Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» На правах рукопису савченко ганна ІгорівнаСкачати 454.51 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації23.10.2016
Розмір454.51 Kb.
1   2   3

149. Про затвердження Порядку використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду для державної підтримки виробництва продукції рослинництва: пост. КМУ від 29.09.2010 р., №897 // Офіц. вісн. України. – 2010. – № 75. – Ст. 20.

150. Милованов Е.В. Органічне сільське господарство: перспективи для України / Е.В. Милованов // Посіб. укр. хлібороба. – 2009. – № 8. – С. 257-260.

151. Фажинський Ф.А., Колодійчук А.В., Потинский М.Л. Екологічні аспекти розвитку сільських територій / Ф.А. Фажинський, А.В. Колодійчук, М.Л. Потинський // Наук. вісн. НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.10. – С. 84-89.

152. Вовк В. Сертифікація органічного сільського господарства в Україні: сучасний стан, перспективи, стратегія на майбутнє / В. Вовк [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.lol.org.ua/ ukr/vegetables/showart.php? id=15634.

153. Энциклопедический словарь / под ред. Бородулина В.И. – М.: Больш. рос. энцикл, 2000. – С. 775.

154. Деякі питання координації міжгалузевих відносин на ринку продукції тваринного походження: постанова КМУ від 25.12.2002 р., № 1964 // Офіц. вісн. України. – 2002. – № 52. – Ст. 113.

155. Про заходи щодо активізації роботи з розвитку тваринництва: пост. КМУ від 20.08.2008 р., № 729 // Офіц. вісн. України. – 2008. – № 63. – Ст. 2139.

156. Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку тваринництва: пост. КМУ від 18.03.2009 р., № 282 // Офіц. вісн. України – 2009. – № 24. – Ст. 37.

157. Про затвердження розмірів тваринницької дотації на 2011 рік: додаток до пост. КМУ від 2.03.2011 р., № 182 // Офіц. вісн. України. – 2011. – № 16. – Ст. 103.

158 Про заходи щодо стабілізації та розвитку тваринництва і птахівництва на 2001-2004 роки: пост. КМУ від 11.07.2001 р., № 799 // Оф. вісн. України. – 2001. – № 28. – Ст. 73.

159. Бюджетна тваринницька дотація та державна підтримка виробництва продукції рослинництва: бюджет. прогр. на 2011 р. М-ва аграр. політики та продовольства України за КПКВК 2801210 від 01.12.2011., № 683/1538 [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=va027730-11.

160. Про затвердження Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у Державному бюджеті для розвитку тваринництва: пост. КМУ від 01.03.2007 р., № 348 // Офіц. вісн. України. – 2007. – № 22. – Ст. 61.

161. Ярема Я.Р. Державна фінансова підтримка тваринництва в Україні // Фінанси. – 2007. – № 9. – С. 17-23.

162. Податковий кодекс України: Закон України вiд 02.12.2010 р., № 2755-VI // Відом. Верх. Ради України. – 2011 – № 13. – Ст. 556.

163. Про Державний бюджет України на 2012 рік: Закон України від 22.12.2011 р., № 4282-VI // Уряд. кур'єр. – 2011 – № 244.

164. Онищук М. Досвід Польщі: ринки м’яса та молока [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.propozitsiya.com/?page=149&itemid=2019&number=63.

165. Жиравецький Т. Пріоритетний характер правового режиму земель сільськогосподарського призначення / Т. Жиравецький // Вісн. Львів. ун-ту. – 2000. – № 35. – С. 361-363.

166. Земельне право України: підруч. / Шульга М.В, Анісімова Г.В., Багай Н.О., Гетьман А.П. та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 368 с.

167. Забелышенский А.А. Концептуальные основы земельного права и его преподавания / А.А. Забелышенский // Вест. МГУ: Право. – 1994. – №  2. – Ст. 61.

168. Іконицька І.О. Правовые проблемы рационального использования и охраны сельскохозяйственных земель / І.О. Іконицька // Гос-во и право. – 1998. – № 4. – С. 42-65.

169 Шульга М.В. Актуальные правовые проблемы земельных отношений в современных условиях: моногр. / М.В. Шульга. – Харьков: Консум, 1998. – 224 с.

170. Забелышенский А.А. Правовое обеспечение ландшафтного подхода к организации использования земель / А.А. Забелышенский // Развитие правового регулирования природоохранных и сельскохозяйственных отношений: – Свердловск, 1998. – С. 46-56.

171. Земельний кодекс України: Закон України від 25.10.2001 р., № 2768-III // Відом. Верхов. Ради України. – 2002. – № 3-4. – Ст. 27.

172. Земельне право України: підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / Семчик В.І., Кулинич П.Ф., Шульга М.В. – К.: Вид. дім «Ін Юре», 2008. – 600 с.

173. Природноресурсовое право и правовая охрана окружающей среды: учебник / под ред. Петрова В.В. – М., Юрид. лит., 1988. – 512 с.

174. Савченко Г.І. Про пріоритетність земель сільськогосподарського призначення та її нормативне закріплення / Г.І. Савченко // Юридична осінь 2010 року: зб. тез доп. та на наук. повід. учасн. всеукр. наук-практ. конф. (23-24 лист. 2010 р.) / за заг. ред. А.П. Гетьмана. – Х.: НЮАУ. – 2010. – С. 321-324.

175. Про основні напрями земельної реформи в Україні на 2001-2005 роки: указ Президента України від 30.05.2001 р., № 372/2001 // Офіц. вісн. України – 2001. – № 22. – Ст. 34.

176. Земельна реформа: шляхи розвитку. Запитання і відповіді. Проект розвитку агробізнесу / за ред. Пікалова Е., Сопіньяка О., Меркулова О. – К.: МФК, 2000. – 79 с.177. Саєнко М. Зміна цільового призначення земельних ділянок / М. Саєнко // Юрид. газ. – 2010. – № 5 (227). – С. 21-22.

178. Теоретичні основи державного земельного кадастру: навч. посібн. [2-ге вид., стер.] / Ступень М.Г., Гулько Р.Й., Микула О.Я. та ін. – Л.: Новий Світ-2000, 2006. – 336 с.

179. Луняченко А.В. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення, які належать громадянам на праві власності: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук / А.В. Луняченко. – К., 2002. – 16 с.

180. Андрейцев В.І. Земля як основне національне багатство / В.І. Андрейцев // Законодавство України: Науково-практичні коментарі. – 2003. – № 4. – С. 15-26.

181. Про ринок земель: проект закону України від 19.07.2011 р., № 9001-1, розроблений Кабінетом Міністрів України [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc34?id=&pf3511=40958&pf35401=197912.

182. Нестеренко Г.Б., Красовська Г.І. Консолідація земель як один із заходів удосконалення структури землеволодінь / Г.Б. Нестеренко, Г.І. Красовська / Львівський НАУ. – 2011. – № 21.1. – С. 235-240.183. Кулинич П.Ф. Правові проблеми охорони і використання земель сільськогосподарського призначення в Україні: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра юрид. наук: 12.00.06.
/ П.Ф. Кулинич. – Київ, 2012. – 39 с.

184. Ткачук Л.В. Консолідація земель: ефективне використання та охорона в умовах трансформації земельних відносин: моногр. / Л.В. Ткачук. – Л.: Вид-во Л. НАУ, 2009. – 249 с.

185. Мартин А. Консолідація земель сільськогосподарського призначення в Україні: механізм здійснення [Електрон. ресурс]: Режим доступу:http://zsu.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2486:2011-06-14-08-46-34&catid=62:2011-01-12-14-57-08&Itemid=87.

186. Напрями забезпечення екологозбаласнованого природокористування на регіональному рівні [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.u-e-p.eu/images/pictures/project-ukraine/strategy-2007-environment.doc.

187. Курильців Р. Принципи формування механізму раціонального використання і охорони земель в умовах нових земельних відносин / Р. Курильців / Вісн. Львів. держ. аграрного ун-ту: Економіка АПК. – 2004. – № 11. – С. 486-488.

188. Гром’як Т.Д. Соціально-економічні засади комплексного розвитку сільських територій / Т.Д. Гром’як // Актуальні проблеми економіки, обліку та менеджменту: Міжнар. інтернет-конф.: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://viem.edu.ua/konf_V4_1/art.php?id=0606.

189. Яремчук Ю.О. Фізичні особи як суб’єкти агарного права: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук: 12.00.06. / Ю.О. Яремчук. – К., 2010. – 22 с.

190. Теорія держави і права: підруч. / Скакун О.Ф. – Х.: Консум, 2001. – 656 с.

191. Туєва О.М. Правові питання співвідношення земельної й цивільної правосуб’єктності громадян як учасників аграрних відносин / О.М. Туєва / Пробл. законності: акад. зб. наук. пр. / відп. ред. В.Я. Тацій. – Х.: НЮАУ, 2009. – Вип. 105. – С. 121-124.

192. Бобылев А.И. Теория и практика формирования правового и социального государства / А. И. Бобылев // Право и политика. – 2003. – № 3. – С. 4-22.

193. Шулежко М.Я. Про результати аналізу державної підтримки розвитку соціальної сфери села / М.Я. Шулежко // Рахункова палата України. – К.: 2007. – Вип. 19.

194. Ващишин М. Правові засади соціального розвитку села / М. Ващишин // Підпр-во, госп-во і право. – 2008. – № 4. – С. 52-56.

195. Про заходи, щодо здешевлення вартості будівництва житла: пост. КМУ від 27.08.2008 р., № 772 // Офіц. вісн. України. – 2008. – № 68. – Ст. 15.

196. Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми соціального розвитку села на період до 2011 року: розпорядж. КМУ вiд 10.08.2004 р., № 573-р // Офіц. вісн. України. – 2004. – № 32. – Ст. 119.

197. Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі: указ Президента України від 27 березня 1998 р., № 222/98 // Уряд. кур’єр. – 1998. – 31 березня.

198. Про затвердження Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі: пост. КМУ від 3.08.1998 р., № 1211 // Офіц. вісн. України. – 1998. – № 31. – Ст. 37.

199. Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі: пост. КМУ від 05.10.1998 р., № 1597 // Офіц. вісн. України. – 1998. – № 40. – Ст. 36.

200. Експорт насіння ріпаку та соняшнику підприємствами області [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.regportal.mk.ua/index.php/industrial/98-mukolaiv/105-2010-10-13-07-31-40.

201. Стативка А.Н. Новые виды договорных отношений с участием аграрных товаропроизводителей / А.Н. Стативка Харьков: Право, 1999. – 124 с.

202. Леонтьев В.В. Трудный поворот к рынку: моногр. / В.В. Леонтьев. – М.: Юрид. лит., 1990. – 273 с.

203. Бахобов А. Государственное регулирование аграрной сферы экономики / А. Бахобов, В. Сидоренко // Междунар. с.-х. журн. – 2002. – № 6. – С. 10.

204. Статівка А.М. Державне регулювання продовольчого ринку України в сучасних умовах / А.М. Статівка // Право України. 2001. № 10. – С. 29-32.

205. Ханнанов Р.А. Государственное регулирование устойчивого аграрного производства: моногр. / Р.А. Ханнанов, Т.Р. Ханнанова. – Уфа: Гилем, 1997. – 126 с.

206. Організаційно-правові питання аграрної реформи в Україні: [моногр.] / за ред. В.І. Семчика. – К.: ІДП НАН України, 2003. – 280 с.

207. Сафонов І.П. Правові проблеми державної підтримки сільськогосподарських виробників / І. Сафонов // Право України. – 2005. – № 6. – C. 54-57.

208. Трейси М. Сельское хозяйство и продовольствие в экономике развитых стран: Введение в теорию, практику и политику. Пер. с англ. СПб.: Экономическая школа. – 1995. – 431 с.

209. Семчик В. І. Проблеми гармонізації аграрного законодавстві України і зарубіжних країн / В.І. Семчик // Правова держава: щорічн. наук. пр.. ІДП ім. В.М. Корецького НАН України. – Вип. 12. – К.: Вид. дім «Юрид. кн.», 2001. – С. 427-431.

210. Папцов А. Направления государственной поддержки сельского хозяйства в развитых странах / А. Папцов // АПК: экономика, управление. – 2005. – № 11. – С. 68–72.

211. Білик Ю.Д. Державний захист вітчизняного сільськогосподарського товаровиробника та протекціоністська політика в Україні: моногр. / Ю.Д. Білик. – К.: Урожай, 2000. – 192 с.

212. Савченко Г.І. Державні заставні закупівлі зерна, важлива міра державної підтримки аграрних товаровиробників в сучасних умовах / Г.І. Савченко // Держава і право: Зб. наук. праць. Юрид. і політ. науки. – К., 2009. – № 44. – С. 164-179.

213. Современный англо-русский словарь / под ред. А.Ю. Петраковского. – Х.: Промінь, 2001. – 799 с.

214. Савченко Г.І. Правові питання протекціоністської політики держави щодо розвитку сільськогосподарського виробництва / Г.І. Савченко // Підпр-во, госп-во і право. – 2011. – № 2. – С. 42-45.

215. Кондрашов О. Імпорт молока і молокопродуктів в Україну з Білорусі за останніх 2 роки виріс на 200% / О. Кондрашов [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.rbc.ua/ukr/newsline/show/import_moloka_i_molokoproduktov_v_ukrainu_iz_belorussii_za_poslednie_2_goda_vyros_na_200_ekspert_24022010.

216. Статівка A.M. Про протекціонізм сільського господарства України в сучасних умовах (деякі організаційно-правові питання) / А.М. Статівка // Стан та перспективи розвитку аграрного права: міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 26-27 трав. 2005 р.). – К.: Магістр – XXI, 2005. – С. 41-45.

217. Коваленко Т.О. Систематизація аграрного законодавства України / Т.О. Коваленко // Стан та перспективи розвитку аграрного права: міжнар. наук.-практ. конф. (26-27 трав. 2005 р.). – К.: Магістр – XXI, 2005. – С. 85-87.

218. Державна підтримка агросфери: еволюція, проблеми: кол. моногр. / О.М. Бородіна, С.В. Киризюк, О.Л. Попова. – К.: Ін-т екон. та прогнозув. НАНУ, 2008. – 264 с.Каталог: dfiles
dfiles -> Міністерство освіти, науки, молоді та спорту україни житомирський державний технологічний університет на правах рукопису довгалюк віта валентинівна
dfiles -> Львівський національний університет імені івана франка на правах рукопису корнійчук валерій Семенович – 14
dfiles -> Ужгородський національний університет на правах рукопису петрінко віктор степанович (09 340. 0(09). Вплив "політики" арістотеля на становлення І розвиток європейської політичної думки
dfiles -> Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку нан україни на правах рукопису Купріянова Валентина Сергіївна
dfiles -> Гойчук Ольга Іванівна
dfiles -> Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте

Скачати 454.51 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка