Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатикиСторінка1/3
Дата конвертації21.11.2017
Розмір0.51 Mb.
  1   2   3МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ

ВДНЗ УКРАЇНИ БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА БІОЛОГІЧНОЇ ФІЗИКИ ТА МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-

педагогічної роботи

доц. Геруш І.В.

____________________

“____”_________2015 р.

ДОВІДНИК ДЛЯ СТУДЕНТА CПЕЦІАЛЬНОСТІ (НАПРЯМУ)7.12010001 Лікувальна справа, 7.12010002 Педіатрія __

З ВИВЧЕННЯМедичної і біологічної фізики

Довідник для студента складений на основі діючого навчального плану та програми з навчальної дисципліни з медичної і біологічної фізики для студентів вищих медичних закладів освіти України ІІІ-ІV рівнів акредитації (МОЗ України, К., 2005 року).

Схвалено на методичному засіданні кафедри біологічної фізики та медичної інформатики (Протокол № від 2015 року)

Завідувач кафедри

біологічної фізики та медичної інформатики, проф. М.В. Шаплавський

Схвалено на засіданні предметної методичної комісії з медико-біологічних дисциплін фізіологічного та фізико-хімічного профілю Буковинського державного медичного університету (Протокол № від ____________________2015 року)

Голова предметної методичної комісії,

професор С.С. ТкачукЧернівці

  1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

_______________Медична і біологічна фізика_____________

(назва навчальної дисципліни)


Таблиця 1б

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень, форма навчання

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість

кредитів – 5Галузь знань

___1201 Медицина___

(шифр і назва)


денна форма навчання


Модулів –

2 - денна форма навчання
Спеціальність (напрям):

_7.12010001 Лікувальна справа, 7.12010002 Педіатрія

(шифр і назва)


Рік підготовки (курс)

1 (1-й)

Змістових модулів – 9

Семестр

1-й та 2- й

Загальна кількість годин – 150

Лекції

20 год.

Кількість

аудиторних

годин – 80

Кількість годин

самостійної роботи студента – 70


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

_____спеціаліст_____

Форма навчання

денна


Практичні

60 год

Семінарські

Самостійна робота

70 год.

Вид контролю:

підсумкові модульні контроліСпіввідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить (%): 53,33/46,66

  1. СТРУКТУРОВАНИЙ ПЛАН ПІДГОТОВКИ


з навчальної дисципліни _____медичної і біологічної фізики ____

(назва навчальної дисципліни)для студентів ___________медичного______________ факультету

(назва факультету)за спеціальністю (напрямом) ______лікувальна справа, педіатрія____
Таблиця 2а

Денна форма

Кількість годин, у тому числі

Рік навчання, семестр

Вид

контролю

Всього

годин/


кредити

Аудиторних


СРС

Лекції

Практичні

заняття

150 / 5,0

20

60

70

Модуль 1

Змістових модулів 560 / 2,0

8

26

26

1-й, І

Підсумковий контроль

Тестові завдання

Контрольні питання

Практичні навичкиМодуль 2

Змістових модулів 4
90 / 3,0

12

34

44

1-й, І-ІІ

Підсумковий контроль

Тестові завдання

Контрольні питання

Практичні навички


  1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Метою викладання дисципліни є оволодіння студентами необхідними теоретичними та практичними знаннями для пояснення діагностичних і фізіотерапевтичних методів в медицині; механізмів дії зовнішніх факторів на організм людини; кількісних параметрів, що характеризують функціональний стан організму людини; процесів, що протікають в організмі людини в процесі його життєдіяльності.

Завдання вивчення дисципліни: оволодіти біофізичними та фізико-технічними знаннями та вміннями, які необхідні для формування лікаря – професіонала, а також для вивчення інших теоретичних і клінічних дисциплін у вищих медичних навчальних закладах.

Предметом дисципліни "Медична і біологічна фізика" є вивчення фізичних та біофізичних процесів у медицині.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:

  • пояснювати фізичні основи діагностичних і фізіотерапевтичних методів, що застосовуються у медичній практиці лікаря;

  • пояснювати фізичні основи та біофізичні механізми дії зовнішніх факторів на організм людини;

  • кількісні параметри, що характеризують функціональний стан організму людини;

  • трактувати загальні фізичні та біофізичні закономірності, що протікають в організмі людини в процесі її життєдіяльності.

  • перспективи застосування різних фізичних методів в медицині.


вміти:

– виконувати розрахунки похибок при обробці медико-біологічних даних;

– проводити вимірювання в'язкості рідини за допомогою віскозиметра ВК-4;

– знімати аудіограму пацієнта і робити відповідні діагностичні висновки;

– проводити дослідницьку роботу за допомогою апарату УВЧ-терапії;

– вимірювати опір біотканин з допомогою реографа;

– проводити вимірювання концентрації розчинів за допомогою фотоелектроколориметра;

– визначати оптичну активність розчинів за допомогою поляриметра;

– користуватися мікроскопом;

вимірювати артеріальний тиск;

– вимірювати розміри структур з допомогою ехоенцефалоскопа;

– аналізувати характер дії іонізуючого випромінювання на біотканини;

– користуватися медичною апаратурою, яка є джерелом різних фізичних факторів з метою лікування, а саме: звуковим генератором; апаратами ультразвукової терапії; апаратом для гальванізації ГР - 2; газовим лазером ЛГН - 105; апаратом для дарсонвалізації "Искра"-1; апаратами електрохірургії ЭС-30, ЭН-57М; апаратами УВЧ - 30; апаратом для магнітотерапії АМТ - 01 "Магнитер"; ртутно-кварцевою лампою ОКН – II; апаратом "Електросон – 4 Т"; апаратами електроакупунктури "Еліта"; "Рефлекс-3"; електростимуляторами АСН-3, “Тонус-1”, “Стимул-1”.

– самостійно аналізувати отримані результати, моделювати прості медико-біологічні задачі, розв’язувати типові математичні задачі і приклади з використанням диференційного і інтегрального числення.


Програма з дисципліни «Медична і біологічна фізика» приведена у відповідність до нормативних документів МОН та МОЗ України щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої медичної і фармацевтичної освіти. Згідно до цих вимог Програма з медичної і біологічної фізики для вищих медичних закладів освіти України ІІІ – ІV рівнів акредитації складена для спеціальностей “Лікувальна справа”, “Педіатрія” напряму підготовки “Медицина” відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) і освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки фахівців, затвердженими наказом МОН України від 16.04.03 № 239 та навчального плану, затвердженого наказом МОЗ України від 18.06.02 №221.


  1. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Таблиця 6аНазви змістових модулів і тем

Кількість годин

Усього

у тому числі

Аудиторні

Самостійна

робота студентаІндиві-дуальна робота

Лекції

Практичні
заняття

1

2

3

4

5

6

Модуль 1. Математична обробка медичної і біологічної інформації. Основні закономірності біомеханіки та електрики і їх використання для діагностування і лікування.

Змістовий модуль 1. Елементи вищої математики. Математична обробка медико–біологічної інформації.

Тема 1. Функція багатьох змінних. Частинні похідні. Частинні диференціали. Повний диференціал.
-

2

2
Тема 2. Математична обробка результатів прямих і непрямих вимірювань.
-

2

2
Тема 3. Диференціальні рівняння. Методи їх інтегрування.
-

2

2
Тема 4. Моделювання медико – біологічних процесів за допомогою диферен­ціальних рівнянь.
-

2

2
Разом за змістовим модулем 18

8
Змістовий модуль 2. Основні закони біомеханіки та застосування для діагностування і лікування

Тема 1. Предмет та методи біофізики, зв’язок з іншими науками. Елемен­ти біомеханіки. Періодич­ні процеси та їх від обра­ження в живій природі.21

Тема 2. Механічні хвилі та їх застосування в діагностиці та лікуванні.4

2
Тема 3. Внутрішнє тертя, в’язкість рідин. Формули Пуазейля і Гагена-Пуазейля. Гідравлічний опір.2

2
Тема 4. Основи біореології. Рівняння Ламе. Основи гемодинаміки. Пульсові хвилі. Робота серця.
2

-

-
Тема 5. Поверхневий натяг рідин. Коефіцієнт поверхневого натягу. Методи його визначення. Газова емболія.
-

2

2
Разом за змістовим модулем 3
4

8

7
Змістовий модуль 3. Біомембрани. Явища переносу в клітинах. Елементи термодинаміки

Тема 1. Біомембрани та явища переносу в клітині. Поняття градієнту, види градієнтів. Електрохімічний потенціал і рівняння Тіорелла. Пасивний і активний транспорт через мембрани.1

2

2

Тема 2. Термодинаміка відкритих біологічних систем.
2

-

-
Разом за змістовим модулем 4
3

2

2
Змістовий модуль 4. Електричне поле клітини, тканини, органу та його використання для діагностики

Тема 1. Електричні властивості живих систем. Поняття потенціалу клітини в стані спокою та дії. Електрографія тканини та органів.
1

2

3
Тема 2. Електрокардіографія. Зняття електрокардіограми та визначення частоти пульсу і величини зубця R.
-

2

2
Тема 3. Електричні вимірювання неелектричних величин. Датчики.
-

2

2
Разом за змістовим модулем 4
1

6

7
Змістовий модуль 5. Електричні властивості клітин, тканин і органів та деякі методи фіксації медичної і біологічної інформації з допомогою електричних струмів

Тема 1. Визначення електропровідності біоло­гічних рідин. Поляризація електродів. Постійний струм та його викорис­тання у медицині. Гальва­нізація, електрофорез.
-

2

2
Тема 6. Змінний струм та його застосування у медицині. Реографія як метод діагностування.
-

2

2
Тема 7. Імпульсні струми. Застосування імпульс­них струмів у діагностиці і лікуванні.
-

2

2
Разом за змістовим модулем 5
-

6

6
Підсумковий модульний контроль2

3
УСЬОГО ГОДИН
8

32

33
Модуль 2. Основні поняття і закони електромагнетизму оптики, квантової та ядерної фізики

Змістовий модуль 6. Основні поняття і закони електромагнетизму. Магнітобіологія. Електромагнітні коливання і хвилі, їх вплив на людину. Фізіотерапевтичні методи

Тема 1. Основні поняття та закономірності електромагнетизму. Електромагнітні коливання і хвилі.Магнітобіологія.
-

2

2
Тема 2. Фізичні основи фізіотерапії.
2

-

2
Тема 3. Основні фізіотерапевтичні методи високочастотної терапії.
-

2

5
Разом за змістовим модулем 6
2

4

9
Змістовий модуль 7. Оптичні явища та їх використання у біології і медицині

Тема 1. Світловий мікроскоп як основний прилад для спостереження клітин.
-

2

1
Тема 2. Взаємодія електромагнітних хвиль із середовищем. Поглинання світла. Розсіювання світла.
1

2

2
Тема 3. Поляризація світла. Основні методи отримання поляризованого світла.
1

2

2
Разом за змістовим модулем 7
2

6

5
Змістовий модуль 8. Елементи фотобіології та квантової механіки

Тема 1. Елементи фото­біології. Вплив електро­магнітних хвиль оптич­ного діапазону на людину.
2

2

1
Тема 2. Фізика зору
-

2

2
Тема 3. Теплове випромінювання тіл.
-

2

1
Тема 4. Люмінесценція, фотолюмінісценція.
-

2

2
Тема 5. Лазерне випромінювання. Лазер.
-

2

2
Тема 6. Деякі поняття квантової механіки і електронна мікроскопія (електронний трансмісійний мікроскоп, електронний скануючий мікроскоп, атомно-силовий мікроскоп)
1

2

3
Тема 7. Резонансні методи квантової механіки. Використання у медицині.
1

-

1
Тема 8. Наномедицина.
2

-

-
Разом за змістовим модулем 8
6

12

12
Змістовий модуль 9. Елементи ядерної фізики

Тема 1. Рентгенівське випромінювання та його застосування в діагностиці і лікування.
-

2

2
Тема 2. Явище радіоактивності. Основні закономірності.
-

1

2
Тема 3. Біофізика іонізую­чого випроміню­вання. Радіонукліди. Викорис­тання у терапії і діаг­нос­тиці. Дозиметрія іонізую­чого випромінювання.
2

1

2
Разом за змістовим модулем 9
2

4

6
Індивідуальна робота
(за наявності)2
Підсумковий модульний контроль2

3
УСЬОГО ГОДИН
12

28

37


  1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

з/п


Назва теми

К-сть год.

1

Періодичні процеси та їх відображення в живій природі

2

2

Рух крові по судинах, основні поняття та закономірності гідро- і гемодинаміки

2

3

Елементи термодинаміки

2

4

Біомембрани та явища переносу в клітині. Електричні властивості живих систем

2

5

Фізичні основи фізіотерапії

2

6

Взаємодія електромагнітних хвиль з середовищем

2

7

Вплив електромагнітних хвиль оптичного діапазону на людину. Елементи фотобіології

2

8

Елементи квантової механіки та деякі сучасні методи вивчення живої системи

2

9

Біофізика іонізуючого випромінювання

2

10

Наномедицина

2
Разом

20

Каталог: images -> students -> dovidnyk
images -> Розвиток вітчизняної системи електронних наукових видань
images -> Програма м. Івано-Франківськ, 2011 міністерство охорони здоров’я україни
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка