Міністерство охорони здоров’я україни центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти національний фармацевтичний університет ПогодженоСторінка1/7
Дата конвертації23.03.2017
Розмір1.2 Mb.
#12997
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ЦЕНТРАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

З ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ

національний фармацевтичний університет

Погоджено

Директор Центрального

методичного кабінету з вищої

медичної освіти МОЗ України

________________ І.С. Вітенко

“_____”______________ 2012 р.
медичне ТА Фармацевтичне товарознавство

ТИМЧАСОВА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВИЩОГО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО

ЗАКЛАДУ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ

ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

ІІІ-ІV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ


Спеціальність: 7.110206 “Клінічна фармація”


Київ – 2012

Програма складена викладачами кафедри товарознавства Національного

фармацевтичного університету: професором Дем‘яненко В.Г., доцентом Бреусовою С.В.

(завідувач кафедри – професор Дем‘яненко В.Г.).

Рецензенти:

Афанасьєва В.А. доцент кафедри товарознавства та експертизи якості товарів Харківського торговельно-економічного інституту КНЕУ, к.т.н.

Сорокіна С.В. доцент, кафедри товарознавства в митній справі
Харківського державного університету харчування та торгівлі, к.т.н.

Програма обговорена і ухвалена на засіданні циклової методичної комісії

фармацевтичної підготовки (протокол № 6 від “15лютого 2012року).
Програма ухвалена на засіданні Науково-методичної комісії з фармації

Міністерства освіти і науки України (протокол № __ від “___”_______ 2012 року). 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Програма з дисципліни "Медичне та фармацевтичне товарознавство" складена відповідно до учбового плану для фармацевтичних вузів (факультетів) та кваліфікаційною характеристикою провізора за спеціальністю 7.110206 – Клінічна фармація.

Програма структурована на модулі, змістові модулі, теми у відповідності з вимогами "Рекомендації щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін'' (наказ МОЗ України від 12.10.2004 р. №492).

Згідно з навчальним планом вивчення дисципліни "Медичне та фармацевтичне товарознавство" здійснюється в 8 та 9 семестрах.

Медичне та фармацевтичне товарознавство є профілюючою дисципліною, мета якої є підготовка кадрів аптечних працівників та працівників спеціалізованих закладів торгівлі виробами медичної техніки до виконання професійних товарознавчих функцій, пов'язаних із забезпеченням лікувально-профілактичних установ та населення лікарськими засобами та виробами медичної призначення, а також навчання провізорів навичкам поводження з медичними інструментами, приладами та устаткованням.

Практика показує, що провізор відчуває велику потребу в знанні товарознавства і питань впливу на медичні та фармацевтичні товари температури, вологи, різних газів та повітря, світлового випромінювання, мікроорганізмів. У нових умовах господарювання в аптечній мережі особливе значення набуває якісна оцінка діяльності аптечних установ, найважливішим показником якої є асортимент товарів.

Щорічно через аптечну мережу реалізуються в широкому асортименті лікарські засоби та вироби медичної призначеності (перев'язувальні засоби, гумові вироби, інструменти для ін'єкцій тощо), а через системи баз та магазинів медтехніки – обширна номенклатура інших медичних виробів (хірургічних інструментів, приладів та устатковання).

Для того щоб орієнтуватися в арсеналі цих товарів, здійснювати їх приймання, проводити товарознавчий аналіз, організовувати правильне зберігання й транспортування, а також реалізацію продукції, провізор повинен володіти конкретними знаннями в області товарознавства.

Зважаючи на те, що методом товарознавства є комплексний соціально-економічний і природно-технічний системний підхід при вивченні асортименту і

якості товарів, то він і передбачає широке використання різних галузей науки, а також тісний зв’язок з ними.

У своєму розвитку товарознавство ґрунтується на основному економічному законі, який складається з найбільш повного задоволення зростаючих матеріальних і культурних потреб народу на основі розвитку і вдосконалення виробництва та підвищення продуктивності праці.

Зважаючи на те, що численні споживчі властивості товару по своїй природі є хімічними, фізичними та ін., то при визначенні кількісних показників якості, при розробці методів дослідження якості товарів товарознавство широко використовує закони фізики, хімії, біології та інших наук.

Вивчення технологічних дисциплін допомагає зрозуміти, як окремі технологічні процеси виробництва впливають на формування якості товару.

Товарознавство тісно межує з матеріалознавством, тому що від властивостей вихідних матеріалів залежить і якість готової продукції.

Оцінювання якості товару неможливе без знань метрології (науки про вимірювання), кваліметрії (науки про вимірювання якості), математичної статистики.

Технічна естетика допомагає розкрити природу естетичних властивостей, факторів, які їх формують, розробити методи їх оцінювання.

Хімічні методи використовуються при вивченні складу сировини і матеріалів, його впливу на споживчі властивості, а також при вивченні якості готової продукції. Це допомагає керувати процесами, що відбуваються при виготовленні, використанні та зберіганні товарів.

Фізика слугує для вивчення оптичних, механічних, термічних та інших фізичних властивостей матеріалів, виробів, лікарських засобів та інших товарів. При вимірюванні показників цих властивостей використовують існуючі прилади і методи.

Вивчення біології дає можливість дослідження змін, які відбуваються у товарах під впливом мікроорганізмів, та розробити заходи по запобіганню псуванню товарів.

Спеціальні економічні дисципліни, наприклад організація та економіка фармації, маркетинг та менеджмент, дають необхідні відомості про методи вивчення попиту, планування товарообігу, аналіз господарської діяльності, дослідження сучасного ринку та проблем збуту товарів, форми обслуговування споживачів та ін.

Знання дисциплін медико-біологічного циклу дозволяє використовувати їх при класифікації лікарських засобів та готових лікарських засобів.

Властивості спеціального призначення товару, які створюються для конкретних спеціальних груп споживачів, вивчаються у тісному зв’язку з суспільними науками (психологією та ін.).

Вивчення дисципліни закінчується підсумковим модульним контролем теоретичних знань і практичних навиків у вигляді заліку.Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу.

Програма дисципліни "Медичне та фармацевтичне товарознавство" складається з двох модулів, кожен з яких поділяється на 2 змістових модулі.


МОДУЛЬ І. ТОВАРОЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ МЕДИЧНИХ ТОВАРІВ. ПАКУВАННЯ, МАРКУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ.

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи товарознавства. Нормативна документація. Класифікація та кодування товарів. Паковання, марковання та транспортування медичних товарів. Транспортна тара.

Змістовий модуль 2. Основи матеріалознавства (металеві, неметалеві матеріали). Медичні інструменти, шовні матеріали та вироби медичної техніки.

МОДУЛЬ 2. ТОВАРОЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ТА МЕДИЧНИХ ТОВАРІВ. ПАКУВАННЯ, МАРКУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ.Змістовий модуль 3. Товари аптечного асортименту (гумові вироби, перев’язувальні матеріали і готові перев’язувальні засоби, окулярна оптика та

інші). Контейнери для фармацевтичного застосування, закупорювальні засоби та пакувальні матеріали.Змістовий модуль 4. Пакування, маркування, транспортування лікарських засобів. Організація зберігання лікарських засобів та виробів медичного призначення. Приймання товарів на аптечний склад.

Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є:

а) лекції,

б) практичні заняття,

в) самостійна робота студентів,

г) консультації.Практичні заняття за методикою їх організації є практичними, бо передбачають:

- проведення товарознавчого аналізу медичних та фармацевтичних виробів;

- вирішення ситуаційних задач та тестових завдань.

Кафедра товарознавства має право вносити зміни до навчальної програми в межах до 15 %.

Засвоєння теми (поточний контроль) контролюється на практичних заняттях відповідно до конкретних цілей, засвоєння змістових модулів (проміжний контроль) – на практичних підсумкових заняттях. Рекомендується застосовувати такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: тестові завдання, розв'язування ситуаційних задач, проведення лабораторних досліджень, аналіз та оцінка отриманих результатів; контроль практичних навичок.

Підсумковий контроль засвоєння модулю здійснюється по його завершенню на підсумковому контрольному занятті. Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою з урахуванням оцінок засвоєння змістових модулів.

Для тих студентів, які хочуть поліпшити оцінку з дисципліни за шкалою ECTS, підсумковий контроль засвоєння модулю здійснюється додатково за графіком, затвердженим у навчальному закладі.


СТРУКТУРОВАНИЙ ПЛАН ПІДГОТОВКИ ДИСЦИПЛІНИ
„МЕДИЧНЕ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ТОВАРОЗНАВСТВО”


Структура навчальної дисципліниКількість годин / з них

Рік


навчання

Вид


контролю
Аудиторних годин/з них

Всього годин /

кредитів


Лекцій

Практичних занять

СРС
108/3,0

16

44

48Модуль 1

Змістових модулів – 254/1,5

8

23

22

4 рік

(8 семестр)Підсумковий модульний контроль. Поточний контроль (тестові завдання, перевірка та прийом звітів з виконання практичних робіт)

Модуль 2

Змістових модулів - 254/1,5

8

21

26

5 рік

(9 семестр)Підсумковий модульний контроль. Поточний контроль (тестові завдання, перевірка та прийом звітів з виконання практичних робіт)


Примітка: 1 кредит ECTS – 36 годин: аудиторне навантаження – 59%, СРС – 41%.

2. МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


 • вивчення факторів, які зумовлюють якість товарів;

 • удосконалення методів контролю якості товарів;

 • організація раціональних способів зберігання товарів;

 • оволодіння технікою проведення товарознавчого аналізу;

 • вивчення вимог, які пред'являються до якості товарів і матеріалів та правил їх приймання.


Сучасний випускник фармацевтичного вузу або факультету повинен досконало володіти питаннями:

 • визначення товарних видів груп товарів та матеріалів за їх функціональними ознаками, маркуванням тощо;

 • вибору нормативної документації для проведення товарознавчої оцінки якості товарів та матеріалів;

 • вибору методів оцінки якості матеріалів та товарів;

 • прогнозування впливу на якість товарів різноманітних факторів та прийняття заходів, які запобігають цьому впливу;

 • оформлення документації з приймання, зберігання, відпускання та списання товарів.3. ЗМІСТ ПРОГРАМИ

МОДУЛЬ 1. ТОВАРОЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ МЕДИЧНИХ ТОВАРІВ. ПАКУВАННЯ, МАРКУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ.
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи товарознавства. Нормативна документація. Класифікація та кодування товарів. Паковання, марковання та транспортування медичних товарів. Транспортна тара.
Конкретні цілі:

Засвоїти основні поняття, пов’язані з товарознавчим аналізом товарів фармацевтичного та медичного призначення. Визначити функції, ціль, задачі, особливості та основні етапи товарознавчого аналізу.

Ідентифікувати види та позначення нормативної документації (НД). Продемонструвати навички роботи з НД для проведення товарознавчого аналізу медичних та фармацевтичних виробів.

Засвоїти систему класифікації та кодування фармацевтичних та медичних товарів у Товарній номенклатурі зовнішньої економічної діяльності (ТН ЗЕД); систему кодування Міжнародної асоціації ЕАN (European Article Numbering); систему класифікації товарів в Україні.

Проаналізувати паковання, марковання, транспортування та асортимент медичних товарів.

Засвоїти типи, розміри, класифікацією та маркуванням транспортної тари.
Тема 1. Теоретичні основи товарознавства.

Поняття про товар і його споживчу вартість. Визначення понять «товар», «асортимент товарів». Якість товарів як основна категорія товарознавства. Виникнення і розвиток товарознавства. Предмет товарознавства. Мета і задачі товарознавства в системі підготовки провізорів на сучасному етапі розвитку фармації. Інтеграція товарознавства з іншими дисциплінами.
Тема 2. Нормативна документація у товарознавчому аналізі.

Визначення поняття «стандартизація». Принципи, рівні, суб‘єкти та об‘єкти стандартизації. Основні цілі і задачі стандартизації. Визначення поняття «стандарт». Види стандартів. Позначення нормативної документації (НД). Структурні елементи національного стандарту, аналітичної нормативної документації (АНД). Правила побудови і викладу технічних умов (ТУ). Вимоги до позначень стандартів і технічних умов. Порядок затвердження та термін дії нормативної документації.
Тема 3. Товарознавчий аналіз лікувальної апаратури.

Товарні види та призначення лікувальної апаратури. Асортимент та технічні вимоги. Методи дезинфекції частин лікувальної апаратури, яка контактує з хворим. Товарознавчий аналіз лікувальної апаратури при її прийманні (відповідність приладу до супроводжуючої документації, комплектність, цілісність паковання, відповідність марковання). Догляд за приладами та їх зберігання.


Тема 4. Класифікація та кодування товарів.

Поняття про класифікацію товарів та її категорії. Мета, призначення, ознаки і загальні правила класифікації. Види класифікації товарів. Системи кодування товарів. Внутрішнє кодування. Система кодування в товарній номенклатурі зовнішньоекономічної діяльності (ТН ЗЕД). Штрихове кодування.
Тема 5. Основи товарознавчого аналізу медичних

та фармацевтичних товарів.

Визначення понять „аналіз”, „товарознавчий аналіз”, „експертиза”, „товарна експертиза”. Функції, цілі та задачі товарознавчого аналізу. Особливості товарознавчого аналізу медичних та фармацевтичних товарів. Основні етапи товарознавчого аналізу. Вимоги до медичних та фармацевтичних товарів. Основні властивості матеріалів (фізичні, хімічні, технологічні та ін.), що забезпечують якість товарів. Поняття про товарознавчі операції, їх класифікація та характеристика. Приймання та відпуск товарів, оцінка якості, організація зберігання і транспортування. Процес руху товарів в аптечній мережі і товарознавчі операції, пов'язані з ним. Порядок складання договорів з постачальниками медичних та фармацевтичних товарів.


Тема 6. Товарознавчий аналіз технічних засобів для травматології.

Товарні види, асортимент інструментів та обладнання, які застосовуються при роботі з гіпсом. Інструменти для скелетного витягування. Інструменти, які застосовуються при остеосинтезі. Асортимент шин медичних. Класифікація за призначенням обладнання, яке застосовується у травматології, та технічні вимоги до нього. Товарознавчий аналіз інструментів та обладнання для травматології при їх прийманні. Зберігання технічних засобів для травматології.
Тема 7. Паковання, марковання та транспортування медичних товарів. Товарознавчий аналіз транспортної тари.

Класифікація медичних товарів в залежності від умов зберігання: за фізико-хімічними властивостями, способом застосування, терміном придатності, видами і способами пакування. і органолептичні показники якості, вимоги до якості медичних товарів. Паковання та його функціональне призначення. властивості паковання. Пакування, маркування та транспортування медичних товарів. Типи та розміри транспортної тари. Класифікація транспортної тари. Уніфікація тари. Транспортне марковання. Основні, додаткові та інформаційні написи. Маніпуляційні знаки. Транспортне устаткування. Технічні вимоги до транспортної тари.


Тема 8. Товарознавчий аналіз приладів для огляду, ендоскопії та інтроскопії.
Товарні види, асортимент приладів для огляду, ендоскопії та інтроскопії. Класифікація приладів для огляду, ендоскопії та інтроскопії за призначенням. Методи дезинфекції та стерилізації частин приладів для огляду, ендоскопії та інтроскопії, які контактують з хворими. Товарознавчий аналіз приладів для огляду, ендоскопії та інтроскопії при їх прийманні. Догляд за приладами та їх зберігання.

Змістовий модуль 2. Основи матеріалознавства (металеві, неметалеві

матеріали). Медичні інструменти, шовні матеріали та вироби медичної

техніки.
Конкретні цілі:

Продемонструвати знання класифікації, асортименту, властивостей, маркування та зберігання основних матеріалів (металевих та неметалевих), які використаються у медицині та фармації.

Засвоїти класифікацію, асортимент, маркування, зберігання та товарознавчий аналіз загальнохірургічних та спеціальних медичних інструментів.

Засвоїти класифікацію, асортимент, пакування, маркування та зберігання шовного матеріалу, проколюючих голок, інструментів та апаратів для проколів, ін’єкції, трансфузій та відсмоктування.
Тема 9. Організація зберігання виробів медичного призначення.

Основні фактори, які впливають на якість фармацевтичних та медичних товарів. Загальні вимоги до улаштування і експлуатації приміщень зберігання. Загальні вимоги до організації зберігання. Умови зберігання перев'язувальних матеріалів і готових перев'язувальних засобів, гумових виробів.
Тема 10. Основи матеріалознавства медичних та фармацевтичних товарів. Металеві матеріали, які застосовуються в медицині та фармації.

Класифікація матеріалів, їх властивості, області застосування у фармації. Класифікація, склад, властивості, відомості про технологію їх виготовлення. Вимоги до якості. Маркування, пакування, умови зберігання. Стерилізація. Визначення поняття „метали”, їх характерні властивості, класифікація. Основні вимоги до металевих матеріалів, які використовуються для виготовлення медичних виробів. Класифікація металів та сплавів. Фізико-механічні показники чорних і кольорових металів. Чорні метали і їх сплави (перелік і визначення). Леговані сталі (визначення). Показники якості металів і сплавів. Класифікація сталей по ступеню легування. Корозійно - стійкі неіржавіючі сталі. Кольорові метали і їх сплави (основний перелік і визначення). Фізико-хімічні властивості міді і її сплавів. Основні мідні сплави і їх марки, вживані для виготовлення медичних інструментів. Дорогоцінні метали (перелік, властивості і вживання в медицині). Поняття про технологічний процес виготовлення медичних виробів. Матеріали для виготовлення медичних інструментів. Поняття про корозію металів і захист від неї.
Тема 11. Товарознавчий аналіз загально хірургічних інструментів: ріжучих, затискних.

Класифікація медичних інструментів. Перевірка на корозійну стійкість. Класифікація загально хірургічних інструментів. Ріжучі інструменти (ножі і скальпелі, долота медичні, молотки хірургічні, розпатори, ножиці і пили медичні, кусачки кісткові). Затискні інструментиатискачі кровоспинні, затискачі для тимчасового перетину судин, затискачі шлункові і кишкові, голкотримачі, корнцанги, пінцети, щипці). Основні елементи конструкції. Матеріал, який використовується для виготовлення медичних інструментів. Класифікація. Асортимент. Технічні вимоги. Функціональні випробування. Паковання, марковання, транспортування, зберігання. Способи визначення якості. Стерилізація. Правила приймання та обліку.
Тема 12. Товарознавчий аналіз загально хірургічних інструментів: відтискних, зондуючих та бужуючих.

Відтискні інструменти (гачки, ранорозширювачі, лопаточка Буяльського, шпателі та ін. ). Зондуючі та бужуючі інструменти. Основні елементи конструкції. Класифікація. Асортимент. Технічні вимоги. Функціональні випробування. Паковання, марковання, транспортування, зберігання. Способи визначення якості. Стерилізація. Правила приймання та обліку.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Архітектура та скульптура в Україні 19 століття
2013 -> Київський національний лінгвістичний університет
2013 -> «Архітектура І скульптура XX століття» Неокласицизм
2013 -> Тема. Основи Інтернету. Всесвітня павутина й пошук в Інтернеті Розгляд питань
2013 -> Робоча програма навчальної дисципліни пп права людини у сфері кримінальної юстиції
2013 -> Реферат обов’язково повинен мати такі структурні частини : Титульна сторінка; Зміст; Основна частина
2013 -> Програма Фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра
2013 -> Локальні релігії


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка