Міністерство оборони україни воєнно-дипломатична академія національна академія наук україни інститут держави І права ім. В. М. КорецькогоСторінка1/9
Дата конвертації06.09.2018
Розмір1.13 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

ВОЄННО-ДИПЛОМАТИЧНА АКАДЕМІЯ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ім. В. М. КОРЕЦЬКОГО
Кваліфікаційна наукова

праця на правах рукопису


ТАРАН Ярослав Анатолійович
УДК 323. 15: 94 (477)
ДИСЕРТАЦІЯ

УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА ТА ЇЇ РОЛЬ

У ДЕМОКРАТИЧНОМУ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

23.00.02 – політичні інститути та процеси

(052 – політологія; 05 – соціальні та поведінкові науки)
Подається на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук (доктор філософії)
Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело ________________________ Я. А. Таран
Науковий керівник: ГОРБАТЕНКО Володимир Павлович, доктор політичних наук, професор

Київ – 2018АНОТАЦІЯ
Таран Я. А. Українська діаспора Республіки Польща та її роль у демократичному розвитку сучасної України. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук (доктора філософії) за спеціальністю 23.00.02 «Політичні інститути та процеси» (052 – політологія; 05 – соціальні та поведінкові науки). – Воєнно-дипломатична академія; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Київ, 2018.У дисертації досліджено причини виникнення, сучасний стан і напрями використання потенційних можливостей української діаспори Республіки Польща в умовах демократичного розвитку сучасної України. Охарактеризовано визначальні риси діаспори як державотворчого чинника: участь у суспільно-політичних, соціально-економічних та культурних процесах «материнської» землі, ретрансляція її основних цінностей; забезпечення своїй батьківщині позитивного міжнародного іміджу, економічної, культурної та інформаційної присутності в геополітично важливих регіонах; сприяння розв’язанню внутрішніх проблем рідної країни. На основі порівняльно-політологічного дослідження досвіду різних країн (Німеччини, Китайської Народної Республіки, Російської Федерації, Республіки Азербайджан, Республіки Польща) визначено потреби й можливості співпраці з діаспорою, спрямованої на зміцнення двосторонніх відносин з країною її перебування та утвердження власної державності: використання етнічних груп, задіяних у фінансовій сфері країни проживання для забезпечення політичної стабільності уряду етнічного ядра; залучення своїх громадян за кордоном для добування й систематизації необхідної інформації; всебічна увага до забезпечення життєдіяльності діаспори. З’ясовано місце і роль української діаспори Республіки Польща в реалізації стратегії національної безпеки України, налагодженні системної співпраці представників діаспори з Україною на шляху її євроінтеграційного і північноатлантичного безпекового поступу.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в системному політологічному дослідженні причин виникнення, сучасного стану і напрямів використання потенційних можливостей української діаспори Республіки Польща в умовах демократичного розвитку сучасної України, насамперед як чинника зміцнення національної безпеки держави. У рамках проведеного дослідження отримано наступні результати.

Уперше:

– здійснено політологічний аналіз поняття «діаспора» в контексті потреб вироблення сучасної стратегії національної безпеки. У відповідності з цим сформульовано й охарактеризовано визначальні риси діаспори як державотворчого чинника: співвіднесення власної долі з долею своєї батьківщини та її народу; участь у суспільно-політичних, соціально-економічних та культурних процесах «материнської» землі, ретрансляція її основних цінностей; забезпечення своїй батьківщині позитивного міжнародного іміджу, економічної, культурної та інформаційної присутності в геополітично важливих регіонах; сприяння розв’язанню внутрішніх проблем рідної країни за рахунок залучення інтелектуального потенціалу представників діаспорних громадських об’єднань;

– на основі порівняльно-політологічного дослідження досвіду різних країн (Німеччини, Китайської Народної Республіки, Російської Федерації, Республіки Азербайджан, Республіки Польща) визначено потреби й можливості співпраці з діаспорою, спрямованої на зміцнення двосторонніх відносин з країною її перебування та утвердження власної державності: сприяння в інформаційному та духовному забезпеченні представників діаспори, зокрема, розвиток засобів масової інформації та науково-освітніх видань мовою держави її походження; використання етнічних груп, задіяних у фінансовій сфері країни проживання для забезпечення політичної стабільності уряду етнічного ядра; залучення своїх громадян за кордоном для добування й систематизації необхідної інформації; всебічна увага до забезпечення життєдіяльності діаспори в різних сферах суспільного розвитку країни її проживання;

– виявлено специфічні особливості української діаспори в Республіці Польща, зокрема, з’ясовано, що українська діаспора у Республіці Польща є менш гомогенною у порівнянні з діаспорними громадами Канади або США, що обумовлено низкою об’єктивних чинників: вона не мала досвіду існування стабільних громад протягом життя кількох поколінь; її ідентифікація носить радше не інституціолізований, а соціокультурний характер у межах західноєвропейської традиції гуманізму, демократичних цінностей, вільного ринку. Вищезазначене зумовлює необхідність відповідної співпраці між Україною та Польщею;

– з’ясовано місце і роль української діаспори Республіки Польща в реалізації стратегії національної безпеки України; доведено, що взаємодія з українською діаспорою цієї країни потребує її виходу на інституційно-організаційний рівень, насамперед з метою налагодження системної співпраці на шляху євроінтеграційного і північноатлантичного безпекового поступу України (виокремлення «лідерів думок» у середовищі діаспори, залучення її представників до реалізації євроінтеграційних і північноатлантичних безпекових програм для України, утвер­дження широкого українсько-польського діалогу зі спірних проблем та ін.).

Дістали подальшого розвитку:

– удосконалення нормативно-правових параметрів українсько-польського двостороннього співробітництва, зокрема, запропоновано створення окремого нормативного акту стратегічного характеру, спрямованого на використання потенціалу зарубіжного українства;

– обґрунтування ефективних напрямів співпраці з українською діаспорою в Республіці Польща, зокрема шляхом реалізації комплексної програми з поглиблення ділового співробітництва й економічної співпраці; залучення провідних польських фахівців, що володіють досвідом інтеграції Польщі в євроатлантичні структури; налагодження інформаційної співпраці, спрямованої на висвітлення в Україні привабливості європейських цінностей і стандартів повсякденного життя;

– виокремлення класифікаційних ознак представників української діаспори (за характером утворення, за географією розселення, за особливостями формування, за чисельністю) з аналізом специфіки регіонального формування і особливостей життєдіяльності української діаспори;

– визначення основних векторів використання потенціалу української діаспори для формування позитивного образу України і українців у польському суспільстві: нівелювання історично сформованих стереотипних уявлень про українців як нетолерантних, агресивних і войовничих людей; поступова зміна уявлення поляків про Україну, як про країну бідну, відсталу, охоплену безладдям, зловживанням алкоголем, пронизану корупцією і злочинністю; утвердження у свідомості поляків геополітичного значення України, як такої, що стримує російську агресію, та здатної розширити рамки й можливості Європейського Союзу.

Поглиблено:

– обґрунтування поняття «діаспора», зокрема, запропоновано авторське інтегроване визначення «української діаспори» як сукупності осіб українського походження («світового українства»), які внаслідок історичних обставин, що зумовили масштабні еміграційні процеси, опинилися і проживають за межами України, які зберегли відчуття спільності власних інтересів із загальнонаціональними інтересами своєї батьківщини, розуміння власної долі, як невід’ємної від долі свого народу, і яким властиве прагнення до збереження власної етнічної ідентичності, примноження сукупного соціально-культурного надбання, намагання підтримувати на колективному та індивідуальному рівнях зв’язки з країною свого походження;

– уявлення про співпрацю з українською діаспорою в Республіці Польща як таку, що має здійснюватися дворівнево: 1) на рівні співпраці державних (урядових) інституцій й організацій; 2) на рівні співпраці й обміну досвідом різноманітних інституцій громадянського суспільства.

Теоретичне і практичне значення одержаних результатів. Результати пропонованого дослідження можуть бути використані в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства, державних установ, діяльність яких безпосередньо пов’язана зі співпрацею з українцями, що проживають поза межами національного ядра і які зможуть принести користь нашій державі, особливо що стосується вироблення новітньої Стратегії національної безпеки України, українсько-польського двостороннього співробітництва, захисту національних інтересів в умовах глобалізації та зовнішньої агресії. Сформульовані в дисертації теоретичні положення, аналітичні висновки та прикладні рекомендації можуть використовуватися для розробки лекційних курсів з політології, історії, культурології, українознавства, а також розробки спеціальних політологічних курсів, орієнтованих на захист національної безпеки і національних інтересів України в сучасному світі.

Ключові слова: діаспора, українська діаспора, демократичний розвиток, європейська інтеграція, національна безпека, двосторонні відносини, українсько-польське співробітництво.
Список публікацій здобувача за темою дисертації
Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації:

1. Таран Я. А. Політологічний аналіз формування української діаспори: причини виникнення та розвиток. Трибуна. 2010. № 1–2. С. 42–43.

2. Таран Я. А. Можливості впливу представників української діаспори на суспільно-політичне життя Республіки Польща, в котрій вони проживають. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2012. Вип. 108. С. 133–135.

3. Таран Я. А. Місце і роль української діаспори Республіки Польща в реалізації стратегії національної безпеки України в умовах розгортання євроінтеграційного вектора. Міжнародні відносини. Серія: «Політичні науки»: електронне видання Ін-ту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2016. № 10. URL: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/issue/current

4. Таран Я. А. Основні напрями взаємодії України з представниками української діаспори Республіки Польща. Держава і право. Серія: «Політичні науки»: зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Київ: Вид-во «Юридична думка», 2016. Вип. 72. С. 197–214.

5. Таран Я. А. Роль української діаспори Республіки Польща в реалізації стратегії національної безпеки України. Держава і право. Серія: «Політичні науки»: зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Київ: Вид-во «Юридична думка», 2017. Вип. 78. С. 172–186.

6. Таран Я. А. Діаспора та її роль у політичному розвитку суспільства. Humanities and Social Science. 2015. № III (7), Issue: 42. С. 56–59.
Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації:

7. Таран Я. А. Національно-психологічні особливості української діаспори. Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України: матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 19 лист. 2010 р.) / Державна прикордонна служба України, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Хмельницький: Вид-во НАДПСУ, 2010. С. 198–199.Наукові праці, які додатково відображають наукові результати дисертації:

8. Таран Я. А. Українська діаспора в сучасній класифікації. Зовнішні справи. 2011. № 7–8. С. 56–58.

9. Таран Я. А. Можливості співпраці з українською діаспорою в республіці Польща в контексті національних інтересів України. Studia Politologica Ukraino-Polona. 2012. Вип. 2. С. 166–169.

SUMMARY
Taran Y. A. The Ukrainian Diaspora of the Republic of Poland and its role in the democratic development of modern Ukraine. – Qualifying scientific work on the rights of manuscripts.

Dissertation for the degree of a candidate of political sciences (doctor of philosophy) in specialty 23.00.02 «Political institutes and processes» (052 – політологія; 05 – соціальні та поведінкові науки). – Military Diplomatic Academy; Institute of State and Law of them V. Koretsky of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2018.

The dissertation investigates the causes of the emergence, the current state and directions of the use of potential opportunities of the Ukrainian diaspora of the Republic of Poland in the conditions of democratic development of modern Ukraine. Characterized the defining features of the diaspora as a state-creating factor: participation in the socio-political, socio-economic and cultural processes of the «mother» land, the retranslation of its main values; Providing to its homeland a positive international image, economic, cultural and informational presence in geopolitically important regions; assistance in solving internal problems of the native country. On the basis of the comparative and political research of the experience of different countries (Germany, the People’s Republic of China, the Russian Federation, the Republic of Azerbaijan, the Republic of Poland), the needs and possibilities for cooperation with the diaspora aimed at strengthening the bilateral relations with the country of its stay and the establishment of its own statehood are defined: use of ethnic groups involved in the financial sphere of the country of residence to ensure the political stability of the ethnic core government; the involvement of its citizens abroad to obtain and systematize the necessary information; comprehensive attention to ensuring the life of the Diaspora. The place and role of the Ukrainian diaspora of the Republic of Poland in realization of the national security strategy of Ukraine, establishment of systemic cooperation of representatives of the diaspora with Ukraine on the path of its Euro-integration and North Atlantic security advancement have been identified.

The scientific novelty of the obtained results consists in a systematic political research of the causes of the emergence of the current state and trends of the use of the potential of the Ukrainian diaspora of the Republic of Poland in the conditions of democratic development of modern Ukraine, primarily as a factor in strengthening the national security of the state. As part of the study, the following results were obtained.

First:

- a political analysis of the concept of «Diaspora» in the context of the needs of developing a modern national security strategy has been carried out. In accordance with this, the defining features of the diaspora as a state-creative factor are formulated and characterized: the correlation of their own destiny with the fate of their homeland and its people; Participation in socio-political, socio-economic and cultural processes of «mother» land, retranslation of its main values; Providing to its homeland a positive international image, economic, cultural and informational presence in geopolitically important regions; assistance in solving internal problems of the native country by attracting the intellectual potential of representatives of diaspora community associations;

- оn the basis of a comparative political study of the experience of different countries (Germany, the People’s Republic of China, the Russian Federation, the Republic of Azerbaijan, the Republic of Poland), the needs and opportunities for cooperation with the diaspora, aimed at strengthening the bilateral relations with the country of its stay and the establishment of its own statehood, were identified: informational and spiritual provision of representatives of the diaspora, in particular, the development of mass media and scientific and educational publications in the language of the state of its origin; the use of ethnic groups involved in the financial sphere of the country of residence to ensure the political stability of the ethnic core government; the involvement of its citizens abroad to obtain and systematize the necessary information; comprehensive attention to ensuring the life of the Diaspora in various spheres of social development of its country of residence;

- specific features of the Ukrainian diaspora in the Republic of Poland were revealed, in particular, it was found that the Ukrainian diaspora in the Republic of Poland is less homogeneous than the diaspora communities in Canada or the United States, due to a number of objective factors: it had no experience of the existence of stable communities during the life of several generations; its identification is rather institutionalized, but its sociocultural character within the Western European tradition of humanism, democratic values, and a free market. The foregoing determines the need for appropriate cooperation between Ukraine and Poland;

- the place and role of the Ukrainian diaspora of the Republic of Poland in realization of the national security strategy of Ukraine was determined; it is proved that interaction with the Ukrainian diaspora of this country requires its exit into the institutional and organizational level, first of all, with the aim of establishing a systemic cooperation on the path of the European integration and North Atlantic security development of Ukraine (the identification of «opinion leaders» in the diaspora, the involvement of its representatives in the implementation of the Eurointe Baltic and North Atlantic security programs for Ukraine, approval of a broad Ukrainian-Polish dialogue on controversial issues, etc.).

Get further development:

- improvement of legal and regulatory parameters of Ukrainian-Polish bilateral cooperation, in particular, the creation of a separate normative act of a strategic nature, aimed at using the potential of foreign Ukrainians;

- substantiation of effective directions of cooperation with the Ukrainian diaspora in the Republic of Poland, in particular by implementing a comprehensive program for deepening business cooperation and economic cooperation; the involvement of leading Polish specialists who have experience in integrating Poland into Euro-Atlantic structures; establishment of informational cooperation, aimed at highlighting the attractiveness of European values and standards for everyday life in Ukraine;

- the identification of the classification features of the representatives of the Ukrainian diaspora (by the nature of education, the geography of settlement, the peculiarities of formation, by number) with an analysis of the specifics of the regional formation and features of the life of the Ukrainian diaspora;

- definition of the main vectors of using the potential of the Ukrainian diaspora for the formation of a positive image of Ukraine and Ukrainians in Polish society: alignment of historically formed stereotypes about Ukrainians as intolerant, aggressive and militant people; a gradual change in the representation of Poles about Ukraine, as a country of poverty, distant, covered by disorder, abuse of alcohol, infiltrated by corruption and crime; the establishment in the minds of Poles of the geopolitical significance of Ukraine, as constraining Russian aggression, and capable of broadening the scope and opportunities of the European Union.

In depth:

- the rationale for the concept of «Diaspora», in particular, the author’s integrated definition of the «Ukrainian diaspora» as a set of persons of Ukrainian origin («world Ukrainianity») was proposed, which, due to the historical circumstances that led to large-scale emigration processes, appeared and live outside Ukraine, which retained the sense of commonality of their own interests with the national interests of their homeland, the understanding of their own destiny, as inseparable from the fate of their people, and which is characterized by the desire to preserve its own ethnic identity chnosti, increase aggregate social and cultural heritage, to support efforts at collective and individual levels links with the country of origin;

- the idea of cooperation with the Ukrainian diaspora in the Republic of Poland as being to be carried out bilaterally: 1) at the level of cooperation of state (governmental) institutions and organizations; 2) at the level of cooperation and exchange of experience of various civil society institutions.

Theoretical and practical significance of the obtained results. The results of the proposed study can be used in the activities of public authorities and local self-government, civil society institutions, government agencies, whose activities are directly related to cooperation with Ukrainians living outside the national core and who can benefit our state, especially concerning the elaboration of the latest National Security Strategy of Ukraine, Ukrainian-Polish bilateral cooperation, protection of national interests in the conditions of globalization and external aggression. The theoretical positions, analytical conclusions and applied recommendations formulated in the dissertation can be used for the development of lecture courses on political science, history, cultural studies, Ukrainian studies, as well as the development of special political science courses aimed at protecting national security and national interests of Ukraine in the modern world.

Key words: diaspora, Ukrainian diaspora, democratic development, European integration, national security, bilateral relations, Ukrainian-Polish cooperation.
Список публікацій здобувача за темою дисертації
Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації:

1. Таран Я. А. Політологічний аналіз формування української діаспори: причини виникнення та розвиток. Трибуна. 2010. № 1–2. С. 42–43.

2. Таран Я. А. Можливості впливу представників української діаспори на суспільно-політичне життя Республіки Польща, в котрій вони проживають. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2012. Вип. 108. С. 133–135.

3. Таран Я. А. Місце і роль української діаспори Республіки Польща в реалізації стратегії національної безпеки України в умовах розгортання євроінтеграційного вектора. Міжнародні відносини. Серія: «Політичні науки»: електронне видання Ін-ту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2016. № 10. URL: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/issue/current

4. Таран Я. А. Основні напрями взаємодії України з представниками української діаспори Республіки Польща. Держава і право. Серія: «Політичні науки»: зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Київ: Вид-во «Юридична думка», 2016. Вип. 72. С. 197–214.

5. Таран Я. А. Роль української діаспори Республіки Польща в реалізації стратегії національної безпеки України. Держава і право. Серія: «Політичні науки»: зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Київ: Вид-во «Юридична думка», 2017. Вип. 78. С. 172–186.

6. Таран Я. А. Діаспора та її роль у політичному розвитку суспільства. Humanities and Social Science. 2015. № III (7), Issue: 42. С. 56–59.
Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації:

7. Таран Я. А. Національно-психологічні особливості української діаспори. Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України: матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 19 лист. 2010 р.) / Державна прикордонна служба України, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Хмельницький: Вид-во НАДПСУ, 2010. С. 198–199.


Наукові праці, які додатково відображають наукові результати дисертації:

8. Таран Я. А. Українська діаспора в сучасній класифікації. Зовнішні справи. 2011. № 7–8. С. 56–58.

9. Таран Я. А. Можливості співпраці з українською діаспорою в республіці Польща в контексті національних інтересів України. Studia Politologica Ukraino-Polona. 2012. Вип. 2. С. 166–169.


Каталог: files
files -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
files -> Портфоліо вчителя


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка