Міністерство охорони здоров’я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького „затверджую”


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ (СРС)Сторінка4/4
Дата конвертації20.01.2017
Розмір0.61 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4


7.2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ (СРС)

ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ 2 «БІОЕТИКА»
тема

Кількість годин

Вид контролюПідготовка до практичних занять — теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок

9

Поточний контроль на практичних заняттяхСамостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять2.1

Біоетична концепція демографії

8

Тези або реферат

2.2

Біоетика та біобезпека

3

Тези або реферат

3

Індивідуальна СРС: доповіді студентів на секції біоетики щорічних студентських наукових конференцій

2
Разом

22

8.1. ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ПИТАНЬ

ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ 1 «ФІЛОСОФІЯ»
1. Філософія і світогляд. Історичні типи світогляду.

2. Об’єкт, предмет, структура філософського знання. Функції філософії.

3. Філософія та наука.

4. Філософські та наукові методи. Класифікація та характеристика.

5. Східна та Західна філософські парадигми.

6. Філософія Давнього Китаю (Даосизм і Конфуціанство).

7. Філософія Давньої Індії.

8. Досократівський період античної грецької філософії.

9. Антропологічний поворот в античній філософії: софісти та Сократ.

10. Філософія Платона (онтологічні, гносеологічні та етико-політичні ідеї).

11. Філософія Арістотеля (онтологічні, гносеологічні та етико-політичні ідеї).

12. Соціокультурні зміни та світоглядні особливості Еллінізму.

13. Етична проблематика Епікуреїзму та Стоїцизму.

14. Світоглядні принципи Біблії та особливості середньовічної філософії.

15. Апологетика. Два підходи до античної спадщини (Тертуліан, Оріген).

16. Патристика. Філософія Аврелія Августина.

17. Проблема віри і розуму в середньовічній філософії.

18. Схоластика. Проблема універсалій. 

19. Раціональні докази існування Бога. Філософія Томи Аквінського.

20. Особливості філософії Відродження. Специфіка антропоцентричного гуманізму. 

21. Гуманістичні ідеї Франческо Петрарки та Еразма Роттердамського. "Філософія Христа".

22. Пантеїзм Миколи Кузанського та Джордано Бруно. 

23. Нове природознавство. Геліоцентризм. 

24. Поява утопії як наслідок світоглядних трансформацій Ренесансу. Томас Мор і Томазо Кампанелла.

25. Реформація.

26. Особливості філософії Нового часу. 

27. Емпіризм Френсіса Бекона.

28. Раціоналізм. Філософія Рене Декарта.

29. Сенсуалізм Джона Локка. Критика у філософії Джорджа Берклі.

30. Теорія суспільного договору: інтерпретація Томаса Гобса та Джона Локка. 

31. Основні засади філософії Просвітництва.

32. Ідеї французьких просвітників (Вольтер, Дідро, Ламетрі, Руссо). 

33. Філософія Романтизму.

34. «Коперніканський поворот» у філософії Іммануїла Канта.

35. Діалектичний метод та "Феноменологія Духу" Гегеля.

36. Особливості некласичної філософії (ХІХ - ХХ ст).

37. Позитивізм: основні принципи та періоди.

38. Марксизм.

39. Філософія Артура Шопенгауера.

40. Філософія Фрідріха Ніцше.

41. Екзистенціалізм. Праця Ж.П. Сартра "Екзистенціалізм - це гуманізм".

42. Фуноменологія Едмунда Гуссерля. 

43. Особливості міфологічного світогляду та національної ментальності українців.

44. Специфіка української філософії. Огляд проблематики основних етапів української філософії.

45. Філософія Григорія Сковороди.

46. Проблема національної мови та ментальності у філософії Олександра Потебні.

47. Філософські погляди Івана Франка.

48. Вчення про ноосферу Володимира Вернадського.

49. Основні категорії онтології: буття, субстанція, небуття, становлення. Форми буття.

50. Онтологія та метафізика.

51. Порівняння класичної та некласичної онтологічних парадигм.

52. Класична онтологічна парадигма: ідеалізм та матеріалізм; монізм, дуалізм, плюралізм.

53. Критична онтологія Н. Гартмана.

54. Фундаментальна онтологія М. Гайдеґера.

55. Матерія. Форми матерії. Концепції матерії в історичному розвитку філософії.

56. Рух: форми, моделі руху, розвиток.

57. Простір та час: натуралістичні та культурологічні концепції.

58. Структура свідомості. Свідомість і мова. Самосвідомість.

59. Проблема природи свідомості: фізикалізм та дуалізм.

60. Несвідоме та підсвідоме у психоаналізі З. Фройда (Воно, Я, над-Я, сублімація). 

61. Колективне несвідоме в концепції К. Юнга. Поняття архетипів. 

62. Проблема свідомості крізь призму феноменології. 

63. Сутність людини. Індивід - особа - особистість.

64. Концепції походження людини.

65. Антропологічна концепція Е. Касіррера.

66. Антропологія М. Шеллера.

67.Антропологічні концепції А. Гелена та Г. Плеснера.

68. Рівні та форми пізнання (чуттєвий та раціональний рівні).

69. Типи знання.

70. Класична та некласична концепції співвідношення об’єкта і суб’єкта пізнання.

71. Проблема істини. Типи істини. 

72. Проблема пізнаваності світу: гносеоолгічний оптимізм, скептицизм та агностицизм.

73. Кореспондентна теорія істини.

74. Прагматична теорія істини.

75. Гносеологія та епістемологія.

76. Рівні наукового пізнання та форми наукового знання.

77. Специфіка методологічних підходів природничих та гуманітарних наук (номотетичного та ідіографічного).

78. Історичні типи наукової раціональності: класична, некласична та постнекласична наука.

79. Епістемологічний еволюціонізм Тулміна.

80. Епістемологічний анархізм Фойєрабенда.

81. Теорія наукових революцій Куна.

82. Тейяр де Шарден "Феномен людини".

83. Cуспільство, соціальний інститут. Концепції суспільства.

84. "Бунт мас" Хосе Ортеги-і-Гассета.

85. Культура: сутність і типологія. Основні концепції культури.

86. Поняття цивілізації. Підходи О. Шперглера, Е. Тофлера, І. Мірчука.

87. Історицизм та його критика у філософії К. Поппера.

88. Концепція" Осьового часу" Карла Ясперса.
8.2. ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ПИТАНЬ

ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ 2 «БІОЕТИКА»


 1. Вказати основні моральні засади формування майбутніх працівників охорони здоров'я.

 2. Довести, що зростання ролі біоетики сприяє розвиткові медицини й охорони здоров'я в Україні.

 3. Вказати основні етапи і шляхи становлення біоетики, починаючи від медичної етики.

 4. Проаналізувати деякі з фундаментальних засад біоетики, які містить Клятва Гіппократа.

 5. Висвітлити проблеми, які розкриває біоетика, в порівнянні з класичною медичною етикою.

 6. Дати визначення біоетики за Р. Поттером.

 7. Охарактеризувати за Р. Поттером нові проблеми і завдання біоетики, поставлені новітньою добою перед сучасною наукою.

 8. Вказати, як формулює біоетика свої завдання стосовно сучасних проблем у біомедицині?

 9. Назвати вченого, який увів в академічні науки термін "біоетика" і сформулював основні завдання перед цією новою наукою.

 10. Пояснити, як відрізнялось тлумачення терміну "біоетика" засновниками цієї науки.

 11. В. Т. Райх запропонував таке визначення біоетики: "Біоетика – це систематичне вивчення людської поведінки стосовно життя та здоров'я, що досліджуються у світлі моральних цінностей та засад". Проаналізувати такі терміни: "систематичне вивчення", "людська поведінка", "життя і здоров'я", "моральні цінності та засади".

 12. Пояснити, чим відрізняється деонтологія від біоетики.

 13. Розкрити відмінність деонтології від доказової медицини.

 14. Назвати основні проблеми клінічної біоетики, пов’язані з лікувальною і реабілітаційною діяльністю.

 15. Подати визначення поняття "біоправо" і сформулювати його специфічні завдання.

 16. Назвати моральні критерії, які потрібно враховувати, оцінюючи результати економічної діяльності закладів охорони здоров'я.

 17. Пояснити, чи завжди людина у випадку етичного вибору може діяти згідно зі своєю свободою і коли свобода волі особи переходить у свавілля.

 18. Вказати, як впливає на усвідомлення загальнолюдських цінностей приналежність індивіда до певної культури.

 19. Пояснити, шо вкладається в поняття "людська совість", яка має діяти згідно із засадами персоналістичної біоетики.

 20. Вказати, чи виправдані неморальні методи та дії досягненням позитивної мети.

 21. Пояснити відмінність між суб’єктивним і раціональним вибором особи. Вказати, який із них правильний і чому.

 22. Вказати, чи в екстремальній ситуації потрібно діяти, спираючись на ієрархію класичних засад моралі й етики, чи на такі, що видаються найбільш адекватними в даному випадку.

 23. Чи вважається твердження більшості підставою етичної засади, згідно з якою треба діяти.

 24. Розкрити відмінність між засадами північноамериканської та персоналістичної біоетики.

 25. Пояснити, як біоетика розкриває цінність і недоторканість людського буття на противагу якості життя.

 26. Обґрунтувати доцільність вивчення основ біоетики та біобезпеки як окремої дисципліни чи включення тем цього курсу до програм інших суміжних дисциплін.

 27. Вказати на доцільність розкриття найважливіших морально-етичних проблем охорони здоров'я в Україні.

 28. Вказати на морально-етичні проблеми, які потребують невідкладного розв'язання в обраній галузі охорони здоров'я.

 29. Пояснити, чи може закон конфліктувати з етикою особи (навести приклади) і чи слід підкорятися такому законові.

 30. Висвітлити роль комітетів з етики в оскарженні спірних питань працівниками системи хорони здоров'я.

 31. Пояснити відмінність між етикою і правом.

 32. Вказати, чи етика і право тісно пов'язані між собою поняття, чи, навпаки, чітко розмежовані.

 33. Пояснити, як має поводитись людина перед недосконалими законами, розуміючи основні етичні засади охорони здоров'я.

 34. Вказати, чи українське законодавство про охорону здоров'я дає підставу діяти згідно із власним сумлінням.

 35. Навести приклад, у якому випадку працівники охорони здоров'я, згідно із власною совістю, можуть відмовитись виконувати розпорядження головного лікаря.

 36. Пояснити, чи є абсолютною лікарська таємниця про інфікованого хворого перед безпосередньою і невідворотною загрозою зараження ВІЛ.

 37. Розкрити етичні проблеми профілактики СНІДу, лікування, реабілітації та ресоціалізації хворих на СНІД.

 38. Обґрунтувати важливість дотримання засади інформованої згоди пацієнта на участь в експерименті.

 39. Пояснити значення термінів "дарування органів", "ідентичність людської особи", "концепція смерті", а також "використання плацебо", "клінічне дослідження", "ліки–сироти".

 40. Розкрити етичні проблеми ксенотрансплантації.

 41. Довести, що людське життя є цінністю не абсолютною, а найвищою фундаментальною, яку завжди слід поважати.

 42. Охарактеризувати дії людини, яка жертвує власним життям заради інших.

 43. Коротко охарактеризувати біоетичні уроки Нюрнберзького процесу з позиції персоналістичної біоетики.

 44. Вказати, чи можна вважати аборт "терапевтичним" і кого в такому разі стосується цей термін – матері чи дитини.

 45. Розкрити суть профілактики абортів.

 46. Висвітлити поняття "непрямий аборт".

 47. Вказати, які етичні проблеми виникають під час пренатальної генетичної діагностики.

 48. Навести приклад, коли стерилізація може бути виправдана на підставі терапевтичної засади.

 49. Назвати відмінності між стерилізацією з контрацептивною метою і терапевтичною стерилізацією.

 50. Вказати, чи можна виконувати контрацептивну стерилізацію, керуючись засадою "меншого зла".

 51. Подати трактування статевості з погляду персоналістичної біоетики.

 52. Назвати критерій етичної дозволеності допоміжних прокреативних технологій.

 53. Вказати, чи відповідає гідності ембріона і гідності розмноження запліднення в пробірці за участю законного подружжя.

 54. Вказати, чи при заплідненні в пробірці захищається життя усіх ембріонів при перенесенні ембріона в матку.

 55. Вказати, чи етично допустимо визначати наперед стать ембріона у разі запобігання генетичній хворобі.

 56. Назвати рівні та охарактеризувати можливості втручання генної інженерії в людський організм.

 57. Вказати, у якому співвідношенні мають бути ризик при використанні біомедичних технологій і позитивні наслідки цього втручання.

 58. Охарактеризувати різновиди евтаназії і дати їм оцінку з позиції персоналістичної біоетики.

 59. Вказати, що є альтернативою евтаназії.

 60. Пояснити, якою буде особиста поведінка у випадку вирішення медичними працівниками спірного питання, що стосується повідомлення пацієнтові правди про стан його здоров'я.

 61. Вказати, який зв'язок між духовним рівнем людини і сприйняттям нею страждання і болю.

9.1. ПЕРЕЛІК БАЗОВОЇ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ 1 «ФІЛОСОФІЯ»


 1. Андрущенко В.П. Вступ до філософії. Навч. посіб. К., 2005.

 2. Воронкова В.Г. Філософія: Навчальний посібник. – К. 2004. – 464 с.

 3. Волинка Г.І. Історія філософії. Підручник. К., 2006.

 4. Кизыма В.В. Социум и бытие. К., 2007.

 5. Кондзьолка В.В. Історія середньовічної філософії. Навч. посібник. Львів, 2001.

 6. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство. Навч. посіб. за ред. Проф. Є.А. Подольської, К., 2006.

 7. Нікітін Л.Н. Вступ до філософії. Навч. посіб. К., 2008.

 8. Петрушенко В.Л. Філософія. Короткий навчальний словник: терміни і поняття. Львів, 2008.

 9. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. – Л. 2010.

 10. Причепій Є.М. Філософія. Посібник. Київ. 2001.

 11. Степанов В. Філософія. Навчальний посібник. Вінниця. 2003.

 12. Філософія. Підручник. 2-ге вид., перероб. і доп. / За ред. М.І. Горлача, В.Г. Кременя. Харків, 2001.

 13. Філософія // Підручник / За ред.М.І.Горлача, Є.М.Мануйлова.-Х.,Модуль Всесвіту. 2001.- 664 с ( Окремі розділи)

 14. Філософія. /Навч.посібник /За ред. І.Ф.Надольного.- К., Вікар, 1997-2004.- 584 с.

 15. Філософія.// Підр. для медич. вузів// За ред. М.В.Попова, О.О.Закордонця, К.-Х., ВПП "Контраст", 2005.- 488 с.

 16. Філософія: Підручник / Бичка І.В., Бойченко І.В., Табачковський В.Г. та ін.. – 2-ге вид., стереотип. – К.: Либідь, 2002. – 408 с.

 17. Щерба С.П. Філософія: Навчальний посібник. К., 2007.

 18. Ящук Т.І. Філософія історії. Курс лекцій. Навч. посіб. К., 2004.9.2. ПЕРЕЛІК БАЗОВОЇ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ 2 «БІОЕТИКА» 1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. — К.: Велес, 2005. — 48 с. — (Серія видань “Офіційний документ”).

 2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 25–26. — ст. 131.

 3. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 № 2947-III // Відомості Верховної Ради України — 2002. — № 21-22. — ст.135.

 4. Цивільний Кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV // Відомості Верховної Ради. — 2003. — № 40–44. — ст. 356.

 5. Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження споживання продажу пива та слабоалкогольних напоїв” від 21.01.2010 № 1824-VI // Відомості Верховної Ради України. — 2010. — № 11. — ст. 111.

 6. Закон України “Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів” від 31.05.2007 № 1103-V // Відомості Верховної Ради України. — 2007. — № 35. — ст. 484.

 7. Закон України “Про заборону репродуктивного клонування людини” від 14.12.2004 № 2231-IV // Відомості Верховної Ради України. — 2005. — № 5. — ст. 111.

 8. Закон України “Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту та соціальний захист населення” від 23.12.2010 № 2861-VI // Відомості Верховної Ради України. — 2011. — № 30. — ст. 274.

 9. Закон України “Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009–2013 роки” від 19.02.2009 № 1026 VI // Відомості Верховної Ради України. — 2013. — № 17. — ст. 157.

 10. Закон України “Про захист населення від інфекційних хвороб” від 06.04.2000 № 1645-III // Відомості Верховної Ради України. № 29. — ст. 228.

 11. Закон України “Про захист тварин від жорстокого поводження” від 21.02.2006 № 3447-IV // Відомості Верховної Ради України. — 2006. — № 27. — ст. 230.

 12. Закон України “Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними” від 08.09.2011 р. № 3712-VI // Відомості Верховної Ради України — 2012. — № 15. — ст. 99.

 13. Закон України “Про лікарські засоби” від 04.04.1996 № 123/96 // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 22. — ст. 87.

 14. Закон України “Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людини” від 16.07.1999 № 1007-XIV // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 41. — ст. 377.

 15. Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 2000. — № 7: Законодавство України про охорону здоров’я. — 528 с.

 16. Основи законодавства України про охорону здоров’я від 31.12.1992 р. — № 23. — 1992.

 17. Державна програма “Репродуктивне здоров’я нації на 2006–2015 рр.”, схвалена Постановою Кабінету Міністрів України № 244 від 27.04.2006 р.

 18. Довгострокова програма поліпшення становища жінок, сім’ї, охорони материнства і дитинства, схвалена Постановою Кабінету Міністрів України № 431 від 28.07.1992 р.

 19. Національна програма планування сім’ї 1995–2000 рр., схвалена Постановою Кабінету Міністрів України № 736 від 13.09.1995 р.

 20. Національна програма “Репродуктивне здоров’я 2001–2005 рр.”, схвалена Постановою Кабінету Міністрів України №  203 від 26.03.2001 р.

 21. Про порядок штучного переривання вагітності: Постанова Кабінету Міністрів № 992 від 16.03.2000 р.

 22. Наказ Міністерства охорони здоров’я України: “Про затвердження умов і порядку застосування штучного запліднення та імплантації ембріона (ембріонів) і методів їх проведення” № 24 від 04.02.1997 р.

 23. Наказ Міністерства охорони здоров’я України: Інструкція щодо констатації смерті людини на підставі смерті мозку № 226 від 25.09.2000 р.

 24. Наказ Міністерства охорони здоров’я України: “Про затвердження Інструкції до лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань і типового положення про комісію з питань етики” № 281 від 01.11.2000 р.

 25. Наказ Міністерства охорони здоров’я України: “Про затвердження Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань і Типового положення про комісію з питань етики” № 66 від 13.02.2006 р.

 26. Наказ Міністерства охорони здоров’я України: Інструкція про порядок застосування допоміжних репродуктивних технологій № 771 від 23.12.2008 р.

 27. Антологія біоетики / за ред. Ю. І. Кундієва. — Львів: БаК, 2003. — 592 с.

 28. Биомедицинская этика / под. ред. В. И. Покровского. — М.: Медицина, 1997. — 224 с.

 29. Біоетика в системі охорони здоров’я і медичної освіти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 26–27 березня 2009 р. — Львів: ЛНМУ імені Данила Галицького, 2009. — 630 с.

 30. Бойко І. Біоетика (скрипти для студентів) / І. Бойко. — Львів: УКУ, 2008. — 180 с.

 31. Вековшинина С. В. Биоэтика: начала и основания (философско-метологический анализ) / С. В. Вековшинина, В. Л. Кулиниченко. — К.: Сфера, 2002. — 152 c.

 32. Вітенко І. С. Психологічні основи лікувально-профілактичної допомоги та підготовки лікаря загальної практики сімейного лікаря / І. С. Вітенко. — Харків: Золоті сторінки, 2002. — 288 с.

 33. Власов В. В. Основы современной биоэтики / В. В. Власов. — Саратов: Изд-во Саратовского мед. ун-та, 1998. — 90 с.

 34. Волосовець О. П. Завдання з біоетики та медичної деонтології для педіатрів / О. П. Волосовець, С. П. Кривопустов, Н. В. Нагорна. — Донецьк: Донбас, 2004. — 84 с.

 35. Грандо А. А. Врачебная этика: пособие / А. А. Грандо, С. А. Грандо. — К.: Триумф, 1994. — 256 с.

 36. Грандо А. А. Врачебная этика и медицинская деонтология / А. А. Грандо. — Киев, 1982. — 168 с.

 37. Етичний кодекс лікаря: довідник / за ред. І. Д. Герича. — Л.: Галицька видавнича спілка, 2008. — 21 с.

 38. Етичні комітети. Становлення, структура, функції / за ред. В. Л. Кулініченка, С. В. Вєковшиніної. — К.: Видавець Карпенко В. М., 2002. — 160 с.

 39. Етичні комітети: сьогодення та майбутнє / за ред. С. В. Вековшиніної, В. Л. Кулініченка. — К.: Сфера, 2004. — 136 с.

 40. Запорожан В. М. Біоетика / В. М. Запорожан, М. Л. Аряєв. — К.: Здоров’я, 2005. — 288 с.

 41. Запорожан В. М.. Біоетика та біобезпека : нац. пiдруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рiвня акредитацiї / В. М. Запорожан, М. Л. Аряєв. - К. : Здоров'я, 2013. - 455 с.

 42. Зґречча Е. Біоетика: підручник / Е. Зґречча, А. Дж. Спаньйоло, М. Л. П’єтро та інші.; пер. з італ. В. Й. Шовкун. — Львів: Видавництво ЛОБФ “Медицина і право”, 2007. — 672 с.

 43. Иванюшкин А. Я. Введение в биоэтику: учеб. пособие / А. Я. Иванюшкин, В. Н. Игнатьев, Р. В. Коротких и др. — М.: Прогресс-Традиция, 1998. — 381 с.

 44. Кодекс медицинской деонтологии. — К.: Дух и література; Сфера, 1998. — 164 с.

 45. Львівський державний медичний інститут: зб. пр. / за ред. М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. — Львів: Словник, 1994. — 328 с.

 46. Масний З. П. Проблеми деонтології в сучасній медицині / З. П. Масний. — [2-е вид.]. — Львів: Піраміда, 2010. — 74 с.

 47. Москаленко В. Ф. Біоетика: філософсько-методологічні та соціально-медичні проблеми / В. Ф. Москаленко, М. В. Попов. — Вінниця: Нова книга, 2005. — 218 с.

 48. Основи діяльності етичних комісій: посібник для організації роботи етичних комісій медичних закладів / за ред. В. М. Корнацького, Т. В. Талаєвої, О. І. Прокопишин та ін. — К.: ПП “Лино”, 2007. — 92 с.

 49. Поттер В. Р. Биоэтика: мост в будущее / В. Р. Поттер; пер. с англ. Т. Г. Будковской; под ред. С. В. Вековшининой, В. Л. Кулиниченко. — К.: Видавець Вадим Карпенко, 2001. — 216 с.

 50. Права пацієнта — права людини в системі охорони здоров’я та медицини: збірка міжнар. документів / Упор. В. В. Глухівський — К.: Сфера, 2004. — 216 с.

 51. Принципы медицинской этики и аннотации к их применению в психиатрии // Вісник Асоціації психіатрів України. — 1994. — № 1. — С. 17–24.

 52. Святе Письмо Старого та Нового Заповіту (повний переклад, здійснений за єврейськими, арамійськими та грецькими текстами) / о. І. Хоменко. — Львів: Місіонер, 2008. — 1460 с.

 53. Сгречча Э. Биоэтика: учебник / Э. Сгречча, В. Тамбоне. — М.: Библейско-богосл. ин-т святого Апостола Андрея, 2002. — 413 с.

 54. Сидоренко Л. І. Сучасна екологія. Наукові, етичні та філософські ракурси: навч. посібник / Л. І. Сидоренко. — К.: Парапан, 2002. — 152 с.

 55. Силуянова И. В. Биоэтика в России: ценности и законы / И. В. Силуянова — М.: «Грантъ», 2001. — 192 с.

 56. Силуянова И. В. Этика врачевания. Современная медицина и Православие / И. В. Силуянова. — М.: Московское Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2001. — 320 с.

 57. Силуянова И. В. Физика и метафизика смерти / И. В. Силуянова // Этика врачевания. Современная медицина и Православне. — М.: Изд-во Московского Подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры, 2001. — С. 32–41.

 58. Силуянова И. В. Человек и болезнь / И. В. Силуянова. — М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2001. — 208 с.

 59. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я / за заг. ред. Ю. В. Вороненка, В. Ф. Москаленка. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. — 680 с.

 60. Судо Ж. Аборт / Ж. Судо // Семья и биоэтика: матер. междун. симпозиума, 20–23 мая 1998 года. — Спб: Изд-во Март. — 1998. — С. 79–92.

 61. Терешкевич Г. Т. Біоетика в системі охорони здоров’я і медичної освіти: навч. посібник / Г. Т. Терешкевич. — Львів: Світ, 2008. — 344 с.

 62. Терешкевич Г.Т. Основи біоетики та біобезпеки: підручник / Галина Терешкевич (с. Діогена). – Тернопіль : ТДМУ, 2014. – 400 с.

 63. Тихоненко В. А. Основы профессиональной этики в психиатрии (принципы, нормы, механизмы) / В. А. Тихоненко,  Т. А. Покуленко // Социальн. и клин. психиатрия. — М., 1992. — Т. 2, вып. 4. — С. 74–86.

 64. Тищенко П. Д. Этические правила взаимоотношений медицинских работников и пациентов / П. Д. Тищенко // Биоэтика: принципы, правила, проблемы. — М.: Эдиториал УРСС, 1998. — С. 56–63.

 65. Требование биоэтики: медицина между надеждой и опасениями / под ред. Ф. Бриссе-Виньо. — К.: Сфера, 1999. — 248 с.

 66. Хартія працівників охорони здоров’я / Папська Рада до справ душпастирства в охороні здоров’я. — Львів: Медицина і право, 2010. — 111 с.

 67. Чешко В. Ф. Наука, этика, политика: социо-культурные аспекты современной генетики / В. Ф. Чешко,  В. Л. Кулиниченко — К.: Парапан, 2004. — 228 с.

 68. European convention for the protection of vertebrate animals used for experimental and other scientific purposes, 18 march 1986 // Council of Europe. — Strasbourg. — 1986. — 53 p.

 69. Potter V. R. Bioethics: bridge to the future / V. R. Potter. — Englewood cliffs (New Jersey): Prentice Hall, 1971. — 205 p.

 70. Sgreccia E. La bioetica personalista / E. Sgreccia // Le radici della bioetica. — Milano: Vita e Pensiero, 1998. — V 1. — P. 85–110.

 71. Sgreccia E. Le radici della bioetica: atti del Congresso Internazionale Roma, 15–17 febbraio 1996 / E. Sgreccia, D. Sacchini, G. Miranda, V. Mele. — Milano: Vita e Pensiero, 1998. — 816 p.

 72. Sgreccia E. Manuale di bioetica / E. Sgreccia. — Milano: Vita e Pensiero, 2007. — V. 1. — 997 p.

 73. Sgreccia E. Manuale di bioetica / E. Sgreccia. — Milano: Vita e Pensiero, 2007. — V. 2. — 790 p.

Каталог: uploads -> repository -> filosof -> 02.Робочі програми
02.Робочі програми -> Міністерство охорони здоров’я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького „затверджую”
02.Робочі програми -> Міністерство охорони здоров’я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького „затверджую”
02.Робочі програми -> Робоча програма навчальної дисципліни " філософія та біоетика" для студентів І курсу стоматологічного факультету
02.Робочі програми -> Робоча програма навчальної дисципліни " філософія та біоетика" для студентів І курсу медичного факультету
02.Робочі програми -> Міністерство охорони здоров’я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького „затверджую”
02.Робочі програми -> Робоча програма навчальної дисципліни " філософія та біоетика" для студентів І курсу стоматологічного факультету


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка