Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний авіаційний університет проблеми викладання іноземних мов у немовному вищому навчальному закладіСторінка5/20
Дата конвертації11.03.2019
Розмір1.72 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Людмила Грицук,


м. Київ

Мовленнєві компетенції та комунікативність

Використання мови та її вивчення включає в себе дії, що виконуються особами, які як окремі індивіди розвивають ряд компетенцій, як загальних, так і комунікативних мовленнєвих компетенцій. Ці сформовані компетенції використовуються залежно від різних умов, потреб для здійснення різних видів мовленнєвої діяльності. До цих різних видів мовленнєвої діяльності належать мовленнєві процеси продукції та сприйняття текстів. При цьому використовуються ті стратегії, які здаються найбільш прийнятними для виконання запланованих завдань.

За визначенням академіка Богуш А. М., мовленнєва компетенція – «вміння адекватно й доречно практично користуватися мовою в конкретних ситуаціях (висловлювати свої думки, бажання, наміри, прохання тощо), використовувати для цього як мовні, так і позамовні (міміка, жести, рухи) та інтонаційні засоби виразності мовлення». М. Пентилюк зазначає: «Мовленнєва компетенція – поняття комплексне. Вона, спираючись на мовну компетенцію, включає систему мовленнєвих умінь (уміння вести діалог, сприймати, відтворювати і створювати усні й писемні монологічні висловлювання різних видів, типів, стилів і жанрів та ін.), що слугуватимуть учням для спілкування в різних життєвих ситуаціях».

Компетенції є сумою знань, умінь та характерних рис, що дозволяє особистості виконувати певні дії.

Компетентність не може зводитися до знань і навичок. Компетенція – це те, що породжує вміння, дії, її можна розглядати як можливість встановлення зв’язків між знаннями та ситуацією, що найбільш ефективна у вирішенні проблеми. Компетентність у смисловому значенні охоплює три аспекти: знання, вміння, навички. Фахову компетентність спеціаліста становить обізнаність у предметній галузі, сформованість інтелектуальних операцій і мовно-мовленнєва діяльність, яка є основою комунікативної компетентності.

Загальні компетенції – це ті, що не є специфічними для мовлення, але такі, що необхідні для будь-якого роду діяльності, в тому числі й мовленнєвої.

Комунікативні мовні компетенції – це такі, які забезпечують людині можливість діяти, застосовуючи специфічні лінгвістичні засоби.

Механізм творення необхідної для повноцінного та ефективного спілкування комунікативної компетенції схематично можна показати так:Механізм творення комунікативної компетенції

МОВНА КОМПЕТЕНЦІЯ (знання засобів мови, одиниць і категорій усіх рівнів, а також правил, за якими будують мовні конструкції, й вміння такі правила застосовувати) →

МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНЦІЯ (спроможність сприймати та розуміти висловлювання)→

КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНЦІЯ (здатність ефективно спілкуватися в різних умовах у ролі адресанта й адресата)

У науковій літературі багато уваги приділяється провідним, так званим соціальним компетенціям молодої людини. Викликають інтерес питання, пов'язані з мовною компетенцією. Якщо розглядати мовну компетенцію як узагальнене поняття інтегрованої властивості особистості, то структура цієї компетенції включає три основні (специфічно предметні) блоки: власне мовні, мовленнєві і комунікативні компетенції. Зрозуміло, що в рамках рідномовної освіти студенти набувають ще соціокультурні та діяльнісні компетенції, які, по суті, пов'язані з особливостями не лише мовної освіти: на формування цих компетенцій спрямовуються й інші дисципліни. Мовна компетенція як система знань з граматики, фонетики, лексики, стилістики тієї мови, що вивчається, не повинна розглядатися окремо від мовленнєвої, а слугувати її теоретичною основою шляхом аналізу і синтезу текстів.

До мовних компетенцій відносяться:

• знання базових мовознавчих понять, основних відомостей з різних розділів мовознавства, передбачених програмою

• базові лексичні, граматичні, стилістичні, орфоепічні, правописні вміння;

• внутрішня потреба вивчати мову, мотивованість;

• розуміння зображувально-виражальних можливостей мови;

• уміння внутрішньо проникати в смисл дидактичного тексту;

• уміння здійснювати різні види мовного розбору;

• лінгвосоціокультурні компетенції (інтеграція знань лінгвістичної і соціокультурної змістової ліній курсу ї мови, серед них знання правил мовленнєвого етикету);

• досвід самостійної предметної діяльності – навчально-пізнавальної, аналітичної, синтетичної та ін.

Отже, мовну компетенцію можна розглядати, як загальне комплексне поняття, що свідчить про рівень навчальних досягнень з мови та мовленнєвого розвитку студента; у вужчому тлумаченні, як одну з її складових (різновид навчально-предметної компетенції з ділової мови), тобто власне мовну, пов'язану із засвоєнням лінгвістичної змістової лінії курсу мови за професійним спрямуванням.

Оволодіння мовою і мовленням – необхідна умова формування соціально активної особистості. Мовлення є не лише засобом спілкування, але й засобом мислення, носієм свідомості, пам’яті, інформації, засобом управління своєю поведінкою.

До мовленнєвих компетенцій належать:

• знання базових мовленнєвознавчих понять;

•здатність адекватно сприймати, розуміти, оцінювати і відтворювати почуте чи прочитане;

• здатність до мовленнєвої творчості;

• здатність планувати, готувати майбутнє висловлювання в різних жанрах, виступати з повідомленням;

• здатність реалізовувати задум у процесі мовленнєвої діяльності;

• здатність до асоціативної мовленнєво-мислительної діяльності;

• уміння аудіювання, читання, говоріння, письма;

• гнучке вміння використовувати засоби мови залежно від типу, стилю мовлення;

• навички красномовства;

• уміння редагувати власне та чуже мовлення;

• здатність до контролю, самоконтролю результатів мовленнєвої діяльності

В освітній сфері буде корисним підкреслити різницю між завданнями, до виконання яких студенти готові і які вони повинні використати в ролі користувачів мовою, і тими, до виконання яких вони залучені у ролі учасників власне процесу вивчення мови.

Комунікативність (від лат. communicatio «зв'язок», «повідомлення») – сукупність істотних, відносно стійких властивостей особистості, що сприяють успішному прийому, розумінню, засвоєнню, використанню й передаванню інформації. Комунікативність – вміння говорити і слухати. Потрібно оволодіти навичками ораторського мистецтва, вміти переконувати аудиторію, надати їй естетичне задоволення від промови, вплинути на волю, свідомість, почуття слухачів, викликати емпатію (якщо це необхідно). Види комунікативності та їх класифікація:


  1. Інтелектуальна комунікативність – процес міжособистісного сприйняття і встановлення взаєморозуміння, знаходження спільної мови. Комунікативність реалізується в здатності групи створювати оптимальні шляхи взаімоінформаціі у визначенні спільних позицій, суджень, прийняття групових рішень. Ідеальним еквівалентом інтелектуальної комунікативності є здатність членів групи розуміти один одного з півслова.Емоційна комунікативність – міжособистісні зв'язки емоційного характеру, динамічний процес переважаючого емоційного настрою групи, її емоційні потенціали. Емоційна комунікативність проявляється в реалізації народної мудрості: «Розділена радість – дві радості, розділене горе – півгоря».

  2. Вольова комунікативність – здатність групи протистояти труднощам і перешкодам, її своєрідна стресостійкість, надійність в екстремальних ситуаціях.

  3. Референтні за емоційною комунікативності – еталонність емоційної атмосфери групи для особистості і її задоволеність цією атмосферою та інші.Валентина Гундарєва, Марина Курнилович

м.Київ
Типи завдань, що можуть використовуватися для тренування й покращення студентських навичок усного і письмового перекладу з дисципліни «Іноземна мова спеціальності. Міжнародне право.»
Основною метою курсу «Іноземна мова спеціальності. Міжнародне право» є поглиблення мовної компетенції студентів, поповнення їхнього словникового запасу й поліпшення знань юридичної термінології, тренування й розвиток вмінь та навичок спілкування англійською мовою на професійні теми, а також вдосконалення навичок та вмінь усного та письмового перекладу правової літератури. Для досягнення кращих результатів і поліпшення якості навчання та знань студентів необхідний системний підхід до вивчення іноземної мови спеціальності, що передбачає систематичну та регулярну роботу з подальшим контролем навичок, знань та вмінь студентів.

Нижче наведені основні види навчальної діяльності і типи завдань, що призначені для тренування й покращення студентських навичок усного і письмового перекладу. Як приклад, розглядатиметься тема «Кримінальне право» :1. Ознайомлення й опрацювання базової правової та загальновживаної лексики, що використовується в професійних тематичних текстах.

2. Читання й переклад текстів зі спеціальності, виконання тренувальних вправ, тренування та закріплення лексичних навичок студентів, вдосконалення знань професійної лексики.
2.2. Match the words, word combinations and expressions in the left column with their Ukrainian equivalents in the right column:

1. regulatory offences

2. to balance the scales

3. solitary confinement

4. to surrender the rights

5. to inflict unfair detriment

6. to commit offences

7. individual deterrence

8. house arrest

9. to prohibit whipping

10. state authority

11. banishment

12. to seize money or property

13. government supervision

14. to discourage the offender from crime

15. restitution

16. to be granted by law

17. capital punishment

18. incapacitation

19. guilty mind

20. corporal punishment

21. to take improper advantage

22. prison sentences

23. to be incarcerated

24. to impose fine

25. criminal behavior


A. бути ув’язненим

B. фізичне/ тілесне покарання

C. найвища міра покарання/ смертна кара

D. накладати штраф

E. урядовий/ держаний нагляд

F. злочинний намір/ провина

G.скористатися неправомірною перевагою

H. відновити справедливість

I. позбавлення громадянських прав

J. конфіскувати гроші або майно

K. неправомірна/ злочинна поведінка

L. бути наданим згідно з законом

M. одиночне ув’язнення

N. відновлення початкового правового стану

O. забороняти побиття батогом

P. вирок до тюремного ув’язнення

Q. відмовитись від прав

R. регулятивні правопорушення

S. профілактика (запобігання) одноосібних злочинів

T. скоювати злочин

U.завдати несправедливих збитків/ шкоди

V. заслання/ вигнання

W. домашній арешт

X.знеохочувати правопорушника від скоєння злочину

Y. державна влада/ орган

2.3. Find the following words, word-combination and expressions in the text. Translate them into Ukrainian:

Severe consequences; to submit to the law; retribution; death penalty; to seek proof of an intent to do smth.; victim-oriented theory of punishment; to repay the amount improperly acquired; "righting the balance"; to conform to particularized guidelines; to contravene the laws; actus reus or guilty act; to keep criminals away from society; to be incarcerated in prison or jail; to occur sequentially; to be aimed toward smth.; to achieve through prison sentences; punishment by caning is prohіbіted; regulatory offences; to be murdered; to be composed of criminal elements; to inflict detriment; criminal conviction; to embezzle smb.’s property; to suffer in some way; to have some connection with utilitarianism; to vary widely; strict liability offences; failure to abide by its rules; sufficient penalty; to be protected from smb.’s misconduct, to transform the offender; to impose the fine; to prevent further offending; convicts.2.4. Find the following words, word-combinations and expressions in the text. Translate them into English:

Державний орган; смертна кара (2); бути неправомірно набутим/ здобутим/ придбаним; подібна/ схожа/ відповідна теорія; державний або урядовий нагляд; умовно-дострокове звільнення правопорушника на поруки (під чесне слово), випробний строк; відновлення початкового правового стану; тілесне покарання; завдавати шкоди потерпілому; належне покарання; повноцінний член суспільства; відраджувати (знеохочувати) правопорушника від скоєння злочину; умовно-дострокове звільнення (з в’язниці за гарну поведінку); відплата/розплата/кара; конфіскувати гроші або майно; доводити злочинність дій правопорушника; скористатися неправомірною перевагою; кримінальна юстиція/ правосуддя/ судочинство; запобігання, стримання, утримання від скоєння злочину; злочинний намір (2); накладати/ призначати одиночне ув’язнення; робити висновок про головну мету кримінальних санкцій; позбавлення громадянських прав; застосування кримінального права за допомогою покарання; дотримуватися/ виконувати закони (2); порушувати заони; відмовлятися від прав, наданих законом; посадити до в’язниці (2); побиття батогом та палицею.2.5. Translate the sentences from Ukrainian into English:

1. Засуджений отримав одиночне ув’язнення за серйозний злочин, який він скоїв 3 роки тому та суд відмовив йому в умовно-достроковому звільненні та випробному строці.

2. Для захисту суспільства від кримінальної поведінки та правопорушень урядові органи зацікавлені не тільки у ізоляції злочинців від суспільства, але й у їхньому перевихованні.

3. Не зважаючи на те, що побиття батогом або палицею заборонені в усьому світі, засоби масової інформації неодноразово висвітлювали випадки застосування цих покарань у багатьох тюрмах.

4. Багато людей вважає, що злочинець, який скоїв вбивство, повинен бути засуджений до найвищої міри покарання – смертної кари, а не до довічного заслання та позбавлення громадянських прав.

5. В багатьох країнах існує проблема реабілітації засуджених, суспільство часто не сприймає їх як повноцінних членів і тому більшість колишніх правопорушників скоюють наступний злочин та потрапляють до в’язниці.

6.Після суду родичі потерпілого наполягали на відновленні справедливості, вимагали конфіскації майна, виплати компенсації та відшкодуванні збитків, завданих злочинцем потерпілому.

7. Загальне запобігання здійсненню злочинів націлене на переконання правопорушників у серйозних наслідках їхньої кримінальної поведінки та знеохоченні їх від порушення законів.

8. Більшість пересічних громадян вважають, що злочинці повинні страждати за їхні неправомірні дії, той хто вбиває має бути вбитим, але соціологи та психологи називають такий висновок негуманним.

9. Засуджені можуть бути під домашнім арештом, урядовим наглядом та виконувати конкретні вказівки, а також сплачувати накладений штраф або іншу грошову суму.3.Тренування й розвиток навичок усного й письмового перекладу (складання й переклад речень із вивченою лексикою, переклад додаткових текстів зі спеціальності, нормативних правових документів, наукових й газетних статей, відеоматеріалів, наприклад, новин, документальних фільмів, лекцій з міжнародного права тощо).

4. Закріплення вивченого матеріалу, вдосконалення навичок усного мовлення (підготовка доповідей й презентацій на професійні теми в Powerpoint, їхнє обговорення, проведення дискусій та дебатів). Серед рекомендованих тем пропонуються: «Історія виникнення кримінальних покарань», «Види покарань, що застосовувалися в минулому і застосовуються зараз», «Смертна кара. За та проти», тощо. На даному етапі студенти здобувають декілька корисних практичних навичок, а саме: підготовка презентацій, виступ перед масовою аудиторією, підготовка до участі та участь у різноманітних наукових конференціях.

5. Перегляд та аналіз художніх фільмів за професійним спрямуванням з метою збільшення словникового запасу студентів, а також тренування та вдосконалення навичок аудіювання й усного обговорення переглянутих відеоматеріалів.
Алла Давиденко

м. Київ
Уживання фразеологізмів-колоронімів в англійській мові
Протягом багатьох років у роботах з фразеології стверджувалося, що фразеологізми є національно-специфічними одиницями мови, що акумулюють культурний потенціал народу. Актуальність саме цієї теми обумовлена недостатньою вивченістю англійської фразеології з колірним компонентом і необхідністю їх цілісного осмислення, аналізу особливостей їх компонентного складу, семантичної структури, функціонування в мові.

Фразеологізми утворюються в мовленні і відображають ті явища і предмети, що безпосередньо оточують людей; люди, в свою чергу, надають їм тих чи інших характеристик, у тому числі ознак за кольором. Отже, цілком закономірно, що у деяких фразеологізмах, які увиразнюють, емоційно забарвлюють образність у мовленні, саме колір є складовою частиною. Оскільки фразеологізми є мовною універсалією, то можна припустити, що в будь-якій мові існують фраземи, до складу яких входять назви кольорів, адже фразеологізми відображають реалії життя. Як показало дослідження, в англійській мові найбільшу кількість становлять фразеологізми з колоронімом black (24,71%). На другому місці фраземи з компонентом blue (16,86%). Далі у порядку зменшення йдуть такі назви кольорів як white (15,01%), red (14,31%), green (9,47%), yellow (6,47%), rosy, pink (3,24%), gray (2,78%), brown (2,54%), purple (0,69%), orange (0,23%). Серед фразеологізмів зустрічаються і такі, до складу яких входять два або більше колороніми. Вони становлять 3,69% проаналізованих фразем. Розглянемо англійські фразеологізми з компонентами black: Цей колір передає секретність, злість, чорноту: black money – брудні гроші, black dog – смуток, поганий настрій, black eye – підбите око, to know black from white – бути собі на умі.

Не дивно, що другим за частотою вживання є колоронім blue. Блакитний колір асоціюється з королівською владою і благородством походження наприклад, blue blood – представники дуже високого походження. Взагалі, блакитний – колір партії консерваторів, blue to principles – вірний принципам, to vote blue – голосувати за консерваторів, the blues – відчуття печалі та втрати, blue devils – втрата духу, to be in the blues – збитися зі шляху. Цей колір може означати щось образливе, грубе наприклад, blue movie – фільм з сексуальними сценами, blue-sky ideas – блакитні мрії.

Далі за частотністю вживання слідують назви кольорів red та green. Синій, червоний та жовтий з точки зору фізики є основними кольорами, що знаходить своє відображення в мові. Кількість фразеологізмів з колоронімом yellow цілком закономірно вживається за green. Досліджуючи лексеми, що позначають колір, у складі фразеологізмів, гадаємо слід звернутися до етимології цих слів, адже нам необхідно прослідкувати, наскільки етимологічне значення компоненту є суттєвим для семантики фразеологізму.

Англійські фразеологізми з колоронімом white мають найдавніші символічні значення, в основному, позитивні тобто символізують радість, благо, чистоту, чесність, наприклад, white hot – хвилюючий, вражаючий, to mark with a white stone – відзначити будь-який день як особливий, щасливий, white hope перспективна людина, white lie – брехня на благо, white-headed boy – улюбленець. Білий – це колір шляхетності, знатності, величі, тому символи державності включають цей колір. “White rose” – емблема йоркського королівського дому, Whitehall (Palace) – резиденція британського уряду, The White house – резиденція уряду США, white collars – службовці компаній, white paper – урядове повідомленя, white tie – урядовий прийом ( через правила з’являтися на ньому в білій краватці). Але в білого кольору також негативні значення: хвороба, страх, переляк, самотність, хвилювання to be/to look white as a sheet/death – сильно зблідніти, to be white hot – бути розлюченим. Цей колір може також означати боягузство white feather/ liver – боягуз.

Незвичайне походження має фразеологізм white elephant (обтяжливе майно; подарунок, якого важко позбутися). Король Сіаму, щоб розорити одного зі своїх підданих, дарував йому священного білого слона, утримання якого коштувало дуже дорого.

Фразеологічний зворот to stand in a white sheet (каятися, визнавати прилюдно свої помилки) раніше вживався стосовно повій та перелюбників. Під час прилюдного каяття особа одягала білі одежі. Такий зворот як to show the white feather (злякатися, виявити молодушність) пов’язаний з таким видовищем, як бій півнів. Якщо в хвості у курчати (півника) було біле перо, це свідчило про погану породу.

Колірний компонент red входить до складу великої кількості фразеологізмів і часто означає хороше здоров’я, силу, напруження емоцій. Наприклад, red-hot mamma – пристрастна жінка, to paint the town red – влаштовувати гучну гулянку, the red carpet – особливо гарне ставлення (пов’язане з червоним килимом, який розстеляли перед королівською особою під час офіційних візитів. З банківськими справами пов’язаний фразеологізм in the red – бути в боргу ( коли особа бере з банку суму грошей, що перевищує суму на її поточному рахунку, цифри друкують червоним. Між Фразеологізмом a red herring (привід для відвертання уваги, для замилювання очей) та властивостями цієї риби існує прямий зв’язок. Копчений оселедець має дуже різкий запах, і мисливські собаки можуть бути введені в оману, якщо на їхньому шляху покласти цю рибу. Виокремлюючи лексему green зі складу фразеологізмів, спостерігаємо наступні її значення:

– квітучий, повний сил: in the green wood – у розквіті сил, in the green tree -під час розквіту, процвітання, green old age – здорова або щаслива старість;

– некваліфікований, молодий – a green horn – новак, хлоп’я, людина без досвіду, green labour – некваліфікована робоча сила, green year – дитячі роки, to see green in ones eye – вважати когось дурним.

Ці значення співпадають і з психологічним розумінням зеленого кольору. Green як колір заздрощів зустрічається у таких фразеологізмах: green with envy – готовий лопнути від заздрості, to look through green glasses – ревнувати, заздрити чиємусь успіху.

Наступні значення як лексеми green, так і фразеологізму вцілому пов’язані з кольоровою ознакою. У виразах green goods – фальшиві банкноти та green goods man – фальшивомонетчик зелений колір пов’язаний з зеленим кольором банкнот. Зелений як символ дозволу, є складовою частиною фразем the green light – дозвіл та to give a green light – розв’язати руки, дати свободу дій. Як зазначалося вище, лексема green в англійській та “зелений" в українській мові можуть мати значення “недосвічений” і з ним входити до складу фразеологізмів. У розмовній англійській мові зустрічається фразеологізм paint me pink if – щоб мене лиха година побила, що по суті означає прокльон. Українське прокляття «щоб побила руда глина» в своїй структурі містить колоронім «рудий». Можна спостерегти певну спільність між рожевим та рудим кольорами. Невідповідності у вживанні колоронімів в англійській та російській мовах знаходимо у фраземах the black dog (англ) та «тоска зелёная» (рос). Колоронім на позначення жовтого кольору у складі фразеологізмів може мати і такі значення:

– боягузливий, підлий a yellow streak нахил до віроломства, боягузтва, to turn yellow злякатися, виявити малодушність, yellow dog підла ягузливий, підлий – a yellow streak – нахил до віроломства, боягузтва), to turn yellow – злякатися, виявити малодушність), yellow dog – підла, боягузлива, нікчемна людина;

– бульварний – yellow journal бульварно-сенсаційний журнал, yellow journalism – бульварна преса, yellow back – дешевий бульварний роман. Колоронім gray в первинному значенні, увійшов до складу таких фразеологізмів, як gray matter – сіра речовина головного мозку; розум, gray of the dawn – досвітня, передсвітанкова імла, all cats are gray in the dark – вночі всі коти бурі.А ось у такій фраземі як the gray mare is the better horse – дружина верховодить мотивація відсутня. Що стосується фразеологічних метафор з лексемою brown, то до їх складу даний колоронім входить з різними значеннями. У таких фразеологізмах, як brown bread – хліб з непросіяної муки та brown ware – череп’яний посуд, компонент brown має своє первинне значення “коричневий”. Певною мірою з кольоровою ознакою пов’язані і такі вирази як to do brown та to do up brown – доводити до кінця, де brown зберігає семантику “гарно підсмажити”. В психологічному аспекті з коричневим кольором пов’язується життєва неактивність. Таке трактування присутнє в деяких фразеолгізмах, що містять лексему brown: brown study – похмурий роздум

Колір є невід’ємною частиною світосприйняття людини, що також відбивається в мові народу. Фразеологізми є справжньою оздобою мови, одним з невичерпних джерел створення образності.
Світлана Дерба

м. Київ


Каталог: bitstream -> NAU -> 18306
NAU -> Формування самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів-будівельників у процесі професійної підготовки
NAU -> Методи Оцінювання комунікативної к омпетентності
NAU -> Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
NAU -> Програма навчальної дисципліни «Українська мова
NAU -> Практикум для студентів усіх галузей та напрямів знань Київ 2014 удк ббк
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету
18306 -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний авіаційний університет проблеми викладання іноземних мов у немовному вищому навчальному закладі


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка