Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Миколаївський Національний університет імені В. о. Сухомлинського


Порівняйте Західний та Східний геополітичні регіониСторінка10/11
Дата конвертації09.09.2018
Розмір0.84 Mb.
ТипКонспект
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

12.Порівняйте Західний та Східний геополітичні регіони.

13.В чому полягає внесок Запорізької Січі під час формування української етнічної території?

14.Західна Волинь – важливе геополітичне ядро України.


15.В Україні існують чотири основні геополітичні регіони: Західний, Центральний, Східний, Південний. Кожний з цих регіонів має певну специфіку та особливості що склалися в наслідок геополітичних та історичних чинників. Складіть порівняльну таблицю ”Регіони України: відмінності та особливості”.Регіони України

відмінності

особливості

16.Проблеми реформування АТД в Україні. Поясніть причини недосконалості АТД.

Індивідуальне навчально - дослідне завдання

1.Порівняльна характеристика унітарного державного устрою і федеративного.

2.Сучасні проблеми і шляхи вдосконалення АТД в Україні.

3.Типи систем місцевого самоуправління та їх особливості.

4.Етапи еволюції АТД В СРСР.

5.Вплив урбанізації на АТД і місцеве самоуправління на різних етапах його еволюції.

6.Специфіка державного устрою Росії як федеративної країни.

7.Охарактеризуйте основні типи федерацій в сучасному світі.

8.Характеристика проблем країн з федеративним державним устроєм.

9.Об’єкт, предмет та структура політичної географії.

10 Політична географія в структурі географічних наук.

11.Територіально-політичні системи. Структура політичної географії.

12.Етапи розвитку світової політичної географії.

13.Становлення та розвиток світової політичної географії на початку XX ст..

14.Світова політична географія в кінці XX ст.. Структурно-функціональний аналіз Д.Істона.

15 Сучасної наукові концепції: теорія ”світових систем”, концепція держави, концепціі мультикультуризма, концепція територіальності та теорія етнічної та політичної ідентичності.

16.Зародки української політичної географії. Проблеми політичної географії в працях С.Рудницького, М.Драгоманова, М.Грушевського, Ю.Липи.

17.Проблема українсько-російських відносин в українських геополітичних концепціях.

18 Україна в геополітичних концепціях п.п.XXст.

19.Український географічний простір. Географічне ядро глобального простору українства.

20.Характеристика рис державної території України.

21.Сучасна державна територія України та етапи її становлення.

22.Конфігурація державної території, форма території, компактність території України.

23.Поняття політико- географічного положення держави. Властивості ПГП.

24.Положення України на Євразійських геополітичних осях. Сусідське ПГП України.

25.Традиційний підхід і методи географічних досліджень державних кордонів. 26.Наука про кордони. Історико- картографічний підхід. Теорія ”природних ” кордонів.

27.Проаналізуйте класичний підхід до вивчення кодонів. Класифікація кордонів.

28.Державні кордони як частина світової системи кордонів.

29.Державний кордон. Межі української етнічної території.

30.Типи етнічної ідентичності. Динаміка ідентичності, державне будівництво і кордони в минулому СРСР.


31.Поняття політико-географічного устрою. Головні види геополітичного устрою держав.

32. Загальна характеристика унітарних держав.

33. Загальна характеристика федеративних держав.

34.Історико-георафічні особливості формування сучасного геополітичного устрою. Адміністративна область.

35.Характеристика сусідів України першого та другого порядку.

36.Характеристика соціально-економічного напряму в українській політичній географії.

37.Характеристика антропогеографічного напряму в українській політичній географії.

38.Федералізм в територіально-політичній організації суспільства.

39.Особливості адміністративно-теритріального устрою країн світу.

40.Географічні основи федералізму.

41.Загальна характеристика кордону України.

42.Регіональне політико-географічне положення України.

43.Глобальне політико-географічне положення України.

44.Сусідське політико-географічне положення України.

45.Столиця - головний політичний центр держави.

46.Проблеми реформування адміністративно- територіального устрою в Україні.


47.Федералізм в територіально-політичній організації суспільства.

48.Поняття та форми сучасного федералізму.

49.Федералізм як соціально-культурний феномен. Федералізм і національне питання.

50 Класифікація федерацій. Причини формування федерацій.

51.Типи федерацій в сучасному світі.

52.Основне поняття АДТ. Виникнення і типи систем АТД.

53.Територія і місцеве самоврядування. Проблеми урбанізації.

54.Реформи АТД: географічні передумови та наслідки. Створення великих регіонів. Сучасне АТД.

55.Вплив територіального розподілу політичних партій на політичну ситуацію в країні.

56.Історико- географічний фактор впливу політичних традицій. Демоетнічний фактор.

57.АТД та виборча система.

58.Основні геополітичні регіони України та їх відмінності.

59.Основна характеристика Західного, Східного, Центрального, Південного регіонів.

60.Характеристика геополітичних доктрин.

61.Балтійсько-чорноморська доктрина С.Рудницького.

62. Доктрина панславізму. Південна, чорноморська доктрина Ю.Липи.

63.Глобальний рівень кордонів як єдиної системи.

64.Нова політична географія: витоки, теорія, проблеми.

65.Стан кордонів у країнах СНД.Підсумковий узагальнюючий тест з дисциплін

Варіант №1. 1. Для якої епохи розвитку політичної географії характерні ідеї соціал-дарвінізму, теорії формування нації, націоналізм?

  1. Першого і другого (1897-1914; 1915-1949)

  2. Другого і третього (1915-1949; 1945-1975)

  3. Третього і четвертого (1950-1975; 1973-1975)

 2. Кому належить дана концепція – пошук співвідношення між «центрострімкими» і «доцентровими» силами діючими в кожній державі і сприяючи його цілостності і могутності – це основна задача політичної географії?

  1. Джонсу

  2. Готтману

  3. Хартшорну

 3. Хто сформував теорію «єдиного поля»?

  1. Джонс

  2. Готтман

  3. Хартшорн

 4. Яка з нижче поданих ідей не відноситься до теорії «єдиного поля»?

  1. Рух людей, товарів, капіталів, ідей

  2. Виникнення ключової, базисної державної ідеї

  3. Боротьба за простір

 5. Три підходи політичної географії, які виникли 1950-1960-х рр.

 1. Позитивістський , класичний, ліберальний

 2. стратегічний, історичний, морфологічний

 3. глобальний, локальний, регіональний

 1. Кому належить теорія «чорного ящика».

  1. Маккіндер

  2. Істон

  3. Боумен

 2. Хто ввів термін «контейнер влади»

  1. Валейстайн-Тейлор

  2. Гідденс

  3. Істон

 3. Трьох значна ієрархічна структура за Валейстайном.

  1. Центр, схід, захід

  2. Центр, північ, південь

  3. Ядро, полуперефирія, периферія

 4. Яка теорія ввела в науковий обіг ідею про існування структурних і історичних обмежень розвитку світової економіки у границях кожної фази «довгих хвиль» подолено периферією свого залежного статусу?

  1. Теорія Валерстайна-Тейлора

  2. Концепція держави

  3. Концепція мільтикультуризму

 5. Хто засновник політичної географії?

  1. Ратцель

  2. Хартшорн

  3. Риттер

Варіант №2.
 1. Якою дисципліною за своїм напрямом э політична географія?

  1. суспільно-географічна

  2. суспільно-політична

  3. суспільно-економічна

 2. Чи є територіальні аспекти політичних відносин об’єктом дослідження політичної географії?

  1. Так

  2. Ні

  3. Частково

 3. Що з наведеного нижче є головним предметом політичної географії?

  1. Система політичних відносин у світі

  2. Геопросторові (територіальні) організації політичної сфери суспільства

  3. Політико-географічне становище країни

 4. Що з наведеного нижче О.І. Шаблін визначив як фундаментальний об’єкт політичної географії?

  1. Політичні відносини

  2. Політичну сферу суспільства

  3. Держави та міждержавні організації

 5. Який рік вважається фактичним роком народження політичної географії?

  1. 1901 р.

  2. 1980 р.

  3. 1897р.

 6. Що таке територіально-політична система?

  1. Це політична організація суспільства

  2. Це об’єктивно взаємовпов’язані елементи політичної сфери

  3. Структура географічних зв’язків суспільства

 7. В середині якого століття американський вчений Р.Хартшорн ввів свій предмет політичної географії?

  1. ХІХ ст.

  2. ХХ ст..

  3. ХХІст.

 8. Гілкою яких наук А.П. Голіков вважає політичну географію?

  1. Політології та географії

  2. Політології та економіки

  3. Економічної та соціальної географії

 9. Що є головним об’єктом політичної географії за М.Д. Пістоном?

  1. Взаємодія географічного простору та політичного режиму

  2. Політична сфера суспільства

  3. Держави та міждержавні організації, політичні сили, процеси і напрямки

 10. В якому році вийшла праця С.Рудницького «Українська справа зі становища політичної географії», в якій він визначив політичну географію як науку «що займається дослідженнями і взаєминами між державним життям людства і землею»?

  1. 1800

  2. 1850

  3. 1923 1. Хто з наведених вчених є родоначальником терміну «політична географія»?

  1. М.С. Днісрянський

  2. С. Рудницький

  3. Р. Ратцель

 1. Хто з наведених виокремив політичну географію як окрему науку?

  1. І. Кант

  2. Г. Гегель

  3. К. Маркс

 1. Які три держави за Ф.Ратцелем були справжніми світовими державами?

  1. Рим , Америка, Англія

  2. Рим, Іспанія, Англія

  3. Рим, Італія, Англія

 2. Який природний фактор за Ратцелем має значний вплив на життя народів?

  1. Континентальне розташування

  2. Кліматичні умови

  3. Величина території та її природні кордони

 3. В скількох формах існує держава за Р. Челленом?

  1. в 2 формах

  2. в 3 формах

  3. в 4 формах

 4. В оригінальних дослідженнях «Українська Раса» (1937) та «Призначення України» Ю. Липа зробив всебічний генетичний і просторовий аналіз українського….

  1. Ідентичності

  2. Державності

  3. Самовизначенності

Варіант № 3.Тема 1

 1. Яка наука досліджує взаємодію з інтегральним геопростором політичної сфери суспільства?

  1. Геополітика

  2. Політична географія

  3. Іконографія

 2. Що є об’єктом політичної географії?

  1. т.п.с.

  2. п.с.с.

  3. а.т.у.

 3. Які за масштабом розрізняють територіально політичні системи?

  1. Глобальні

  2. Регіональні

  3. Локальні

 4. Вкажіть рік «народження» політичної географії як науки?

  1. 1870р.

  2. 1897р.

  3. 1833р.

 5. Що є не основним критерієм класифікації політичної географії?

  1. Залежність від масштабу території

  2. Залежність від назви території

  3. Залежність від часу розвитку предмету і об’єкту.

 6. З чого виходять автори поняття «політичної географії»?

  1. Інтегрального простору

  2. Політичної сфери діяльності людей

  3. Соціокультурних механізмів

Тема 2

 1. Хто вперше використав поняття «політична географія»?

  1. Тюрго

  2. Ратцель

  3. Челлен

 2. На праці яких авторів спирається визначення об’єкта і предмета політичної географії у ХХ столітті?

  1. Н. Паундус

  2. І.Боумен

  3. Р. Гартшорн

 3. В якій країні вивчали політичну географію, як територіальну розстановку політичних сил?

  1. СРСР

  2. США

  3. Німеччина

 4. Хто запропонував таке визначення політичної географії:
  політична географія досліджує взаємодію інтегрального геопростору і політичної сфери як однієї з чотирьох сфер діяльності людей?

  1. Колосов і Мироненко

  2. Боумен і Гартшорн

  3. Каледін

 5. Хто родоначальником політичної географії як науки?

  1. Р.Челлен

  2. Ф. Ратцель

  3. В. Колосов

 6. В якому році Ф.Ратцель опублікував свої закони («Закони Ратцеля») ?

  1. 1986

  2. 1900

  3. 1750

 7. Скільки Ратцель сформулював законів?

  1. 5

  2. 7

  3. 9

 8. Хто є родоначальником іконографії?

  1. Маккіндер

  2. Зігфрід

  3. Готман

 9. Хто «складав» ядро західної політичної географії з середини 50-х і до 75-х років ХХ століття?

  1. Гартшорн

  2. Джонсон

  3. Готман

 10. Яка наука вивчає, те що втілення ключових державних ідей є в їх державних символах?

  1. Геополітика

  2. Іконографія

  3. Політична географія

Варіант № 4.

1.Кордон – це…

а)чітко визначена лінія на земній поверхні яка віддаляє одні явища від інших

б)чітко визначена лінія яка проходить по суходолу чи водному простору

в)уявна вертикальна поверхня яка проходить через повітряний простір та надра землі і визначає межу території держави

2. Назвіть теоретичні підходи до вивчення кордонів

а)історико – картографічний

б)зв'язок між державним устроем і політичним режимом ,зовнішню політикою

в)взаемозвязок режиму і функцій кордонів з військовою аналітичним потенціалом кордонів

г)недосяжність природних кордонів

д)всі не вірні

3. Функції кордонів??

а)Барьєрна

б)Захисна

в)Контактна

г)Інформаційна

д)Фільтруюча

4.Які етапи встановлення державних кордонів

а)делімітація

б)демаркація

в)конфедерація

5.Кордони в залежності від конфігурації бувають

а)геометричний

б)кордони з різними рівнями хвилястості

в)колоподібний

6.Кордони в залежності від природніх особливостей

а)ографічні

б)озерні

в)морскі


г)лісні

7.Кордони в залежності від походження історії і тривалості існування

а)антецендентні

б)субсеквентні

в)накадені

г)реліктові

д)всі правильні

8.Підходи до аналізу співвідношення держави і нації

а)примордиорійський

б)геополітичний

в)неоліберальний

г)стратего-політичний

9.Іконографія-це…

а)вивчає символи,образи,традиції які актиолізують різні сторони кордонів

б)вивчає проблему ідентичності населення

в)всі відповіді правельні

10. Класифікація кордонів за ознаками

а)морфологією

б)генетичними

в)природніми особливостями

г)характером земної поверхні

д)історичними особливостями

11.Кордони за тривалістю

а)постійні

б)змінні

в)тимчасові

12.Лімологія-це…

а)наука про кордони

б)наука про функції кордонів

13.Територіальні води –це…

а)акваторії поміж береговою лінією і лінією морського кордону держави

б)смуга морських вод між узбережжями та відкритим морем що входять до складу території держави

в)всі відповіді правильні

14.Штучні кордони проходять по:

а) рікам,морям,озерам

б)горам,лісам

в) по прямим лініям вздовж паралелей і меридіанах

15.За морфологією кордони

а)астрономічні

б)математичні

в)референтні

г)розділювальні

д)контактні

ж)всі відповіді правильні

Варіант № 5.


 1. З якого століття почала використовуватись політична географія?

а) ХVІІІ ст.;

б) ХVII ст.;

в) ХІХ ст.;


 1. Хто є автором книги «Політична географія»?

а) Карл Хаусхофер;

б) Фрідріх Ратсель;

в) Карл Шмідт;

3. Політична географія – це:

а) сукупність політичних дисциплін, яка вивчає політичні одиниці, просторові, характеризує динаміку та просторові особливості політичного процесу;

б) сукупність фізичних, соціальних, матеріальних та моральних ресурсів держави, які складають потенціал, використання якого дає їй досягати своїх цілей на міжнародній арені;

в) це наука,яка вивчає зовнішню політику держави;4. Електоральна географія – це:

а) вивчення політично територіального положення, та вивчення проблем федералізму;

б) вивчення кордонів, органів влади, які діють на конкретній території;

в) наука, яка вивчає просторові аспекти політичних процесів;5. Хто є засновником постмодерністської концепції?

а) Фуко;

б) Харві;

в) Гіденс.6. Хто є засновником екологічної концепції політичної географії?

а) Гіденс;

б) Істон;

в) Гегель;7. Хто є засновником теорії, яка базувалася на територіальному розподілі, та організаційно поєднує національний та глобальний рівень економіки?

а) Гіденс;

б) Тейлор;

в) Джонсон;8. Хто є засновником «трьох ступневої ієрархічної структури» ?

а) Тейлор;

б) Істон;

в) Ратсель;9. Який рік заснування політичної географії?

а) 1887 рік;

б) 1789 рік;

в) 1897 рік;10. Об’єктом вивчення політичної географії є:

а) теоріально політичні системи їх взаємодії з географічним простором, та один з олним;

б) держави та їх взаємозв’язок один з одним;

в) політичні системи країн, та їхні зв’язки один з одним;11. Іконографія – це:

а) новий розділ політичної географії;

б) наука, яка вивчає державні ідеї, державні символи;

в) наука, яка вивчає просторові одиниці, та особливості політичного процесу;12. Територіальна політична система:

а) елементи політичної сфери суспільства, які функціонують на конкретній території;

б) елементи політичної сфери суспільства, які функціонують по всій території;

в) елементи політичної сфери суспільства, які функціонують лише на певній частині території;13. Завданням політичної географії є:

а) пошук співвідношення між полуферією і перкеферією;

б) пошук співвідношення між центром і полуферією;

в) пошук співвідношення між центром і перефирією;14. Яка з цих концепцій існує:

а) Харштронда, Джонсона, Гіденса;

б) Джонсона, Гіденса, Готмана;

в) Харштронда, Джонсона, Готмана;15. Політично-географічне положення поділяється на:

а) регіональне;

б) глобальне;

в) міжрегіональне.

Варіант № 6.

1.Політична географія-це сукупність політичних дисциплін,які вивчають:

а)політичні одиниці,територіальні просторові характеристики ,динаміку та просторові особливості політичного процесу;

б)географічну оболонку Землі,її структуру та динаміку,взаємодію ш розповсюдження в просторі її окремих компонентів;

в)способи завоювання влади та її утримання.2.Об’єктом вивчення політичної географії є:

а)світове господарство,суспільство і його складові,глобальні проблеми людства.

б)територіально-політичні системи в їх взаємодії з географічним простором та один з одним.

в)земна поверхня.3.Територіально-політична система-це:

а)це система всіх державних і недержавних організацій,громадських об’єднань певного суспільства;

б)це система політичних явищ,які існують у соціально неоднорідному суспільстві

в)взаємопов’язані елементи сфери політичного суспільства.4.Предметом політичної географії є:

а)світоглядне розуміння землі її географічної оболонки,як природного середовища в якому протікає життя людини;

б)політика і географія з структурними і функціональними особливостями;

в)конкретні територіально-політичні системи,які входять в систему державних,адміністративних,виборчих округів.5.Що не входить до структури політичної географії:

а)політична практика,яка складається з політичної діяльності;

б)дослідження елементів територіально-політичної організації суспільства;

в)залежності від масштабу об’єкта.6.Хто є засновником розділу «іконографія» в політичній географії:

а)Ф.Ратцель;

б)Т.Готман;

в)Д.Маккіндер.7.Завдяки якому вченому сталося становлення політичної географії:

а)А.Зігфріда;

б)Д.Маккіндера;

в)Ф.Ратцеля.8.Засновник екологічного підходу в електоральній географії:

а)Д.Маккіндер;

б)Ф.Ратцель;

в)А.Зігфрід.9.Розділ політичної географії,яукий займається різними аспектами виборчих кампаній:

а)геополітика;

б)електоральна географія;

в)соціально-економічна географія.10.Яка з функцій не є функцією політичної географії:

а)описова функція;

б)функція прогнозування;

в)наглядова функція.Критерії оцінювання

«Відмінно»

 • повне виконання вимог навчальної програми ;

 • глибоке засвоєння та розуміння програмного матеріалу, необхідного для кваліфікованого аналізу та оцінки політичних явищ та подій;

 • здатність вільно орієнтуватись у визначенні основних категорій та понять з кожної теми;

 • вміння давати вичерпні та аргументовані відповіді на поставлені запитання;

 • глибокий, всебічний культурологічний аналіз культурних процесів і явищ;

 • чіткий виклад і вміння обґрунтувати власний погляд на розглянуті питання:

 • творче опрацювання основної та додаткової літератури до всіх тем.

«Добре»

 • повне виконання вимог навчальної програми;

 • засвоєння та розуміння всього програмного матеріалу, здатність до загального культурологічного аналізу явищ та подій;

 • визначення категорій та понять з незначними помилками у дефініціях;

 • уміння давати обґрунтовані, послідовні, з окремими порушеннями логіки та повноти викладу відповіді;

 • загальний культурологічний аналіз культурних процесів і явищ у світі;

 • опрацювання основної літератури до всіх тем навчальної дисципліни.

«Задовільно»

 • виконання основних вимог навчальної програми та планів семінарів;

 • засвоєння основних положень програмного матеріалу;

 • неповне, але достатнє висвітлення розглянутих питань;

 • наявність помилок у відповідях;

 • здатність орієнтуватись у визначенні категорій та понять;

 • порушення логіки та аргументованості у висвітленні питань;

 • поверхове ознайомлення з основною літературою до всіх тем.

«Незадовільно»

 • невиконання вимог навчальної програми та планів семінарів;

 • незнання програмного матеріалу;

 • невміння визначати категорії та поняття;

 • відсутність навичок аналізувати культурні процеси і явища;

 • відмова від відповіді на одне чи декілька запитань;

 • необізнаність з рекомендованою літературою.

Підсумковий бал є результатом оцінювання досягнень студента в таких аспектах: усна відповідь; написання рефератів та доповідей; виконання тестових завдань; ведення зошитів, відвідування занять.

Встановлюється порядок перерахунку рейтингових показників до нормованої 100-бальної університетської шкали оцінювання в традиційну 4-бальну шкалу та європейську шкалу ECTS. Якщо студент протягом семестру виконав всі поставлені перед ним завдання, то іспит (залік) йому ставиться автоматично.

10. Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90–100

А

відмінно

зараховано

80-89

В

добре

65-79

С

55-64

D

задовільно

50-54

Е

35-49

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліниКаталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Міністерство освіти І науки україни миколаївський національний університет
2018 -> Тема дослідження традиційної культури та народної творчості українців етнологами київської
2018 -> Робоча програма навчальної дисципліни теорія міжнародних відносин та геополітика частина І окр
2018 -> Програма навчальної дисципліни Політична історія україни Ступінь бакалавра
2018 -> Музеєзнавство академічна характеристика дисципліни


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка