Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики


Поточна навчальна діяльність студента оцінюється за 4-и бальною шкалою, яка конвертується у бали наступним чиномСкачати 457.66 Kb.
Сторінка4/4
Дата конвертації16.03.2017
Розмір457.66 Kb.
1   2   3   4Поточна навчальна діяльність студента оцінюється за 4-и бальною шкалою, яка конвертується у бали наступним чином:

Оцінка за 4-и бальною шкалою

Бали

Модуль 1

5

6

4

5

3

4

2

0


Розподіл балів, які присвоюються студентам

Номер модуля кількість навчальних годин/кількість кредитів ECTS

Кількість змістових модулів, їх номери

Кількість практичних занять

Конвертація у бали традиційних оцінок

Мінімальна кількість балів*

Традиційні оцінки

Бали за виконання індивідуального завдання

"5"

"4"

"3"

"2"

Модуль 1

90/3,0


3

20

6

5

4

0

6

76

Мінімальна кількість балів для допуску до ПМК :

1 модуль: 4 балів x 19 = 76 бал


Індивідуальна робота студента – це написання рефератів і підготовка оглядів наукової літератури з тем запропонованих навчальною програмою.

Бали за індивідуальні завдання нараховуються студентові лише при успішному їх виконанні та захисті.

Кількість балів, яка нараховується за різні види індивідуальних завдань, залежить від їх об'єму та значимості. Вони додаються до суми балів, набраних студентом за поточну навчальну діяльність.

Самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд з аудиторною роботою, оцінюється під час поточного контролю тем на відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну роботу, контролюється при підсумковому модульному контролі.

Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню вивчення всіх тем модуля на останньому контрольному занятті з модуля.До підсумкового модульного контролю допускаються студенти, які відвідали усі передбачені навчальною програмою з дисципліни аудиторні навчальні заняття, та при вивчені модуля набрали кількість балів, не меншу за мінімальну. Студенту, який з поважної причини мав пропуски навчальних занять, вносяться корективи до індивідуального навчального плану і дозволяється відпрацювати академічну заборгованість до певного визначеного терміну. Для студентів, які пропустили навчальні заняття без поважних причин, рішення про їх відпрацювання приймається деканом (заступником декана) факультету.

Форма проведення підсумкового контролю стандартизована і включає контроль теоретичної та практичної підготовки.Максимальна кількість балів, яку може набрати студент при складанні підсумкового модульного контролю, становить 80.

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 50 балів.

Оцінка з дисципліни виставляється лише студентам, яким зараховані усі модулі з дисципліни.

Кількість балів, яку студент набрав з дисципліни, визначається як середнє арифметичне кількості балів з усіх модулів дисципліни (сума балів за усі модулі ділиться на кількість модулів дисципліни).

За рішенням Вченої ради університету до кількості балів, яку студент набрав з дисципліни, можуть додаватися заохочувальні бали за публікації наукових робіт, отримання призових місць на олімпіадах за профілем дисципліни та інше.

Студенти, які навчаються за однією спеціальністю, з урахуванням кількості балів, набраних з дисципліни, оцінюються за шкалою ECTS таким чином:


За шкалою ECTS
За національною шкалою

За шкалою БДМУ (у балах)

А (відмінно)
відмінно

180-200

В (дуже добре)
добре

165-179

С (добре)


150-164

D (задовільно)
задовільно

135-149

Е (слабко)


120-134

FX
незадовільно

з можливістю повторного складання

70-119

F
незадовільно

з обов'язковим повторним курсом

1-69

Присвоєння оцінок „А", „В", „С", „D", „Е" здійснюється для студентів даного курсу, які навчаються за однією спеціальністю, і успішно завершили вивчення дисципліни.

Оцінки з дисципліни FX, F („2") виставляється студентам, яким не зараховано хоча б один модуль з дисципліни після завершення її вивчення.

Оцінка FX виставляється студентам, які набрали мінімальну кількість балів за поточну навчальну діяльність, але яким не зарахований підсумковий модульний контроль. Ця категорія студентів має право на перескладання підсумкового модульного контролю за затвердженим графіком під час зимових канікул, або літніх канікул (до 07 липня поточного року) упродовж двох тижнів після завершення навчального року.

Відповідно до діючої нормативної бази повторне складання підсумкового модульного контролю дозволяється не більше двох разів.

Оцінка F виставляється студентам, які відвідали усі аудиторні заняття з модуля, але не набрали мінімальну кількість балів за поточну навчальну діяльність і не допущені до підсумкового модульного контролю. Ця категорія студентів має право на повторне вивчення модуля.

За дозволом проректора з навчальної роботи студент може підвищити оцінку з дисципліни шляхом перескладання підсумкового модульного контролю (не більше трьох разів за весь період навчання).

Оцінка ECTS конвертується у традиційну чотирибальну шкалу таким чином:

Оцінка ECTS

Оцінка за 4-ри бальною шкалою

А

5

В, С

4

D,E

3

FX,F

2

Єдина шкала оцінок для студентів

Оцінка ЕСТS

Статистичний показник

А

Найкращі 10% студентів

В

Наступні 25% студентів

С

Наступні 30% студентів

D

Наступні 25% студентів

E

Останні 10% студентівПовторна задача

F

Обов’язковий повторний курс навчання

Для тих студентів, хто бажає покращити свою успішність до вищої оцінки при засвоєнні дисципліни (модуля), можливе проведення повторного підсумкового контролю в комісії. Методика проведення підсумкового контролю визначається вищим навчальним закладом й відображається у робочій навчальній програмі з дисципліни.
13. Рекомендована література

13.1 Основна:

1. Медична і біологічна фізика / За ред. О.В.Чалого, 2-е видання - К. : Книга-плюс,

2005.

2. Медична і біологічна фізика / За ред. О.В.Чалого. т.1 - К. : Віпол, 1999;т.2 - К. : Віпол, 2001.

3. Медична і біологічна фізика (практикум) / за ред. О.В.Чалого. – К.: Книгаплюс, 2003.

4. Свердан П.Л. Вища математика: Аналіз інформації у математиці та медицині. – Львів, Світ, 1998.

5. Чалий О.В., Стучинська Н.В., Меленевська А.В. Вища математика. – К.: Техніка, 2001.

6. Костюк П.Г., Зима В.Л., Магура І.С., Мірошниченко М.С., Шуба М.Ф. Біофізика.

- К.: Обереги, 2001. 1. Тиманюк В.А., Животова Е.Н. Биофизика. – Харьков, Изд-во НФАУ, 2003.

8. Боєчко В.Ф., Григоришин П.М., Зав’янський Л.Ю., Огороднік А.Д.,Слободян О.В., Кримова Т.О., Микитюк О.Ю., Шаплавський М.В.,Федів В.І. Основи медичної і біологічної фізики.– Чернівці, СПД “Лівак Д.М.”, 2005.

9. Зима В.Л. Біофізика. Збірник задач.  К.: Вища шк., 2001.

10. Русяев В.Ф., Мищенко С.В., Пронина Н.В. Медицинская физика (сборник

вопросов и задач). – Полтава, АСМИ, 2001.13.2 Додаткова:

1. Ремизов А.Н.. Медицинская и биологическая физика. - М: Высш. шк., 1992.

2. Антонов В.Ф. и др.. Биофизика. – М.: Владос, 2000.

3. Эссаулова И.Л., Блохина М.Е, Гонцов Л.Д. Руководство к лабораторным работам по медицинской и биологической физике. - М : Высш. шк., 1987.

4. Ремизов А.Н., Исакова Н.Х.,.Максина Л.Г. Сборник задач по медицинской и биологической физике. - М : Высш. шк., 1978.

5. Владимиров Ю.А., Рощупкин Д.И., Потапенко А.Я., Деев А.И. Биофизика. - М : Медицина, 1983.

6. Рубин А.Б. Биофизика.- М: Высш. шк. 1987.

7. Волькенштейн М.В. Биофизика .- М : Высш. шк. 1987.

8. Ливенцев Н.М. Курс физики. - М.: Высш. шк. 1978.

6. Самойлов В.О. Медицинская биофизика. - Л. : Изд-во ВМА, 1986.

9. Губанов Н.И., Утенбергов А.А. Медицинская биофизика. - М: Медицина, 1981.

10. Лабораторный и лекционный эксперимент по медицинской и биологической физике / Под ред. Кройтора Д.С., Ремизова А.Н., Самойлова В.О. - Кишинёв: Лумина, 1983.

11. Агапов Б.Т., Максютин Г.В., Островерхов П.И. Лабораторный практикум по физике. - М: Высш. шк., 1982.

12. Хакен Г. Синергетика.  М.: Мир. 1980.

13. Чернавский Д.С. Синергетика и информатика.  М.: УРСС, 2004.

14. Чалый А.В., Цехмистер Я.В.. Флуктуационные модели процессов самоорганиза

ции. К.: Випол, 1994.

15. Чалый А.В. Неравновесные процессы в физике и биологии. - К.: Наук. думка, 1997.

16. Чалий О.В. Синергетичні принципи освіти та науки.  К.: Віпол, 2000.

17. Ливенцев Н.М. Курс физики. Атомная и ядерная физика, Основы медицинской электроники и основы медицинской кибернетики. Учебник для мед.институтов. – 1978.-366 с.

18. Чалий О.В., Агапов Б.Т., Цехмістер Я. Медична і біологічна фізика. Практикум.- К. Книга-плюс, 2003.-217с.

19. Ремизов А.Н., Исакова Н.Х. Сборник задач по физике.- М. - Высшая школа, 1978. – 112с.13.3 Інформаційні ресурси

 1. Матеріали на сервері ДО MOODLE БДМУ.

 2. Фонди бібліотеки БДМУ.

 3. http://amphu.org/ (Медична фізика в Україні)

 4. http://uamedphys.blogspot.com/ (Книги з медичної фізики)

 5. http://iopscience.iop.org/0031-9155/ (журнал “ Physics in Medicine and Biology”)

 6. www.mednavigator.net (Медична пошукова система)

 7. www.rmj.ru (Інтернет-версії періодичних видань)

 8. http://medicalphysicsweb.org/ (інформаційні ресурси медичної і біологічної фізики)

 9. www.medinfo.com.ua (Медична пошукова система України)

 10. http://iomp.org/ (Міжнародна організація медичної фізики)

 11. http://aapm.org/default.asp (Сайт американської асоціації фізиків в медицині)

 12. http://scitation.aip.org/content/aapm/journal/medphys (Журнал «Medical Physics»)

 13. http://efomp.org/ (Сайт європейської федерації медичних фізиків)

Каталог: images -> students -> dovidnyk
images -> Розвиток вітчизняної системи електронних наукових видань
images -> Програма м. Івано-Франківськ, 2011 міністерство охорони здоров’я україни
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики

Скачати 457.66 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка