Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Комунальний закладСкачати 14.85 Mb.
Сторінка5/8
Дата конвертації19.11.2018
Розмір14.85 Mb.
#64853
1   2   3   4   5   6   7   8

Підготовка й проведення

 1. Психолого-педагогічний консиліум проводиться періодично:

 • по групах – 1 раз у рік по завершенню адаптаційного періоду, періоду підготовки до школи;

 • за результатами вивчення рівнів сформованості життєвих компетенцій вихованців – 2 рази на рік, згідно з річним планом;

 • по окремих вихованцях: планово 1-2 рази в рік, позапланово - за запитом;

  1. Підготовка консиліуму здійснюється кожним учасником окремо.

 • Практичний психолог обробляє дані психологічного мінімуму або поглибленої діагностики, готує пропозиції по окремим дітям та інформацію по групі в цілому. В його завдання входить також визначити, яких дітей обговорити окремо, присвятити цьому достатньо багато часу, а які діти є психологічно благополучними і не стануть предметом окремого обговорення на консиліумі (або для розробки їх супроводу не потрібно багато часу).

 • Педагог збирає і обробляє інформацію від батьків, систематизує власні спостереження.

 • Медичний працівник продивляється медичні карти, за необхідністю отримує додаткову інформацію від батьків чи з поліклініки, а також готує виписки для обговорення на консиліумі.

 • Вихователь-методист/Заступник збирає інформацію про тих дітей, по відношенню до яких потрібно індивідуальне обговорення, і розробляє схему проведення консиліуму, готує необхідну документацію – бланки протоколів консиліумів.
 1. Порядок роботи консиліуму:

  1. На засіданні психолого-педагогічного консиліуму всі фахівці, які беруть учать в роботі з дитиною, представляють свої висновки й рекомендації. Обмін інформацією між учасниками й взаємні відповіді на питання є основною консиліуму.

 • Психолог приносить на консиліум результати своєї діагностичної діяльності – спостережень, експертних опитувань педагогів і батьків, діагностичних досліджень дітей.

 • Вихователі, керівники гуртків спираючись на результати своїх власних спостережень і бесід з батьками, дають педагогічну характеристику групи в цілому та поведінки конкретних дітей.

 • Медичний робітник дає інформацію про стан здоров’я та фізичні особливості.

  1. Акцент робиться на тих пунктах характеристики, в яких є важливі для супроводу дані.

  2. Після обговорень результатів обстеження дитини, складається колегіальний висновок психолого-педагогічного консиліуму, яке містить відповіді на декілька послідовних питань:

 • Який психологічний, педагогічний, медичний статус дитини на момент обстеження?

 • Якими особливостями і проблемами характеризується розвиток дитини на момент обстеження?

 • Яким змістом має бути наповнена програма супроводу дитини у навчально-виховному процесі?

 • В яких формах і в які терміни в супроводі дитини приймуть участь психолог, керівники гуртків, вихователі, медичний працівник?

 • Чи передбачається і яка за змістом консультативна робота учасників консиліуму з батьками?

 • Чи передбачається соціально-диспетчерська діяльність?

  1. Відповіді на ці питання передбачають встановлення строків виконання тієї чи іншої роботи, конкретного відповідального і форм контролю. Обговорюється питання про те, яку супроводжуючу роботу можуть взяти на себе учасники консиліуму, а що можна зробити тільки за допомогою сім’ї чи спеціалістів різного профілю поза закладом. Учасники консиліуму визначають форми своєї участі і обговорюють, хто і в якій формі бере на себе роботу з батьками, а також соціально-диспетчерську діяльність.

  2. Робота консиліуму закінчується заповненням підсумкового документу – протоколу та рішень консиліуму, в якому коротко відображаються відповіді на основні вищезазначені питання.

  3. Висновки фахівців та колегіальний висновок консиліуму доводять до відома усіх учасників освітньо-виховного процесу ЦРД у доступній для розуміння формі, запропоновані рекомендації реалізуються тільки з їхньої згоди.

Рівні_і_показники_володіння_знаннями,_(можливий_варіант)'>Додаток Н

Рівні і показники володіння знаннями, (можливий варіант)
Рівні

Показники

1.

Розпізнавання (розрізнення)

Знайомство з зовнішніми ознаками досліджуваних об'єктів і явищ, уміння їх відрізнити від інших, виділити з числа подібних.

2.

Запам'ятовування

Уміння переказати (зобразити, пояснити і т.п.) зміст вивченого, пригадати окремі факти, правила, закони і цілі теорії, відтворити у своїй діяльності показані педагогом методи, способи і процедури

3.

Розуміння

Уміння виокремити головне, установити зв'язки, що можна продивитися, подібності і розходження, перетворювати вивчене з однієї форми в іншу, інтерпретувати матеріал (пояснити, указати причини і наслідки, можливі результати, прогнозувати подальші події); уміння робити односкладові (прості) умовиводи і висновки.

4.

Застосування

Глибоке усвідомлення змісту навчального матеріалу, його внутрішньої структури і сутності. Уміння застосовувати правила, закони, теорії і засвоєні способи дій у рішенні типових задач, виконання завдань; потребуючої підвищеної самостійності. Уміння використовувати отриманий матеріал у нових умовах, ситуаціях. Володіння складними операціями розумової діяльності.

5.

Перенос, оцінка знань

Уміння комбінувати засвоєні елементи навчальної інформації і способи діяльності з метою одержання цілого, що володіє новизною. Уміння виконувати завдання творчого характеру з акцентом на створення нових схем і структур, уміння вирішувати практичні проблеми, проводити навчальне дослідження. Уміння оцінювати значення або логіку побудови навчального матеріалу, відповідність висновків змістові навчальної інформації, значимість результатів навчання (свого і товаришів) на основі запропонованих педагогом або самостійно виділених ясно обкреслених критеріїв.


Ключові компетенції, за Кононко О. Л., а саме: комунікативну, інформаційну, соціальну, когнітивну, загальнокультурну та компетенцію особистісного самовдосконалення.

Комунікативна компетенція охоплює знання необхідних мов, оволодіння способами передачі інформації, уміннями слухати й розуміти іншого, це здатність до міжкультурної взаємодії; сукупність знань, умінь і навичок у галузі вербальних і невербальних засобів для адекватного прийняття й відбиття дійсності в різних ситуаціях спілкування.

Інформаційна компетенція спрямована на формування вмінь самостійно шукати, аналізувати й добирати необхідну інформацію, організовувати, перетворювати, зберігати й передавати її за допомогою реальних об'єктів (телевізор, магнітофон, телефон, комп'ютер тощо). Ця компетенція забезпечує формування способів одержання дитиною інформації з різних джерел та її зберігання, навички діяльності дитини щодо інформації, яка отримується з довкілля.

Соціальна компетенція охоплює способи взаємодії з людьми, що оточують, співробітництво в груповому спілкуванні, навички роботи в групі, здатність брати на себе відповідальність, регулювати конфлікти.

Когнітивна компетенція це сукупність компетенцій дитини в сфері самостійної пізнавальної діяльності, що охоплює елементи логічної, аналітичної та іншої діяльності, співвіднесеної з реальними пізнавальними об'єктами. Вона охоплює навички самостійної роботи з інформацією; застосування отриманих знань для вирішення нових пізнавальних і практичних завдань, знання й уміння самостійної постановки мети, організації планування, аналізу, рефлексії, самооцінки пізнавальної діяльності. Дитина опановує креативні навички продуктивної діяльності: добування знань безпосередньо з реальності, володіння прийомами дій у нестандартних ситуаціях, евристичними методами рішення проблем. У межах цієї компетенції дитина оволодіває навичками рішення проблеми, самостійного конструювання знань.

Загальнокультурна компетенція – це поінформованість дитини в питаннях особливостей національної й загальнолюдської культури (духовно-моральні основи життя людини й людства, культурологічні основи сімейних, соціальних, суспільних явищ і традицій); дитина опановує способи організації життя в побутовій та інших сферах.

Компетенція особистісного самовдосконалення спрямована на самореалізацію дитини в діяльності й оволодіння способами саморегуляції, саморозвитку, самопідтримки. Реальним об'єктом у сфері цієї компетенції виступає сама дитина. Вона оволодіває способами діяльності у власних інтересах, що виявляється в її безперервному самопізнанні, розвитку особистісних якостей, культури мислення й поводження (турбота про власне здоров'я й безпеку життєдіяльності, внутрішня екологічна культура тощо).

Додаток О

Ключові характеристики якості дошкільної освіти

Характеристики

Що вони обумовлюють?

Зміст освіти, конкретні програми (комплексні та парціальні)

Що розвиваємо? Чого навчаємо? Що виховуємо?

Здоров'я вихованців

Яка ціна освіти?

Підготовка дітей до відвідування ДНЗ

Кого ми розвиваємо, навчаємо і виховуємо?

Відповідність умов ДНЗ контингенту вихованців

Що зроблено для створення належних умов?

Позитивна мотивація дітей і батьків, які відвідують ДНЗ

Чи хочуть діти і батьки відвіду­вати цей ДНЗ?

Методичне і матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу

Як забезпечено розвиток, на­вчання та виховання дітей?

Професійний рівень педагогів і технічного персоналу

Хто розвиває, навчає, виховує, оздоровлює?

Позитивна мотивація персоналу

Чого хоче персонал?

Застосовані технології

Як розвивають, навчають і вихо­вують?

Діагностика: стану здоров'я, навченості відповідно до вимог програми; готовність до на­вчання в школі

Як оцінюються: стан здоров'я, розвиток кожної дитини, досягнення в оволодінні програмою (ЗУНи)?

Якість управління ДНЗ

Як управляють ДНЗ?


Додаток П

Форми організації життєдіяльності дітей


Інтелектуальні ігриІгри-драматизації


Діяльність яка організована дорослимиСюжетно-дидактичні ігри з різним змістовим наповненням

Індивідуальна робота


Дитина

Масові заходи ЦРД


Пошуково-дослідницька діяльність

Самостійна діяльність дітей


Дидактичні розвивальні ігри різного змісту
Індивідуальна творча діяльність


Самостійна художня діяльність


Додаток Р
Форми роботи з батьками


Додаток С

Програмове та методичне забезпечення

освітньо-виховного процесу в ЦРД
В ЦРД “Надія” створена необхідна методична база, яка спрямована на реалізацію завдань Базового компоненту дошкільної освіти. Забезпечення змісту навчання досягається за чинними Державними освітніми програмами розвитку дітей, а також за розробленими спеціалістами закладу парціальними програмами та авторськими методичними рекомендаціями з різних видів діяльності дітей.


 1. Програма спецкурсу “Один вдома плюс” (Укладачі: Кузь Г.В., Різник Т.І., Сизоненко Г.М.). затверджена Департаментом освіти і науки Запорізької обладміністрації, від 11.11.2013.

 2. Програма психологічного супроводу сім’ї в період очікування дитини. (укладач Бобкова Л.Е.) затверджена Департаментом освіти і науки Запорізької обладміністрації, від 11.11.2013.

 3. Парціальна програма раннього розвитку дітей віком від 1 до 3 років «Разом з мамою» (для груп короткотривалого перебування). (Укладач Панкова О.В., Єлістархова О.В.) затверджена Департаментом освіти і науки Запорізької обладміністрації, від 11.11.2013.

 4. Програма супроводу сім’ї на етапі підготовки дитини до вступу у ДНЗ та процесу адаптації її до соціуму. (укладач Юрченко О.Е.). затверджена Департаментом освіти і науки Запорізької обладміністрації, від 11.11.2013.

 5. Програма з навчання дітей молодшого, середнього і старшого дошкільного віку англійській мові. (укладач Сухомлин О.О.). затверджена Департаментом освіти і науки Запорізької обладміністрації, від 11.11.2013.

 6. Парціальна програма з навчання дітей дошкільного віку ритміки та хореографії (укладач Колєснікова С.С.). затверджена Департаментом освіти і науки Запорізької обладміністрації, від 11.11.2013.

 7. Парціальна програма з розвитку пізнавальних та інтелектуальних здібностей дітей дошкільного віку засобами розвиваючих ігор (укладач Аксьонова І.В.) затверджена Департаментом освіти і науки Запорізької обладміністрації, від 11.11.2013.

 8. Вокальна студія Парціальна програма курсу занять вокальної студії для дітей дошкільного віку (укладач Кузь Г.В., Онісечко Л.В.) затверджена Департаментом освіти і науки Запорізької обладміністрації, від 11.11.2013.

 9. Програма курсу занять театральної студії для дітей дошкільного віку (укладач Кузь Г.В.). затверджена Департаментом освіти і науки Запорізької обладміністрації, від 11.11.2013.

 10. Програма спецкурсу з правового виховання дітей старшого дошкільного віку (укладач Матвєєва О.І.) затверджена Департаментом освіти і науки Запорізької обладміністрації, від 11.11.2013.

 11. Програма соціально-емоційного розвитку дітей переддошкільного та дошкільного віку «Веселка» (укладач Бобкова Л.Е., Матвєєва О.І.) затверджена Департаментом освіти і науки Запорізької обладміністрації, від 11.11.2013.


Додаток Т

Консультативний банк для роботи з батьками та педагогами за проблемою досвіду
Как способствовать социальному развитию дошкольника?

Консультация для воспитателей

Какие же приёмы и средства должен применять педагог, чтобы способствовать адекватному социальному развитию ребёнка? Одним из основных понятий, используемых педагогами в процессе воспитания, является дисциплина. Это слово в переводе с латыни означает обучение, воспитание. Таким образом, дисциплина это процесс научения, образования, т. е. средства, с помощью которых и осуществляется социализация. Цель дисциплины гораздо в большей степени состоит в том, чтобы направить действие, а не наказать за ошибку. Главная цель дисциплины сформировать этические и моральные нормы и развить самоконтроль для того, чтобы индивидуальное поведение соответствовало определённым стандартам, правилам, которые установились в нашем обществе.

Вначале, контроль за поведением ребёнка устанавливается извне на основе авторитета взрослого; затем по мере взросления ребёнок вырабатывает механизмы самоконтроля, которые позволяют ему существовать по стандартам данного сообщества не потому, что он должен, а потому, что он хочет. Он принимает эти правила, ограничения и т. п., они становятся неотъемлемой частью его самосознания. Таким образом, рассматривая дисциплину как средство развития самоконтроля, можно выделить ряд принципов, следуя которым взрослый способен повлиять на этот процесс.

Дети охотнее реагируют на доводы взрослых, если они взаимно испытывают привязанность и доверяют друг другу. Исследования показали, что дети менее агрессивны у родителей и воспитателей, оказывающих им эмоциональную поддержку.

Дисциплина более эффективна, когда действие её постоянно, а не временно. Положительный эффект достигается в том случае, если взрослые не имеют разногласий по вопросам дисциплины.

Обучение происходит легче, когда в процесс включены не только наказания, но и поощрения.

Дисциплинарные воздействия должны применяться сразу после нарушений.

Физические наказания должны быть исключены. Чрезмерно строгие, унижающие и жестокие наказания не дают положительного эффекта, поскольку провоцируют со стороны ребёнка противодействие, чувство отчуждения и агрессивное поведение.

Дисциплинарные воздействия перестают быть эффективными, если ругать ребёнка постоянно независимо от того, что и как он сделал. У него возникает чувство, что взрослому ничем нельзя угодить.

Внешний контроль за поведением необходим всем детям младшего и среднего дошкольного возраста. Для каждого возрастного периода и определения уровня развития существуют адекватные средства дисциплинарного воздействия. Однако и вседозволенность, и жёсткий авторитаризм оказываются непродуктивными в любом возрасте. На ранних стадиях развития дисциплина может поддерживаться управлением деятельностью ребёнка, например, с помощью игрушек и интересных игр, оборудования игровых площадок на улице и в помещении. Иногда помогает изменение ситуации вокруг ребёнка. Например, можно переключить его внимание на другое действие предмет или вообще вывести из ситуации, провоцирующей негативное поведение. С детьми постарше можно обсудить их поведение и в доступной форме объяснить его положительные и отрицательные стороны.

Дисциплинированного поведения можно достичь, но успех во многом определяется возрастом ребёнка. Так, например, у детей в возрасте 2,5 3 лет, у которых слабо развиты функции самоконтроля, наблюдается больше проблем, связанных с плохим поведением, физической агрессией, чем у четырёхлетних.

Методы дисциплинарных воздействий не должны ущемлять достоинство ребёнка, угрожать его безопасности и препятствовать формированию образа себя.

Можно предложить следующие тактики взаимодействия воспитателя с детьми с целью формирования социально-приемлемых форм поведения и усвоения моральных норм общества.

Чаще надо обсуждать последствия действия ребёнка или взрослого для чувств другого человека. Подчёркивайте сходство между разными людьми. Предлагайте детям игры и ситуации, в которых необходимы сотрудничество и взаимопомощь (моделируйте их совместную деятельность, предлагайте игрушки и игры, в которые лучше играть нескольким детям и т. п.). Исключать надо нотации тем детям, которые не хотят в том или ином случае вести себя таким образом. Вовлекайте детей в обсуждение межличностных конфликтов, возникающих на моральной почве. Последовательно игнорируйте случаи отрицательного поведения, обращая внимание на ребёнка, который ведёт себя хорошо.

Однако не стоит без конца повторять одни и те же требования, запреты и наказания. Ясно формулируйте правила поведения. Объясняйте, почему следует поступать так, а не иначе, обсуждайте последствия неверного поведения, как для самого ребёнка, так и для окружающих.

Поощряйте различные формы сюжетно-ролевой игры. Обеспечивайте детей игровым материалом, чтобы они могли вместе конструировать, строить и т.д. Поощряйте совместную игру детей, предоставляя в их распоряжение дополнительный игровой материал или пространство в группе. Помните, что улыбка или доброе слово также является поощрением. Используйте, как словесные, так и иные формы проявления внимания к ребёнку. Например, наблюдение за его игрой, улыбку, кивание или покачивание головой, контакт взглядом, мимикой, совместные действия с ребёнком. Внешние проявления внимания и привязанности индивидуальны для каждого воспитателя. Главное чтобы они были разнообразны."Педагоги и родители - творческий тандем".

Консультация для воспитателей
Детский сад - целая эпоха в жизни малыша, большой новый этап, к которому важно подготовиться как ребенку, так и родителям. Придя в детский сад, первыми знакомятся с воспитателями именно родители, оценивают их характер и стремление работать с детьми, ведь залог успешного посещения ребенком садика - налаженный контакт родителей и воспитателей, умение и желание взаимно сотрудничать.

К сожалению, не все родители откликаются на стремление воспитателей к сотрудничеству, проявляют интерес к объединению усилий по воспитанию своего ребенка. Многие ошибочно рассматривают дошкольное учреждение как место, где только присматривают за ребенком или как плацдарм для старта в школу. Бесспорно, родителям необходимо знать, как ведет себя ребенок в группе, играет ли с другими детьми, легко ли сходится со сверстниками, умеет ли выполнять элементарные требования? В чем ребенку надо помочь, что подкорректировать дома? В большинстве случаев педагоги всегда готовы поделиться с родителями такой информацией. Только самим родителям это не всегда интересно.

А жаль. Ведь наиболее успешное окончательное формирование личности с помощью садика будет только тогда, когда и в группе, и в семье требования будут ОДИНАКОВЫЕ. Скажем, если воспитательница приучает детей убирать за собой, а мама говорит ребенку дома "Оставь, потом я уберу" - ребенок и в саду будет вести себя так же, ссылаясь на то, что ему так разрешила мама. Если в группе принято аккуратное поведение за едой, а дома ребенку позволяется есть чуть ли не руками, в таком случае конфликты с педагогом и с товарищами по группе ребенку обеспечены. Потом вскоре начнется "я в садик не хочу", капризы и так далее: Именно поэтому педагоги сегодня целенаправленно ищут пути решения проблемы взаимодействия между родителями и воспитателем.

Современные родители образованны, обладают широким доступом к научно-популярной информации из области педагогики и психологии. Однако высокий уровень общей культуры, эрудированность и информированность родителей не являются гарантией достаточного уровня их педагогической культуры. Родители испытывают затруднения в воспитании детей, выборе оптимальных воспитательных методов и приемов, в применении почерпнутой из Интернета и научно-популярной литературы информации непосредственно на практике. Они нуждаются в получении конкретной адресной помощи по вопросам воспитания детей. В этом случае именно педагоги дошкольных учреждений способны прийти на помощь родителям.

В основе новой концепции взаимодействия семьи и дошкольного учреждения лежит идея о том, что за воспитание детей несут ответственность родители, а все другие социальные институты призваны помочь, поддержать, направить, дополнить их воспитательную деятельность. Уходит в прошлое официально осуществляемая в нашей стране политика превращения воспитания из семейного в общественное.

Признание приоритета семейного воспитания требует новых отношений семьи и дошкольного учреждения. Новизна этих отношений определяется понятиями "сотрудничество" и "взаимодействие".

Сотрудничество - это общение "на равных", где никому не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать.

Взаимодействие представляет собой способ организации совместной деятельности. которая осуществляется с помощью общения. В "Словаре русского языка" С. Ожегова значение слова " взаимодействие " объясняется так: 1) взаимная связь двух явлений; 2) взаимная поддержка.

Главный момент в контексте "семья - дошкольное учреждение" - личное взаимодействие педагога и родителей по поводу трудностей и радостей, успехов и неудач, сомнений и размышлений в процессе воспитания конкретного ребенка в данной семье. Неоценима помощь друг другу в понимании ребенка, в решении его индивидуальных проблем, в оптимизации его развития.

Перейти к новым формам отношений родителей и педагогов невозможно в рамках закрытого детского сада: он должен стать открытой системой. Результаты зарубежных и отечественных исследований позволяют охарактеризовать, из чего складывается открытость дошкольного учреждения, включающая "открытость внутрь" и "открытость наружу".

Придать дошкольному учреждению "открытость внутрь" значит сделать педагогический процесс более свободным, гибким, дифференцированным, гумманизировать отношения между детьми, педагогами, родителями. Создать такие условия, чтобы у всех участников воспитательного процесса (дети, педагоги, родители) возникала личная готовность открыть самого себя в какой-то деятельности, мероприятии, рассказать о своих радостях, тревогах, успехах и неудачах и т.д.

Пример открытости демонстрирует педагог. Педагог может продемонстрировать свою открытость детям, рассказав им о чем-то своем - интересном, увиденном и пережитом в праздничные дни, инициируя тем самым у детей желание участвовать в беседе. Общаясь с родителями, педагог не скрывает, когда в чем-то сомневается, он просит совета, помощи, всячески подчеркивая уважение к опыту, знаниям, личности собеседника. Вместе с тем педагогический такт, важнейшее профессиональное качество, не позволит педагогу опуститься до панибратства, фамильярности.

Личной готовностью открыть самого себя педагог "заражает" детей, родителей. Своим примером он вызывает родителей на доверительное общение, и они делятся своими тревогами, трудностями, просят помощи и предлагают свои услуги, свободно высказывают свои претензии и т.д.

"Открытость детского сада внутрь" - это вовлечение родителей в образовательный процесс детского сада. Родители, члены семьи могут значительно разнообразить жизнь детей в дошкольном учреждении, внести свой вклад в образовательную работу. Это может быть эпизодическое мероприятие, которое по силам каждой семье. Одни родители с удовольствием организуют экскурсию, "поход" в ближайший лес, на речку, другие помогут в оснащении педагогического процесса, третьи - чему-то научат детей. Некоторые родители и другие члены семьи включаются в проводимую систематически образовательную, оздоровительную работу с детьми. Например, ведут кружки, студии, обучают малышей некоторым ремеслам, рукоделию, занимаются театрализованной деятельностью и т.д. Таким образом, от участия родителей в работе дошкольного учреждения выигрывают все субъекты педагогического процесса. Прежде всего - дети. И не только потому, что они узнают что-то новое. Важнее другое - они учатся с уважением, любовью и благодарностью смотреть на своих пап, мам, бабушек, дедушек, которые, оказывается, так много знают, так интересно рассказывают, у которых такие золотые руки. Педагоги, в свою очередь, имеют возможность лучше узнать семьи, понять сильные и слабые стороны домашнего воспитания, определить характер и меру своей помощи, а иногда просто поучиться.

Таким образом, можно говорить о реальном дополнении семейного и общественного воспитания.

Чтобы детский сад стал реальной, а не декларируемой открытой системой, родители и педагоги должны строить свои отношения на психологии доверия. Родители должны быть уверены в хорошем отношении педагога к ребенку. Поэтому педагогу необходимо вырабатывать у себя "добрый взгляд" на ребенка: видеть в его развитии, личности, прежде всего положительные черты, создавать условия для их проявления, упрочения, привлекать к ним внимание родителей. Доверие же родителей к педагогу основывается на уважении к опыту, знаниям, компетентности педагога в вопросах воспитания, но, главное, на доверии к нему в силу его личностных качеств (заботливость, внимание к людям, доброта, чуткость).

Итак, основная цель всех форм и видов взаимодействия ДОУ с семьей - установление доверительных отношений между детьми, родителями и педагогами, объединение их в одну команду, воспитание потребности делиться друг с другом своими проблемами и совместно их решать.

Взаимодействие педагогов и родителей детей дошкольного возраста осуществляется в основном через: • приобщение родителей к педагогическому процессу;

 • расширение сферы участия родителей в организации жизни образовательного учреждения;

 • создание условий для творческой самореализации педагогов, родителей, детей;

 • информационно-педагогические материалы, выставки детских работ, которые позволяют родителям ближе познакомиться со спецификой учреждения, знакомят его с воспитывающей и развивающей средой;

 • разнообразные программы совместной деятельности детей и родителей;

 • объединение усилий педагога и родителя в совместной деятельности по воспитанию и развитию ребенка: эти взаимоотношения следует рассматривать как искусство диалога взрослых с конкретным ребенком на основе знания психических особенностей его возраста, учитывая интересы, способности и предшествующий опыт ребенка;

 • проявление понимания, терпимости и такта в воспитании и обучении ребенка, стремление учитывать его интересы, не игнорируя чувства и эмоции;

 • уважительные взаимоотношения семьи и образовательного учреждения.

Педагоги же в свою очень серьезно работают над собой, готовят себя к грамотному общению с родителями посредством практикумов, тренингов, ролевых игр, творческих заданий и др. Дискуссии помогают педагогам увидеть разные точки зрения, высказать свое мнение, прийти к некому общему знаменателю. Важно отметить, что успех взаимодействия педагога и родителей напрямую связан с активной позицией самого педагога, с его желанием научится, измениться. Верно говорит древняя мудрость: сложно изменить мир, но если ты хочешь этого - начни меняться сам.
ФОРМЫ РАБОТЫ ДЕТСКОГО САДА С РОДИТЕЛЯМИ

Консультация для воспитателей
Воспитание детей дошкольного возраста осуществляется в семье и детских учреждениях. Цель и задачи, стоящие перед семьей и детским садом, едины: воспитать здоровых, всесторонне развитых людей.

Общественное воспитание оказывает огромное влияние на формирование личности будущих граждан общества. В детских садах воспитанием детей занимаются педагоги-специалисты, которые работают по единой государственной Программе, в специально созданных условиях. В семье, несмотря на постоянно возрастающий культурный уровень советских людей, взрослые члены семьи не всегда имеют достаточные педагогические знания, не умеют установить правильные отношения между собой и с ребенком, не проявляют достаточной заботы о гармоничном развитии его личности. Поэтому «Программа воспитания в детском саду» предусматривает не только непосредственную воспитательно-образовательную работу с детьми, но и широкую работу с родителями. «Работники детских садов обязаны систематически и активно распространять педагогические знания, помогать семье правильно воспитывать детей, пропагандировать лучший опыт семейного воспитания, развивать преемственные связи между общественным и семейным воспитанием».

Систематическое разностороннее педагогическое просвещение родителей предусматривает ознакомление их как с основами теоретических знаний, так и с практикой работы с детьми.

Содержание работы с родителями должно охватывать широкий круг вопросов, освещать все стороны развития и воспитания ребенка.

Одним из главных условий всестороннего формирования личности является обеспечение нормального физического развития. Родители должны знать, что нужно делать для того, чтобы сохранить и укрепить здоровье ребенка, развить его силу и выносливость, физические способности, повысить сопротивляемость его организма болезням.

Умственное развитие ребенка во многом зависит от того, какое влияние оказывают на детей взрослые члены семьи, поэтому в работе с родителями обязательно уделяется внимание вопросам умственного развития детей.

Важной задачей воспитания дошкольников является формирование нравственных качеств. Родителей знакомят с задачами нравственного воспитания, средствами и условиями его осуществления в детском саду, а также рекомендуют средства формирования у ребенка нравственных чувств и привычек; умение сопереживать, стремление оказать помощь, проявить уважение к старшим, заботу о младших и т. д. Воспитатель советует родителям не ограничиваться словесными методами, а чаще использовать упражнения в нравственном поведении.

Нравственное воспитание оказывает на личность особое влияние и становится тем важнейшим фактором, который активизирует и физическое, и умственное, и эстетическое развитие.

Особое место в нравственном воспитании ребенка занимает труд. В труде формируются ценные качества личности: ответственность, трудолюбие, дисциплинированность, самостоятельность и инициативность. Родителям необходимо рассказывать о значении труда в нравственном воспитании детей. При этом следует обратить их внимание на то, какую роль играет труд в общем развитии детей (физическом, умственном, эстетическом), подчеркнуть роль примера взрослых.

Важно, чтобы родители заботились об эстетическом развитии своих детей, чтобы литература, музыка, произведения живописи, народное творчество прочно входили в жизнь семьи.

Формы работы дошкольных учреждений с родителями разнообразны: живое слово, показ воспитательной работы, организация выставок, педагогических библиотечек, привлечение родителей к активному участию в жизни детского сада и др. Ведется эта работа в двух направлениях: индивидуально и с коллективом родителей.

Индивидуальные формы работы с родителями — это беседы, консультации, посещения семей, поручения родителям и т. п. Для коллектива родителей организуются общие консультации, групповые и общие родительские собрания, конференции, выставки, лекции, кружки; оформляются информационные и тематические стенды, фотомонтажи; проводятся радиопередачи, вечера вопросов и ответов, встречи за круглым столом и т. д.

Общаясь с родителями индивидуально, воспитатель получает возможность установить с ними отношения, основанные на взаимном уважении, наметить пути действенной помощи семье, дать родителям конкретные советы.

Важным звеном в индивидуальной работе с родителями является посещение семьи. Оно позволяет воспитателю познакомиться с условиями, в которых живет ребенок, с общей атмосферой в доме. В результате воспитатель может дать родителям более обоснованные рекомендации, найти оптимальные пути создания единой линии воздействия на ребенка в детском саду и дома.

Посещая семьи своих питомцев, воспитатель знакомится с опытом семейного воспитания. Кроме того, такие посещения дают воспитателю возможность общаться не только с матерью и отцом, но и с остальными членами семьи, часто принимающими участие в воспитании ребенка (с сестрами и братьями, бабушками и дедушками т. д.).

Первый визит в семью, особенно если ребенок еще не ходит в детский сад,— ответственный момент, часто он определяет, будут ли родители доверять воспитателю, прислушиваться к его советам, наладится ли у них контакт и взаимопонимание. Целесообразно, чтобы заведующий помог воспитателю (особенно если у него небольшой опыт) подготовиться к такому посещению: посоветует заранее узнать состав семьи, выяснить, где работают родители, наметить, какие сведения о ребенке нужно получить, продумать ответы на возможные вопросы.

Повторные посещения планируются в зависимости от результатов предварительного знакомства, поведения ребенка в коллективе детей, отношения родителей к своим обязанностям, их участия в жизни детского сада. Придя к ребенку домой повторно, воспитатель обязательно проверяет выполнение своих рекомендаций, данных в предыдущий раз. Добиваясь выполнения своих указаний, воспитатель должен быть деликатным, внимательным, учитывать возможности и условия жизни семьи.

Если в момент прихода воспитателя, кроме отца и матери ребенка, дома присутствуют и другие члены семьи, их тоже нужно привлечь к беседе. Например, невнимание к бабушке, которая в основном к занимается воспитанием внука, может свести на нет этот визит, а в некоторых случаях даже вызвать конфликт. Положительный опыт семейного воспитания заведующий детским садом и воспитатели пропагандируют в беседах с другими родителями, на собраниях, в стенной печати, через местное радио.

Эффективной формой работы с родителями являются индивидуальные беседы воспитателей и других сотрудников со взрослыми членами семьи. В этих беседах родители более охотно и откровенно рассказывают о тех огорчениях, которые порой могут быть в семье, о беспокойстве, которое вызывает поведение ребенка, об успехах малыша. Индивидуальные беседы могут проходить по инициативе воспитателя или самих родителей. Иногда о такой беседе нужно договариваться заранее, иногда бывает достаточно разговора утром или вечером, когда родители приходят в детский сад.

Большую пользу в педагогическом просвещении родителей оказывает собранная в детском саду библиотечка. За время пребывания ребенка в дошкольном учреждении родители могут прочитать много педагогической литературы, причем воспитатель имеет возможность руководить их чтением и направлять его. Книги для такой библиотечки подбирает и приобретает в основном администрация детского сада; помочь в этом могут и родители. Полезно вести учет литературы, с которой ознакомились родители.

Лучше познакомить родителей с тем или иным вопросом воспитания позволяют папки-передвижки. Обычно в них подбирается тематический материал с иллюстрациями и практическими рекомендациями; он систематически пополняется, иллюстрации заменяются новыми. Содержание папок периодически просматривает заведующая или воспитатель-методист.

Большие возможности раскрывает работа с коллективом родителей — широкая педагогическая информация, обмен опытом, привлечение родителей к участию в жизни детского сада.

Исходя из плана работы, индивидуальных бесед с родителями, посещений семьи, наблюдений за поведением детей в группе, воспитатель подбирает материал для коллективных бесед-консультаций, групповых и общих родительских собраний.

Консультации для родителей могут быть плановыми и внеплановыми. Темы и содержание как плановых, так и внеплановых консультаций обсуждаются и потом утверждаются заведующим детским садом. Время и сроки проведения плановых консультаций намечают заранее (это может быть и постоянное число). О сроках и теме консультации оповещают родителей.

На некоторые консультации можно приглашать родителей из всех групп (например, если это беседа врача по поводу дефектов зрения и речи, нарушения осанки, аллергии у детей). Для всех родителей хорошо провести консультации юриста, работника милиции, детской комнаты при жэке, диетолога.

Отдельные консультации могут быть проведены для молодых родителей, родителей, имеющих одного ребенка, и т. д.

Внеплановые консультации назначаются как по инициативе заведующего или воспитателя, так и по просьбе самих родителей.

Основная форма работы с коллективом родителей — групповое родительское собрание, которое обычно проводится раз в квартал.

На этих собраниях родителей систематически знакомят с целями и задачами, формами и методами воспитания детей данной возрастной группы в детском саду и семье. Это может быть доклад или информация воспитателя, врача, музыкального работника, заведующего. Подводятся итоги работы за определенный период. Тематика педагогических бесед и докладов на групповых собраниях определяется воспитателем в соответствии с годовым планом работы детского сада. При этом учитываются также интересы и пожелания родителей.

Полезно, если кроме педагога, врача или других сотрудников детского сада, на собраниях выступают и сами родители. Кандидатура докладчика и содержание выступления согласовываются с заведующим детским садом, который советует, как сделать выступление более конкретным, ярким, чтобы вызвать активность всех присутствующих на собрании.

Встреча родителей и воспитателей делается оживленной, если она сопровождается показом детских работ, экскурсией по детскому саду.

Первое групповое собрание — организационное. Оно обычно назначается в сентябре — октябре. Итоговое собрание проводится в мае; собрание по итогам летней оздоровительной кампании — в августе и еще одно — по различным вопросам воспитания — в январе — феврале. Контроль за посещением групповых собраний осуществляется воспитателем совместно с активом родителей.

Каждое собрание выносит решения, касающиеся как детского сада, так и семьи. Содержание их должно быть конкретно и направлено на улучшение воспитательной работы. С отчета о выполнении решении собрания должно начинаться следующее собрание.

На общих родительских собраниях выносятся решения, которые доводятся до сведения всех родителей. Контроль за выполнением решений возлагается на администрацию и педагогическую комиссию родительского комитета. О выполнении решений докладывается на следующем собрании.

Особое место в пропаганде педагогических знаний занимает организация уголков для родителей. Творческое использование этой формы работы позволяет широко знакомить родителей с вопросами воспитания детей.

Оформление текстового и иллюстративного материала в них может быть — в зависимости от условий — самым различным; стенд, полка или стол для демонстрации детских работ, педагогической и художественной литературы, специально оборудованные витрины, паспарту.

Чтобы систематизировать содержание уголка, можно расположить материалы по разделам, а для обновления текстов установить примерное время их сменяемости. Так, в разделе «Чем мы сегодня занимались» кратко рассказывается о занятиях детей в течение дня, демонстрируются детские работы. Материалы раздела сменяются ежедневно.

В разделе «Чем живет группа» воспитатели рассказывают, какие интересные дела, прогулки, экскурсии, общественные праздники ждут детей в этом месяце. Здесь же можно написать о том, какое участие в организации этих мероприятий примут родители, что и к какому числу нужно приготовить ребенку (например, помещается сообщение о том, что такого-то числа проводится дальняя экскурсия, значит, за день до «похода» необходимо тщательно проверить обувь ребенка). Материал этого раздела можно обновлять раз в месяц.

Раздел «Советы и рекомендации» не дает родителям систему знаний по педагогике, но сообщает необходимую педагогическую информацию, приобщает родителей к вопросам воспитания. Содержание советов и рекомендаций целесообразно соотносить в тем программным материалом, который в данный момент дается детям в группе. В этом же разделе можно освещать лучший опыт семейного воспитания. Материалы этого раздела меняются раз в 2—3 месяца.

В разделе «Картотека добрых дел» (или «Справочный», «Информационный») в той или иной форме находит отражение деятельность родительской общественности, родительского комитета, дежурных. В этом же разделе можно поместить примерный режим ребенка дома и в детском саду, меню на каждый день; дать необходимые для родителей сведения: часы приема врача, заведующей, бухгалтера детского сада; телефон, адрес учреждения; шкалу оплаты содержания ребенка в детском саду; объявления различного характера. Этот раздел обновляется по мере необходимости. Таким образом, весь материал «Уголка» раз в квартал заменяется полностью.

Интересными и действенными формами пропаганды педагогических знаний среди родителей становятся организуемые многими детскими садами циклы лекций, педагогические кружки, вечера вопросов и ответов, конференции по обмену опытом семейного воспитания, школы молодых родителей, университеты педагогических знаний.

Программы лекториев и университетов педагогических знаний тщательно продумываются воспитателями и заведующим детским садом. Содержание их различно; оно может определяться необходимостью осветить тот или иной вопрос воспитания или задачами детского сада на данный год.

Действенной формой педагогической пропаганды является специально подготовленное посещение детского сада родителями. Дни открытых дверей — не только средство удовлетворения естественного интереса к тому, как живут дети в детском саду. Это прежде всего способ познакомить родителей с условиями, содержанием, методами и приемами воспитательно-образовательной работы, а также преодолеть иногда очень стойкое у части родителей поверхностное мнение о роли детского сада в жизни и воспитании ребенка. Знакомство с организацией педагогического процесса, с приемами работы воспитателя, его манерой общения с детьми может многому научить родителей.

С повседневной жизнью и работой детского сада родители могут также познакомиться в процессе дежурства в группе. Дежурства организуются по-разному, в зависимости от конкретных условий жизни детского сада, работы и пожеланий родителей. Важно, чтобы к дежурствам постепенно привлекались не только желающие, но и малоактивные родители. С ними следует заранее договориться об удобном для них дне и часе дежурства — такая персональная договоренность дисциплинирует родителей.

Работа с родителями, их педагогическое просвещение должны осуществляться в определенной системе. Заведующий совместно с педагогическим коллективом составляет годовой план этой работы.

В годовом плане работы с родителями (который является частью общего годового плана) прежде всего определяются ведущие задачи, которые должны быть тесно связаны со всей воспитательной работой детского сада в очередном году. Так, если детский сад ведет углубленную работу по трудовому воспитанию, это должно найти отражение и в работе с родителями: вопросы трудового воспитания будут включены в тематику общих а групповых собраний, групповых и индивидуальных консультаций; посещая семьи детей, воспитатели обратят особое внимание на то, может ли ребенок заниматься какими-то видами труда дома, есть ли у него для этого все необходимое, помогают ли ему взрослые; знакомя родителей с жизнью детского сада, можно будет шире показать им процесс трудового воспитания, организовать специальные открытые занятия; этой же теме будут посвящены тематические выставки, демонстрационные стенды, занятия-практикумы; можно запланировать и подбор специальной тематической библиотечки, папки-передвижки и т. д.

Руководит организацией всей работы с родителями заведующий детским садом. Он направляет подготовку как общих мероприятий, так и индивидуальных.

Самое главное в индивидуальной работе — умение каждого члеиа коллектива детского сада установить контакт с родителями, примером для воспитателей должно быть поведение самого заведующего, его манера разговаривать, советоваться с родителями или делать им замечания, предъявлять требования.

Руководить индивидуальными беседами, которые порой кратковременны, часто возникают по инициативе родителей, очень сложно; взаимоотношения между воспитателем и родителями складываются в процессе индивидуального общения и направление их в каждом данном случае педагог определяет самостоятельно. Поэтому заведующий заранее готовит воспитателей к таким беседам.

Заведующий помогает воспитателям подготовиться к посещению семей, объясняет, как лучше проводить такие посещения, определяет примерное содержание беседы, напоминает об особом в таких случаях значении вежливости и такта.

Самое непосредственное участие принимает заведующий и в подготовке и проведении консультаций, групповых и общих родительских собраний. Он утверждает содержание сообщений и докладов, намечает примерный план ведения консультаций и собраний.

Помогая воспитателю в подготовке материала сообщения, заведующий обращает внимание на то, чтобы оно отвечало следующим требованиям: соответствие намеченной теме, высокий идеологический и педагогический уровень содержания, стилистически правильная форма. Доклад должен быть насыщен не только теоретическим, но и практическим материалом, при отборе которого необходимо учесть практику работы с детьми данной группы.

Заведующий присутствует на родительских собраниях, в случае необходимости помогает воспитателю направить ход собрания по правильному руслу или ответить на вопросы родителей, а также участвует в вынесении решений собрания, осуществляет контроль за их исполнением.

Особое внимание следует уделить подготовке молодых воспитателей к работе с родителями. Заведующий должен объяснить, как важны контакты с семьей, что они не только желательны, но и необходимы, входят в обязанность педагога. Доброжелательный тон в беседе с родителями, умение прислушиваться к их мнению — эти качества нужно приобрести каждому молодому специалисту.В практике дошкольных учреждений оправдало себя участие начинающих воспитателей в консультациях и родительских собраниях, проводимых заведующим или более опытными педагогами, а также совместные посещения семьи.


Каталог: media
media -> Робоча програма навчальної дисципліни «Системи технологій підприємства»
media -> Атестаційної роботи
media -> Робоча програма навчальної дисципліни управління інформаційними зв’язками
media -> Розробка програм з розвитку та модернізації системи водопостачання: стратегічний та операційний підхід
media -> «М і жнац і ональн і шлюби»
media -> Роль аварії чаес у розвитку патології щитовидної залози
media -> Людина культурна, до найменших подробиць, європеєць з голови до п'ят… був справжнім аристократом Духа без жодного силування з свого боку… С.Єфремов
media -> Основні положення молекулярно-кінетичної теорії та її дослідне обґрунтування
media -> Хельсинкский фонд по правам человека польша

Скачати 14.85 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка