереотип. – К.: ЗАТ "Укр. прес-група", 2007. – 496 с. – Сер. "Україна Incognita".
 1. Дмитрук В. Вони боролися за волю України. – Луцьк : ВАТ "Волин. обл. друкарня", 2007. – 1072 с.
 1. Драгоманов М.П. Вибрані праці : [у 3 т., 4 кн. / редкол. : В.П. Андрущенко (голова) та ін.]. – К.: Знання України, 2006 ––

Т. 1, кн. 1 : Історія. Педагогіка. Публіцистика / [упорядкув. та прим. В.Ф. Погребенника]. – 2006. – 345 с.

Т. 1, кн. 2 : Історія. Публіцистика. Політологія / [упорядкув. та прим. В.Ф. Погребенника]. – 2007. – 272 с.
 1. Енциклопедія історії України : [в 5 т.] / ред. рада : В.М. Литвин (голова) та ін.; редкол. : В.А. Смолій (голова) та ін.; [НАН України, Ін-т історії України]. – К.: Наук. думка, 2005 ––

Т. 3 : Е-Й / [авт. кол. : Н.С. Абашина, А.М. Авраменко, Б.М. Ажнюк та ін.]. – 2005. – 658, [11] с.: іл., портр., карти, схеми.


 1. Івченко А. Вся Україна : путівник. – К.: ДНВП "Картографія", 2006. – 656 с., 1097 іл.
 1. Імена України : біогр. енциклопед. словник / [уклад. : Л.Г. Андрієнко та ін.]; редкол. : Ю.О. Храмов (голов. ред.) [та ін.]; Ін-т гуманіт. дослідж. Укр. акад. наук. – К.: Фенікс, 2007. – 624 с.: іл., портр.
 1. Історія України : маловідомі імена, події, факти : зб. ст. / редкол. : П.Т. Тронько (голов. ред.) та ін.; Ін-т історії України НАН України. – К., 2006. – Вип. 33. – 414 с.
 1. Кононенко П. Національна ідея, нація, націоналізм. – К.: Міленіум, 2006. – 358 с.: іл.
 1. Корсак І. Імена твої, Україно : худож.-док. оповідання. – Луцьк : ПВД "Твердиня", 2007. – 300 с. – (Сер. "Пантеон").
 1. Лазаренко А.І. Світло у вікнах : життя видат. людей : [зб. нарисів]. – К.: Літопис, 2000 ––

Ч. 3. – 2007. – 575 с. : іл., портр.


 1. Липа Ю. Всеукраїнська трилогія : у 2-х т. – К.: МАУП, 2007. – (Б-ка українознавства; Вип. 12).

Т. 1 : Призначення України. – 336 с.: іл. – Бібліогр. : с. 326-328.

Т. 2 : Чорноморська доктрина; Чорноморський простір (атлас); Розподіл Росії. – 392 с.: іл.
 1. Луговий О. Визначне жіноцтво в Україні. Історичні життєписи. – К. : Вид-во "Ярославів Вал", 2007. – 272 с.
 1. Магочій П.Р. Історія України. – К.: Часопис "Критика", 2007. – 638 с.: карти.
 1. Палій М.М. Аннали української історії : вибр. ст. – Тернопіль : Воля, 2006. – 182 с., [2] арк. іл. : іл., портр.
 1. Проблеми балканістики, сходознавства та міжнародних відносин : зб. наук. пр. пам’яті д-ра іст. наук, проф. Пархомчука Станіслава Максимовича / відп. ред. В.А. Смолій; Ін-т історії України НАН України. – К., 2007. – 328 с.
 1. Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. Вип. 15 / редкол. : С. Кульчицький (відп. ред.) та ін.; Ін-т історії України НАН України. – К., 2006. – 451 с.
 1. Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. Вип. 17 / редкол. С. Кульчицький (голова) та ін.; Ін-т історії України НАН України. – К., 2007. – 494 с.
 1. Сергійчук В.І. Соборна пам’ять України : календар-альманах. – К.: Сергійчук, 2006. – 284 с.: іл., портр.
 1. Сінкевич О.О. Україна : паралельний світ : публіцистика. – Луцьк : ПВД "Твердиня", 2007. – 92 с. – (Сер. "Неймовірно, але факт!").
 1. Скляренко В.М. 100 знаменитых женщин / В.М. Скляренко, Т.В. Иовлева, В.А. Мац. – Х.: Фолио, 2007. – 509, [1] с.: портр.
 1. Скрипник М. "Історія Русів" : проблема національної самоідентифікації // Філософська думка. – 2007. – № 4. – С. 94-116.
 1. Слава героям України / Укр. Фонд наук.-економ. та юрид. співробітництва. – К.: Молодь, 2007. – 359 с.: іл.
 1. Солдатенко В.Ф. У пошуках соціальної й національної гармонії (ескізи до історії українського комунізму) / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – К.: Світогляд, 2006. – 479 с.: іл., портр.
 1. Сто великих загадок Украины / [Е.А. Попельницкая, В.В. Петренко, М.В. Оксенич, Е.Е. Левина]. – К.: Арий, 2007. – 494 с.: ил., табл.
 1. Сухомозський М.М. Україна у світі : енциклопед. довідник / М. Сухомозський, Н. Аврамчук; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – К.: МАУП, 2007. – 271 с.: іл., табл., портр.
 1. Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця XVIII ст.) / редкол. : В. Смолій (відп. ред.) та ін.; Ін-т історії України НАН України. – К., 2006. – Вип. 6. – 668 с.
 1. Україна. Наука і культура : щорічник / ред. рада : А. Шпак (голова) та ін.; наук. ред. Н. Тихонова; Нац. акад. наук України. Т-во "Знання" України. – К., 2004 ––

Вип. 32. – 2004. – 368 с.

Вип. 33. – 2005. – 383 с.
 1. Україна : політична історія. ХХ – початок ХХІ ст. / ред. рада : В.М. Литвин (голова) та ін. ; редкол. : В.А. Смолій, Ю.А. Левенець, С. Кульчицький, Ю. Шаповал та ін. ; НАН України, Ін-т історії України. Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – К.: Парлам. вид-во, 2007. – 1028 с.
 1. Український вибір : політичні системи ХХ століття і пошук власної моделі суспільного розвитку / авт. кол.: В.Ф. Солдатенко (кер.) та ін.; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса НАН України. – К.: Парлам. вид-во, 2007. – 576 с.
 1. Хорошевский А.Ю. 100 знаменитых символов Украины. – Х.: Фолио, 2007. – 511 с.
 1. Хто є хто в Україні : [9000 біогр. довідок про держ. та громад. діячів / уклад. та ред. Ю. Марченко, О. Телемко]. – К.: К.І.С., 2007. – 1135 с.
 1. Цвілюк С.А. Український ренесанс ХХ століття : національно-культурні процеси в Україні доби революційно-демократичних змагань та комуністичної диктатури : постімперський контекст. – Одеса : Астропринт, 2006. – 623 с.: іл., табл., портр.
 1. Чопик Д. Правові основи державництва на українській території (історичний огляд) // ІІІ Міжнародний науковий конгрес українських істориків "Українська історична наука на шляху творчого поступу". Луцьк, 17-19 трав. 2006 р. : доп. та повід. : в 3-х т.– Луцьк, 2007. – Т. 1. – С. 44-47.
 1. Шамрай М.Г. Проблеми соборності України в контексті етапів національної державності // Україна Соборна. – 2006. – Вип. 4, т. 1. – С. 240-245.
 1. Шевчук В.О. Національна ідея в Україні, зокрема національно-визвольна, та її подвижники : іст. нарис. – К.: МАУП, 2006. – 269 с.: іл., портр.
 1. Яворницький Д.І. Твори : у 20 т. / голов. редкол. : П. Сохань (голов. ред.) та ін.; [НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. Грушевського]. – Запоріжжя : Тандем-У; К.: Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. Грушевського, 2004 ––

Т. 8. – 2006. – 435, [1] с.: портр.
Див. також № : 247, 294, 600-602.

Населення. Демографія

 1. Алієва М. Традиційна календарна обрядовість азербайджанців Київщини // Етнічна історія народів Європи : зб. наук. пр. – К., 2006. – Вип. 21. – С. 74-77.
 1. Балджи А.Я. Греческие хроники Украины. – Мариуполь : ЗАО "Газета "Приазовский рабочий", 2007. – 524 с.
 1. Бевз Г.П. Українці. – К.: Пед. преса, 2007. – 98 с.: іл., портр., карти. – Бібліогр. : 72 назви.
 1. Бойко И.А. Хозяйственная деятельность бойков (верховинцев) в ХХ в. // Полевые исследования Института этнологии антропологии. – М., 2006. – С. 198-217.
 1. Бородінов В.Д. Етнічний лобізм : світовий досвід і Україна / В.Д. Бородінов, О.Л. Круподер // Наука. Релігія. Суспільство. – 2007. – № 4. – С. 86-90.
 1. Бошков В.М. Гагаузи у наукових дослідженнях учених Одеського (Новоросійського) університету // Зап. іст. ф-ту / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2005. – Вип. 16. – С. 58-66. – Бібліогр. : 34 назви.
 1. Васильчук В.Н. Причины расселения немецких поселенцев на Украине в период царизма // Вестн. Санкт-Петербургского университета. Серия 2, История. – 2006. – Вып. 4. – С. 53-61.
 1. Васильчук В. Українські німці в інонаціональному оточенні : політико-правовий аспект життя в країні у XVIII ст. // Університет. – 2007. – № 3. – С. 46-51.
 1. Войтенко В.П. Україна очима лікаря. – К.: Фітосоціоцентр, 2007. – 190 с.: іл., табл.
 1. [Гебрейський усе-світ Галичини] // Ї. – 2007. – № 48. – С. 8-154.
 1. Гедьо А. Архівна спадщина грецьких громадян України : наук. пошуки і знахідки. – 2007. – Вип. 16. – С. 267-277. – Бібліогр.: 62 назви.
 1. Демократичний розвиток Миколаївської області : вікова та статева антропологія (1789-2006 рр.) / А.Ф. Кісельов та ін. // Вісник морфології. – 2007. – № 13. – С. 337-342.
 1. Досталь М. О статье С.Б. Бернштейна "Из истории болгарской колонизации Крыма" из неопубликованного сборника в честь 70-летия Н.С. Державина / М. Досталь, А. Горяинов // Київ. старовина. – 2007. – № 3. – С. 139-144.
 1. Дребот В. Благодійництво в середовищі німецької меншини Правобережної України в ХІХ – на початку ХХ ст. // Університет. – 2007. – № 3. – С. 36-45.
 1. Зінченко Ю. Національні меншини України. Вивчення та створення біографічних видань // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. – 2005. – Вип. 14. – С. 802-809.
 1. История немцев Украины в воспоминаниях, исследованиях и документах / под ред. А.А. Дынгеса. – Донецк : Апекс, 2007. – 312 с.
 1. Итоги переписей населения в странах Содружества Независимых Государств = Results of population consesuses of the Commonwealth of Independent States : (раунда 2000 г.) : стат. сб. / Межгос. стат. ком. Содружества Независимых Государств. – М.: Статкомитет СНГ, 2006. – 510 с.
 1. Інтелектуальний путівник єврейською Галичиною / Т. Возняк, І. Монолатій // Ї. – 2007. – № 48. – С. 158-445.
 1. Іванов С.Ю. Зміни чисельності та соціальний склад населення м. Харкова в роки НЕПу // Краєзнавство. – 2006. – № 1-4. – С. 178-182.
 1. Калакура О. Поляки в етнополітичних процесах на землях України у ХХ столітті : монографія. – К.: Знання України, 2007. – 508 с.
 1. Козлов Ю.М. Поляки в Україні. Спроба ретроспективи : національність – мова – культура // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – К., 2006. – Вип. ХІІ. – С. 191-199. – Бібліогр. : 38 назв.
 1. Колесник В. Відомі поляки в історії Вінниччини : біографічний словник. – Вінниця : ВМГО "Розвиток", 2007. – 1008 с.: іл.
 1. Кушнір В.Г. Українці Одеси : до аналізу етнографічної спадщини О.І. Маркевича / Зап. іст. ф-ту / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2005. – Вип. 16. – С. 29-34. – Бібліогр. : 14 назв.
 1. Лавер О. Втрати населення СРСР, країн СНД та українського народу у війнах та етнічних конфліктах 1945-2005 рр. // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 16, ч. 2. – С. 443-476. – Бібліогр. : 260 назв.
 1. Лаврук М.М. Гуцули Українських Карпат (етногеографічне дослідження) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. – 286 с., [30] арк. іл. : іл., табл., портр. – Бібліогр. : 448 назв.
 1. Литовский след на Крымской земле : сб. статей исторического исследования "Литовцы в Крыму" / ред. и сост. В.М. Логинова. – Симферополь : Доля, 2006. – 256 с.: ил., портр.
 1. Лозинський Р.М. Етнічний склад населення Львова (у контексті суспільного розвитку Галичини) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2005. – 355 с.: іл., табл.
 1. Ляпкало О. Українські курди : Ubi bene, ibi patria : (до питання курдської національної меншини в Україні) // Університет. – 2007. – № 3. – С. 80.
 1. Магочій П.-Р. Народ нізвідки : ілюстрована історія карпаторусинів / пер. з англ. С. Біленького, Н. Кушко; комент. В. Падяка. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2006. – 120 с.: іл., карти.
 1. Машкін А. Сором’язлива чарівність мальтузіанства, або Дещо про місцевий внесок в теорію "золотого мільярда" // Історія в шк. – 2007. – № 4. – С. 7-11.
 1. Мельник С. Демографічна ситуація в Україні : стан, головні проблеми та способи їх вирішення / С. Мельник, Г. Гаврюшенко, С. Шубєнок // Україна : аспекти праці. – 2006. – № 4. – С. 22-26.
 1. Митков В.В. Болгары на запорожской земле : страницы истории и культуры / Ассоц. болгар Украины, Запорож. обл. о-во болгар. культуры, Запорож. науч. о-во им. Я. Новицкого. – Запорожье : Тандем-У, 2007. – 173 с., [7] л. ил.: ил., портр., карты.
 1. Міграція і толерантність в Україні : зб. ст. / за ред. Я. Пилинського. – К.: Стилос, 2007. – 191 с.
 1. Найман О. Євреї України : у складі Російської імперії // Історія в шк. – 2007. – № 1. – С. 44-48; № 4. – С. 45-48. – Прим. 58 назв.
 1. Найман О. Розширення прав юдейських громад Російської імперії // Історія в шк. – 2007. – № 11-12. – С. 57-64.
 1. Нариси з історії та культури євреїв України / упоряд. та ред. Л. Фінберг, В. Любченко. – К.: Дух і літера, 2005. – 440 с.: іл., портр., карти.
 1. Наулко В. Сучасні тюркські етноси в Україні // Університет. – 2007. – № 4. – С. 23-29.
 1. Національні меншини України : історія та сучасність : наук.-довідк. вид. / упоряд. : Р. Марценюк, І. Винниченко; МАУП. – К.: МАУП, 2006. – 256 с. – Бібліогр. : с. 222-251.
 1. Пачев С.И. Возникновение болгарских сел в Северном Приазовье (1861-1863) / Мелитопол. гос. пед. ун-т, Мелитопол. о-во болгар. культуры "Балканы" – Мелитополь : МГПУ, 2007. – 87 с.: табл. – Библиогр. : 46 назв.
 1. Поляки в Ніжині : зб. ст. і матеріалів / упоряд. Ф.Ф. Бєлінська. – Ніжин : ТОВ "Вид-во "Аспект-Поліграф", 2007. – 152 с.
 1. Поляки на Кіровоградщині : [зб. ст. / упоряд. : А. Бобкевич, О. Полячок; Об-ня поляків Кіровоградщини "Полонія" ім. Кароля Шимановського]. – Кіровоград : Імекс, 2006. – 167 с., [12] арк. іл., іл.
 1. Поляки на Півдні України / [наук. ред. : Т. Цисельський, В. Кушнір]; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т. – Одеса, 2006. – 251 с.
 1. Пономарьова І. Історія та сучасне функціонування мови греків-тюркофонів Приазов’я // Схід. – 2007. – № 2. – С. 86-91. – Літ. : 51 назва.
 1. Пономарьова І. Мова греків Приазов’я у зв’язку з проблемами їхнього етногенезу // Університет. – 2007. – № 6. – С. 58-69.
 1. Пономарьова І.С. Посуд греків Приазов’я в аспекті трансформації традиційної культури // Східний Світ. – 2007. – № 1. – С. 53-58.
 1. Ревун В.И. Международная миграция в славянских странах СНГ / Рос. акад. наук, Ин-т соц.-полит. исслед. – М., 2006. – 43 с.
 1. Ревун В.И. Рождаемость населения в Белоруси, России и Украине / Рос. акад. наук, Ин-т соц.-полит. исслед. – М.: ИСПИ, 2005. – 52 с.
 1. Ревун В.И. Смертность в Белоруси, России и Украине в постсоветский период / Рос. акад. наук, Ин-т соц.-полит. исслед. – М., 2005. – 83 с.: ил.
 1. Репрессированные чехи. Вып. 1 / сост. А.Н. Келер; Одес. о-во "Чесна беседа", ОНО Ин-т этнических исследований. – Одесса : Астропринт, 2007. – 68 с.
 1. Різниченко О. Коли закриємо фатальний рахунок : [скільки втратила Україна населення за роки трьох голодоморів і воєн] // Київ. – 2007. – № 5. – С. 9-21.
 1. Скляр В. Зміни чисельності російськомовних українців в Україні (за матеріалами переписів населення 1989-2001 рр.) // Нар. творчість та етнографія. – 2007. – № 3-4. – С. 14-28.
 1. Скляр В. Зміни чисельності україномовних українців у західних та центральних областях України (за матеріалами переписів населення 1989 та 2001 років) // Етнічна історія народів Європи : зб. наук. пр. – К., 2006. – Вип. 21. – С. 53-58.
 1. Скляр В. Україномовні українці в Південно-Східній Україні : динаміка чисельності (1989-2001 рр.) // Етнічна історія народів Європи : зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 23. – С. 56-62.
 1. Стасюк І.А. Історія Теофіпольської єврейської общини. – Хмельницький : Поділля, 2007. – 248 с.: іл.
 1. Терентьєва Н. Благодійна діяльність греків в Україні : основні напрями соціальної допомоги (XVIII-XIX ст.) // Міжнар. зв’язки України : наук. пошуки і знахідки. – 2007. – Вип. 16. – С. 22-33. – Бібліогр. : 68 назв.
 1. Тортіка О. Про седентаризацію алано-болгарського населення Дніпро-Донського межиріччя у VIII-X ст. // Іст. журн. – 2007. – № 1. – С. 71-79. – Бібліогр. : 37 назв.
 1. Тучинський В. Молдавани Півдня України з найдавніших часів до початку ХХ ст. : монографія. – Вінниця : О. Власюк, 2007. – 220 с.
 1. Федоренко К. Греки Києва // Записки історико-філологічного товариства Андрія Білецького. – К., 2006. – Вип. IV. Кн. 2. – С. 163-168.
 1. Церович Л. Йован Хорват – ватажок першого переселення сербів до Російської імперії // Украс : укр.-серб. зб. – К., 2006. – Вип. 1. – С. 11-26.
 1. Шевчук О.Г. Етнічна складова соціокультурної рубіжності Криму / О.Г. Шевчук, О.Б. Швець // Стратегічні пріоритети : наук.-аналіт. щокварт. зб. – 2007. – № 2 (3). – С. 165-170. – Бібліогр. : 19 назв.
 1. Шульман Я.М. Города и люди еврейской диаспоры в Восточной Европе до начала ХХ века : Украина : Бердичев, Винница, Житомир, Каменец-Подольск, Ромны, Тульчин. – [2-е изд., испр. и доп.]. – М.: Параллели, 2007. – 206, [1] с. – Библиогр. : с. 203-205.
 1. Шумляєва І. Еволюція територіальної громади в Україні (ІХ – перша половина ХVII ст.) // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 1 (23). – С. 278-287. – Бібліогр. : 25 назв.
 1. Этнические сообщества Украины : история, современность, будущее : [сб. ст. / ред. : А.А. Дынгес, С.Ю. Кузнецова]; Донец. обл. гос. администрация, Отд. по делам национальностей и др. – Донецк : Апекс, 2006. – 486 с.: ил., табл.
 1. Яблоновская Н. К истории периодической печати крымских караимов // Брега Тавриды. – 2007. – № 3. – С. 272-293.
 1. Якубова Л. Теоретичні аспекти дослідження історії етнічних меншин УСРР // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2006. – Вип. 15. – С. 132-154. – Бібліогр. : 28 назв.

Див. також № : 384, 436, 1549, 1571, 1596, 1600, 1658, 2062, 2471, 3292, 3663, 3965, 3970, 4197, 4364, 4546, 4662, 6069.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   56
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка