Міністерство освіти і науки молоді та спорту України Державний вищий навчальний закладСкачати 400.65 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації31.10.2017
Розмір400.65 Kb.
  1   2   3
Міністерство освіти і науки молоді та спорту України

Державний вищий навчальний заклад

Прикарпатський національний університет

імені Василя СтефаникаФакультет економічний Кафедра фінансів

EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ

2012/2016

Напрям підготовки 0305 «Економіка і підприємництво»

Спеціальність 8.03050801 «Фінанси і кредит»

Спеціалізація «Управління державними фінансами»

(ОКР «Магістр»)

Івано-Франківськ, 2015

Зміст


 1. Загальні відомості про кафедру фінансів

 2. Ліцензійний обсяг за напрямами підготовки (спеціальностями)

 3. Перелік напрямів та спеціальностей з підготовки фахівців кафедри фінансів

 4. Умови для навчання

 5. Основні методи та форми навчання, викладання та оцінювання що

використовуються на кафедрі фінансів

 1. Графік навчального процесу

 2. Робочий навчальний план напряму підготовки (спеціальності)

 3. Структурно-логічна схема напряму підготовки (спеціальності)

 4. Анотації дисциплін за напрямами підготовки (спеціальностями)

 5. Фахове спрямування та кваліфікаційні вимоги до фахівців

 6. Опис результатів навчання (компетенції).


1. Загальні відомості про кафедру фінансів

У 1993 році при Прикарпатському державному університеті ім. Василя Стефаника було створено кафедру фінансів і обліку, на базі якої почала здійснюватися підготовка фахівців зі спеціальностей "Фінанси" та "Облік і аудит". Вагомий внесок у розвиток кафедри внесла доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, організатор економічної науки на Прикарпатті, громадська діячка, депутат Івано-Франківської обласної ради, відмінник народної освіти України, Заслужений діяч науки і техніки України, головний редактор щорічного академічного збірника наукових праць «Актуальні проблеми розвитку економіки регіону» Ткачук Ірина Григорівна.

Підготовка ведеться за денною та заочною формами навчання. Перший випуск спеціалістів із зазначених спеціальностей відбувся у 1998 році.

В 2000 році кафедра фінансів та обліку була реорганізована у дві самостійні кафедри: кафедру «Фінансів» та кафедру «Обліку і аудиту». А тому з цього року кафедра «Фінансів» розпочала підготовку фахівців окремо зі спеціальності 7.050104 “Фінанси”.

У 2002 році був визначений ліцензований обсяг прийому на спеціальність 7.050104 “Фінанси” у кількості 95 осіб (ліцензія серія АА №428507 від 17 ХІІ 2002р.), а в 2003р. ліцензований обсяг прийому згідно рішення ДАК від 10.06.2003 р. (протокол №45) на спеціальність «Фінанси» збільшено до 125 осіб (ліцензія серія АА №902110 від 04.02.2004р).

На даний час підготовка фахівців фінансистів здійснюється за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» за ОКР – бакалавр, а також однойменною спеціальністю 7.03050801 за ОКР-спеціаліст та 8.03050801 – за ОКР-магістр. У 2012 році затверджено новий навчальний план підготовки бакалаврів з фінансів та кредиту, яким введено дві спеціалізації: «Фінансовий ринок» та «Державні фінанси, фінанси суб’єктів господарювання».

Навчальний процес кафедри забезпечують висококваліфіковані професорсько-викладацькі кадри, серед яких доктор наук, професор та кандидати економічних наук, доценти, а також досвідчені викладачі, фахівці у сфері фінансів.

Більше половини ПВС мають педагогічний стаж понад 5 років. На кафедрі працює 19 працівників, з яких 14 – штатних, 5 – за сумісництвом. Якісний склад кафедри забезпечують: 1 – доктор економічних наук, професор, 5 – кандидатів економічних наук, доцентів, які є штатними працівниками, та 3, які є сумісниками кафедрами впродовж тривалого терміну, решта – працюють на посадах викладачів і найближчим часом поповнять лави молодих науковців. За останні 5 років на кафедру прийнято 5-х кандидатів наук, 4-х випускників аспірантури.

Викладачі кафедри постійно підвищують свою кваліфікацію через стажування у Івано-Франківському облфінуправлінні, ДПС Івано-Франківської області, промислових підприємствах, страхових компаніях та інших фінансово-кредитних установах, в Центрі підготовки спеціалістів для фінансової системи України, а також за кордоном через різноманітні просвітницькі програми. Всі співробітники кожні 5 років обов’язково підвищують свою кваліфікацію.

Процес підготовки фахівців зі спеціальності “Фінанси і кредит” повністю забезпечений навчально-методичним та інформаційним матеріалом, над розробкою та удосконаленням яких постійно працює професорсько-викладацький склад кафедри.

Позитивним є те, що в навчальний процес активно впроваджуються науково-методичні розробки викладачів кафедри: навчальні підручники та посібники “Державні фінанси”, “Бюджетна система”, “Аналіз і розробка інвестиційних проектів”, “Економічний аналіз господарської діяльності підприємства”, «Нові виробничі системи (кластери)», «Управління державним боргом» та ін.

Належна увага приділяється практичній підготовці студентів. Навчальними планами передбачаються дві практики: виробнича і переддипломна. Студенти 4-го курсу проходять виробничу практику, а 5-го курсу – переддипломну.

Навчальна робота на кафедрі фінансів ведеться відповідно до навчальних планів та освітньо-професійних програм, затверджених Міністерством освіти і науки України. 

Як свідчать результати успішності здачі екзаменаційних сесій, написання ККР і ККЗ, курсових і дипломних проектів, студенти спеціальності “Фінанси” досягають значних успіхів в опануванні свого фаху. Внаслідок інтенсивної роботи над здобуттям освіти майбутні випускники мають можливості вдало працевлаштуватися в установах фінансово-кредитної сфери.

З числа найбільш успішних студентів формується контингент аспірантів, які навчаються в аспірантурі за фахом 08.00.08 “Гроші , фінанси і кредит»”. За редакцією професора Ткачук І. Г. кафедрою фінансів щорічно видається академічний збірник наукових праць «Актуальні проблеми розвитку економіки регіону», дописувачами якого є вчені, молоді вчені всієї України.

Крім того, кафедра активно займається науковою роботою, її професорсько-викладацький склад є постійним дописувачем фахових регіональних і національних періодичних видань. Забезпечення підготовки магістрів і спеціалістів з фінансів кадрами вищої кваліфікації відповідає нормативам.

Основними напрямками науково-дослідницької діяльності кафедри “Фінансів” є:

1)   науково-практичні   дослідження   з   проблем   інформації,   управління   і   місцевого самоврядування;

2)   формування    довідково-інформаційного    фонду,    бази    даних    для    забезпечення просвітницької та науково-дослідницької діяльності у сфері місцевого самоврядування; 

3)   редакційно-видавнича діяльність;

4)   організація наукових конференцій, семінарів, виставок; 

5) методичне забезпечення патентно-ліцензійної, винахідницької та раціоналізаторської роботи у регіоні, забезпечення юридичних та фізичних осіб регіону нормативно-методичними матеріалами у сфері винахідництва та патентознавства.

В рамках науково-дослідних тем, що виконуються відповідно до укладених договорів, наданих грантів, захищаються дисертаційні роботи аспірантами, здобувачами кафедри, виконуються дипломні та магістерські роботи:

1) тема «Фінансово-економічні проблеми сталого розвитку регіону» (ДР№0107U001368). Категорія роботи: прикладна. Керівник науково-дослідної роботи - д.е.н., професор, зав. кафедри фінансів Ткачук І.Г.

Виконавці: штатні (кількість) - 8, сумісники (кількість) -, з них:

- академіки та чл.-кор. НАНУ і державних галузевих академій наук (п.і.б., наук. ступінь, вч. звання, посада, членство в академії) - немає;

- доктори наук, кандидати наук - 2;

- докторанти, аспіранти, студенти - 14.

Термін виконання роботи – 03.2007-02.2013рр.

Наукова робота спрямована на розробку фінансово-господарського механізму місцевого самоврядування, створення фінансової моделі економічного регулювання діяльності господарюючих суб’єктів, умов та напрямів реалізації соціальної політики регіону, створення математичної моделі з економічним обґрунтуванням фінансової самоокупності територіальних громад, написання дисертаційних робіт, монографій, інвестиційно-інноваційних проектів, наукових статей, навчальних та методичних посібників.

2) тема «Стратегія кластеризації економіки області» (ДР№0110U002617). Категорія роботи: прикладна.

Керівник науково-дослідної роботи - д.е.н., професор, зав.кафедри фінансів Ткачук І.Г.

Виконавці: штатні (кількість) - 3, сумісники (кількість) - , з них:

- академіки та чл.-кор. НАНУ і державних галузевих академій наук (п.і.б., наук. ступінь, вч. звання, посада, членство в академії) - немає;

- доктори наук, кандидати наук - 3;

- докторанти, аспіранти, студенти - 2.

Термін виконання роботи –01/2009-12/2013

3) Держбюджетна тема «Інноваційно-інвестиційні моделі забезпечення соціально-економічного розвитку регіону(ДР№ 0110U000473)

Науковий керівник - д.е.н., професор, зав. кафедри фінансів Ткачук І.Г.

Виконавці: штатні (кількість) - 2, сумісники (кількість) - , з них:

- академіки та чл.-кор. НАНУ і державних галузевих академій наук (п.і.б., наук. ступінь, вч. звання, посада, членство в академії) - немає;

- доктори наук, кандидати наук -2;

- докторанти, аспіранти, студенти -2.

Терміни виконання - 01/2010-12/2014

З метою підвищення наукового рівня студентів, на кафедрі фінансів діє мережа студентських гуртків, проблемних груп та інших творчих об'єднань. Їх керівництво здійснюється викладачами кафедри .

Проблемний гурток “Проблеми управління фінансовими ресурсами регіону”. Керівник: Ткачук І.Г. Склад проблемної групи: студенти та викладачі кафедри фінансів, всього - 22 осіб, в т. ч. 16 - студентів. Результати роботи :

1) публікація статей у збірнику наукових праць “Актуальні проблеми розвитку економіки регіону”.

2) участь у проведенні Всеукраїнської науково-практичної конференції “Регіональні проблеми організації і управління фінансовими ресурсами” та підготовка до друку статей і тез .

3) виступи з доповідями на заняттях проблемної групи;

4) виступи на студентській та викладацькій наукових конференціях Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Проблемний гурток – "Проблеми розвитку фінансово-кредитних відносин в Україні”. Керівник Криховецька З.М. Склад проблемної групи: студенти 3-5 курсів спеціальності “Фінанси і кредит”, всього - 14 осіб. Результати роботи групи :

1)      участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції “Регіональні проблеми організації і управління фінансовими ресурсами” та підготовка до друку тез у матеріалах конференції

2)      виступи з доповідями на заняттях проблемної групи;

3)   виступи на студентській та викладацькій наукових конференціях Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Проблемний гурток “Аналіз і розробка інвестиційних проектів” Керівник: Кропельницька С.О. Склад проблемної групи: студенти IV - V курсів економічного факультету, спеціальності "Фінанси і кредит" – 7-15 студентів. Група досліджує методи і прийоми розробки інвестиційних проектів, умов їх     успішної реалізації, а також інші проблеми фінансового ринку в цілому та його окремих сегментів. Результати роботи групи:


  • виступи з доповідями на заняттях проблемної групи;

  • виступи на щорічній звітній студентській науковій конференції Прикарпатського національного університету;

  • підготовка рефератів;

  • участь у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт;

  • участь в олімпіадах з «Інвестування», «Страхування».

Кафедра є не тільки генератором нових економічних ідей, але їх результативно впроваджує. За ініціативою кафедри у 2000 році створений регіональний науково-аналітичний центр, який розробляє і впроваджує інноваційні проекти соціально-економічного розвитку регіону. Колектив кафедри працює над програмами кооперації підприємств машинобудівного комплексу Івано-Франківської та Львівської областей. На прикладі машинобудівного підприємства "ВАТ Пресмаш" розроблена модель операційної реструктуризації підприємства, спрямованої на створення сприятливих правових, фінансових, організаційно-господарських умов нової системи управління. В рамках "Регуляторної реформи в Україні" розроблені "Пакетні рішення" щодо вдосконалення нормативно-правової бази, яка забезпечує підтримку приватних ділових ініціатив, збільшення заходів територіальних громад і надходжень до місцевих бюджетів.

Іншим напрямом наукової діяльності кафедри фінансів є опрацювання організаційно - фінансових моделей розвитку економіки регіону за нових умов господарювання, зокрема:

- пілотного наукового проекту створення кластерної моделі організації виробництва “Ліжникарство та інші народні художні промисли на Прикарпатті” (розпорядження Івано-Франківської обласної держадміністрації № 525 від 25.07.02р., розпорядження №209 від 17.05.07р.). Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 145-р. «Про впровадження кластерної моделі розвитку народних художніх промислів», в якому у п.1 зазначено: «Визначити Івано-Франківську область, на території якої створено кластер народних художніх промислів “Сузір’я”, базовою для впровадження кластерної моделі розвитку таких промислів з наступним поширенням досвіду створення кластерів в інших регіонах України».

- проекту “Виробництво дитячого харчування з екологічно чистого коров’ячогомолока в спеціальній сировинній зоні Рогатинського району”, який розробляється відповідно до рішення обласної ради від 19.09.2008 року №650-25/2008 “Про розробку інноваційно-інвестиційного проекту з виробництва продуктів дитячого харчування на основі екологічно чистого коров’ячого молока” та розпорядження голови Івано-Франківської ОДА від 15.09.2010 №501 “Про впровадження першого етапу інвестиційно-інноваційного проекту: ”Виробництво дитячого харчування на основі екологічно чистого коров’ячого молока в Рогатинському районі”. Він є складовою частиною реалізації Програми розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності області до 2015р. і узгоджується з іншими програмами розвитку агропромислового комплексу та сільських територій Івано-Франківської області. Включено до Державної програми «Здоров’я 2020: український вимір» (розпорядження КМУ від 31 жовтня 2011 року № 1164-р).

Кафедра підтримує тісні зв'язки із зарубіжними вузами, з якими налагоджено міжвузівське співробітництво економічного факультету та Прикарпатського університету ім. В.Стефаника.

Кафедра разом з економічним факультетом вивчає потреби району у фахівцях, для цього тісно співпрацює з обласним фінансовим управлінням, обласною податковою організацією, страховими компаніями, промисловими підприємствами, комерційними банками, що приносить добрі результати: студенти можуть продуктивно вдосконалюватися під час виробничої та переддипломної практики, а випускники мають можливість вибору місця працевлаштування.

Студентський колектив складається переважно з мешканців Івано-Франківської області, а також з інших регіонів України. Кафедра фінансів спільно з деканатом економічного факультету працюють у напрямку якісного поліпшення контингенту студентів. Цій роботі сприяють тісні контакти з середніми спеціальними навчальними закладами та загальноосвітніми школами Івано-Франківської області. Зусиллями працівників кафедри сформована система профорієнтаційної роботи, що дає можливість залучати до участі в конкурсі найбільш підготовлених випускників середніх шкіл, яка включає: проведення днів відкритих дверей, виступи викладачів перед учнями випускних класів з економічних питань, надання консультацій щодо профорієнтації, проведення різноманітних конкурсів, олімпіад з питань економіки в коледжах, сільських та міських школах Івано-Франківської області. Це сприяє залученню кращих випускників шкіл до участі у вступних іспитах та якісному поліпшенню контингенту студентів.

3. Перелік напрямів та спеціальностей з підготовки фахівців кафедри фінансів

№ п/п

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Напрям

підготовки

(спеціальність)


Ліцензійний обсяг

Термін навчання

Денна

форма


навчання

Заочна

форма


навчання

3.

Магістр

8.03050801 Спеціальність "Фінанси і кредит"

20

20

1 рік

4. Умови для навчання

На кафедрі створені усі необхідні умови для поєднання навчання з науковою діяльністю. Наявна матеріально-технічна база дозволяє інтенсифікувати навчальний процес шляхом упровадження нетрадиційних методик навчання, широкого застосування інформаційно-комп'ютерних технологій. Використання сучасних інформаційних технологій відкриває студентам доступ до широкого кола вітчизняних та зарубіжних літературних джерел, підвищує ефективність самостійної роботи та відкриває необмежені можливості для творчості, набуття і закріплення фахових навиків.

Наукова робота розглядається як невід'ємна частина навчального процесу. У розпорядженні студентів сучасна наукова бібліотека Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника - важливий структурний підрозділ вузу, де сконцентровані джерела інформації, це потужна інформаційна установа, науковий інформаційний, просвітницький центр університету, методичний осередок вузівських бібліотек м. Івано-Франківська. Бібліотека працює з використанням основного функціонального формату електронного бібліотечного ресурсу з частковим доступом до повнотекстової бази даних документів. Студенти, які добилися високих результатів в науковій роботі, рекомендується до вступу в аспірантуру, залишаються на кафедрі на посадах викладачів-стажистів. На даний час випускна кафедра в значній мірі укомплектована саме за рахунок колишніх випускників факультету.

5. Основні методи та форми навчання, викладання та оцінювання що

використовуються на кафедрі фінансів

Після входження національної вищої школи в Європейський освітній простір у ПНУ ім.. В.Стефаника запроваджено облік трудомісткості навчальної роботи студентів у кредитах ECTS (European Credit Transfer System) — Європейську кредитно-трансферну систему. Кредити ECTS ураховують усі види навчальної роботи і забезпечують уніфікований підхід до визначення трудомісткості освітньої діяльності студента.

Здійснюється навчальний процес у ПНУ ім.. В.Стефаника у таких організаційних формах: навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота, практична підготовка, контрольні заходи. Основні види навчальних занять: лекція; семінарське, практичне, лабораторне, індивідуальне заняття; консультація; інші види навчальних занять, які визначаються робочим навчальним планом і програмою дисципліни.

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних, лабораторних і семінарських занять і передбачає перевірку знань студентів з окремих тем та рівня їх підготовленості до виконання конкретної роботи. Форму проведення поточного контролю під час навчальних занять і систему оцінювання рівня знань та умінь визначає відповідна кафедра. Результати поточного контролю за семестр визначаються як середня з поточних оцінок за 100-бальною шкалою, відображених у журналах обліку відвідування та успішності академічної групи, і можуть зараховуватися до залікового кредиту як окремий заліковий модуль, якщо це передбачено робочою програмою дисципліни.

Підсумковий модульний контроль проводиться з метою оцінювання результатів навчання після закінчення логічно завершеної частини лекційних та практичних (лабораторних, семінарських) занять з певної дисципліни - змістового модуля. Завданням підсумкового модульного контролю є перевірка розуміння та засвоєння певного матеріалу, вироблення навичок проведення розрахункових робіт, умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити зміст кількох тем дисципліни, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал. Форми підсумкового модульного контролю та систем)' оцінювання рівня знань та умінь студентів визначає кафедра та відображає в робочій програмі дисципліни. Оцінки з підсумкового модульного контролю за 100-бальною шкалою відображаються у журналах обліку відвідування та успішності викладача її академічної групи і зараховуються як окремий заліковий модуль до залікового кредиту.

Окремою формою підсумкового модульного контролю є комплексні або наскрізні індивідуальні розрахунково-графічні та інші завдання, рівень виконання яких оцінюється за 100-бальною шкалою, а оцінка зараховується до залікового кредиту як окремий заліковий модуль, якщо це передбачено робочою програмою дисципліни.


Шкала оцінювання


За шкалою університету

За національною шкалою

За шкалою ECTS

90-100

відмінно

А (відмінно)

80-89

добре

В (дуже добре)

70-79

С (добре)

60-69

задовільно

D (задовільно)

50-59

Е(достатньо)

26-49

незадовільно

FX (незадовільно з можливістю повторного складання)

1-25

F (незадовільно з обов'язковим повторним курсом)

Семестровий контроль проводиться у формі екзамену, диференційованого заліку або заліку в обсязі навчального матеріалу, визначеного робочою навчальною програмою і в терміни, встановлені робочим навчальним планом та графіком навчального процесу.Каталог: depart -> Finances -> resource -> file
file -> Методичні рекомендації до виробничої практики для студентів ІV курсу напряму підготовки 030508 «Фінанси І кредит»
depart -> Програма навчального курсу «основи педагогічниих досліджень»
depart -> Issn 2312–1165 Державний вищий навчальний заклад
depart -> Навчально-методичний посібник для студентів Інституту історії І політології
file -> Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів напряму підготовки 030508 «Фінанси і кредит»
file -> Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Управління державним боргом»
file -> Методичні рекомендації щодо змісту та організації практичних занять з курсу «фінансовий менеджмент»
file -> Методичні вказівки до самостійної (індивідуальної) роботи для студентів напряму підготовки 030508"Фінанси І кредит"
file -> Методичні рекомендації до написання курсових робіт із дисципліни "податкова система" для студентів 4 курсу
file -> Методичні рекомендації до виробничої практики для студентів ІV курсу ор бакалавр напряму підготовки 030508 «Фінанси І кредит»

Скачати 400.65 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка