Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатикиСторінка1/2
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.53 Mb.
#648
  1   2
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ

ВДНЗ УКРАЇНИ БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА БІОЛОГІЧНОЇ ФІЗИКИ ТА МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-

педагогічної роботи

доц. Геруш І.В.

____________________

“____”_________2015 р.

ДОВІДНИК ДЛЯ СТУДЕНТА CПЕЦІАЛЬНОСТІ (НАПРЯМУ) 7.12020102 Клінічна фармація

З ВИВЧЕННЯ

Інформаційних технологій у фармації

Довідник для студента складений на основі діючого навчального плану та програми з навчальної дисципліни “Інформаційні технології у фармації для студентів вищого фармацевтичного закладу та фармацевтичних факультетів вищих навчальних закладів освіти України ІІІ-ІV рівнів акредитації (МОЗ України, К., 2010 року).


Схвалено на методичному засіданні кафедри біологічної фізики та медичної інформатики (Протокол № від 2015 року)

Завідувач кафедри

біологічної фізики та медичної інформатики, проф. М.В. Шаплавський

Схвалено на засіданні предметної методичної комісії з медико-біологічних дисциплін фізіологічного та фізико-хімічного профілю Буковинського державного медичного університету (Протокол № від ____________________2015 року)

Голова предметної методичної комісії,

професор С.С. Ткачук

Чернівці


 1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

_______________Інформаційні технології у фармації_____________

(назва навчальної дисципліни)


Таблиця 1а

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень, форма навчання

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість

кредитів – 5,5Галузь знань

___1202 Фармація ___(шифр і назва)

Нормативна

(за вибором)Модулів – 3


Спеціальність (напрям):

_12020102 Клінічна фармація(шифр і назва)

Рік підготовки (курс)

Змістових модулів – 6

1-й та 2- й

Семестр

Загальна кількість годин – 165

2-й та 3- й

Лекції

Кількість годин для денної форми навчання:

аудиторних

годин – 92
самостійної роботи студента – 73


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

_____спеціаліст_____
16 год.

Практичні

76 год.

Семінарські
Самостійна робота

73 год.

Вид контролю:

підсумкові модульні контролі
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить (%): 55,8/44,2.

 1. СТРУКТУРОВАНИЙ ПЛАН ПІДГОТОВКИ


з навчальної дисципліни _____інформаційні технологіі у фармації ____

(назва навчальної дисципліни)для студентів ___________фармацевтичного___________ факультету

(назва факультету)за спеціальністю (напрямом) ____клінічна__фармація_______________
Таблиця 2а

Денна форма

Кількість годин, у тому числі

Рік навчання, семестр

Вид

контролю

Всього

годин/


кредити

Аудиторних


СРС

Лекції

Практичні

заняття165 / 5,5

16

76

73Модуль 1

Змістових модулів 256 / 1,85

4

26

26

1-й, ІІ

Підсумковий контроль

Тестові завдання

Контрольні питання

Практичні навичкиМодуль 2

Змістових модулів 1
34 / 1,15

4

16

14

1-й, ІІ

Підсумковий контроль

Тестові завдання

Контрольні питання

Практичні навичкиМодуль 3

Змістових модулів 175 / 2,5

8

34

33

2-й, ІІІ

Підсумковий контроль

Тестові завдання

Контрольні питання

Практичні навички


 1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Метою викладання дисципліни є оволодіння студентами необхідними теоретичними та практичними знаннями з використання інформаційних технологій у фармації.

Завдання вивчення дисципліни: дати необхідні теоретичні та практичні знання студентам з використання засобів сучасної комп’ютерної техніки та інформаційних технологій у професійній діяльності провізора

Предметом дисципліни "Інформаційні технології у фармації" є вивчення інформаційних процесів у фармації (отримання, зберігання, перетворення, передачі фармацевтичної інформації) з використанням засобів сучасної комп’ютерної техніки та інформаційних технологій.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • визначати можливості застосування інформаційних технологій та засобів комп'ютерної техніки у медицині та фармації;

 • пояснювати принципи формалізації і алгоритмізації медико-фармацевтичних задач, принципи моделювання в біології, медицині, фармації;

вміти:

 • демонструвати навички роботи з ПК та пошуку медико-біологічної та фармацевтичної інформації з використанням інформаційних технологій;

 • використовувати методи обробки медико-біологічної та фармацевтичної інформації;

 • використовувати інструментарій інформаційних технологій для розв’язання задач у фармації;

 • використовувати спеціальне фахове програмне забезпечення,

 • використовувати сучасні комп’ютерні комунікаційні технології.

Програма з дисципліни “Інформаційні технології у фармації” відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) і освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки спеціаліста, затвердженою Галузевим стандартом вищої освіти МОЗ України № 629 від 29.07.2004 року та навчального плану, затвердженого наказом МОЗ № 930 від 7.12.2009 р.
 1. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Таблиця 6а

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Усього

у тому числі

Аудиторні

С.р.

Інд.

Л

П

С1

2

3

4

5

6

7

Модуль 1

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Техніка безпеки. Вхідний контроль знань. Струк­тура, зміст та завдання дисципліни. Базові поняття інфор­маційних технологій у фармації.

6

2

2
2
Тема 2. Створення структурних хімічних формул з викорис­танням спеціалізо­ваного програмного забезпечення.

4
2
2
Тема 3. Створення і ведення документації у фармації засобами текстового процесора.

6
4
2
Тема 4. Складові інформаційних техно­логій. Види сучасних інформаційних тех­нологій. Техно­логії створення текстового документу з вико­ристанням об’єктів: діаграми, формули, рівняння хімічних реакцій.

4
2
2
Тема 5. Складові інформаційних тех­нологій. Розширені мож­ливості текстових процесорів.Створення структурованих доку­ментів. Використання стилів. Автоматизація посилань

4
2
2
Тема 6. Автома­тизація роботи з документами. Ос­нови безпаперової тех­ноло­гії у фармації. Елек­трон­ні форми і бланки фармацев­тичної доку­ментації. Пристрої переведення зобра­жень у цифрову форму. Комп’ютерне розпізнавання текстів.

6
2
4
Разом за змістовим модулем 1

30

2

14
14
Змістовий модуль 2.

Тема 1. Мережеві технології у фармації. Використання ре­сурсів INTERNET у профе­сійній діяль­ності фармацевта. Інформа­ційні системи у фармації. Інформа­ційно-довідкові та інфор­маційно-пошу­кові сис­теми у фар­мації. (на прикладі «Компендіум – лікар­ські пре­парати»).

6

2

2
2
Тема 2. Інформаційні системи у фармації.

Створення моделі фармацевтичної ін­фор­­маційно-довідко­вої системи засоба­ми офіс­ного програму­ван­ня.6
2
4
Тема 3. Організація обліку лікарських засобів в аптеці. Системи управління реалізацією лікарсь­ких засобів. Автома­тизоване робоче місце провізора(фармацевта).

4
2
2
Тема 4. Програмні засоби створення пре­зентацій та основи офісного програмування.

6
4
2
Разом за змістовим модулем 2

22

2

10
10
Підсумковий мо­дульний контроль 1

4
2
2
УСЬОГО ГОДИН

56

4

26
26
Модуль 2

Змістовий модуль 1.

Тема1. Проектування моделі фармацевтичної бази даних «Аптека».

6

2

2
2
Тема 2. Реалізація фармацевтичної бази даних «Аптека» засо­бами системи управ­лін­ня базами даних. Розробка та викорис­тання форм для вне­сен­­ня та редагування даних до бази.

6

2

2
2
Тема 3. Робота з базою даних «Аптека»: ви­бірка інформації з бази даних. Запити. Засоби роботи з даними.

4
2
2
Тема 4. Робота з базою даних «Аптека»: звіти. Створення кнопочної форми управління базою даних «Аптека».

6
4
2
Тема 5. Вирішення задач фармації на прик­ладі використання фармацевтичної бази даних «Аптека».

6
4
2
Разом за змістовим модулем 1

30

4

14
10
Індивідуальна робота

2

2

Підсумковий мо­дульний контроль 2

4
2
2
УСЬОГО ГОДИН

34

4

16
12

2

Модуль 3

Змістовий модуль 1.

Тема1. Техніка без­пеки. Проміжний контроль знань. Основні етапи розв’язування задач фармації з викорис­танням комп’ютерних технологій. Можли­вості використання засобів табличного процесора для розв’язування задач у фармації.

4
4


Тема 2. Формалізація та алгоритмізація фармацевтичних задач. Формальна ло­гіка у вирішенні задач у фармації. Викорис­тання алгебри логіки для формалізації фармацевтичних задач. Складання структурної схеми лінійного, розгалу­женого і циклічного алгоритму задач у фармації.

8

2

4
2
Тема 3. Використання логічних функцій середовища таблич­ного процесора для проведення розра­хунків у фармації (на прикладі формування бланка-відомості купівлі лікарських засобів з урахуванням знижок).

5
2
3
Тема 4. Ділова і наукова графіка в середовищі таблич­ного процесора. Приклади викорис­тання для вирішення фар­ма­цев­тичних задач

4
2
2
Тема 5. Фінансове прогнозування. Фінан­совий аналіз на комп’ютері. Автома­тизація фінан­сових обчислень в електрон­них табли­цях. Модель аптеч­ного складу. Ана­ліз руху товаро-матері­альних цін­ностей.

4
2
2
Тема 6. Використання інстру­ментів моделю­вання в практиці фар­ма­цевта. Оптиміза­ційні задачі у фармації.

62
4
Тема 7. Системи підтримки прийняття рішень. Експертні системи.

6

2

2
2
Разом за змістовим модулем 1

37

4

18
15
Індивідуальна роботаЗмістовий модуль 2.

Тема 1. Основні процедури статис­тич­ного аналізу: гене­раль­на сукупність та вибір­ка, оцінка пара­метрів генеральної сукуп­ності за вибір­кою. Вибіркові роз­по­діли. Довірчий інтер­вал. Закони роз­по­ділу (нормальний розподіл).

10

2

4
4
Тема 2. Статистична перевірка гіпотез. Використання кри­теріїв Колмогорова –Смірнова, Стьюдента-Фішера, Уілкоксона.

8
4
4
Тема 3. Елементи кореляційного та регресійного аналізу. Графічне зображення даних. Діаграма роз­сіювання. Прогноз. Помилки прогнозу.

4
2
2
Тема 4. Засоби прог­нозування. Інфор­маційні тех.­нології функціо­нальної апроксимації та прог­нозу статис­тичних даних. Прог­но­зування розвитку медико-біоло­гічних процесів на основі функціо­нальної апроксимації статистичних даних засобами табличного процесора

6
4
2
Разом за змістовим модулем 2

28

2

14
12
Змістовий модуль 3.

Тема 1. Сучасні комп’ютерні кому­нікаційні технології: електронна пошта, сис­тема швидких повідом­лень, комп’ютерна телефонія.

4

22
Тема 2. Електронна комерція. Робота на торгових Web-пло­щадках. Інтернет-апте­ки. Розміщення тек­стової інформації на Web-сторінках. Прин­ципи дистанційного електронного навчання.

2


2
Разом за змістовим модулем 3

6

24
Індивідуальна роботаПідсумковий мо­дуль­ний контроль 3

4
2
2
УСЬОГО ГОДИН

75

8

34
33


 1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

з/п


Назва теми

К-сть год.

1

Основи інформаційних технологій у фармації: базові поняття дисципліни. Основні напрямки використання інформаційних технологій у фармації.

2

2

Технічні засоби реалізації інформаційних технологій: мережеві технології.

2

3

Комп’ютерна обробка даних. Бази даних як інформаційні моделі предметних областей. Системи управління базами даних.

2

4

Основи проектування баз даних. Проектування фармацевтичної бази даних.

2

5

Формалізація та алгоритмізація фармацевтичних задач. Математичне моделювання у медицині та фармації.

2

6

Експертні системи та штучний інтелект у медицині та фармації.

2

7

Статистичні методи обробки медико-біологічних та фармацевтичних даних.

2

8

Сучасні напрямки використання комп’ютерних технологій в задачах практичної фармації.

2
Разом

16
 1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

з/п


Назва теми

К-сть год.Техніка безпеки. Вхідний контроль знань. Структура, зміст та завдання дисципліни. Базові поняття інформаційних технологій у фармації.

2Спеціальне програмне забезпечення професійної діяльності провізора (фармацевта). Створення структурних хімічних формул з використанням спеціалізованого програмного забезпечення.

2Створення і ведення документації у фармації засобами текстового процесора.

4Складові інформаційних технологій. Види сучасних інформаційних технологій.

Технології створення текстового документу з використанням об’єктів: діаграми, формули, рівняння хімічних реакцій.2Складові інформаційних технологій. Розширені можливості текстових процесорів.

Створення структурованих документів. Використання стилів. Автоматизація посилань (на прикладі курсової роботи, реферату).2Автоматизація роботи з документами. Основи безпаперової технології у фармації. Електронні форми і бланки фармацевтичної документації. Комп’ютерне розпізнавання текстів.

2Мережеві технології у фармації.

Використання ресурсів INTERNET у професійній діяльності фармацевта. Інформаційні системи у фармації. Інформаційно-довідкові та інформаційно-пошукові системи у фармації. (на прикладі «Компендіум – лікарські препарати»).2Інформаційні системи у фармації.

Створення моделі фармацевтичної інформаційно-довідкової системи засобами офісного програмування.2Організація обліку лікарських засобів в аптеці. Системи управління продаж аптечного закладу. Автоматизоване робоче місце провізора (фармацевта).

2Програмні засоби створення презентацій та основи офісного програмування.

4Контроль засвоєння модулю 1.

2Проектування моделі фармацевтичної бази даних «Аптека».

2Реалізація фармацевтичної бази даних «Аптека» засобами системи управління базами даних. Розробка та використання форм для внесення та редагування даних до бази.

2Робота з базою даних «Аптека»: вибірка інформації з бази даних. Запити. Засоби роботи з даними.

2Робота з базою даних «Аптека»: звіти. Створення форми управління базою даних «Аптека».

4Вирішення задач фармації на прикладі використання фармацевтичної бази даних «Аптека».

4Контроль засвоєння модулю 2 .

2Техніка безпеки. Проміжний контроль знань. Основні етапи розв’язування задач фармації з використанням математичних методів і комп’ютерних технологій.

Можливості використання засобів табличного процесора для розв’язування задач у фармації.4Формалізація та алгоритмізація фармацевтичних задач. Формальна логіка у вирішенні задач у фармації.

Складання структурної схеми лінійного, розгалуженого і циклічного алгоритму задач у фармації. Використання алгебри логіки для формалізації фармацевтичних задач.4Використання логічних функцій середовища табличного процесора для проведення розрахунків у фармації (на прикладі формування бланка-відомості купівлі лікарських засобів з урахуванням знижок).

2Ділова і наукова графіка в середовищі табличного процесора. Приклади використання для вирішення фармацевтичних задач.

2Фінансове прогнозування. Фінансовий аналіз на комп’ютері. Автоматизація фінансових обчислень в електронних таблицях. Модель аптечного складу. Аналіз руху товаро-матеріальних цінностей.

2Використання інструментів моделювання в практиці фармацевта. Оптимізаційні задачі у фармації.

2Системи підтримки прийняття рішень. Експертні системи.

2Основні процедури статистичного аналізу: генеральна сукупність та вибірка, оцінка параметрів генеральної сукупності за вибіркою. Вибіркові розподіли. Довірчий інтервал. Закони розподілу (нормальний розподіл).

4Статистична перевірка гіпотез. Використання критеріїв Колмогорова –Смірнова, Стьюдента-Фішера

2Статистична перевірка гіпотез. Використання критеріїв Уілкоксона.

2Елементи кореляційного та регресійного аналізу. Графічне зображення даних. Діаграма розсіювання. Прогноз. Помилки прогнозу.

2Засоби прогнозування. Інформаційні технології функціональної апроксимації та прогнозу статистичних даних. Прогнозування розвитку медико-біологічних процесів на основі функціональної апроксимації статистичних даних засобами табличного процесора.

4Контроль засвоєння модулю 3.

2
Разом

76

7. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

з/п


Назва теми

К-сть год.Техніка безпеки. Структура, зміст та завдання дисципліни.

2Базові поняття інформаційних технологій у фармації.Спеціальне програмне забезпечення професійної діяльності провізора (фармацевта).

2Створення структурних хімічних формул з використанням спеціалізованого програмного забезпечення.Створення і ведення документації у фармації засобами текстового процесора (робота з текстом).

2Створення і ведення документації у фармації засобами текстового процесора (робота з Таблицями)Складові інформаційних технологій. Види сучасних інформаційних технологій.

Технології створення текстового документу з використанням об’єктів: діаграми, формули, рівняння хімічних реакцій.2Складові інформаційних технологій. Розширені можливості текстових процесорів.

Створення структурованих документів. Використання стилів.2Складові інформаційних технологій. Розширені можливості текстових процесорів.

Створення структурованих документів. Автоматизація посилань (на прикладі курсової роботи, реферату).

Автоматизація роботи з документами. Основи безпаперової технології у фармації. Електронні форми і бланки фармацевтичної документації.

4Комп’ютерне розпізнавання текстів.Мережеві технології у фармації. Використання ресурсів INTERNET у професійній діяльності фармацевта. Інформаційні системи у фармації. Інформаційно-довідкові та інформаційно-пошукові системи у фармації. (на прикладі «Компендіум – лікарські препарати»).

2Створення моделі фармацевтичної інформаційно-довідкової системи засобами офісного програмування.

4Організація обліку лікарських засобів в аптеці. Системи управління продаж аптечного закладу. Автоматизоване робоче місце провізора (фармацевта).

2Програмні засоби створення презентацій та Основи офісного програмування

2Підготовка до підсумкового модульного контролю 1.

2Створення фармацевтичної бази даних засобами СУБД. Аналіз предметної області Проектування моделі фармацевтичної бази даних «Аптека».

2Реалізація фармацевтичної бази даних «Аптека» засобами системи управління базами даних. Розробка та використання форм для внесення та редагування даних до бази.

2Робота з базою даних «Аптека»: вибірка інформації з бази даних. Запити. Засоби роботи з даними.

2Робота з базою даних «Аптека»: звіти. Створення форми управління базою даних «Аптека».

2Вирішення задач фармації на прикладі використання фармацевтичної бази даних «Аптека».

2Підготовка до складання модульного контролю 2.

2Виконання індивідуальної роботи

2Формалізація та алгоритмізація фармацевтичних задач. Формальна логіка у вирішенні задач у фармації. Складання структурної схеми лінійного, розгалуженого і циклічного алгоритму задач у фармації.

2Використання алгебри логіки для формалізації фармацевтичних задач.Використання логічних функцій середовища табличного процесора для проведення розрахунків у фармації (на прикладі формування бланка-відомості купівлі лікарських засобів з урахуванням знижок).

3Ділова і наукова графіка в середовищі табличного процесора. Приклади використання для вирішення фармацевтичних задач.

2Фінансове прогнозування. Фінансовий аналіз на комп’ютері. Автоматизація фінансових обчислень в електронних таблицях. Модель аптечного складу. Аналіз руху товаро-матеріальних цінностей.

2Використання інструментів моделювання в практиці фармацевта. Оптимізаційні задачі у фармації.

4Системи підтримки прийняття рішень. Експертні системи.

2Виконання індивідуальної роботи.

0Основні процедури статистичного аналізу: генеральна сукупність та вибірка, оцінка параметрів генеральної сукупності за вибіркою.

4Вибіркові розподіли. Довірчий інтервал. Закони розподілу (нормальний розподіл).Статистична перевірка гіпотез. Використання критеріїв Колмогорова –Смірнова, Стьюдента-Фішера

2Статистична перевірка гіпотез. Використання критеріїв Уілкоксона.

2Елементи кореляційного та регресійного аналізу. Графічне зображення даних. Діаграма розсіювання. Прогноз. Помилки прогнозу.

2Засоби прогнозування. Інформаційні технології функціональної апроксимації та прогнозу статистичних даних. Прогнозування розвитку медико-біологічних процесів на основі функціональної апроксимації статистичних даних засобами табличного процесора.

2Сучасні комп’ютерні комунікаційні технології: електронна пошта, система швидких повідомлень, комп’ютерна телефонія.

2Електронна комерція. Робота на торгових Web-площадках. Інтернет-аптеки. Розміщення текстової інформації на Web-сторінках.

2Принципи дистанційного електронного навчанняПідготовка до складання модульного контролю 3

2

52

Виконання індивідуальної роботи.

0
Разом

73


8. ПЕРЕЛІК ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

До поточної успішності у третьому та четвертому модулях (денна форма навчання) додаються бали за виконання студентом індивідуальної роботи. Індивідуальна робота виконується в електронному і паперовому вигляді та подається для перевірки до модульного контролю. Повне відображення поставлених задач і захист роботи дає можливість студенту отримати максимально можливий бал, що виділяється для індивідуальної роботи.

Зміст індивідуальної роботи у другому модулі полягає у написанні реферату.
9. ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

Всі білети для підсумкових модульних контролів містять по три теоретичних запитання, які оцінюються максимально у 10 балів кожне.Каталог: images -> students -> dovidnyk
images -> Розвиток вітчизняної системи електронних наукових видань
images -> Програма м. Івано-Франківськ, 2011 міністерство охорони здоров’я україни
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
dovidnyk -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка