Міністерство охорони здоров’я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького „затверджую”Скачати 72.86 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації03.07.2018
Розмір72.86 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3   4
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО

„ЗАТВЕРДЖУЮ”

Перший проректор з

науково-педагогічної роботи

проф. Гжегоцький М.Р.

__________________________

Фармацевтичний факультет

кафедра філософії та економіки

дисципліна „Філософія”

кафедра опорна

м. Львів, вул.. Пекарська, 69

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
з дисципліни „ФІЛОСОФІЯ та БІОЕТИКА”

для студентів 2 курсу медичного факультету

для напряму 1201 – «Медицина»

спеціальностей:

7.12010001 – «Лікувальна справа»

7.12010002 – «Педіатрія»

7.12010003 – «Медико-профілактична справа»

Затверджено на методичній Затверджено на засіданні циклової

нараді кафедри філософії та методичної комісії

економіки „31” серпня „__” серпня 2015 року

2015 року, протокол № 1 протокол №

Завідувач кафедри Голова методичної комісії
доц. І.З. Держко проф. А.В. Магльований

Львів – 2015

Програму склали:
професор кафедри філософії та економіки ЛНМУ ім. Данила Галицького, д. філос. н. Держко І.З,

викладач кафедри філософії та економіки ЛНМУ ім. Данила Галицького, к. філос. н. Лущ У.І.,

доцент кафедри філософії та економіки ЛНМУ ім. Данила Галицького,

к. н. з держ. упр. Терешкевич Г.Т.1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма філософії для вищих медичних закладів освіти України III-IV рівнів акредитації складена для спеціальностей "Лікувальна справа" 7.12010001, “Педіатрія” 7.12010002, “Медико-профілактична справа” 7.12010003 у відповідно до освітньо-кваліфікаційних характеристик (ОКХ) і освітньо-професійних програм (ОПП) підготовки фахівців, затверджених наказом МОН України від 16.04.03 № 239, навчальним експериментальним планом, розробленим на принципах, Європейської кредитно-трансферної системи (ЕСТ5), затвердженим наказом МОЗ України від 31.01.2005 № 52. Термін навчання за цією спеціальністю здійснюється протягом 5 років. Кінцеві цілі з дисципліни - однакові для зазначеної спеціальності. Згідно з навчальним планом вивчення філософії здійснюється на 2 році навчання (у 1 семестрі або 2 семестрі).

Програма дисципліни містить 2 змістових модулі. Обсяг навчального навантаження студентів описаний у кредитах ECTS залікових кредитах, які зараховуються студентам при успішному засвоєнні дисципліни (залікового кредиту).
Змістові модуль 1. Філософія.


 1. Філософія і світогляд.

 2. Історичний розвиток світової філософії.

 3. Українська філософія.

 4. Проблема буття у філософії.

 5. Філософія свідомості та філософська антропологія.

 6. Гносеологія: проблема пізнання та істини. Феномен науки.

 7. Соціальна філософія. Філософія культури. Філософія історії.


Змістовий модуль 2. Біоетика.


 1. Історичні корені біоетики. Епістемологія та етико-культурні моделі біоетики. Філософські основи біоетики.

 2. Право на життя від моменту запліднення. Біоетична концепція демографії. Проблеми аборту.

 3. Контрацепція та її альтернатива – природні методи розпізнавання днів плідності.

 4. Біоетична концепція охорони життя людини. Проблеми допоміжних репродуктивних технології та їх альтернатива — НаПроТехнології. Біоетична неприпустимість продукування та використання живих людських ембріонів для отримання стовбурових клітин. Шлях до можливості клонування людини — знецінення гідності людського розмноження та ембріону.

 5. Проблема евтаназії в контексті біоетики. Альтернатива евтаназії — паліативне лікування.

Кредитно-модульна система організації навчального процесу спонукає студентів систематично вчитися протягом навчального року.

Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є:

а) лекції, б) практичні заняття, в) самостійна робота студентів.

Теми лекційного курсу розкривають головні проблеми відповідних розділів

філософії.

Практичні заняття передбачають:

1) Оволодіння студентами навичками вербального аналізу важливих філософських проблем, їх зв'язку із предметом медицини та майбутньої діяльності лікаря.

2) Формування вмінь робити узагальнення і світоглядні та філософсько-методологічні висновки із історії розробки теоретичних проблем філософії шляхом розв'язання ситуативних вправ.

Кафедри філософії мають право вносити зміни до навчальної програми відповідно напрямків наукових досліджень, регіональних особливостей та організаційних можливостей за умови оволодіння повним обсягом знань з дисципліни, досягнення кінцевих цілей ОКХ та ОПП за фахом та навчальними планами.

Поточна навчальна діяльність студентів контролюється на практичних заняттях відповідно до кінцевих цілей дисципліни, конкретних цілей змістового модулю та підчас індивідуальної роботи викладача зі студентами.Рекомендується застосування таких засобів діагностики рівня підготовки студентів:

фіксовані виступи; складання та виклад тез; виклад повідомлень, написання ессе; аналіз та розв'язання ситуативних філософських проблем; участь у дискусіях; тести та експрес-опитувания.

Підсумковим контроль засвоєння модулів здійснюється по їх завершенню Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою як середньоарифметична оцінка засвоєння відповідних змістових модулів і має визначення за системою ECTS та традиційною шкалою, прийнятою в Україні.

Опис навчальною плану

з дисципліни "Філософія та біоетика"

для студентів медичного факультету

Структура навчальної дисципліни

Кількість годин, з них

Рік навчання

Вид контролю

Всього

Аудиторних

СРС

Лекцій

Семінар. занять


105

20

30

55

2
Кредитів ЕСТS

3,5
Змістовий модуль 1 «Філософія»

71

16

22

33
Поточний (стандартизо-ваний)

Змістовий модуль 2 «Біоетика»

34

4

8

22
Поточний (стандартизо-ваний)

Тижневе навантаження

7

1,3

2

3,7Примітка: 1 кредит ЕСТ8- 30 год.

Аудиторне навантаження – 48%, СРС – 52%.

2.1. МЕТА ВИВЧЕННЯ ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ 1 «ФІЛОСОФІЯ» НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФІЛОСОФІЯ ТА БІОЕТИКА»

Мета вивчення змістового модуля – на основі інтегрованого розуміння логіки соціокультурного розвитку людства сформувати у студентів відповідні компетенції та навички для застосування філософського знання у медичній практиці.

Кінцеві цілі встановлюються на основі ОПП підготовки лікаря за фахом відповідно до блоку її змістового модуля і є основою для побудови змісту навчальної дисципліни. Цілі сформульовані у вигляді вміння виконувати цільові завдання (дії). На підставі кінцевих цілей до кожного модуля або змістового модуля сформульовано конкретні цілі у вигляді певних умінь (дій), цільових завдань, що забезпечують досягнення кінцевої мети вивчення дисципліни. Кінцеві цілі розташовані на початку програми і передують її змісту, конкретні цілі передують змісту відповідного змістового модуля.

Кінцеві цілі:

знати


 • основні філософські категорії та поняття, витоки та специфіку історичного розвитку філософії;

 • основні філософські підходи до розв’язання фундаментальних філософських проблем;

вміти

 • логічно та творчо мислити задля ефективного розв’язання проблем медичної практики;

 • критично аналізувати дійсність на основі засвоєного філософського знання;

 • обирати належні цінності та керуватися ними у власній медичній практиці;

 • користуватися критеріями істини при постановці діагнозу і виборі відповідних ліків.

 • інтерпретувати історико-методологічні принципи філософського пізнання природи і суспільства та їх взаємодії;

 • застосовувати загальнонауковими та конкретно науковими методами пізнання та практичної діяльності;

 • застосовувати філософські знання для розуміння культурних традицій та їх вплив на розвиток медицини.


2.2. Мета вивчення ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ № 2 « Біоетика» навчальної дисципліни «Філософія та біоетика»

Метою змістового модуля є розкриття змісту, історичних коренів, засад та епістемології біоетики як науки, і на основі цього — висвітлення теоретичних положень та практичних рекомендацій щодо зміни в оцінці стану здоров’я населення, пошани гідності людини як особистості та її розвитку в духовній, душевній і тілесній інтегральності, збереження людського життя від моменту запліднення до природної смерті, висвітлення проблем генної інженерії та біотехнологій з погляду біобезпеки.


Кінцеві цілі вивчення змістового модуля №2 « Біоетика» навчальної дисципліни «Філософія та біоетика»
Вміти:

 • визначати морально-етичні засади біоетики та біобезпеки, які ґрунтуються на істинних цінностях і об’єктивних моральних нормах;

 • формулювати засади біоетики, що дають змогу оцінити дії на біомедичному полі, до яких належить морально-добра оцінка;

 • розкривати сутність біоетики, яка розглядає людину як особистість, передусім з її духовними цінностями і потребами, слугує їй, є відкритою для нових наукових знань, ґрунтується на моральних засадах, зорієнтованих на пошану гідності людини як особистості та її розвитку в духовній, душевній та тілесній інтегральності, збереження її життя від моменту запліднення (злиття гамет) аж до природної смерті;

 • простежувати історичні корені біоетики, її філософські засади та місце серед інших морально-етичних і правових дисциплін;

 • аналізувати державні нормативні акти в галузі охорони здоров’я щодо їх відповідності засадам біоетики;

 • досліджувати специфіку біоетичних проблем в українському суспільстві, стан і перспективи розвитку біоетики, вплив засад біоетики на ефективність діяльності органів і закладів охорони здоров’я в Україні при розв’язанні проблем алкоголізму, наркоманії, СНІДу, трансплантації органів та експериментування на людині в галузі охорони здоров’я;

 • розробляти науково-обґрунтовані пропозиції щодо шляхів і засобів регулювання біомедичних втручань у людський організм на засадах біоетики, зокрема в сфері демографії.


3.1. ЗМІСТ ПРОГРАМИ

ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ 1 «ФІЛОСОФІЯ»
Тема 1. Філософія і світогляд.

Місце філософії в самопізнанні людини. Філософія і світогляд. Світогляд як духовнопрактичний спосіб освоєння світу. Світогляд, як форма самовизначення людини. Структура світогляду. Історичні типи світогляду: міфологічний, релігійний, науковий і філософський. Філософія, як теоретична форма світогляду.

Предмет філософії. Специфіка філософського освоєння дійсності. Основні теми філософствування: людина і світ, мислення і буття, духовне і тілесне. Структура філософського знання (метафізика, онтологія, гносеологія, етика, естетика).

Філософія в системі духовної культури. Філософія і медицина. Основні функції філософії. Соціальна спрямованість філософського знання. Духовно  творча природа філософії.    1. Каталог: uploads -> repository -> filosof -> 02.Робочі програми
     02.Робочі програми -> Міністерство охорони здоров’я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького „затверджую”
     02.Робочі програми -> Міністерство охорони здоров’я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького „затверджую”
     02.Робочі програми -> Міністерство охорони здоров’я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького „затверджую”
     02.Робочі програми -> Робоча програма навчальної дисципліни " філософія та біоетика" для студентів І курсу стоматологічного факультету
     02.Робочі програми -> Робоча програма навчальної дисципліни " філософія та біоетика" для студентів І курсу медичного факультету
     filosof -> Методичні вказівки ( для студентів 1 курсу медичного факультету) Львів 2014 Розглянуто
     02.Робочі програми -> Робоча програма навчальної дисципліни " філософія та біоетика" для студентів І курсу стоматологічного факультету

     Скачати 72.86 Kb.

     Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка