Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатикиСторінка1/2
Дата конвертації16.03.2017
Розмір0.52 Mb.
#12095
  1   2


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ

ВДНЗ УКРАЇНИ БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА БІОЛОГІЧНОЇ ФІЗИКИ ТА МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-

педагогічної роботи

доц. Геруш І.В.

____________________

“____”_________2015 р.

ДОВІДНИК ДЛЯ СТУДЕНТА CПЕЦІАЛЬНОСТІ (НАПРЯМУ)7.12020102 Клінічна фармація

З ВИВЧЕННЯВищої математики
Довідник для студента складений на основі діючого навчального плану та програми з «Вищої математики» для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації (МОЗ України, К., 2009 року).
Схвалено на методичному засіданні кафедри біологічної фізики та медичної інформатики (Протокол № від 2015 року)

Завідувач кафедри

біологічної фізики та медичної інформатики, проф. М.В. Шаплавський

Схвалено на засіданні предметної методичної комісії з медико-біологічних дисциплін фізіологічного та фізико-хімічного профілю Буковинського державного медичного університету (Протокол № від ____________________2015 року)

Голова предметної методичної комісії,

професор С.С. ТкачукЧернівці

 1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Вища математика

(назва навчальної дисципліни)


Таблиця 1б

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень, форма навчання

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість

кредитів – 4,5Галузь знань

1202 Фармація

(шифр і назва)


Нормативна

(за вибором)Модулів – 2/1

Спеціальність (напрям):

7.12020105 Клінічна фармація

(шифр і назва)Рік підготовки (курс)

Змістових модулів – 10

1-й

Семестр

Загальна кількість годин – 135

1-й

Лекції

Кількість годин для денної форми навчання:

аудиторних

годин – 70
самостійної роботи студента – 65


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

спеціаліст8 год.

Практичні

62 год.

Семінарські

год.

Самостійна робота

65 год.

Вид контролю:

Підсумкові модульні контролі

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить (%):

для денної форми навчання – 52/48 1. СТРУКТУРОВАНИЙ ПЛАН ПІДГОТОВКИ


з навчальної дисципліни «Вища математика»

(назва навчальної дисципліни)для студентів фармацевтичного факультету

(назва факультету)за спеціальністю (напрямом) 7.12020102 Клінічна фармація
Таблиця 2а

Денна форма

Кількість годин, у тому числі

Рік навчання, семестр

Вид

контролю

Всього

годин/


кредити

Аудиторних


СРС

Лекції

Практичні

заняття

135 / 4,5

8

62

65

Модуль 1

Змістових модулів 5


75/2,5

4

36

35


1-й, І

поточний;

контрольна само­сті­й­на розрахун­ково-гра­фічна ро­бота №1;

підсумкова моду­льна контрольна ро­бо­та №1.


Модуль 2

Змістових модулів 560/2,0

4

26

30


1-й, І

поточний;

контрольна само­с-

ті­йна розрахун­ково-графічна ро­бо­та №2;

підсумкова моду­льна контрольна ро­бота №2.
 1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета:

Оволодіти математичними знаннями та вміннями, які необхідні для безпосереднього формування провізора-професіонала своєї справи, а також для вивчення інших навчальних теоретичних і прикладних дисциплін. Опанувати теорію і практику аналізу фармацевтичної та медико-біологічної інформації. Сприяти формуванню абстрактного способу мислення, вмінню системно аналізувати досліджувані явища.


Завдання:

Навчити студентів аналізувати і розв’язувати задачі фармацевтичного та медико-біологічного змісту, самостійно використовувати відповідну математичну літературу.


Предмет: закладає фундамент для вивчення студентами фізичних методів аналізу та метрології у фармації; інформаційних технологій у фармації; оволодіти математичними знаннями та вміннями, які необхідні для безпосереднього формування клінічного провізора-професіонала свої справи тощо.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

ЗНАТИ:

 • основи диференціального числення та його застосування;

 • основи інтегрального числення та його застосування;

 • теорію диференціальних рівнянь та методи їх розв’язання;

 • моделювання процесів у фізиці, хімії, фармації, біології та медицині диференціальними рівняннями;

 • теорію ймовірностей як основу генетики, метрології, математичної статистики;

 • основні закони розподілу випадкових величин та їх характеристики;

 • граничні закони теорії ймовірностей та їх прикладне значення;

 • методологію оцінювання закону та характеристик розподілу досліджуваної ознаки за даними вибірки;

 • методологію статистичної перевірки гіпотез;

 • дисперсійний аналіз впливу факторів на досліджувану ознаку;

 • кореляційний та регресійний аналіз;

 • теорію експертного оцінювання.

ВМІТИ:

 • визначати характеристики досліджуваного явища на основі диференціального числення;

 • розраховувати граничні похибки прямих і опосередкованих вимірювань;

 • обчислювати і застосовувати інтегральні характеристики;

 • одержувати розв’язки диференціальних рівнянь;

 • визначати ймовірності випадкових подій;

 • розраховувати і застосовувати ймовірності та характеристики розподілу випадкових величин;

 • визначати і аналізувати емпіричну функцію розподілу та емпіричну функцію щільності розподілу досліджуваної ознаки;

 • оцінювати точкові та інтервальні значення характеристик розподілу досліджуваної ознаки;

 • аналізувати істотність впливу фактора на зміну закону розподілу та характеристик розподілу досліджуваної ознаки;

 • розрахувати і аналізувати кореляцію між ознаками системи;

 • оцінювати параметри моделі функції регресії методом найменших квадратів;

 • застосовувати методи аналізу експертних оцінок. 1. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Усього

у тому числі

Аудиторні

Самостійна

робота студентаІндивідуальна робота

Лекції

Практичні
заняття

1

2

3

4

5

6

Модуль 1. Математичний аналіз.

Змістовий модуль 1. Диференціальне числення функції однієї змінної.

Тема 1. Границя та неперервність функції.

6

-

-

6
Тема 2. Похідна функції та її застосування. Диференціал функції та його застосування

4,5

0,5

2

2

Тема 3. Дослідження функцій за допомогою диференціального числення

4,0

2

2
Разом за змістовим модулем 1

14,5

Змістовий модуль 2. Диференціальне числення функції багатьох змінних

Тема 1. Диференціальне числення функції багатьох змінних.

4,0


-

2

2
Тема 2. Застосування диференціального числення функції багатьох змінних

4,5


0,5

2

2
Разом за змістовим модулем 2

8,5

Змістовий модуль 3. Інтегральне числення.

Тема 1. Невизначений інтеграл. Інтегрування частинами.

6,5

0,5

4

2
Тема 2. Визначений інтеграл. Застосування інтегрального числення.

4,5

0,5

2

2
Тема 3. Контрольна робота на тему: «Диференціальне та інтегральне числення»

4

-

2

2
Разом за змістовим модулем 3

15

Змістовий модуль 4. Диференціальні рівняння.

Тема 1. Розв’язування диференціальних рівнянь першого порядку.


6
4

2
Тема 2. Розв’язування диференціальних рівнянь другого порядку.


4
2

2
Тема 3. Моделювання

процесів за допомогою диференціальних рівнянь.
6
4

2
Тема 4. . Контрольна робота на тему: «Диференціальні рівняння і їх застосування до моделювання процесів»


4
2

2
Разом за змістовим модулем 4

20

Змістовий модуль 5. Ймовірності випадкових подій. Аналіз випадкових величин.

Тема 1. Визначення ймовірностей випадкових подій.

5

1

2

2
Тема 2. Способи задання закону розподілу випадкової величини. Характеристики розподілу випадкової величини.

7

1

4

2
Разом за змістовим модулем 5

12

Індивідуальна робота
(за наявності)


11

Реферат на одну із запро-понованих тем

Підсумкова контрольна робота за модулем № 1

4
2

2
УСЬОГО ГОДИН

75

4

36

35
Модуль 2. Біометрія. Теорія статистичних досліджень у фармації та медицині.

Змістовий модуль 6. Основні закони розподілу випадкових величин.

Тема 1. Закони розподілу диск­ретних випадкових величин.


4
2

2
Тема 2.Закони розподілу непе­рервних випадкових величин.

5
2

3
Разом за змістовим модулем 6.

9

Змістовий модуль 7. Граничні закони теорії ймовірностей. Закони розподілу статистик вибірки.

Тема 1. Граничні закони теорії ймо­вірностей.

5

-

2

3
Тема 2. Закони розподілу статистик вибірки.

2
-

2
Разом за змістовим модулем 7

7

Змістовий модуль 8. Аналіз варіаційних рядів.

Тема 1. Аналіз розподілу ознаки за вибіркою.

5

1

2

2
Тема 2. Оцінювання параметрів розподілу досліджуваної ознаки.

7

1

4

2
Тема 3. Контрольна робота на тему: «Аналіз варіаційних рядів».

4

-

2

2
Разом за змістовим модулем 8

16

Змістовий модуль 9. Статистична перевірка гіпотез.

Тема 1. Статистична перевірка гіпотез про параметри розпо­ділу ознаки.

4
2

2
Тема 2. Перевірка статистичних гіпотез про рівність параметрів розподілу двох сукупностей.

4
2

2
Разом за змістовим модулем 9

8

Змістовий модуль 10. Дисперсійний, кореляційний та регресійний аналіз.

Тема 1. Однофакторний дисперсі­йний аналіз.

5
2

3
Тема 2. Кореляційний аналіз.

5

1

2

2
Тема 3. Регресійний аналіз.

5

1

2

2
Разом за змістовим модулем 10

15

Індивідуальна робота
(за наявності)-

Підсумкова контрольна робота за модулем № 2

5
2

3
УСЬОГО ГОДИН

60

4

26

305. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙз/п

Назва теми

К-сть годин

1

2

3

Тематичний план лекцій з модуля 1

1.

Диференціальне числення. Похідна функції. Диференціал функції. Застосування диференціала. Функція багатьох змінних. Частинна похідна. Частинні і повний диференціали. Застосування повного диференціала. Інтегральне числення. Невизначений інтеграл. Властивості невизначеного інтеграла. Визначений інтеграл. Формула Ньютона-Лейбніца. Властивості визначеного інтеграла. Невласні інтеграли.

2

2.

Ймовірності випадкових подій. Випадкова подія. Статистичне та класичне означення ймовірності випадкової події. Теоретико-множинний розгляд випадкових подій. Умовна ймовірність. Теореми множення ймовірностей. Теореми додавання ймовірностей. Аналіз випадкових величин

2

РАЗОМ

4

Тематичний план лекцій з модуля 2

6.

Аналіз варіаційних рядів. Генеральна і вибіркова сукупність. Дискретний варіаційний ряд. Інтервальний варіаційний ряд. Емпірична функція щільності розподілу. Емпірична функція розподілу. Точкові та інтервальні оцінки характеристик досліджуваної ознаки.

2

7.

Кореляційний та регресійний аналіз. Кореляційна залежність. Рівняння регресії. Емпірична лінія регресії. Оцінювання коефіцієнта кореляції за даними вибірки та аналіз його значущості.

2

РАЗОМ

4

РАЗОМ – 8

Каталог: images -> students -> dovidnyk
images -> Розвиток вітчизняної системи електронних наукових видань
images -> Програма м. Івано-Франківськ, 2011 міністерство охорони здоров’я україни
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка