Міністерство охорони здоров’я україниСторінка6/6
Дата конвертації05.02.2017
Розмір0.99 Mb.
1   2   3   4   5   6

1.5.2.Додаткова література


 1. Нейко Є.М., В.І.Боцюрко. Внутрішні хвороби. Київ. Здоров'я.1998р.

 2. Апанасенко Б. Г., Чепкий Л.П.Швидка медична допомога. Вища школа.1992р.

 3. Азов Е.И. Неотложные состояния и екстренная медицинская помощь. Медицина.1998р.

 4. Оржешковский В.В. Клиническая физиотерапия. Киев. Здоров'я.1984р.

 5. Шулятко Б.И. Внутренние болезни.Медицина.1992р.

 6. Палеев Н.Р.Справочник медицинской сестры по уходу. Москва. Медицина.1989р.

Затвердженона засіданнікафедривнутрішньої медицини №2 та медсестринства(протокол №_____ від ____________ 20 р.)
Зав. кафедри внутрішньої медицини №2

та медсестринства, д.мед.н., професор

І.П.Вакалюк2. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

2.1.1. Мета і завдання дисципліни

Мета дисципліни: підготовка медичної сестри з клінічним мисленням, умінням правильно оцінити стан пацієнта, орієнтуватись в характері патології внутрішніх органів, яка трапляється найчастіше, вибрати правильну тактику при наданні невідкладної долікарської допомоги, досконало володіти технікою сестринських маніпуляцій, здійснювати сестринський догляд за пацієнтом, проводити профілактичні заходи, пропагувати здоровий спосіб життя.
Завдання дисципліни: навчити студентів виявляти та вирішувати дійсні та потенційні проблеми пацієнтів із захворюваннями внутрішніх органів, формулювати сестринський діагноз, складати план сестринського догляду та реалізовувати його.

2.1.2. Аналіз зв'язків із суміжними дисциплінами.
Забезпечуючі дисципліни.


Дисципліна

Знати

Вміти

Анатомія людини

Фізіологія людини з патологією

Медична генетика

Основи сестринської справи

Основи психології та міжособове спілкування

Основи латинської мови з медичною термінологією

Історія України

Мовознавство

Культурологія

Основи філософських знань

Основи правознавсва

Іноземна мова
-анатомічну будову внутрішніх органів;
-основні аспекти фун-кціонування внутрішніх органів в нормі та при патології;

-морфологічні зміни в органах при захворюваннях;


-значення спадковості у розвитку захворювань внутрішніх органів;

-роль і завдання медичної медсестри у лікувально-діагностичному процесі;

-основи сестринського догляду за хворими;

-техніку виконання сестринських маніпуляцій;

-техніку виконання найпростіших фізіотерапевтичних прцедур;

-особливості підготовки хворих до ендоскопічного, ультразвукового, рентгенологічного дослідження;

-правила забору біологічного матеріалу для лабораторного дослідження;
-основи психології;

-аспекти міжособо- вого спілкування;


-основи латинської мови;

-латинську медичну термінологію;
-історію розвитку медсестринства на Україні;

-діловий стиль мовлення;

-правила ведення медичної документації;

-принципи медичної етики і деонтології;


-осови філософії;


-основи законодавства України про охорону здоров'я

-права і обов'язки медичного персоналу;

-удосконалювати знання іноземної мови

-вміти посистемно обстежувати пацієта;
-інтерпретувати отримані результати досліджень для розуміння фізіологічних процесів;

-здійснювати догляд за пацієнтами із спадковими захворюваннями;


-здійснювати сестринський догляд за пацієнтами;

-чітко виконувати сестринські маніпуляції;

-виконувати найпростіші фізіотерапевтичні процедури;

-підготувати пацієнтів до ендоскопічного, ультразвукового, рентгенологічного дослідження;

-здійснити забір біологічного матеріалу для лабораторного дослідження;

-надати психологічну допомогу пацієнтам;

-вирішувати деонтологічні завдання , пов'язані з професійною

діяльністю;

-володіти навиками професійного спілкування;
-володіти медичною термінологією;

-застосовувати навики ділового стилю мовлення при роботі з пацієнтами;

-правильно вести медичну документацію;
-вирішувати деонтологічні завдання,

пов'язані з професійною діяльністю ;


-вміти застосовувати набуті знання в професійній діяльності;
-вміти застосовувати набуті знання при

виконанні своїх професійних обов'язків

та вирішенні проблем,що виникають

під час професійної діяльності;


-медичну термінологію іноземною мовою.Забезпечувані дисціпліни.


Дисціпліна

Знати

Вміти

Медсестринство в сімейній медицині

Медсестринство в хірургії


Медсестринство в акушерсві

Основи реаніматології

Основи реабілітації, фізіотерапії, масажу і ЛФК
-особливості медичного обслуговування на дільниці сімейної медицини;

-особливості надання медсестринської допомоги пацієнтам хірургічного відділення

з супутньою терапевтичною патологією;
-особливості надання медсестринської допомоги вагітним жінкам та жінкам, що знаходяться на лікуванні в акушерсько-гінекологічних відділеннях з супутньою терапевтичною патологією;
-клінічну картину та об'єм невідкладної допомоги при критичних станах в терапії;

-особливості реабілітаційних заходів при захворюваннях внутрішніх органів;

-покази та протипокази до проведення фізіотерапевтичних заходів, масажу та ЛФК при захворюваннях терапевтичного профілю.


-здійснювати медсестринський догляд за пацієнтами на дільниці сімейної медицини;
-здійснювати медсестринський догляд за пацієнтами хірургічного відділення з супутньою терапевтичною патологією;
-здійснювати медсестринський догляд за вагітними жінками та жінками, що знаходяться на лікуванні в акушерсько-гінекологічних відділеннях з супутньою терапевтичною патологією;

-оцінити стан пацієнта та надати невідкладну долікарську допомогу при критичних станах в терапії;

-проводити реабілітаційні заходи

при захворюваннях внутрішніх органів;

-підготувати пацієнтів до фізіотерапевтичних процедур, масажу та ЛФК.2.1.3. Методи активації та інтенсифікації навчання:
- вирішення ситуаційних задач при підготовці до занять і на заняттях;

- моделювання наближених до клініки ситуаційних задач;

- розв'язання проблемних питань на лекціях;

- вирішення тестових завдань;

- використання навчаючих і контролюючих комп'ютерних програм;

- мультимедійне забезпечення лекцій та практичних занять;

- адаптація до «Кроку М»;

- самостійна аудиторна і позааудиторна робота студентів згідно з планом;

- навчально-дослідна робота.


2.1.4. Основні знання та вміння, які набувають студенти
Після вивчення предмету студент повинен знати:
- основи законодавства України про охорону здоров'я, накази та інструктивні листи МОЗ України, які регламентують роботу лікувально-профілактичних установ;

- принципи організації роботи відділень терапевтичного профілю у лікувально-профілактичних установах;

- роль і завдання медичної сестри у лікувально-діагностичному процесі;

- етіологічні фактори , основні клінічні симптоми, методи діагностики захворювань внутрішніх органів, принципи їх лікування;

- принципи планування та організації індивідуального догляду;

- обיєм невідкладної долікарської допомоги при критичних станах;- техніку виконання сестринських маніпуляцій;

- правила підготовки пацієнтів до лабораторного та інструментального дослідження;

- правила забору біологічного матеріалу для лабораторного дослідження;

- правила ведення медичної документації;

- принципи медичної етики і деонтології;

- міжособові аспекти спілкування.


Після вивчення предмету студент повинен вміти:


 • виявляти і вирішувати проблеми пацієнтів із захворюваннями дихальної, серцево-судинної, травної, сечо-статевої, опорно-рухової та ін. систем організму;

 • проводити забір біологічного матеріалу на дослідження;

 • проводити підготовку пацієнтів до ендоскопічного, рентгенологічного, ультразвукового дослідження внутрішніх органів;

 • виконувати сестринські маніпуляції;

 • надавати невідкладну долікарську допомогу при критичних станах;

 • виконувати найпростіші фізіотерапевтичні процедури;

 • допомагати лікарю при виконанні лікарських діагностичних процедур;

 • складати план сестринського догляду та реалізовувати його;

 • складати меню згідно з рекомендованою дієтою;

 • вести медичну документацію;

 • доглядати за агонуючими хворими;

 • вирішувати деонтологічні завдання, пов”язані з професійною діяльністю, володіти навиками професійного спілкування.


2.1.5. ПЕРЕЛІК ОБОВ'ЯЗКОВИХ ПРАКТИЧНИХ НАВИКІВ


 1. Підготовка пацієнтів і взяття крові, сечі, харкотиння, калу на загальні і спеціальні дослідження.

 2. Підготовка пацієнтів та проведення дуоденального зондування.

 3. Підготовка пацієнтів та проведення фракційного зондування шлунка, рН-метрії.

 4. Підготовка пацієнтів до ендоскопічного обстеження (бронхоскопії, езофагогастродуоденоскопії, колоноскопії, ректороманоскопії).

 5. Підготовка пацієнтів до радіоізотопного обстеження (сканування, ренографії).

 6. Підготовка пацієнтів до рентгенологічного обстеження.

 7. Підготовка пацієнтів до ультразвукової діагностики (УЗД).

 8. Здійснення медсестринського обстеження при захворюваннях внутрішніх органів.

 9. Вимірювання температури тіла, графічне зображення.

 10. Підрахунок частоти дихальних рухів.

 11. Роздавання ліків пацієнтам для внутрішнього вживання.

 12. Застосування мазі, крему, присипок, примочок.

 13. Виконання найпростіших фізіотерапевтичних процедур (застосування гірчичників, зігрівальних компресів).

 14. Розведення та набирання в шприц антибіотиків.

 15. Виконання всіх видів ін’єкцій (внутрішньошкірної, підшкірної, внутрішньом’язевої, внутрішньовенної).

 16. Визначення пульсу, графічне зображення в температурному листку.

 17. Вимірювання АТ, графічне зображення в температурному листку.

 18. Визначення добового діурезу.

 19. Монтаж системи для внутрішньовенного крапельного введення ліків.

 20. Профілактика пролежнів.

 21. Промивання шлунка.

 22. Застосування газовивідної трубки.

 23. Виконання клізм (очисної, сифонної, олійної, гіпертонічної, медикаментозної).

 24. Здійснення катетеризації сечового міхура м’яким катетером.

 25. Розрахунок дози інсуліну, введення.

 26. Правила застосування наркотичних засобів.

 27. Навчання пацієнта та його оточення само- та взаємодогляду.

 28. Вирішення дійсних та супутніх проблем пацієнта, потреб.

 29. Ведення медсестринської документації (температурного листка, листка лікарських призначень, листка медсестринського процесу).

 30. Надання допомоги при невідкладних станах:

 • задишці;

 • кашлі;

 • нападі бронхіальної астми;

 • кровохарканні;

 • легеневій кровотечі;

 • нападі стенокардії;

 • інфаркті міокарда;

 • гіпертонічному кризі;

 • гострій серцевій недостатності (серцевій астмі, набряку легень);

 • гострій судинній недостатності (непритомності, кардіогенному, судинному, геморагічному колапсі; кардіогенному, анафілактичному шоку);

 • перфорації шлунка;

 • стравохідній, шлунковій, кишковій кровотечах;

 • жовчній коліці;

 • нирковій коліці;

 • геморагічному синдромі;

 • гіперглікемічній комі;

 • гіпоглікемічній комі;

 • гіпер-, гіпотермії.

 1. Складання набору інструментарію та асистування лікареві при пункціях:

 • плевральної порожнини;

 • черевної порожнини;

 • стернальній.

 1. Контроль і допомога пацієнтові в:

 • здійсненні заходів особистої гігієни (догляд за шкірою, волоссям, ротовою порожниною, очима, вухами, інтимними ділянками тощо);

 • організації раціонального і дієтичного харчування;

 • забезпеченні належних протиепідемічних, комфортних умов перебування в стаціонарі чи вдома.

 1. Дотримання правил техніки безпеки, охорони праці, протиепідемічного режиму, професійної безпеки в лікувально-профілактичному закладі. Заходи безпеки під час роботи з електроприладами, апаратами, що працюють під тиском, балонами з газом.

Затвердженона засіданнікафедривнутрішньої медицини №2 та медсестринства(протокол №_____ від ____________ 20 р.)


Зав. кафедри внутрішньої медицини №2

та медсестринства, д.мед.н., професор

І.П.Вакалюк


2.2. МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ

2.2.1. Тексти ( тези) лекцій

Див. додаток № 1.

   1. МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ ДО ВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Див. додаток № 2.   1. ТЕСТИ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Див. додаток № 2.
2.3. Методичні матеріали для студентів
2.3.1. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Див. додаток № 4.

Каталог: images -> Portal -> Kafedra vnutrishnoi medycyny 3 ta medsestrynstva -> Medychnyj koledzh -> Sestryns ka sprava -> Pislya 9 klasu -> IV kurs
Sestryns ka sprava -> Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 12010102 "Сестринська справа"
IV kurs -> Методика проведення диференційованого заліку із предмету «Медсестринство в сімейній медицині»
Medychnyj koledzh -> Санітарно-протиепідемічний режим лікувально-профілактичних
Medychnyj koledzh -> Програма для вищих медичних навчальних закладів
IV kurs -> Структура поліклініки (амбулаторії, відділення) сімейної медицини, її функції, медичний персонал)
Medychnyj koledzh -> Загальний догляд за пацієнтами та медична маніпуляційна техніка


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка