Міністерство освіти і науки молоді та спорту України Державний вищий навчальний закладСкачати 400.65 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації31.10.2017
Розмір400.65 Kb.
1   2   3

6.Графік навчального процесу
V курс (освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр»):
Педпрактика – 4 тижні.

І семестр - 13 тижнів.

Екзаменаційна сесія.

II семестр – 8 тижнів.

Екзаменаційна сесія.

Тренінг з фаху.

Переддипломна практика (8 тижнів).

Захист звітів про проходження переддипломної практики.

Підготовка до захисту магістерських робіт.

Державна атестація - захист магістерських робіт.
9. Анотації дисциплін за напрямами підготовки (спеціальностями)
ОКР- магістр


Предмет

Іноземна мова за фаховим спрямуванням

Статус

Вибіркова

Рік, семестр

5 рік, 9 семестр

Анотація

Метою вивчення дисципліни є формування необхідної комунікативної спроможності в сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами; оволодіння новітньою фаховою інформацією через іноземні джерела.

Форми контролю

Залік
Предмет

Стратегічне управління

Статус

Нормативна

Рік, семестр

5 рік, 9 семестр

Анотація

Формування знань щодо сутності стратегічного управління, практичних навичок використання методик стратегічного аналізу, вироблення стратегій діяльності та засобів їх реалізації підприємствами різних форм власності і масштабів діяльності в кризових умовах господарювання, вміння використовувати необхідний інструментарій стратегічного управління в конкретній ситуації при розробленні управлінських рішень.

Форми контролюПредмет

Менеджмент персоналу

Статус

Нормативна

Рік, семестр

5 рік, 10 семестр

Анотація

Формування комплексу теоретичних знань і вмінь щодо ефективного менеджменту персоналу розробки та здійснення кадрової політики в сучасних організаціях, добору та розміщення персоналу, його оцінки та навчання, забезпечення цілеспрямованого використання персоналу організації та розвитку компетенції управлінських кадрів в сучасних умовах господарювання.

Форми контролю

Залік
Предмет

Експертна оцінка

Статус

Вибіркова

Рік, семестр

5 рік, 10 семестр

Анотація

Експертна оцінка В результаті вивчення дисципліни, фахівець повинен знати про економічні відносини, що обумовлюють чинники та важелі підвищення конкурентоспроможності національного виробника в контексті забезпечення економічної безпеки держави і окремого господарського суб'єкта.

  • Вивчення теоретичних засад і принципів проведення експертної оцінки майна та нерухомості, засвоєння методики різних підходів до такої оцінки;

  • Закріплення теоретичних положень, розв’язування теоретичних завдань, пов’язаних з вивченням складових експертної оцінки об’єктів нерухомості;

Оволодіння навичками щодо оцінки вартості підприємства як цілісного майнового комплексу та визначення вартості окремих складових його активів.

Форми контролю

Залік
Предмет

Управління фінансовою санацією підприємств

Статус

Нормативна

Рік, семестр

5 рік, 9семестр

Анотація

Дисципліна спрямована на опанування студентами теоретичних знань щодо функціонування фінансової системи підприємства як єдиного цілого та її окремих ланок, оцінки фінансового стану підприємства, оцінки рівня банкрутства підприємств, з’ясування економіко-правових аспектів санації, банкрутства та ліквідації підприємств, а також набуття навичок щодо розробки планів фінансової санації підприємства.


Форми контролю

Екзамен
Предмет

Фінанси зарубіжних корпорацій

Статус

Вибіркова

Рік, семестр

5 рік, 9 семестр

Анотація

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у студентів системи знань про розвиток теорії управління фінансами корпорацій та її практичне застосування. Оскільки в Україні впроваджено Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, вивчення фінансів корпорацій, крім суто теоретичного інтересу має також практичну цінність. За результатами вивчення навчальної дисципліни слухачі отримують знання з основних розділів фінансового менеджменту на рівні найпопулярнішої форми організації бізнесу у світі – корпорації (акціонерного товариства).

Форми контролю

Екзамен
Предмет

Фінансовий менеджмент

Статус

Нормативна

Рік, семестр

5 рік, 10 семестр

Анотація

Формування практичних навичок та здобуття теоретичних знань стосовно основних концепцій, понять, методів і підходів до управління підприємством; видів грошових потоків на підприємстві, методів їх оптимізації; моделей і методів управління витратами, механізму управління прибутком підприємства; операційного, фінансового та інтегрованого важелів; завдання і методів управління основними групами активів; концепцій вартості капіталу, методів оптимізації його структури; критеріїв величини і ступеня ризику, механізмів нейтралізації фінансових ризиків; процесів здійснення фінансового планування і прогнозування на підприємстві; методів прогнозування банкрутства, механізмів фінансової стабілізації фінансового стану підприємства.


Форми контролю

Екзамен
Предмет

Управління державним боргом

Статус

Вибіркова дисципліна

Рік, семестр

5 рік, 10 семестр

Анотація

Програма курсу передбачає ознайомлення із поняттями державного боргу та його класифікації, структурою державного боргу та механізмом його функціонування, борговою політикою та особливостями управління державним боргом в коротко- та довгостроковій перспективі, дослідженні впливу державних запозичень на розвиток секторів вітчизняної економіки.


Форми контролю

іспит
Предмет

Бюджетний менеджмент

Статус

Вибіркова

Рік, семестр

5 рік, 9 семестр

Анотація

Формування теоретичних знань та практичних навичок з організації бюджетного менеджменту, зокрема, бюджетного планування, виконання бюджету, бюджетного обліку і звітності, бюджетного контролю, формування вмінь: працювати з фінансовою інформацією в рамках бюджетного процесу й бюджетного регламенту; практично застосовувати методи і прийоми оперативної роботи щодо управління бюджетними відносинами; використовувати різні методи бюджетного планування в процесі прогнозування дохідної й видаткової частин бюджету.

Форми контролю

Екзамен
Предмет

Місцеві фінанси

Статус

вибіркова

Рік, семестр

5 рік, 9 семестр

Анотація

Надання знань про сутність і роль місцевих фінансів у економічному і соціальному розвитку адміністративно-територіальних утворень та механізм їх функціонування; вивчення суті і значення місцевих фінансів, засад їхнього функціонування як одного з

дійових важелів економічної політики місцевих органів самоврядування; набуття вмінь аналізувати використання доходів органів місцевого самоврядування.Форми контролю

залік
Предмет

Митна справа

Статус

Вибіркова

Рік, семестр

5 рік, 10 семестр

Анотація

Дисципліна вивчає фінансово-економічні відносини, що виникають у процесі переміщення товарів через митний кордон України, їх митного контролю та митного оформлення, застосування механізмів тарифного і нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, справляння митних платежів, ведення митної статистики, обміну митною інформацією, запобігання та протидії контрабанді та боротьби з порушеннями митних правил.


Форми контролю

Залік
Предмет

Ринок фінансових послуг

Статус

Вибіркова

Рік, семестр

5 рік, 9 семестр

Анотація

Формування у студентів системи глибоких теоретичних знань із функціонування ринку фінансових послуг, його ролі в процесах накопичення капіталу, комплексного розуміння системи взаємозв'язків на ринку фінансових послуг та державної політики на цьому ринку, вироблення практичних навичок використання здобутих знань у практичній діяльності, розвиток сучасного наукового мислення і формування інтересу до самостійної творчої роботи. Програма навчальної дисципліни передбачає вивчення таких тем: економічний зміст та роль ринку фінансових послуг, роль фінансових посередників на ринку фінансових послуг, регулювання ринку фінансових послуг, фінансові послуги на грошовому ринку, на ринку позик, на валютному, фондовому ринках, на ринку банківських металів, послуги з довірчого управління фінансовими активами, з перейняттяризиків.


Форми контролю

Екзамен
Предмет

Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання

Статус

Вибіркова

Рік, семестр

5 рік, 10 семестр

Анотація

Мета дисципліни: отримання студентами базових знань з теоретико-методичних та практичних питань організації та здійснення системи бюджетування на підприємстві.

Завдання дисципліни. Основними завданнями вивчення дисципліни «Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання» є: вивчення сутності та принципів бюджетування діяльності на підприємстві; ознайомлення з методикою та технологією розробки бюджету підприємства; засвоєння особливостей контролю виконання бюджету.

Форми контролю

Екзамен
Предмет

Інтелектуальна власність

Статус

Вибіркова

Рік, семестр

5 рік, 10 семестр

Анотація

Формування системи теоретичних і практичних знань студентів щодо забезпечення інтелектуального і соціального розвитку особистості шляхом навчання основам правових та економічних аспектів інтелектуальної власності; вивчення основних понять системи правової охорони інтелектуальної власності; складових міжнародної системи охорони інтелектуальної власності та системи інтелектуальної власності в Україні.

Форми контролю

Залік

Каталог: depart -> Finances -> resource -> file
file -> Методичні рекомендації до виробничої практики для студентів ІV курсу напряму підготовки 030508 «Фінанси І кредит»
depart -> Програма навчального курсу «основи педагогічниих досліджень»
depart -> Issn 2312–1165 Державний вищий навчальний заклад
depart -> Навчально-методичний посібник для студентів Інституту історії І політології
file -> Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів напряму підготовки 030508 «Фінанси і кредит»
file -> Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Управління державним боргом»
file -> Методичні рекомендації щодо змісту та організації практичних занять з курсу «фінансовий менеджмент»
file -> Методичні вказівки до самостійної (індивідуальної) роботи для студентів напряму підготовки 030508"Фінанси І кредит"
file -> Методичні рекомендації до написання курсових робіт із дисципліни "податкова система" для студентів 4 курсу
file -> Методичні рекомендації до виробничої практики для студентів ІV курсу ор бакалавр напряму підготовки 030508 «Фінанси І кредит»

Скачати 400.65 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка