Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківський національний економічний університет «оцінка якості корпоративного управління» Конспект лекцій


  Фінансові показники корпоративного управлінняСторінка4/4
Дата конвертації16.03.2017
Розмір1.42 Mb.
#12077
ТипПротокол
1   2   3   4

4.3.  Фінансові показники корпоративного управління
Корпоративні фінанси функціонують у рамках фінансової системи держави й становлять її основу. Під терміном корпоративні фінанси розуміється керування рухом капіталу в рамках певної компанії. Слово «корпоративний» указує на корпоративну форму правління.

Корпоративні фінанси – це грошові відносини, пов'язані з формуванням і розподілом грошових ресурсів підприємствйучасників, що входять у корпорацію, і їх використанням на виконання зобов'язань перед підприємствамимучасниками корпорації, фінансово-кредитної системи й державою, а також на забезпечення функціонування як окремих учасників, так і корпорації в цілому.

Успіх управління корпоративними фінансами залежить від стратегії й тактики керування самою корпорацією. Фінансова стратегія повинна вписуватися в загальну стратегію корпорації й бути адекватної їй по цілям і завданням.

Розвиток корпорації прямо залежить від правильно організованої фінансової діяльності й, насамперед, її кредитної й інвестиційної. У якості загальних вимог до фінансової звітності корпорації є консолідована звітність, яка передбачає інтеграцію показників діяльності господарюючих суб'єктів, що втримуються в балансі; звіті про прибутки й збитки й звіті про рух фондів.

Необхідність складання консолідованої звітності з'являється при створенні інтегрованої корпоративної структури, учасники якої зв'язано один з одним взаємною участю в капіталі або іншим способом. Наявність консолідованої звітності дозволяє підвищити фінансову й соціально-економічну керованість корпоративної структури, мати об'єктивну картину діяльності в цілому.

Сутність консолідованої звітності корпорації укладається в тому, що вона не є звітністю юридично самостійного господарюючого суб'єкта й має явно виражену аналітичну спрямованість. Ціль консолідації звітності – одержати загальну виставу про діяльність господарюючих суб'єктів у рамках об'єднання (корпорації).

У процесі консолідації виключаються будь-які внутрігрупові фінансово-господарчі операції, показуються лише активи й пасиви, доходи й видатки від операцій із третіми особами.

Інформація фінансово-економічного характеру необхідна:

з метою визначення ролі й місця корпорації в економічному розвитку держави й регіону, зокрема – виявлення ступені збігу інтересів федеральних, місцевих органів керування й корпорації в реалізації економічних програм розвитку;

для внутрішнього споживання корпорацією з метою вироблення загальної ефективної корпоративної стратегії розвитку, підвищення керованості її учасниками, проведення скоординованої фінансово-економічної політики;

для інформування широкої громадськості потенційних інвесторів, що існують і, про діяльність даної корпорації, що дозволяє їм судити про суми, час, ризики, пов'язаних з очікуваними доходами, а також про господарські ресурси корпорації, її зобов'язаннях, складі коштів і джерел, причинах їх змін.

Таким чином, консолідована фінансова звітність містить інформацію, що характеризує діяльність групи господарюючих суб'єктів, що діють у рамках єдиної економічної стратегії, що й участвующих у капіталі один одного. Для зручності формування й наступного аналізу фінансової звітності корпорації за рубежем була розроблена й складена система стандартів бухгалтерського обліку й фінансової звітності. Вона називається Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФО), основною метою яких є структуризація фінансової звітності, яка дозволяла б порівнювати документацію різних компаній. Вимоги до консолідованої звітності, відповідні до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФО) [23], представлені в табл. 4.3


Таблиця 4.3

Вимоги до консолідованої звітності АТ

( за Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФО)


Вимоги

Сутність

Періодичність звітності

Фінансові звіти повинні підготовлятися періодично, через рівні проміжки часу

Повнота охоплення

У свої фінансові документи корпорація повинна включати всі видатки, здійснення яких було необхідно для одержання доходів, зазначених у звітності

Консерватизм

У ситуації, коли невизначеність виміру породжує равновероятные розміри прибутки, корпорація повинна повідомляти у звіті найменшу цифру. При цьому корпорація повинна прагнути передбачити всі видатки й не повідомляти про доходи без ретельного обґрунтування

Ясність

Інформація, що втримується у звітах, повинна бути викладена на такому рівні, щоб її міг сприйняти читач із середнім рівнем розуміння проблем бізнесу

Істотність

Звіти повинні містити інформацію, істотну для прийняття рішень і орієнтовану на користувачів

Надійність

Надавана інформація повинна бути повної й достовірної

Спадкоємність

Корпорація повинна прагнути використовувати порівнянні методи фінансових розрахунків так, щоб забезпечувалася можливість порівняння звітних даних на різні періоди часу

Корпорація повинна показати у звітності: фінансовий стан на кінець періоду; потоки коштів за період; доходи за період; внески власників і виплати власникам за період.

Управління вартістю починається з розробки системи показників, що забезпечують вичерпну інформацію про результати роботи корпорації. Усі фінансові фактори вартості націлені на стратегічну ефективність корпорації й умовно діляться на групи показників, що відображають: ефективність операційної діяльності; інвестиційну діяльність; фінансову діяльність.

У світовій практиці використовують показники, засновані на економічному прибутку й визначенні інтегральної ефективності технологічного ланцюжка. Автор концепції економічної доданої вартості (табл. 4.4) Стюарт [121] визначає даний показник як добутку інвестиційного капіталу й різниці між чистим операційним прибутком після оподатковування й витратами.


Таблиця 4.4

Оцінка вартості корпорації по Стюарту

Показник

Формула розрахунку

Умовні позначки

Економічна додана вартість (Стюарт), грн.


EVA = [NOPAT – WACC]*NA


EVA – показник економічної доданої вартості; NOPAT – чистий операційний прибуток після оподатковування; WACC – середньозважена вартість капіталу;

NA – інвестиційний капітал


Інтегральна ефективність діяльності технологічного ланцюжка корпорації дорівнює частці від розподілу сукупного чистого прибутку на сукупні активи й визначається формулою, представленої в табл. 4.5


Таблиця 4.5

Оцінка вартості корпорації по ефективності

технологічного ланцюжка

Показник

Формула розрахунку

Умовні позначки

Інтегральна ефективність технологічного ланцюжка, %


Эі = ЧПі /ВАі

ЧПц – сукупний чистий прибуток технологічного ланцюжка;

ВА – усього активів підприємств технологічного ланцюжка.

ЧПi – чистий прибуток iгого підприємства;

Bai – усього активів iгого підприємства


Дані показники дозволяють оцінити реальний економічний прибуток при необхідній ставці прибутковості, яку акціонери й кредитори змогли б одержати, вклавши свої кошти в цінні папери з таким же рівнем ризику.Контрольні запитання для самодіагностики
Контрольні запитання для самодіагностики


 1. Історія виникнення акціонерних товариств та ринку цінних паперів.

 2. Який порядок створення акціонерних товариств?

 3. Які основні ознаки акціонерного товариства?

 4. Здійсните порівняльну характеристику видів акціонерних товариств.

 5. Проаналізуйте переваги і недоліки акціонерної форми бізнесу.

 6. У якому документі визначається порядок здійснення засновниками спільної діяльності по створенню акціонерного товариства, розмір статутного капіталу, види акцій, що випускаються, і порядок їх розміщення?

 7. Учасники корпоративного управління.

 8. Функції корпоративного управління.

 9. Види акціонерних товариств, їх спільні риси та відмінності.

 10. Власники акціонерного товариства.

 11. Права й обов’язки акціонерів.

 12. Англо-американська модель корпоративного управління (принципи, рада директорів, структура власності та ринок корпоративного контролю, оплата праці вищого керівництва).

 13. Німецька модель (принцип соціальної взаємодії, елементи, схема).

 14. Японська модель (роль банків, практика внутрішньогрупового пересування менеджменту, вибіркове втручання, внутрішньогрупова торговля).

 15. Функції корпоративного управління.

 16. У чому полягає особливість корпоративного управління з позиції теорії фірми?

 17. Агентська теорія, які цілі переслідують групи учасників «конфлікту інтересів».

 18. Модель Дженсена-Меклінга: агентські витрати.

 19. Модель «стейкхолдерів»: интереси учасників корпоративного управління.

 20. Які чинники впливають на формування моделі корпоративного управління?

 21. У чому переваги корпоративного управління?

 22. Особливості некорпоративного управління?

 23. Які ознаки корпорації?

 24. Чим відрізняється корпоративне управління від менеджменту.

 25. Чим пояснюється різноманіття механізмів корпоративного управління?

 26. Назвіть механізми захисту інтересів власників.

 27. Внутрішні механізми вирішення агентських конфліктів?

 28. Які механізми захисту інтересів власників?

 29. Система органів управління корпорації (склад, принцип діяльності, компетенція).

 30. Здійснення взаємозв'язку органів управління корпорацією.

 31. Назвіть 15 ознак ефективної системи корпоративного управління?

 32. У чому особливості української моделі корпоративного управління?

 33. Які основні законодавчі акти, що регламентують процеси корпоративного управління?

 34. Роль власників в реалізації механізмів контролю?

 35. Організація роботи наглядової ради: роль, компетенція, структура.

 36. Виконавчі органи: порядок утворення, компетенції.

 37. Яка структура наглядової ради і розподіл повноважень між її членами?

 38. Види комітетів наглядової ради і їх функції?

 39. Який склад виконавчих органів акціонерного товариства?

 40. У чому особливість формування грошової винагороди менеджерів?

 41. Агентські конфлікти – джерело розвитку корпорації або перешкода?

 42. Які сторони окрім власників і керівників беруть участь в корпоративних стосунках, яким чином?

 43. Чому відбувається розділення прав власності і повноважень управління?

 44. Статут акціонерного товариства як основний документ товариства.

 45. Зміст статуту акціонерного товариства.

 46. Порядок створення статутногофондуакціонерного товариства.

 47. Типи і категорії акцій, що випускаються акціонерним товариством.

 48. Номінальна та ринкова вартість акцій акціонерного товариства.

 49. Порядок внесення змін і доповнень до статуту акціонерного товариства.

 50. Випадки, коли здійснюється перереєстрація акціонерного товариства.

 51. Які причини включення інституту власників в систему корпоративного управління?

 52. У чому протиріччя власників і керівників?

 53. Збільшення статутного капіталу АТ – способи збільшення і органи, що приймають рішення про збільшення.

 54. Якщо члени наглядової ради обрані кумулятивним голосуванням, чи можливе дострокове припинення повноважень лише одного члена або повноваження (достроково) припиняються у всієї наглядової ради у повному складі? Вкажіть причини (підстави) такого припинення повноважень.

 55. Яким документом, що видається на вимогу акціонера, підтверджуються його права на акції, випущені в бездокументній формі?

 56. Закон України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні.

 57. Виплата дивідендів акціонерам.

 58. Ухвалення управлінських рішень в корпорації.

 59. Дайте визначення поняття «рейтинг».

 60. Назвіть основні принципи оцінювання корпоративного управління.

 61. Рейтинги корпоративного управління: актуальність, порядок присвоєння, переваги та недоліки.

 62. Процедура присвоєння рейтингу«РІД-Експерт РА».

 63. Назвіть напрями оцінки CORE-rating.

 64. Процедура присвоєння індексу  корпоративного управління українського інституту розвитку фондового ринку.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. Аналіз даних у дослідженнях соціально-економічних систем: Монографія / В. С. Пономаренко, Л. М. Малярець. – 2009. – 432 с.

 2. Бандилет А. Стан і перспективи розвитку корпоративних структур власності / А. Бандилет // Економіка України. – 2005. – № 11. – C. 55–61.

 3. Баффетт У. Эссе об инвестициях, корпоративных финансах и управлении компаниями / Уоррен Баффетт; сост., авт. предисл. Лоренс Каннингем; пер. с англ. Ю. Гальцев. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. 268 с.

 4. Блюмгардт А. Модели корпоративного управления / А. Блюмгардт. – Киев: Наук. думка, 2003. – 160 с.

 5. Большой латинско-русский словарь [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.linguaeterna.com/vocabula/show.php?n=38251.

 1. Брейли Р. Принципы корпоративных финансов / Р. Брейли, С. Майерс; пер. с англ. М. В. Беловой. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 1997. – 1120 с.

 2. Вакульчик О. М. Корпоративне управління: економіко-аналітичний аспект / О. М. Вакульчик. – Дніпропетровськ : Пороги, 2003. – 257 с.

 3. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами / Дж. К. Ван Хорн; пер. с англ. И. И. Елисеева; гл ред. Я. В. Соколов. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 800 с.: ил. – (Серия по бухгалтерскому учету и аудиту).

 4. Винокуров В. А. Качество менеджмента – основа современной управленческой парадигмы / В. А. Винокуров // Менеджмент в России и за рубежом. – 2006. – № 6.

 5. Внутренние механизмы корпоративного управления: некоторые прикладные проблемы. Отчет по первому этапу исследований (2006/2007 гг.) / А. Д. Радыгин, Р. М. Энтов и др. – М.: ИЭПП, 2007. – 176 с.

 6. Глисон П. Р. Обеспечение эффективной работы совета директоров предпринимательских компаний [Електронний ресурс] / П. Р. Глисон // Журнал «Независимый директор». – 2004. – Режим доступу до журн.:

www.iteam.ru/publications/corporation/section_94/ article_3207/

 1. Грэй Ч. В., Хэнсон Р. Дж. Корпоративные отношения в Центральной и Восточной Европе. Уроки рыночной экономики развитых стран. – В кн.: Корпоративное управление и права акционеров. М.: ИНФРА-М. – 1994.

 2. Гриньова В. М. Організаційно-економічні основи формування системи корпоративного управліня в Україні: (Монографія) / В. М. Гриньова, О. С. Попов. – Харків.: Вид. ХДЕУ, 2003. – 324 с.

 3. Гуияр Ф. Ж. Преобразование организации / Ф. Ж. Гуияр, Д. Н. Келли; пер. с англ. – М.: Дело, 2000. – 376 с.

 4. Джой-Меттьюз Д. Развитие человеческих ресурсов / Д. Джой-Меттьюз, Д. Меггинсон, М. Сюрте; пер. с англ. Р. Л. Ткачука. – М.: Эксмо, 2006. – 432 с.: ил. – (Профессиональное издание для бизнеса).

 5. Діагностика стану підприємства: теорія і практика: (Монографія) / під заг. ред. А. Е. Воронкової. – [2-е вид., перероб і доп.]. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2008. – 520 с.

 6. Євтушевський В. А. Стратегія корпоративного управління / В. А. Євтушевський, К. В. Ковальська, Н. В. Бутенко. – К.: Знання, 2007. – 287 с.

 7. Закон Украины «Об акционерных обществах» от 17 сентября 2008 года № 514-VI // Информационно-аналитическая газета «Налоги и бухгалтерский учет». Будущее акционерных обществ. 13.11.2008 г. № 91 (1171). С. 243.

 8. Звіт Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2009 рік [Електронний ресурс] / Київ, 2010. – 82 с. – Режим доступу:

www.

 1. Иваниенко В. В. Финановый анализ: [Учебное пособие] / В. В. Иваниенко. – 2-е изд. – Х.: Издательский Дом «Инжек», 2003. – 176 с.

 2. Информация о национальном рейтинге корпоративного управления [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.rid.ru

 1. Клейнер. Г. Б. Управление корпоративными предприятиями в переходной экономике / Г. Б. Клейнер // Вопросы экономики.1999.№ 8. – С. 6479.

 2. Комитет по Международным стандартам финансовой отчетности (фонд) http://www.ifrs.org/Home.htm

 3. Кныш М. И. Стратегическое управление корпорациями / М. И. Кныш, В. В. Пучков, Ю. П. Тютиков. СПб: КультИнформПресс, 2002. – 239 с.

 4. Кондратьев В.Б. Корпоративное управление и инвестиционный процесс / В. Б. Кондратьев. – М.: Наука, 2003. – 318 с.

 5. Концепція розкриття інформації на фондовому ринку України, рішення ДКЦПФР від 13.07.2006 N 570 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.uazakon.com.

 1. Корпоративное управление машиностроительным предприятием: (Монография) / [В. С. Пономаренко, Е. Н. Ястремская, В. М. Луцковский та ін.]. -Х.: ИД «ИНЖЭК», 2006. – 232 с.

 2. Корпоративное управление: основные понятия и результаты исследовательской практики [Електронний ресурс] / Д. Карапетян, М. Грачева // Журнал «Управление компанией» (Издается в России). – 2004. – №1. Режим доступу до журн.:

www.managment.com.ua.

 1. Корпоративный менеджмент: cправочник для профессионалов / И. И. Мазур, В. Д. Шапиро, Н. Г. Ольдорогге и др.]; под ред. И. И. Мазура. – М.: Высшая школа, 2003. – 1077 с.: с ил.

 2. Корпорації: управління та культура: (Монографія) / А. Е. Воронкова, М. М. Баб’як, Е. Н. Коренєв, І. В. Мажура. – Дрогобич: Вимір, 2006. – 376 с.

 3. Коуз Р. Фирма, рынок и право / Р. Коуз, пер. с англ. Б. Пинскер. – М.:»Дело ЛТД», «Catallaxy», 1993. – 192 c.

 4. Костин А. Е. КСО і стійкий розвиток: світовий досвід і концепція для РФ / А. Е. Костин // Менеджмент в России и за рубежом. – 2005. – № 3. – Режим доступу до журналу:

http://www.csrjournal.com/lib/analiticarticle/748-korporativnaja-socialnaja-otvetstvennost-i.html

 1. Коупленд Т. Стоимость компании: оценка и управление / Т. Коупленд, Т. Колер, Дж. Мкррин; пер. с англ. Н. Н. Барышникова.- М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2005. – 576 с.: ил.

 2. Кредит-Рейтинг – рейтинговое агентство, Украина, Киев - Рейтинги корпоративного управления [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

www.credit-rating.com.ua

 1. Кукура С. П. Теория корпоративного управления / С. П. Кукура. – М.: ЗАО «Издательство экономика», 2004. – 478 с.

 2. Леонов Д. Індекс корпоративного управління в Україні: методологічні засади обчислення / Д. Леонов, М. Бурмака, М. Юрса // Ринок цінних паперів України. – 2007. – № 7–8. – с. 73-86.

 3. Лукашов А. В. Сравнительные корпоративные финансы и корпоративное управление / А. В. Лукашов // Управление корпоративными финансами. – 2005. – № 3 (9). – С. 2–12.

 4. Масютин С. А. Корпоративное управление: опыт и проблемы: монография / С. А. Масютин. – М.: ООО «Финстатинформ», 2003. – 280 с.

 5. Менеджмент корпорации и корпоративное управление / А. Н. Асаул, В. И. Павлов, Ф. И. Бескиерь, О. А. Мышко. – СПб.; «Гуманистика». – 2006. – 328 с.

 6. Методика расчета CORE – рейтинга. Институт корпоративного права и управления [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.iclg.ru

 1. Методика расчета рейтинга корпоративного управления Standard & Poor's [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.standardandpoors.ru

 1. Микерин Г. И. Методологические основы оценки стоимости имущества / Г. И. Микерин, В. Г. Гребенников, Е. И. Нейман. – М.: ИНТЕРРЕКЛАМА, 2003. – 688 с.

 2. Модильяни Ф. Сколько стоит фирма? Теорема ММ / Ф. Модильяни, М. Миллер; пер. с англ. А. М. Семенова. – [2-е изд.]. – М.: Дело, 2001. – 272 с.

 3. Мозгова Л. О. Аналіз інформаційної відкритості українських промислових підприємств / Л. О. Мозгова // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів «Актуальні проблеми обліку аналізу і фінансового контролю в Україні» (Харків, 10-11 лютого 2009 року). Управління розвитком: зб. наук. пр. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2009. – № 1. – С. 117–118.

 4. Мозгова Л. О. Дослідження структури акціонерного капіталу промислових підприємств / Л. О. Мозгова // Економіка: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць. Випуск 258: В 4 т. Том I. – Дніпропетровськ : ДНУ – 2009. – С. 17–21.

 5. Мозгова Л. О. Методичні підходи до оцінки якості корпоративного управління підприємством / Л. О. Мозгова // Materialy VI mezinarodni vedecko – prakticka conference «Dny vedy – 2010», (Praha, 27 brezen – 05dubna 2010 roku). – Praha, Publishing House «Education and Science», 2010. – Dil 12. Ekonomicke vedy. – C. 22–24.

 6. Мозгова Л. О. Оцінка факторів ефективності корпоративного управління підприємств / Л. О. Мозгова // Материали за 4-я международна научна практична конференция «Бъдещето проблемите на световната наука», (София, 17-25 декеври 2008). – Том 8. Икономики. – София, «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2008. – С. 104–107.

 7. Мозгова Л. О. Якість корпоративного управління як фактор компетенції підприємства / Л. О. Мозгова // Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції «Методологія та практика менеджменту на порозі XXI століття: загальнодержавні, галузеві та регіональні аспекти», (м. Полтава, 15 – 16 травня 2008 р.). – Частина I. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008. – С. 211–212.

 8. Мозговая Л. А. Механизм разрешения корпоративных конфликтов на промышленных предприятиях / Л. А. Мозговая // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Господарський механізм: сутність, структура, подальше вдосконалення на сучасному етапі», (м. Полтава, 18 – 19 квітня 2008 р.). – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008. – С. 54–56.

 9. Мозговая Л. А. Особенности корпоративного управления отечественных предприятий / Л. А. Мозговая // Економіка: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. – Випуск 234: В 4 т. Том IV. – Дніпропетровськ: ДНУ – 2007. – С. 887–893.

 10. Мозговая Л. А. Особенности организационной деятельности наблюдательных советов на украинских промышленных предприятиях / Л. А. Мозговая // Materialy IV mezinarodni vedecko – prakticka conference «Zpravy vedecke ideje - 2008», (Praha, 27 rijna-05 listopadu 2008 roku). – Praha, Publishing House «Education and Science», 2008. – С.22–24.

 11. Мозговая Л. А. Формирование информационного поля контроля за деятельностью исполнительных органов предприятия / Л. А. Мозговая // Економіка: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. – Випуск 246: В 5 т. Том I. – Дніпропетровськ: ДНУ – 2007. – С. 228–233.

 12. Мозговая Л. А. Формирование механизмов разрешения конфликтов в системе корпоративного управления предприятием / Л. А. Мозговая // Бизнес-Информ. – 2008. – № 1. – С. 150–153.

 13. Назарова Г. В. Організаційні структури управління корпораціями / Г. В. Назарова. – Х. : ХДЕУ, 2004. – 408 с.

 14. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / Д. Норт; пер. с англ. А. Н. Нестеренко; предисл. и науч. ред. Б. З. Мильнера. – М.: Фонд экономической книги «Начала», 1997. – 180 с. – (Современная институционально-эволюционная теория).

 15. О порядке подготовки к продаже акций открытых акционерных обществ, созданных путем корпоратизации: Указ Президента України від 18.03.1994 р. // Урядовий кур’єр. – 1994. – № 45.

 16. Отенко В. І. Удосконалення механізму корпоративного управління підприємством / В. І. Отенко, Л. О. Мозгова // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». – 2007. – Спецвипуск 22. Частина II. – С. 208–212.

 17. Отенко І. П. Актуальні проблеми формування внутрішніх механізмів корпоративного управління / І. П. Отенко, Л. О. Мозгова // Економіка: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. – Випуск: 259 В 7 т. Том VII. – Дніпропетровськ : ДНУ – 2010. – С. 1812–1818.

 18. Отенко І. П. Аналіз факторів якості корпоративного управління промислових підприємств / І. П. Отенко, Л. О. Мозгова // Економіка: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. – Випуск: 252 В 6 т. Том II. – Дніпропетровськ: ДНУ – 2009. – 300 С. – С. 394–400.

 19. Офіційний сайт Державної установи «Агенство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» при Державній комісії з цінних паперів та фондовому ринку. – Режим доступу:

http://www.smida.gov.ua

 1. Перевалов Ю. Формирование структуры собственности на приватизированных предприятиях / Ю. Перевалов, В. Басаргин // Вопросы экономики. – 2000. – № 5. – С. 75–90.

 2. Поважный А. С. Трансформационные процессы корпоративного управления / А. С. Поважный // НАН Украины. – Донецк, 2001. – 290 с.

 3. Положення про порядок корпоратизації підприємств, затверджене Постановою Кабінету Міністрів № 508 від 05.07.93. – Режим доступу:

http://www.uazakon.com.

 1. Пособие по корпоративному управлению: В 6 т. – М.: «Альпина Бизнес Букс», 2004.

Т. 1: Часть I. Введение в корпоративное управление. – 2004 г. – 93 с.

 1. Пособие по корпоративному управлению: В 6 т. – М.: «Альпина Бизнес Букс», 2004.

Т. 2: Часть II. Совет директоров и исполнительные органы общества. – 2004 г. – 141 с.

 1. Пособие по корпоративному управлению: В 6 т. – М.: «Альпина Бизнес Букс», 2004.

Т. 3: Часть III. Права акционеров. – 2004 г. – 233 с.

 1. Пособие по корпоративному управлению: В 6 т. – М.: «Альпина Бизнес Букс», 2004.

Т. 4: Часть IV. Раскрытие информации и прозрачность. – 2004 г. – 111 с.

 1. Пособие по корпоративному управлению: В 6 т. – М.: «Альпина Бизнес Букс», 2004.

Т. 5: Часть V. Некоторые специальные вопросы. – 2004 г. – 108 с.

 1. Пособие по корпоративному управлению: В 6 т. – М.: «Альпина Бизнес Букс», 2004.

Т. 6: Часть VI. Приложения. Типовые документы. – 2004 г. – 365 с.

 1. Принципи корпоративного управління, затверджені рішенням Державної коміссії з цінних паперів та фондового ринку України № 571 від 11.12.2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.uazakon.com

 1. Про затвердження критеріїв оцінки ефективності управління корпоративними правами держави. Наказ  від 24.06.2004 N 1241 [Електронний ресурс] / Фонд Державного Майна України. – Режим доступу:

http://www.uazakon.com.

 1. Про затвердження заходів щодо реалізації пріоритетних напрямів розвитку корпоративного управління в акціонерних товариствах, розпорядження КМУ від 18 січня 2003 р. N 25-р. [Електронний ресурс] – Режим доступу:

http://www.uazakon.com.

 1. Про порядок розкриття інсайдерської інформації рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 липня 2008 року N 792, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 вересня 2008 р. за N 867/15558 [Електронний ресурс] Режим доступу:

http://www.uazakon.com

 1. Радыгин А. Д. Внешние механизмы корпоративного управления: некоторые прикладные проблемы / А. Д. Радыгин, Р. М. Энтов. – М.: ИЭПП, 2007. – 301 с.: ил. – (Научные труды / Ин-т экономики переход. Периода № 104 Р).

 2. Радыгин А. Д. Корпоративное управление и защита прав собственности: эмпирический анализ и актуальные направления реформ / А. Д. Радыгин, Р. М. Энтов. – М.: 2001. – 270 с.

 3. Радыгин А. Д. Особенности формирования национальной модели корпоративного управления / А. Д. Радыгин, Р. М. Энтов, И.В. Межераупс. –М., 2003. – 167 с.

 4. Рациональные деловые нормы и корпоративная практика Европейского банка реконструкции и развития [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://devbiz.narod.ru/home/kozloff/Management/EBRDBizStan.PDF

 1. Рекомендації Технічного Комітету IOSCO
  (Міжнародної Організації Регуляторів Ринків Цінних Паперів) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.credit-rating.com.ua/ua/Code.html

 1. Розенберг Дж. М. Инвестиции: терминологический словарь / Дж. М. Розенберг; пер. с англ. А. М. Волков, А. В. Щедрин. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 400 с. – (Библиотека словарей ИНФРА-М).

 2. Росс С. Основы корпоративных финансов / Стивен Росс, Рэндольф Вестрефилд, Брэдфорд Джордан; пер. с англ. под ред. Ю. В. Шленова. – Москва: Лаборатория базовых знаний, 2001. – 719 с.

 3. Руководство по отчетности в области устойчивого развития [Електронний ресурс] / Global Reporting Initiative, 2005 г. 48 с. Режим доступу:

www.globalreporting.org

 1. Словник із дисципліни «Основи корпоративного управління» для студентів спеціальності 7.050.102 «Економічна кібернетика» / [уклад. Лимонова Л. О.]. – Харків, 2003. – 70 с.

 2. Спасибо-Фатєєва І. Корпоративне управління: (Монографія) / І. Спасибо-Фатєєва, О. Кібенко, В. Борисова; за ред. проф. І. Спасибо-Фатєєвої. – Х.: Право, 2007. – 500 с.

 3. Спенсер Л. М. Компенции на работе / Л. М. Спенсер, С. М. Спенсер; пер. с англ. А. Яковенко. – М: HIPPO, 2005. – 384 c.

 4. Сучасні підходи до визначення категорії «якість» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http: //quality.eup.ru/MATERIALY10/modern_quality.htm

 1. Уильямсон О. И. Экономические институты капитализма: фирмы, рынки, «отношенческая» контрактация / О. Уильямсон; пер. с англ. Ю. Е. Благова, В. С. Катькало, Д. С. Славнова, Ю. В. Федотова, Н. Н. Цытович. – СПб.: Лениздат, CEV Press, 1996. – 702 с.

 2. Фелтон Р. От советов – к действию [Електронний ресурс] / Р. Фелтон, П. Фритц // Вестник McKinsey. – 2005. – № 1 (10). – Режим доступу до журналу:

http://www.mckinsey.com/russianquarterly/articles/issue10/11_0105.aspx?tid=21

 1. Хелферт Э. Техника финансового анализа / Э. Хелферт; пер. с англ. В. Дмитриев и др. – [10-е изд.]. – СПб.: Питер, 2003. – 640 с.: ил. – (Серия «Академия финансов»).

 2. Хессель М. Корпоративное управление. Владельцы, директора и наемные работники акционерного общества / М. Хессель; пер. с англ. В. Миловидов. – М.: «Джон Уайли энд Санз», 1996. – 240 с.

 3. Ходжсон Дж. Экономическая теория и институты: манифест современной институциональной экономической теории / Дж. Ходжсон; пер. с англ. М. Я. Каждана. – М.: Дело, 2003. – 464 с.

 4. Цуглевич В. Н. Корпоративный менеджмент в условиях нестабильного рынка / В. Н. Цуглевич; под общ. ред. Н. П. Тихомирова. – М.: Издательство «Экзамен», 2003. – 320 с.

 5. Чечетов М. Корпоративное управление в условиях экономической трансформации / М. Чечетов, О. Мендрул // Економіка України. – 2001. – № 4. – С. 10–18.

 6. Шевчук Є. Система розподілу повноважень між органами управління акціонерним товариством / Є. Шевчук // Ринок цінних паперів України. – 2007. – № 3–4. – С. 31–37.

 7. Шеин В. И. Корпоративный менеджмент: опыт России и США / В. И. Шеин, А. В. Жуплев, А. А. Володин. – М.: ОАО «Типография» «Новости», 2000. – 280 с.

 8. Шихвердиев А. Инвестор должен быть уверен / А. Шихвердиев, А. Епихин // Журнал для акционеров. – 2001. – № 5. – С. 10–15.

 9. Шмаров А. Корпоративное управление в России: события, мнения инвесторов [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.expert.ru

 1. Щодо організації навчання керівних посадових осіб акціонерних товариств з питань фондового ринку та корпоративного управління, рішення ДКЦПФР N 215 від 21.11.2000. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http: //www.uazakon.com.

 1. Экономико-правовые факторы и ограничения в становлении моделей корпоративного управления / [А. Д. Радыгин, Р. М. Энтов и др.]. – М.: ИЭПП, 2004.– 278 с.

 2. Элитарный Клуб корпоративного поведения [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://elitclub.ru/text/19.xhtml

 1. Barro J. Pay, Performance, Turnover of Bank CEO’s [Електронний ресурс] / J.Barro, R. Barro // NBER Working Paper №3262, Cambridge Mass. – 1990. – Режим доступу:

http://www.nber.org/papers/w3262

 1. Berle A. A. The Modern Corporation and Private Property / A. A. Berle, G. C // Means New York: Macmillan. – 1932.

 2. Brav A. Payout policy in the 21st century / А. Brav, J. R. Graham, C. R. Harvey, R. Michaely // Journal of Financial Economics. 2005. – Vol. 77. –рр. 483-527.

 3. Coughlan A. Executive Compensation, Management Turnover, and the Firm Performance: an Empirical Investigation / А. Coughlan, R. Schmidt //  Journal of Accounting and Economics. – 1985. – pp. 43-66.

 4. Cubbin J. The Effect of Shareholding Dispersion on the Degree of Control in British Companies: Theory and Evidence / J. Cubbin, D. Leech – // Economic Journal. –1983. – pp. 351-369.

 5. DeAngelo H. Are dividends disappearing? Dividend concentration and the consolidation of earnings / H. DeAngelo, L. DeAngelo, D. J. Skinner. // Journal of Financial Economics. – 2004. – Vol. 72. – рр. 425-456.

 6. Euroshareholders Corporate Governance Guidelines 2000 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http: //www.cg.org.cn/theory/zlyz/Europeinterest.pdf

 1. Fama E. and K. French. Disappearing dividends: Changing firm characteristics or lower propensity to pay? Journal of Financial Economics. 60. 3-43. 2001.

 2. Fama E., M. Jensen (1983) Separation of Ownership and Control. – "Journal of Law and Economics”, pp.301-325.

 3. Fitch Ratings в России и СНГ [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.fitchratings.ru/

 1. Hopt K. Board Models in Europe. Recent Developments of Internal Corporate Governance Structures in Germany, the United Kingdom, France, and Italy Effective board / K. Hopt, M. Planck // Ecgi. – Winter, 2006. – Vol. 3. – Р. 1.

 2. Huafang X. Ownership structure, board composition and corporate voluntary disclosure. Evidence from listed companies in China [Електронний ресурс] / X. Huafang, Y. Jianguo, Managerial Auditing Journal, 2007. Vol. 22. Iss. 6. – Emerald Group Publishing Limited – Режим доступу:

www.emeraldinsight.com

 1. Jensen M. Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance and Takeovers / М. Jensen // American Economic Review. – 1986. – Р. 323–329.

 2. La Porta R., F. Lopes de Silanes, A. Shleifer, A. Vishny. Agency Problems and Dividend Policies Around the World. NBER Working Paper N. 6594 Cambridge, Mass. 1998.Jensen M., W. Meckling (1976): Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Capital Structure. – In: Journal of Financial Economics, 1976, Vol.3, pp. 305-360

 3. Leech D., J. Leahy (1982) Ownership Structure, Control Type Classifications and the Performance of Large British Companies - <>, pp. 79-93.

 4. Liu J. Determinants of disclosures of A-, B- and H-share companies [Електронний ресурс] / J. Liu, I. A. Eddie // Asian Review of Accounting. – 2007. – Vol. 15. Iss. 1. – Р. 72–92. – Режим доступу:

www.emeraldinsight.com.

 1. Morsingand А. Corporate social responsibility communication: stakeholder information, response and involvement strategies / А. Morsingand, R. Schultz // Business Ethics: A European Review. – 2006. – Vol. 15, № 4.

 2. Pourcian S. (1993) Earnings Management and Nonroutine Executive Changes. – “Journal of Accountings and Economics” Vol.16, pp.317-336.

 3. Salmon Walter J. Crisis Prevention: How to Gear Up Your Board / Walter J. Salmon // Harvard Business. – 1993. – рр. 68–75.

 4. Shleifer A. A. Survey of Corporate Governance / A. Shleifer, R. Vishny // Journal of Finance. – 1997. – Vol. 52. – Р. 52.

 5. Silva W. M. The Voluntary Disclosure of Financial Information on the Internet and the Firm Value Effect in Companies across Latin America [Електронний ресурс] / W. M. da Silva, L. A. de Lira Alves // Social Science Electronic Publishing. – Режим доступу:

http://www.ssrn.com

121. Stein J. (1989): Efficient Capital Markets, Inefficient Firms in a Model of Myopic Corporate Behavior. – “Quarterly Journal of Economics” Vol.103, pp.655-669. 1. TIAA-CREF – Corporate Governance [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.tiaa-cref.org/about/governance/corporate/index.html

 1. Weir C. Internal and external governance mechanisms: Their impact on the performance of large UK public companies / C. Weir D. Laing, P. J. McKnight // Journal of Business Finance and Accounting. – 2002. – № 29. – р. 579–611.

 2. Weisbach M. (1988) Outside Directors and CEO Turnover. – “Journal of Financial Economics”, pp. 431-460.

 3. Yermack D. Higher market valuation for firms with a small board of directors / D.Yermack // Journal of Financial Economics. – 1996. – Vol. 40. – Р. 185–211.


Зміст


Вступ

3

Тема 1. Сутність корпоративного управління

4

1. 1. Концепція корпоративного управління

4

1. 2. Моделі корпоративного управління

10

1. 3. Механізми корпоративного управління

15

Тема 2. Організація корпоративного управління

18

2. 1. Організаційна структура акціонерного товариства

18

2. 2. Особливості української моделі корпоративного управління

23

2. 3. Нормативно-правова база корпоративного управління

27

Тема 3. Оцінка якості корпоративного управління

32

3. 1. Методики оцінювання якості корпоративного управління

32

3. 2. Особливості методик оцінки якості корпоративного управління в країнах з перехідною економікою

40

3. 3. Оцінка роботи органів управління акціонерного товариства

45

3. 4. Інформаційна прозорість корпоративного управління та її оцінка

50

Тема 4. Оцінка результатів діяльності  акціонерного товариства

54

4. 1. Дивідендна політика акціонерного товариства

54

4. 2. Економічна оцінка діяльності акціонерного товариства

60

4. 3. Фінансові показники корпоративного управління

63

Контрольні запитання для самодіагностики

66

Використана література

70

Зміст

83

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ«ОЦІНКА ЯКОСТІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ»
Конспект лекцій

для студентів спеціальності 8.03050901 “Облік і аудит”

денної форми навчання

Автори: Денисюк О. В.

Мозгова Л. О.

Відповідальний за випуск Отенко І. П.

Редактор

Коректор


План 2012 р. Поз. №

Підп. до друку Формат 60х90 1/16. Папір MultiCopy. Друк Riso.

Ум.-друк. арк. 2. Обл.-вид. арк. Тираж прим. Зам. №

Видавець та виготівник – видавництво ХНЕУ, 61001, пр.. Леніна, 9аСвідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів видавничої справи

Дк № від 2011 р.

Каталог: images -> users
images -> Програма м. Івано-Франківськ, 2011 міністерство охорони здоров’я україни
users -> Методичні рекомендації до виконання та оформлення дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня
users -> Методичні рекомендації для її виконання для студентів заочної форми навчання; методи активізації процесу навчання; система оцінювання знань студентів
users -> Методичні рекомендації щодо організації роботи районних (міських) комісій з питань техногенно-екологічної безпеки І надзвичайних ситуацій
users -> Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" для студентів спеціальності
users -> Робоча програма навчальної дисципліни "Організація та управління системою фінансово-економічної безпеки" для студентів спеціальності
users -> Робоча програма навчальної дисципліни «оцінка якості корпоративного управління» для студентів спеціальності 03050901 "Облік І аудит"
users -> Куліков П. М. Іващенко Г. А. Економіко-математичне моделювання фінансового стану підприємства


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка