Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатикиСторінка1/3
Дата конвертації09.11.2017
Розмір0.51 Mb.
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ

ВДНЗ УКРАЇНИ БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА БІОЛОГІЧНОЇ ФІЗИКИ ТА МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-

педагогічної роботи

доц. Геруш І.В.

____________________

“____”_________2015 р.

ДОВІДНИК ДЛЯ СТУДЕНТА CПЕЦІАЛЬНОСТІ (НАПРЯМУ)77.12010005 Стоматологія __

З ВИВЧЕННЯМедичної і біологічної фізики

Довідник для студента складений на основі діючого навчального плану та програми з навчальної дисципліни медична і біологічна фізика для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації (МОЗ України, К.,


2010 року).

Схвалено на методичному засіданні кафедри біологічної фізики та медичної інформатики (Протокол № від 2015 року)

Завідувач кафедри

біологічної фізики та медичної інформатики, проф. М.В. Шаплавський

Схвалено на засіданні предметної методичної комісії з медико-біологічних дисциплін фізіологічного та фізико-хімічного профілю Буковинського державного медичного університету (Протокол № від ____________________2015 року)

Голова предметної методичної комісії,

професор С.С. Ткачук


Чернівці


  1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Медична і біологічно фізика

(назва навчальної дисципліни)

Таблиця 1а

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень, форма навчання

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість

кредитів –5Галузь знань

1201 Медицина

(шифр і назва)Нормативна

(за вибором)Модулів – 2

Спеціальність (напрям):

7.12010005 Стоматологія (шифр і назва)Рік підготовки (курс)

І


Змістових модулів – 9

Семестр

І, ІІ


Загальна кількість годин – 150

Лекції

10 год.


Кількість
аудиторних

годин – 70Освітньо-кваліфікаційний рівень:

спеціалістПрактичні

60 год.


Семінарські

_________ год.Кількість годин самостійної роботи студента –80

Форма навчання:

денна


Самостійна робота

80 год.


Вид контролю:

Підсумковий модульний контроль

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить (%):

для денної форми навчання –47/53


  1. СТРУКТУРОВАНИЙ ПЛАН ПІДГОТОВКИ


з навчальної дисципліни «Медична і біологічна фізика»

(назва навчальної дисципліни)для студентів стоматологічного факультету

(назва факультету)за спеціальністю (напрямом) 7.12010005 Стоматологія
Таблиця 2а

Денна форма

Кількість годин, у тому числі

Рік навчання, семестр

Вид

контролю

Всього

годин/


кредити

Аудиторних


СРС

Лекції

Практичні

заняття

150 / 5

10

60

80

Модуль 1

Змістових модулів 590/3

6

34

50

1-й, І

Підсумковий контроль

(тести і практичні завлання)Модуль 2

Змістових модулів 4

60/2


4


26


30

1-й, І-ІІ

Підсумковий контроль

(тести і практичні завлання)


  1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Мета: оволодіти знаннями і вміннями з медичної і біологічної фізики, які необхідні для безпосереднього формування лікаря – стоматолога, професіонала своєї справи, а також для вивчення інших навчальних теоретичних і клінічних дисциплін у медичному університеті.

Завдання: оволодіти фізичними і біофізичними, фізико-технічними і математичними знаннями та вміннями, необхідними для формування спеціаліста – стоматолога і вивчення інших навчальних теоретичних і клінічних дисциплін.

Предмет: закладає основи вивчення студентами фізіології, біологічної та біоорганічної хімії, медичної хімії, біостатистики, гістології, патофізіології, радіаційної медицини, гігієни та екології, офтальмології, оториноларингології та ін.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:  • фізичні основи стоматологічного матеріалознавства та фізичні основи діагностичних і фізіотерапевтичних (лікувальних) методів, що застосовуються у медичній апаратурі;

  • фізичні основи та біофізичні механізми дії зовнішніх факторів (полів) на системи організму людини;

вміти:

  • Пояснювати фізичні основи стоматологічного матеріалознавства та фізичні основи діагностичних і фізіотерапевтичних (лікувальних) методів, що застосовуються у медичній апаратурі;

  • Пояснювати фізичні основи та біофізичні механізми дії зовнішніх факторів (полів) на системи організму людини;

  • Трактувати загальні фізичні та біофізичні закономірності, що лежать в основі життєдіяльності людини.  1. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Таблиця 6а

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Усього

у тому числі

Аудиторні

Самостійна

робота студентаІндиві-дуальна робота

Лекції

Практичні
заняття

1

2

3

4

5

6

Модуль 1. Математична обробка медичної і біологічної інформації. Основні закономірності біомеханіки, біоакустики, біореології, гемодинаміки та електрики і їх використання у діагностиці і лікуванні

Змістовий модуль 1. Елементи вищої математики. Математична обробка медико–біологічної інформації.

Тема 1. Функція багатьох змінних. Частинні похідні. Частинні диференціали. Повний диференціал.

4


-

2

2
Тема 2. Математична обробка результатів прямих і непрямих вимірів

6

-

2

4
Тема 3. Диференціальні рівнян-ня першого та другого порядку. Методи їх інтегрування.

4

-

2

2
Тема 4. Моделювання медико – біологічних процесів за допомогою диференціальних рівнянь.

6

-

2

4
Разом за змістовим модулем 1

20
8

12
Змістовий модуль 2. Основи біомеханіки, біоакустики, біореології та гемодинаміки.

Тема 5. Предмет та методи біофізики, зв’язок з іншими науками. Основні поняття і закони механіки обертального руху. Механічні властивості біологічних тканин.

Періодичні процеси та їх відображення в живій природі.4

-

2

2
Тема 6. Основи біореології. Деформаційні властивості біологічних тканин. Способи деформування тіл. Механічні моделі в'язко-пружних тіл і динаміка розвитку деформації.

10

2

4

4
Тема 7. Механічні хвилі та їх застосування в діагностиці та лікуванні.

7

-

4

3
Тема 8. Явище поверхневого натягу. Коефіцієнт поверх-невого натягу. Газова емболія. Адгезія.

4
2

2
Тема 9. Внутрішнє тертя, в'язкість. Формула Ньютона для сили внутрішнього тертя. Ньютонівські та неньютонівські рідини. Методи та прилади для вимірювання в'язкості.

6

1

2

3
Тема 10. Основи гемодинаміки.

3

1

-

2
Разом за змістовим модулем 2

34

4

12

16
Змістовий модуль 3. Термодинаміка біологічних систем.

Тема11.Термодинамічний метод вивчення медико-біологічних систем. Перший і другий закони термодинаміки, ентропія, термодинамічні потенціали.

Термодинаміка відкритих систем поблизу рівноваги.7

2
3
Разом за змістовим модулем 3

7

2
3
Змістовий модуль 4. Біофізика мембранних процесів

Тема 12. Структурні елементи біологічних мембран. Пасивний транспорт речовин крізь мембранні структури.

523
Тема 13. Мембранні потенціали спокою. Потенціал дії.

4
2

2
Разом за змістовим модулем

9
4

5
Змістовий модуль 5. Електродинаміка, її медичне застосування. Основи медичної апаратури.

Тема 14. Електрографія тканин та органів.

3

-

-

3
Тема 15. Електрокардіографія. Зняття електрокардіограми та визначення частоти пульсу і величини зубця R.

5

-

2

3
Тема 16. Реографія як метод діагностики.

4

-

2

2
Тема 17. Вплив постійного та імпульсного струмів на організм людини

8

-

4

4
Разом за змістовим модулем

20

-

8

12
Індивідуальна робота

-

Підсумковий модульний контроль

4
2

2
Усього годин

90

6

34

50
МОДУЛЬ 2. Основні поняття і закони електромагнетизму, оптики, квантової та ядерної фізики

Змістовий модуль 6. Основні поняття і закони електромагнетизму. Магнітобіологія. Електромагнітні коливання і хвилі, їх вплив на людину. Фізіотерапевтичні методи

Тема 18. Основні поняття та закономірності електромагнетизму. Магнітобіологія.

3

1

-

2
Тема 19. Електромагнітні коливання і хвилі

3

1

-

2
Тема 20. Вивчення фізико-хімічних основ дії фізичних факторів на живий організм

6
4

2
Разом за змістовим модулем

12

2

4

6
Змістовий модуль 7. Оптичні методи та їх використання у біології та медицині

Тема 21. Поглинання світла. Розсіювання світла.

3,5

-

2

1,5
Тема 22. Поляризація світла. Основні методи отримання поляризаційного світла.

3,5

-

2

1,5
Тема 23. Вивчення характе-ристик оптичного мікроскопа. Інші види мікроскопії

5

-

2

3
Біофізика процесів рецепції на прикладі зорової рецепції.

3
2

1
Разом за змістовим модулем

15
8

7
Змістовий модуль 8. Квантово-механічні методи дослідження.

Тема 24. Елементи фотобіології. Вплив електро-магнітних хвиль оптичного діапазону на людину.

4

-

2

2
Тема 25. Деякі поняття квантової механіки

4

2
2
Тема 26. Теплове випромінювання тіл

4
2

2
Тема 27. Люмінесценція, фотолюмінесценція.

4

-

2

2
Тема 28. Лазерне випромінювання. Лазер.

4

-

2

2
Разом за змістовим модулем

20

2

8

10
Змістовий модуль 9. Радіаційна фізика. Основи дозиметрії.

Тема 29. Рентгенівське випромінювання та його застосування в діагностиці і лікування.

4

-

2

2
Тема 30. Явище радіоактив-ності. Основні закономірності.

3

-

1

2
Тема 31. Дозиметрія іонізуючого випромінювання.

3

-

1

2
Разом за змістовим модулем

7
4

3
Індивідуальна робота
Підсумковий модульний контроль

6
2

4
Усього годин

60

4

26

30
Каталог: images -> students -> dovidnyk
images -> Розвиток вітчизняної системи електронних наукових видань
images -> Програма м. Івано-Франківськ, 2011 міністерство охорони здоров’я україни
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка