Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатикиСкачати 457.66 Kb.
Сторінка3/4
Дата конвертації16.03.2017
Розмір457.66 Kb.
1   2   3   4

Студенти відпрацьовують всі теми індивідуальної роботи під керівництвом викладача. За однією з обраних тем кожний студент повинен підготувати реферат. Оцінка за самостійну роботу виставляється наприкінці занять з лабораторного практикуму. Ця оцінка враховується при визначенні остаточної оцінки за весь курс "Медична і біологічна фізика".9. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО

КОНТРОЛЮ МОДУЛЯ

 1. Основні поняття механіки обертального руху. Закони збереження. Ергометрія.

 2. Незатухаючі та вимушені коливання, диференціальні рівняння та їх розв'язок. Резонанс. Автоколивання.

 3. Затухаючі коливання. Диференціальне рівняння затухаючих коливань, його розв'язання. Коефіцієнт затухання, декремент і логарифмічний декремент.

 4. Механічні хвилі. Рівняння хвилі. Потік енергії. Вектор Умова.

 5. Акустика. Фізичні характеристики звуку. Фізика слуху, характеристики слухового відчуття. Закон Вебера-Фехнера.

 6. Аудіометрія. Шкала інтенсивності та шкала гучності звуку, одиниці. Пороги чутності та больового відчуття. Аудіограма.

 7. Ультразвук. Основні властивості та особливості поширення ультразвуку. Інфразвук, фізичні характеристики інфразвуку. Дія ультразвуку та інфразвуку на біологічні тканини та органи людини. Використання ультразвуку в діагностиці і лікування. Основні фізичні принципи.

 8. Поверхневий натяг. Коефіцієнт поверхневого натягу та методи його визначення. Газова емболія.

 9. Внутрішнє тертя. В'язкість. Формула Ньютона для внутрішнього тертя. Ньютонівські та неньютонівські рідини. В'язкість крові.

 10. Стаціонарний плин рідин. Рівняння неперервності. Лінійна та об'ємна швидкості. Основне рівняння динаміки рідин.

 11. Ламінарний та турбулентний плин. Число Рейнольдса. Рівняння Бернуллі. Плин в'язких рідин. Формула Пуазейля. Гідравлічний опір.

 12. Структурна організація біологічних мембран. Фізичні властивості біомембран. Рідкокристалічний стан біомембран. Динамічні властивості мембран.

 13. Пасивний транспорт речовин крізь мембранні структури. Рівняння Фіка. Швидкість дифузії. Рівняння Нернста-Планка. Електрохімічний градієнт і потенціал. Рівняння Тіорелла.

 14. Активний транспорт, основні види. Молекулярна організація активного транспорту на прикладі роботи К-Na-насосу. Спряження потоків.

 15. Основні положення рівноважної термодинаміки. Ентропія. Вільна енергія Гельмгольца, хімічний потенціал. Принцип Больцмана. Значення термодинаміки в проблемі охорони навколишнього середовища.

 16. Основні положення нерівноважної термодинаміки (лінійний закон, виробництво ентропії, спряження потоків). Стаціонарний стан відкритих систем. Теорема Пригожина.

 17. Електричне поле клітини, тканини органу. Причини виникнення електричного поля клітини.

 18. Поняття потенціалу спокою клітини. Теорія Бернштейна. Рівняння Нернста проникності мембрани для іонів.

 19. Потенціал дії (збудження). Теорія Ходжкіна Хакслі-Катца. Феноменологічні рівняння Ходжкіна-Хакслі, проникності мембрани для іонів. Поняття про зворотні іонні струми.

 20. Поширення потенціалу дії в біологічних мембранах. Швидкість поширення потенціалу. Особливості поширення потенціалу дії в мієліновому волокні.

 21. Фізичні основи електрографії тканин, органів. Електрокардіографія. Електрокардіограма, її визначення, зубці Р, Q, R, S, T.

 22. Моделювання електричного поля серця. Серце як струмовий електричний диполь та його характеристики. Поняття про еквівалентний електричний генератор. Концепція Ейтховена про генез ЕКГ (інтегральний електричний вектор серця, дипольний потенціал, система відведень).

 23. Електричні характеристики біологічних тканин. Закон Ома в диференціальній формі. Провідність біологічних тканин.

 24. Вимірювання неелектричних величин електричними методами. Датчики.

 25. Коло змінного струму, що містить активний, ємнісний та індуктивний опір. Поняття про векторну діаграму. Імпеданс.

 26. Імпеданс біологічних тканин. Еквівалентна електрична схема тканин. Дисперсія імпедансу. Фізичні основи реографії.

 27. Магнітне поле та його характеристики. Магнітний момент електрона, атома, молекули. Закон Біо-Савара-Лапласа. Магнітні властивості речовини. Фізичні основи магнітобіології.

 28. Теорія електромагнітних хвиль Максвелла (струм зміщення, рівняння Максвелла, швидкість розповсюдження електромагнітних хвиль).

 29. Фізичні процеси в біооб'єктах під дією електричних, магнітних полів та електромагнітного поля (поляризація, струми провідності, індуктивні та зміщення).

 30. Фізичні основи терапевтичних методів (гальванізація, франклінізація, діатермія, індуктотермія, дарсонвалізація, УВЧ-терапія, мікрохвильова резонансна терапія). Теплова та специфічна дія.

 31. Основні уявлення квантової механіки: хвильові властивості мікрочастинок, формула де Бройля, хвильова функція та її фізичний зміст, співвідношення невизначеностей Гейзенберга. Поняття про електронний мікроскоп.

 32. Рівняння Шредінгера. Квантові числа. Енергетичні рівні. Принцип Паулі.

 33. Випромінювання та поглинання світла атомами та молекулами. Спектри випромінювання і поглинання. Спектрофотометрія.

 34. Теплове випромінювання тіл, його характеристики. Абсолютно чорне та сірі тіла. Закон Кірхгофа. Теплове випромінювання тіла людини. Поняття про термографію.

 35. Закон випромінювання абсолютно чорного тіла: закон випромінювання Планка, закон Стефана-Больцмана, закон зміщення Віна.

 36. Люмінесценція: види, основні закономірності, властивості. Закон Стокса. Застосування люмінесценції в медицині.

 37. Індуковане випромінювання. Рівноважна та інверсна заселеність енергетичних рівнів. Лазери, принцип дії та застосування в медицині.

 38. Резонансні методи квантової механіки, їх застосування в медицині. Електронний парамагнітний та ядерний магнітний резонанси.

 39. Рентгенівське випромінювання, спектр та характеристики, застосування в медицині. Взаємодія рентгенівського випромінювання з речовиною. Закон послаблення рентгенівського випромінювання.

 40. Радіоактивність. Види радіоактивності. Основний закон радіоактивного розпаду. Період напіврозпаду. Активність, одиниці активності.

 41. Дозиметрія іонізуючого випромінювання. Експозиційна та поглинена дози. Біологічна дія випромінювання, біологічна еквівалентна доза. Потужність дози. Одиниці доз та потужностей доз.

 42. Іонізуюче випромінювання та його види. Взаємодія іонізуючого випромінювання з речовиною. Захист від дії іонізуючого випромінювання. Біофізичні основи взаємодії іонізуючого випромінювання з біологічними тканинами. Поняття про соматичну та генетичну дію іонізуючого випромінювання на клітину.

10. Перелік питань для перевірки

вихідного рівня знань студентів


 1. Швидкість, одиниці вимірювання.

 2. Прискорення, одиниці вимірювання.

 3. Залежність переміщення і швидкості від часу при рівномірному русі.

 4. Залежність переміщення і швидкості від часу при рівноприскореному русі.

 5. Період, частота, лінійна і кутова швидкість, доцентрове прискорення при рівномірному русі по колу.

 6. ІІ закон Ньютона.

 7. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння.

 8. Закон Гука.

 9. Сила тертя ковзання.

 10. Момент сили. Умови рівноваги тіл.

 11. Імпульс тіла.

 12. Механічна робота.

 13. Потужність.

 14. Кінетична енергія.

 15. Потенціальна енергія деформованої пружини і тіла піднятого над поверхнею землі.

 16. Закон Паскаля для рідин і газів.

 17. Архімедова сила.

 18. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії.

 19. Рівняння Менделєєва-Клапейрона.

 20. І закон термодинаміки.

 21. Коефіцієнт корисної дії теплового двигуна.

 22. Абсолютна та відносна вологість повітря.

 23. Коефіцієнт поверхневого натягу.

 24. Закон Кулона.

 25. Напруженість електричного поля.

 26. Відносна діелектрична проникність речовини.

 27. Робота електричного поля при переміщенні електричного заряду.

 28. Потенціал електричного поля. Різниця потенціалів.

 29. Зв’язок між напругою і напруженістю однорідного електричного поля.

 30. Ємність плоского конденсатора.

 31. Енергія електричного поля.

 32. Сила струму.

 33. Закон Ома для однорідної ділянки кола.

 34. Опір провідника.

 35. Закон Ома для повного кола.

 36. Закон Джоуля-Ленца.

 37. Закони електролізу.

 38. Індукція магнітного поля.

 39. Сила Ампера.

 40. Сила Лоренца

 41. Магнітна проникність.

 42. Магнітний потік.

 43. Закон електромагнітної індукції.

 44. Енергія магнітного поля.

 45. Частота і період коливань пружинного маятника.

 46. Частота і період коливань математичного маятника.

 47. Зв’язок довжини хвилі з швидкістю її поширення і періодом (частотою).

 48. Формула Томсона.

 49. Умова резонансу у колі змінного струму.

 50. Коефіцієнт трансформації.

 51. Швидкість поширення електромагнітних хвиль.

 52. Закони заломлення світла.

 53. Абсолютний та відносний показники заломлення.

 54. Умова повного внутрішнього відбивання.

 55. Формула тонкої лінзи.

 56. Умови максимумів та мінімумів інтерференційної картини.

 57. Формула дифракційної решітки.

 58. Маса та імпульс в теорії відносності.

 59. Зв’язок між масою та енергією.

 60. Маса, імпульс та енергія фотона.

 61. Рівняння Ейнштейна для фотоефекту.

 62. Тиск світла.

 63. ІІ постулат Бора (правило частот).

 64. Дефект маси.

 65. Енергія зв’язку атомних ядер.


11. методи і форми проведення КОНТРОЛЮ
Оцінка з дисципліни визначається з урахуванням результатів поточної навчальної діяльності студента та оцінок засвоєння ним окремих модулів відповідно до Положення про рейтингову систему оцінки навчальної діяльності студентів ВМ (Ф) НЗ України.

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно до конкретних цілей тем, на практичних підсумкових заняттях – відповідно до конкретних цілей змістових модулів. Рекомендується застосовувати на всіх практичних заняттях контроль теоретичної підготовки та контроль засвоєння практичних навичок.

Підсумковий контроль засвоєння модуля відбувається після завершення вивчення блоку відповідних змістових модулів шляхом тестування. Максимальна кількість балів, що присвоюється студенту при засвоєнні модуля (залікового кредиту ЕСТS) – 200.

Критерії оцінювання

знань і вмінь студентів І курсу з медичної і біологічної фізики медичного факультету за спеціальністю “медична психологія”під час поточного та підсумкового модульного контролю,

Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (у балах) та оцінки підсумкового модульного контролю (у балах), яка виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок відповідно до переліків, визначених програмою дисципліни.

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати при вивченні кожного модуля, становить 200, в тому числі за поточну навчальну діяльність - 120 балів, за результатами підсумкового модульного контролю -- 80 балів. Таким чином, обирається співвідношення між результатами оцінювання поточної навчальної діяльності і підсумкового модульного контролю 60% до 40%.

При оцінюванні засвоєння кожної теми модуля студенту виставляються оцінки за 4-ри бальною (традиційною) шкалою з використанням прийнятих в університеті критеріїв оцінювання для відповідної дисципліни. При цьому враховуються усі види робіт, передбачені методичною розробкою для вивчення теми.

Виставлені за традиційною шкалою оцінки конвертуються у бали в залежності від кількості тем у модулі, таким чином:

Оцінювання засвоєння змістових модулівМодуль (поточне тестування)

Кількість балів

1

Змістовий модуль 1
Тема 1

6
Тема 2

6
Тема 3

6
Тема 4

6
Тема 5

6

2

Змістовий модуль 2
Тема 6

6
Тема 7

6
Тема 8

6
Тема 9

6
Тема 10

6
Тема 11

6
Тема 12

6

3

Змістовий модуль 3Тема 13

6
Тема 14

6
Тема 15

6
Тема 16

6
Тема 17

6
Тема 18

6
Тема 19

6
Разом змістові модулі

114
Самостійна (індивідуальна) робота студентів

6
Р А З О М

120Підсумковий контроль засвоєння модуля


80Р А З О М сума балів за вивчення модуля


200

Каталог: images -> students -> dovidnyk
images -> Розвиток вітчизняної системи електронних наукових видань
images -> Програма м. Івано-Франківськ, 2011 міністерство охорони здоров’я україни
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики

Скачати 457.66 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка