Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатикиСторінка3/6
Дата конвертації06.11.2017
Розмір0.83 Mb.
1   2   3   4   5   6
  1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

з/п


Назва теми

К-сть год.

Денна форма

Заочна форма

1

Основи інформаційних технологій у фармації: базові поняття дисципліни. Основні напрямки використання інформаційних технологій у фармації.

2

2

2

Основи проектування баз даних. Проектування фармацевтичної бази даних.

2
3

Формалізація та алгоритмізація фармацевтичних задач. Математичне моделювання у медицині та фармації.

2

2

4

Статистичні методи обробки медико-біологічних та фармацевтичних даних.

2

2

5

Сучасні напрямки використання комп’ютерних технологій в задачах практичної фармації.

2Разом

10

6
  1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

з/п


Назва теми

К-сть год.

Денна форма

Заочна форма

1

Техніка безпеки. Вхідний контроль знань. Структура, зміст та завдання дисципліни. Базові поняття інформаційних технологій у фармації.

2

1

2

Спеціальне програмне забезпечення професійної діяльності провізора (фармацевта). Створення структурних хімічних формул з використанням спеціалізованого програмного забезпечення.

2
3

Створення і ведення документації у фармації засобами текстового процесора.

4

1

4

Складові інформаційних технологій. Види сучасних інформаційних технологій.

Технології створення текстового документу з використанням об’єктів: діаграми, формули, рівняння хімічних реакцій.2
5

Складові інформаційних технологій. Розширені можливості текстових процесорів.

Створення структурованих документів. Використання стилів. Автоматизація посилань (на прикладі курсової роботи, реферату).2
6

Автоматизація роботи з документами. Основи безпаперової технології у фармації. Електронні форми і бланки фармацевтичної документації. Комп’ютерне розпізнавання текстів.

2
7

Інформаційні системи у фармації.

Створення моделі фармацевтичної інформаційно-довідкової системи засобами офісного програмування.2
8

Організація обліку лікарських засобів в аптеці. Системи управління продаж аптечного закладу. Автоматизоване робоче місце провізора (фармацевта).

2
9

Програмні засоби створення презентацій та основи офісного програмування.

2
10

Контроль засвоєння модулю 1.

2
11

Проектування моделі фармацевтичної бази даних «Аптека».

2
12

Реалізація фармацевтичної бази даних «Аптека» засобами системи управління базами даних. Розробка та використання форм для внесення та редагування даних до бази.

4

2

13

Робота з базою даних «Аптека»: вибірка інформації з бази даних. Запити. Засоби роботи з даними.

4

2

14

Робота з базою даних «Аптека»: звіти. Створення форми управління базою даних «Аптека».

4

2

15

Вирішення задач фармації на прикладі використання фармацевтичної бази даних «Аптека».

2
16

Контроль засвоєння модулю 2 (1).

2

2/0

17

Техніка безпеки. Проміжний контроль знань. Основні етапи розв’язування задач фармації з використанням математичних методів і комп’ютерних технологій.

Можливості використання засобів табличного процесора для розв’язування задач у фармації.2

1/2

18

Формалізація та алгоритмізація фармацевтичних задач. Формальна логіка у вирішенні задач у фармації.

Складання структурної схеми лінійного, розгалуженого і циклічного алгоритму задач у фармації. Використання алгебри логіки для формалізації фармацевтичних задач.4
19

Використання логічних функцій середовища табличного процесора для проведення розрахунків у фармації (на прикладі формування бланка-відомості купівлі лікарських засобів з урахуванням знижок).

2
20

Ділова і наукова графіка в середовищі табличного процесора. Приклади використання для вирішення фармацевтичних задач.

2

1/2

21

Фінансове прогнозування. Фінансовий аналіз на комп’ютері. Автоматизація фінансових обчислень в електронних таблицях. Модель аптечного складу. Аналіз руху товаро-матеріальних цінностей.

2
22

Використання інструментів моделювання в практиці фармацевта. Оптимізаційні задачі у фармації.

4
23

Системи підтримки прийняття рішень. Експертні системи.

2
26

Контроль виконання етапу індивідуальної роботи. Контроль засвоєння модулю 3.

2
24

Основні процедури статистичного аналізу: генеральна сукупність та вибірка, оцінка параметрів генеральної сукупності за вибіркою. Вибіркові розподіли. Довірчий інтервал. Закони розподілу (нормальний розподіл).

4

2

25

Елементи кореляційного та регресійного аналізу. Графічне зображення даних. Діаграма розсіювання. Прогноз. Помилки прогнозу.

2
26

Засоби прогнозування. Інформаційні технології функціональної апроксимації та прогнозу статистичних даних. Прогнозування розвитку медико-біологічних процесів на основі функціональної апроксимації статистичних даних засобами табличного процесора.

4
27

Статистична перевірка гіпотез. Використання критеріїв Колмогорова –Смірнова, Стьюдента-Фішера

2
28

Статистична перевірка гіпотез. Використання критеріїв Уілкоксона.

4
29

Сучасні комп’ютерні комунікаційні технології: електронна пошта, система швидких повідомлень, комп’ютерна телефонія.

1
30

Електронна комерція. Робота на торгових Web-площадках. Інтернет-аптеки. Розміщення текстової інформації на Web-сторінках. Принципи дистанційного електронного навчання.

1
31

Контроль виконання етапу індивідуальної роботи.

Контроль засвоєння модулю 4 (2/1).2

2
Разом

80

16


7. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

з/п


Назва теми

К-сть год.

Денна форма

Заочна форма (5,5 р. / 5 р.)Техніка безпеки. Структура, зміст та завдання дисципліни.

2

2Базові поняття інформаційних технологій у фармації.

2Спеціальне програмне забезпечення професійної діяльності провізора (фармацевта).

4

2Створення структурних хімічних формул з використанням спеціалізованого програмного забезпечення.

4Створення і ведення документації у фармації засобами текстового процесора (робота з текстом).

4

4Створення і ведення документації у фармації засобами текстового процесора (робота з Таблицями)

4Складові інформаційних технологій. Види сучасних інформаційних технологій.

Технології створення текстового документу з використанням об’єктів: діаграми, формули, рівняння хімічних реакцій.4

4Складові інформаційних технологій. Розширені можливості текстових процесорів.

Створення структурованих документів. Використання стилів.2

4Складові інформаційних технологій. Розширені можливості текстових процесорів.

Створення структурованих документів. Автоматизація посилань (на прикладі курсової роботи, реферату).4Автоматизація роботи з документами. Основи безпаперової технології у фармації. Електронні форми і бланки фармацевтичної документації.

4

4Комп’ютерне розпізнавання текстів.

4Мережеві технології у фармації.

4

4Використання ресурсів INTERNET у професійній діяльності фармацевта.

2Інформаційні системи у фармації.

4Інформаційно-довідкові та інформаційно-пошукові системи у фармації. (на прикладі «Компендіум – лікарські препарати»).

2Створення моделі фармацевтичної інформаційно-довідкової системи засобами офісного програмування.

4

6Організація обліку лікарських засобів в аптеці. Системи управління продаж аптечного закладу.

2

4Автоматизоване робоче місце провізора (фармацевта).

4Програмні засоби створення презентацій.

4

4Основи офісного програмування (презентації).

4Підготовка до підсумкового модульного контролю 1.

5


Створення фармацевтичної бази даних засобами СУБД. Аналіз предметної області Проектування моделі фармацевтичної бази даних «Аптека».

4

4Реалізація фармацевтичної бази даних «Аптека» засобами системи управління базами даних. Розробка та використання форм для внесення та редагування даних до бази.

4

4Робота з базою даних «Аптека»: вибірка інформації з бази даних. Запити. Засоби роботи з даними.

4

4Робота з базою даних «Аптека»: звіти.

4

2Створення форми управління базою даних «Аптека».

2Вирішення задач фармації на прикладі використання фармацевтичної бази даних «Аптека».

4

4Підготовка до складання модульного контролю 2 (1).

5

4/0Основні етапи розв’язування задач фармації з використанням математичних методів і комп’ютерних технологій.

1

4Можливості використання засобів табличного процесора для розв’язування задач у фармації.

4Формалізація та алгоритмізація фармацевтичних задач. Формальна логіка у вирішенні задач у фармації. Складання структурної схеми лінійного, розгалуженого і циклічного алгоритму задач у фармації.

2

2Використання алгебри логіки для формалізації фармацевтичних задач.

4Використання логічних функцій середовища табличного процесора для проведення розрахунків у фармації (на прикладі формування бланка-відомості купівлі лікарських засобів з урахуванням знижок).

2

4Ділова і наукова графіка в середовищі табличного процесора. Приклади використання для вирішення фармацевтичних задач.

2

4Фінансове прогнозування. Фінансовий аналіз на комп’ютері. Автоматизація фінансових обчислень в електронних таблицях. Модель аптечного складу. Аналіз руху товаро-матеріальних цінностей.

2

4Використання інструментів моделювання в практиці фармацевта.

4

4Оптимізаційні задачі у фармації.

4Системи підтримки прийняття рішень. Експертні системи.

4

6Підготовка до складання модульного контролю 3

2


Виконання індивідуальної роботи.

4


Основні процедури статистичного аналізу: генеральна сукупність та вибірка, оцінка параметрів генеральної сукупності за вибіркою.

4

4Вибіркові розподіли. Довірчий інтервал. Закони розподілу (нормальний розподіл).

4Статистична перевірка гіпотез. Використання критеріїв Колмогорова –Смірнова, Стьюдента-Фішера

4

4Статистична перевірка гіпотез. Використання критеріїв Уілкоксона.

4Елементи кореляційного та регресійного аналізу. Графічне зображення даних. Діаграма розсіювання. Прогноз. Помилки прогнозу.

2

6Засоби прогнозування. Інформаційні технології функціональної апроксимації та прогнозу статистичних даних. Прогнозування розвитку медико-біологічних процесів на основі функціональної апроксимації статистичних даних засобами табличного процесора.

4

4Сучасні комп’ютерні комунікаційні технології: електронна пошта, система швидких повідомлень, комп’ютерна телефонія.

1

4Електронна комерція. Робота на торгових Web-площадках. Інтернет-аптеки. Розміщення текстової інформації на Web-сторінках.

1

4Принципи дистанційного електронного навчання

2Підготовка до складання модульного контролю 2

2

4/6

52

Виконання індивідуальної роботи.

3

0/2
Разом

108

176

Каталог: images -> students -> dovidnyk
images -> Розвиток вітчизняної системи електронних наукових видань
images -> Програма м. Івано-Франківськ, 2011 міністерство охорони здоров’я україни
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка