Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатикиСкачати 457.66 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації16.03.2017
Розмір457.66 Kb.
#12096
  1   2   3   4
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ

ВДНЗ УКРАЇНИ БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА БІОЛОГІЧНОЇ ФІЗИКИ ТА МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-

педагогічної роботи

доц. Геруш І.В.

____________________

“____”_________2015 р.

ДОВІДНИК ДЛЯ СТУДЕНТА CПЕЦІАЛЬНОСТІ (НАПРЯМУ)7.12010004 Медична психологія __

З ВИВЧЕННЯМедичної і біологічної фізики

Довідник для студента складений на основі діючого навчального плану та програми з навчальної дисципліни медична і біологічна фізика для студентів вищих

медичних навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації (МОЗ України, К.,
2010 року).

Схвалено на методичному засіданні кафедри біологічної фізики та медичної інформатики (Протокол № від 2015 року)

Завідувач кафедри

біологічної фізики та медичної інформатики, проф. М.В. Шаплавський

Схвалено на засіданні предметної методичної комісії з медико-біологічних дисциплін фізіологічного та фізико-хімічного профілю Буковинського державного медичного університету (Протокол № від ____________________2015 року)

Голова предметної методичної комісії,

професор С.С. Ткачук


Чернівці


  1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Медична і біологічно фізика

(назва навчальної дисципліни)

Таблиця 1а

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень, форма навчання

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість

кредитів – 3Галузь знань

1201 Медицина

(шифр і назва)Нормативна

(за вибором)Модулів – 1

Спеціальність (напрям):

7.12010004 Медична психологія (шифр і назва)Рік підготовки (курс)

І


Змістових модулів – 3

Семестр

І, ІІ


Загальна кількість годин – 90

Лекції

10 год.


Кількість
аудиторних

годин – 50Освітньо-кваліфікаційний рівень:

спеціалістПрактичні

40 год.


Семінарські

_________ год.Кількість годин самостійної роботи студента –40

Форма навчання:

денна


Самостійна робота

40 год


Вид контролю:

Підсумковий модульний контроль

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить (%):

для денної форми навчання –56/44


2. СТРУКТУРНИЙ ПЛАН ПІДГОТОВКИ

З навчальної дисципліни “Медична і біологічна фізики”

для студентів медичного факультету

за спеціальністю (напрямом) 7.12010004 Медична психологія
Структура

навчальної

дисципліни


Кількість годин, з них

Рік

нав-


чан-

ня


Види контролю

всього,

год./кре-

дитів


аудиторних

СРС

лекц.

практ.

за-


нять
90/3

10

40

40

1
Модуль 1
Змістових модулів 3

90/3

10

40

40
Підсумковий тестовий контроль.

Контроль практичних навичок1 кредит ЕСТS – 30 год. Аудиторне навантаження –56 %, СРС –44 %.


3. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Згідно з вимогами ОКХ кінцевими цілями навчання дисципліни "Медична і біологічна фізика" є:

Пояснювати фізичні основи та біофізичні механізми дії зовнішніх факторів (полів) на системи організму людини.

Пояснювати фізичні основи діагностичних і фізіотерапевтичних (лікувальних) методів, що застосовуються у медичній апаратурі.

Трактувати загальні фізичні та біофізичні закономірності, що лежать в основі життєдіяльності людини.

Досягнення цих цілей дозволить студентам-медикам оволодіти фізичними і біофізичними, фізико-технічними і математичними знаннями та вміннями, які необхідні для безпосереднього формування лікаря - професіонала своєї справи, а також для вивчення інших навчальних теоретичних і клінічних дисциплін у вищих медичних навчальних закладах .4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Усього

у тому числі

Аудиторні

Самостійна

робота студентаІндивіду-альна робота

Лекції

Практичні
заняття

1

2

3

4

5

6

Модуль - основи медичної і біологічної фізики

Змістовий модуль 1.

Механічні та термодинамічні властивості речовини та їх використання в медицині


Предмет та методи біофізики, зв'язок з іншими науками. Основні розділи біофізики. Механічні коливання і хвилі.
2

-
Підготовка огляду наукової літератури та написання реферату за однією з тем.

Фізика слуху.
-

2

1

Ультразвук і інфразвук.
-

2

1

Основи біореології. Внутрішнє тертя, в’язкість.

Основи гемодинаміки.

2

2

5


Термодинаміка відкритих біологічних систем.
2

2

4

Будова біологічних мембран. Явища переносу в клітині.
-

2

4

Разом за змістовим модулем
Індивідуальна робота
(за наявності)2
Змістовий модуль 2.

Електричні і магнітні поля біологічних систем


Електричні властивості живих систем. Біопотенціали.
-

2

4
4

Підготовка огляду наукової літератури та написання реферату за однією з тем.

Електрографія тканин та органів.

Електрокардіографія. Зняття електрокардіограми та визначення частоти пульсу і величини зубця R.


-

2

Електричні вимірювання неелектричних величин. Датчики
-

2

1

Вплив постійного струму на організм людини
-

2

1

Основні поняття та законо-мірності електромагнетизму. Магнітобіологія
2

-
Вплив імпульсного струму на організм людини
-

2

1

Реографія як метод діагностування.
-

2

1
Фізичні основи високочастотної терапії
-

2

2

Разом за змістовим модулем
Індивідуальна робота
(за наявності)

Змістовий модуль 3.

Елементи оптики, квантової та ядерної фізики та їх застосування в медицині

Оптична та електронна мікроскопія
-

2

1

Підготовка огляду наукової літератури та написання реферату за однією з тем.

Теплове випромінювання
-

2

1

Біофізика зору.
-

2

1

Фотолюмінесценція.
-

2

1

Лазер
-

2
Рентгенівське випромінювання
-

2

1

Біофізичні основи рецепції організму людини
2

-
Радіоактивність.

Дозиметрія іонізуючого випромінювання


-

-


2

4

Разом за змістовими модулями
Індивідуальна робота
Підсумковий модульний контроль2Усього годин
10

40

40
Каталог: images -> students -> dovidnyk
images -> Розвиток вітчизняної системи електронних наукових видань
images -> Програма м. Івано-Франківськ, 2011 міністерство охорони здоров’я україни
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики

Скачати 457.66 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка