Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики


МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИСторінка2/6
Дата конвертації06.11.2017
Розмір0.83 Mb.
1   2   3   4   5   6
  1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Метою викладання дисципліни є оволодіння студентами необхідними теоретичними та практичними знаннями з використання інформаційних технологій у фармації.

Завдання вивчення дисципліни: дати необхідні теоретичні та практичні знання студентам з використання засобів сучасної комп’ютерної техніки та інформаційних технологій у професійній діяльності провізора

Предметом дисципліни "Інформаційні технології у фармації" є вивчення інформаційних процесів у фармації (отримання, зберігання, перетворення, передачі фармацевтичної інформації) з використанням засобів сучасної комп’ютерної техніки та інформаційних технологій.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:

  • визначати можливості застосування інформаційних технологій та засобів комп'ютерної техніки у медицині та фармації;

  • пояснювати принципи формалізації і алгоритмізації медико-фармацевтичних задач, принципи моделювання в біології, медицині, фармації;


вміти:

  • демонструвати навички роботи з ПК та пошуку медико-біологічної та фармацевтичної інформації з використанням інформаційних технологій;

  • використовувати методи обробки медико-біологічної та фармацевтичної інформації;

  • використовувати інструментарій інформаційних технологій для розв’язання задач у фармації;

  • використовувати спеціальне фахове програмне забезпечення,

  • використовувати сучасні комп’ютерні комунікаційні технології.

Програма з дисципліни “Інформаційні технології у фармації” відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) і освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки спеціаліста, затвердженою Галузевим стандартом вищої освіти МОЗ України № 629 від 29.07.2004 року та навчального плану, затвердженого наказом МОЗ № 930 від 7.12.2009 р.

  1. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Таблиця 6б

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

заочна форма (5,5 р / 5 р)

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

Аудиторні

С.р.

Інд.

Аудиторні

С.р.

Інд.

Л

П

С


Л

П

С1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Базові поняття інформаційних технологій у фармації

Тема 1. Техніка безпеки. Вхідний контроль знань. Струк­тура, зміст та завдання дисципліни. Базові поняття інфор­маційних технологій у фармації. Інформаційні потоки. Інформаційна безпека. Боротьба з шкідливими програ­ма­­ми. Запобіжні заходи.

6

2

2
2
7

2

1
4
Тема 2. Створення структурних хімічних формул з викорис­танням спеціалізо­ваного програмного забезпечення.

6
2
4
6


6
Тема 3. Створення і ведення документації у фармації засобами текстового процесора.

8
4
4
9
1
8
Тема 4. Складові інформаційних техно­логій. Види сучасних інформаційних тех­нологій. Техно­логії створення текстового документу з вико­ристанням об’єктів: діаграми, формули, рівняння хімічних реакцій.

6
2
4
4


4
Тема 5. Складові інформаційних тех­нологій. Розширені мож­ливості текстових процесорів.Створення структурованих доку­ментів. Використання стилів. Автоматизація посилань

4
2
2
8


8
Тема 6. Автома­тизація роботи з документами. Ос­нови безпаперової тех­ноло­гії у фармації. Елек­трон­ні форми і бланки фармацев­тичної доку­ментації. Пристрої переведення зобра­жень у цифрову форму. Комп’ютерне розпізнавання текстів.

6
2
4
8


8
Разом за змістовим модулем 1

36

2

14
20
42

2

2
38
Змістовий модуль 2. Основні напрямки використання інформаційних технологій у фармації.

Тема 1. Мережеві технології у фармації. Використання ре­сурсів INTERNET у профе­сійній діяль­ності фармацевта. Інформа­ційні системи у фармації. Інформа­ційно-довідкові та інфор­маційно-пошу­кові сис­теми у фар­мації. (на прикладі «Компендіум – лікар­ські пре­парати»).

4


4
12


12
Тема 2. Інформаційні системи у фармації.

Створення моделі фармацевтичної ін­фор­­маційно-довідко­вої системи засоба­ми офіс­ного програму­ван­ня.6
2
4
6


6
Тема 3. Організація обліку лікарських засобів в аптеці. Системи управління реалізацією лікарсь­ких засобів. Автома­тизоване робоче місце провізора(фармацевта).

4
2
2
8


8
Тема 4. Програмні засоби створення пре­зентацій та основи офісного програмував­ня.

6
2
4
8


8
Разом за змістовим модулем 2

20
6
14
34


34
Підсумковий мо­дульний контроль 1

7
2
5


УСЬОГО ГОДИН

63

2

22
39


Модуль 2

Модуль 1

Змістовий модуль 1.

Змістовий модуль 3.

Комп’ютерна обробка даних: бази даних, типи даних, обробка даних у фармації.

Тема1. Проектування моделі фармацевтичної бази даних «Аптека».

6

2

2
4
4


4
Тема 2. Реалізація фармацевтичної бази даних «Аптека» засо­бами системи управ­лін­ня базами даних. Розробка та викорис­тання форм для вне­сен­­ня та редагування даних до бази.

8
4
4
6
2
4
Тема 3. Робота з базою даних «Аптека»: ви­бірка інформації з бази даних. Запити. Засоби роботи з даними.

6
4
4
6
2
4
Тема 4. Робота з базою даних «Аптека»: звіти. Створення кнопочної форми управління базою даних «Аптека».

6
4
4
6
2
4
Тема 5. Вирішення задач фармації на прик­ладі використання фармацевтичної бази даних «Аптека».

5
2
4
4


4
Разом за змістовим модулем 1

38

2

16
20


Разом за змістовим модулем 326
6
20
Індивідуальна робота

Підсумковий мо­дульний контроль 2

7
2
5


Підсумковий мо­дульний контроль 1 (5,5 років)6/0
2/0
4/0
УСЬОГО ГОДИН

45

2

18
25
108/102

2

10/8
96/92
Модуль 3

Модуль 2(Змістовий модуль 1)/

Модуль1(Змістовий модуль 4)

Змістовий модуль 1. Знання та підтримка прийняття рішень у фармації

Тема1. Техніка без­пеки. Проміжний контроль знань. Основні етапи розв’язування задач фармації з викорис­танням комп’ютерних технологій. Можли­вості використання засобів табличного процесора для розв’язування задач у фармації.

3
2
1
9/10
1/2
8
Тема 2. Формалізація та алгоритмізація фармацевтичних задач. Формальна ло­гіка у вирішенні задач у фармації. Викорис­тання алгебри логіки для формалізації фармацевтичних задач. Складання структурної схеми лінійного, розгалу­женого і циклічного алгоритму задач у фармації.

8

2

4
2
7

16
Тема 3. Використання логічних функцій середовища таблич­ного процесора для проведення розра­хунків у фармації (на прикладі формування бланка-відомості купівлі лікарських засобів з урахуванням знижок).

4
2
2
4


4
Тема 4. Ділова і наукова графіка в середовищі таблич­ного процесора. Приклади викорис­тання для вирішення фар­ма­цев­тичних задач

4
2
2
5/6
1/2
4
Тема 5. Фінансове прогнозування. Фінан­совий аналіз на комп’ютері. Автома­тизація фінан­сових обчислень в електрон­них табли­цях. Модель аптеч­ного складу. Ана­ліз руху товаро-матері­альних цін­ностей.

4
2
2
4


4
Тема 6. Використання інстру­ментів моделю­вання в практиці фар­ма­цевта. Оптиміза­ційні задачі у фармації.

8
4
4
9

18
Тема 7. Системи підтримки прийняття рішень. Експертні системи.

6
2
4
6


6
Разом за змістовим модулем 1

37

2

18
17
44/46

2

2/4
40
Індивідуальна робота

4

4Підсумковий мо­дульний контроль 3

4
2
2


УСЬОГО ГОДИН

45

2

20
19

4Модуль 4

Модуль 2(Змістовий модуль 2)/

Модуль1(Змістовий модуль 5)

Змістовий модуль 1.

Статистична обробка даних у фармації.

Тема 1. Основні процедури статис­тич­ного аналізу: гене­раль­на сукупність та вибір­ка, оцінка пара­метрів генеральної сукуп­ності за вибір­кою. Вибіркові роз­по­діли. Довірчий інтер­вал. Закони роз­по­ділу (нормальний розподіл).

10

2

4
4
12

2

2
8
Тема 2. Статистична перевірка гіпотез. Використання кри­теріїв Колмогорова –Смірнова, Стьюдента-Фішера, Уілкоксона.

10
6
4
8
Тема 3. Елементи кореляційного та регресійного аналізу. Графічне зображення даних. Діаграма роз­сіювання. Прогноз. Помилки прогнозу.

4
2
2
6


6
Тема 4. Засоби прог­нозування. Інфор­маційні тех.­нології функціо­нальної апроксимації та прог­нозу статис­тичних даних. Прог­но­зування розвитку медико-біоло­гічних процесів на основі функціо­нальної апроксимації статистичних даних засобами табличного процесора

8
4
4
4


4
Разом за змістовим модулем 1

32

2

16
14


Разом за змістовим модулем 230

2

2
26
Змістовий модуль 2.

Модуль 2(Змістовий модуль 3)/

Модуль1(Змістовий модуль 6)

Сучасні напрямки використання комп’ютерних технологій в задачах практичної фармації.

Тема 2. Сучасні комп’ютерні кому­нікаційні технології: електронна пошта, сис­тема швидких повідом­лень, комп’ютерна телефонія.

3

1

1
1
4
Тема 3. Електронна комерція. Робота на торгових Web-пло­щадках. Інтернет-апте­ки. Розміщення тек­стової інформації на Web-сторінках. Прин­ципи дистанційного електронного навчання.

3

1

1
1
6
Разом за змістовим модулем 2

6

2

2
2


Разом за змістовим модулем 318


10
Індивідуальна робота

3

3

0/2

0/2

Підсумковий мо­дуль­ний контроль 4

4
2
2


Підсумковий мо­дульний контроль 2 (5,5 років)/ Підсумковий мо­дульний контроль 1 (5 років)6
2/2
4/6
УСЬОГО ГОДИН

45

4

20
18

3

90/198

4/6

6/16
80/174

0/2

Каталог: images -> students -> dovidnyk
images -> Розвиток вітчизняної системи електронних наукових видань
images -> Програма м. Івано-Франківськ, 2011 міністерство охорони здоров’я україни
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка