Міністерство охорони здоров’я україни центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти національний фармацевтичний університет ПогодженоСторінка7/7
Дата конвертації23.03.2017
Розмір1.2 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7

9. ФОРМИ КОНТРОЛЮ

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно конкретним цілям теми та під час індивідуальної роботи викладача зі студентом для тих тем, які студент опрацьовує самостійно і вони не належать до структури практичного заняття.
Поточний контроль успішності студента

Традиційна оцінка

Бали

5 - відмінно

27 - 30

4 - добре

23 - 26

3 - задовільно

18 - 22

2 - незадовільно

1 - 17

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні модулю – 100, в тому числі за поточну навчальну діяльність – 60 балів (за кожен змістовий модуль 30 балів), за результатами модульного контролю – 40 балів.


Модульний контроль успішності студента

Традиційна оцінка

Бали

5 - відмінно

36-40

4 - добре

31-35

3 - задовільно

25-30

2 - незадовільно

0-24


Оцінювання дисципліни

Загальний рейтинг з дисципліни є середньоарифметичне модульних балів (бали за перший модуль + бали за другий модуль):2.
Модуль 1

Модуль 2

Поточний

контроль

Модульний

контроль

Поточний

контроль

Модульний

контроль

ЗМ1

ЗМ2

ЗМ1

ЗМ2

30

30

40

30

30

40

100

100

200/2

100


Конвертація кількості балів з дисципліни у оцінки за шкалами ЕСТS

та 4-бальною (традиційною)


Національна шкала

Шкала ЕСТS

Рейтингова оцінка, бали

5 - відмінно

А - відмінно

90 – 100

4 - добреВ – дуже

84 – 89

С - добре

75 – 83

3 - задовільноD - задовільно

68 – 74

Е – достатньо

(задовольняє мінімальні критерії)60 – 67

2 - незадовільно

FX - незадовільно

35 – 59

не допущений

F – незадовільно

(потрібна додаткова робота)1 – 34

Оцінка А, В, С, D, Е виставляється лише студентам, яким зараховані усі модулі з дисципліни.

Оцінка з дисципліни FX, F виставляється студентам, яким не зараховано хоча б один модуль з дисципліни після завершення її вивчення.

Оцінка FX („2”) виставляється студентам, які мають мінімальну кількість балів за поточну навчальну діяльність, але не склали модульний підсумковий контроль. Вони мають право на повторне складання підсумкового модульного контролю не більше 2 разів під час зимових канікул та впродовж 2 (додаткових) тижнів після закінчення весняного семестру за графіком, затвердженим ректором.Студенти, які одержали оцінку F по завершенню вивчення дисципліни (не набрали за поточну навчальну діяльність з модулю мінімальну кількість балів) повинні пройти повторне навчання за індивідуальним навчальним планом.

10. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Основна література:

 1. Батутіна А.П. Експертиза товарів: [Навчальний посібник.] / А.П.Батутіна, І.В. Ємченко.– К.: ЦУЛ, 2003. – 278 с.

 2. Бочкарев В.В. Возможности использования субстерилизующих доз ионизирующего излучения для получения стерильной продукции медицинского назначения /В.В. Бочкарев, Е.П. Павлов, В.Г. Хрущев и др. //Хим.-фармац. журн. – 1986. – Т. 20, №10. – С. 1260–1262.

 3. Васнецова О.А. Медицинское и фармацевтическое товароведение: [Практикум], -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2005. – 704 с.

 4. Васнецова О.А. Медицинское и фармацевтическое товароведение: [Учебник для вузов], М.: ГЭОТАР-Медиа, 2005. – 605 с.

 5. ГОСТ 17768-90. Средства лекарственные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение.

 6. Гридасов В.І. Фармацевтичне і медичне товарознавство: [Посіб. для студ. вищ. фармац. навч. закладів. ] /В.І. Гридасов, Л.М. Оридорога, О.В. Винник. – X.: Вид-во НФАУ; Золоті сторінки, 2002. –160 с.

 7. Дем’яненко В.Г. Медичне та фармацевтичне товарознавство : [ практикум ]: / В. Г. Дем'яненко, В. А. Афанасьєва, А. В. Проскочило, С. В. Бреусова ; за ред. В. Г. Дем'яненка. – К. : Медицина, 2010. – 293 с. : табл., іл.

 8. Демьяненко В.Г. Медицинское и фармацевтическое товароведение. [Практикум] Ч.1 / под ред. проф. В.Г. Демьяненко. -X.: Изд-во НФаУ, 2008.--328. -с.

 9. Демьяненко В.Г. Медицинское и фармацевтическое товароведение. [Практикум] Ч.2 / под ред. проф. В.Г. Демьяненко. -X.: Изд-во НФаУ, 2008.--309. -с.

 10. Демьяненко В.Г. Медицинское и фармацевтическое товароведение: [ Пособие ]/ В.Г. Демьяненко, Л.А. Карпенко. - X.: Изд-во НФаУ, 2006.-Ч.1.-292 с

 11. Демьяненко В.Г. Медицинское и фармацевтическое товароведение: [ Пособие для студентов дневной и заочной форм обучения ]/ В.Г. Демьяненко, Л.А. Карпенко. - X.: Изд-во НФаУ, 2007.-Ч.1.-322 с.

 12. Демьяненко В.Г. Медицинское и фармацевтическое товароведение: [ Пособие для студентов дневной и заочной форм обучения / В.Г. Демьяненко, Л.А. Карпенко. - X.: Изд-во НФаУ, 2008.-Ч.2.-170 с.

 13. Демьяненко В.Г. Медицинское и фармацевтическое товароведение: [учебн. пособие] / В.Г. Демьяненко, В.А. Афанасьева, A.B. Проскочило, С.В. Бреусова; Под ред. проф. В.Г. Демьяненко. — К.: ВСИ “Медицина”, 2010. — 296 с.

 14. Державна Фармакопея України. – 1-е вид. – Харків: Рирег, 2001. – 531 с.

 15. Дремова Н.Б. Медицинское и фармацевтическое товароведение: [Учебное пособие. ] – Курск: КГМУ, 2005. – 520с.

 16. ДСТУ 3993-2000. Товарознавство. Терміни та визначення.

 17. ДСТУ, ГОСТ, ГСТУ, ТУУ, АНД на медичні, фармацевтичні та парфумерно-косметичні вироби.

 18. Жиряева Е.В. Товароведение. – СПб.: Питер, 2003. – 416 с.

 19. Захаренко В.О. Матеріалознавство непродовольчих товарів: навчальний посібник /Харк. держ. університет харчування та торгівлі/. – Харків, 2005. – 246 с.

 20. Кабатов Ю.Ф. Медицинское товароведение. / Ю.Ф.Кабатов, Н.Е.Крендаль – М.: Медицина, 1984. – 384 с.

 21. Кортуков Е.В. Основы материаловедения. / Е.В.Кортуков, В.С.Воеводский, Ю.К.Павлов. – М.: Высш. шк., 1988. – С. 3–6.

 22. Марданлы С.Г. О правильном присвоении кода ТА ВЭД на изделия медназначения. / С.Г. Марданлы, Э.А. Мамедов // Фармацевтические технологии и упаковка. -2011. -№1. –С.16-24.

 23. Мозберг Р.К. Материаловедение. – М.; Высш. шк. 1991. –448 с.

 24. Наказ МОЗ України. – № 44 від 16 березня 1993. Про організацію зберігання в аптечних установах різних груп лікарських засобів та виробів медичного призначення. –К., 1993. –46 с.

 25. Національна стандартизація. Національні стандарти України. – К.: Держспожив-стандарт України, 2004. –65 с.

 26. Національна стандартизація. Національні стандарти України. – К.: Держспоживстандарт України, 2003. – 199 с.

 27. Національна стандартизація. Національні стандарти України. – Ч. 2. – К.: Держспоживстандарт України, 2004. – 65 с.

 28. Николаева М.А. Товарная экспертиза: Учеб. для вузов. – М.: Деловая литература, 1998. – 282 с.

 29. Осипов В.Б. Радиационная стерилизация и ее место в ряде методов стерилизации лекарств / В.Б.Осипов, В.Л.Тальрозе, В.И. Трофимов. // Химия высоких энергий. – 1995.– Т. 19, №3. – С. 240–241.

 30. Оснач О.Ф. Товарознавство. [Навчальний посібник.] –Київ, 2004. –219 с.

 31. Павлов Е.П.Использование гамма-излучения для микробной деконтаминации лекарственных средств /Е.П.Павлов, З.Г. Тушов, И.И. Самойленко, Г.Я. Кивман и др. //Хим.-фармац. журн. – 1992. – Т. 26, №2, – С. 76–78.

 32. Прокопишин В.И Организация снабжения аптечных учреждений. – М.: Медицина, 1987. –С. 140–244.

 33. Проскочило А.В. Медичне та фармацевтичне товарознавство – питання якості медичних та фармацевтичних товарів. / А.В.Проскочило, Д.В.Дем'яненко, В.Г.Дем'яненко, С.В. Бреусова.// Товарознавчий вісник. Збірник наукових праць ЛНТУ. Редкол.: відп.ред. д.т.н., професор Байдакова Л.І. – Луцьк: ЛНТУ, 2011 р. вип.3. –С.234-242

 34. Проскочило А.В. Товарознавчі дослідження марковання лікарських препаратів. як складової їх якості. / А.В.Проскочило, Д.В.Дем'яненко, В.Г.Дем'яненко, С.В. Бреусова // Товарознавчий вісник . Збірник наукових праць ЛНТУ. Редкол.: відп.ред. д.т.н., професор Байдакова Л.І. – Луцьк: ЛНТУ, 2012 р. вип.5. –С.168-177

 35. Пучинина Т.Н. Медицинское и фармацевтическое товароведение / Т.Н. Пучинина, Н.Л. Костенко, И.А. Наркевич, С.Э. Умаров // -М. – 2003.

 36. Серженко Н.М. Офтальмологическая оптика. – М.: Медицина, 1991. –Ч.3. –141с.

 37. Сучасні проблеми тари та паковання споживчих товарів: [Матеріали науково- практична конференції]. -Х.: Вид-во НФаУ, 2009. -110 с.

 38. Тенцова А.И. Полимеры в фармации. / А.И.Тенцова, М.Т.Алюшин –М.: Медицина, 1985. – С. 7–243.

 39. Толстых П.И.Биологически активные перевязочные и хирургические шовные материалы /П.И.Толстых, В.К.Гостинцев, А.Д.Вирник, Б.Н.Арутюнян //Хирургия, – 1988. – №4.– С. 3–8.

 40. Тютенков С.Л. Тара и упаковка готовых лекарственных форм. / С.Л. Тютенков, Н.А.Филипин, Ж.И. Яковлева.– М.: Медицина, 1982. – 127 с.

 41. Ульрих Райфенхойзер. Будущее за пластмассами! // Тара и упаковка. -2010. -№1. –С. 44-50.

 42. Умаров С.З. Медицинское и фармацевтическое товароведение : учеб. для студентов мед. вузов/ С.З.Умаров, И.А.Наркевич, Н.Л.Костенко, Т.Н.Пучинина. - 2-е изд. - М. : ГЭОТАР-МЕД, 2004. - 367 с.

 43. Чечеткина Н.М. Экспертиза товаров./ Чечеткина Н.М., Путилина Т.И. –М.: Приор, 2000. –272 с.


Додаткова література:

 1. Алексеева Н.С. Теоретические основы товароведения непродовольственных товаров./ Н.С.Алексеева, Ш.К.Ганцов, Г.И.Кутянин. – М.: Экономика, 1988. – 403с.

 2. Андриенко В.Н. Материаловедение товаров народного потребления. [Учеб. Пособие ]/ В.Н.Андриенко, Ю.П. Литвиненко. – К.: Київ. торг.-екон. ін-т., 1990. – 95с.

 3. Башура Г.С. Технология лекарственных аэрозольных форм /Г.С. Башура, Ю.А. Кошелев, А.А. Лремчук и др. // -Бийск, 1997. – 352 с.

 4. Боголюбов В.М. Общая физиотерапия: [Учебник. – 2-е изд., перераб.] / В.М.Боголюбов, Г.Н.Пономаренко – М.: Спб.: СЛП, 1997. – 480 с.

 5. Бублевский И.М. Использование полимерного сырья для изготовления транспортной тары. / И.М.Бублевский, Е.А.Ускова – Кишинев, 1989. –297 с.

 6. Бурова М. Товароведение непродовольственных товаров. – М.: «Издательство ПРИОР», 1991. –160 с.

 7. Гильмутуннов Н.Г. Промышленный метод рациональной стерилизации кетгута с атравматическими иглами в полимерной упаковке //Хим.-фармац. журн., 1985.– Т.19. –№5. –С. 618–620.

 8. Гризодуб А.И. К проблеме создания национальной системы стандартизации лекарственных средств / А.И.Гризодуб, В.П.Георгиевский //Фармаком. –1995. –№7. –С. 5–6.

 9. Друговіна О.А. Дослідження аспектів кольорового оформлення тари та упаковки для продукції вітчизняної фармацевтичної промисловості / О.А.Друговіна, В.М.Толочко //Вісник фармації. – 2001 . – №4 (28). – С. 69–72.

 10. Закон Украины «О защите прав потребителей» от 12 мая 1991 г. № 1023 – XII.

 11. Иващенко В.К. Полимерная потребительская тара. – Киев: Техника, 1977. – 136 с.

 12. Клячкин Л.М. Физиотерапия./ Л.М.Клячкин, М.Н.Виноградова – М.: Медицина, 1995. –240 с.

 13. Низкоинтенсивная лазеротерапия: Сб. трудов /Под ред. С.В. Москвина и В.А. Буйлина. – М., 2002.

 14. Платэ Н.А. Физиологически активные полимеры./ Н.А. Платэ, А.Е. Васильев. – М.: Химия, 1986. –294 с.

 15. Полимерная тара и упаковка /Под ред. С.Г. Гнеля. – М.: Химия, 1980. –272с.

 16. Полимерные пленочные материалы /Под ред. В.Е. Гуля. – М.: Химия, 1976. – 258 с.

 17. Портнов Ф.Г. Электропунктурная рефлексотерапия. – Рига: Зинатне, 1987.

 18. Постановление Кабинета Министров Украины от 08.02.95 г. № 108 «О порядке занятия торговой деятельностью и правила торгового обслуживания населения».

 19. Принципы товароведческого анализа аппаратов для изменения артериального давления и фармацевтической опеки при их реализации /Б.П. Громовик, Н.Б. Ярко, Н.В. Галайко, О.В. Садовник, А.А. Кухар и Ю.В. Иваськевич //Провизор. – №.15. – 2005. –С. 7–11.

 20. Современная упаковка. – 1991 . – Сентябрь. – С. 14–15.

 21. Соломенко М.Г.Тара из полимерных материалов / М.Г.Соломенко, В.Л. Шредер. –М.: Химия, 1990. –398 с.

 22. Справочник товароведа. Непродовольственные товары: в 3-х томах. – М.: Экономика, 1998.

 23. Тара и упаковка. – 1991. –№4. – С. 18–1 9.

 24. Тара и упаковка. – 1995. – №2. – С. 52–53.

 25. Толстых П.И. Новые перевязочные средства на основе природных и синтетических волокнистых материалов с ферментативным и антимикробным действием / П.И. Толстых, Б.Д. Арутюнян, А.Х. Мухтаров к др. //Эксперим. и клинич. медицина. – 1990 – Т.30, №1. – С. 16–21.

 26. Фармацевтические технологии и упаковка. – 2007. – №12 (160). – С. 9–76.

 27. Фармацевтические технологии и упаковка. – 2007. – №5 (153). – С. 26–50.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Архітектура та скульптура в Україні 19 століття
2013 -> Київський національний лінгвістичний університет
2013 -> «Архітектура І скульптура XX століття» Неокласицизм
2013 -> Тема. Основи Інтернету. Всесвітня павутина й пошук в Інтернеті Розгляд питань
2013 -> Робоча програма навчальної дисципліни пп права людини у сфері кримінальної юстиції
2013 -> Реферат обов’язково повинен мати такі структурні частини : Титульна сторінка; Зміст; Основна частина
2013 -> Програма Фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра
2013 -> Локальні релігії


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка