Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатикиСторінка1/2
Дата конвертації10.06.2018
Розмір0.8 Mb.
  1   2
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ

ВДНЗ УКРАЇНИ БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА БІОЛОГІЧНОЇ ФІЗИКИ ТА МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-

педагогічної роботи

доц. Геруш І.В.

____________________

“____”_________2015 р.

ДОВІДНИК ДЛЯ СТУДЕНТА CПЕЦІАЛЬНОСТІ (НАПРЯМУ)7.12020101 Фармація

З ВИВЧЕННЯБіофізики
Довідник для студента складений на основі діючого навчального плану та програми з навчальної дисципліни складена на основі програми програми з біологічної фізики для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації (МОЗ України, К., 2009 року).

Схвалено на методичному засіданні кафедри біологічної фізики та медичної інформатики (Протокол № від 2015 року)

Завідувач кафедри

біологічної фізики та медичної інформатики, проф. М.В. Шаплавський

Схвалено на засіданні предметної методичної комісії з медико-біологічних дисциплін фізіологічного та фізико-хімічного профілю Буковинського державного медичного університету (Протокол № від ____________________2015 року)

Голова предметної методичної комісії,

професор С.С. Ткачук

Чернівці


  1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

_________________________Біологічна фізика_____________________

(назва навчальної дисципліни)

Таблиця 1б

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень, форма навчання

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

5,5р. (4,5р.)денна форма навчання

заочна форма навчання 5,5 р. (4,5р.)

Кількість

кредитів – 4,0Галузь знань

__1202 фармація__

(шифр і назва)


Біологічна фізика

Модулів – 2

1(1)

Спеціальність (напрям):

__7.12020101 Фармація_____

(шифр і назва)


Рік підготовки (курс)

Змістових модулів – 6

1-й

1-й

Семестр

Загальна кількість годин –

120


2-й

2-й

Лекції

Кількість аудиторних

годин – 70


самостійної роботи студента –50

20(14)

142(148)


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

__спеціаліст___
20 год.

6 год. (4 год)

Практичні

50 год.

14 год.(10год)

Семінарські

- год.

- год.

Самостійна робота

50 год.

142 год.(148г)

Вид контролю:

Поточний контроль знань та практичних навичок. Підсумковий модульний контрольСпіввідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить (%):

для денної форми навчання –ауд.нав. 58,3%, СРС – 41,7%

для заочної форми навчання – ауд.нав. 12,3%, СРС – 87,7% (5,5 р.)

ауд.нав. 8,7%, СРС – 91,3% (4,5 р.)
  1. СТРУКТУРОВАНИЙ ПЛАН ПІДГОТОВКИ


з навчальної дисципліни _____Біологічна фізика___________________________

(назва навчальної дисципліни)для студентів ___фармацевтичного_______ факультету

(назва факультету)за спеціальністю (напрямом) ____фармація___________
Таблиця 2а

Денна форма

Кількість годин, у тому числі

Рік навчання, семестр

Вид

контролю

Всього

годин/


кредити

Аудиторних


СРС

Лекції

Практичні

заняття

120 / 4

20

50

50

Модуль 1

Змістових модулів 352 / 2

10

22

20

1-й, ІІ

Підсумковий тестовий контроль

Контрольна робота

Контроль практичних навичок


Модуль 2

Змістових модулів 3
68 / 2

10

28

30

1-й, ІІ

Підсумковий тестовий контроль

Контрольна робота

Контроль практичних навичок
Заочна форма

5,5р. (4,5р.)

Кількість годин, у тому числі

Рік навчання, семестр

Вид

контролю

Всього

годин/


кредити

Аудиторних


СРС

Лекції

Практичні

заняття

162 / 4,5

6(4)

14(10)

142(148)

Модуль 1

Змістових модулів 6162 / 4,5

6(4)

14(10)

142(148)

1-й та 2-й, ІІ, ІІІ

Підсумковий тестовий контроль

Контрольна робота

Контроль практичних навичок
  1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета: Більш глибше зрозуміти свій фах за допомогою деяких понять і законів біологічної фізики

Завдання : Вивчити (освоїти) деякі закономірності біологічної фізики, зв’язок їх з практичними проблемами фармації

Предмет : закладає фундамент для вивчення студентами фізичних явищ у фармації, зокрема у методиках приготування ліків та методів аналізу у фармації, які необхідні для безпосереднього формування провізора-професіонала своєї справи тощо.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

- фізико – хімічні процеси, що протікають під час приготуванні ліків, зокрема відварів, розчинів;


  • сучасні досягнення фізики для застосування нових технологій у фармації;

  • фізичні основи та біофізичні механізми дії зовнішніх факторів, зокрема ліків, на живу систему (людину, рослину);

  • деякі кількісні оцінки параметрів, що характеризують функціональний стан організму людини в нормі і при патології;

  • загальні фізичні та біофізичні закономірності, що протікають в організмі людини в процесі її життєдіяльності.

Згідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) вміти:

  • Застосовувати окремі фізичні закономірності для приготування ліків, зокрема відварів, розчинів (ПН.0.45)

  • Використовувати сучасні досягнення фізики для застосування нових технологій у фармації (ПН.048)

Розуміння цих цілей дозволить студентам – фармацевтам оволодіти певними математичними, фізичними, біофізичними, фізикотехнічними знаннями та вміннями, які необхідні для безпосереднього формування провізора, а також для вивчення інших теоретичних дисциплін .  1. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Денна форма навчання

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Усього

Деннау тому числі

Аудиторні

Самостійна

робота студентаІндиві-дуальна робота

Лекції

Практичні
заняття1

2

3

4

5

6

Модуль 1. Основні закономірності біомеханіки, молекулярної фізики та явища переносу речовини в клітинах. Електричне поле клітини

Змістовий модуль 1. Основні закономірності механічних коливань і хвиль, обертального руху і методів точного зважування.

Тема 1. Біофізика як розділ прикладної фізики, її особливості і структура, поняття маси, ваги тіла, одиниці їх вимірювання

2
2Тема 2. Обертальний рух, основні поняття і закони. Центрифугування.

2
2Періодичні процеси. Основні поняття і закономірності. Гармонічні і затухаючі і вимушені коливання. Диференціальне рівняння коливань. Вираз для коефіцієнта затухання. Логарифмічний декремент затухання.

2

2


Тема3. Механічні хвилі, їх розповсюдження в біологічних системах. Рівняння хвилі. Інтенсивність хвилі.

22
Тема 4. Звукові хвилі. Об’єктивні і суб’єктивні характеристики, їх зв’язок. Закон Вебера, Вебера – Фехнера. Використання звуку в медицині. Фізика слуху. Акустичний опір.

4

2

2Тема 5. Ультразвук.. Основні характеристики. Джерела та приймачі ультразвуку. Дія ультразвуку на середовище. Біофізичні основи дії ультразвуку на людину і рослину. Фізичні основи ультразвукових методів в діагностуванні. Використання ультразвуку у фармації.

2
2Тема 6. Інфразвук, його розповсюдження. Вібрації. Ударні хвилі.

22
Разом за змістовим модулем 1

16

4

8

4
Змістовий модуль 2. Основні закони гідро- і гемодинаміки та молекулярної фізики. Явища переносу речовини в клітинах.

Тема 7. Ідеальні і реальні гази. Основне рівняння молекулярно – кінетичної теорії газів. Реальні гази. Рівняння Ван – дер – Ваальса. Діаграми рівноваги пари і рідини. Критичний стан.Стани речовини

4
2

2
Тема 8. Структура і властивості рідини. Поверхневий натяг. Меніск. Формула Лапласа. Капілярні явища. Газова емболія. Вода та її роль у фармації.

22
Тема 9: Основні поняття і закономірності плину ідеальної рідини. Рівняння неперервності і рівняння Бернуллі.
Тема 10: Внутрішнє тертя (в’язкість) рідин. Ньютонівські і не ньютонівські рідини. Плин в’язкої рідини в циліндричних трубах. Формула Пуазейля. Гідравлічний опір. Методи визначення в’язкості рідин, крові.

4

2

2Тема 11: Ламінарний і турбулентний плин. Число Рейнольда.
Тема12: Механічні властивості судин. Формула Ламе. Основні поняття реології. Реологічні властивості судин і крові, плазми.

22
Тема13: Робота і потужність серця. Ударний об’єм крові. Пульсова хвиля, залежність її швидкості розповсюдження від параметрів судини. Моделі кровообігу. Фізичні основи клінічного методу виміру тиску крові.

22
Тема14: Фізичні основи утворення біологічних мембран. Склад. Бутербродна модель мембрани. Сучасне уявлення про будову мембрани. Визначення біомембрани.

4

2

2Тема15: Поняття про градієнт та види градієнтів у клітині.


Тема16: Пасивний транспорт речовин через мембрану. Основні механізми : дифузія, осмос і фільтрація. Закон Фіка, Тіорелла, Пуазейля. Транспорт іонів
Тема17: Активний транспорт речовин. Визначення. Основні види. Транспорт речовин на прикладі роботи калій – натрієвого насосу.

22
Разом за змістовим модулем 2

20

4

6

10
Змістовий модуль 3. Елементи термодинаміки та деякі методи фіксації температури.

Тема18: Поняття термодинамічної системи та їх параметри. Перший і другий закони термодинаміки. Поняття внутрішньої енергії, ентропії, вільної енергії Гельмгольца і хімпотенціала.

22
Тема19: Стаціонарний стан системи, термодинамічна рівновага. Другий закон термодинаміки для живих систем. Термодинаміка відкритих систем поблизу рівноваги. Теорема Пригожина.

22
Тема20: Датчики медико – біологічної інформації. Визначення і класифікація датчиків. Характеристики і параметри датчиків. Термістор і термопара – це датчики для вимірювання температури. Суть методу компенсації.

2
2
Тема21: Підсилення електричного струму. Одно каскадний підсилювач. Основні параметри та їх характеристики підсилювача. Спотворення підсилювача та їх попередження

42
Тема22: Основні характеристики і закони електричного поля. Електричне коло. Деякі поняття і закони електричного кола.

4

Тема23: Причини виникнення електричного поля клітини. Поняття про електричне поле клітини в стані спокою. Теорія Бернштейна.

4

2

2Тема24: Поняття про електричне поле клітини в стані збудження. Теорія Ходжкіна – Хакслі- Катца. Механізм генерації і розповсюдження потенціалу дії.

4
2Підсумковий тестовий контроль. Контрольна робота

2
2Разом за змістовим модулем 3

16

2

8

6
Індивідуальна робота
(за наявності)

Підсумковий модульний контроль
УСЬОГО ГОДИН

52

10

22

20
Модуль 2. Електромагнетизм. Магнітобіологія. Деякі закономірності оптики, ядерної фізики та їх використання в медицині, фармації. Елементи квантової механіки.


Змістовий модуль 4. Електричне поле клітини. Електромагнетизм, магнітобіологія.

Тема25: Електромагнетизм. Основні поняття і закони магнітного поля. Магнітна індукція, напруженість поля. Закон Біо – Савара – Лапласа і його застосування для розрахунків магнітних полів
Тема26: Закон Фарадея – Максвелла. Основні положення теорії Максвелла. Рівняння Максвелла.
Тема27: Магнітний момент електрона, атома, молекули. Гідромагнітне відношення та його використання в діагностиці магнітних властивостей речовини. Фізичні основи магнітокардіографії.

4

2
2
Тема28: Застосування магнітного поля з метою лікування. Дія постійного поля на живу систему. Дія змінного магнітного поля на живу систему.

2
2Разом за змістовим модулем 4

6

2

2

2
Змістовий модуль 5. Вплив фізичних факторів на живу систему. Основи фізіотерапії.

Тема29: Електромагнітні коливання та їх опис за допомогою диференціальних рівнянь. Визначення.

4

2
2
Тема30: Електромагнітні хвилі. Спектр. Основні характеристики. Інтенсивність хвилі.

2

2
2
Тема31: Змінний струм – це вимушені електромагнітні коливання. Основні поняття і закони змінного струму. Імпеданс. Імпеданс тканин організму. Еквівалентна електрична схема. Фізичні основи реографії.

6
2

4
Тема32: Основні види дій фізичних факторів на людину. Теплова дія та її механізми. Специфічна дія та її механізми

4
2

2
Тема 33: Гальванізація і електрофорез. Первинні процеси в клітинах і тканинах. Дарсонвалізація і її дія. Діатермія і її дія. Індуктотермія. УВЧ – терпія. Мікрохвильова терапія. Фізичні процеси, що протікають в клітинах і тканинах організму.

10

2

6Разом за змістовим модулем 5

28

4

10

14
Змістовий модуль 6. Деякі закони оптики, ядерної фізики та квантової механіки та їх застосування в медицині і фармації.

Тема 34: Оптичні явища і їх роль в проведенні аналізу й використанні ліків. Світло як електромагнітні хвилі. Інтерференція і дифракція світла. Дифракційна гратка.

44
Тема 35: Елементи геометричної оптики. Аберація лінз. Оптична мікроскопія. Роздільна здатність. Формула для збільшення. Ультрафіолетовий мікроскоп. Спеціальні прийоми мікроскопії.

4


22


Тема36: Індуковане випромінювання - лазерне випромінювання. Основні властивості лазерного випромінювання. Застосування лазерного випромінювання в медицині і фармації.

2
2Тема37: Теплове випромінювання тіл. Характеристики і закон теплового випромінювання. Інфрачервоне і ультрафіолетове випромінювання і його застосування в медицині і фармації. Люмінесценція. Основні поняття та закони. Застосування явища люмінесценції в фармації і медицині.

4
2

2
2

Тема38: Елементи фотобіології. Види фотобіологічних процесів. Фотохімічна реакція як основа будь – якого фотобіологічного процесу. Види фотохімічних реакцій.

4

2
2
Тема39: Характеристичне і гальмівне рентгенівське випромінювання. Основні характеристики і властивості випромінювання. Вплив рентгенівських променів на середовище. Фізичні основи рентгеноскопії і рентгенографії.

4
2

2
Тема40: Фізика зору. Заломлююча частина ока. Оптична сила ока та її недостатки. Сприймаюча частина ока. Біофізичні основи зорової рецепції. Основні характеристики ока як оптичної системи.

2
2

2
Тема41: Елементи квантової механіки. Рівняння Шредінгера. Електронний парамагнітний резонанс і його використання в медицині.

22
Тема 42: Явища радіоактивності. Основні поняття і закони. Радіоактивність. Закон радіоактивного розпаду. Види розпаду - . Прискорювачі заряджених частинок. Методи одержання радіонуклідів.

4

2


Тема43: Що ми розуміємо під радіацією. Дія радіації на атоми, молекули, клітину. Елементи дозиметрії. Поняття про соматичну дію, поняття про генетичну дію

4
2

2
Підсумковий тестовий контроль. Контрольна робота

2
2Разом за змістовим модулем 6

38

4

16

18
Індивідуальна робота
(за наявності)


12

Підсумковий модульний контроль
УСЬОГО ГОДИН

68

10

28

30

Заочна форма навчання

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Заочна 5,5р

(4,5р.)

у тому числі

Аудиторні

Самостійна

робота студентаІндиві-дуальна робота

Лекції

Практичні
заняття

1

2

3

4

5

6

Модуль 1. Основи загальної і прикладної біофізики

Змістовий модуль 1. Основні закономірності механічних коливань і хвиль, обертального руху і методів точного зважування.

Тема 1. Біофізика як розділ прикладної фізики, її особливості і структура, поняття маси, ваги тіла, одиниці їх вимірювання

2(2)2(2)
Тема 2. Обертальний рух, основні поняття і закони. Центрифугування.

4(4)4(4)
Періодичні процеси. Основні поняття і закономірності. Гармонічні і затухаючі і вимушені коливання. Диференціальне рівняння коливань. Вираз для коефіцієнта затухання. Логарифмічний декремент затухання.

6(6)6(6)
Тема3. Механічні хвилі, їх розповсюдження в біологічних системах. Рівняння хвилі. Інтенсивність хвилі.

2(2)2(2)
Тема 4. Звукові хвилі. Об’єктивні і суб’єктивні характеристики, їх зв’язок. Закон Вебера, Вебера – Фехнера. Використання звуку в медицині. Фізика слуху. Акустичний опір.

4(4)4(4)
Тема 5. Ультразвук.. Основні характеристики. Джерела та приймачі ультразвуку. Дія ультразвуку на середовище. Біофізичні основи дії ультразвуку на людину і рослину. Фізичні основи ультразвукових методів в діагностуванні. Використання ультразвуку у фармації.

2(2)2(2)
Тема 6. Інфразвук, його розповсюдження. Вібрації. Ударні хвилі.

2(2)2(2)
Разом за змістовим модулем 1

22(22)

-

-

22(22)
Змістовий модуль 2. Основні закони гідро- і гемодинаміки та молекулярної фізики. Явища переносу речовини в клітинах.

Тема 7. Ідеальні і реальні гази. Основне рівняння молекулярно – кінетичної теорії газів. Реальні гази. Рівняння Ван – дер – Ваальса. Діаграми рівноваги пари і рідини. Критичний стан.

6(-)6(-)
Тема 8. Структура і властивості рідини. Поверхневий натяг. Меніск. Формула Лапласа. Капілярні явища. Газова емболія. Вода та її роль у фармації.

4(-)4(4)
Тема 9: Основні поняття і закономірності плину ідеальної рідини. Рівняння неперервності і рівняння Бернуллі.

2(2)2(2)
Тема 10: Внутрішнє тертя (в’язкість) рідин. Ньютонівські і не ньютонівські рідини. Плин в’язкої рідини в циліндричних трубах. Формула Пуазейля. Гідравлічний опір. Методи визначення в’язкості рідин, крові.

6(6)

1(1)

2(2)

3(3)
Тема 11: Ламінарний і турбулентний плин. Число Рейнольда.

4(4)4(4)
Тема12: Механічні властивості судин. Формула Ламе. Основні поняття реології. Реологічні властивості судин і крові, плазми.

2(2)2(2)
Тема13: Робота і потужність серця. Ударний об’єм крові. Пульсова хвиля, залежність її швидкості розповсюдження від параметрів судини. Моделі кровообігу. Фізичні основи клінічного методу виміру тиску крові.

2(2)2(2)
Тема14: Фізичні основи утворення біологічних мембран. Склад. Бутербродна модель мембрани. Сучасне уявлення про будову мембрани. Визначення біомембрани.

6(6)

1(1)

2(2)

3(3)
Тема15: Поняття про градієнт та види градієнтів у клітині.1(1)1(1)
Тема16: Пасивний транспорт речовин через мембрану. Основні механізми : дифузія, осмос і фільтрація. Закон Фіка, Тіорелла, Пуазейля. Транспорт іонів

3(3)3(3)
Тема17: Активний транспорт речовин. Визначення. Основні види. Транспорт речовин на прикладі роботи калій – натрієвого насосу.

2(2)2(2)
Разом за змістовим модулем 2

38(38)

2(2)

4(4)

32(32)
Змістовий модуль 3. Елементи термодинаміки та деякі методи фіксації температури.

Тема18: Поняття термодинамічної системи та їх параметри. Перший і другий закони термодинаміки. Поняття внутрішньої енергії, ентропії, вільної енергії Гельмгольца і хімпотенціала.

3(3)3(3)
Тема19: Стаціонарний стан системи, термодинамічна рівновага. Другий закон термодинаміки для живих систем. Термодинаміка відкритих систем поблизу рівноваги. Теорема Пригожина.

3(3)3(3)
Тема20: Датчики медико – біологічної інформації. Визначення і класифікація датчиків. Характеристики і параметри датчиків. Термістор і термопара – це датчики для вимірювання температури. Суть методу компенсації.

2(2)2(2)
Тема21: Підсилення електричного струму. Одно каскадний підсилювач. Основні параметри та їх характеристики підсилювача. Спотворення підсилювача та їх попередження

2(2)2(2)
Підсумковий тестовий контроль. Контрольна робота
Разом за змістовим модулем 3

12(12)

-

-

12(12)
Змістовий модуль 4. Електричне поле клітини. Електромагнетизм, магнітобіологія.

Тема22: Основні характеристики і закони електричного поля. Електричне коло. Деякі поняття і закони електричного кола.

4(4)4(4)
Тема23: Причини виникнення електричного поля клітини. Поняття про електричне поле клітини в стані спокою. Теорія Бернштейна.

4(4)

1(1)

2(-)

1(2)
Тема24: Поняття про електричне поле клітини в стані збудження. Теорія Ходжкіна – Хакслі- Катца. Механізм генерації і розповсюдження потенціалу дії.

4(4)4(4)
Тема25: Електромагнетизм. Основні поняття і закони магнітного поля. Магнітна індукція, напруженість поля. Закон Біо – Савара – Лапласа і його застосування для розрахунків магнітних полів

4(4)4(4)
Тема26: Закон Фарадея – Максвелла. Основні положення теорії Максвелла. Рівняння Максвелла.

2(2)2(2)
Тема27: Магнітний момент електрона, атома, молекули. Гідромагнітне відношення та його використання в діагностиці магнітних властивостей речовини. Фізичні основи магнітокардіографії.

4(4)4(4)
Тема28: Застосування магнітного поля з метою лікування. Дія постійного поля на живу систему. Дія змінного магнітного поля на живу систему.

4(4)4(4)
Разом за змістовим модулем 4

26(26)

1(1)

2(-)

23(25)
Змістовий модуль 5. Вплив фізичних факторів на живу систему. Основи фізіотерапії.

Тема29: Електромагнітні коливання та їх опис за допомогою диференціальних рівнянь. Визначення.

4(4)

1(-)
3(4)
Тема30: Електромагнітні хвилі. Спектр. Основні характеристики. Інтенсивність хвилі.

2(2)2(2)
Тема31: Змінний струм – це вимушені електромагнітні коливання. Основні поняття і закони змінного струму. Імпеданс. Імпеданс тканин організму. Еквівалентна електрична схема. Фізичні основи реографії.

6(6)6(6)
Тема32: Основні види дій фізичних факторів на людину. Теплова дія та її механізми. Специфічна дія та її механізми

4(4)2(4)
Тема 33: Гальванізація і електрофорез. Первинні процеси в клітинах і тканинах. Дарсонвалізація і її дія. Діатермія і її дія. Індуктотермія. УВЧ – терпія. Мікрохвильова терапія. Фізичні процеси, що протікають в клітинах і тканинах організму.

10(10)

1(-)

2(2)

7(8)
Разом за змістовим модулем 5

26(26)

2(-)

2(2)

22(24)
Змістовий модуль 6. Деякі закони оптики, ядерної фізики та квантової механіки та їх застосування в медицині і фармації.

Тема 34: Оптичні явища і їх роль в проведенні аналізу й використанні ліків. Світло як електромагнітні хвилі. Інтерференція і дифракція світла. Дифракційна гратка.

4(4)4(4)
Тема 35: Елементи геометричної оптики. Аберація лінз. Оптична мікроскопія. Роздільна здатність. Формула для збільшення. Ультрафіолетовий мікроскоп. Спеціальні прийоми мікроскопії.

4(4)
2(-)

2(4)
Тема36: Індуковане випромінювання - лазерне випромінювання. Основні властивості лазерного випромінювання. Застосування лазерного випромінювання в медицині і фармації.

2(2)2(2)
Тема37: Теплове випромінювання тіл. Характеристики і закон теплового випромінювання. Інфрачервоне і ультрафіолетове випромінювання і його застосування в медицині і фармації.

4(4)4(4)
Тема38: Елементи фотобіології. Види фотобіологічних процесів. Фотохімічна реакція як основа будь – якого фотобіологічного процесу. Види фотохімічних реакцій.

4(4)

1(-)
3(4)
Тема39: Характеристичне і гальмівне рентгенівське випромінювання. Основні характеристики і властивості випромінювання. Вплив рентгенівських променів на середовище. Фізичні основи рентгеноскопії і рентгенографії.

4(4)4(4)
Тема40: Фізика зору. Заломлююча частина ока. Оптична сила ока та її недостатки. Сприймаюча частина ока. Біофізичні основи зорової рецепції. Основні характеристики ока як оптичної системи.

2(2)2(2)
Тема41: Елементи квантової механіки. Рівняння Шредінгера. Електронний парамагнітний резонанс і його використання в медицині.

2(2)2(2)
Тема 42: Явища радіоактивності. Основні поняття і закони. Радіоактивність. Закон радіоактивного розпаду. Види розпаду - . Прискорювачі заряджених частинок. Методи одержання радіонуклідів.

4(4)

1(1)

2(2)

1(1)
Тема43: Що ми розуміємо під радіацією. Дія радіації на атоми, молекули, клітину. Елементи дозиметрії. Поняття про соматичну дію, поняття про генетичну дію

4(4)

1(1)
3(3)
Підсумковий тестовий контроль. Контрольна робота

2

Разом за змістовим модулем 6

36(36)

2(2)

4(2)

30(32)
Індивідуальна робота
(за наявності)

Підсумковий модульний контроль

2

УСЬОГО ГОДИН

90(90)

2(2)

4(2)

84(86)Каталог: images -> students -> dovidnyk
images -> Розвиток вітчизняної системи електронних наукових видань
images -> Програма м. Івано-Франківськ, 2011 міністерство охорони здоров’я україни
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка