Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни Національний технічний університет україни «Київський Політехнічний Інститут»


Ступінь важливості характеристик об’єктів нерухомості для груп споживачівСторінка2/2
Дата конвертації09.11.2017
Розмір0.62 Mb.
ТипАвтореферат
1   2

Ступінь важливості характеристик об’єктів нерухомості для груп споживачів


№ з/п

Досліджувані характеристикиЗамовники промислової нерухомості

ДевелопериФінансові інститути

Приватні компанії

Бізнесові мережі

Фізичні особи та інші

низька

середн

висока

низька

середн

висока

низька

середн

висока

низька

середн

висока

низька

середн

висока
Характеристика об’єктів промислової нерухомості

1

Фізичні+
+


+
++
2

Ресурсні+
+


+++

3

Ресурсно зберігаючі

++

++


4

Внутрішні комунікаційні

+++++5

Місця розташування+
+


++
+
6

Економічні+++

++7

Управлінські+

++
+
+
+8

Додаткових послуг

++


+

+

++9

Додаткових інженерних споруд
+
++
+

++10

Інвестиційної привабливості
+


+

+


+
+З метою оптимізації прийняття важливих управлінських рішень особами, що приймають рішення в умовах складного багатокритеріального простору, в дисертаційний роботі запропоновано застосувати та розроблену автором методику прийняття ключових управлінських рішень на ринку об’єктів промислової нерухомості. Методика ґрунтуються на виборі оптимального сценарію розвитку та поєднує результати проведених у роботі досліджень і можливостей методу сценаріїв, розробленого американським ученим Т. Сааті.

Виявлено та показано, що практичне застосування методу аналізу ієрархій (МАІ) Т. Сааті в системі маркетингового управління значно розширює можливості прийняття узгоджених управлінських рішень, які найбільше відповідають поточній ситуації. Запропонований в дисертаційній роботі підхід розширює можливості опису в термінах взаємопов’язаних ієрархій, визначення засобів установлення пріоритетів, які характеризують структуру системи ієрархій. Цей підхід враховує роль осіб, що беруть участь у прийнятті управлінських рішень, і дозволяє узгодити їх численні суперечливі прагнення, та досягти розумного компромісу у вирішенні проблеми. Наведено ряд застосувань МАІ для прийняття ефективних управлінських рішень щодо діяльності девелоперських компаній.

У третьому розділі «Методичні засади маркетингового управління об’єктами промислової нерухомості» запропоновано науково-теоретичні засади комплексного управління процесами ціноутворення та збуту, а також економіко-організаційний механізм реалізації, як основної складової ефективної діяльності підприємств - виробників промислової нерухомості та науково-практичні рекомендації до застосування маркетингового управління в девелопменті.

Дослідивши канали просування з’ясовано, що для промислової нерухомості ефективними є обмін інформацією, встановлення професійних контактів та організація спілкування зі споживачами. Встановлено, що у процесі спілкування виробника об’єкта нерухомості з потенційним споживачем (центром закупок), зокрема доцільно використовувати надбання маркетингу, психології та педагогіки: психологічний контакт, виявлення і врахування індивідуальних рис окремих особистостей, пізнавальний пошук, співчуття, самоствердження та ін. Маркетологи, які працюють з промисловою нерухомістю, повинні бути не тільки ознайомлені, але й уміти практично використовувати різні види спілкування, стилі побудови стосунків, типи взаємодії та педагогічний такт.

Наступним процесом маркетингового управління об’єктами промислової нерухомості є процес гармонізації інтересів у вимогах споживачів та пропозиціях виробників. Кожному об’єкту промислової нерухомості притаманні властивості та характеристики, які вирізняють його серед інших аналогічних об’єктів. Атрибути згруповані так: помітні, важливі та характерні. Потенційний споживач у своїх вимогах (метацінності, критеріях прийняття рішень, та ін.) надає різне значення цим атрибутам. Споживач може вважати атрибут важливим і/чи слабко вираженим у пропозиціях продавця; або навпаки – сильно вираженим, але не цікавим для споживача. Для ефективного планування дій маркетологам доцільно використовувати матрицю ступеню виразності атрибутів/сприйняття споживачами, показану на рис. 3.

Ступінь сприйняття атрибутів


С А

D В
Високий


Низький Високий

Ступінь виразності атрибутів

Рис. 3. Матриця діагностики сформованості іміджу об’єкта


За допомогою матриці можна виокремити топологічні зони, які відповідним чином описують ситуацію та спрямовують дії маркетологів. A – характеризується сильним вираженням атрибутів та значним ступенем їх сприйняття споживачем, що позитивно характеризує діяльність маркетингових програм B – характеризується сильним вираженням атрибутів та слабким їх сприйняттям. Hеобхідно аналізувати ситуацію: або атрибути не є важливими для споживача або вони недостатньо виражені. C – характеризується слабко вираженими атрибутами і сильно вираженим сприйняттям споживача. У більшості випадків це вказує на недоліки в роботі маркетологів. D – характеризується слабко вираженими атрибутами і слабко вираженим сприйняттям споживача. Необхідно терміново дослідити правильність вибору атрибутів, зацікавленість цільової аудиторії або можливість її зміни, тобто змінити маркетингову програму.

Одним із значущих питань управління підприємством є планування розвитку. Запропоновано застосовувати МАІ з використанням сценаріїв як високоймовірних послідовностей подій та припущень щодо сучасних і майбутніх тенденцій.

Ієрархічна структура факторів впливу на розвиток компанії із семи ймовірних сценаріїв (рис. 4):


 • проводити незначні зміни під тиском невідкладних обставин;

 • надати професійним менеджерам відповідні повноваження та збільшити ступінь відповідальності з метою впровадження інновацій;

 • збільшити обсяг фінансування об’єктів за рахунок власних коштів та кредитування;

 • підвищити бюджет фінансування окремих об’єктів без зміни загального обсягу фінансування (перерозподіл);

 • збільшити обсяг фінансування виключно за рахунок кредитування.

 • зосередитись на зменшенні собівартості будівництва об’єктів;

 • спрямуватити діяльність компанії на збільшення доходів шляхом зменшення витрат на утримання та експлуатацію.

Сутність застосування МАІ полягає в побудові матриць попарних порівнянь для кожного з ієрархічних рівнів, які визначають відносний вплив кожного з елементів нижнього рівня на кожний елемент попереднього верхнього рівня.

Такі матриці Т. Сааті називає матрицями судження або мислення, оскільки відповідні вагові коефіцієнти елементів впливу (їх попарне порівняння) визначаються спеціалістами шляхом логічного розмірковування із залученням результатів досліджень та колективного обговорення. Кількість таких матриць


Розвиток компанії

2010 - 2020 рр

Рівень – 1

Фокус

Р


Розвиток економіки та фінансів

(ЕФ)


Розвиток техніки та технології

(ТТ)


Політична стабільність

(ПС)


Зростання добробуту населення

(ЗД)


івень – 2

Первинні фактори


Споживчі


продукти компанії

Управлінський апарат компанії

Засновники компанії

(ЗК)


Інвестори

компанії


Адміністративні державні органи

(ДА)


Р
Працівники компанії

івень – 3

Особистості


 1. Перехід на 1. Стабільна 1. Постійний 1. Зростання 1. Задоволення 1. Відсутність претензій - ПР

нові форми робота стабільний прибутку - ЗП повернення 2. Дотримання норм

ведення бізнесу 2. Кар’єрний стан 2. Капіталізація - К інвестицій та правил - НП 1. Розширення зріст 2. Зростання 3. Створення 2. Відчуття 3. Задіяність трудових

мережі 3. Зріст доходу сприятливих задоволення ресурсів - ТР

 1. Підняття професіоналізму можливостей - СМ від вкладення 4. Економічна

статусу 4. Впевненість розвитку капіталу стабільність - ЕС

в майбутньому 4.Відчуття 3. Контроль

Рівень – 4 Рівень – 4 благополуччя - ВБ діяльності

Цілі (мотиви) 5.Освоєння 4. Обізнаність

особистостей нових технологій-НТ 5. Економічні та

6. Наявність фінансові

професійного ситуації

управління - ПУ


Р


1

Залишити все

без змін

2

Орієнтація на удосконаленнята професіоналізм

5

Відмова від використання власних коштів

Фінансування будівництва за рахунок кредитування

6

Зниження собівартості будівництва3

Значне зростання фінансування будівництва за рахунок різних джерел7

Збільшення дохідності компанії за рахунок зменшення витрат4

Вибіркове

фінансування

будівництва


івень – 5

Альтернативні

сценарії
Рис. 4. Ієрархія розвитку девелоперської компанії «Астра проперти» на 2010 - 2020 рр. за МАІ
визначається кількістю рівнів і кількістю елементів в рівні, оскільки кожний з елементів нижнього рівня впливає на кожний з елементів верхнього рівня.

Шляхом побудови матриць попарних порівнянь для різних ієрархічних рівнів та виконання відповідних розрахунків отримали вагові коефіцієнти сценаріїв та узагальнений ваговий коефіцієнт для усіх факторів впливу (табл. 2). Аналогічно обраховано вагові коефіцієнти для кожного із рівнів.

Таблиця 2

Визначення вагомості чинників, що впливають на сценарії розвитку девелоперської компанії


Досліджувані групи та їх характеристики

Сценарії розвитку подій із вагомістю їх розгортання

Узагальнений ваговий коефіцієнт

№1 (0,099)

№2 (0,260)

№3 (0,203)

№4 (0,165)

№5 (0,126)

№6 (0,067)

№7 (0,079)

Споживачі

Кількість мереж

Формати мереж

Замовлення об’єктів

Вартість оренди

-3

-2+2

+2

+3

-3

-2+6

+6

-50

-5

-5

+5

+2+6

-2

-20

+2

+3

-3

-3-3

-3

-2+3

+1

0,59

-1,78


0,04

1,94


Менеджери девелопменту

Кількість

Рівень професіоналізму

Функціональні обов’язки

Обсяг робіт

Свобода прийняття рішень


-3

+2-3

-3

0


+3

0-5

+2

-3


+6

-3-3

+3

0


-5

+3+2

-5

+3


-2

+2-3

-2

-2


-8

+3-8

-6

-6


-6

-5-8

-6

-8


-0,39


0,14

-3,42


-1,19

-1,57


Девелопер

Кількість працюючих

Спеціалізація

Управлінська структура

Ефективність

Рівень відповідальності

Внутрішні відносини

Винагорода за результатом


-2

-2+3

+3

00

-2

+3

-6

+6+5

+3

-3+3

+3

-5+4

-3

+8+5

+3

-5

+5

-3+6

-5

+5-3

-2

-2+3

-2

+3+2

0

-6

-5

+8-2

+6

-5-2

-2

-5+8

0

+2-2

-5

-0,45

-2,93


3,31

1,59


2,52

0,82


0,17

Якість діяльності

Рівень планування діяльності

Терміни створення об’єктів

В термінах та кошторисі

Вартість будівництва

Ініціатива співробітників


+2

0-2

+5

+2


-3

-50

+5

-2


+3

+3-3

+5

-2


+5

0+6

+6

+5


+2

+2-2

+3

+2


0

+3-3

-2

-5


-2

0-3

-2

-6


0,95


0,24

-0,51


3,89

-0,46Найбільше впливають на розвиток компанії засновники компанії (ЗК) та державна адміністрація (ДА) (відповідно 46% і 34%).

Особистості

Споживачі

Працівники

Управлінці

ЗК

Інвестори

ДА

Вагомість

0,05

0,05

0,14

0,46

0,05

0,34

Тому в побудові матриці рівня 4 було розглянуто тільки важливість впливу цілей особистостей відносно тільки цих двох діючих сторін.

Засновники компанії

ЗП

К

СМ

ВБ

НТ

ПУ

Вагомість

0,34

0,09

0,04

0,11

0,01

0,05

Найбільш важливими цілями для засновників компанії є отримання прибутку, а для державної адміністрації - дотримання норм та правил (відповідно 34% та 19%).

Державна адміністрація

ПР

НП

ТР

ЕС

Вагомість

0,11

0,19

0,03

0,01

Таким чином, вагомість сценаріїв відносно найбільш вагомих цілей засновників компанії та державних адміністративних органів становить:

Номер сценарію

1

2

3

4

5

6

7

Вагомість

0,096

0,259

0,191

0,174

0,122

0,068

0,081

Найбільшу вагомість має сценарій 2 розвитку компанії – 0,259, що формується на основі набутих навиків та високого професіоналізму менеджерів компанії, уважному вивчення та впровадження новітніх пропозицій, розширення повноважень та збільшення ступеню відповідальності працівників компанії усіх рівнів.

Запропоновану структуру маркетингового управління компанією - виробником об’єктів промислової нерухомості з погодженими системами маркетингу та менеджменту показано на рис. 5.


Рис. 5. Структурна схема маркетингового управління об’єктами промислової нерухомості з узгодженими системами маркетингу та менеджменту


Підсистема маркетингових досліджень зовнішнього ринкового середовища забезпечує систему маркетингового управління достовірною інформацією та надає відповідні до ситуації маркетингові рекомендації. Зворотні зв’язки дозволяють проконтролювати їх належне виконання. Таким чином, процес управління безперервно реагує на зовнішні зміни незалежно від причин їх виникнення. Функціональна структура системи маркетингового управління підприємством залежить від його розмірів, спеціалізації, напрямків діяльності, внутрішньої структури.

Важливим питанням маркетингового управління об’єктами промислової нерухомості є визначення його ефективності як співвідношення отриманих переваг до понесених витрат. Розглянемо вибір варіанта кінцевого стану об’єкта промислової нерухомості, запропонованого споживачу, а саме: об’єкт в завершеному стані «під ключ» – стан А; об’єкт в стані готовності без внутрішнього оздоблення – стан В; об’єкт в стані готовності з частковим внутрішнім оздобленням – стан С. Необхідно визначити співвідношення переваг кожного стану (b) до понесених при цьому витрат (с) по формулі b11b22… b33…


ПеревагиУправлінські переваги

Економічні перевагиСтан - А


Стан - В

Стан - С


Витрати

Економічні витрати

Управлінські витрати

Стан - А АААААА

Стан - В

Стан - С


Рис. 6. Ієрархія переваг/витрат об’єкта у відповідному стані готовності.


Обчислення пріоритетів переваг та витрат дало такі результати


Стан

А

В

С

Переваги

0,22

0,33

0,22

Витрати

0,30

0,19

0,24

Найбільш ефективним є варіант інвестування коштів в спорудження об’єкта без внутрішніх опоряджувальних робіт, що було закладено в управлінське рішення компанії «Сінкора», м. Київ.ВИСНОВКИ
У дисертаційній роботі розв’язано важливі наукові задачі, які стосуються розробки науково-методичних положень та практичних рекомендацій щодо вдосконалення системи маркетингового управління об’єктами промислової нерухомості.

За результатами проведеного дослідження сформульовано такі висновки та пропозиції: 1. У результаті дослідження генезису базової термінології як єдиної мови спілкування фахівців, які працюють в цій галузі економіки, розглянуто, уточнено, наповнено більш конкретним змістом і запропоновано в авторському визначенні цілий ряд термінологічних понять, що надають можливість однозначного розуміння та оцінки ефективності маркетингових процесів на ринку об’єктів промислової нерухомості. Серед уточнених термінологічних понять такі: визначення промислової нерухомості як товарної економічної категорії, класифікація об’єктів за призначенням, поняття споживчої цінності та ін.

 2. Проведено аналіз тенденцій розвитку та сучасного стану ринку, підходів до управління об’єктами промислової нерухомості дозволив систематизувати основні етапи та рушійні сили процесу маркетингового управління об’єктами промислової нерухомості, визначити його економічну сутність та обґрунтувати необхідність його системного впровадження в управління підприємством.

 3. На основі теоретичного узагальнення виокремлено мотиви створення об’єктів промислової нерухомості, розкрито принципи формування вартості та запропоновано авторське визначення інтегрованої (загальної) споживчої цінності. Нею є об’єктивна, реально існуюча цінність, утворена у результаті еволюції основної споживчої цінності за комплексного сприйняття об’єкта промислової нерухомості в нерозривному зв’язку з його оточенням.

 4. Спираючись на результати дослідження сегментації ринку об’єктів промислової нерухомості уточнено класифікацію об’єктів нерухомості за їх цільовим та функціональним призначенням. Розглянуто мотиви поведінки основних суб’єктів ринку промислової нерухомості – виробників і потенційних споживачів – та виявлено сутність протиріч інтересів. Запропоновано підхід до узгодження попиту та пропозиції шляхом маркетингового управління основними детермінантами, що поділяються на незмінні та змінні диференціатори.

 5. Відповідно до результатів проведеного аналізу розроблено узагальнену структуру диференціації характеристик об’єктів промислової нерухомості та визначено основі детермінанти як важелі впливу на якість, у тому числі корисність об’єктів промислової нерухомості.

 6. Обґрунтовано принципи побудови маркетингового управління через визначення економічної сутності, як сукупності економічних, соціальних, екологічних та інституційних чинників, які визначають межі оптимального використання потенціалу підприємства та забезпечення його розвитку з урахуванням ступеня невизначеності середовища. Розроблено та запропоновано дієву процедуру системної реалізації маркетингового управління на базі концептуальної схеми впровадження на підприємстві.

 7. Для підвищення об’єктивності прийняття управлінських рішень у системі маркетингового управління запропоновано використання МАІ введений Т. Сааті. Продемонстровано можливість застосування МАІ у вирішенні широкого спектру завдань маркетингового управління об’єктами управління як у процесі їх створення, так і в процесі збуту, в тому числі і альтернативних сценаріїв досягнень поставленої мети. Встановлено,що для досягнення поставленого завдання визначається перелік відповідних сценаріїв; отримані сценарії ретельно складаються та аналізуються. Акцентовано увагу на тому, що процес вибору критеріїв, оцінка їх важливості, адаптованого автором (тобто побудова ієрархії системи) – це колективний процес, що потребує залучення висококваліфікованих спеціалістів, а іноді і проведення спеціальних досліджень.

 8. Розглянуто різноманітні форми ціноутворення об’єктів промислової нерухомості на всіх етапах життєвого циклу та запропоновано доповнити різновиди життєвих циклів об’єктів промислової нерухомості як фінансового активу, що відображає не тільки зміни об’єкта нерухомості як такого активу, а більшою мірою зміни, що відбуваються на ринках нерухомості та фінансовому. Встановлено зв'язок між способами подання та сприйняття інформації стосовно об’єктів промислової нерухомості суб’єктами ринку промислової нерухомості. Основні маркетингові комунікаційні технології визначені як пізнавальні та педагогічні.

 9. Запропоновано удосконалену структуру управління виробника об’єктів промислової нерухомості на основі системи тотального управління споживчою цінністю як подібного існуючої в сучасній практиці маркетингу, тотальної системи управління якістю. в поєднанні з концепцією соціально-етичного маркетингу та дозволяють систематично підвищувати споживчу цінність упродовж життєвого циклу об’єктів.

 10. За результатами дослідження проблематики маркетингового управління на ринку промислової нерухомості розроблено комплексну процедуру, що передбачає проведення апріорного аналізу з використанням матричного методу, запропоновано модель управління маркетингово-орієнтовним підприємством, розроблено науково-практичні рекомендації забезпечення маркетингової інформації для впровадження системи заходів з підвищення вартості об’єкта та забезпечує прийняття єфективних управлінських рішень.СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
Статті в наукових фахових виданнях:
1. Струлєв О. О. Специфічні характеристики нерухомості як товару промислового ринку / О. О. Струлєв // Економічний вісник Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут». – 2010. – № 7. – С. 198 – 201.

2.  Струлєв О. О. Особливості поведінки споживачів об’єктів промислової нерухомості / О.О. Струлєв // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. Хмельницький, 2011. – № 2. – С. 183 – 186.

3. Струлєв О. О. Життєвий цикл об’єктів промислової нерухомості, як товарів промислового ринку / О. О. Струлєв // Науковий вісник Чернівецького національного університету: збірник наукових праць. Економіка. – Чернівці, 2011.– № 557 – 558. – С. 76 – 82.

4. Струлєв О. О. Комунікаційні канали маркетингу промислової нерухомості. Нетрадиційний підхід / О. О. Струлєв // Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ. – Кривий Ріг, 2011. – № 2(26). – С. 62 – 66.

5. Струлєв О. О. Попит і пропозиції на ринку промислової нерухомості

/ О. О. Струлєв // Економічний простір. Збірник наукових праць, Дніпропетровськ: ПДАБА, 2011. – № 47. – С. 124 – 132.

6. Струлєв О. О. Особливості маркетингового управління промисловою нерухомістю / С. О. Солнцев, О. О. Струлєв // Бізнес інформ: науковий інформ. журн. (Харківський національний економічний університет). – 2011. – № 1. – С. 124 – 132 (автором удосконалено комплексний підхід до маркетингового управління об’єктами промислової нерухомості на підприємстві, який, на відміну від наявних, передбачає проходження низки процедур на етапах стратегічного планування та операційного маркетингу).

7. Струлєв О. О. Практичний досвід продажу виробничих площ промислової нерухомості комерційного призначення / О. О. Струлєв // Економічний вісник Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут», 2011. – № 8. – С. 396 – 412.

8. Струлєв О. О. Споживче ціннісний маркетинг об’єктів промислової нерухомості / О. О. Струлєв // Вісник Донецького національного університету. Серія «В». Економіка і право, Донецьк, 2011. – №1. – С.300 – 305.

9. Струлєв О. О. Створення споживчої цінності обєктів промислової нерухомості / С. О. Солнцев, О. О. Струлєв // Вісник Тернопільського національного економічного університету, Тернопіль, 2012. – №1. – С.93 – 95. (автором запропоновано підхід до визначення економічної доцільності створення споживчої цінності для об’єктів нерухомості).

10. Струлєв О. О. Маркетинговые технологии объектов промышленной недвижимости / О. О. Струлєв // Наукове видання Словакії. Журнал «International academic society of Mikhail Baludansky», Словакія, 2012. – С. 122 – 128.


Інші публікації:
11. Струлєв О. О. Дослідження процесу ціноутворення виробничої та комерційної нерухомості / О. О. Струлєв // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Проблеми формування нової споживчої політики ХХІ століття», 23–24 грудня 2010. – Дніпропетровськ. – № 2. – С. 73–81.

12. Струлєв О. О. Методологічні засади управління нерухомістю / О. О. Струлєв // Матеріали наук.-практ. конф. «Теорія і практика сучасного менеджменту: проблеми та шляхи вирішення», 16 квітня 2010. – Тернопіль. – С. 230–232.

13. Струлєв О. О. Вплив економічних факторів на прийняття рішень при купівлі об’єктів промислової нерухомості / О. О. Струлєв // Тези доп. «Економічний менеджмент у загальній системі управління», 20–21 квітня 2010. – Суми. – № 2. – С. 109–110.

14. Струлєв О. О. Класифікація об’єктів промислової нерухомості: / О. О. Струлєв // матеріали Міжн. наук.-практ. конф. за заг. ред., проф. В. Д. Базилевича: в 2 т. – К. , 2011. – № 2. – С. 500–501.

15. Струлєв О. О. Стан розвитку ринку об’єктів промислової нерухомості комерційного призначення в період кризи / О. О. Струлєв // В2В маркетинг: матеріали V Всеукр. наук.-практ. Конф. – К.: PR-комфорт, – 2011. – С. 44.

16. Струлєв О. О. Маркетинг об’єктів промислової нерухомості орієнтований на споживчу цінність / О. О. Струлєв // В2В маркетинг: матеріали V Всеукр. Наук.-практ. Конф. – К.: PR-комфорт, – 2011. – С. 136.

17. Струлєв О. О. Маркетингове управління складова успішної діяльності девелоперської компанії / О. О. Струлєв // Матеріали наук.-практ. конф. «Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємство, стале економічне зростання». – Донецьк: ДНУ, – 2011, Ч. 1, – С. 101–104.

18. Струлєв О. О. Функціонування ринку об'єктів промислової нерухомості в умовах перехідної економіки / О. О. Струлєв // В2В маркетинг: матеріали VІ Всеукр. Наук.-практ. Конф. – К.: PR-комфорт, – 2011. – С. 49.


АНОТАЦІЯ
Струлєв О.О. Маркетингове управління об’єктами промислової нерухомості. На правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київ, 2012.

Розкрито науково-теоретичну та філософську сутність об’єктів промислової нерухомості, визначено мотиви створення об’єктів і розкрито природу формування ринкового попиту та вартості об’єктів промислової нерухомості як специфічної, економічної і товарної категорії.

Обґрунтовано та розкрито методи та принципи використання різних маркетингових форм у діяльності маркетологів та маркетингових комплексів підприємств, що працюють над створенням та реалізацією об’єктів промислової нерухомості.

Розроблено пропозиції щодо впровадження маркетингових технологій в управлінську діяльність підприємств та окреслено шляхи поступового впровадження маркетингового управління підприємствами з метою підвищення їх ефективності, спрямування зусиль на вирішення основного задвдання – створення об’єктів промислової нерухомості, відповідної споживчої цінності в конкретному місці у визначений термін в межах встановленого кошторису та отримання запланованого доходу.

Ключові слова: промислова нерухомість, споживча цінність, попит і пропозиція, маркетинг, маркетингове управління.
АННОТАЦИЯ
Струлев А.А. Маркетинговое управление объектами промышленной недвижимости. На правах рукописи.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.04 – економика и управление предприятиями (по видам экономической деятельности) – Национальный технический университет Украины« «Киевский политехнический институт», Киев, 2012.

Раскрыта научно-теоретическая сущность объектов промышленной недвижимости, определены мотивы создания объектов и природа формирования рыночного спроса и потребительской ценности объектов промышленной недвижимости как специфической экономической и товарной категории. Обоснованы и проработаны методы и принципы использования различных маркетинговых форм деятельности и маркетинговых комплексов предприятий, работающих в области создания и реализации объектов промышленной недвижимости. В процессе проведения исследований были определены и уточнены обобщающие понятия маркетинговой теории таких, как: мотивы рыночного поведения, спрос и предложение, разновидности потребительских ценностей и жизненных циклов, процессов ценообразования и каналов коммуникаций, классификации, определению детерминант объектов промышленной недвижимости. Основу маркетинга и маркетингового управления составляет полная, конкретная, достоверная и своевременная маркетинговая информация, являющаяся результатом маркетинговых анализа и исследований. Как инструмент логической оценки эффективности маркетингового процесса рассмотрена целесообразность использования двухмерных матриц. Ряд таких двухмерных матриц, в авторской разработке по составляющим маркетингового процесса приведен в работе.

Согласование действий самостоятельных структурных подразделений управления не простая задача, для ее решения целесообразно использовать принципы объединения и распределения полномочий. Согласно объединяющим принципам необходимо установление единого руководства всеми структурами управления предприятия и единой цели деятельности предприятия, что должно обеспечить согласование действий управленческих структур со структурой маркетинга, и координацию маркетинговой направленности всех структур. Согласно распределяющему принципу необходимо установление четкого распределения полномочий и ответственности между структурами управления и структурой маркетинга: полномочия маркетинга (организация сбора и обработки информации, внешней деятельности предприятия и ответственность за эффективность такой деятельности); полномочия управления (организация внутренней деятельности по новым принципам и ответственность за эффективность такой деятельности). Для повышения объективности принятия управленческих решений в системе маркетингового управления предложено использование метода анализа иерархий введеного Т. Саати. Продемонстрирована возможность применения этого метода в решении широкого спектра задач маркетингового управления объектами управления как в процессе их создания, так и в процессе сбыта, в том числе и альтернативных сценариев достижений поставленных целей.Ключевые слова: промышленная недвижимость, потребительская ценность, спрос и предложение, маркетинг, маркетинговое управление.
ABSTRACT
Strulyev A. Marketing management of industrial real estate. Аs a manuscript.

Dissertation for the degree of candidate of economic sciences, specialty 08.00.04 - Economy and Enterprise Management (by economic activity) - SHEE "National Technical University of Ukraine" Kyiv Polytechnic Institute "- Kyiv, 2012.

In the dissertation the academic and philosophical nature of industrial property is defined motifs create a series of objects and nature of its market demand and customer value of industrial property as a specific, economic and commercial categories.

Grounded, disclosed methods and principles of different forms of marketing activities in marketing and marketing systems of enterprises working in the development and implementation of industrial real estate.The proposals to introduce marketing techniques in management activities of enterprises and the ways the gradual implementation of the marketing management of companies with a view to enhancing their efficiency, directing the efforts of the entire team and every employee in addressing the major challenge of the company - established industrial estate of the consumer value , in the prescribed place in a certain period, within your budget and a target income.

Keywords: Real estate, customer value, demand and supply, marketing, marketing management.
Каталог: files
files -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
files -> Портфоліо вчителя


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка