Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицькогоСторінка1/4
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.65 Mb.
#625
ТипПрограма
  1   2   3   4МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО

“Затверджую”


Перший проректор з науково-педагогічної роботи

проф. М.Р. Гжегоцький ______________

Медичний факультет №1

Кафедра акушерства та гінекології


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

З ДИСЦИПЛІНИ: АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ

(розроблена на підставі типової навчальної програми 2008 року)

для студентів 5-го курсу медичного факультету

за спеціальністю “Лікувальна справа”, “Педіатрія”

Затверджено Затверджено

на методичній нараді кафедри на профільній методичній комісії

“___”_____________2012 р. “____”____________2012 р.

протокол №___від___________ протокол №___від__________

завідувач кафедри, д.мед.н., голова, проф. В.П. Андрющенко

член-кор. АМН України,

проф. Л.Б. Маркін
________________підпис _______________підпис

Львів 2012

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

З ДИСЦИПЛІНИ: “АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ
для студентів медичного факультету

за спеціальністю “Лікувальна справа” та “Педіатрія”

складена: завідувачем кафедри д.мед.н., проф. Л.Б. Маркіним,

завучем кафедри доц. О.В. Святоцькою, доц. Л.М. ЯщенкоПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма з акушерства та гінекології для вищих медичних закладів освіти України ІІІ-ІV рівнів акредитації складена для спеціальностей “Лікувальна справа” 7.110101, “Педіатрія” 7.110104, “Медико-профілактична справа” 7.110105 напряму підготовки 1101 “Медицина” у відповідності з освітньо-кваліфікаційними характеристиками (ОКХ) і освітньо-професійними програми (ОПП) підготовки фахівців, затвердженими наказом МОН України від 16.04.03 №239, експериментальним навчальним планом, розробленим на принципах Європейської кредитно-трансферної системи (ЕСТS) і затвердженим наказом МОЗ України від 8.07.10 №539. Термін навчання за цими спеціальностями здійснюється протягом 6 років, а базова медична підготовка – протягом 5 років. Кінцеві цілі з дисципліни передбачають набуття знань і вмінь в плані вирішення професійних задач і вміння надання невідкладної медичної допомоги при екстремальних станах в акушерстві і гінекології. Сучасний стан демографічної ситуації в Україні вимагає від лікаря загальної практики поглибленого вивчення питань репродуктивного здоров'я жінки та планування сім'ї.

Базова медична підготовка проводиться в однаковому обсязі на всіх медичних факультетах (лікувальна справа, педіатрія та медико-профілактична справа). 5-й рік навчання передбачає врахування профілізації викладання дисципліни в залежності від спеціальності.Програма складена у відповідності з наступними нормативними документами:

- освітньо-кваліфікаційними характеристиками (ОКХ) і освітньо-професійними програмами (ОПП) підготовки фахівців, затвердженими наказом МОН України від 16.04.03 за №239 “Про затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти з напряму підготовки 1101 “Медицина”;

- експериментальним навчальним планом, розробленим на принципах Європейської кредитно-трансферної системи (ЕСТS) і затвердженим наказом МОЗ України від 8.07.10 р. за №539 “Про внесення змін до навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” кваліфікації “Лікар” у вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації за спеціальностями: “Лікувальна справа”, “Педіатрія”, “Медико-профілактична справа”, затвердженого наказом МОЗ України від 19.10.2009 р. №749;

- наказом МОЗ України від 31.01.03 за №148 “Про заходи щодо реалізації положень Болонської декларації у системі вищої медичної та фармацевтичної освіти”;

- інструкцією про систему оцінювання навчальної діяльності студентів за умови кредитно-модульної системи організації навчального процесу (Медична освіта у світі та в Україні. Затверджено МОЗ України як навчальний посібник для викладачів, магістрів, аспірантів, студентів. Київ. Книга плюс. 2005).

Програма структурована на модулі, змістові модулі, теми у відповідності з вимогами “Рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін” (наказ МОЗ України від 12.10.2004 р. № 492).Акушерство та гінекологія як навчальна дисципліна:

а) базується на знаннях, отриманих студентами при вивченні медичної біології, нормальної та патологічної анатомії, топографічної анатомії, нормальної та патологічної фізіології репродуктивної системи жінки, гістології та ембріології, фармакології й інтегрується з цими дисциплінами;

б) закладає основи формування студентами умінь та навичок, які визначаються кінцевими цілями вивчення акушерства та гінекології як самостійної дисципліни та можуть бути використані студентами для логічного обґрунтування діагнозу захворювання, проведення диференціальної діагностики, терапії, профілактики та реабілітації хворих, вмінні надавати лікарську допомогу при невідкладних станах в роботі лікаря загальної практики.
Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу.

Програма дисципліни “Акушерство та гінекологія” структурована на 5 модулів, до складу яких входять блоки 13 змістових модулів. Обсяг навчального навантаження студентів описаний у кредитах ЕСТS – залікових кредитах, які зараховуються студентам при успішному засвоєнні ними відповідного модулю (залікового кредиту).


Видами навчальної діяльності студентів згідно з навчальним планом є: а) лекції; б) практичні заняття; в) самостійна робота студентів.
Лекції. Перевага віддається лекціям проблемним, оглядовим та концептуально-аналітичним. Лекція стає процесом, під час якого в студентів формуються знання, забезпечуються мотиваційний компонент і загально-орієнтований етап оволодіння науковими знаннями. Посилюється роль лекцій в якісному управлінні самостійною роботою студентів.

Практичні заняття за кредитно-модульною системою організації навчального процесу проводяться в режимі ротації модулів клінічних дисциплін. Тривалість одного практичного заняття не менше 4 годин. За методикою організації вони є клінічними, спрямовані на контроль засвоєння теоретичного матеріалу й формування практичних вмінь та навичок, а також уміння аналізувати й застосовувати одержані знання для вирішення практичних завдань; вони передбачають:

  • збирання анамнезу;

  • огляд вагітної або гінекологічної хворої;

  • планування обстеження вагітної або гінекологічної хворої;

  • інтерпретацію даних лабораторних та інструментальних досліджень;

  • проведення диференціальної діагностики найбільш поширених ускладнень вагітності та гінекологічних захворювань;

  • визначення попереднього клінічного діагнозу;

  • визначення тактики ведення вагітної, родорозрішення або ведення гінекологічної хворої;

  • надання екстреної медичної допомоги;

  • вирішення ситуаційних задач;

  • відпрацювання практичних навичок на муляжах та біля ліжка вагітної або гінекологічної хворої;

  • ведення медичної документації.

Засвоєння теми контролюється на практичних заняттях відповідно до конкретних цілей: планувати тактику ведення вагітності, фізіологічних пологів та післяпологового періоду; ставити попередній діагноз ускладнень вагітності, пологів та післяпологового періоду; інтерпретувати клінічну анатомію і фізіологію жіночих статевих органів; ставити попередній діагноз основних гінекологічних захворювань, планувати обстеження та тактику ведення хворої; визначати етіологічні та патогенетичні фактори основних захворювань жіночої репродуктивної системи; визначати фактори, що впливають на планування сім’ї та розробляти заходи, спрямовані на раціональне планування сім’ї; виконувати необхідні медичні маніпуляції; планувати та надавати невідкладну допомогу при невідкладних стнакх в акушерстві і гінекології.

Перелік критеріїв надання акушерсько-гінекологічної допомоги регламентується відповідними протоколами за спеціальністю “Акушерство і гінекологія” МОЗ України, Наказами МОЗ України “Про удосконалення амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні” (Наказ МОЗ України № 503 від 28.12.2002), “Про організацію надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатальної допомоги в Україні” (Наказ МОЗ України №620 від 29.12.2003, “Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги” (Наказ МОЗ України № 676 від 31.12.2004 р.)Засобами контролю є тестові завдання, клінічні ситуаційні задачі; контроль виконання практичних навичок.

Самостійна робота студента – одна з організаційних форм навчання, що регламентується робочим навчальним планом і виконується студентом самостійно поза межами аудиторних занять. Можливі види самостійної роботи студентів: підготовка до практичного заняття та вивчення тем, що розглядаються лише в плані самостійної роботи студента, курація вагітної або гінекологічної хворої та написання історії хвороби, пошук та вивчення додаткової літератури, створення алгоритмів, структурно-логічних схем, написання рефератів, анотацій, доповідей для виступу з повідомленнями на практичних заняттях, чергування в клініці поза межами навчального часу. Організація самостійної роботи у відділеннях акушерського або гінекологічного стаціонару повинна забезпечуватися викладачами кафедри.

Індивідуальне завдання – форма організації навчання з метою поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти отримують у процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці, тобто індивідуальне навчально-дослідне завдання.

Підсумковий контроль засвоєння модулю здійснюється по його завершенню на підсумковому модульному контрольному занятті.

Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою з урахуванням оцінок засвоєння окремих модулів.
Кафедри акушерства і гінекології мають право вносити зміни до навчальної програми у межах 15% розподілу часу в залежності від напрямків наукових досліджень, організаційних та діагностичних можливостей клінічних баз, але зобов’язані виконати в цілому обсяг вимог з навчальної дисципліни “Акушерство та гінекологія” (IV-VІ курси) згідно з кінцевими цілями ОКХ і ОПП за фахом підготовки та навчальним планом.

МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Кінцеві цілі навчальної дисципліни “Акушерство та гінекологія” ґрунтуються на базі навчальних цілей, визначених в освітньо-професійній програмі (ОПП). Вони визначаються таким чином:


 • Планувати тактику ведення вагітності, фізіологічних пологів та післяпологового періоду;

 • Ставити попередній діагноз ускладнень вагітності, пологів та післяпологового періоду

 • Інтерпретувати клінічну анатомію і фізіологію жіночих статевих органів.

 • Ставити попередній діагноз основних гінекологічних захворювань, планувати обстеження та тактику ведення хворої.

 • Визначати етіологічні та патогенетичні фактори основних захворювань жіночої репродуктивної системи.

 • Визначати фактори, що впливають на планування сім’ї та розробляти заходи, спрямовані на раціональне планування сім’ї.

 • Виконувати необхідні медичні маніпуляції.

 • Планувати та надавати невідкладну допомогу при невідкладних станах в акушерстві і гінекології.


СТРУКТУРУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ НА МОДУЛІ

ТА ЗМІСТОВІ МОДУЛІ
Модуль 2. Патологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду

Змістовий модуль 3. Патологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду.
Модуль 3. Захворювання жіночої репродуктивної системи. Планування сім’ї

Змістовий модуль 4. Ендокринні порушення жіночої статевої системи.

Змістовий модуль 5. Основи онкогінекології.

Змістовий модуль 6. Запальні захворювання жіночих статевих органів та гінекологічні захворювання, які потребують невідкладної допомоги.

Змістовий модуль 7. Неплідний шлюб. Планування сімї.

Опис навчального плану з дисципліни “Акушерство та гінекологія”

для студентів медичних факультетів, які начаються за спеціальністю

7.110101 “Лікувальна справа” та 7.110104 “Педіатрія”


Структура навчальної дисципліни

Кількість годин, з них

Рік навчан-ня

Вид контролю

Всього

Аудиторних

СРС

Лекцій

Практич-них занять

Модуль 2:

Змістових модулів 160 год. /2,0

кредитів ЕСТS10

30

20

5

Поточний та підсумковий

модульний контрольМодуль3:

Змістових модулів 475 год. /2,5

кредитів ЕСТS10

40

25

5

Поточний та підсумковий

модульний контрольВсього за 5 рік навчання

135 год./ 4,5 кредитів ЕСТS

20

70

45

5

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
МОДУЛЬ 2: Патологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду
Змістовий модуль 3. Патологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду
Конкретні цілі:

1. Ставити попередній діагноз та проводити диференційний діагноз при різних видах акушерської патології

2. Планувати тактику ведення при патології вагітності, пологів та післяпологового періоду;3. Планувати профілактичні та реабілітаційні заходи у разі різних видів акушерської патології.

4. Планувати та надавати невідкладну допомогу при невідкладних станах в акушерстві.

5. Виконувати необхідні медичні маніпуляції.
Тема 12. Ранні гестози. Гіпертонічні розлади при вагітності. Прееклампсія. Еклампсія.

Сучасні уявлення про етіологію і патогенез гестозів. Ранній гестоз. Гіперсалівація. Блювота. Клініка, діагностика і лікування раннього гестозу. Класифікація пізнього гестозу. Клініка і діагностика пізнього гестозу. Сучасні методи лікування пізнього гестозу. Роль жіночої консультації в профілактиці гестозу. Рідкі форми гестозів.


Тема 13. Невиношування вагітності.

Причини мимовільного переривання вагітності в різні терміни вагітності. Класифікація, клініка, діагностика, лікування і профілактика мимовільного аборту. Передчасні пологи. Перебіг передчасних пологів, особливості їх ведення. Профілактика недоношування вагітності.
Тема 14. Переношування вагітності. Вади скоротливої діяльності матки

Переношування вагітності. Вади скоротливої діяльності матки

Етіологія. Патогенез. Методи діагностики переношування вагітності. Профілактика і терапія ускладнень, пов'язаних з переношуванням. Пролонгована вагітність. Комплексне медикаментозне лікування переношування вагітності.

Класифікація, етіологія, патогенез різних видів аномалій пологової діяльності. Сучасні методи діагностики і лікування порушень пологової діяльності. Профілактика порушень пологової діяльності.


Тема 15. Вагітність і пологи при екстрагенітальних захворюваннях

Вагітність і пологи при екстрагенітальних захворюваннях. Захворювання серцево-судинної системи /вади серця, гіпертонічна хвороба, артеріальна гіпотензія/. Захворювання крові. Ендокринні захворювання. Захворювання органів сечовидільної системи. Захворювання органів дихання. Хвороби органів травлення. Інфекційні захворювання. Вагітність при вадах розвитку жіночих статевих органів. ТОRСН-інфекції у вагітних, клінічний перебіг, діагностика, лікування, профілактика.
Тема 16. Акушерські кровотечі під час першого триместру вагітності. Позаматкова вагітність. Акушерські кровотечі під час другої половини вагітності, у пологах та післяпологовому періоді. Інтенсивна терапія і реанімація при кровотечі в акушерстві

Акушерська кровотеча. Позаматкова вагітність. Передлежання плаценти. Етіологія, патогенез, класифікація, клініка, діагностика. Особливості перебігу і ведення вагітності та пологів. Терапія. Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти. Етіологія, клініка, діагностика. Особливості ведення вагітності і пологів. Матка Кювелера. Маткова кровотеча в послідовому і ранньому післяпологовому періоді. Порушення процесів відшарування плаценти. Гіпотонічна кровотеча. Коагулопатична кровотеча (емболія навколоплодовими водами та інші причини). Шок, термінальні стани в акушерстві. Синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові. Інтенсивна терапія і реанімація при кровотечі в акушерстві. Етіологія, класифікація, діагностика, клініка, лікування позаматкової вагітності. Роль ендоскопічних методів у діагностиці та лікуванні позаматкової вагітності. Профілактика. Післяопераційна реабілітація. Вагітність у рудиментарному розі матки. Шийкова вагітність.
Тема 17. Оперативне акушерство. Пологовий травматизм.

Загальні відомості про акушерські операції. Покази. Умови. Протипокази. Підготовка. Знеболювання операцій. Інструментарій. Асептика і антисептика. Ведення післяопераційного періоду.

Операції переривання вагітності в ранні та пізні терміни. Операції для підготовки пологових шляхів (перинео- та епізіотомія, розтин шийки матки, амніотомія). Класичний поворот плода на ніжку. Акушерські операції у випадках тазового передлежання (витягання плода за ніжку або ніжки). Акушерські щипці. Вакуум-екстракція плода. Кесаревий розтин. Захисні варіанти операцій кесаревого розтину. Оперативні втручання в послідовому та післяпологовому періоді. Ручне відокремлення плаценти, виділення посліду. Ручне та інструментальне обстеження матки після пологів. Надпіхвова ампутація, екстирпація матки. Перев'язка внутрішніх здухвинних артерій. Плодоруйнівні операції.

Травматичні ушкодження вульви, піхви, промежини. Розрив шийки матки. Розрив матки. Етіологія. Теорії виникнення розриву матки. Механізм виникнення. Класифікація. Особливості розриву матки за рубцем. Оцінка стану рубця на матці. Клінічна картина розриву матки: загрозливого, того, що почався і вже відбувся. Діагностика. Лікування і профілактика. Виворот матки. Розходження і розриви зчленувань тазу. Післяпологові нориці. Етіологія, лікування, профілактика. Пологовий травматизм плода
Тема 18. Післяпологові септичні захворювання

Класифікація. Етіологія, патогенез. Діагностика. Сучасні принципи лікування, профілактика Мастит лактаційний, клініка, сучасна терапія. Методи пригнічення лактації.
МОДУЛЬ 3: Захворювання жіночої репродуктивної системи. Планування сім’ї.

Змістовий модуль 4. Ендокринні порушення жіночої статевої системи
Конкретні цілі:

1. Інтерпретувати клінічну анатомію і фізіологію жіночих статевих органів.

2. Визначати етіологічні та патогенетичні фактори гінекологічних захворювань, пов’язаних з ендокринними порушеннями.

3. Ставити попередній діагноз гінекологічних захворювань, пов’язаних з ендокринними порушеннями, планувати обстеження та тактику ведення хворої.

5. Виконувати необхідні медичні маніпуляції.

6. Планувати та надавати невідкладну допомогу при невідкладних станах в гінекології.


1. Визначати основні етіологічні та патогенетичні фактори порушень менструальної функції жінки.

2. Класифікувати і аналізувати типову клінічну картину порушень менструальної функції жінки.

3. Складати план обстеження та аналізувати результати лабораторних та інструментальних обстежень при порушеннях менструальної функції жінки та їх ускладненнях.

4. Визначати тактику ведення (принципи оперативних втручань та консервативного лікування, реабілітаційні заходи) при порушеннях менструальної функції жінки та їх ускладненнях

5. Проводити первинну профілактику порушень менструальної функції жінки.

6. Проводити диференціальну діагностику, обґрунтовувати і формулювати попередній діагноз порушень менструальної функції жінки .

7. Оволодіти вмінням виконувати необхідні медичні маніпуляції
Тема 19. Клінічна анатомія та фізіологія жіночих статевих органів. Методи обстеження гінекологічних хворих.

Зовнішні статеві органи. Піхва. Матка та її відділи. Функції матки. Маткові труби, їх функція. Яєчники, їх функція. Зв'язковий апарат матки. Кровозабезпечувальна і лімфатична системи. Фізіологічні зміни в жіночих статевих органах в різні вікові періоди.

Сучасні знання про менструальну функцію. Нейроендокринна регуляція функції статевої системи. Роль гормонів, біологічно активних речовин.

Загальні та спеціальні методи обстеження гінекологічних хворих: бімануальне, вагінальне, через пряму кишку, за допомогою вагінального дзеркала. Особливості збирання спеціального гінекологічного анамнезу. Методи функціональної діагностики стану яєчників. Біопсія. Пункція через заднє склепіння. Ендоскопичні методи дослідження. Кольпоскопія, гістероскопія, цистоскопія, лапароскопія. Питання лабораторної діагностики.
Тема 20. Порушення менструальної функції. Нейроендокринні синдроми в гінекології.

Класифікація порушень менструальної функції. Аменорея. Овуляторна, ановуляторна дисфункціональна маткова кровотеча. Альгодисменорея.

Нейроендокринні синдроми в гінекології. Сучасні методи лікування, роль ендоскопічних методів у діагностиці та лікуванні.

Каталог: uploads -> repository -> akush
akush -> Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького
repository -> Науково обгрунтована стратегія – основа модерного лікування злоякісних пухлин
repository -> Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів 5 курсу медичного факультету
akush -> Акушерство та гінекологія
akush -> Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка