Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни житомирський державний технологічний університетСкачати 199.9 Kb.
Дата конвертації23.10.2016
Розмір199.9 Kb.
ТипРеферат

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


БУХГАЛТЕРСЬКЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ:

ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ


Цикл наукових праць

Замула Ірина Валеріївна – доктор економічних наук, доцент, професор кафедри аналізу і статистики, Житомирський державний технологічний університет


РЕФЕРАТ

Київ – 2011Актуальність теми дослідження.

Значний науково-технічний потенціал людства розширює можливості економічного розвитку та супроводжується негативним впливом на навколишнє природне середовище (НПС). Антропогенна діяльність змінює природний перебіг процесів у довкіллі, що ставить під загрозу здоров’я і життя людини. За останніх 30-ть років у світі використано сировини стільки ж, скільки за всю історію цивілізації. Щорічно на планеті формується близько 100 млрд. т твердих відходів, 2 тис.км3 стічних вод і здійснюється більше 25 млрд. т викидів в атмосферу вуглекислого газу; деградація ґрунтів спостерігається майже на 2 млрд. га площ, що негативно впливає на добробут 1 млрд. чол.; 1,7 млрд. чол. страждають від дефіциту прісної води. З кожним роком зростають збитки від екологічних катастроф, які в середньому становлять 90 млрд. дол. за рік. У 2009 р. витрати України на охорону НПС склали 11073,5 млн. грн. Екологічна проблема охопила весь світ і стала однією з глобальних криз. Загроза омніциду потребує перегляду існуючих принципів взаємодії людини з природою та діяльності суб’єктів господарювання.

Досягнення компромісу між економічними та екологічними потребами суспільства є одним із факторів задоволення людства обмеженими природними ресурсами. Економічна наука не приділяє належної уваги екологічним аспектам господарювання – НПС сприймається виключно як джерело ресурсів для господарської діяльності. Вказані явища обумовлюють:


  • появу нового об’єкта дослідження для економічних наук – природно-ресурсний потенціал і наслідки антропогенного впливу на нього, – які сьогодні виявилися неспроможними оцінити ступінь такого впливу внаслідок відсутності відповідного теоретичного підґрунтя;

  • потребу у зміні підходів до розуміння функцій бухгалтерського обліку як інструменту захисту екологічних інтересів окремого працівника, держави та суспільства в цілому;

  • необхідність розробки організації та методики бухгалтерського обліку, аналізу і контролю, які б відповідали вимогам світового співтовариства щодо охорони природно-ресурсного потенціалу, як основи національного багатства країни;

  • появу нових кваліфікаційних вимог до бухгалтерів з огляду необхідності підготовки якісно нової інформації в межах облікових систем.

Дослідження спрямовано на розробку моделі системи бухгалтерського обліку, яка дозволить оцінити вплив суспільства на екологічну безпеку та забезпечити динамічне пристосування теорії та методології бухгалтерського обліку до зміни потреб користувачів екологічної інформації на мікро- та макрорівнях, що дозволить:

1) на мікрорівні – формувати своєчасну, достовірну та адекватну потребам управління інформацію щодо екологічної діяльності субʼєкта господарювання, яка буде основою прийняття виважених рішень у сфері регулювання впливу на навколишнє природне середовище та гарантуватиме бережливе природокористування;

2) на макрорівні – отримувати достовірну зведену статистичну інформацію, яка забезпечуватиме обґрунтованість формування державної екологічної політики відповідно до Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу та концепції сталого розвитку країн світу; підвищуватиме інтерес і довіру зовнішніх користувачів до інформації про діяльність вітчизняних підприємств з огляду на їх вплив на навколишнє природне середовище; відновлюватиме екологічний баланс в країні.

У процесі оцінювання меж впливу людства на НПС ключова роль відводиться інформуванню. Бухгалтерський облік є системою формування достовірної, релевантної, повної інформаційної бази, на підставі якої здійснюється процес управління як окремим суб’єктом господарювання, так і економікою на рівні держави. Діюча система бухгалтерського обліку не забезпечує достатнього системного відображення впливу суб’єктів господарювання на довкілля. Це зумовлює необхідність розробки теорії та методології бухгалтерського обліку еколого-економічних процесів.

Цикл праць присвячено розвитку теорії, методології та організації бухгалтерського обліку еколого-економічних процесів на мікрорівні з метою визначення економічних важелів, які б дозволили покращити екологічну ситуацію в Україні та світі в цілому. У зв’язку з наростанням глобальної екологічної кризи зазначена тема дослідження є особливо актуальною, адже недостатньо висвітлена в літературі економічного спрямування.

На сучасному етапі розвитку економіки в Україні вченими недостатньо уваги приділяється економічним інструментам регулювання впливу суб’єктів на навколишнє природне середовище. Бухгалтерський обліку, як прикладна економічна наука, здатен за допомогою своїх інструментів забезпечити регулювання еколого-економічних процесів, що відбуваються на мікро- та макрорівнях. У зв’язку з цим потребує удосконалення теорія, методологія та організація бухгалтерського обліку.Головною проблемою, яка визначена для вирішення в даному циклі праць, є ігнорування ролі бухгалтерського обліку у побудові концепції сталого розвитку країни та управлінні екологічною діяльністю суб’єкта господарювання.

Метою дослідження є розробка теоретичних, методологічних і практичних положень бухгалтерського обліку еколого-економічних процесів відповідно до вимог інформаційного забезпечення управління на мікро- та макроекономічному рівнях для реалізації положень концепції стійкого розвитку.

Об’єктом дослідження є система бухгалтерського обліку екологічної діяльності суб’єкта господарювання як інформаційна основа управління антропогенним впливом на навколишнє природне середовище.

Предметом дослідження є теоретико-методологічні та організаційно-практичні положення бухгалтерського обліку еколого-економічних процесів.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробці теоретико-методологічних положень бухгалтерського обліку еколого-економічних процесів для задоволення інформаційних вимог управління антропогенним впливом на навколишнє природне середовище на мікро- та макроекономічному рівнях.

Передумови та складові розвитку бухгалтерського обліку еколого-економічних процесів на мікрорівні, запропоновані у представленому циклі праць, наведено на рис. 1.

Цикл наукових праць складається з 70 праць загальним обсягом 165,0 друк. арк., особисто автору належить 37,77 друк. арк., в тому числі 5 колективних монографій (обсягом 136,82 друк. арк., особисто автору належить 12,19 друк. арк.), 42 наукові статті (обсягом 23,08 друк. арк., особисто автору належить 20,89 друк. арк.), з них 4 у іноземних виданнях (Польща – 0,38 друк. арк., Угорщина – 0,19 друк. арк., Білорусь – 0,52 друк. арк., Болгарія – 0,59 друк. арк.), 23 тези доповідей (обсягом 4,21 друк. арк., особисто автору належить 4,01 друк. арк.), з них 5 у іноземних виданнях (Болгарія – 0,2 друк. арк., Білорусь – 2 загальним обсягом 0,32 друк. арк., Чехія – 2 загальним обсягом 0,33 друк. арк.).

По першій проблемі, виявленій і розкритій у циклі праць, “Ігнорування ролі бухгалтерського обліку в побудові концепції стійкого розвитку країни та управлінні екологічною діяльністю” автором розкрито сутність взаємозв’язку економіки та екології та протиріччя, що виникають між ними (сутність соціально-екологічних протиріч, передумови екологізації наук, макроекономічне регулювання антропогенного впливу на навколишнє природне середовище), передумови виникнення і тенденції розвитку бухгалтерського обліку екологічної діяльності

Рис. 1. Концептуальна схема та основні результати дослідження

(сутність і розвиток бухгалтерського обліку екологічної діяльності суб’єкта господарювання), роль бухгалтерського обліку в екологізації управління підприємством (сутність і тенденції розвитку екологізації управління суб’єктом господарювання за кордоном та в Україні, вплив бухгалтерського обліку на екологізацію управління). Встановлено, що бухгалтерський облік є дієвим інструментом регулювання антропогенного впливу на навколишнє природне середовище через свою інформаційну функцію.

У межах вирішення другої з виявлених проблем “Виникнення нових обʼєктів бухгалтерського обліку” розкрито причини виникнення, поняття, визнання та класифікація обʼєктів екологічної діяльності субʼєкта господарювання (екологічні витрати, генетично-модифіковані організми, виробничі відходи, необоротні активи природоохоронного призначення, екологічні зобовʼязання, екологічні доходи, екологічні господарські операції, екологічний збиток), а також визначено напрями та наведено рекомендації з удосконалення теорії, методології та методики ведення бухгалтерського обліку зазначених об’єктів.

Встановлено, що відображення в бухгалтерському обліку об’єктів, пов’язаних з екологічною діяльність суб’єкта господарювання, сприяє покращенню результатів діяльності підприємств (через переваги екологічно чистого виробництва) та побудові екологічно виваженої політики держави через наявність достовірної інформації про ступінь впливу всіх її суб’єктів на навколишнє природне середовище. Зазначене сприятиме досягненню стійкого розвитку країною.

По третій проблемі “ Відсутність бухгалтерського відображення природно-ресурсного потенціалу країни” дослідження спрямовано на вивчення бухгалтерського обліку як інструменту збереження природно-ресурсного потенціалу країни (доведено, що природно-ресурсний потенціал є об’єктом бухгалтерського обліку, виявлено тенденції його розвитку), комплексне дослідження відображення в бухгалтерському обліку землі як складової природно-ресурсного потенціалу (історичний аспект обліку землі, визнання земель як об’єкта обліку, методика обліку земельних ресурсів сільськогосподарського призначення та операцій з ними), удосконалення порядку оцінки земельних ресурсів (види оцінки природних ресурсів, розвиток оцінки землі, методики оцінки землі).

Актуальним є визнання природно-ресурсного потенціалу (ПРП) об’єктом бухгалтерського обліку, а також удосконалення методології бухгалтерського обліку у зв’язку з виникненням нових об’єктів. Удосконалено теорію, методологію та організацію бухгалтерського обліку з урахуванням факту визнання природно-ресурсного потенціалу об’єктом бухгалтерського обліку. Розроблено методики бухгалтерського відображення природно-ресурсного потенціалу.

У межах дослідження четвертої проблеми “ Нерозвиненість суспільної екосвідомості” розглянуто питання впливу облікової інформації на формування екосвідомості суспільства (формування культури, екосвідомості, екоосвіти, екологічних знань і виховання, екологічної психологію під впливом інформації з системи бухгалтерського обліку), сутність, суб’єкти формування, склад і користувачів екологічної інформації (звітність з екологічної діяльності суб’єкта господарювання, регулювання обліку та звітності з екологічних питань), облікове забезпечення дієвості законодавчих актів України щодо екологічної діяльності (роль обліку у виконанні законодавчих вимог).

Встановлено необхідність виховання користувача екологічної інформації через формування екологічної свідомості суспільства. Запропоновано порядок розкриття у звітності інформації про екологічну діяльність.


Більшість питань, висвітлених у роботі, дискусійні – щодо них у практиці та літературі склалися різні погляди. Але не зважаючи на полемічний характер, автор намагався, критично оцінюючи погляди попередників, аргументувати та відстояти власну точку зору.

Висновки, узагальнюють результати проведеного дослідження за окремими позиціями і в сукупності мають науковий інтерес.

Результати проведеного дослідження спрямовані на вироблення шляхів подальшого розвитку бухгалтерського обліку в частині відображення еколого-економічних процесів на мікрорівні відповідно до сучасних вимог інформаційного забезпечення управління суб’єкта господарювання та держави в цілому.
Науково-технічні результати

Обраний напрям і проблематика дослідження використані в процесі виконання науково-дослідних програм Житомирського державного технологічного університету (код КПКВ – 2201020 “Фундаментальні дослідження у ВНЗ”): “Методологія обліку, аналізу і контролю екологічної діяльності як засіб реалізації концепції інноваційного прориву” (номер державної реєстрації 0109U008165), “Розвиток методології бухгалтерського обліку та економічного аналізу в умовах становлення соціально орієнтованої ринкової економіки України” (номер державної реєстрації 0109U008166); а також Київського науково-дослідного інституту судових експертиз за темою “Судово-бухгалтерська експертиза операцій з біологічними активами” (затверджена вченою радою Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, протокол № 2 від 24.03.2010 р.) 


Особливості у порівнянні з кращими вітчизняними та зарубіжними аналогами.

В умовах наростання глобальної екологічної кризи актуалізуються питання необхідності регулювання антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище, в тому числі за допомогою економічних методів.

Дослідженням питань співвідношення інтересів економіки та екології займалися А. Гор, В.А. Лук’яніхін, доц. Л. Максимів, проф. Л.Г. Мельник, Дж.М. Майер, Н.В. Маслов, В.Д. Параджанов, Н.П. Петрушенко, С.А. Подолинський, Дж.Е. Раух, Р. Репетто, М.Д. Руденко, А. Філіпченко, проф. В.О. Шевчук. У циклі наукових праць досліджено взаємозв’язок економіки, в т.ч. бухгалтерського обліку, чому не було приділено увагу попередниками, та екології в ретроспективі та за сучасних умов, а також розкрити та проаналізувати протиріччя між зазначеними науками, намітити шляхи їх подолання.

Формуванням нових обʼєктів бухгалтерського обліку, повʼязаних з екологічною діяльністю займалися наступні вчені: Р. Адамс, І.В. Бешуля, Е. Бужим, А.А. Божченко, Ф.Ф. Бутинець, Н.О. Голуб, Н.М. Малюга, Д. Мур, В.А. Межерин, Л.Г. Мельник, В.З. Папінко, Н.Є. Потапенко, М. Стемпіень. Але рівень теоретичних досліджень облікових проблем значно відстає від потреб практики господарювання. З подібними труднощами стикаються і багато зарубіжних фірм і корпорації у всіх розвинутих країнах, оскільки в світовій практиці відсутній системний облік цих витрат. Така ситуація спричинена в тому числі і відсутністю методології та методики відображення в системі бухгалтерського обліку визначених нових обʼєктів. Тому постає необхідність у виявленні та класифікації обʼєктів бухгалтерського обліку, повʼязаних з екологічною діяльність підприємства, а також удосконалення методології та розробка методики відображення їх в системі бухгалтерського обліку.

Дослідження питань економічного спрямування, що стосуються природних ресурсів, в тому числі землі, в Україні започатковані ще у XIX ст. працями С.А. Подолинського, у XX ст. їх продовжив В.І. Вернадський, до наших днів довів академік М.Д. Руденко. Останнім часом економічну природу теоретичних, методичних і прикладних аспектів становлення та розвитку земельних відносин в Україні у своїх працях розкривають: В.Г. Андрійчук, П.І. Гайдуцький, В.В. Зіновчук, О.В. Крисальний, М.Й. Малік, В.Я. Месель-Веселяк, Л.В. Молдаван, О.М. Онищенко, В.А. Пулім, О.А. Роєнко, П.Т. Cаблук, М.М. Федоров, О.М. Шпичак, А.А. Фесина, В.В. Юрчишин та інші. Питанням обліку землі присвятили свої дослідження Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, М.Я. Дем’яненко, К.П. Дудка, В.М. Жук,  Г.Г. Кірейцев, В.Г. Макаров, М.Ф. Огійчук, В.К. Савчук, Я.В. Соколов, О.М. Чижевська, В.О. Шевчук та інші вчені. Позитивно характеризуючи економічний напрям розвитку фізиократичної концепції для аграрної держави, слід констатувати, що в існуючих працях не приділяється увага організації та методиці відображення в бухгалтерському обліку земель сільськогосподарського призначення. Тому актуальним є визначення можливості віднесення земельних угідь сільськогосподарського призначення до об’єктів бухгалтерського обліку та формування методики їх бухгалтерського відображення.

Питання формування екологічної свідомості суспільства піднімали З. Абдуллаєв, Т.С. Вайда, Н.П. Єфіменко, О.С. Лазоренко, Г.С. Лозко, Л.Б. Лук’янова, Н.А. Негруца, Н.Ю. Олійник, В.А. Петрицкий, Г.Ф. Пономарьова та інші. Згадані автори приділяли увагу розкриттю змісту, завдань, форм і методів формування екологічної культури, психологічному та виховному аспектам формування екологічної свідомості людини, дослідженню ж джерел її формування увага приділена не була. У зв’язку з тим, що екологічні питання тісно пов’язані з економічними, у циклі наукових праць досліджено можливість формування екологічної свідомості під впливом облікової інформації. Дослідження спрямовано на виявлення шляхів формування екологічної свідомості суспільства на основі інформації з системи бухгалтерського обліку.


Де, коли і в якому обсязі впроваджена робота

Результати дослідження мають науково-практичне значення. Основні теоретико-методологічні та практичні розробки знайшли відображення у включенні результатів дослідження до суспільної діяльності, що охоплює такі рівні:Професійні організації:

– рекомендації щодо виділення об’єктів бухгалтерського обліку екологічної діяльності та удосконалення фінансової звітності суб’єктів господарювання в частині його екологічної діяльності (Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, довідка № 02/06 від 24.06.2010 р.)

– рекомендації щодо методологічних складових бухгалтерського обліку об’єктів, пов’язаних з екологічною діяльністю суб’єкта господарювання (Громадське об’єднання сертифікованих бухгалтерів і аудиторів (м. Мінськ, Республіка Білорусь), довідка № 54/12-76 від 03.02.2010 р.);

Державний:

– інформаційні показники звітності суб’єктів господарювання щодо результатів їх екологічної діяльності; порядок інформування споживачів продукції про її екологічну чистоту (Житомирська обласна державна адміністрація, Головне управління економіки, довідка № 1156 від 13.07.2010 р., Державне управління охорони навколишнього середовища в Житомирській області Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, довідка № 3099/г-1/1 від 13.07.2010 р.);

– рекомендації щодо структури нефінансових активів у складі національного багатства; методики бухгалтерського відображення складових природного капіталу для формування показників фінансової звітності підприємств (Головне управління статистики у Житомирській області Державного Комітету статистики України, довідка № 55/2 від 4 грудня 2008 р.);

– участь у науковому проекті Міністерства освіти і науки України (код КПКВ – 2201020 “Фундаментальні дослідження у ВНЗ”) “Методологія обліку, аналізу і контролю екологічної діяльності як засіб реалізації концепції інноваційного прориву” (номер державної реєстрації 0109U008165), “Розвиток методології бухгалтерського обліку та економічного аналізу в умовах становлення соціально орієнтованої ринкової економіки України” (номер державної реєстрації 0109U008166).Підприємницька діяльність:

– порядок розкриття та оприлюднення інформації про екологічну діяльність (ПАТ “Полімекс-Мостосталь Україна”, довідка № 43 від 29 жовтня 2009 р.);Навчальний процес:

– програма та навчально-методичне забезпечення дисципліни “Бухгалтерський облік в галузях економічної діяльності” (навчальний процес Житомирського державного технологічного університету, довідка № 44-45/748 від 01.06.2010 р.).


Досягнутий економічний ефект

Економічна значимість результатів виражається у тому, що їх комплексне використання дозволяє створити теоретико-методологічні основи подальшого розвитку бухгалтерського обліку у напрямі відображення еколого-економічних процесів в Україні для розробки заходів з пом’якшення негативних наслідків антропогенного впливу на навколишнє природне середовище.

Теоретичне значення одержаних результатів полягає в обґрунтуванні спрямування подальших наукових досліджень науковців на розвиток теорії та методології бухгалтерського обліку як інструмента забезпечення стійкого розвитку країни, в частині розробок у сфері нових об’єктів облікового відображення, пов’язаних з еколого-економічними процесами, що відбуваються на мікро- та макрорівнях економіки.

Соціальне значення результатів полягає у забезпеченні суспільства необхідною інформацією щодо стану навколишнього природного середовища (середовища проживання), якості та екологічності продуктів споживання, кількості та стану природного капіталу як складової національного багатства країни.


Робота виконувалася протягом 2003-2009 рр. Строк апробації результатів дослідження – 2006-2010 рр.

У розвиток наукових позицій, викладених у циклі наукових праць, який було подано на конкурс на здобуття Премії Президента України для молодих вчених у 2010 р., видано 17 наукових праць, 16 наукових праць видано у 2010 р.


Ключові слова: бухгалтерський облік, еколого-економічні процеси, природо-ресурсний потенціал, природний капітал, об’єкти бухгалтерського обліку, оцінка земель, екологічна свідомість, облікова інформація, екологічна звітність.
Автор І.В. Замула
Каталог: sites -> default -> files
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Культура Античності. Культура Давньої Греції
files -> Системотехнічні засади та інструментально-програмні засоби створення та підтримки цифрових словників сидорчук надія Миколаївна
files -> Міністерство освіти І науки україни державний економіко-технологічний університет транспорту
files -> Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст»,
files -> Конструкції для енергоефективного відновлення забудови, постраждалої від надзвичайних ситуацій

Скачати 199.9 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка