Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатикиСторінка1/4
Дата конвертації23.12.2016
Розмір0.52 Mb.
  1   2   3   4
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ

ВДНЗ УКРАЇНИ БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА БІОЛОГІЧНОЇ ФІЗИКИ ТА МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-

педагогічної роботи

доц. Геруш І.В.

____________________

“____”_________2015 р.

ДОВІДНИК ДЛЯ СТУДЕНТА CПЕЦІАЛЬНОСТІ (НАПРЯМУ)7.12020102 Клінічна фармація

З ВИВЧЕННЯБіофізики, фізичних методів аналізу та метрології
Довідник для студента складений на основі діючого навчального плану та програми з навчальної дисципліни біологічна фізика для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації (МОЗ України, К., 2009 року).
Схвалено на методичному засіданні кафедри біологічної фізики та медичної інформатики (Протокол № від 2015 року)

Завідувач кафедри

біологічної фізики та медичної інформатики, проф. М.В. Шаплавський

Схвалено на засіданні предметної методичної комісії з медико-біологічних дисциплін фізіологічного та фізико-хімічного профілю Буковинського державного медичного університету (Протокол № від ____________________2015 року)

Голова предметної методичної комісії,

професор С.С. ТкачукЧернівці

  1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Біофізика, фізичні методи аналізу та метрологія

(назва навчальної дисципліни)


Таблиця 1б

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень, форма навчання

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість

кредитів – 4,0Галузь знань

___1202 Фармація______

(шифр і назва)


денна форма навчання


Модулів –

2 - денна форма навчання
Спеціальність (напрям):

_7.12020102 Клінічна фармація

(шифр і назва)


Рік підготовки (курс)

1 (1-й)

Змістових модулів –

Семестр

2- й

Загальна кількість годин – 135

Лекції

18 год.

Кількість

аудиторних

годин – 80

Кількість годин

самостійної роботи студента – 55


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

_____спеціаліст_____

Форма навчання

денна


Практичні

62 год

Семінарські

Самостійна робота

55 год.

Вид контролю:

підсумкові модульні контроліСпіввідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить (%): 68,7  1. СТРУКТУРОВАНИЙ ПЛАН ПІДГОТОВКИ


з навчальної дисципліни Біофізика, фізичні методи аналізу та метрологія_

(назва навчальної дисципліни)для студентів фармацевтичного факультету

(назва факультету)за спеціальністю (напрямом) клінічна фармація я
Таблиця 2а

Денна форма

Кількість годин, у тому числі

Рік навчання, семестр

Вид

контролю

Всього

годин/


кредити

Аудиторних


СРС

Лекції

Практичні

заняття

135 / 4,0

18

80

55

Модуль 1

Змістових модулів 668/ 2,0

8

28

32

1-й, ІI

Підсумковий контроль

Тестові завдання

Контрольні питання

Практичні навичкиМодуль 2

Змістових модулів 8
67 / 2,0

10

34

23

1-й, ІІ

Підсумковий контроль

Тестові завдання

Контрольні питання

Практичні навички


  1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Метою викладання дисципліни є оволодіти фізичними і біофізичними, фізико-технічними і математичними знаннями та вміннями, які необхідні для безпосередньої підготовки провізора, а також для вивчення інших навчальних теоретичних і клінічних дисциплін у вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладах.

Завдання вивчення дисципліни: оволодіти основних фізичних принципів, які необхідні при виготовленні ліків, розуміннямеханізмів дії ліків на молекулярно – клітковому рівні; освоєння фізичних основ та біофізичних механізмів дії зовнішніх чинників на системи організму людини; вміння інтерпретувати фізичні основи діагностичних і фізіотерапевтичних (лікувальних) методів, що застосовуються у медичній апаратурі;

Предметом дисципліни "Біофізика, фізичні методи аналізу та метрологія " є вивчення фізичних та біофізичних процесів у фармаціі.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:

  • пояснювати фізичні основи діагностичних і фізіотерапевтичних методів, що застосовуються у фармацевтичній практиці;

  • пояснювати фізичні основи та біофізичні механізми дії зовнішніх факторів на організм людини;

  • кількісні параметри, що характеризують функціональний стан організму людини;

  • трактувати загальні фізичні та біофізичні закономірності, що протікають в організмі людини в процесі її життєдіяльності.

  • перспективи застосування різних фізичних методів у фармацїі.

вміти:

– проводити вимірювання в'язкості рідини за допомогою віскозиметра ВК-4;

– знімати аудіограму пацієнта і робити відповідні діагностичні висновки;

– вимірювати опір біотканин з допомогою реографа;

– проводити вимірювання концентрації розчинів за допомогою фотоелектроколориметра;

– визначати оптичну активність розчинів за допомогою поляриметра;

– користуватися мікроскопом;

– вимірювати розміри структур з допомогою ехоенцефалоскопа;

– аналізувати характер дії іонізуючого випромінювання на біотканини;

– самостійно аналізувати отримані результати досліджень.


Програма з дисципліни «Біофізика, фізичні методи аналізу та метрологія» приведена у відповідність до нормативних документів МОН та МОЗ України щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої медичної і фармацевтичної освіти. Згідно до цих вимог Програма з біофізики, фізичних методів аналізу та метрології для вищих медичних закладів освіти України ІІІ – ІV рівнів акредитації складена для спеціальностей “Клінічна фармація” напряму підготовки “Фармація” відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) і освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки фахівців, затвердженими наказом МОН України від 16.04.03 № 239 та навчального плану, затвердженого наказом МОЗ України від 18.06.02 №221.


  1. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Усього

у тому числі

Аудиторні

Самостійна

робота студентаІндиві-дуальна робота

Лекції

Практичні
заняття

1

2

3

4

5

6

Модуль 1. Основи загальної біофізики.

Змістовий модуль 1. Біофізика періодичних процесів.

Тема 1. Вивчення параметрів періодичних біологічних процесів.
2

2Змістовий модуль 2. Біофізика кровообігу.

Тема 2. Звук і фармація.2

2
Тема 3. Ультразвук і фармація.2

2
Змістовий модуль 3. Біофізика кровообігу.

Тема 4. Визначення коефіцієнту в’язкості.
1

2

2
Тема 5. Визначення коефіцієнту .2

2
Тема 6. Рух крові по судинах.
1

2

4
Змістовий модуль 4. Електричне поле клітини, тканин та органів.

Тема 7. Опір н/п та вимірювання температури.2

2
Тема 8. Електричне поле клітини.
2
4
Тема 9. Електро-

Кардіографія.

2

2
Змістовий модуль 5. Біофізичні основи мембранних процесів. Явища переносу речовини в клітинах.

Тема 10. Будова, структура і функції біомембрани.
1

2

3
Тема 11. Пасивний та активний транспорт речовин. Поняття про градієнти та їх види.
1

2

3
Змістовий модуль 6. Магнітні методи дослідження в фармації і медицині.

Тема 12. Гальванізація. Електрофорез.2

2
Тема 13. Змінний струм. Реографія2

2
Тема 14. Імпульсні струми.2

2
Разом за змістовим модулем 1-6
8

26

32
Підсумковий модульний контроль 12УСЬОГО ГОДИН
8

28

32

Модуль 2. Основи прикладної біофізики та метрології

Змістовий модуль 7. Біомагнетизм. Електромагнітні коливання і хвилі та їх вплив на живу систему.

Тема 15. Основні поняття і закони електромагнетизму.
2

2Тема 16. Вплив електромагнітних хвиль на живу систему.
1

2

2
Тема 17. Магнітні методи дослідження. УВЧ-терапія. Індуктометрія.2Змістовий модуль 8. Оптичні властивості біооб’єктів та методи дослідження біосередовищ. Елементи фотобіології. Біофізика зору.

Тема 18. Світлова мікроскопія.2

2
Тема 19. УФ і інфрачервоні промені.2Тема 20. Елементи фотобіології.
1
4
Змістовий модуль 9. Деякі закономірності квантової біофізики та їх застосування в фармації і медицині. Індуковане випромінювання. Теплове випромінювання. Люмінесценція.

Тема 21. Квантово-механічні процеси в біологічних середовищах.
2
2
Тема 22. Теплове випромінювання2Тема 23. Лазерне випромінювання.2Тема 24. Рентгенівське випромінювання.2Змістовий модуль 10. Явище радіоактивності. Основні поняття і закони. Біофізика дії радіації на живу систему на молекулярно-клітковому рівні. Елементи дозиметрії.

Тема 25. Явище радіоактивності.


2
Тема 26. Дозиметрія іонізуючого випромінювання.2Змістовий модуль 11. Основи теоретичної метрології та її роль у фармації.

Тема 27. Прямі і непрямі вимірювання. Абсолютна і відносна похибки. Показники метрологічної надійності. Основні відомості щодо стандартизації.


2
Змістовий модуль 12. Механічні, електричні, магнітні та термічні методи дослідження у фармації

Тема 28. Механічні методи. Електричні та магнітні методи. Електрофорез. Види електрофорезу.
2

4

2
Тема 29. Оптичні методи. Колориметрія. Поляриметрія. Рефрактометрія. Фотоелетроколориметрія.6

3
Змістовий модуль 13. Спектрофотометричні методи. Методи радіоспектроскопії. Люмінесцентні методи дослідження

Тема 30. Спектрофотометрія. УФ і ІЧ-спектрофотометрія. Інтер-претація УФ і ІЧ спектрів речовин. Спектроскопія комбінаційного розсіювання.
2


Тема 31. Електронний парамагнітний резонанс (ЕПР).


2
Тема 32. Ядерний магнітний резонанс.


2
Тема 33. Люмінесцентні методи дослідження.2Змістовий модуль 14. Рентгеноструктурний і радіаційний аналізи у фармації

Тема 34.

Рентгеноструктурний аналіз. Радіаційний аналіз.
2Разом за змістовим модулем 7-14
Індивідуальна робота
(за наявності)


3

Підсумковий модульний контроль2УСЬОГО ГОДИН
10

34

23

5. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ


з/п


Т Е М А

Кількість

годин


Каталог: images -> students -> dovidnyk
images -> Розвиток вітчизняної системи електронних наукових видань
images -> Програма м. Івано-Франківськ, 2011 міністерство охорони здоров’я україни
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка