Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького


Методика та засоби стандартизованого оцінюванняСкачати 466.41 Kb.
Сторінка4/4
Дата конвертації23.10.2016
Розмір466.41 Kb.
ТипПрограма
1   2   3   4

Методика та засоби стандартизованого оцінювання

поточної навчальної діяльності
Методика проведення контрольних заходів

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно з конкретними цілями кожної теми.

На кожному практичному занятті студент відповідає на 20 тестів за темою практичного заняття, стандартизовані питання, знання яких необхідно для розуміння поточної теми, питання лекційного курсу і самостійної роботи, які стосуються поточного заняття; демонструє знання і вміння практичних навичок відповідно до теми практичного заняття.

Критерії оцінювання поточної навчальної діяльності студента

На кожному практичному занятті викладач оцінює знання кожного студента за чотирьохбальною системою. Ціна оцінки в кожному модулі різна і визначається кількістю тем в модулі. Вага кожної теми у межах одного модулю має бути однаковою.Відмінно (“5”) – студент правильно відповів на 90-100 % тестів формату А. Правильно, чітко, логічно і повно відповідає на всі стандартизовані питання поточної теми, включно з питаннями лекційного курсу і самостійної роботи. Тісно пов’язує теорію з практикою і правильно демонструє виконання (знання) практичних навичок. Вільно читає результати аналізів, вирішує ситуаційні задачі підвищеної складності, вміє узагальнювати матеріал, володіє методами обстеження хворого в обсязі, необхідному для діяльності лікаря. Виконав заплановану індивідуальну роботу.

Добре (“4”) – студент правильно відповів на 70-89% тестів формату А. Правильно, і по суті відповідає на стандартизовані питання поточної теми, лекційного курсу і самостійної роботи. Демонструє виконання (знання) практичних навичок. Правильно використовує теоретичні знання при вирішенні практичних завдань. Вміє вирішувати легкі і середньої складності ситуаційні задачі. Володіє необхідними практичними навиками і прийомами їх виконання в обсязі, що перевищує необхідний мінімум.

Задовільно (“3”) – студент правильно відповів на 50-69% тестів формату А. Неповно, за допомогою додаткових питань, відповідає на стандартизовані питання поточної теми, лекційного курсу і самостійної роботи. Не може самостійно побудувати чітку, логічну відповідь. Під час відповіді і демонстрації практичних навичок студент робить помилки. Студент вирішує лише найлегші задачі, володіє лише обов’язковим мінімумом методів дослідження.

Незадовільно (“2”) – студент відповів на менше, ніж 50% тестів формату А. Не знає матеріалу поточної теми, не може побудувати логічну відповідь, не відповідає на додаткові запитання, не розуміє змісту матеріалу. Під час відповіді і демонстрації практичних навичок робить значні, грубі помилки.

На кожному практичному занятті знання студента оцінюється за чотирьохбальною системою (“5”, “4”, “3”, “2”) згідно з критеріями оцінювання поточної діяльності студента. Отримані оцінки конвертуються у відповідні бали.

В програмі застосована така система конвертації традиційної системи оцінки у бали:


Традиційна оцінка

Конвертація у бали

Модуль 1. Фізіологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду

9 занять + ПМК“5”

12

“4”

10

“3”

8

“2”

0

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну діяльність при вивченні модуля, дорівнює 120. Вона вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці “5”, на кількість практичних занять у модулі з додаванням балів за індивідуальну роботу.

Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну діяльність для допуску до його складання, вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці “3”, на кількість практичних занять у модулі.

Оцінювання самостійної роботи студента

Матеріал для самостійної роботи студентів, який передбачений в темі практичного заняття одночасно із аудиторною роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному аудиторному занятті. Оцінювання тем, які виносяться на самостійне опрацювання і не входять до тем аудиторних навчальних занять, контролюється під час підсумкового модульного контролю.Оцінювання індивідуальної роботи студента

Кількість балів за індивідуальну роботу студента визначається у межах кожного модуля. Бали за індивідуальну роботу додаються до суми балів за поточну навчальну діяльність студента.

Бали за індивідуальну роботу можуть отримати студенти, які навчаються на добре і відмінно, виконали і доповіли результати індивідуальної роботи з рекомендованих тем або зайняли призові місця за участь в олімпіаді з дисципліни.

Кількість балів, які нараховуються студенту за індивідуальну роботу
Модуль 1

3 бали


Підсумковий модульний контроль

Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню вивчення усіх тем модуля на останньому практичному занятті.

До підсумкового модульного контролю допускаються студенти, які виконали всі види робіт, передбачені начальною програмою, відпрацювали усі навчальні заняття та при вивчені модуля набрали кількість балів, не меншу за мінімальну.
Методика та засоби стандартизованого оцінювання

при складанні модульного контролю Модулю 1
Регламент проведення підсумкового модульного контролю

Підсумковий модульний контроль складається із таких етапів:

I етап – письмова відповідь на тестові завдання формату А (бланковий або комп’ютерний тестовий контроль).

Студент відповідає на пакет тестів. Кожний пакет містить 48 тестів формату А з тем кожного змістового модуля, які входять до складу підсумкового модуля.

II етап – письмова відповідь на 3 завдання.

Студент отримує блок питань (ситуаційних задач) 3, на які повинен відповісти письмово.

III етап – перевірка практичних навичок.
Таблиця оцінювання підсумкового модульного контролю


Тестовий контроль

Письмовий контроль

Демонстрація практичних навичок

Питання

1

2

3

“5” – 44-48 балів

(91-100% вірних відповідей на тести)“5” – 6 балів

“5” – 6 балів

“5” – 6 балів

“5” – 14 балів

“4” – 34-43 бали

(71-90% вірних відповідей на тести)“4” – 5 балів

“4” – 4 бали

“4” – 4 бали

“4” – 10 балів

“3” – 24-33 бали

(50-70% вірних відповідей на тести)“3” – 3 бали

“3” – 2 бали

“3” – 2 бали

“3” – 7 балів

“2” – 0 балів

(менше 50% вірних відповідей на тести)“2” – 0 балів

“2” – 0 балів

“2” – 0 балів

“2” – 0 балівПЕРЕЛIК РЕКОМЕНДОВАНОЇ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛIТЕРАТУРИ З АКУШЕРСТВА I ГIНЕКОЛОГIЇ


 1. Акушерство за ред. В.І. Грищенка – Харьків, Основа 1996. – 608с.

 2. Гінекологія за ред. В.І. Грищенка – Харьків, Основа 1996. – 728с.

 3. Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии / Галина Константиновна Степанковская (ред.). – К.: Здоров'я, 2000. – 672 с.

 4. Бодяжина В.И. Гинекология.- М.: Медицина, 1977. – 416 с.

 5. Бодяжина В.И., Жмакин К.Н., Кирющенков А.П. Акушерство. – М.: Медицина, 1986. – 496 с.

 6. Запорожан В.М., Цегельський М.Р., Рожковська Н.М. Акушерство і гінекологія. Підручник: у 2-х томах. Т.1. – Одеса. Одес. держ. мед. ун-т, 2005. – 472с.

 7. Запорожан В.М. Цегельський М.Р., Рожковська Н.М. Акушерство і гінекологія. Підручник: у 2-х томах. Т.2. – Одеса. Одес. держ. мед. ун-т, 2005. – 420 с.

 8. Бохман Я.В. Руководство по онкогинекологии. - М.: Медицина, 1989. – 464 с.

 9. Ше­х­т­ман М.М Ру­ко­вод­с­т­во по эк­с­т­ра­ге­ни­та­ль­ной па­то­ло­гии у бе­ре­мен­ных.-М.:Триада-Х, 1999. – 812 с.

 10. Грищенко В.И. и соавт. Течение беременности и родов при экстрагенитальных заболеваниях. – Харьков,1992. – 190 с.

 11. Грищенко В.И., Щербина Н.А., Гузь С.В. Перинатальная гипоксия. – Харьков, 1993. – 123 с.

 12. Грищенко В.І. та співавт. Комп’ютернi системи в акушерствi i гiнекологiї. –Навчальний посiбник. – Харкiв,1993. – 95 с.

 13. Рембез И.Н. Оперативная гинекология. – К.: Здоровья, 1985. 256 с.

 14. Савельева Г.М. Эндоскопия в гинекологии. – М.: Медицина, 1983. – 199 с.

 15. Савельева Г.М. Акушерство и гинекология. – ГЭОТАР Медицина, 1997. – 735 с.

 16. Акушерство: підручник / колектив авторів за ред. проф. В.І. Грищенка, проф. М.О. Щербини. – К.: Медицина, 2009. – 408 с.

 17. Степанківська Г.К., Михайленко О.Т. Акушерство. – К.: Здоров’я, 2000. – 580 с.

 18. Акушерство: підручник / член-кор. АМН України Б.М. Венцківський, член-кор. АМН України Г.К. Степанківська, проф. Н.Е. Яроцький. – К.: Медицина, 2010. – 447с.

 19. Тимошенко Л.В. Практическая гинекология. – К: Здоровья, 1988. – 320 с.


Каталог: uploads -> repository -> akush
akush -> Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького
repository -> Науково обгрунтована стратегія – основа модерного лікування злоякісних пухлин
repository -> Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів 5 курсу медичного факультету
akush -> Акушерство та гінекологія
akush -> Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького

Скачати 466.41 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка