Міністерство охорони здоров’я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького «затверджую»Скачати 491.7 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації23.10.2016
Розмір491.7 Kb.
#322
ТипПрограма
  1   2
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Перший проректор з науково-педагогічної роботи,

Член кор. НАМН України, Заслужений діяч науки і техніки України,

професор М.Р.Гжегоцький


____________________________________

Протокол №_______від______________2014 р.


Факультет медичний №2

Кафедра пропедевтики педіатрії та медичної генетики

Навчальна дисципліна: «Сестринська практика»

Кафедра неопорна

М. Львів, вул. Пекарська, 69

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

З ДИСЦИПЛІНИ«СЕСТРИНСЬКА ПРАКТИКА»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІІІ КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Спеціальності: 7.110101 «Лікувальна справа», 7.110104 «Педіатрія», 7.110105 «Медико-профілактична справа»
Затверджено Затверджено

на методичній нараді кафедри на профільній методичній комісії

«_____»________________2014 р. «_____»________________2014 р.

Протокол №______ Протокол №______


Завідувач кафедри _______________________ Голова ____________________

проф. Гнатейко О.З. проф. Ткаченко С.К. 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма сестринської виробничої практики для вищих медичних закладів освіти України ІІІ–IV рівнів акредитації складена для спеціальності 7.110101 "Лікувальна справа" напряму підготовки "Медицина" відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки фахівців, затверджених Наказом МОН України від 16.04.2003 № 239 та навчального плану, затвердженого Наказом МОЗ України від 31.01.2005 № 52, а також з врахуванням типової наскрізної програми підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» «Паліативна та хоспісна допомога» для студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації напряму 1201 «Медицина» спеціальності: 7.12010001 «Лікувальна справа» та 7.12010002 «Педіатрія» від 2014 р.. Навчання за вищевказаними спеціальностями здійснюється протягом 6 років, з них перші 5 років – базова медична підготовка.

Відповідно до навчального плану, проходження сестринської практики передбачено у VI семестрі, коли студентом набуті відповідні знання з основних базових дисциплін: медичної біології, медичної та біологічної фізики, анатомії людини, фізіології, біоорганічної та біологічної хімії, мікробіології, вірусології та імунології, розпочато вивчення клінічних дисциплін – пропедевтики внутрішньої медицини, пропедевтики педіатрії та загальної хірургії, з якими інтегрується програма виробничої практики. У свою чергу, сестринська практика формує засади вивчення студентом подальших клінічних дисциплін – внутрішньої медицини, педіатрії, хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії, що передбачає інтеграцію з цими дисциплінами "по вертикалі" та формування умінь застосовувати знання з сестринської справи в процесі подальшого навчання та у професійній діяльності.

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно–модульною системою відповідно до вимог Болонської декларації.

Сестринська практика проводиться безпосередньо під час VI навчального семестру послідовно у трьох відділеннях стаціонару – терапевтичному, хірургічному, педіатричному – і представлена трьома модулями, які у свою чергу розподіляються на змістові модулі. На сестринську практику в педіатричному відділенні виділено один модуль (Модуль 3), до складу якого входить 2 змістових модулівМодуль 3. Основні обов’язки та професійні дії медичної сестри педіатричного відділення.

Змістові модулі:

 1. Принципи та організація роботи медичної сестри педіатричного відділення.

 2. Організація догляду та вигодовування дітей різного віку.

Проходження сестринської практики здійснюється шляхом проведення практичних занять та самостійної роботи студентів. Робочий день роботи студента складається з двох частин: 1) засвоєння теоретичного матеріалу щодо особливостей роботи відділення, основних маніпуляцій медичної сестри та їх відпрацювання під контролем викладача (у вигляді 4-годинних практичних занять – аудиторна частина практики); 2) самостійна робота студента у відділеннях стаціонару та закріплення отриманих знань і умінь (самостійна робота студентів). Заняття проводяться в дитячих відділеннях клінічної бази кафедри.

Поточна навчальна діяльність студентів контролюється на практичних заняттях у відповідності до конкретних цілей та під час індивідуальної роботи викладача зі студентами.

Використовується наступна методика проведення практичних занять:


 1. Кожне заняття розпочинається з того, що протягом 10-15 хв. проводиться контрольне опитування з метою оцінки вихідного рівня знань і визначення ступеня готовності студентів до заняття.

 2. Протягом 30-40 хв. викладач пояснює основні принципи організації роботи постової, маніпуляційної медсестри, знайомить студентів з технікою виконання маніпуляцій та ін.

 3. Протягом 60-90 хв. студенти самостійно працюють у відділенні, виконують маніпуляції та процедури в обсязі обов’язків середнього медичного персоналу. Під час самостійної роботи викладач надає методичну допомогу студентам і звертає увагу на найбільш важливі питання з даної теми практичного заняття.

 4. Протягом 40-45 хв. викладач зі студентами здійснюють обхід дітей, з якими працювали студенти, котрі доповідають про результати самостійної роботи. Викладач обговорює і дає пояснення, підкреслює особливості тієї чи іншої маніпуляції чи процедури та ін. Під час клінічного розбору викладач здійснює контроль кінцевого рівня знань студентів.

 5. Закінчуючи практичне заняття, викладач протягом 10-15 хв. підводить його підсумки, дає студентам завдання для самостійної роботи, вказує на вузлові питання наступної теми і пропонує список рекомендованої літератури для самостійного опрацювання.

Підсумковий контроль засвоєння модуля сестринської практики здійснюється по його завершенню в останній день практики.


 1. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ «СЕСТРИНСЬКА ПРАКТИКА»

(Модуль 3. Основні обов’язки та професійні дії медичної сестри педіатричного відділення).

Номер модулю

Кількість годин /

Кількість кредитів ECTS


Кількість змістових модулів, їх номери

Кількість практичних занять

Конвертація у бали традиційних оцінок

Мінімальна кількість балівТрадиційні оцінки


«5»

«4»

«3»

«2»
Модуль 3

40 год/1,332

(№ 1-6)


7

20

16

12

0

72


Опис навчального плану з дисципліни “Сестринська практика”

(Модуль 3 Основні обов’язки та професійні дії медичної сестри педіатричного відділення)

для студентів медичних факультетів

Структура навчальної дисципліни

Кількість годин, з них

Рік навчання

Вид контролюВсього

Аудиторних

СРС

лекцій

практичних
-

28

12

3-й
Модуль 3:

Змістовних модулів 240 год/1,33

кредитів ECTS-

28

12
Підсумковий модульний контроль

В т.ч. підсумковий контроль засвоєння модулю

6 год/0,2

кредитів ECTS


4

2
Підсумковий модульний контроль

Примітка: 1 кредит ECTS - 30 год. Аудиторне навантаження – 70 %, СРС – 30 %.


 1. Мета проведення сестринської практики

Мета вивчення Модулю 3 «Основні обов’язки та професійні дії медичної сестри педіатричного відділення» полягає у досягненні основних кінцевих цілей, визначених у освітньо-професійній програмі підготовки спеціаліста за спеціальностями 7.110101 "Лікувальна справа", 7.110104 “Педіатрія”, 7.110105 “Медико-профілактична справа” і є основою для побудови змісту сестринської практики. На підставі кінцевих цілей до модулю або змістового модулю сформульовані конкретні цілі у вигляді певних умінь (дій), цільових завдань, що забезпечують досягнення кінцевої мети проходження виробничої практики. Кінцеві цілі подано на початку програми й передують її змісту, конкретні цілі передують змісту відповідного змістового модулю. Кінцеві цілі сестринської практики в педіатричному відділенні передбачають:

 1. Набуття та удосконалення професійних навичок медичної сестри.

 2. Закріплення на практиці теоретичних знань з базових дисциплін.

 3. Поглиблення та систематизацію знань і умінь з догляду за хворими у відповідності до принципів медичної етики та деонтології.
 1. ЗМІСТ ПРОГРАМИ

4.1. ОПИС МОДУЛЮ 3. «ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРОФЕСІЙНІ ДІЇ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ ПЕДІАТРИЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ».

Змістовий модуль 1. Принципи та організація роботи медичної сестри педіатричного відділення.

Конкретні цілі:

 • Визначати функціональні обов’язки та основні законодавчі і нормативні акти, що регламентують роботу медичної сестри педіатричного відділення

 • Демонструвати володіння навичками організації роботи медичної сестри педіатричного відділення

 • Набути професійні навички роботи медичної сестри маніпуляційного, процедурного кабінетів педіатричного стаціонару.

Тема 1. Організація роботи поста медичної сестри. Медична документація, порядок її ведення.

Особливості деонтології в роботі медсестри з дітьми та їх родичами. Законодавчі і нормативні акти, що регламентують роботу медичної сестри педіатричного відділення.

Структура та функції педіатричного стаціонару. Основні обов’язки медичної сестри педіатричного відділення. Організація роботи поста медичної сестри. Документація, що заповнюється постовою медсестрою та правила її ведення. Правила передачі чергування наступній зміні. Організація роботи медсестри маніпуляційного кабінету.

Правила зберігання та обліку медикаментозних засобів і медичного інструментарію у маніпуляційному кабінеті та на посту. Виписування, облік та зберігання сильнодіючих, наркотичних та отруйних речовин згідно з діючим наказом.

Організація роботи медсестри процедурного кабінету. Правила зберігання медичного інструментарію в процедурному кабінеті.

Тема 2. Обов’язки та дії постової і маніпуляційної медичної сестри педіатричного відділення.

Реєстрація пацієнтів, що поступають у відділення. Заповнення історії хвороби. Термометрія, вимірювання артеріального тиску, дослідження пульсу з внесенням даних до температурного листка. Робота з листком призначень.

Правила введення дітям лікарських засобів через рот. Техніка введення ректальної свічки .

Тема 3. Медикаментозна парентеральна допомога дітям.

Підготовка маніпуляційного стола до роботи. Техніка виконання підшкірних, дом’язевих, довенних ін’єкцій. Розрахунок дози антибіотика. Розрахунок дози знеболювального засобу*.

Правила заповнення систем для інфузії та проведення довенних вливань. Основні вимоги до проведення деінфекції, передстерилізаційного очищення інструментарію.

Ускладнення при проведенні дом’язевих, довенних ін’єкцій, принципи їх попередження.Тема 4. Забезпечення лікувального та діагностичного процесу в педіатричному стаціонарі.

Основні види клізм: покази для проведення, техніка виконання залежно від віку дитини.

Підготовка хворих та необхідного обладнання для взяття калу на яйця гельмінтів, приховану кров, копрограму. Правила взяття аналізу сечі для дослідження за методиками Зимницького, Нечипоренка, Аддіс-Каковського, їх діагностичне значення. Техніка взяття мазків з носа і зіву.

Правила накладання зігрівального компресу. Техніка застосування гірчичників, користування грілкою, пухирем з льодом.


* - тут і далі виділене курсивом тільки для студентів спеціальностей: 7.12010001 «Лікувальна справа» і 7.12010002 «Педіатрія»

Правила користування кишеньковим та стаціонарним інгаляторами. Методика подавання дітям зволоженого кисню та користування кисневою подушкою.

Промивання шлунку: способи проведення, взяття промивних вод на дослідження.

Плевральна пункція.

Підготовка хворих дітей до рентгенологічного дослідження шлунково-кишкового тракту, сечовидільної системи, до ендоскопічного дослідження шлунково-кишкового тракту.

Тема 5. Долікарська допомога при деяких невідкладних станах в педіатричній практиці.

Невідкладна допомога дитині при ларингоспазмі і стенозуючому ларингіті, при попаданні стороннього тіла у дихальні шляхи, при нападі бронхіальної астми, при судомному синдромі, при гострій судинній недостатності (непритомність, колапс).

Методика зупинки зовнішніх кровотеч.

Основні ознаки клінічної смерті. Проведення первинної серцево-легеневої реанімації (правило АВС): техніка проведення непрямого масажу серця, штучного дихання у дітей різного віку.Особливості надання допомоги інкурабельним пацієнтам з порушенням функції дихання та травлення. Контроль симптомів

Змістовий модуль 2. Організація догляду та вигодовування дітей різного віку.

Конкретні цілі:

 • Удосконалити вміння з догляду за хворими дітьми.

 • Удосконалити вміння з догляду за новонародженою дитиною.

 • Набути професійні навички роботи медичної сестри з годування дітей різного віку.

Тема 6. Обов’язки медсестри по забезпеченню особистої гігієни дітей різного віку та вигодовуванню дітей першого року життя.

Догляд та спостереження за хворими з патологією шкіри, органів дихання, серцево-судинної системи, шлунково-кишкового тракту, сечовидільної системи.Особливості роботи медичної сестри з інкурабельними пацієнтами різного віку та їх родичами, повідомлення поганих новин. Організація всебічного догляду за лежачими пацієнтами – забезпечення приватності, гідності, фізичних потреб. Транспортування, зміна положення тіла важкохворого чи інкурабельного пацієнта. Постільний комфорт як елемент лікувально-охоронного режиму. Пролежні. Догляд, профілактика та лікування

Туалет новонародженої дитини. Туалет пуповинного залишку, догляд за пупковою ранкою.

Проведення гігієнічної ванни дитині грудного віку. Підмивання дітей залежно від статі. Промивання очей, прочищення носу, вух, закапування крапель у ніс, вуха, очі.

Правила прикладання дітей до грудей при природному вигодовуванні. Техніка проведення годування дитини з пляшечки.4.2. ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ – МОДУЛЮ 3: «ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРОФЕСІЙНІ ДІЇ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ ПЕДІАТРИЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ»

Тема

Практичні заняття

Самостійна робота

СРС

Індивідуальна робота

Змістовий модуль 1. Принципи та організація роботи медичної сестри педіатричного відділення.

1. Організація роботи поста медичної сестри. Медична документація, порядок її ведення

4

1
2. Обов’язки та дії постової і маніпуляційної медичної сестри педіатричного відділення.

4

1

Вечірнє чергування у відділенні для дітей старшого віку (2 год)


3. Медикаментозна парентеральна допомога дітям. Розрахунок дози знеболювального засобу*.

4

1

4. Забезпечення лікувального та діагностичного процесу в педіатричному стаціонарі.

4

1

5. Долікарська допомога при деяких невідкладних станах в педіатричній практиці.

Особливості надання допомоги інкурабельним пацієнтам з порушенням функції дихання та травлення. Контроль симптомів

4

1

-

Змістовий модуль 2. Організація догляду та вигодовування дітей різного віку.

6. Обов’язки медсестри по забезпеченню особистої гігієни дітей різного віку та вигодовуванню дітей першого року життя.

Особливості роботи медичної сестри з інкурабельними пацієнтами різного віку та їх родичами, повідомлення поганих новин. Організація всебічного догляду за лежачими пацієнтами – забезпечення приватності, гідності, фізичних потреб. Транспортування, зміна положення тіла важкохворого чи інкурабельного пацієнта. Постільний комфорт як елемент лікувально-охоронного режиму. Пролежні. Догляд, профілактика та лікування

4

1

Вечірнє чергування у відділенні для дітей раннього віку

(2 год)


Підсумковий контроль засвоєння модулю

4

2
Усього годин – 40

28

8

4

12

Кредитів ECTS – 1,33


Аудиторне навантаження – 70 %, СРС – 30 %.


4.3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

№ п/п

Тема

Кількість годин

МОДУЛЬ 3: «ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРОФЕСІЙНІ ДІЇ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ ПЕДІАТРИЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ»

1

Організація роботи поста медичної сестри. Медична документація, порядок її ведення

4

2.

Обов’язки та дії постової і маніпуляційної медичної сестри педіатричного відділення.

4

3.

Медикаментозна парентеральна допомога дітям. Розрахунок дози знеболювального засобу*.

4

4.

Забезпечення лікувального та діагностичного процесу в педіатричному стаціонарі.

4

5.

Долікарська допомога при деяких невідкладних станах в педіатричній практиці. Особливості надання допомоги інкурабельним пацієнтам з порушенням функції дихання та травлення. Контроль симптомів

4

6.

Обов’язки медсестри по забезпеченню особистої гігієни дітей різного віку та вигодовуванню дітей першого року життя. Особливості роботи медичної сестри з інкурабельними пацієнтами різного віку та їх родичами, повідомлення поганих новин. Організація всебічного догляду за лежачими пацієнтами – забезпечення приватності, гідності, фізичних потреб. Транспортування, зміна положення тіла важкохворого чи інкурабельного пацієнта. Постільний комфорт як елемент лікувально-охоронного режиму. Пролежні. Догляд, профілактика та лікування

4

7.

Підсумковий контроль засвоєння модулю (контроль практичних навичок, вирішення ситуаційних задач)

4
РАЗОМ

28


4.4. План практичної підготовки студентів ПРИ ВИВЧЕННІ

МОДУЛЮ 3: «ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРОФЕСІЙНІ ДІЇ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ ПЕДІАТРИЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ»

№ п/п

Зміст практичної підготовки

№ теми, при вивченні якої відпрацьову-ється практична навичка

Кількість годин

Аудиторні

(під час практичного заняття)СРС

Всього

Змістовий модуль 1. Принципи та організація роботи медичної сестри педіатричного відділення.

1.

Проведення обліку медикаментозних засобів в маніпуляційному кабінеті педіатричного відділення

№ 1, 2

0,5

-

0,5

2.

Організація роботи та оформлення документації постової медичної сестри педіатричного відділення.

№ 1, 2

0,5

-

0,5

3.

Організація роботи медичної сестри в процедурному кабінеті.

№ 1

0,5

-

0,5

4.

Визначення життєво-важливих показників організму хворої дитини: вимірювання артеріального тиску, дослідження частоти дихання, пульсу, термометрія.

№ 2, 5, 6

2
2

5.

Забезпечення пацієнтів лікарськими засобами згідно листка призначень. Техніка введення лікарських засобів через рот.

№ 2

1

0,5

1,5

6.

Виконання підшкірних та дом’язевих ін’єкцій. Виписування, облік та зберігання сильнодіючих та наркотичних середників відповідно до чинного законодавства. Розрахунок дози знеболювального засобу

№ 3

1

0,5

1,5

7.

Виконання довенних ін’єкцій та інфузій.

№ 3

1

-

1

8.

Проведення дезінфекції та перед стерилізаційного очищення інструментарію

№ 3

0,5

0,5

1

9.

Взяття мазків з носу і зіву хворих дітей

№ 4

0,5

-

0,5

10.

Виконання клізм дітям різного віку

№ 4

1

-

1

11.

Взяття калу та сечі на різні види досліджень у дітей.

№ 4

1

-

1

12.

Промивання шлунку у дітей різного віку.

№ 4

1

-

1

13.

Накладання компресів дітям різного віку.

№ 4

0,5

0,5

1

14.

Застосування гірчичників, користування грілкою та пухирем з льодом.

№ 4

0,5

0,5

1

15.

Засвоєння техніки подавання зволоженого кисню дітям різного віку

№ 4

0,5

-

0,5

16.

Проведення найпростіших реанімаційних заходів (штучне дихання, непрямий масаж серця). Особливості надання допомоги інкурабельним пацієнтам з порушенням функції дихання та травлення. Контроль симптомів

№ 5

2

-

2

Змістовий модуль 2. Організація догляду та вигодовування дітей різного віку.

17.

Контроль правильного прикладання дітей до грудей при природному вигодовуванні.

№ 6

0,5

0,5

1

18.

Техніка годування дітей грудного віку з пляшечки.

№ 6

0,5

0,5

1

19.

Проведення гігієнічних та лікувальних ванн дітям грудного віку. Засвоєння особливостей підмивання дітей залежно від статі. Догляд за лежачими пацієнтами. Транспортування, зміна положення тіла важкохворого чи інкурабельного пацієнта. Пролежні. Догляд, профілактика та лікування

№ 6

1

0,5

1,5

20.

Засвоєння техніки проведення туалету очей, вух, носу та пупкової ранки.

№ 6

1

-

1
РАЗОМ
17*

4

24

* Наведені години практичної підготовки входять до складу практичних занять (згідно тематичного плану) та включають демонстрацію відповідної практичної навички викладачем та її подальше відпрацювання студентом у присутності та під контролем викладача.

4.5. ВИДИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ТА ЇЇ КОНТРОЛЬ

№ п/п

Тема

Кількість годин

Вид контролю

МОДУЛЬ 3: «ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРОФЕСІЙНІ ДІЇ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ ПЕДІАТРИЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ»

1.

Ознайомлення з посадовими інструкціями та діючими наказами, що регламентують професійну діяльність медичної сестри педіатричного відділення

1

Підсумковий модульний контроль

2.

Засвоєння практичних навичок, наведених у плані практичної підготовки студента (колонка «СРС»)

4

Поточний контроль на практичних заняттях

3.

Заповнення основної звітної документаціїя: щоденника виробничої практики, підсумкового звіту

1

Підсумковий модульний контроль

3.

Індивідуальна робота:


Вечірнє чергування у відділенні для дітей старшого віку

2

Поточний контроль на практичних заняттях
Вечірнє чергування у відділенні для дітей раннього віку

2

Поточний контроль на практичних заняттях

4.

Підготовка до підсумкового модульного контролю

2

Підсумковий модульний контроль
РАЗОМ

12

4.6. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ

 • При засвоєнні теми за традиційною системою студенту присвоюються бали:

“5” – 20 балів, “4” – 16 балів, “3” – 12 бали, “2” – 0 балів

 • Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента –120

 • Студент допускається до підсумкового модульного контролю при умові виконанні вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 72 бали (12 х 6)

 • Підсумковий модульний контроль зараховується студенту, якщо він набрав не менше 50 балів з 80 балів


4.7. Перелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю З «Сестринської практики»

Модуль 3. Основні обов’язки та професійні дії медичної сестри педіатричного відділення

Змістовий модуль 1. Принципи та організація роботи медичної сестри педіатричного відділення.

 1. Основні деонтологічні засади роботи медсестри з дітьми та їх родичами.

 2. Особливості роботи медичної сестри з інкурабельними пацієнтами різного віку та їх родичами

 3. Основні обов’язки медичної сестри педіатричного відділення.

 4. Організація роботи поста медичної сестри педіатричного відділення. Документація, що заповнюється постовою медсестрою, правила її ведення. Правила передачі чергування наступній зміні.

 5. Організація роботи медичної сестри маніпуляційного кабінету педіатричного відділення. Основна документація, правила зберігання та обліку медикаментозних засобів і медичного інструментарію.

 6. Організація роботи медичної сестри процедурного кабінету педіатричного відділення.

 7. Особливості термометрії, вимірювання артеріального тиску та дослідження пульсу у дітей різного віку.

 8. Правила введення дітям лікарських засобів через рот.

 9. Особливості виконання підшкірних, дом’язевих, довенних ін’єкцій дітям різного віку.

 10. Правила розрахунку дози антибіотика дитині даного віку.

 11. Методика та правила постановки різноманітних видів клізм дітям різного віку.

 12. Особливості застосування у дітей гірчичників, користування грілкою та пухирем з льодом.

 13. Правила взяття у дітей аналізу сечі для дослідження за методиками Зимницького, Нечипоренка, Аддіса-Каковського та їх діагностичне значення.

 14. Принципи підготовки хворих дітей до рентгенологічного дослідження шлунково-кишкового тракту, сечовидільної системи, до ендоскопічного дослідження шлунково-кишкового тракту.

 15. Принципи надання невідкладної допомоги дитині при ларингоспазмі і стенозуючому ларингіті, при попаданні стороннього тіла у дихальні шляхи, при нападі бронхіальної астми, при судомному синдромі, при гострій судинній недостатності (непритомність, колапс).

 16. Основні ознаки клінічної смерті. Правила проведення первинної серцево-легеневої реанімації.

Змістовий модуль 2. Організація догляду та вигодовування дітей різного віку.

 1. Основні принципи догляду та спостереження за хворими з патологією шкіри.

 2. Основні принципи догляду та спостереження за хворими з патологією органів дихання.

 3. Основні принципи догляду та спостереження за хворими з патологією серцево-судинної системи.

 4. Основні принципи догляду та спостереження за хворими з патологією шлунково-кишкового тракту

 5. Основні принципи догляду та спостереження за хворими з патологією сечовидільної системи.

 6. Проведення гігієнічної ванни дитині грудного віку. Підмивання дітей залежно від статі.

 7. Організація паліативної допомоги дітям з невиліковними захворюваннями. Особливості ведення пацієнтів дитячого віку в термінальній стадії захворювання, догляд, методи паліативного лікування основних симптомів та синдромів

 8. Промивання очей, прочищення носу, вух, закапування крапель у ніс, вуха, очі.

 9. Особливості закапування крапель у ніс, очі та вуха дитині.

 10. Туалет новонародженої дитини. Туалет пуповинного залишку, догляд за пупковою ранкою.

 11. Правила прикладання дітей до грудей при природному вигодовуванні.

 12. Техніка годування дитини з пляшечки.

4.8. Перелік пРАКТИЧНИХ НАВИЧОК для

підсумкового модульного контролю З «Сестринської практики»

Модуль 3. Основні обов’язки та професійні дії медичної сестри педіатричного відділення

 1. Продемонструвати вміння дати лікарський препарат для внутрішнього застосування дитині певного віку.

 2. Продемонструвати на муляжі методику виконання підшкірної ін’єкції дитині.

 3. Продемонструвати на муляжі методику виконання дом’язевої ін’єкції дитині.

 4. Розрахувати дозу антибіотика та розвести його у разі необхідності.

 5. Розрахувати дозу знеболюючого засобу та виписувати відповідні рецепти.

 6. Вести облік та зберігати сильнодіючі та наркотичні середники відповідно
  до чинного законодавства.

 7. Підготувати систему та ввести на муляжі довенно краплинно препарат.

 8. Підготувати необхідні розчини для парентерального введення та продемонструвати правила поводження з одноразовим шприцом після його застосування.

 9. Провести вимірювання температури у хворої дитини та оформити температурний лист.

 10. Дослідити у хворої дитини пульс та виміряти хворій дитині артеріальний тиск.

 11. Провести дослідження дихання хворій дитині.

 12. На бланку температурного листка відмітити запропоновановані викладачем показники пульсу, артеріального тиску, температури тіла, зробити висновок про їх відповідність нормі та про тип температурної кривої.

 13. Підготувати необхідні засоби та продемонструвати на муляжі методику сповивання новонародженої дитини.

 14. Підготувати необхідні засоби та продемонструвати на муляжі методику проведення гігієнічної ванни та підмивання дитини залежно від статі.

 15. Продемонструвати методику взяття мазків з носу і зіву.

 16. Продемонструвати методику закапування крапель у вуха, ніс, очі на муляжі.

 17. Підготувати необхідні засоби та продемонструвати на муляжі методику промивання шлунку дитині певного віку.

 18. Приготувати необхідне обладнання для очисної клізми дітям різного віку, продемонструвати методику її застосування на муляжі.

 19. Приготувати необхідне обладнання для лікувальної клізми дітям різного віку, продемонструвати методику її застосування на муляжі.

 20. Продемонструвати методику подавання дитині певного віку зволоженого кисню.

 21. Підготувати необхідні засоби та продемонструвати на муляжі методику накладання зігрівального компресу на вухо дитині.

 22. Підготувати необхідні засоби та продемонструвати на муляжі методику застосування гірчичників дитині.

 23. Підготувати необхідні засоби та продемонструвати на муляжі методику туалету порожнини рота, носа, очей, вух та обробки пуповинного залишку новонародженої дитини.

 24. Підготувати відповідні засоби та продемонструвати на муляжі методику годування дитини першого року життя.

 25. Продемонструвати методику проведення реанімаційних заходів (штучна вентиляція легень, непрямий масаж серця) на фантомі дитини.

 26. Продемонструвати методику проведення реанімаційних заходів невиліковно хворим.
 1. Форми контролю

Форми контролю і система оцінювання здійснюються відповідно до вимог програми дисципліни та Інструкції про систему оцінювання навчальної діяльності студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу, затвердженої МОЗ України (2005).

При засвоєнні кожної теми модуля за поточну навчальну діяльність студенту виставляються оцінки за 4-х бальною традиційною шкалою, які потім конвертуються у бали в залежності від кількості тем у модулі. В програмі була застосована така система конвертації традиційної системи оцінки у бали:Традиційна оцінка

Конвертація у бали
Модуль 3

“5”

20

“4”

16

“3”

12

“2”

0

Поточний контроль здійснюється відповідно до конкретних цілей наприкінці кожного з практичних занять перед початком самостійної роботи у відділенні стаціонару. Для контролю застосовуються наступні засоби діагностики рівня підготовки студентів: контроль виконання практичних навичок, розв’язування ситуаційних задач, усний контроль теоретичної підготовки.

Поточне оцінювання студентів по відповідних темах проводиться за традиційною 4-бальною системою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно) з подальшим перерахунком у багатобальну шкалу. • Оцінка "відмінно " виставляється у випадку, коли студент знає програму в повному обсязі, ілюструючи відповіді різноманітними прикладами; дає вичерпно точні та ясні відповіді без будь-яких навідних питань; викладає матеріал без помилок і неточностей; вільно вирішує задачі та виконує практичні завдання різного ступеню складності;

 • Оцінка "добре" виставляється за умови, коли студент знає всю програму і добре розуміє її, відповіді на питання викладає правильно, послідовно та систематично, але вони не є вичерпними, хоча на додаткові питання студент відповідає без помилок; вирішує всі задачі і виконує практичні завдання. відчуваючи складнощі лише у найважчих випадках;

 • Оцінка "задовільно" ставиться студентові на основі його знань всього об'єму програми з предмету та задовільному рівні розуміння його. Студент спроможний вирішувати видозмінені (спрощені) завдання за допомогою навідних питань; вирішує задачі та виконує практичні навички, відчуваючи складнощі у простих випадках; не спроможний самостійно систематично викласти відповідь, але на прямо поставлені запитання відповідає правильно.

 • Оцінка "незадовільно" виставляється у випадках, коли знанння і вміння студента не відповідають вимогам "задовільної" оцінки.

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну діяльність становить 120 балів. Вона вираховується шляхом складання кількості балів,що відповідають оцінці «відмінно» на кожному практичному занятті (по 20 балів за теми №1 - 6)

Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні модуля. Вираховується шляхом складання кількості балів, що відповідають оцінці «задовільно» на кожному занятті (по 12 балів за теми №1 - 6). Отже, до підсумкового модульного контролю допускаються студенти, які виконали програму модулю 3 та отримали за поточну діяльність не менше 72 балів.

Одним з видів діяльності студента та його контролю викладачем є ведення «Щоденника сестринської практики» (додаток 1), який заповнюється студентом кожного дня та підписується викладачем після завершення самостійної частини роботи студента у стаціонарі. По закінченні виробничої практики студентом заповнюється «Підсумковий звіт про виконану роботу» (додаток 2). Наявність заповненого, завіреного підписом викладача Щоденника і Підсумкового звіту є обов’язковими для допуску студента до підсумкового модульного контролю зі сестринської практики.

Отже, до підсумкового модульного контролю допускаються студенти, які виконали програму виробничої практики, мають належно оформлені звітні документи (Щоденник та Підсумковий звіт) та отримали за поточну діяльність не менше 72 балів.

Підсумковий контроль засвоєння матеріалу здійснюється по завершенню сестринської практики на останньому занятті. Засобами діагностики засвоєння матеріалу є контроль виконання практичних навичок (демонстрація методики і техніки виконання запропонованих практичних навичок з вище наведеного переліку), ситуаційні задачі (типові ситуаційні задачі у кількості 2), на питання до яких повинен відповісти письмово, тестові завдання формату А (кожен пакет містить 15 тестів формату А).

Максимальна кількість балів, яку студент може отримати під час модульного контролю становить 80: • максимальна кількість балів за демонстрацію виконання практичної навички складає 25 балів (практичну навичку виконано методично правильно – 25 балів, виконано з недоліком, виправленим студентом самостійно – 20 балів, виправлено студентом після зауваження викладача – 15 балів, не виконано – 0 балів);

 • за вирішення кожної ситуаційної задачі студент максимально отримує 20 балів (задача вирішена методично правильно – 20 балів, виконано з несуттєвими помилками, виправленим студентом – 17 балів, виконано з 1-2 суттєвими помилками – 14 балів, не виконано – 0 балів);

 • за відповідь на питання тест контролю – 15 балів (1 бал за правильну відповідь)

Модульний контроль зараховується студентові, якщо за демонстрацію практичної навички він набрав не менше 15 балів, при вирішенні ситуаційних задач набрав не менше 28 балів (14х2), за результатами тестування набрав не менше 7 балів. Таким чином, мінімальна сумарна оцінка за підсумковий модульний контроль становить 50 балів.

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент за сестринську практику Модуль 3. «Основні обов’язки та професійні дії медичної сестри педіатричного відділення» (поточна навчальна діяльність та підсумковий модульний контроль), становить 200 балів.
 1. ОЦІНЮВАННЯ ДИСЦИПЛІНИ.

Конвертація кількості балів з дисципліни у оцінки за шкалами ECTS та 4-х бальною (традиційною). Кількість балів з дисципліни, яка нарахована студентам, конвертується у шкалу ECTS таким чином:

Оцінка ECTS

Статистичний показник

A

найкращі 10% студентів

B

наступні 25 % студентів

C

наступні 30% студентів

D

наступні 25% студентів

E

останні 10% студентів

Відсоток студентів визначається на виборці для студентів даного курсу в межах відповідної спеціальності.

Кількість балів з дисципліни, яка нарахована студентам, конвертується у 4-х бальну шкалу таким чином:Оцінка ECTS

Статистичний показник

A

“5”

B, С

“4”

D, E

“3”

FХ, F

“2”

Оцінка з дисципліни FX, F (“2”) виставляється студентам, яким не зараховано хоча б один модуль з дисципліни «Сестринська практика» після завершення її вивчення.

Оцінка FX (“2”) виставляється студентам, які набрали мінімальну кількість балів за поточну навчальну діяльність, але не склали підсумковий модульний контроль. Вони мають право на повторне складання підсумкового модульного контролю не більше 2-ох (двох) разів за графіком, затвердженим ректором.

Студенти, які одержали оцінку F по завершені вивчення дисципліни (не виконали навчальну програму хоча б з одного модуля або не набрали за поточну навчальну діяльність з модуля мінімальну кількість балів), мають пройти повторне навчання з відповідного модуля. Рішення приймається керівництвом ВНЗ відповідно до нормативних документів, затвердженим в установленому порядку.
 1. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

7.1. ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Догляд і підтримка дітей з ВІЛ-інфекцією: навчальний посібник для персоналу дитячих установ, батьків, опікунів, соціальних працівників та інших осіб, що доглядають за дітьми з ВІЛ-інфекцією / [М. Л. Аряєв, Н. В. Котова, О. О. Старець та ін.]. – К.: Кобза, 2003. – 168 с.

 2. Загальний догляд за дітьми / за ред. Калиновської Л.С. – К., «Вища школа», 1993.

 3. Касевич Н.М. Практикум з сестринської справи. – К.: «Здоров’я», 2005.

 4. Кэмпбелл А. Медицинская этика / Кэмпбелл А., Джиллетт Г., Джонс Г. ; пер. с англ. Ю. М. Лопухина, Б. Г. Юдина. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 400 с.

 5. Мазурин А.В., Запруднов А.М., Григорьев К.И. Общий уход за детьми.- М.: Медицина, 1989, 192 с.

 6. Майданник В.Г., Дадакіна М.А. Практикум з пропедевтичної педіатрії з доглядом за дітьми. – Київ: Знання України, 2002.

 7. Майданник В.Г., Дадакіна М.А. Фізичний та психічний розвиток дітей. – Київ, 1993.

 8. Маніпуляції в педіатрії (показання і техніка виконання): Навч. посіб. / Ю.В. Марушко, Т.В. Гищак. – К.: Вид. Паливода А.В., 2007. – 104 с.

 9. Наказ МОЗ України № 437 від 31 серпня 2004 року «Про затвердження клінічних Протоколів надання медичної допомоги при невідкладних станах у дітей на шпитальному та дошпитальному етапах».

 10. Наказ МОЗ України № 152 від 04.04.2005 «Протокол медичного догляду за здоровою новонародженою дитиною».

 11. Неотложные состояния в педиатрии / за ред. В.М. Сидельникова. - К.: «Здоров’я», 1994. – 608с.

 12. Неотложные состояния у детей / А.Д. Петрушина, Л.А. Мальченко, Л.Н. Кретинина и соавт. - М., Медицинская книга, 2002. – 176 с.

 13. Нетяженко В.З., Сьоміна А.Г., Присяжнюк М.С. Загальний та спеціальний догляд за хворими. – К., 1993

 14. Организация паллиативной медицины на региональном уровне: учебное пособие для вузов / [Т. З. Биктимиров, В. И. Горбунов, А. И. Набегаев и др.]. – Москва – Ульяновск : УлГУ, 2009. – 72с.

 15. Пасєчко Н.В. Основи сестринської справи. – Тернопіль: Укрмедкнига, 1999.

 16. Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення надання медичної допомоги [Електронний ресурс] / Закон України від 07.07.2011 р. № 3611-VI. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3611-17

 17. Про затвердження Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року [Електронний ресурс] / Закон України від 23.12.2009 р. № 1794-VI. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1794-17

 18. Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації паліативної медичної допомоги при хронічному больовому синдромі [Електронний ресурс] / Наказ МОЗ України від 25.04.2012 № 311. – Режим доступу: http://moz.gov.ua/ua/portal/dn_20120425_311.html

 19. Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми «Здоров’я – 2020: український вимір» [Електронний ресурс] / Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2011 р. №1164. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1164-2011-%FO

 20. Цыбулькин Э.К. Угрожающие состояния у детей. – Санкт-Петербург, «Специальная литература», 1994. – 195 с.

 21. Essential Competencies For Patient Care / ed. by Mary Elizabeth Milliken, BSN, MS, Ed. D., Gene Campbell, BSN, M.Ed. – The C. V. Mosby Company, St. Louis, Toronto, Princeton, 1985. – P. 685 – 716.

 22. Fundamentals of Nursing (Concepts and Procedures) / ed. by Barbara Kozier, BA, BSN, RN, MN; Glenora Erb, BSN, RN. – Addison – Wesley Publishing Company, Nursing Division, Menlo Park, California, 1983. – P. 13 –15, 21 – 32, 39 – 46, 49 – 51, 233 – 256, 414 – 416, 444 – 446, 451 – 465, 485, 491 – 529, 531 – 534, 935 – 938, 942 – 947, 952 – 981.

7.2. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

 1. Грандо А.А., Грандо С.А. Врачебная этика и деонтология. - К: Здоров'я, 1994.

 2. Жученко П.Г., Пушкарь Н.С., Ситник И.А. Антенатальная охрана плода и уход за новорожденным. – Киев. – 1983.

 3. Неонатологія: Навч. посіб. / П.С. Мощич, О.Г. Суліма, Ю.Г. Антипків та співавт. – К.: Вища школа, 2004. – 207 с.

 4. Curriculum in Palliative Care for Undergraduate Medical Education : Recommendations of the European Association for Palliative Care [Electronic resource] / Milano, EAPC, 2007. – 24 p. - Access mode: http://www.eapcnet.eu/LinkClick.aspx?fileticket=VmnUSgQm5PQ%3D.

 5. EAPC Atlas of Palliative Care in Europe [Electronic resource]/ [C. Centeno, D. Clark, T. Lynch et al.] – Houston : IAPHC Press, 2007. – 340 p. – Access mode: http://www.eapc-taskforce-development.eu/documents/taskforce/ATLAS-EAPC-2007.pdf.

 6. Recommendation Rec (2003) 24 of the Committee of Ministers to member states on the organisation of palliative care [Electronic resource] / Council of Europe. – 2003. - Access mode: http://www.coe.int/t/dg3/health/Source/Rec(2003)24_en.pdf.

 7. White Paper on standards and norms for hospice and pallianive care in Europe [Electronic resource]/ Recommendations from the European Association for Palliative Care. Part I // Eur. J of Palliative Care. – 2009. – # 16 (6). - Access mode: http://www.eapcnet.eu/LinkClick.aspx?fileticket=f63pXXzVNEY%3D&tabid=735.

 8. White Paper on standards and norms for hospice and pallianive care in Europe [Electronic resource] / Recommendations from the European Association for Palliative Care. Part II // Eur. J of Palliative Care. – 2010. – # 17 (1). - Access mode: http://www.eapcnet.eu/LinkClick.aspx?fileticket=f63pXXzVNEY%3D&tabid=735.

 9. Recommendations of the European Association for Palliative Care (EAPC) For the Development of Undergraduate Curricula in Palliative Medicine At European Medical Schools [Electronic resource]: report of the EAPC Steering Group on Medical Education and Training in Palliative Care. - Edition 2013. - Access mode: https://mail.rambler.ru/m/folder/INBOX/7271.2/download/id/EAPC_UndergraduateCurriculumUpdate2013.pdf

Додаток 1.Каталог: files -> kafedry -> propeddyt -> Rob.%20Programy-UKR
kafedry -> Методичні вказівки до практичних занять для слухачів факультету післядипломної освіти
kafedry -> Методичні вказівки до практичних занять з терапевтичної стоматології для студентів ІІІ курсу
kafedry -> Програма навчальної дисципліни історія музичного мистецтва для студентів
kafedry -> Кафедра ендокринології
kafedry -> Програма з дисципліни «біологічна та біоорганічна хімія» для студентів стоматологічного факультету
kafedry -> Методичні рекомендації по проведенню практичних занять для студентів
kafedry -> Тематичний план лекцій
Rob.%20Programy-UKR -> Міністерство охорони здоров’я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького «затверджую»
Rob.%20Programy-UKR -> Міністерство охорони здоров’я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького «затверджую»
Rob.%20Programy-UKR -> Міністерство охорони здоров’я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького «затверджую»

Скачати 491.7 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка